DE MAN ZONDER HOUVAST K radig; Verkiezingsuitslagen op radio (2en TV Tien miljoen Australiërs Oog Scorebord met het oordeel der jury's Redder betaalt hulp met zijn leven OPGEVANGEN r''v' y^s- ;en TV Dick van Bommel maakt grapjes met de groten Vanavond Laag water in Waddenzee, veerboot vast Dubbel diamant in Apeldoorn Kachel viel om, huis in brand SPROETJE SPARKS i'. door FRANK-,GOD\0 fm G arantiebeclr a gen voer West-Berlijn sterk verhoogd Geringe toewijzing op KLM-obligaties D£ DGCHTEHS VAN MEVROUW PEACOCK «ViïSSi "il Donckrdag 12 maart 1959' PRESIDENT Kassen» schijnt de poging tot opstand te Mosoel te iiebhen onderdrukt. Voor het ogenhlik betekent dat natuurlijk een versterking van zijn positie. Toch is ook nu deze positie niet bij- •j j..f°nd-r stevi?', Het zwakfce punt van Ka «sera is het gemis aan een duidelijke lijn. Wat is het doel van de man. die in hoofdzaak de verant woordelijkheid draagt voor de dbod van koning Feisa] en dien? grootvizier Noeri es Saïd? Wil hij de Arabische eenheid? Wit hij een soeia!isti«ch staatsbestel inpJaars van een feodaiislisch? Op heide vragen kan onmoge lijk met een volmondig ja worden geantwoord. Natuurlijk, hij wil graag iets maken van trak. Maar wat is Irak anders dan een wat willekeurige brok uit het oude Turkse rijk? Wat is de zin van zijn afzonderlijk bestaan? Egypte beeft een oude traditie, en het tweestromenland, dat de kern Tan, uitmaakt, heeft dat ook; maar hier hebben woestijnzand en rode aarde en diep verval de herinneringen aan het even groots als ver verleden uitgewist. Wanneer thans door een nieuw irrigatiestelsel tussen Tigris cn Eofraat geleidelijk dit^ cultuurland weer tot bloei komt. dan geschiedt dat zonder enig weten bij de bevolking van wat vroeger is geweest. En de petroleum, die door de buizen naar de Middellandse Zee stroomt, is eert £ched nieuwe factor, niet passend in enig klassiek patroon. Dit Irak, dit vooral ip het Westen met rechte lijnen gesneden stuk Arabische grond, heeft moskeeën cn bazaars, het heeft zijn boeren en zijn onophoudelijk naar weidegrond speurende kinderen van de woestijn, als Jordanië, als Syrië; maar er rs één verschil, Jordanië en Syrië zijn arm, Irak beschikt over aanzienlijke inkomsten uit petroleum. Kassem voelt er niet voor, dit geld met de broedervolken te delen. Daarom propageert hij een Iraaks nationalisme. MAAR wat is nationalisme zonder traditie, zonder mythe? Wat is de gevoelswaarde van het Iraaks nationalisme tegenover de pan- Arabische idee, waarvan de werking in het hele naburige Oosten voelbaar is? Hier bespeurt ieder de Achilleshiel van Kassem, die de koning heeft vermoord, maar in gebreke blijft om de Arabische kroon te zetten op zijn werk. Hij poogt tussen de verschillende stromingen door te varen. Elk Arabisch streven is van nature anti-Westers, en Kassem hoedt er zich ook wel voor. als vriend van het Westen te poseren. Maar het lid maatschap van het Bagdad-psct zegt hij toch niet op, en hij vermijdt alles wat de oliestroom zou kunnen onderbreken, op welker opbrengst het land drijft. Pro-Arabisch doet Kassem op alterlei onschadelijke wijze, maar Nasser houdt hij op een afstand. Van Rusland aanvaardt hij allerlei steun, maar stellig ook met de wens. zich niet te laten inpalmen. Gaat dat alles maar zo? Er zijn allerlei aanwijzingen, dat het niet maar zo gaat. Het gevaarlijkst voor Kassem zijn de Nasser-aanhangers. en bij is dan ook gedwongen de" èrachtig onder de duim te houden. Dat