NAAR EEN NIEUWE BASIS MAPRO Wppm «SliSI ptaftö iÈÊmmMate ES frites saus Een vinder Anekdotes over Mengelberg Schijnwerpers op Pearl Carr en Teddy JoJmsem Schijnwerpers op Teddy Schotten Documentaire over alcoholisme Biljarters op het scherm GORDUNSPIRAAL Leuvense studenten - maken rel en morgen Radio door .FRANK smM - d SPROETJE SPARKS TANDPASTA EVOROI. - RAPID ,4, STEEL STOFZUIGER SIEMENS 1.122.- DE DOCHTERS VAN MEVROUW PEACOCK Zaterdag 14;maart 1959 ZAL de heer Oud binnenkort met de kabinetsformatie worden belast? Het is een vraag, die op het ogenblik waarschijn lijk velen stellen. Wanneer de winst van de V.V.D. ale svmptuom van een nieuwe ge zindheid mag worden gtzien. dan is de heer Oud inderdaad de aan gewezen man om op deze gezindheid een kabinet te houwen, dat funda menteel verschilt van alle rpgeringen. die ons land sedert de bevrijding heeft gekend. Wat ons betreft, wij zjen de mogelijkheid nauwelijks; maar er zit een stuk rechtvaardigheid in dat degenen, die iets geheel anders willen, de kans krijgen Hun inzichten te verwezenlijken. En als het mis lukt, dan is waarschijnlijk tijdwinst behaald doordat duidelijk is vastge steld, wat niet mogelijk is. Voor ons is het niet twijfelachtig dat de man. die als werkelijk forma teur het meest in aanmerking komt. de heer Romme is. De heer Roitime was dat trouwens al in deccmbei vorig jaar, toen de aanneming van zijn motie leidde tot het aftreden van de socialistische ministers. Toentertijd kon hij zich echter beroepen op een aantal onzekerheden. Deze onzeker heden zijn er nu niet meer. De stembus heeft gesproken, en de posities zijn bepaald. De heer Romme kan op het ogenblik de gevolgtrekkingen maken, dis enkele maapden geleden nog niet mogelijk leken. Dat deze gevolgtrekkingen goeddeels andere zijn. dan hij gaarne had gewenst, zal wel waar wezen. Maar aan de verantwoordelijkheid van de leider der nu •weer grootste partij verandert dat weinig. Het is bekend, dat de heer Romme in 1952 op het premierschap had gerekend. Hij leefde in de redelijke mening, dat zijn partij de grootste *011 blijven; en de politieke omstandigheden waren van die aard, dat het voortbestaan van het kern blok K.V.P,P.v.d.A. als verzekerd mocht gel den. Het feit, dat de P.v.d.A. enige duizenden stemmen meer verwierf dan de K.V.P., doorkruiste zijn verwachtingen. De heer Drees bleef minister president; en de heer Romme bleef parlementair leider van zijn partij. HOE zal het nu gaan? Wij hebben ons wel eens verbeeld, dat de heer Romme de teleurstelling ven 1952 nooit helemaal te hoven is ge komen, Het plaagde hem, dat ontwikkelingen dreigden, die hij niet had voorzien en die hem niet aangenaam waren. De Neder landse politiek was dynamischer gebleken dan hij had bevroed. Het maakte de dingen moeilijker en grimmiger ook. Het was nodig, nu in de Kamer- fi_eiie de gang van zaken iet of wat in de hand te houden. De onzeker heid. die zich zo duidelijk had gemanifesteerd, kon zonder de aanwezigheid van een verbindende figuur licht aanleiding geven tot onenigheid tussen vogels van diverse pluimage. Op dit punt is er niets veranderd. Ook de huidige verkiezingsuitslag heeft bewezen, hoeveel groter de ongewisheid is dan de gevestigdheid. De. betrekkelijke onbekommerdheid, waarmee de heer Romme in 1952 wachtte op het premierschap, is voorgoed verleden tijd. Wij zien daarom de heer Romme wel als formateur, maar niet als premier. De mogelijkheid lijkt ons niet gering, dat hij een P.v.d.A.