DOORBRAAK EN FORMATIE Rechtbank eindstation voor vreemde avonturier Een verkiezingsavond in drievoud |£Ë3S9 m ^^®ÜiE|jiGSPARKSS kv Pd ■MM| -- ti 1 wBsBsm Ook passagiers betalen tol op St. Lawrence Weer deviezen voor Franse toeristen RECTIFICATIE „Een beetje" I »Eem beetje" II „Een beetje" III „Een beetje" IV - NA SPANJE, MIAMI EN BOLIVIA - Zondag ijshockey Tsjechen contra Canadezen Zondag 29 maart extra televisie Voorts V Nr.enz ijvert IPSEDr KINDERHOEST VERDWIJNT DOOR Z WITS AL KINDER-HONING-SIROOP Radio Spanjaarden gaan geen wapens aan Kabylen leveren SCHILDER AÜES ZELF.VlET POIYD0R - N LÉR0 LAK - DE DOCHTERS VAN MEVROUW PEACOCK Vrijdag 13 maart 1959 DE overwinning van de V.V.D. bij de verkiezingen houdt met allerlei dingen verband, maar tocb wel het meest mei het feit. dat de confessionele partijen hun greep op de kiezers verliezen. Dit is r geen snel proces, maar het is onmiskenbaaren zelfs de grote K..V.P. omkomt er niet aan. Het is waar, dat de partij van Romme zicb heeft gehandhaafd wat het zeieltal betreft, maar vergeleken bij 1958 en zelfs bij 1956 is ei verlies- Da! dit verlies optreedt ondanks de verhoudings gewijze toeneming van het aantal rooms-katholieken in Nederland en on danks het mandement van de bisschoppen, is veelzeggend. De K.V.P.-bladen juirben dan ook niet. Zij zien wel. dat de uitslag, van hun standpunt be keken, niet gunstig i«. en zij erkenen t»eJ de afval naar de liberalen, nadat de afval naar de socialisten al lang gaande was. Zijn er in de rooms-Katholieke politieke organisatie intussen nog we) enige mogelijkheden om de middelpuntvliedende krachten iet of wat tegen te houden, vrij hulpeloos staan de A.R.P. en C.H.U. tegenover de afbrok keling. die met de regelmaat van een klok voortgaat. De strijdbare formules, waarmee voorheen de a.r.-leiding haar mensen bijeen hield, hebben htm wervende en bindende kracht verloren. En de stille krachten der solidariteit, die tot dusver de C.H.U. bijeen hebben gebonden, blijken tenslotte ook niet bestand tegen de geest van de tijd. Hier en daar in de kring van de K.V.P. en A.Fl.P. is de laatste maanden nog gedroomd van terugkeer der christelijke coalitie. Deze verkiezingen hebben de droom doen vervliegen; waarschijnlijk wel voorgoed. ZO gaat de doorbraak haar gang. De winst van de V.V.D. is conser- vatieve winst, verkregen op de leuze: niet met de socialisten in zee! Wat moeten de confessionele partijen doen? Er zijn bij hen genoeg figuren, die ook liever niet met de socialisten in zee willen: maar anderzijds vveet de leiding van deze partijen maar al te goed. dat in een samengaan met de V.V.D. de kiem ligt voor verdere en waarschijnliik nog veel grotere afbraak aan de andere kant. Men voelt hier iets van de moeilijkheden van de heer Komme. die over enige dagen wel met de regeringsformatie zal worden belast. Deze moeilijkheden zijn in feite dezelfde als die. welke leidden tot de Kamerontbinding; alleen zijn ze er eerder groter dan kleiner op geworden. (Aavenentie LM.) nubeduidend ;k goedkoper Dit zijn géén goedkope para- pluies, neen. dit zijn lange parapfuies, met zijde uit de allerduurste senes. Parapluies die U normaal geëta leerd ziet staan voor rond de twintig gulden, U kiest uix de mooiste jacquards, ombrês en uil prachtige moder ne kleurstellingen. Parapluies ir» tientallen fantasie- dessins. gemaakt op een sterk stalen frame, paragonbaleinen en afgewerkt met moderne, knoppen. Zaterdagmorgen cm 9 uur be gint de verkoop van deze lange parapluies met foudraa^uit de betere series. Honderden para pluies m tien- y, - tallen kleuren, door elkaar voor Érm één prijs, voor WJ WASHINGTON, De Verenigde Staten en Canada hebben de tol gelden bekendgemaakt die zullen worden geheven, voor het in vijftig jaar afbetalen van de aanlegkosten van hei St Lawrence-kanaal, dat Montreal met het Eriemeer verbindt en waarvan de kosten ongeveer 451 miljoen dollar bedroegen. Het kanaal is tweemaal 20 diep als het oude, namelijk ruim acht meter. Volgende maand zal de nieuwe waterweg voor het scheepvaartver keer worden opengesteld. Ook pas sagiers zuilen dan tol moeten gaan betalen Op een reis van Montreal naar het Meei van Ontario bedraagt het tsnef ongeveer 3.5 dollar. Voor het aansluitende Welland-kanaal zijn de kosten 4 dollar, zodat een reis door het hele kanaal op 7,5 dollar komt. PARIJS. Franse t-oeristen die naar het buitenland willen, kunnen van 1 juni af weer deviezen krfjgen. Het bedrag aan deviezen is vastge steld op 100 dollar per persoon. Deze deviezentoewijzing was op 17 mei 1958 door de regermg-Gaillard inge trokken. Naast deze deviezen mag iedere Franse toerist een bedrag van 20.000 Franse frank naar het buitenland meenemen. Voor Spanje is dit be drag 60.000 frank. NEW YOEK. De Amerikaanse goudvoorraad is verminderd tot het laagste peil van de afgelopen 12 jaar, aldus wordt in financiële kringen verklaard Volgens deze zegslieden zou vorige week voor een waarde van 35 mil joen dollar aan goud zijn verkocht aan buitenlandse banken vermoe delijk Britse of Franse, waarmee de goudvoorraad is teruggelopen tot 20.443 miljoen dollar. ()P de verkiezingsavond ambtshal- ve gekluisterd san a) een radio toestel dat stond afgestemd op Hil versum 1, b) een tweede toestel dat ons Hilversum II leverde en c) een TV-toestel, spoken nu bet loopt op dit moment naar twee uur in de nacht tabellen, percentages, ther mometerstanden en prognoses nog door ons hoofd. De uitslagen gaven er alle aanlei ding toe. maar hoe het zij. woordjes als gering, klein, nietig, weinig, iets en beetje waren niet van de lucht. En zo werd dit de tweede avond van ..Een beetje" in successie Maar m ernst; welk een bedroe vend staaltje van verzuiling heeft de radio gisteravond (en niet gister avond voor bet eerst) ten beste ge geven Twee apparaten zijn onder hoog spanning in touw geweest. Aliebei om de luisteraars hetzelfde te vertel len. Goed. van de een hadden we de uttslag van Nederhcrst ^en Berg eerder bmnen dan van de andere, maar dan lag die misschien weer voor met Lochem. De een was er eerder bij om ons de mening van de aanvoerder van de PSP tp" laten horen dan de andere, maar de ander liet zich hem evenmin ontgaan En zo ging het ook met andere lijsttrekkers en met reportages uit de verschillende steden. Het gebodene demonstreerde in elk opzicht tegen de in Hilversum geprezen federatie ve eenheid in verdeeldheid Als kanttekening hierbij valt dan nog op te merken, dat vooral tussen acht en negen uur 's avonds de be diening van de luisteraars met ver- kïezingsnieuws door de NCRV over zichtelijker was dan die van de AVRO. Ook in zijn geheel maakte de dienst van de NCRV die op het punt van reportage reeds vaker uit stekende dingen presteerde de in druk beter doordacht te zijn. Hier staat dan weer tegenover, dat het commantaar van de AVRO-spre- ker mr, G W J Hiltermann ook deze keei weer uitmuntte door be knoptheid en helderheid. OM enkele minuten over half tien startte de TV met zijn verkie- zingsdienst. die lot bij enen in de lucht bleef. Het programma zou boeiender zijn geweest als de kie zers tn de voorliggende uren hadden gezorgd voor een politieke aardver schuiving Doordat deze er niet was kon er ook niet over worden gedis cussieerd «n daardoor raakte het forum al