Overweg zal deze zomer al minder „lastig" zijn VOETBAL: ditmaal drie plaatselijke ontmoetingen Adelborst C rzé&zc/ta. Tot de uiterste punten der aarde Snelbediening werd tot zelfbediening Peek&Gioppenlrarg Maar tussen perrons komt (tijdelijk) een „overweg'5 Kans op verrassingen Tweemaal winst voor v. d. Velde li herenmode-tip no-iron-smu 10 mei eerste trein over „hoge baan „Kinderrechter grijpt in" Lijdensmeditatie in Oud-Kath. kerk AGENDA Lager KNVB TIMCQ HERENMODES LEZING VOOR WILTON-PERSONEEL Mr. jRcgouL reisde 30.000 km door heel Amerika Indringer gaf zich uit voor politieman Vergadering van Wijk 2 Burgerlijke stand Coöp. DES-filiaal V. d. Water-beker Slalom per auto "Wielrijder links af legen motorfiets SCHIEDAM Bam Foto K^usrsters Schoonheids Instituut Mevr. J. van Sluis-Roos J^éLAè Y://\ DE KROON Donderdag 12 maart 1959 Op zondag 10 mei zullen de trein reizigers voor het eerst een voet zet ten op de nieuwe perrons, die na de voltooiing naderen. Op die dag ttl. zullen de treinen van de richting BotterdamDelft op de verhoogde baan gaan rijden. De reizigers zul len hierdoor wel een eindje verder moeten lopen, vóör zij vanuit het oude station de trein hunnen berei ken. Men stapt dan n.l. van het oude noorderperron af, steekt de rails oyer en gaat door de reizigerstunnel naar het nieuwe noorderperron. De haan die hierbij moet worden overgestoken, is dan nog in gebruik, voor de lijn DelftRotterdam, en daarom wordt er tussen het oude en het nieuwe perron een kleine spoor wegovergang gemaakt met slagbo men, die bediend worden door een spoorweg-man ter plaatse. Op het oude perron is er tegenover de nieu we tunnel maar een smal pad. Om dit te verbreden, zal er te zijner tijd Jonge mensen, die door omstan digheden in moeilijkheden zijn ge komen en tot de zelfkant der maat schappij zijn afgedaald, moet men de helpende hand bieden om zich aan de moeilijkheden te ontworste len* Dit is in het kort de boodschap die spreekt uit de film „De kinder rechter grijpt in," die gisteravond voor een talrijk publiek in de Vre- deskerk is vertoond, vanwege de vereniging „Oud-Mathenesse" van wijk 6 van de Ned. Hcrv. Gemeente. De regisseur had de dankbare doch moeilijke taak het probleem van de jeugd-criminalileit te doen zien als een kwaad dat wij allen kunnen te genwerken, door te trachten de jon ge mensen te begrijpen en te helpen. De heer Huzing van de Vereniging Rekkense Inrichtingen, actief werk zaam op het terrein van de kinder bescherming en reklassering. gaf in de pauze een korte uiteenzetting over doel en werken van deze vereniging, die ook deze avond had verzorgd. „Doe-het-zelf" Modernisering van sigaren-winkel Dat de thans zo populaire leuze van ..doe het zelf" niet alleen van toepassing hoeft te zijn op de hoby- ist in de besteding van zijn vrije tijd, heeft de heer C. A. van Zee jr. ge toond. Want deze heer heeft, met as sistentie van één familie-lid zijn si garen-magazijn. gelegen aan de West- frankenlandsestraat, hoek Huijsman- straat zè.f geheel opgeknapt. Deze zaak bestaat al 35 jaar en het inte rieur was al even oud, zodat een modernisering echt niet overbodig was. Dat karwei heeft de heer Van der Zee nu zelf opgeknapt, en de oude zaak is daardoor in een geheel nieuw kleed gestoken. De etalages werden veranderd, zodat men