-fïguur de functie van minister-president *al aanbieden: een opoffering, waar uiteraard enige contra-diensten tegen over dienen te staan. Het is slechts een vermoeden. Misschien loopt het hee) anders, Er is ook wel eens gezegd, dat prof. Van den Brink, de vroe gere minister van Economische Zaken, weer „in de markt" is. Twee dingen lijken echter redelijk vast te staan. Het eerste is, dat een combinatie K.V.P,V.V.D. zal stranden op grond van haar impopulariteit in rooms-katholieke kring. Het tweede is, dat een christelijk-sociale com- binatie geen kans maakt. Dan blijft er slechts over een terugkeer naar sa menwerking tussen P.v.d.A. en K.V.P., tenzij uitkomst zou worden gezocht in een baast uit de tijd zijnde en vermoedelijk weinig vruchtbare extra parlementaire formule. DUS toch terugkeer naar de brede basis? Eerlijk gezegd, de kans daarop lijkt ons gering- De enige ietwat brede basis zou die kun nen zijn van de confessionele partijen en de V.V.D., met de P.v.d.A. in de oppositie; een kabinet-Oud. Misschien voelt de A.R.P. er voor, maar de K.V.P. en C.H.U. kunnen er onmogelijk iets in zien. Waar meer in zit, dat is een kabinet van K.V.P., P.v.d.A. en C.H.U. De A.R.P. zou dan overgaan naar de oppositie. De aandacht mag er'op worden gevestigd dat de A.R.P. de afgelopen jaren eigenlijk steeds als stokebrand achter de K.V.P. heeft gestaan. Het was de fractieleider, de heer Bruins Slot, die er aanhoudend op heeft ge hamerd, dat het roer om moest. Aan het ontstaan van de december-crisis heeft de A.R.P. meegewerkt met een geestdrift, welke voor die van de V.V.D. ternauwernood onderdeed. Het verlies van een zetel en het barsten van de zeepbel van het/chrisfelijk-sociaal alternatief Iaat de A.R.-fractie staan met een geschonden .gezicht, ook al heeft de heer Zijlstra gepoogd nog een uitweg vrij-te houden. Er is daarom goede reden voor de opvatting, dat niet alleen V.V.D. en P.v.d.A., maar ook A.R.P. en P.v.d.A. niet in één regering thuishoren. Misschien wil de A.RJP. ook liever niet in de regering, na de nederlaag. De komende weken zullen leren,' welke kant het in Nederland uitgaat; maar een voortzetting van de toestand, waarbij de socialistische partij samenwerkt met een groep, waaruit aanhoudend de kreet „weg met de socialen" opklinkt, lijkt ons welhaast ondenkbaar. LONDEN. De Zuidafrikaanse minister var Defensie, Erasmus, is woensdag door een hartaanval ge troffen en in een ziekenhuis in Lon den opgenomen. De 62-jarige minis ter, die woensdag in Londen was aangekomen, was van plan geweest vrijdag naar Gibraltar te vliegen om aan boord van een vliegdekschip de N.A.V.O.