heeft de instemming van de communistisch gezinden, en hij blijkt zich niet te-kunnen veroorloven, kun steun af te wijzen. De lijn pro-Nasser en anti-Russisch tekent zich geleidelijk duidelijker af in de hele Arabische wereld, ook in Irak. Hier ligt de oorzaak van de Irak-revolte; Nassers hangers tegen de aan het communisme bod gevende Kassem. Kassem hefift gewonnen en het kan baast niet anders of de communisti sche stroming heeft mee gewonnen. Kassem doet wel moeite» de nationa listische gevoelens van zijn landgenoten te lokaliseren op de rode aarde en het woestijnzand, maar zijn Arabieren zien daar overheen; zij-vernemen de leuzen var» Caïro en zij leren Kassem zien als de man, die de eenheid tegengaat inplaats van zoekt En het is de vraag of Kassem. wil hij zich verder staande houden, niet nog meer steun \an Rusland nodig heeft, nu hij op gevoelsgronden het Westen niet om hulp kan vragen. USTRALIË heef- tien miljoen inwoners; een continent, enige hon derden maJen zo groot als Nederland, dat elf miljoen inwoners telt. Het is een mijlpaal, die toch nog meer de aandacht vestigt 'op de leegheid van het rijfde werelddeel dan op de groei »an zijn bevolking. -Het feit, dat de Australische regering, anders dan in vroeger tijd, thans op vrij grote schaal immigranten toelaat, is minder grootmoedig heid dan bittere noodzaak. Nier veraf liggen de dichtst bevolkte landen der aarde: Java, India, China, Japan. Australië moet zorgen, niet een soort vacuüm te blijven. Er is vaak betoogd, dat de vele woestijnen Australië ongeschikt maken voor een bevolking van meer dan phn. 75 miljoen. Maar tussen tien en 75 miljoen is het verschil nog aanzien lijk;, zo groot, dat het* de vraag blijft of de toelating-van andere immigranten dan Europeanen op 'ris duur tegen te houden zal'zijn. Met twee din gen ..moet-men riaarhïj rekening houden; ten eerste zal de, handhaving van de ..kleurlijn" steeds moeilijker worden, en ten tweede staat het vast, dat het klimaat in het noorden des lands a oor Europeanen niet bijzonder geschikt is." Van Australisch standpunt bezien is er misschien reden om over de tien- miljoenste te juichen, maar toch ook wel voor de ietwat bange vraag of het niet al te laat is en de toelating van immigranten een halve eeuw- eerder had moeten beginnen. VY/lJ willen niemand tegenhouden VV om vanavond de stad in te gaan om daar de sfeer van de verkiezings avond te proeven. Dat kan zo zyn eigen bekoring hebben. Nodig is het echter niet want radio (AVRO en NCRV) en televi sie zullen hun beste "beentje voorzetten om u xiug en geriefe lijk op de hoogte te stellen van de uitslagen. Wat de radio betreft vinden we het zelfs een beetje dubbel op of, zo men wil, eer» gebrek aan coördinatie want er zullen die avond twee complete apparaten in touw zijn, die onafhankelijk van elkaar zich het vuur uit de sloffen 2Ullen lopen om de luisteraar de zelfde. zij het misschien iets anders gerangschikte cijfers, thuis te be zorgen. DE AVRO geeft verkiezingsuitslagen van uur tot 2.00 uur 's nachts. Dc NCH7 doet hetzelfde van 8,30 uur eveneens *ot 2.00 uur 's nachts. Beide omroeper, larderen de cijfer- kost met muziek (bij de AVRO zullen daarvoor zorgen The Sky- masters), met reportages uit diver se plaatsen en met korte inter- views» ALS vergelijkingsmateriaal worden door de AVRO aangehouden 'de Kamerverkiezing van 1956 en de Statenverkiezing van 1958. Mr. Hil- termann neemt de commentaar voor zijn rekening. Hiervoor wordt