Burgerlieden, geene kiezers zijnde, noodigen U uit... f* C D Dostojewskfs ideeën in de film behouden Van Soelen bijna al districtskampioen jFernandel hangt de dienstklopper uit Verbindingsweg naar Ketliel is verbeterd Uit de eerste divisie TIMG0 Alkmaar bij SVV Hermes naar Rigtersbleek Moyenne van 10 Koeriersters Zaterdag 14 maart 1959 Verkiezingen - 'n eeuw geleden 13% 'o van kiezers stemt zichzelf Haagse Comedie voor Schiedamse Kunstkring Blijf meester £2BES!n5$3EE!Eig3iS| DE GEBROEDERS KARAMAZOW Ol Film voorstel! in gen jX W- Best u urcl ers Herenmodes MONOPOLE-THEATER Voetpad en straatverlichting Druk verkeer van zandauto 's Scholieren lenden verkeersexamen al Artsen op zondag Brand in keuken Bromfiets gestolen Historisch spel van Geref. Jeugdclubs Wie heeft iets verloren Opheffing van Klein-Babbers- polder Muziekkorps van Leger des Heils op bezoek Leningen Lutona vertoont „De fatale datum" Burgerlijke stand Vanaf Zestienhoven Rondvluchten van Martins Air Charter Schade f. 3000 Brand in partij houten balken L. Smit sleept groot Brits dok naar RDM KUNSTGEBITTEN REPARATIES Koopt bij onze adverteerders 3 ■9 „Ten bewyze van de toenemen de ontwikkeling dezer gemeente kan onder andere strekken, dat de bevol king op 31 december 1858 beliep: wettig gedomicilieerden manne lijk 7141 en. vrouwelijk 8093 to taal 15.240. En feitelijk: mannelijk 7062 en vrouwelijk 8023. in totaal van de „toenemende ontwikkeling" van Schiedam vóór honderd jaar, vonden we in de „Schiedamsche Cou rant" van 27 januari 1859. Méér dan 15.000 inwoners betekende echter, dat de gemeenteraad niet langer vijf tien leden zou tellen, maar zeventien. Onze collega uit de vorige eeuw ver bindt hieraan dan ook de conclusie, dat burgemeester en wethouders nu nieuwe verkiezingen moeten uit schreven. Voortbladeren d iii de precies één eeuw oude kranten, zochten we daar op naar die verkiezingen, tot we ein delijk bij 1862 terecht kwamen. Op 15 juli had de „grote gebeurtenis" plaats cn daarna nog eens op 29 juli. omdat men het toen nóg niet eens was wie de burgerij wel zou verte genwoordigen. Inmiddels werden er in 1859 wèl andere verkiezingen gehouden, ni. voor één derde gedeelte van de zit tende raad. Met geen woord wordt er in de krant gerept over een hevige strijd tussen verschillende groeperin gen. Dat hoefde ook niet, want er was feitelijk maar één groep die te kiezen had, nl. degenen die een be hoorlijk bedrag aan belasting betaal de. De „campagne" van enkele kandi daten werd gevoerd via advertenties als deze: „een zeer groot aantal wel denkende kiezers besloten allen, die het met de belangen van onze stad wel meenen. uit te noodigen, mèt hen de stemmen uit te brengen op enz. Zonder reden" Maar niet alleen de „weldenbende kiezers zijnde, doch die ook hunne stem gaarne eens wilden laten hoo- ren (en niet een stem uitbrengen!) verzoeken aan de kiezers voor deze gemeente om toch vooral te zorgen, dat de berenbij de aanstaande verkiezing van Raadslieden wor den-, Z(j achten het onnodig de rede nen daarvoor breedvoerig uiteen te zetten." Zoveel belangeloze adeldom doel ons hart nu nog goed oi zouden want een goed begin is het halve deze vriendelijke adverteerders van f werk en dat begin is er, wanneer weleer met helemaal belangeloos zijn men op zichzelf stemt! Van de 348 geweest? stemmers waren er dan ook prompt Opvallend in deze „Schiedamsche45 die dat deden dat wil zeggen. Couranti$ ook," dat de advertenties i er waren er natuurlijk méér, maar een veel modernere indruk maken deze 45 kregen elk precies één stem Voor de leden van de Schiedamse Kunstkring zal de Haagse Comedie op donderdag 2 apt 11 In het Passage- theater een opvoering geven van het blijspel „Niet van gisteren" (Bron yesterday) van Garson Kanin. Dit stuk heeft eerst de vorige maand de première in Nederland