gauw uitgepraat, ondanks enkele pogingen van dr E van DEN HAAG. Door een foutie ve opgave is gisteravond de heer O. Noordenbos als Tweede Kamer lid doorgegeven, zodat men zijn portret en naam op onze fotopagina vond. Niet de heer Noordenbos is echter gekozen, maar de heer N. van der Veen uit Westzaan. De bei de PSP-kamerleden zijn dus de he ren H. J. Lankhorst uit Amsterdam en N. van der Veen. HENGELO Gisteravond is in de buurtschap Lemselo. gemeente Weerselo, de boerderij bewoond door. de familie J. Helthuis door brand verwoest Er kon van de in boedel niets worden gered. De scha de bedraagt 2cker f 75.000. Deze wordt grotendeels door verzekering gedekt. Raai te door een paar prikkelende opmerkingen wat leven m de brou werij te brengen. Voorzitter prof. Rooy scheen zich vooral in het begin te weinig bewust te doen te hebben met kijkers i.p.v met luisteraars. V001 de TV immers is het overbodig en zelfs storend in dien dat wat iren ziet (de uitslagen tabellen), ook nog ui extenso wordt voorgelezen. Aan de activiteit van de NTS- journaal dienst dankten we een aan tal aardige reportage-inlassen o.m. heet van de naald van de hinder lijke jeugd op de Amsterdamse Dam en van een menigte die borden droeg met opschriften als „Kies Teddy", .J like Teddy" etc. Dat was u hebt het al begrepen bij de aankomst 's middags om half zes van Teddy Scholten op Schiphol, Korte, bekwaam gevoerde inter views met prof. Romme. prof. Oud en de heren Vermeer en Hofstra sloten de reportage af. W. Jnn. REEDS drie televisie-stations heb ben Rêné Sleeswuk verzocht Teddy Schol ten dit weekeinde vrij af te geven voor een optreden in hun televisieprogramma's, n.l. Denemar ken, West-Duitsland en Italië. „In overleg met Teddy Schol ten hebben wij neen gezegd" aldus de heer Sleeswïjk. ,,Ze kan het allemaal gemakkelijk aan. maar we moeten niet in de fout vervallen bals over kop zonder behoorlijke voorberei dingen overal zoveel mogelijk te gaan optreden. We zullen haar eerst even laten betijen en straks gaan be kijken of aan dergelijke verzoeken voldaan zal kunnen worden. Voor lopig treedt ze normaal in onze re vue op". TVCK SCHALLIES, componist van ..Een beetje" is meei dan musi cus alleen Met een scherp instinct voor de commerciële mogelijkheden van zijn liedje, heeft hij hei onmid dellijk ondergebracht bij een mu ziekuitgeverij, die het op de inter nationale amusemenlsmarkt zal lan ceren. Directeur van deze uitgeverij: D. Schallies. Gistermorgen om negen uur ^*-1 reeds moest de platenfirma die ,.Een beetje" van Teddy Scholten op de markt heeft gebracht „nee"-ver- kopen. De uitslag in Cannes was blijkbaar bet signaal voor de gram mof oonplatenhandel om de gehele voorraad die vele malen te klein bleek op te slokken. De aanmaak van „Beetjes" heeft echter de hoog ste voorrang gekregen en vanmiddag reeds weer zou er voor aanvulling worden gezorgd. flAAT zich met „Een beetje" (le plaats) en het Italiaanse „Piove" (5e plaatsde geschiedenis herhalen van het festival '58, toen „Dors mon amour" nummer een werd, maar „Volare" dat op een lagere plaats eindigde, tophit werd? „Op de smaak van het publiek valt geen peil te trekken", vertelt een grammofoonplatenhandelaar on«. Feit is dat voor de finale in Cannes (Van onze correspondent) AMSTERDAM, „Hij is op jacht geweest achter het geluk aan: hij voelt de ernst van de feiten maar half, omdat hij als een volkomen vreemde in deze wereld staat." Zo pleitte verdediger mr. T, Schadd gisteren voor de Amsterdamse rechtbank voor zijn cliënt, de 38-jarige cineast T_ H. een man die met zijn droge onopvallende uiterlijk een wonderlijke avonturier is. De