gestreefd naar uitzending om 9.30- 10.30 en 11.30 en verder steeds wanneer daartoe bijzondere aan leiding bestaat. Ook hoopt men tussen kwart over elf en twaalf uur zoveel mogelijk interviews te hebben met politieke figuren en fractie-aanvoerders. DE NCRV meldt dat zij zo min mo gelijk met stemmen aantallen en zoveel als doenlik is zal werken met stemmenpercentages, waar door de gegevens beter vergelijk baar worden. Ais uitgangspunt hiervoor zijn gekozen de cijfers van de Kamerverkiezingen in 1952 1956 en die van de Statenverkie zingen in 1958. DE TELEVISIE begint de verkie- zingsmtzending om half tien en gaat daarmee door tot de laatste cijfers bekend 2ij 11. In de loop van de avond zal commentaar op de uitslagen worden geleverd door een forum onder voorzitter schap van prof. mr. M. Rooy. De leden van dit fo rum zijn R. Gos- ker (ARP). H. Koekkoek (Boe renpartij), mr. J. W. van Gelder (CHU). dr. L. A. H. Altering (KVP), dr. J8. van Raalte (PvdA), W. Meyer (PSP) en A. W. Abspoel (WD). Tegen het tijdstip waarop -de eind uitslag zien aftekent hoopt men ook commentaar van andere poli tieke figuren te kunnen uitzenden. JE kunt zeggen dat in één mi nuut van mijn Teïediscoparade alleen al anderhalf uur gaat zitten om er de muziek bij te monteren." De Teledisco Dick van Bommels maandelijkse kolderachtige parafrase op het dagelijkse NTS-journaal duurt zo'n minuut of tien en alleen al hierin gaan dus 15 wgrkuren zitten. Vanavond in het Scherzo-program ma van de NCRV is er weer zo'n Teledisco en Dick van Bommel vertelde ons er iets van terwijl hij met de montage bezig was het be- Radio ernstige muziek 7,15-7.36 NCRV. MarUke Smit Sifting» speelt op klavecimbel werken van - SweeJfnck. LICHTE MUZIEK 6.I5-K.45 AVRO. Concert door «Ie zaaiers met solistische medewerking van Mieke Telkamp. DIVERSEN ".05-8.09 AVRO. „Ga ereenu even voor zitten" met o.m, een nieuwe aflevering van Koek en Ei. 7.30-7,55 NCRV. Radlokrant „Vandaag" waarin getracht zal worden epn Im pressie te geven van de verkiezings dag. T elevisii Prof. M. ROOY DfCK VAN BOMMEL .verknipt journaal. looft «en letterlijk en figuurlijk „verknipt" journaal te worden. Hij was van plan iets parodistisch te doen met cte thans afgesloten reeks uitzendingen voor de politieke par tijen. MacMillan in de Sowjet-Unie, eerst met een witte en daarna met een zwarte bontmuts, zal ook wel prooi zijn. Ergens stapt hij uit een vliegtuig en dan laat ik hem weer „Hoi" roepen, en Chroesjtsjew is er ook weer met z'n borrel glaasje, zingende „Give me the wodka Anuschka". Vorige week vrijdag is Van Bom mel begonnen met de keuze voor de Teïediscoparade van vanavond. Eerst heeft hij de journaalstaten van de NTS doorgelezen, en daarna aange geven welke fragmenten hij wil heb ben. Hij heeft gedacht over de mu ziek die er bjj gemonteerd zou kun nen worden en zo'n tachtig platen opgevraagd in de discotheek. En al werkende groeit de idee die door zo'n Teïediscoparade loopt. „Ik doe dit programmaatje zo graag omdat het harde nieuws dat het NTS-journaal 's avonds het land instuurt hierdoor weer een beetje wordt gerelativeerd. Het herinnert de mensen eraan dat een Chroesj tsjew en de Gaulle, een Zijlstra en een Drees geen wezens zijn uit een andere onaantastbare wereld." Ala het lukte wilde Van Bommel vanavond ook nog een grapje uit halen in verband met het Songfesti val. Maar hoe dat moest gaan wist hij nog niet precies. zingen van vandaas (8.45). Na 9.30 tot na middernacht I* er eert