beleefd, zodat de Schiedammers een nieuw stuk te zien krijgen. In dit stuk, dat geregisseerd is door Paul Steenbergen, spelen o.a mee Myra Ward, Coen Flink Luc Lutz en Paul Steenbergen zelf. f Advertentie t M over Uw zenuwen. Neem Mijnhardt's Zenuwtabletten Zij schenken de rust tot herstel dan het gedeelte Nieuws, dat het maar moet hebben van uitsluitend kleine lettertjes, terwijl verkiezings- lustige adverteerders met vette let ters schrijven van „Eendragt maaki magt". De uitslag van die verkiezingen in 1859 is wel het meest vreemde van alles. Er waren in Schiedam precies 534 inwoners die stemrecht hadden, en daarvan verschenen er 350- Bij laatstgenoemden waren er dan nog twee, die de moeite niet na men om zich uit te spreken vóór een kandidaat. Van partijen was nog geen sprake, en daarom moest ieder een zelf maar zien hoe hij de meeste stemmen vergaarde. Dat is niet zo moeilik als het lijkt. Wanneer dit bij de verkiezingen van gisteren óók het geval zou zijn ge weest, zou dat neerkomen op bijna 800.000 mensen, die er wel iets voor voelden om in de Tweede Kamer te komen en dan zichzelf kandidaat stelden' Maar goed, honderd jaar geleden was dat allemaal anders behalve genoemde 45 ik-stemmers warerx er dan nog een groot aantal kandidaten die het niet verder brachten dan enkele tientallen stemmen Al met al willen we nóch de „wel denkende kiezers" nóch de „burger lieden, geene kiezers zynde" hard vallen om wat zu gepresteerd heb ben. want Schiedam bleef zich „toe nemend ontwikkelen". de wijze van de „Illustrated Classics" heeft Richard Brobks de turfdikke roman „De gebroe ders Karamazow" van Dosto- jewski verfilmd en men kan daar nu twee uur en een kwartier naar kijken. Tekst en inhoud werden ingrijpend gewijzigd, maar niet zo storend, of de brokstukken cn fragmenten laten reconstructie mogelijk. Daardoor blijft de schade nogal beperkt. De kenner van het boek zal zich niet helemaal bedrogen voelen en hij, die het boek niet kent, behoudt mis schien de herinnering aan een rol prent, die groots Is opgezet en vol doende spanning heeft om haar te appreciëren. Met een sluw gehanteerde schaar heeft Brooks grote delen, hele hoofd stukken, volledige karakters uit Ka ramazow weggeknipt en men had misschien alleen nog maar kunnen zeggen; Hij had het helemaal niet moeten doen, maar nu het gedaan is hebben we tenminste weinig meer met het verhaal van de Karamazows te maken: hier zijn ideeën niet ver minkt maar is een schrijver verdon keremaand, terwijl toch zijn ideeën in gecompliceerde vorm tamelijk aanwezig blijven. IDEEËN dan die uit een veelvoud van lijnen zyn samengevoegd tot een cnkclspoor, waarlangs de Kara mazows en aanhang hun genadeloos maar brandend leven leiden. Er is wel degelijk het een en an der van Dostojewski's schuld en boete overgebleven, van het zoeken naar de eigen waarde en gestalte van zijn personages en van de hef tige crisis die dit Russische leven anno 1870 doorstroomden. Het is ook vaak een driftig leven, dat deze Karamazows leiden, Yul Brunner, de kaalhoofdige he-man, mag dan nauwelijks iets van een sombere, peinzende en radeloos naar zijn plaats in dit leven zoekende of ficier hebben, ijsvogeltje Maria Schell mag dan vergeefs maar ein deloos ambitieus trachten iedereen onder de tafel te spelen als Groes- jenka, Claire Bloom mag dan ma- rionetsgewijs proberen een doodge- obsedeerde Katja ui het leven te houden Lee J. Cobb als vader Ka ramazow en Richard Basehart als Iwan zijn sterk, wel 20 sterk dat zy de door hen vertolkte karakters doen leven. Het verfilmen van romans zoals deze, zal vooral m Amerikaanse han den wel altijd een hachelijke onder neming blijven. Er wordt te gemak kelijk gezocht naar bepaalde effec ten. met opzettelijke verwaarlozing van juist die elementen die de waar de van het boek