-manoeuvres in de Middel landse Zee te volgen. (Advertentie l M.) „JUIST OP TIJD" De fraai geïllustreerde reisgids van de Stichting De Vrije Wereld is weer verschenen. Op aanvrage wordt hij u gratis toegezonden. Adres; Reguliersgracht 80, Amster dam of Slaak 34, Rotterdam, AAN een interview, dat in de ru briek „Ter introductie" (om zo te zeggen de „Artistieke staalkaart" van de NCRV) Ralph Deegens gis teravond had met Jo Vincent, dan ken we de wetenschap, dat mevrouw Vincent de coupures, die Mengelberg placht aan te brengen in de Matthaus Passion, niet zo erg vond. Bij de on verkorte uitvoeringen heb ik in de zaal nog wel eens mensen zien weg dommelen, vertelde zij. Mengelberg kon. zei zij, erg aar dig zijn. „Als je goed had gezongen wendde hij zich tot je en zei „Bra vo". Zei hij niets, dan wist je dat hij het niet mooi had gevonden. Maar je moest hem, als daar aan leiding toe was een complimentje maken. Dat vond-ie heerlijk." „Ter introductie" eing vooraf aan een groot, anderhalf uur durend, programma waarin de heer C. Rijns dorp een overzicht gaf van op de bijbel geïnspireerde kunst (littera tuur. muziek en beeldende kunst) in de periode van 1820—1860. Een voortreffelijk en instructief program ma, dat de luisteraar, die bereid was zich hiervoor in te spannen een pa norama gaf van een periode met naast elkaar de hoogdravendste ro mantiek en de ergste huisbakken heid. W. Jnn. pEN paar dagen terug meldden we reeds dat het Engelse duo, dat in Cannes tijdens bet Songfestival op de tweede plaats eindigde met „Sing little Birdie", spoe dig naar ons land zou komen. We kunnen deze eerste mededeling nu completeren met het nieuws dat Pearl Carr en Teddy Johnson vanavond gast zijn in Joop Koopmans „Plein 8 uur 13". dat de VARA van avond uitzendt tus sen 8.13 en 8-30 uur. De Britse gasten, die zich tweemaal zullen laten horen eerst omstreeks twintig over acht en voor de tweede keer om iets over negenen zullen in het eerste deel van hun optreden het „Sing little Birdie" laten horen. Tn een ingelaste uitzending in het KRO radioprogramma van van avond komt de „Schijnwerper op Teddy Scholten". Dit programma wordt uitgezonden tussen 9.40 en 9.55 vanavond. Zij zal hierin liedjes zingen uit haar repertoire en voorts zal Kees Scbilperoort bij de hand zijn om een interview te hebben met het ge zin Scholten; Henk, Teady en doch ter Renee. Teïe-perspectief X/A'NDAAG over twee weken, op zaterdag 28 maart, geeft de Ne derlandse televisie een recht streekse reportage van de klassieke roeiwedstrijd tussen Cambridge en Oxford. De uitzending zal duren van 4.004.45 uur. Aad van Leeuwen zal de commentaar voor zijn rekening nemen. Op Tweede Paasdag, maandag 3( maart, geeft de VARA-TV een her haling op telerecording van Mozarts „Figaro's Hochzeit, die eerder is uit gevoerd in het traditionele Kerst- Eurovisie uitzending van de Duitse televisie. Evenals bij de TV-uitzen- dingen van Don Giovanni en „De verkochte bruid" berustte de regie toen bij Kurt Wilhelm. IN Nederland lijden 30.000 mensen aan een vreselijke ziekte, waarte gen echter een geneesmiddel bestaat, dat als voornaamste bestandsdeel wilskracht heeft. Die ziekte heet al coholisme. Bob Uschi en Gabn de Wagt, wier namen een garantie zijn voor goed en degelijk radiowerk, hebben over dat alcoholisme een do cumentaire