laatste twee jaren leidde zijn onstuitbare avonturen drift hem tot een halve wereldreis, maar ook tot bigamie, het vervalsen van zijn paspoort en het verlaten van zijn (wettige) vrouw en zijn twee kinderen. Aan de hand van een lijvig dossier rafelde de presi dent van de rechtbank, mr. J. Knottenbelt, de omzwervingen nuchter uit een en de officier van justitie, mr, W. Tobckens, requireerde tenslotte voor de drie tenlaste gelegde feiten een gevangenisstraf van een jaar en drie maanden tnet aftrek, H:'s avonturen vullen in het dossier tientallen diehtbetikte vellen, maar mr. Knottenbelt behandelde slechts wat direct op de strafzaak betrek king heeft. Dat was echter op zich zelf al verbazingwekkend genoeg. In november 1965 zei H, thuis en tegen zijn baas dat hij op een korte zakenreis naar Düsseïdorf ging en hij vertrok met de bedoeling nooit meer terug te komen in Amsterdam bij zijn vrouw en zijn twee kinderen. Hij stapte op de trein naar Spanje en vloog vandaar naar de Canarische eilanden. Hij had zijn eerste strafbare feit (het zonder geld achterlaten van zijn gezin) gepleegd. In Las Palmas maakte hij kennis met een toen 37 jaar oude Spaanse vrouw, Ana Maria de la Encarnacion Postigo Bethancourt, welke kennismaking hem tot de twee andere feiten zou leiden. Zij wilden met elkaar trou wen, maar Ana Maria had een man en twee kinderen in Madrid. H, verzorgde de oplossing van het dilemma. Met carbon vervalste hij enkele stempels en in zijn paspoort vermeldde hij de naam van Ana Maria als zijn echtgenote. Nu kon den zij het land uit en als vervoer kozen zij een klein zeilbootje, eigen dom van een Zwitser waarmee zij naar de Verenigde Staten over wil den steken. Een krankzinnige tocht, die wonder boven wonder goed af; liep: zij kwamen behouden in Miami aan. H. die er steeds weer in slaagde in zijn levensonderhoud te voorzien en zijn zin te krijgen, omdat hij zo voor treffelijk met mensen kon omgaan, maakte kennis met een dominee van de White Chapel Methodist Church, die hem aan een „studie-visum" hielp. Hij vertelde dat hij en Ana veel meer platen van „Piove" dan van „Een beetje" werden verkocht. Misschien verandert dat nu. En dan was in Nederland de „Piove"-editie van Willy Alberti vaak meer in trek dan de originele Italiaanse van Ma- dugno. IN de rechtstreekse televisierepor-" tage van de wereldkampioen schappen ijshockey uit Praag op zondagmiddag aanstaande van 2.45 tot 5.15 uur zal men op het scherm de wedstrijd Tsjechoslo waktjeCa nada zien. De Vlaming Maurice Dieudonrté zal het commentaar le veren. HOEWEL pas officieel OP 5 april de zondagavond in Nederland televisie-avond wordt, is er ook op zondagavond 29 maart een volledig programma van de NTS te zien. Van 8,30 lot 9-25 uur wordt er die avond een gevarieerd filmprogramma ver toond met enkele van de beste korte films die in het afgelopen jaar zijn uitgezonden. Van 9.25—10.10 uur is er op tele- recocding een concert van het groot symphomseh orkest van het NIR te Brussel o.l.v. Daniel Sternefeld met solistische medewerking van Eduar- do del Pueyo. piano. Het program ma vermeldt La Forza del Destino van Verdi. Nachten in de tuinen van Spanje van De Falla en Les Préludes van Liszt. STOM VAN AAS OM DIE CUvt NI^T VAN H£T EERSTE O&ENv- - Blik. AP TE WANTROUWgN.i^A^' N\AAR-. .NOU JA.'T IS NU VOORBIJ - DE &EL, PAT; ZAL JOHN ZIJN /"Tv* KIN O. WAT KUN JU SLECHT SN-fK GELOOFDE Efc EEN WOORD VAN DAT OOR'N PAAR PASEN OOM fWARCUS ZOU MAG IK BINNENKOMEN T JOHN V££TU.