bepalen. Advertentie l M.) Bellen btf ongeval: G.G en G.D. luinlaan 80. telefoon öbzyu. Politie -alarmnummer 64666 Apothekers nachtdienst: Nieuwjand- apotheek, Dr. Wibautplein 17 en C Jansen. Swammerdamsingei 41. R.K. Leeszaal en Bibliotheek, Dam de ranglijst. BILJARTEN HOOFDKLASSE LIBRE Na de vrijdagavond gespeelde par. van 106 caramboles, het eerste „bon tijen om het hoofd-klasse kampioen schap (persoonlijk) van het district Schiedam van de KNBB lijkt het vrijwel zeker, dat Van Soelen de ti tel ten deel valt. Na zijn uitsteken de overwinningen op Kooy en Buq- tenhek staat Van Soelen met vjjf gespeelde gewonnen par tijen prak tisch onbedreigd aan het boofd van derdje" In dit toernooi. Daardoor zette van Stigt Thans een fataal lijkende achterstand tn een voorsprong om. die reeds een spannend slot garandeerde. Om bcuilen hebben de spelers daarna de leiding gehad, totdat met een Se van 17 caramboles v. Stigt Thans zijn kans greep. f Advertentie LM.) RECTIFICATIE adv. d.d. 13-3-'59 3n deze adv. is bij het gasfornuis ETNA, model 7044 sd. 230.— voor de afdekplaat abusievelijk een prijs vermeid van f 20.—. Dit moet zijn OUDSHOORN Meent 22—30 - Telefoon 11.64.40 Oversch. Dorpsstraat 12 - Tel. 41228 Woensdagmiddag ld maart om 2 uur en om 4 uur, «s er een filro- vcorsteihng voor kinderen van de geopend iedere dag (behalve maandag» van 93(1 tot 16.30 uui en iedere avond (behalve woens dag en zaterdag» van 19 tot 20 30 uur; zondags gesloten Gemeentelijke Openbare Leeszaal en Bibliotheek, Lange Haven; ge opend iedere werkdag (behalve maandag» van 9.39 tot 16.30 uur en iedere avond (behalve woens dag en zaterdag» van 19 tot 20.30 uur; zondags gesloten ïitcdelyk Museum: dagelijks ge opend van 10 tot 17 uur, zondagen van 12 tot 17 uur: tentoonstelling „Acb tijd waar ben je gebleven" .Nederlandse keramiek" en „Mo derne expressionisten" t.m. 22 maart BIOSCOPEN Mono pole, 3, 5. 7 en 9.15 uur: „Wet is wet". Alleen Van Eïjk, die j Van Soelen nog slechts één partij speelde.^ zou i Kooy hem nog kunnen bedreigen, maar 1 dit mag niet worden verwacht. Zou i Van Soelen Van Efjk van Van Soelen winnen, j Buijtenhek dan nog zou hjj de overige partijen I met een zeer hoog gemiddelde moe- j v. Stigt Thans ten winnen, om Van Soelen voorbfj Buijtenhek te streven. Van SoelenKooy is een prach tig. spannend duel geworden. Het teek er zelfs op. dat de ontmoeting een draw zou worden. Toen Van Soelen zijn 250 caramboles vol tooide had Kooy die al tot 244 was gevorderd, nog de nastoot. Hij miste deze evenwel Het was een hoogstaand duel tus sen deze spelers. Slechts een enkele maal werd gepoedeld. Van Soelen, die met veertig van acquit was ge- gaan. bleef slechts vijfmaal buiten j de dubbele cijfers: Kooy zes 17 59 25D 160 250 247 15 36 ie66 29 106 29 69 Passage, 2. 4.15. 7 en 9 15 uur; „Da j ren. Na de tiende speelbeurt leidde gebroeders Karamazow". DIVERSEN Van Soelen met 175—145. Toen deze j vervolgens een fraai gespeelde serie Volksgebouw, 8 uur: Gruno. Feest- van 59 opbouwde, leek de situatie avpna Irene, 7.30 uur; Chr. Padvinders ..De Schakel" Feestavond. Musis Sacrum, 8 uur: DHS. Feest avond. Jeugdhaven, 8 uur; CJMV. Passe partout. Chr. Soc. Bel8 uur; Werkende Jeugd. Bijeenkomst. Chr, Belangen (Kcthel», 8 uur Hcrv. Naaikrans. Verkoopavond. Aula Sted. Museum, 8 uur: Con cert. t Advertentie I M I voor Kooy hopeloos tc worden. Hij kwam evenwel terug. En toen Van Soelen al tot 247 was gevorderd, bouwde Kooy een langzaam gespeel de serie van 36 caramboles op, die hem op 244 bracht. Nadat Van Soe len zijn totaal had volgemaakl. mis te. zoals reeds gereleveerd. Kooy zijn kans op een puntenverdeling dooi* de nastoot te missen. Ook Buijtenhek kon het tegen Van Soelen niet bolwerken. Weer ging deze uitstekend van start. Na zes beurten leidde Van Soelen al met 169—87. Hoewel