temeenschapp»lljk programma van de NT8 ovef de verkiezingen met uitslagen en commentaren. fp R bestaat een erg leufc f-' haaltje van Tttechow, over een leraar, die een partijtje geeft. Ter. wijl de gasten zich in de salon uef. dringen gaat hij even in de keuken kijken?toe het staat met de voor. bereidingen tot het maal. De aanblik tjan een schotel gekookte schelm*» brengt hem zo in culinaire verruk king, dat hij een verlekkerd smak- geluid maakt. Net op dat ogenblik passeert een jonge collega de open staande keukendeur en zegt geksche rend: „Ik heb 't teel gehoord, ouic« snoeper, je zoende de keuken meid", D« leraar, bevreesd voor zijn goe de reputatie, gaat nu al zijn gasten een voor een de ware toedracht om standig uit de doeken doen. Het re sultaat is natuurlijk, dat de hele stad Hmt y»mt h*t I de volgende dag weet te vertellen, dat Journaal en weerove£iCht van d« Mi een zondige verhouding heeft ma NTS (8.00). Aansluitend 1# er een i «jn «eu/ccttweta. programma van d« NCRV met o.m. de Aan dit uerhealtje moet ik maandelijkse kunstrubriek studio b ken, nu ik de pen opneem om u (8.20) en het Scherzoprogramma, dat schrüuen over mijn oog. grotendeel, jewlJd Is aan de verkie- Kijk, hel kwam zo. Laat op de avond, in het stikdon, ker, liep ik door mijn pand waar ik op de tast de weg weet en botste kei hard tegen een openstaandkastdeur aan, die ik dicht gecalctmerd had Gevolg: een duidelijk, gaaf, voldra gen blauw oog. „Wat kan mij dat schelen?" zegt u. Want ti vreest natuurlijk, dat {fc, als tt het nu niet meteen de kop in. drujet, in het vervolg nauwgezet ver slag ga doen van alle sneetjes ijj my» vinger of wondjes op mijn knit. Heb echter nog even geduld, mam het uiterst onbeduidende feit, dat ik hierboven vermeldde, leidde tot een aantal interessante ervaringen Een gapende wond in het voor hoofd of een aanmerkelijke bult op de schedel wekken medelijden Maar een blauw oog zo heb ik bemerkt wordt: A door niemand serieus geno- men. B automatisch in verband g«. bracht met handgemeen. C bijna door iedereen toege schreven aan je vrouw. Een conducteur op de tram, zei met onverklaarbare voldoening tegen mij. „Zo, heeft ze je eens flink ge raakt?" Vrienden en kennissen kunnen in tioee groepen worden ondergebracht De grootste is die van de hoon- ïachers. Reeds van verre beginnen LEEUWARDEN. De waterstand op de Waddenzee is door de aanhou dende oostenwind van de afgelopen dagen abnormaal Jaag geworden. Mensen langs de kust hebben ver klaard het water zelden zo laag te hebben gezien. De jutters aan de kust hebben hierdoor gelegenheid gevonden enkele mijlen van het slik te kunnen afdwalen. Doch de scheep vaart op de Waddenzee ondervindt door de lage waterstand grote hin der. De veerboot Friesland is giste ren in het Schuitegattussen Har- lingen en Terschelling aan de grond gelopen, ondanks het feit dat schip per J. Al uit voorzorg een paar ton vracht op de kade van Harlingen had laten staan. De Friesland kon na enkele uren op eigen kracht weer vlot komen. Ook vissersvaartuigen ondervonden grote hinder van de lage waterstand. Op de Zandplaat de Abt-bij Ameland zaten ettelijke „Ha ha ha, jij hebt een blauw oog- gie he?" Eu nog voor je wat teruggezegd vaartuigen vast. doch behalve groot hebt vo»n Zy er iTOOstend aan tóe: oponthoud leverde dit geen gevaar - i Nm mijn vrouw heen me ook op. Veerdiensten naar Ameland en j It,e[ ge»,* op mijn gericht getimmerd Schiermonnikoog ondervonden even- - - M M •¥-- - eens