samengesteld, die gis teravond door de VARA onder de titel „Vandaag ben ik nuchter" werd uitgezonden. De verbindende tekst tussen de stemmen van een medicus, een sociale werkster -en enkele pa- tienten die over hun ziekte en hun herstel spraken, muntte ook nu weer uit door soberheid en grote zeg gingskracht. Aan deze zeer verzorgde documentaire werd meegewerkt door leden van de „Anonieme Alcoholis ten". het „verbond" van ex-alcoho lici, dat onmisbaar morele steun geeft aan drinkers die op weg naar hun genezing inzinkingen krijgen. B.v.R. HOEWEL de biljarters al eens meer de eer genoten de tv-ca- mera's op zich gericht te krijgen, was hel gisteravond toch de eerste keer dat de Nederlandse televisie kijker kennis maakte met de s'eer en de spanning van een Europees biljartkampioenschap. De kenner aan het toestel heeft natuurlijk genoten van het grote vakmanschap waar mee de Belg Renée Vingerhoed! onze landgenoot Popeijus van het groen laken „veegde". De niet- kenners hebben kennis kunnen ma ken van het plaatsen van de bok op Ret biljart. Deze bok woidt gebruikt wanneer een speler - In dit geval de Spanjaard Domingo - eén veel gro tere keu dan normaal wenst te ge bruiken. Jammer -dat de opstelling van de camera's niet altijd even ge lukkig was. waardoor vooral in de band- en keuvorming grote ver tekeningen optraden. Joop van de Hoek leverde een deskundig com mentaar. Een gedeelte van deze re portage werd door de Eurovisie overgenomen. D. S. Vanavond Radio ERNSTIGE MUZIEK 7.408.30 KRO. Het KaiUoHlhatmonisch Orkest speelt onder Carl GeraguJy m.ni.v. de cellist .lean Decrnos werken van Schnbert, Schumann en Kodaty, LICHTE MUZIEK 6,35—-7.00 VARA. Muziek kiosk met nieuwtjes en platen uit de wereld van de lirhte muziek. 0.45—10.00 VARA. Theo Uden Masman laat Hits aan dc spits horen. 10.00—10,35 VARA al is liet niet met dc bruid", een projuannna van oude en moderne dansmuziek. 10.3513.15 VARA. Schijven speurder laat verstofte populaire successen horen. GESPROKEN WOORD 7.007.30 VARA. Artistieke staalkaart. 7.40—7.55 VPRO. Lezing dnor de heer Soetendorp, rabbijn te Amsterdam over het liberale Jodendom. 9.30—9.45 VARA. Politieke commen taar door de heer Voskuil. 9.5510.05 Kro. Politieke commentaar door de heer Verhoeven, DIVERSEN 8.05—9.30 VARA. Armisementsprograra- iarjn o ni^ optreden. Pearl Carr (■Advertentie LM.) i Teddy Johnson. OURNAAL T elevisie JOUR, Hierna een programma VA" - weeroverzicht (S.oö). programma van de 'ARA, dat begint met een nabe schouwing over de verkiezingen (8,20), Vervolgens een nieuwe aflevering van Theo Berdmans' Quiz „Je neemt er wat van mee», waarin we o.a, het Scheve- nuigse schoo'iiootd, de heer T, J. van Leeuwen terug zien voor de duizend- gulden-vraag. Tenslotte (9.25) een retour op de TV van Tom (Dorus) Mandeis in een op treden volgens de aanvankelijke for mule, waarbij hij de kijkers vergast op „Een avond in saint Germain des Pres". MAPRO-spiraa! is sterk en soepel en overal in huis te gebruiken. Voor Uw gordijnen, de wos. Uw garderobe enz. Enorm proctisch, eenvoudig te be vestigen en te verwijderen. meer mogelijkheden met ned. èclraof 74341 A Let op