Buijtenhek iets van zijn achterstand kon afknabbe len. toen Van Soelen driemaal ach tereen miste, was de laatste daarna er weer volledig in. In drie beurten scoorde hij de hem nog ontbrekende caramboles. Buijtenhek ver achter zich latende, hoewel deze toch tot een gemiddelde van 10.66 kwam Voorwaar, ook niet slecht. Öok tegen Van Stigt Thans moest Buytenhek het onderspit delven. Zjj het, dat hij uiteindelijk slechts drie caramboles te kort kwam. - In deze partij scoorde v. Stigt Thans op het moment dat hij een achterstand van 85 caramboles had, een fraaie serie FERXALDEL dit keer als een stoere- wetsgetrouwe Franse douanier ergens In een petiterig dorpje, waar de grens van Frankrijk t en Italië dwars doorheen loopt, j Voor hem js rte wet de wet en als deze hoge opvatting van rjjn plicht Het ls momenteel byna een genoe gen om op de Schiedamseweg, de enige verbinding tussen Schiedam en Kethel, te wandelen! Dank zij bet gemeentebestuur, dat een willig oor heeft geleend aan de klachten die nog maar kortgeleden in dc Gemeen teraad werden geuit over de toestand waarin deze weg verkeerde. Ook in deze kolommen is er, naar aanleiding van klachten van lezers, aandacht aan besteed. Aan het feit dat de weg zo smal is, dat de voetgangers er gevaar lopen van de kant van het autoverkeer en ook aan de slechte straatve rlich ting. Welnu, enkele weken geleden is er langs deze Schiedamseweg een fraai betegeld voetpad aangelegd, met wit te, van reflectoren voorziene palen van Öe rijweg algescheiden. Hier kunnen de wandelaars (en dal zijn er m de zomermaanden vele) rustig lo pen. Ook de automobilist is bij de verbetering gebaat, want de rijweg is breder geworden. Bovendien brandt er sinds enkele dagen een uitstekende straatverlichting; helder licht vanaf nieuwe lantarenpalen. „Mooi werk, de gemeente heeft er wel een pluimpje mee verdiend!", vertelde ons de zelfde Kethel-bewo- ner die kortgeleden nog over de „onhoudbare toestand" van de oude weg had geklaagd. Aan de andere kant is het echter ook weer zó, dat de verbetering van de weg hard nodig is geworden. Want in verband met de aanleg van de Rjjksweg 20, die bij de Blauwe brug over de Poldervaart is begonnen, denderen momenteel dagelijks de zandauto's in een bijna ononderbro ken reeks over de Schiedamseweg Driehonderdduizend ton zand moet er aangevoerd worden, voor een groot deel via deze weg, zodat dit drukke „zand-verkeer" nog wel even zal op houden. Op de Schiedamseweg in de oude toestand zou dat zeker wel tot ongelukken hebben geleid. Nu is do kans veel geringer. Er blyft echter een gevaarlijk punt j over: de spoorwegovergang. Deze- is n.l. smal gebleven op het oude peil en daar moet bet drukker wordende verkeer zich nog steeds door heen wringen, Dit ïs echter 'n aangelegen- beid voor de Ned. Spoorwegen en die zullen waarschijnlijk minder be reid zijn dan de gemeente om verbe teringen aan te brengen. Temeer daar deze overweg birrnen afzienbare tijd opgeheven zal worden, n.l. wanneer de Nieuwe Damiaan door getrokken wordt tot over de spoorbaan, over de Schiedamseweg en de Poldervaart om westelijk van Tuindorp aanslui ting te krijgen op de provinciale weg naar Den Haag.' B*.n verliest de be staande verbinding met Kethel sterk aan betekenis. douanier op heterdaad bij het smok kelen wordt betrapt voert tot zijn verdediging aan dat de douanier geen recht heeft hem te arresteren, omdat deze ter wereld gekomen is ln een huis. waarvan de keuken ge- tegen is ?P Italiaans grondgebied, even iets anders had gelegen, zou j Feitelijk is de douanier dus een j Italiaan. Een ontdekking met fatale gevolgen, want nu moet de douanier bewijzen, wat hij dan wel is. Giuseppe, die hem wil helpen, brengt hem en zichzelf van de regen in de drup en de conflicten met de Franse en Italiaanse autoriteiten sta pelen