van buiten reeds idee krijgt van het interieur. Verder is er kwistig gebruik gemaakt van moder- ne, frisse kleuren, die het uistekend doen. Steeds nader komt Pasen, dat is het einde van de voorbereidingstijd. Donderdagavond 12 maart om 8 uur belicht pastoor C. P. v. d. Berg voor de vierde maal het lijden van onze Heer in de Oud-Katholieke Kerk a. d. Dam. Een stemmig uur voor hen die komen luisteren. een oude snelgoederen-loods worden afgebroken, terwijl er dan meteen een trap naar de banen bij komt. Maar 40% Op 10 mei zal ook het wegverkeer wei merken dat het viaduct gedeel telijk in gebruik is. Zeker 30 procent van het aantal treinen dat de slag bomen passeert zal dan over het via duct gaan. Veertien dagen later blijft er dan nog maar 40 procent van het huidige aantal over. als ook de trei nen in de richting Delft—Rotterdam „hoger op gaan". Deze verbetering zal eigenlijk nög beter tot uiting komen, omdat nu vaak dc bomen van de overweg gesloten blijven voor een serie van vier of vijf treinen, die elkaar zeer snel opvolgen, zodat het niet mogelijk is om de bomen tus- tenlijds te openen. Na 24 mei zal dat hoogstens nog op gaan voor twee treinen „tegelijk". In oktober bij de aanvang van de winterdienst wordt ook de lijn Rotterdam Hoek van Holland (vi ce versa) naar het nieuwe perron ge bracht, en wel met een tussenpoos van ook veertien dagen. Dan is de noordelijke baan langs het oude per ron dus helemaal buiten, dienst en kan er een (min of meer) definitieve toegang gemaakt worden van het ou de stationsgebouw naar de nieuwe perrons, Er komt dan aan de meest oostelijke zijde van het oude perron een glooiiend pad naar de overstap- tunnel van de nieuwe perrons vanzelfsprekend onbewaakt. Zó zal de situatie dan blijven tot er een nieuw stationsgebouw is, maar daar over is nog niets bekend. Zodra er één nieuw perron in ge bruik is, zal daar ook een restau ratie zijn gevestigd. Het gedeelte dat dan leeg komt op het oude perron zal dan waarschijnlijk door de Spoor wegen worden benut. Zoals gezegd, bij de aanvang van de winterdienst in oktober is het ge hele nieuwe perron-complex in ge bruik. Dan zal men ook de beschik king hebben over centrale verwar ming in de verschillende lokaliteiten op de perrons, zoals wachtlokaal en dienstgebouwen. Bellen btf ongeval: G.G. en G.D., Tumlaan 80, telefoon 69290, Pclitie-alarmnummer 64666, Apothekers nachtdienst: fa. Gouka, Hoogstraat 29. R.K. Leeszaal en Bibliotheek, Dam: geopend iedere dag (behalve maandag) van 9.30 tot 16.30 uui en iedere avond (behalve woens dag en zaterdag) van 19 tot 20,30 uur; zondags gesloten. Gemeentelijke Openbare Leeszaal en Bibliotheek, Lange Haven; ge opend iedere werkdag (behalve maandag) van 9.30 tot 16.30 uur en iedere avond (behalve woens dag en zaterdag) van 19 tot 20.30 uur; zondags gesloten. Stedelijk Museuro: dagelijks opend van 10 tot 17 uur, zondagen van 12 tot 17 uur: tentoonstelling „Ach tijd waar ben je gebleven" .Nederlandse keramiek" en „Mo- derne expressionisten" t.m. 22 maart. BIOSCOPEN 2, 7 en 9.15 uur: „Ik Mo.nopole, beken" Passage, Alleen 2 uur: „Dracula". DIVERSEN Passage, 8 uur: DOK-uitvoering. 8 uur: Mob. Kruis. Amstelbron, Contact Arcade. 