de gele bus BRUSSEL, Donderdagavond hebben studenten van de r.k. hoge school. voorstanders van amnestie aan politieke ...e vangenen, in Leu ven meer dan vijfentwintig straten opgebroken. Men gooide met rook bommen en er werden barricaden opgericht. In Brussel heeft het „onafhanke lijkheidsfront", een verentgng van gewezen verzetslieden, een motie ge. pubiicecrd, waarin-het zich verzet tegen elke vorm van amnestie. Advertentie I'M.) In voordelige gezinsverpakking Pot a 1000 gram slechts f2.25 (excl. pot) Verrukkelijk bij of/e Wees- en visgerechten ERNSTIGE MUZIEK 12.05—12.35 KRO. Het Brabants Orkest o.t.v. Hein .Tordans met de Italiaanse symfonie van Mendelssohn. 2.2uJ.45 AVKO. solisten, koor en or kest o.l.v. dr. c. L. Walther Boer voe ren uit het Stabat Mater van Dwor- sjak. 3.053.30 KRO. Duo In A.' gr. voor viool en plano van Schubert. 3,304.00 KRO. strijkkwartet in Bes gr. van llaydn. 10.3011,00 AVRO. In dc reeks muzi kale coryfeeën een keuze uit het re pertoire van de vlolist Jascha Heifetz. 11.15—11.45 KRO. Het Rott. F«f>. Ork. o.l.v. Eduard Fllpse met „TOd und Verklaring" van Richard Strauss. LICHTE MUZIEK 1.203.00 AVRO. In het grammofoon platen verioekprogramma van „Even bijdraaien" vanmiddag een bezoek aan het lichtschip „Texel". 6.307.00 VARA. Optreden van Nicu Vladescu en zijn zigeunerorkest. 8-05—8,50 AVRO, Concert door het Theaterorkest o.l.v. Gerard van Kre velen, Advertentie t.M WOE kOM je ERBIJ, CUV£j «WAAROM Wil JE M£ TO H&JS, IK, GA VOOR EEN PAARvSRAAS K,wur ve».- DASEN NAAR oom MAECUSLWACWTJE SOf>A£> 1ë- EN NU MOET JffBESUSTj—MAND"? 16 HST WEG, Ik WEB P^'Er/Tr^feËï»A'Jf^MtS5CHtEN MIJN JE BELDE ME OP UIT DENK JE DAT IX Z0*N bUKKËL DAA DIE ONZIN OVER OOM MARCUS TE GELOVEN. KIJK E5 OVER DE DUIVEL SPREEKT. DAAR HEB JE JOHN IN Tp.OiAVK.QET5 VAN VEEL TUO MEER: JOHN VOQP VANAVOND MEER NlE- Tfc. iNrunt*y op Htr podium JA MAAR ALb JLMtr btrtii optur Motr HU H£T TT.RUG HLB0WÏ J£ BtMT AL Dit HJP MAAT" ZODRA IKVvAf C»LLD TL PAKKkri KAN KRI06tN MttM IK MfjN ONTOIAL1 DAT ÜJOÜW SCHULD KitT- Lt OPtLLfH UIT r\UK ttPJ5 IK KR£LG HOiNUt&D DOLLAR OM OP D£ DRUMTêOLAAN HO. PATfY H£T SPUI" ML IKTR'APTt OP TOON5MTERD€£M WS6R M£T'T Bcorue eN JMAR ZAT IK &W VOOR 'TEERST VPA/M/N LEUGN ALS STOWAWAY OP EEN SCHIP ERGCNS iN HET VOOROUDER TUSSEN BACOV EN KISTEN MD 7CW 'N Mooi PLEKJE VOOR MY VRVGEMAAKr... Klaarlag ze -noordster: GEN VW1PSIEAPER.J PIE DE VOLGENDE MOREEN NAAR AMERIKA ZOU VERTREKKEN, Jg UJYKCOPrtEN STtEKUNAAN 8EORP... VOORLOPIG NOU MAAT, /KNOOP REKENKAAR UITHOUDEN HIER. EENS YIA T (AN JC-HPREN UIT AMERIKA P- MAAL dank, HS99 DE BÉSTE an niet duur. Tube95-70-45ct LONDEN. De Britse regering heeft de Britse jeugdbewegingen aangeraden, dat zij zich beter, niet kunnen inlaten met het zevende jeugdfestival dat dit jaar in Wenen wordt gehouden. Het festival staat volledig onder communistische con trole. HOORSPELEN 1.10—1.30 KRO. „De Wadders". 5.30—5.50 VARA. „Opa Dribbel", 7,30—8.00 VARA. „Anncmarieke", 9^0—30.30 KRO. Derde deel van het spel in drie gedeelten „Het leven van de heilige Helena". GESPROKEN WOORD 3.454.05 AVRO." Causerie over „De vrouw in ue Middeleeuwen" m de reeks over Middeleeuwse levens vreugde. 