zich torenhoog op. Christian- Jaque maakte er een vrij overdre ven en tamelijk drukke film van. waarin veel wordt gepraat, geru zied en geschreeuwd. Aardige to neeltjes zijn het rondsjouwen van de krijgshaftige Fernandel met zijn arrestant, juist op het ogenblik als er feest is in het dorp. een begm overigens, dat grotere verwachtin gen wekt dan het verdere verhaal heeft kunnen waar maken. hij nooit zo pardoes in de voor dellen Yan de smokkelaar Giuseppe (Toto) zijn- getreden en dan zou hem veel narigheid bespaard zijn gebleven. De sluwe Giuseppe, die door de O Ongeveer 1800 Schiedamse scho lieren hebben deze week het schrif telijk gedeelte van het jeugdver- keers-examen gedaan, evenals dat het geval was op de andere scho len in Nederland. Zoals bekend, zal het prpktisch gedeelte van het examen (een rit langs controle-pos ten door de stad) in de zomermaan den worden gehouden. In spoedgevallen zun gedurende dit weekeinde de volgende artsen te raadplegen: W. H. F, Meijer. Swammerdam singei 43. tel. 69696: G. in 't Veld. W. de Zwijgerlaan 23, tel. 68599; L. B. E. van Hoogenhuyze, Nassau- laan 59, tel. 68067. Geopend zijn de apotheken C. Jansen, Swammerdamsingei 41 en de Nieuwland-apotheek, Dr. Wi bautplein 17, die ook gedurende de volgende week de nachtdienst waar nemen. (Advertentie l.M.) 30209 - 50315 FONKELNIEUWE 1 1 FORDS TYPE 1959 Jj Alkmaar komt zondag op bezoek bij SW aan de bosrand en de kaas stadbewoners zullen, gesterkt door de verdienstelijke 3—0 overwinning op Limburgia met veel zelfvertrou*- wen de strijd in Schiedam aanbin den. De rood-groenen daarentegen zullen uit een ander vaatje moeten tappen dan in de teleurstellende wedstrijd tegen Forluna. Maar Kö- nemann c.s. is best in staat om zich nu te rehabiliteren. De opstelling van SW is als volgt: Tap; Hekman en Veldhoven; Clarijs, Jan van Schijndel en J. Klein: G. Slavenburg, H. Könemann, Corbeau, Hekman jr. en Kleiss. SW 2 speelt vanmiddag om 4 uur in het stadion tegen Feyenoord 2, dat vorige week een nederlaag te in casseren kreeg van Hermes-DVS 2. SW 3 speelt om 10 uur aan de- Pol dervaart tegen ADO 3, terwijl SVV 4 op bezoek gaat bij Fortuna VL, 3 Hermes-DVS heeft voor de tweede maal de carididatuur gesteld voor het kampioenschap door HVC te kloppen, maar in dit stadium mogen de blauw - witten geen steken meer laten val len zodat zondag in een uitwedstrijd van. Rigtersbleek gewonnen moet worden. Dit zal echter geen te zware opgaaf zijn. Hermes 2, na de zware maar suc cesvolle strijd tegen Feyenoord, staat weer voor een vuurproef tegen Ra pid JC, maar spelende met het zelf de elan kunnen de blauw-witten het in Kerkrade toch wel klaren Ook het derde team krijgt het niet mak kelijk tegen Gouda 2 in de kaarsen- stad. Hermes 4 speelt om 10 uur aan dc Poldervaart tegen CW 3 en dit kan een beslissing zijn in de titel strijd. Voor 200 gulden schade ontstond er gisteravond in de woning van de familie "W. J. W., Singel 102. teen daar een brandje uitbrak in de keuken. De heer W. was bezig geweest met eieren bakken. Hij ver gat daarop het gas uit te draaien Een half uur later kwam hij pas bij zijn werk terug. Toen stond de keuken in brand. Er sprongen enkele ruiten, ter wijl gordijnen, vitrage en vloerbe dekking in vlammen opgingen. Ook bet gasstel is ten dele verbrand De brandweer was ter plaatse mei een gereedschapswagen on had hel vuur snel onder de knie. Verzeke ring dekt de schade. Van de heer P. M. V. is de brom fiets gestolen, die hiji had neerge zet voor zijn woning 'in de Bilder- dijkstraat. Eerste klas libre In het vrijdagavond bij Eppo Hekman voortgezette toernooi om het persoonlijk: kampioenschap eer ste klasse libre vam het blljartdls- trict Schiedam leverde de Schie- damspeler Van der Velde een uit stekende prestatie. Hij won name lijk zijn party tegen Van Gendt in slechts twintig beurten, spelende aldus met een moyenne van 10. Het zag er in deze partij algauw vrij hopeloos voor Van Gendt uit In negen "beurten scoorde v. d. Vel de al 117 caramboles, waartegen over Van Gendt er slechts 33 kon stellen. Hoewel v. d. Velde drie maal achtereen poedelde, liep de Maassluizer hem nauwelijks in en door series van 14. 