£KT VAN 2UN A naar miss oay,1 EVANS, WE MOETEN 1 AFHALEN /N Pt SCHUUR &U B/NCO LH iL/CKJ PAPA Zt£,ï ALTIJD DAT AL* ZO A1C.T GELD JjfROOir DÉ M0£i UJKHtDtN MILT UlfftLlJVÉtt IKOtriKDAT hu geluk HtCfT..IK HOOP DAT WIER NltT66£6tÜRr t HïJ&tÊfT HÊT AAN KIJK ttNiWAT fcfch qi BAhDLÉlDtR auptt baNkpapuj? j om nog wat rt HuHttfT! ^PtltN 1 Hoor zé tero' Die RUKtjoriGtm MAKtPI Htr bomt VANAVOND1 LAAT Zt MAAR 1 MGRóCft Zijn Wij Rijk én S. iooNr|ttAG>£R< mtk paktemspulletjes BYElXAAR ENNAAKTEMTIK OP Typ MS. TOON HAD SEN Boom V&S/ERP GHlNHET PfWCEDCNKEN. RP&DON Wy NANS D6 ANDERE AWT MN D£ HAVEN, A'N VRIEND TCVW, D/E Z££AiAN OP De WILDE VMR7 WASW/STMl 'NN4N/£XTje ON NV IN DE GOEDE WHTWS TE HELPEN. OCH HVEN IN 'TLAND WAS HET NIETS GEMNV DOS IK DACHT LAAT IK ANEP/KA ZORG MTJE VANAVOND o*i */v UUR or elf aan dc oosterkade staat BY DE LAATSTE 6TE/6ER IÜATHOET /K DAN DOEN De Nederlandse jeugdevangelisa- tiebeweging „Youth for Christ" heeft besloten met ingang van 3 mei een eigen radio-programma te gaan er zorgen via de commer ciële radto-zender Luxembuig Elke zondag tussen 145 pn 2Q0 uur 's middags zal er een pro gramma de ether in gaan. Per jaar bedragen de kosten hiervan 26 000. Van de moeilijke onderhandelin- lingen tussen het Olympisch co mité en de It-'iaanse televisie valt te melden v.«.t het in de be doeling ligt van deze spelen, die het volgend jaar in Rome worden gehouden, elke dag een aaneen gesloten directe uitzending van maximaal een uur te geven en daarboven dagelijks een pro gramma van tien minuten in tele- recording. Het Olympisch comité vraagt hiervuor een bedrag van ruim drie miljoen gulden. Terwijl Nederlandse TV-kijkers nog slechts gemiddeld 2*4 uur per avond (en dan nog niet eens alle avonden) plezier bele\cn aan hun kijkkastje, blijken kijkers, in de omgeving van Chicago vrijwel de gehele dag en avond door keus te kunnen maken uit 16 program ma's. Maria in Nederland getrouwd wa ren, maar dat zij hun huwelijk au kerkelijk wilden laten inzegenen en via hetzelfde vervalste paspoort ver kregen de „echtelieden" eerst een burgerlijk en daarna een kerkeliik huwelijk in Miami, De avonturier werd zelfs „missio naris", maar het voor jeugdwerk be. stemde geld gebruikte hij om betere valse stempels te laten maken en daarmee zijn paspoort te verlengen Daarna kocht hij een auto en begon een avontuurlijke tocht naar Zuid- Amerika, waar hij in Bolivia kennis maakte met een wapensmokkelaar. Via hem kreeg H. onder het mom mee te willen werken een passage- biljet naar Jamaica, dat hij echter op het vliegveld omruilde voor een ticket naar Curasao, waarnaar Ana Maria hem enkele dagen later volg de. Op Curagao werden beiden ech ter m augustus van het vorig jaar gearresteerd en in november, nadat H. enkele maanden ziek was geweest, werden zij onder geleide naar Neder, land gevlogen. Zijn Spaanse „vrouw" is in januari vrijgelaten en werkt nu in Amster dam. Zijn echte vrouw kreeg inmid dels een scheiding van tafel en bed. Toen de president hem dit vanmor gen vertelde zei H. alleen: „Oh dat wist ik niet". Het rapport zegt van hem: „Hij heeft altijd aan^ stunts gedaan. In dienst gaf hij zich uit voor officier later voor doctorandus in de psycho logie. Hij heeft mooie betrekkingen gehad maar hij verzon de vreemdste dingen die hem meestal niet eens voordeel brachten maar hem (tijde lijk? groot deden schijnen". De officier constateerde: „Het ont breekt H. (die in de gevangenis be zig is zijn memories te schrijven) aan verantwoordelijkheidsbesef. Zijn echte huwelijk was niet ideaal. Hij had al twee maal maandenlange rei zen gemaakt en in 1956 wilde hij definitief een ander leven beginnen." Mr. Schadd bepleitte clementie met de woorden: „gevangenisstraf zal voor deze man alleen een extra erge kwelling zijn, die