8 uur: KVP. Bijeenkomst. Wijkcentrum, 8 uur: HBS-ver. „On der Ons". Instuif. De laatste fase van de voet balcompetitie zal nog heel veel krachtsinspanning vragen van onze stadgenoten. Énkelen moeten zich uit de degradatie zone optrekken en voor som mige clubs behoort het beha len van de kampioenstitel nog altijd tot de mogelijkheden. Helaas z(jn enkelen te zeer achter op geraakt, zoals PPSC, GTB, Schle- damse Boys, Demos en ook we! Schiedam, om veel hoop te kunnen koesteren, maar In de zeven, acht wedstrijden die er nog te spelen zijn, is een grondige positieverbetering heel wel mogelijk. Hel komende voeibalprogranun» biedt een aantal aantrekkelijke wed strijden met liefst een drietal plaat selijke ontmoetingen. Het karakter van Schiedamse derby's staat borg voor spanning en veel onzekerheid omtrent het voorspellen van de uit slag. Verrassingen zijn dan ook dit maal niet uitgesloten. Bij de derdeklassers kan DHS zich als uitgeschakeld voor de titel be schouwen. Positieverbetering door het winnen van de thuiswedstrijd op 't Rotterdamse RDM moet vanzelf sprekend zijn. Excelsior '20 blijft op de hielen van ie id er Postduiven door een zege op Wester kwartier. Aange zien Westerkwartier relatief gelijk met VIOS op de laatste plaats slaat mag een hevig verweer worden ver acht. Vieideklasser Wilton Fyenoord is aan het herstel begonnen en dat betekent dat de scheepsbouwers rode lantaarn achter zich willen laten. In de uitwedstrijd kunnen de stadgenoten zondag aan Nado V de laatste kampioenskansen ontnemen De kostbare Schiedamse winst zal nog geen zekere verwijdering van de laatste plaats inhouden. Twee teams, die de punten hard (Advertentie LM.) De filmende en causerende wereld reiziger mr. Th. Regout heeft gister avond in Musis Sacrum aan de leden van de Ontspannings en Amusement- vereniging van Wilton Fijenoord ver teld van de reis die hy met echtge note en twee dochters in 'n station car -heeft gemaakt langs de 30.000 km lange Pan American Highway, die loopt van Alaska dwars door Noord-, Midden- en Zuïd-Amerika naar Vuurland in het uiterste zuiden. De door hem zelf opgenomen kleu renfilm draagt de zeer toepasselijke naam „Tot de uiterste punten der aarde". Nu is mr. Regout geen onbekende in Schiedam, en van zijn interessante causerieën hebben reeds velen geno ten. De voorzitter van 0& A. de heer B. E. J. v, d. Hoek betreurde het dan ook dat de belangstelling niet groot was. Mogelijk dat het Songfesival daar verantwoorde lijk voor te stellen is. Maar de Wil ton-mensen kunnen hun schade nog wei inhalen, want dezelfde causerie wordt nog tweemaal in Schiedam, ccn maal m Vlaardingen en nog drie maal in Rotterdam vertoond. Nu heeft de reis van de familie Re gout vijf maanden geduurd zodat de heer Regout zich in zijn „verslag" heeft moeten beperken tot enkele momenten, maar die werden dan ook met journalistieke flair aan het pu bhek voorgeschoteld. De pan American Highway, nog niet 2o lang geleden gereedgekomen •nou gereed! vele stukken daarvan vooral in Midden en Zuid-Amerika verdienen de naam van ..weg'" niet), begint in Fairbanks in Alaska, maar de verteller heeft van de gelegen heid gebruik gemaakt om nog iels vast te leggen van het leven van de Eskimo's bij Kotzebue en van de „spookstad" Dawson, eens het cen trum van de „goldrush", Ook de heer Snider, senator van Alaska en ere-burger van Monnikendam., kwam nog even in het