5.15—5,30 "VPRO. Hella Haasse over Joyce cary'tf „The'horse's month". 9.20—9.39 [KRÖ.' Politieke commentaar door de hoer. Peters. DIVERSEN 7.007.30 VARA. „Spontane reacties" van twee ervaren musici o.l.v. Rutger Scüoute, 8.20—8.45 KRO. Cabaret „Wegwijs". 8.50—9.20 AVRO. In het programmate „Humoreske" vertellen Henri Knap, Michel v. d. Plas, A. Vlruly en mr. Ellas ens, „Hoe een sneb uit te han gen". 3.45—10.15 Cabaret „Polamlck". T elevisie EK ts 's middags een extra uitzending waarin tussen 2.45—5.15 te zien zal zijn de finale van de wcreldkampl. oenschappen ijshockey tussen Canada en TsjechoslowaKije. Vrijwel aansluitend (5,306.45) zendt het IKOft een Jeugddienst uit uit de Alloy-hal In Rotterdam. Voorganger hierin is ds, M. L. W. Scboch. IN de trein zat ik myn post te 4 iezen ,„U hebt het maar gemakkelijk» schreej een mevrouw, U noteert«e- woon wat u de mensen hoort zeggen zet dat in de krant en klaar iil Kees." „Als je het toch eens zo dééd" dacht ik. De deur van de coupé ging opett en er trad een man bmnen, die te genover mij ging zitten. Hij yjas klein en Ttad iets uan Buster Keaton Zijn liiikerooglid trilde een beetje en hij bracht dtè sfeer van lichte mistroostigheid mee, waaraan men grote komieken herkent. Maar hij klopte in het geheel niet met zijn uiterlijk, dat bleek uit zijn conversatie, die ik, nu zoals de ge acht e briejschrij/ster bedoelde even gewoon zal noteren, om te bewezen tot welke bizarre resultaten je komt aje de werkelijkheid registreert tn plaats van fatsoeneert, ,Jk heb gisteren nog een dames tas gevonden", zei de man tegen me, „O ja?" vroeg ik. „Ja, een gele tas", vervolgde hij. „Plastic. Geen grote tas. 'Een vru kleine tas. Zowat zó Hü wees met zijn handen, zorg vuldig schattend, want hij wilde me niet vals voorlichten. „Ja, zo groot was-ie wel", stelde hij vast. „Geelachtig. Er zat een poederdoosje in. En een zakdoek. En een kammetjeEn een koker met drie nee, wacht eensmet uier sigaretten er in. En een paspoort. En een portemonnaie met negentien gulden vier en tachtig en een ver lopen trambriefje en een postzegel van tien. Een een rolletje drop met nop zes dropjes erin. En een kaart. Den eetkaart van een res taurant. En een bZautüe ballpoint. Maar die schreef niet. Die was leeg. Ik denk tenminste, dat-ie leeg was." Hij ontstak een klein sigaartje, knoopte zijn jas wat los en ging be- haaglijk achteruit leunen. Ik had de post in mijn tas gedaan en hing aan zijn lippen. Want het i« zo heerlijk té' luisteren naar een verhaal, dat in het geheel niets van je eist. „Enfin, ik neem een trammetje. Naar dat adres, dat op die pas staat. Doet een dame open, Vriendelijke dame. Die zegt ja, zij van die tas dan zij heeft hier wel gewoond, maar dat is alweer een jaar gele den. Dus wat doe ik? Ik neem een trammetje naar dat restaurant. Toen zegt die kelner, ja, zer komt hier wel, maar dan 's avonds. Goed, ik neem een trammetje naa*- huis. Ik eet me warme eten op. En na mijn warme eten, neetn ik een een trammetje, weer naar het restaurant. En ja hoor, daar was ze, 'n Jong iemand nog. En ze kon wel huilen van blijdschap, hè. Ik