niets aan hem verandert". H. zelf zei aan het einde van de zitting alleen nog: „Ik wil ophouden met van alles te beloven: ik heb niets meer te zeggen". Uitspraak over veertien dagen. fAdvertentie l.M.) KR NS TI GE MUZIEK i> van hCMOUTE 11.20-12.04 VARA In de rubriek Vergelijken der- wijs bespreken Gerard Henge- vold, George van Rene&se en Rut- ge r Schoute ver schillende intcr- pteiatie*, innate u Havdn. FOLKLORE 11.15-U.45 SC ItV. Henriette van Lennep spreekt aar. de hand van voorbeelden Jn de rubriek de mu ziek der volke ren over Indiaanse muziek uit Bra zilië. LICHTE MUZIEK I.10-7.30 NCRV. In de reeks Huis muziek spreekt JliaarU»n Kooy over de mandoline. Ü.2H-9.45 VARA. Corrle Brokken zingt bij het Hammond kwintet van Cor Steyn. JAZZ 7.10-7.30 VARA. In de JRsdio-Ja/zclub laat Michiel de itujter vertolkingen horen uit het repertoire vat» de Count Basic band. SPORT II.15-11.20 VARA. Joop van der Hock verslaat de wedstrijden om het Euro pees kampioenschap driehanden in Hilversum. DIVERSEN 8-50-10 2b NCRV, In de reeks een overzicht van de tussen 1820 en, 1860 ontstane kunstwerken die f«- insplreerd zijn op de bijbet. 9.45-tO.lO VARA. „Vandaag ben ik nuchter'*, een klankbeeld door Gabfl de TVast en Bob Uschi over de aico- liol bestrijding. T cis visie NT dere extra-uü|ending van de NTS T is er vanavond allereerst een tele- j A recording van de opera in één be an de j drijf van Glacomo Puccini „Zuster Angelica" (8.00-9.00). Hierna verzorgt de NTS een Eurovisie-uitzending van do blljartkampioenschappen driebanden die in Hilversum worden gehouden. Tïet programma wordt overgenomen door Belgle. Zwitserland en Duitsland. Voor de Nederlandse commentaar zorgt Joop van der Hoek. De uitzending duurt va» 9.00-11.00 uur. MADRID. Twee zoons van Abd- el Krim, leider van de RJf-Kabylen» hebben tevergeefs getracht van Spanje toezeggingen te verkrijgen voor isteun in de strijd iegen koning Mohammed V van Marokko. De beide onderhandelaars hebben een week m Madrid vertoefd cn rccKs van vier voerden besprekingen met vertegen- uitzon dingo n over dc bijbel in het I woordigers van het Spaanse leger en tsjdheeid van de kunst geeft vanavond l hei ministerie van Buitenlandse C. Rijmdorp In de derde uitzending Zaken. VftAAC BROCHURES BI) DE LeRO'LAKFABRIEKEN N.V.'DUIVENDRECHT Julia gaf geen antwoord. Haar blik viel toevallig op de openslaande deuren waardoor een grote gestalte in een vuurrood uniform uit de tuin naar bmnen stapte. „Daar ts ze." „Wie'" „Catherine." Hij volgde Haar blik. „Daar ia ze, met jouw militair op sleeptouw. De zoon en erfgenaam." „Krijg je honger. Jack?" vroeg Ju lia. „Wat orozaisch." „Wat is het eigenlijk voor een vent?" vroeg Jack en keek haar nieuwsgierig aan. „Sssstl" Hoewel ze haar ogen had afgewend, was zij er zich van be wust dat de „vent" in kwestie een paar meter van hen vandaan stond. „Praat door," zei ze haastig, „maar over iets anders. Heb ik 't je al verteld? Bloesem heeft een koekalf. Een schoonheid, met een witte ster op haar voorhoofd. We zijn zo blij dat het een koekalfje is." Op dat moment hield de muziek van de violen op en de dans was uit. In het korte ogenblik van stilte voor het stemmenrumoer losbrak hoorde ze een trage mannenstem in bewon dering en extase uitroepen: „Waar achtig, juffrouw Catherine, waarach tig!" Julia voelde tot haar misnoegen dat ze bloosde. Ze gaf geen cent om kapitein Beckoning, ze was besloten hem te ontlopen en toch was ze er zich van bewust dat ze geërgerd en teleurgesteld was. Straks was het Saras beurt, veronderstelde ze en dan van ieder jong meisje in de zaal. In de war gebracht door zijn na bijheid. hoopte