beeld. Uit de Ver. Staten werd de wonderlijke stad Las Vegas getoond, waar men overal, zelfs bij de kapper kan gokken en waar men dag en nacht getrouwd kan raken. Dan het bizarre Mexi co met de oude Asteken-pyramides en in Yucatan de verloren stad van de oude Maja's. Uit Guatamala voor treffelijke opnamen van de folklore en de wonderlijke mengeling van Christen- en heidendom. In. Pa nama liep de weg dood in de wilder nis. met alle gevolgen daarvan voor de reizigers. Van Columbia af ging het in Chi li en Peru door een vijfduizend kilo meter lange woestijn «waar langs de weg duizenden kruisen slaan van verongelukte reizigers!) naar Valpa raiso en dan in één dag naar de vierduizend meter hoge pas, bij de Aconcagua-berg. Dan naar Buenos Aires en vandaar door de eindeloze en verlaten pampa's naar Straat Magellaans. Daar werd met de boot top penibele wijze' overgestoken naar het troosteloze Vuurland, waar de twee laatste exemplaren van. de Oona's. de uitgestorven, zeer pri mitieve Indianenstam werden ge toond. Het was een prachtige en avon- tuurlijke reis, die door de heer Regout j a-.. op uitstekende wijze is gevangen in j t^0O1l zijn filmbeelden die dan weer op on- i v. d. Velde nodig hebben voor het behalen van het kampioenschap, zullen strijden tegen stadgenoten, die verontrust de onderste tree van de competitielad- der zien. Voorspellingen zijn hache lijke ondernemingen voor deze sfeer volle derby's. SVDPW is thuis ïn staat DRZ punten af te dwingen. SFC, dat ten onrechte laag staat ge klasseerd, heeft eveneens voldoende capaciteiten om de uitwedstrijd tegen Schiedam 'in winst 'om te zet ten. Kampioenskandidaten DRZ en Schiedam krijgen het dus heel moei lijk, maar als de koplopers de wed strijden SVDPWDRZ en Schiedam —SFC zouden winnen kan de titel strijd in 4F, vanwege het concur rentenduel HillesluisRockanje. wel eens een „Schiedams onderonsje" worden. De reserves: DHS 2Excelsior '20/2; Excelsior '20/3—DHS 3 en Hil- legersberg 2Schiedam 2. Af cl. Rotterdam Het ziet er naar uit dat de Schie dammers in de afdeling Rotterdam van de KNVB ook dit jaar een tradi tie. die er is sedert 1952, zullen hand haven en een kampioen van de eerste klas zullen opleveren. Ursus behoeft nog „slechts" vijf wedstrijden, te win nen om kampioen te zijn. Als de concurrenten niet in staat zullen zijn uit de resterende zeven wedstrijden de maximum winst te behalen kan Ursus het kampioenschap bijna niet ontgaan. Een gevaarlijke klip is de wedstrijd van zondag: DemosUrsus. De roodzwarten hebben hun kansen vrijwel verspeeld, maar wij vermoe den. dat Ursus al heel blij zal zijn met het veroveren van een gelijk spel. Schiedamse Boys, dat loert op het struikelen van aanvoerder SC Maas, kan de uitwedstrijd tegen Vierpol- ders winnen. Lagere elftallen: SVV 5—Excelsior R 5; SW 6—The Rising Hope 2: Excelsior R 7Marti- nit 2: WF 2—CKC 3; HWD 2— SVDPW 2: SFC 2—RDM 3; Schie- broek 2DRZ 2: Excelsior '20/4De Hollandiaan 3: Martinït 3—The Ri sing Hope 3; Ursus 2Zui der ster 3; SVV 7—HOV 4; Fortuna 4—HDVS 5; HDVS 6—OVV 2: Slikkerveer 3— SVV 8: Feijenoord 11—SVV 9; Hille- gersberg 3—DHS 4; EDS 3—SFC 3: SVDPW 3Florissant/OBR 2; DRZ 3—Het Noorden 4; Progress 2Schie dam 3; Demos 2Belvédère 2; Schie dam 4SMV 3: SFC 4SMV 4; VFC 4—SVV 10; HDVS 7Slikkerveer 4; HDVS 8—VFC 5; Nieuwen hoorn 2— Excelsior '20/5: HION 4—DHS 5; Ex celsior '20'6DHS 6: Martinit 4— DRL 4: Schiedam 5SFC 5: Ursus 3 Eureka 3; Slikkerveer 5HDVS 9; Excelsior Tl 12SVV 12; Hekelingen 3Excelsior '20/7; DHS 7Trans va- lia 8; Nieuwenhoorn 3—Excelsior '20 3; WF 4—CVV 11; Schiebroek 4— DRZ 4; SVDPW 4—DEH 4: Excel sior '20/9LMO 4; Steeds Volharden 5Martinit 5: Dilettant 3—SVDPW 5; Schiedam. 