zeg, nou dame, kijkt 't maar even na. Alles zit er in. Poeder- doosje, Kammetje, Sigarettenkoker met drie sigaretten „Nee, vier", zei ik. Want dat had ik goed onthouden. „O ja, vier", gaf hij toe. „Nou, ze kijkt alles na en ze zegt, dat is in orde. Ja. Toen vraagt ze of èk nog kosten heb gehad, Noueen paar trammetjes 's Kijken een, twee, drie trammetjes. Geeft ze me een gulden. Voor een. tramkaart En nog een pakje sigaretten. Voor de aar digheid" Hij knikte woldaan. „Ik heb wel eens meer een tas ge vonden", sprak hij. ,Jk spreek nou van een paar jaar terug. Ik kom een café binnen. Ik ga zitten. Daar ligt op een stoel naast me een tas, Een damestas. ZwartL Zo groot ongeveer. En zuiver leer. tk doe die tas open. Daar zit een kammetje in. Een zak doek. Een portemonnaie met veer tien gulden tien. Een brillekoker,.,." Tot Den Haag toe heeft hij mij al les uiat hij in zijn leven had gevon den, haarfijn verteld, 't Was heel loat. Als u het mij vraagt had hy een natuurlijke gave om dingen te vinden, Je hebt ook mensen die stee'Öif drenkelingen redden, omdat ze toevallig altijd aankomen als er een in de gracht ligt. Maar ik nona het een heerlijke reis. Als ik een halve pagina ruimte had inplaats van een halve kolom, zou ik u alles wat hij gevonden had, getrouw vertellen. Maar helaas, ik moet me beperken.... KRONKE! (Advertentie 1M.) 2 e kon niet blijven waar ze was, want hij zou haar misschien ach terna komen en haar vlucht schan delijke, vernederende gedachte «ooi GEBALD BUUETT ken of een reusachtig insect, enkel poten en starende ogen. Julia stamelde: „Neemt u 't iruj meisje. Heb je een minnaar of niet? „Nee, mevrouw." „Zie er dan een te krijgen nu ji de kans nog hebt. Veel tijd heb je niet meer, laat ik je dat vertellen Zo'n vijftig jaar. En als ze voorbij zijn dan lijken ze niet langer dan één dag." De oogleden zakten over de starende ogen. „Ga nu maar Amuseer je." De mond werd styf dichtgeknepen. „En, meisjes hebt jullie plezier gehad?" vroeg mevrouw Peacock op de weg naar huis. „O ja, mama," zei Sara slaperig. ,.£n mijn Julia? Heeft zij niets te niet kwalijk. Het spijt me erg. Ik wist het niet." w. „Zo, dus je hebt een tong! Kom als een uitnodiging beschouwen. Zij hier kind. Laat ik je bekijken." moest het ongepaste avontuur onder Aarzelend maar ontwakend uit zeggen? het oog zien een vreemd htus te ex- haar nachtmerrie, want de geprik- „Het was een heerlijk hal, vooral ploreren op zoek naar eeh tijdelijke kelde toon was tenminste menselijk, na het souper," zei Julia. „Wat is ae schuilplaats. Haar verstand fluister- gehoorzaamde Julia, Het tweetal kolonel een aardige oude heen Ik de haar in dat een dergelijk gedrag staarde elkaar lang en zwijgend aan, heb twee keer met hero gedanst de dochter van haar moeder on- het meisje gedwee staande, haar on- Knap van hem, zo met één arm, de waardig was, dat zij zich gedroeg als dervraagster heel rechtop en stil in stakker. *t Is toch enig zoals mj een hysterisch kind; maar haar boos- een hoge uekenstoel met één ma- zich kan redden Vindt u niet, pap?.