ze dat hij haar met zou zien, daar hij alleen oog had «oor GEBALD BOLLET* voor Catherine, maar Catherine zelf sloeg dae hoop de bodem in door zich met 'n hoofdbeweging en een scliou- derophalen van hem af te wenden om „Hallo" tegen Jack Claybrook te zeg gen, die opstond en haar ongekun steld uitgestrekte handen grijpend haar onmiddellijk ten dans vroeg. Wat ziet ze er aardig uit, dacht Julia verbaasd, en hoe jong! en ze benijd de Catherine haar korenbloemblau we ogen, baar rood-gouden haar, haar prachtig blanke temt; alles zo veel aantrekkelijker, verbeeldde zij zich, dan haar eigen donkere beto vering, hoewel de kapitein, zonder zichtbare inspanning, zijn adoreren de blikken nu op haar vestigde. „Waarachtig, juffrouw Peacock! We ontmoeten elkaar weer! Mag ik om de eer verzoeken? Juffrouw Peacock verzocht koel tjes en beleefd, of hij haar wilde excuseren en terwijl hij stompzin nig hierover begon te argumenteren kondigde een bevelende stem aan dat nu de pauze voor het souper was begonnen, waarop de tussendeuren werden opengeschoven en het hele gezelschap naar de aangrenzende ka mer stroomde, terwijl alle gezichten hun verlangen verborgen onder het mom van absolute onverschilligheid ten opzichte van zo iets prozaïsch als voedsel. „Goed idee," zei de kapitein. „Ik ben verdraaid flauw, onder ons ge zegd. Zullen we ons gezamenlijk gaan voederen, juffrouw Peacock?" Hu glimlachte alsof hij geen tegen spraak verwachtte en draai do zeer voldaan aan zijn snorren Daar er geen ontkomen aan was, liet ze zich maar met zijn hand on der haar elleboog naar de eetzaal leiden, intussen moeite doend tó dicht mogelijk bij Catherine en Jack te blijven. Het souper bleek een weinig formele, neem-wat-je-wilt- affaire te zijn, oen vrolijk druk to neel. Knechten m livrei en dienst meisjes, met een dorpsdialect en de manieren van graven ep gravinnen, zorgden voor de bediening. Voor zo n groot gezelschap waren er met ge noeg zitplaatsen: een groot deel van de heren moest.staande eten en drin ken of hun beurt aan de lange tafel afwachten Deze aangename omstan digheid ontsloeg Julia van de nood zakelijkheid met haar cavalier te praten, maar het belette hem niet om haar heen te blijven draaien. Hy hinderde haar niet met een druk ge sprek: alleen bij een tête a tête kwam hij tot zijn recht. Hij moest er zich nu mee vergenoegen er op te letten dat zij ruim werd voorzien van kou de kip, aspic en bowl. Maar ze wa* zich bewust van zijn nabijheid eti zij wist dat hij haar zodra het sou pér was afgelopen, opnieuw ten dans zou vragen en om een reden die haaf zelf met duidelijk was, had zij be sloten hem af te wijzen. Om dc tafel zonder ophef t:e ver laten en plaats te maken voor iemand anders was m deze speciale omstan digheden prijzenswaardig. Julia deed dit zo gauw zij de kans zag. een ogenblik kiezend dat kapitein Bccko- nings rvaakzaamheid enigszins was verslapt, maar voor ze weg was draai de hij zijn hoofd, al kauwend, om» zag haar en kwam haar onmiddellijk met grote passen achterna, zijn sand wich in zijn hand. Haar irritatie werd woede; het be sef van haar woede en van de scene die cr, als zij zich niet wist te beheer sen, het gevolg van zou zijn, wera paniek. Zij bewoog zich zo vlug ai» zij kon, ze draafde bijna naar oe dichtst bijzïjnde deur en het volgen de moment merkte ze dat ze niet in dc balzaal maar fn een gedeeit» van het huis stond, dat haar geheel en al onbekend was. De situatie was wanhopig. 7,e woa niet tei*uggaan en gevaar lopen door de kapitein te worden opgevangen. (wordt vervolgd)

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1959 | | pagina 1