6EDS 7; Demos 3 DPB 2; AVS 4Demos 4: Schie damse Boys 2-Het Noorden 8; Schie damse Boys 3Noorderkwartier 5. Zaterdagmiddagvoetbal Alle clubs spelen thuiswedstrijden met goede winstkansen. HBSS, dat naar de goede vorm groeit, kan een plaatsje stijgen op de ranglijst door winst op Zuidiand. Voor GSS ligt zelfs de derde plaats.,binnen bereik als het schotvaardige Gustoteam de oude rivaal Groen Wit R overtroeft. Van het harde SNS heeft GTB, ook al wordt aan de Havendijk ge voet- Een nog onbekende man is gister- raiddag omstreeks twaalf uur de wo ning van mevrouw J. A. de B.-V. aan de Lorentzlaan binnengedrongen, tij dens de afwezigheid van de bewo ners. Toen de verraste vrouw haar terugkomst de man aantik, vertelde deze, dat hij van de politie was en een 15-jarige jongen zocht, die het huis was binnengegaan. Kort daarop verdween hij. Hij zou binnen vijf minuten terug zijn. De vrouw ontdekte, dat alles Ln huis doorzocht was en de radio kennelijk gereed was gemaakt om te worden meege nomen, De onbekende moet ongeveer 35 tot 40 jaar oud zijn. en i.70 m lang. Hij was stevig gebouwd met een bol gezicht en had bobbeltjes op zijn kaak. Hij droeg een korte hchta regenjas. In Irene heeft de Vereniging voor hei Beheer van eigendommen van de wijkgemeente Z der Hervormde Gemeente woensdagavond de 35e jaarvergadering- gehouden. Voorzit ter J. de Pater herinnerde er in zijn openingswoord aan dat ds. J. W. Tons'oeek 35 jaar geleden de ver eniging heeft opgericht, „Er is nu alle reden om feest te vieren", -zo zei hij. In die 35 jaar zijn grote activiteiten het deel van de vereniging geweest. Vooral de bouw van de Opstandingskerk was een grote gebeurtenis. Het wijk- werk vraagt tegenwoordig meer geld dan de contributies opleveren en dat ligt niet in de bedoeling van de vereniging. Getracht zal worden het ledental op te voeren omdat ge spaard wordt aan een kapitaal voor meer grote verrichtingen. Dit jaar was er een saldo, hoofdzakelijk van de rente, van f 392,21 dat aan het kapitaal zal worden toegevoegd. De jaarverslagen werden goedgekeurd. In dc vakature gemeentelicf werd de heer G. J. Polderman gekozen. Na deze korte huishoudelijke ver gadering heeft de Ger. Toneelgroep „Geron" een goede reprise gegeven va*j het toneelspel „Vogel, vlieg de wereld in" van A. P. Dearsley, GEBOREN; Albert M., zv G. A. Lanser en H. M. Poot; Wilhelmma M. A. dv ,7. Koppenhagen en M. C. van Eggelen; Johanna, dv A. Ver meer en W. van Wouwe: Monica A. F. dv N, Spek en C. C. W. Hen driks. OVERLEDEN: M. ..Westerveld, 85 jr, G. C. van Wijnen, 58 jr. echtg van C. van Kapel. bald, niet bij voorbaat gewonnen. Op de Boshoek is PPSC verplicht hekkesiuiter WOR met lege handen te laten. Een achterstand van zeven punten is in de resterende zeven wedstrijden met alle waarschijnlijk heid niet meer in te halen. PPSC zo wel als GTB zullen echter slechts met de volle winst hun geringe kans