vertraging. APELDOORN" Gisteren vierden In Apeldoorn twee echtparen, het echtpaar T. Waard-Dekker aan de Gaaïweg 41 cn het echtpaar G. Smies-Panhuis aan de Veldekster 41, hun diamanten huwelijksfeest. De burgemeester van Apeldoorn, /nr. A. L. des Tombe, kwam per soonlijk gelukwensen aanbieden, en bood namens het gemeentebestuur het eerstgenoemd echtpaar een fruit mand en aan het tweede een bloe menmand aan. De heer en mevrouw de Waard zijn beiden 82 jaar oud. De heer en mevrouw Srmes tellen resp* 87 en 84 jaren. ONDERSTAANDE LAN DEN IN DEZELFDE volgorde van links NAAR RECHTS: LANDEN 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 1. frankrijk 4 1 2 4 1 1 2 15 2. DENEMARKEN 1 I 1 4 1 2 2 12 3. ITALIË 3 1 1 1 3 1 9 4. MONACO 1 1 5. NEDERLAND 4 1 1 2 3 1 3 21 6. DUITSLAND 2 1 1 1 5 7. ZWEDEN 1 3 4 8. ZWITSERLAND 2 1 1 9 1 5 1 14 9, OOSTENRIJK 1 2 1 m 4 19. ENGELAND 1 1 2 5 X Z 16 11. BELGIë 2 1 1 3 2 e 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 20 1X0 IN TEKEd OPZICHT WAS DIE O IER STAL NOS EEN HEBT HEM NU BUTUP3 LEREN KENNEN VOOR WIJ^ ik- Sen ervan^qs/ertqig wilde Veps-eet met nu iv\a&c..-*e& It KA1J& vanavond'n paar. kbnnissen op Bezoek, wes-i ZIN OM OOK TE KOA96N NVN GHAUPPEUa. JE VANAVOND TERUG AP6ESPROX.EN UCZALJENU DDO EVANS NAAR HUIS LATEN BRENGEN, DAN KOMEN JE LATER WEER- HALEN ZES SELP VAN LOS JOHN (Van onze' correspondent) AMSTERDAM Heldhaftige po gingen drie buurtgenoten te redden van de derde verdieping van een fel brandend huls op de hoek van de Dapperstraat cn de Picter Vlaming straat te Amsterdam heeft gister- teravond het leven gekost aan de 29- jarige H. Bruiling. Hij kivam om in rook cn vlammen op het portaal, terwijl 'de drie opgesloten bewoners een voor een de ramen uitsprongen in het redzeil, dat brandweerlieden cn burgers twaalf meter lager strak hielden. Twee hunner liepen daarbij verwondingen op: de 36-jarige me vrouw Yvonne van Nifterik en haar elfjarig- dochtertje Martha: haar ze ventigjarige vader liep slechts ge schrokken de straat op. De vlammen zijn ontstaan op de 2e verdieping van de woning van de familie Vogel, waar bet tweejarig dochtertje oen petroleumkachel, die haar vader juist had aa»igestoken, omverstootte. In enkele seconden jtijds zette de uitvloeiende olie het 1 gehele vertrek in vuur en vlam. In snel tempo breidde de brand zich ervolgens uit naar de andere ver- MEVROUW WCNïT NObMteR OUW WÉHS WtHDUDtfi te MteOP! maar ik kam u uw JONbtfihHJtRMtt TOCH WéL OVtRHALfN" DAT 15 ALWt£J?HÊUAAr- 5TÊ NUW1É.R.JK W0U D00RGIN6 &LVÉL DAT Heb fK AAM BÓOtiD WEL GELEERD, HOOR INDE STATES, TOEN JK MET SAUk/AAMDE$LAG KOAf KOtf&JTROL/WENS /N Bordenwassen ben ik óók mrsiANS 2/EZOIK BEN ALWEER TER DG ÜMTNÜO&k ?J 2tT UPfEPERS IE JASSEN JA SLAGER. AtyNOOrt fekdlnaajd 3LYE7 SycNS ETEN ENPATfS'N oop-woRsre- NATUURLVK, ROB. fK BEZORG JEKOEDER AC 2ÖVEEL DRUKTC EN OOnKAAJ'TG\ KOET JE'SKVKEN NETJES EN KH//EK vmfm dat zich nog iemand in levensgevaar in de woning bevond- Alle andere mannen die reddingspogingen had den gedaan waren er niet in ge slaagd tot de derde verdieping door te dringen, maar aan.de heer Bru- ning is .dat blijkbaar wel gelukt. Brandweercommandeur A. A. Steke lenburg vond hem pas veel later, toen het vuur reeds was geblust. Zij'n identiteit werd bekend toen zijn echtgenote uit haar woning in de Pieter Vlamingstraat 10 de straat opliep om te zien waar haar man bieef. De brand zelf leverde voor de brandweer weinig moeilijkheden op, het vuur was