19 en 26 kwam de stand op 17973. Uiteindelijk beëindigde v. d. Velde de ontmoe ting met het prachtige reeds ge- noerpde gemiddelde, merkwaardi gerwijze zonder één bijzonder hoge serie. Van der Velde Van Gendt 200 91 13 10.— 4.55 Toen v. d. Velde zijn fraaie pres tatie leverde, had in de langste partij van de avond Eikenbroek zijn eerste overwinning in dit toernooi reeds behaald. Dijkshoorn had bij uitgekozen als zijn slachtoffer. De laatste was heel slecht gestart. Ei kenbroek nam, hoe we] hij niet tot hoge serie kwam, al gauw afstarid van hem en doordat Dijkshoorn maar bleef sukkelen, bleef tot aan de 38e beurt het verschil van een kleine vijftig caramboles bestaan Eikenbroek Dijkshoorn 200 157 Van beter gehalte was de partij tussen Cordemans cn Willebrand WeJ had laatstgenoemde in het be gin van de partij, gesteund door een serie van 30 caramboles, de leiding, maar na twaalf beurten waren de rollen omgekeerd. Cor demans had toen een voorsprong van 16 caramboles genomen (97— 81). De DKC'er liep met uitste kend spel verder uit. Wel kwam Willebrand met goed gespeelde se ries van 22. 16 en 11 caramboles nog in het hoofdstuk voor. maar de achterstand was toen al te groei geworden om Cordemans nog se rieus tc kunnen bedreigen. Cordemans Willebrand Van vrij. 200 160 der Lee was vrijdagavond „1672, het rampjaar", zo weten wij uit de geschiedenisboekjes. Gister avond 2agen wij in Irene hoe Wil lem III deze omstandigheid weet uit te buiten door de ambten die zijn voorvaderen ai hadden bekleed weer op te nemen. Dit was het hoofd thema van het historische spel dat ter gelegenheid van het jaarfeest van de Gereformeerde Jeugdclubs werd opgevoerd door de leden. Sam Pranger vertolkte de hoofdrol van „het Kind van Staat" de latere Stad houder der Zeven Verenigde Neder landen) op bekwame wijze en ook de andere acteurs zetten hun beste beentje voor. Het feest werd geopend met een samenzang van alle leden waarna Magda Rasker de inleidng „Je2US alleen" voordroeg. Hierna was het de beurt aan de meisjes die nu op innemende wijze enige gedichtjes de clameerden. Het vragenspel vormde de inleiding tot het bovengenoemde toneelstuk, samengesteld en geregis seerd door de voorzitter de heer J. van der Bosch, die zijn werkzaam aandeel nog vergrootte door tevens als conférencier op te treden. De avond werd besloten met een toespraak door ds. J .Nawijn. Te bevragen aan het hoofdbureau van politie te Schiedam tuisen S en 12 30 uur en 2 en 6 uur: padvlnders- Te bevragen bij de vinders: zws autoband. Van Veen. Lange Singel- straat 78: wit fietspomp!e. Van Veen. Lange Smgelstraat 78: 1 paar bruine gJacéhercnhandsehoenen, politiepost Ke thel: grijze glacêherenhandschoen, Sporthuis Ter Braak. Grote Markt 3; zwartgrijze herenhandsehoen (3 1, Kor- pet. Mgr. Nolenslaan 321; klein zwart honaje. Schie. lepenlaan 68, Kethel: jjortemonnee met inhoud, F. 'Heezen. Beierlandsestraat 45: kmderportemom nee met inhoud. J Brandsema. Zalm straat 31; kettinkje. Lems, Rotter dam- sedfift 237" d; ketünkje. H. Westen. Hoogstraat 9: damcspolshorloge. Berg- eyk, Alb. Thijmstraat 53a: kettinkje, Voornieten, Nieuwe Damiaan 714; I pak materiaal voor dekens. De Ntjs. woonwagenkamp Oude Dijk: padvin ders riem, 3- Jonas. Grote Markt 6b; badhanddoek, Hoogendam, Bocrhave- laan 58b; groene sjaal. Verhaal, Hals straat 72; ksnderspeelgoedplstool. H. Peters, Polderweg 230. Kethel; houten stepje, Wijnen, Laurens Co»tecstrar.t 24a: poppenw agent je. R. Zandstxa. IJs- Selmondesestraaf 31b: piastre bal, J Verhagen, Groenelaan 71: speelpop. De Wit. Prinsensteeg 17; blokfluit, Mek es. Burg. Knapperüaan 199a: plastic zand- vormpjes» T. Nijenesch, L. Nieuwstraat 27b: tas met gereedschap. R. Ras. Rot- terdamseduk. 