blijven' behouden. De overigen: DVO '32/3—PPSC 2; Excelsior M 4—GTB 2 —GSS 2— Groen Wit R 2: HBSS 4—PPSC 3; HVO 4—GSS 3: HBSS 5—Rozenburg 4: SC Zuiderpark 3PPSC 5. De eerste partijen, die voor de eindstrijd om de Piet v. d. Water beker in het clublokaal van de BV „Het Centrum" gisteravond rijn ge speeld, hebben alle drie een. bijzon der verloop gehad. De eerste partij, die tussen Van Duijl en Valkesteijn, werd door Van Duijl gewonnen niet tegenstaande hy met de te maken 400 caramboles- een voorgift van 185 moest geven. De hoogst geklasseerde speler won dus. Doch In de beide andere partijen, waarbij de Sehie- damspeler v. d. Velde betrokken was, werd deze winnaar, resp. tegen Koolj en Van Stigt Thans, In deze partyen waren de hoogst geklasseer- den, die resp. H0 en 220 caramboles voorsprong moesten geven, de ver liezers. Van Duijl won zijn partij in 33 beurten, hetgeen voor deze speler wel wat dan de hoge kant genoemd mag worden. Deze partij leverde een moyenne op van 12.12, hetgeen nogal laag is tegenover het voor hem vast gestelde moyenne van 19 08. Hoewei Kooij een zeer goede par tij speelde, was de opgaaf van een voorgift van 110 blijkbaar te groot, want in de lie beurt noteerde v. d. Velde na series van o.a. 17,46 en 35 reeds 111 caramboles, waar tegen over Kooij. eveneens na prima beur ten, pas 112 noteerde. Het ging hier na gelijk op. doch v. d. Velde bleek in te goede conditie, dat Kooy ook maar enige kans kreeg om zijn voor gift. weg te werken. Kooij, die er 2&0#moest maken, bracht het tot 177, toen v. d. Velde zijn 180 caramboles bijeen had. Met Van Stigl Thans, eveneens te gen v. d. Velde, gmg het dezelfde kant op. De uitslagen waren: Van Duijl 400 400 33 51 l Valkesteijn 290 215 33 41 d. Velde 180 180 19 35 290 180 39 52 28 33 12.12 6.51 9.47 9.31 6.42 derhoudende wyze werden toegelicht.v. Stigt Thans 400 190 28 30 6.78 Het filiaal van de coSj^ratieve verbraiks vereniging „Door Een dracht Sterker" aan het Dr, W1- bautplein te Schiedam is vandaag, na een (grondige verbouwing en mo dernisering, heropend. DU filiaal werd vijf jaar geleden, bij de tot standkoming van het winkelcen trum Nieuwland-IVest tot een ,,snel- bcdietiingszaak" ingericht, toen een heel modern type. Het was dan ook de eerste winkel van dat type van de Nederlandse Verbruikscoöpera tie ln heel Nederland. Maar de verkooptechnieken ma ken op het ogenblik een revolutie door en de tendens is gericht op de inrichting van zelfbedieningsza ken. Steeds meer winkels van de D.E.S. worden dan ook verbouwd tot zelfbediening. Toen het filiaal asm het Dr. Wibautpleln, de drukst bezochte winkel van de D.E.S. io Schiedam, als het ware schreeuwde om uitbreiding, was het een uitge maakte zaak, dat ook dit filiaal zelfbediening zou krijgen als der de van de tien filialen. Dit alles heeft de heer A. M. van der "Wel, de voorzitter van de co- operatie D.E.S. ln Schiedam, van morgen. verteld bij de officiële her opening van het Nieuwlandse fi liaal. ..Het is wel ongebruikelijk om een winkel reeds na vijf jaar te gaan herzien en moderniseren, maar "de omstandig eden rechtvaar digen dit zeker." L heer Van der Vel heeft daarbij al diegenen, die geholpen hebben bij het werk, dank gebracht, vooral ook de ge meentelijke instanties en niet in de laatste plaats het personeel on