met drie grote stralen en een eerste- aanvalsstraal binnen zeer korte tijd geblust. BONN. Het "West duit se kabinet heeft woensdag een wetsvoorstel goedgekeurd, waarbij de garantie van de Bondsregering voor het ver hoor. Laten toe maar eerlijk zijn I we rijn soms verdraaid vervelendT Fijnere naturen zeggen: I „Gunst, hoe kom jij aan dat oog, I zeg?" j „Nou, ik ben in het donker tegen een kastdeur aangelopen, zie je." j Je kunt het net zo goed loten. Geen mens ter tc ere kt gelooft het. Zo'n man knikt beleefd meewarig, j omdat hij een goede opvoeding ge- j noten heeft, maar je ziet aan zijn l hete gezicht den hij denkt: „Klap van z'ón vrouw gehad, na- ttturtijfc. 't fdee. zeg, dat je tegen een kastdeur zou lopen." Goed. het klinkt onwaarschijnlijk, dat vind ik zelj ook. Maar dat ii bijna altijd met de waarheid. En het. is de waarheid. De zuivere. Die deur stond open.- ffc kom in het donker aangelopen, ik reken daar niet op en ik U legt de krant neer en zegt tegen uw echtgenote: „Zeg „Ja?" „Die man he. die Kronkel, die heeft blijkbaar een tik van zijn vrouw ge had, want hij schrijft nu een heel sruk, waarin hü je tuit laten gelo ven dat hij in het donker met 2ijtt oog tegen een deur gelopen is. Stel je vóór Uw vrouw lacht meewarig. Goed dan, ik héb de keukenmeid gezoend. KRONKEL. AMSTERDAM Op de 4% pet. 20-jarige in gewone aandelen con- vcar van goederen, uit Berlijn naar verteerbare „subordinated" obliga- Wesl-Duitsland, wordt verhoogd van „w IOO miljoen tot 500 miljoen mark. -w...-j. trekken twee-hoog en verder, zowel Het wetsvoorstel voorziet verder I uiterst gering zal kunnen zijn. binnendoor als buitenom, naar de -w- 1 r*i~ - -Ki:'--4-; derde etage. Niemand wist. toen de bewoners van de tweede verdieping waren ge vlucht cn die van de derde om hulp schreeuwend uit het raam hingen, ties van de K.L.M. is dermate inge schreven, dat de toewijzing slechts 'terst gering zal kunnen zijn. in bepaalde economische voorkeurs- I De nieuwe obligaties worden in de regelingen voor West-Berlijn. De i V.S. door handelaars, die niet tot voornaamste hiervan is, dat goede-I het emissiesyndicaatbehoren, aan» ren, in Berlijn geproduceerd, vrij ge- 1 zienlijk boven pari genoteerd. Men steid worden van de omzetbelastingmeldt noteringen van 113 bieden 114 van vier procent i laten. tar CEHALD 8DLLETT Jack „Kom, vooruit, Julia," zei Claybrook, „daar gaan we." „Doodsbang, dat verzeker ik u," „Dat is geen manier om mij te antwoordde hij met een lachje. „Maar vragen. Ben je je manieren verge- je mannen mogen dat niet merken, ten?" D!ke\arCansiedat ik u niet seloven M »ana,ïi''de'«r^nd™"{Sf.' kan," zei Julia. „Maar nu moeten we d™* eer aanBMn> JUI" toch heus naar binnen gaan." - Ciayhrook Sin'mmïk^akan?t?in»,,U,t W°°r" Toen ziï zich onder de ^senden na de opdringerige attenties van ka den opmaken, kapitein? mengden, zei hij plagend: ,,Er is iets P»tsin Beckonmg, met zun veelbe- „Waarachtig, juffrouw Peacock, ik met je gebeurd, Julia. Kom, voor- v",M'*r*nd heb nog nooit een meisje zoals u ont- uit. Vertel het aan oom!" ,.Je bent mijn oom niet," ant woordde ze, „Waar zijn je nichtjes? Zijn ze aardig?" „Niet zo kwaad als ze netjes ge wassen zijn. Jij amuseert je best, geloof ik?" „Natuurlijk. En jij~" de „jongens Claybrook" een ver keerde benaming want ze waren alle twee boven de dertig was een gro te kerel, met een bescheiden snor, brede schouders, een lang, mager ge zicht, flap-oren en een vooruitste kende. clean-shaven