273d: zakmes. J. Ver hagen. Groenelaan 71; padvindersmes. M. Adnaar.sen, Aleidastraat 38b. De vergadering van stemgerech- tigde Ingelanden van de Klcin- Babberspolder (het gebied begrensd door dc Vlaardiugendijk, Polder vaart, voormalige Boschlaan, Bur gemeester Van Harenlaan) op het gebied van de gemeente Schiedam. heef[ aan het provinciaal bestuur voorgesteld deze polder op te hef fen, onder meer omdat door be bouwing dit gebied het karakter van polder heeft verloren en voor een afzonderlijk bestaan geen ter men meer aanwezig zijn. Deze ontpoldcring kan formeel slechts tot stand komen wanneet" de gemeente Schiedam de zorg voor de waterlozing en het onderhoud van de polder- en boezemkade over neemt. B. en w. hebben zich daar toe bereid verklaard en stellen de ra&d voor de daartoe nodige over eenkomst aan te gaan. Op zaterdag 18 cn zondag 19 april zal het N at ionaal Muziekkorps van het Leger des Heils een bezoek bren gen aan Schiedam. Op zaterdag geeft dit muziekkorps een concert in de Julianakerk en op zondag verleent het medewerking in do bijeenkom sten van het Lager des Heils-korps van Schiedam dat de organisatie van het bezoek van het Nationaal Mu ziekkorps in handèn heeft. Genoemd muziekkorps is een zgn. Engelse Brass-band. Het werd in 1948 opge richt door Commissioner Charles Durman (van 1946—1951 territoriaal leider voor Nederland). De leden van het muziekkorps zijn alle ama teurs die hun vrije tijd in dienst stel len van het evangelisatie-werk van het Leger des Heils. Zij zijn gekozen tut de beste muzikanten van de mu ziekkorpsen van deze instelling in Nederland. Het Nationaal Muziekkorps zal vp uitnodiging van de New York Staf Band een concert-reis maken in de U.S.A. en Canada Het zal o.m. con certen geven in New York, Philadel phia. Chicago. Detroit. Toronto. Mon treal enz. Het muziekkorps vertrekt on 2 mei a.s. per vliegtuig naar New York en komt op 2 juni d.v. weer m Amsterdam terug. Met het bezoek van het Nationaal Muziekkoros wordt de activiteit van het Schiedamse Leger des Heijs- muzickkorps ten aanzien van het oO- jarig bestaan besloten. B. en v. stellen de gemeenteraad •oor twee vaste geldleningen aan e gaan met de NV. Bank voor Nederlandse Gemeenten. 'De ene beloopt t 3.423.000 en is bedoeld voor de consolidatie van de vlot- tende schuld. De andere moet f 54,000 bedragen, welk bedrag no dig is voor de aanschaf van een röntgenapparaat met planiaraaf voor het Gemeenteziekenhuis. Voor bei de leningen is de koers 99.25 pet., de loootijd dertig jaar en de rente 4.5 pet. In het kader van de Toneelwed strijd van de Schiedamse Gemeen schap zal de toneelvereniging „Luto na" op vrijdag 20 maart in Musu? Sacrum een opvoering geven van de thriller „De fatale datum". GEBOREN: Peter. z. van J. H. Planken en J. Schuurman: Bertus M„ z. van C. de Rooij en J. C. M. van der Lee; Johannes W. M.. z. van J. L. Ham en M. M, van der Harg; Jalanda, d. van M. W. Noor- dam en C. T. de Leeuw; Roel J., z van F. Abbas en H. Harsla. NVV-Bestuurd ers bond in het Volks- j1-4- 1 gebouw. Er wordt een aardige film 14 3d o\ er avonturen m een circus ver- lf! ftK tor-nd. Kaarten verkrijgbaar bij de beden van de aangesloten organi- «satjes en ook bij mevr. Wielhou- wer. Loifutzlaan. 36b. mevr. Chaig- ncau-Van Os, Prof.. Treublaan 10, mevr. Brand. Gordonstraat 31 er» bij mei. L. Meerkerk. Pendrechtse- slraat 8b. Wocm-cltigavond om acht uur is er een filmvoorstelling voor de le den. Vertoond wordt „Lili". met o.a Leslie Caron en Mel Ferrer. Kaarten bij de boden. K KR KDIF.NSTEN Ncri. Herv. Gemeente. Grote Kerk. 10 uur ds. J. Gras en 7 uur prof. dr A. 1. Rasker. Leiden (Opendeurdienst). Bethclkerk 10 uur ds J. G. Jansen en 5 uur ds. J. Gras Opstandingskerk 10 uur d«. H. W. Hemmes cn 7 uur ds. J. G. Jansen. Vredcskerk 9 mn ds J. D Smids. 