der leiding van de filiaalchef, J. van Buren, dat de laatste maanden tijdens de verbouwing het bedrijf toch (goed) draaiende heeft gehou den in een zeer beperkte ruimte. De nieuwe winkel, onder leiding van de diverse diensten van de Ned. Verbruiks-Coóperatie door de firma Bergkotte en Diekboff ver bouwd, is aanzienlijk groter gewor- Als een volleerd (of een niet hele maal volleerd) skiër, zigzagde gister avond omstreeks half negen de auto mobilist H. L. uit Schiedam tussen de twee halve afsluitbomen van de Hoofdbrug door. Tegelijkertijd wer den ook de twee andere halve bnm<>n neergelaten, waardoor de auto ge raakt werd. Deze werd licht bescha digd, terwijl een afsluitboom werd verbogen. De automobilist kreeg geen letsel. Hij kreeg wél een proces, verbaal. den en op zeer attractieve wijze ingericht. Systematisch zijn de wa ren op rekken „voor het grijpen" uitgestald. Iets nieuws voor Schie dam is ook rie afdeling met ver pakte vleeswaren, die in een spe ciaal soort koelcel zijn uitgestald. (Advertentie M.) >i' yiWoef'hQ boord een stuk, jonger „cod, blijft volkome* 9' ilad- 0ilc»du>ieve? tC W*- shirt -on ;r9n poplm. monchettc"b« lhd« ,e mosiwlengten, -aar <je (age VV *°n De wielrijder C. S. veroorzaakte gistermiddag omstreeks half zes op de Singel te Schiedam een aanrijding. toen hij plotseling links af sloeg, zonder de motorrijder C. B. uit Den Haag voorrang te verlenen. Deze liep een lichte hersenschudding en een pijnlijke rug op. Hij is in het Schie damse Gemeenteziekenhuis behan deld. De fiets en de motor weiden licht beschadigd. De heer en mevrouw Sehilperoord-Holswilder geven hiermede kennis van de geboorte van hun zoon PETER Schiedam, 12 maart 1959 Tuinlaan 40, Schiedam Een goed verzorgde biblio theek, steeds voorzien van, nieuwe uitgaven heeft Lees bibliotheek-Kantoorboekhan del „Modern", Boerhaave- laan 124. tel. 88415, Schiedam. Foto, film. optiek De beste reportage In an om L rotterdam 1 verzorgt... EG 221 - TEL 3*853 Koifilms vergeten Auto maat staat voor u klaar. Alle soorten films. Foto K van Vuuren, Hoogstraat 106. KW. BIN NE NA Personeel gevraagd Voor de bediening van ds moderne persen en andere apparaten worden meisjes en vrouwen gevraagd. Bedrijfs kleding en koffie gratis. Aanmelden: Stoom- Che mische WasserU Nico Nïj- man, Stadhouderslaan. 19, Schiedam. UW omzet vergroten Adverteert dan in ons blad Diversen "Vermager zonder dieet met Gracial, 50 dragees 1.98. Bij apotheek en drogist Schoonheïdsverzorging - Lichaams cultuur - Elektrische verwijdering van storende huidafwijkingen - Haarver- - zorging - Manicure - Div. bestralingen Behandeling volgens afspraak Jan Steenstraat 15, Schiedam Telefoon 67867 EN KA LOM vervaardigd onder controle t c c f» de 'Stichting Keurmerk Charmeuse* (f/hUalor*^, onderjurk weelde van kant en entredeux, in wit en in de verrukkelijke nieuwe clnten citron, seablue, cerise en flame-red I2.?ö dflZcrtslipje, pas send bij de onderjurki 3,50 ju pon met dezelfde rijke kant en entredeux. even» S tinten 8.90 LINGERIE BALLERINA !S VERKRIJGBAAR «I en in al(e 10 filialen van Rotttrüam: Meent 67 Miardstngtl 39 DarMselaan 112 Cntne Htttedqk 267 B»'/;. BaumannUan 124 Schiedam: Oranjegalertf Vlaardingen: Ged. Bttrsltot

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1959 | | pagina 2