- heid en het koppige besluit te ont- gere hand om de knop van een eb- „Ja kind. Maar wij oude heren zpn snappen maakten haar doof voor die benhouten stok, de andere in haar enig Kijk maar eens naar mij. nier stem. schoot. Haar grauw gezicht, waarvan 2it ik nog klaar wakker, om twee Zij vloog door een gang, ging een de huid strak over de jukbeenderen uur in de nacht." Hij geeuwde over- brede trap op, viel de eerste de beste spande, scheen moeizaam in even- dreven luid. ,,'t ïs mooi, hè, buiten, kamer binnen en deed de deur achter v wicht te blijven op het stijve boord met maanlicht. Jammer dat we naar zich dicht. Zij bleef ademloos, metvan een met kralen versierd zwart huis moeten. Wat zouden jullie ervan kloppend hart staan en bekwam lijfje. Julia verbeeldde zich dat ze zeggen als we de nacht eens buiten langzamerhand van een schok van ieder moment uit elkaar zou kunnen doorbrachten en de zon zagen op- verbazing. Onbewust had zij ver- vallen. gaan? Wat vind jij ervan, Emily? wacht dat de kamer donker zou „Zo, dat is beter. Kijk maar goed, „O ja, papa, hè ja!" riep Catherine. zijn: op het gezicht van de lamp die kind. - Ik ben Gwendolen Mallard. een licht verspreidde als de volle Wie ben'jij?" maan sperde zij haar ogen wijd open „Julia Peacock, mevrouw." en werd door een nameloze schrik „Peacock,-Peacock? O ja, de doch- bevangen. Het duurde een paar se- ter van de-advocaat. Waarom ben conden, gemeten in bonzende pols- je niet aari'het dansen net als de an- slagen, voor zij besefte dat ze niet deren?" alleen was, dat uit de schaduw ach- „Wilt u mij mijn brutaliteit ver- Je vader en ik hebben, erg gezellig ter in het vertrek een paar harde geven. Lady Mallard. Ik wist niet gepraat met de jonge mevrouw Bec- ogen onder opgetrokken wenkbrau- dat er iemand in de kamer was," koning. Hè, Ëdmund?" wen van een half zichtbare, 2itten- „Best, best. Bekyk mij maar eens „Q ja, lieve? Ja, ja, het is waar, de figuur achter het lamplicht, haar goed, nu je de kans hebt. Je ziet niet „Zo beleefd en eenvoudig. Je ïandachtig opnamen. iedere dag een lijk. Ja, ik ben dood. niet zeggen dat ze van adel is." Een kreet van schrik ontsnapte Val me niet in de rede. Ik ben al drie „Waarom niet, mama? Is de adei Julia. Zij kon geen woord uitbren- jaar dood, behalve dit nutteloze li- dan meestal onbeleefd en gro»? gen. Haar eerste impuls was weg te chaam, dit kloppende hart. Gwendo- vroeg Catherine, lopen. Maar zij kon zich niet bewe- len Mallard, gelouterd door het lij- „Zo dol op haar kinderen," zei gen. - den. Dat is de toekomst van jullie mevrouw Peacock. „Het was ec"; „Wie ben Je? En wat wil je?" De' allemaal, kind. Heb je een minnaar?" hartverheffend. En op de kolonel em had noch warmte noch kleur. „Ik begrijp u niet," zei Julia licht ook, natuurlijk." „Ik heb heiemaaal geen behoefte om naar bed te gaan. Ik doe toch geen oog dicht." Jullie zijn allemaal doodmoe, zei mevrouw Peacock, op een toon van grote voldoening, „en morgen kun nen jullie niet uit je ogen kyken. Ze was droog, mechanisch, kunstma- verontwaardigd, tig: alsof een geraamte had gespro- „Nonsens! Je bent een jong, rijp (wordt vervolgd)

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1959 | | pagina 1