10 45 uur ds. W, B. A. Smits. Roiteróam (Jeugddienst) en 7 uur dr. L ,T, Cazrrmer. Kethel 10 en 7 uur ds. Brummelkamp. Ned. Hcrv. Geref. Evan*. Gebouw Irene. 10 uur ds. J. C. Schuurman. Bles- kensgraaf en 4 uur ds. H. Stolk.- Sche ven ingen. Evaiifc. Luth. Gemeente. 10 uur ds. A. K. v d. Mey, Den Haag. Lutherse Kerk. Zaterdagavond 7 30 uur ds E J Oomkes. Ned. Prot. Bond. Westvcst 92. 10.30 uur ds T. B, Schouw ink. Oucl-Kath. Kerk. Dam 28 10 uur hoogmis Clir. Gercf. Kerk. Kerkgebouw Wa rande. hock B K. Laan 10 en 5 uur prof, L. H v, d. Meiden. Oud-lïeref. Kerk. Jeugdhuis Lang* Haven 97. 10 en 5 uur ds, F. Luytjes. Leger des Hells. Lange Haven. 27. 10 uur heiltgings'samenkomst en 7 30 uur vcrJosslnessain en komst Gerrit Ver- boonstraat 6 30 uur openluchtbijeen komst; o l v. majoor en mevr. M, Souve- Dienst Gemeenteziekenhuis. 7 uur ds. W. A Krijger. Geref. Kerk Onsterkerk 10 uur ds. E. J Oomkes en 5 uur ds. J. Nawijn. Plantagekerk 9.30 uur ds J. Couvee en 4.15 uur ds. E J. Oomkes. Julianakerk 10 uur ds J, Nawijn en 5 uur ds J. Couvée. Kethel „De Ark" 9.30 uur ds G. van Andel eb 2.30 uur ds. J. Cou- KOTTKRUAM Martins Air Charter, die op de Luchthaven Schiphol is gevestigd en sinds mei van het vorig jaar met een De Havüiand Dove rondvluchten bo ren Amsterdam uitvoert, zal 29 maart ook een vestiging krijgen op de Luchthaven Zestienhoven. Het ligt in de bedoeling op die da tum te beginnen met rondvluchten boven de Maasstad, waarvoor een Piper-Tripacer, die plaats biedt aan drie passagiers, zai worden gebruikt. De De Ha villa nd Dove zal indien nodig ook voor de rondvluchten bo ven Rotterdam worden ingezet Binnenkort verwacht Martins Air Charter de boeking van de lÖQOOe passagiers van de rondvluchten bo ven Amsterdam Door onbekende oorzaak ontstond er vanmorgen omstreeks 8 uur brand in een partij houten balken, opge stapeld in de opslagplaats van de firma G. in 't Hout aan de Stadion- weg. Het vuur woedde nogal fel en de brandweer had ongeveer ander half uur werk om de brand onder de knie te krijgen Er werd gewerkt met twee nevelstra! en en een la ge- drukst raai De schade bedraagt on geveer 3000.De partij was niet verzekerd. De Rotterdamsche Droogdok Mij. N.V. heeft L. Smit en Co.'s Inter nationale Sleepdienst opdracht ge geven het dok A.F.D 11. dat de R.D.M in Engeland heeft aange kocht, in mei van Portsmouth naar Rotterdam te slopen. Het dok meet 54.000 ton, is 8595 voet lang en ruim 188 voet breed. SCHIEDAM Speciaal voor spoedgevallen Rotterdamsedyk 265 Telef. 68021 - Schiedam Te koop Fluiteferkokers 4.50, 3 roer zeven in een 3.98, fluitke tels v.a. 1.85. „Dc Kleine Bazar". Broersveld hoek Passagetrap. Permanent Wave Hêlêne Permanent met toe stel, het beste wat er is, compleet 5.stroomloos jf7.50. Op vertoon van deze advertentie 1.— korting! Dames- en herenkapsalon „Hélène", Rembrandtlaan 22. telefoon 67170. DtvarxeB Alles op het gebied van glas1 m lood, Aa-Ve gias-in-Jood- bedrijf, West Frankelandse- straat 16, telefoon 66280, Laat mv spiraal vermaken tot modern opklap- of kart- telbed. Prima afwerking als nieuw terug. Het goedkoop ste adres DUK, Groenendal IA (Broersveldpad), telefoon 67028 (na 6 uur telet 68783). Ledikanten, hutledikanten, kampcerbedden enz. Kom eens praten Foto, film, optiek Voor pasfoto's naar v. Vuuren, Hoogstraat 106, tel. 66720. In spoedgeval desge wenst in 1 uur klaar. Roifilms vergeten7 Auto maat staat voor u klaar. Alle soorten films. Foto K. van Vuuren, Hoogstraat 106.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1959 | | pagina 2