kin. Het,meest opvallende aan hem was zijn stem die, hoewei hij bij sommige gele genheden als een stier kon brullen, m het gewone gesprek rustig en zacht en zelfs enigszins verlegen was en zijn manier van optreden vormde in het algemeen een eigenaardig con trast met zijn boers voorkomen. Hu had de gang van een man die ge woon is over omgeploegd land te lopen; zijn conversatie ging voorna melijk over de oogst en zijn humor was van een kinderlijk soort en toch, vond Julia, danste hij godde lijk en zag hij er buitengewoon goed uit in zijn ongewone avondkleding. Zij was nu weer rustig, gesterkt door zijn weinig' opwindend maar hartelijk gezelschap, zo kalmerend tekende blikken en zijn bulderend gelach. Zij kon zich de tijd niet her inneren dat Jack en Will Claybrook geer» deel hadden uitgemaakt van haar omgeving. Ze hadden haar als kind geplaagd en vertroeteld en nu behandelden ze haar met een ver trouwde intimiteit, alleen getemperd door het respect voor haar leeftijd en haar elegance. Het was een zeer .14 naai eicEanue. ncr cm Zc staakten bon gesprak terwnl se bevrecllgendl vriendschap, waarover toch aan het genoegen van het dan- zij ,ot 0sp hed<,n noo,t haJ nagedsdit sen overgaven. Maar Julia was in Dat is ni t waar zej ze. „Je DBrltir>hl0n line silnn V-.rt.vi O lYin* Hat moet." „Laten we dan hopen dat het een les voor u is." Zij liep in de richting van het huis. Hij volgde haar berouwvol. „Toe! Neemt u het mij met al te kwalijk. Wat opgewonden, en zo, begrijpt u. ïk zou liever mijn rech terarm afhakken dan u beledigen." „Dat is helemaal niet nodig." zei Juin enigszins verbaasd." Een stijr toe- verbijsterende'feit'dat i spraakje, maar niet ver van de waar- het eerst van haar leven, geprobeerd "5ant u Hame Mac ik dat op beid. Zij was met alleen verbaasd ijad met haar te flirten. Na een twee- SPh'rift"" door zijn vrijmoedigheid maar nog „e da„s raet Jack Claybrook. wend- vla mii h,b jp „cen getuigschrift noten had W Va" 5' J* vermoeidheid voor en zat do nodTg Ik iC we) elnT.S^ten noten had. derde met hem uit ,n een rustig „at Sara en Catherine doen. Je kan „heus met? Gelukkig! Dat ts erg hoekje waar ze op hun gemak kon- in die lte „jemand vindcn. ik zag aardig van u. Wilt u mij de volgende den kijken naar de paren die voor- ze allebei een paar minuten geleden, dans geven om te tonen dat u het mij bö zweefden Sara danste nota bene met papa!" niet kwalijk neemt?" Uit vrees dat hy haar gedachten Dat doet e nQg Kyk, Zou Cr een Terwijl zij vóór hem door de zou raden. zei ze: „Ik houd het meest pabze zijn voor het souper? Of be dienen we onszelf als het hart on* a. „Ik ben niet, beledigd Alleen gedaelHonnogaltijd bez.g met dat W ;szms verbaasd. Een stijf toe- verbijsterende feit dat iemand, voor kend" vóór hem door de openslaande deuren naar binnen ging, van de ouderwetse dansen, zoals Tol- j zei ze streng over haar schouder: „Ik ly-polly en fn een groene tuin. En dringt' Het «taat allemaal al klaar denk er niet aan. u moet met iemand W ln de'andere kamer, ccnoeg voor i anders gaan dansen en ik ook.„Ik? Het kan me niets schelen wat een jeger. een kijkje geno men," gaan De tweede dans begon al, maar het wijsje is. Als je maar dansen ?.ij werd zodra zij de balzaal binnen- kunt. rondspringen," zei Jack. kwam door een jongeman ten dans Zij bestudeerde hem aandachtig gevraagd. met eau. sWls» blik- De oudste va» (wordt vervol^!

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1959 | | pagina 1