Verdeeldheid en beginsel 58 Pocketbooks nu ook in leesbibliotheken? Partijen en voorkeurstemmen Evert van Tright is opnieuw zijn hobo kwijt Vanavond herhaalt vertoning „Jane Eyre" Maak van uw lauis een TV-studio Uitslag „Alles op één kaart" Zendtijd voor meer ■politieke partijen HHSPROETJE SPARKS *&V-' door FRANK jGODWIN.v Nieuwe functie 1 to or W. Vogt Vanavond Bestrijding van pijn belangrijk verbeterd! Cfiefariaie A Smaldeel I op weg naar Nederland Het TV-th enter presenteert vol Jende week: Minder lezen door televisie Eerste reactor voor medisch gebruik Voorstellen van Hoge Autoriteit verworpen SE SÖGHTERS VAN MEVROUW PEACOCK ^'oensdaj; 18 waart 1959 HET dagblad Ttnuw rekent voor, dat wanneer de protestantse par tijen bij de verkiezing™ gezamenlijk waren opgetrokken, zij 31 inplaats var» 29 zetels hadden gekregen. Met de 49 zetels van de K.Y.P. had dat een flinke „rechtse" meerderheid betekend: tach tig tegenover zeventig zetels. Nu kan meteen de (bijkomstige) opmerking morden gemaakt, dat de begrippen echts en links in politieke zin reeds lang tameJijk zwevend zijn in Nederland. De betekenis confessioneel en niet-confc«sinneel. welke er nog wel eens aan wordt gehecht, stemt met liet internationaal spraakgebruik niet overeen en wekt misverstand. Overigens is er ook nu in de terminologie van Trouw een rechtse meerderheid: 78 tegenover 72. Hoe weinig het betekent weet ieder. En dat is waarlijk niet alleen het gevolg van het feit. dat rooms-katholiek water en staatkundig- gereformeerd vuur elkaar niet verdragen. ft'at de verscheidenheid en gescheidenheid van de protestantse partijen betreft, de heer Zijlstra heeft daarover na het vernemen van de verkiezings uitslag ook reed= zijn mening gezegd. Deze mening luidde: reformatorisch Nederland kan zich geen verdeeldheid meer veroorloven. Maar mr. Berg huis, de voorzitter v^n de partij, /ei iets anders. De uitslag had hem na tuurlijk teleurgesteld, het beginsel was echter ongeschonden, en op het beginsel komt het maar aan! Doch aU het op het beginsel van de heer Beiglmis aankomt, dan komt het ook wel degelijk aan op het beginsel van de heer Laning van het G.P.V.de man die bijna gekozen was geweest, en die nu kan zeggen, dat zijn partij weliswaar geen zetel krijgt, maar dat het beginsel ongerept is gebleven. En waarom zou iemand, die het beginsel van dr. Berghuis respecteert, licht mogen denken over het beginsel van da. Zandt en de zijnen? Trouwens, ook de C.H.U. heeft in haar verkiezings propaganda sterk de nadruk gelegd op het beginsel. WANNEER de heer Bruins Slot nu uitlegt, dat het G.P.V. toch maar beter niet aan de verkiezingen had kunnen deelnemen, daar het de P.v.cl.A» is. die daar tenslotte van heeft geprofiteerd, dan is dat ook geen principiële doch een zuiver opportunistische be nadering van het geval. Het zal wel juist zijn dat veel G.P.Y.-ers er niet erg verheugd over zijn dat de zetel, die zij aanvankelijk meenden te bob ben verworven/tenslotte bij de P.v.d.A. is terechtgekomen. Maar dat kon den zij niet voorzien; trouwens, de zetel had onder omstandigheden ook bij de A.B.P. terecht kunnen komen, en dan had hoogstwaarschijnlijk de heer Bruins Slot zijn stuk ongeschreven gelaten. Men begrijpe ons goed: wij beogen volstrekt niet, de verdeeldheid en gespletenheid te propageien. Voor het goed functioneren van het parle mentaire stelsel zijn kleine partijen niet zeer geschikt, evenmin trouwens als het zich scharen om en het zich vastklampen aan zeer beperkte formu le0. Politiek is nooit een zaak van details maar altijd van grote lijnen. Wij hebben dit reeds meer dan eens betoogd. Wanneer de heer Zijlstra dan ook de aanhangers der protestantse partijen zonder onderscheid tot een- beid oproept, dan zien wij opperbest de vereenvoudiging en politieke ver duidelijking, die dit zou geven. Maar degenen, die altijd maar weer over eeuwige en onveranderlijke beginselen spreken, hebben andere dan oppor tunistische argumenten nodig om een samengaan te bepleiten. De heer Zijlstra heeft gezegd, dat deze verkiezingen een goede les zijn geweest voor het protestants-christelijk volksdeel, en de heer Bruins Slot vindt dat vooral bet G.P.V. lering moet trekken uit wat is geschied; maar zijn in ernst de voorwaarden vervuld van protestants gemeenschappelijk optreden? ft'ij geloven het niet; ook omdat in deze kring intuïtief wel wordt gevoeld, dat het afstand doen van het speciaal beginseltje meteen de deur openzet voor de doorbraak. Het gaat niet goed met de prote-Mantse partijen, maar in de eigen stellingen zullen zij het waarschijnlijk toch nog het lang°t volhouden. VELEN hebben met enige verbazing kennis genomen van bet feit. dat de heer fC. \an Rijckevorsel nog de kans heeft gelop™, buiten de Tweede Kamer te blijveD. nadat hij ongeveer tweemaal zoveel (nor- keurstemmen had verworven al* de kie«deler bedroeg, ft'at drom mel. moest nu het bestuur van de K-Yf,P. uitmaken of het al dan niet zou doorgaan? Het gevoel van wrevel over dit feit kunnen w'i uitstekend be grijpen. en toch lijkt het ons ongegrond. Bij de evenredige vertegenwoor diging immers valt de nadruk niet meer op de per«onen; de nadruk valt op de partijen. En de partijen hebben L<»n eigen beweegredenen bij de rangschikking van de kandidaten. Natuurlijk kan aangevoerd worden, dat het uitbrengen van voorkeur stemmen een aan de kiezers geschonken mogelijkheid lot correctie i®. De partijen echter zijn op een zodanige correctie helemaal niet gebrand; hef is dan ook volsirckt niet uitsluitend de K.V.P.. die haar kandidaten er voor laat tekenen, zonder toestemming geen door voorkeurstemmen verkregen zetel £e zullen aanvaarden. ïlet geval-Van Rijckevorsel wa° een unicum, maar bij gemeenteraadsverkiezingen zitten de partijen meei dan eens met zulke gekozenen, om het zo maar uit te drukken, in hun maag. ft'ie vóór de evenredige vertegenwoordiging is. moet deze ..censuur" er dan ook maar op toe nemen. zijn er nooit vóór geweest. DEN BOSCH De bekende ho boïst van het Brabants Orkest, Evert van Tright, is mt voor de tweede maal in twee jaren tijds zijn hobo kwijt Enkele jaren geleden ging zijn dure eigendom door brand verloren by een auto-ongeluk in Limburg. Nu is het instrument, dat zich in een geparkeerde auto in de Bossche bin nenstad bevond, daaruit ontvreemd. Door middel van braak heeft men zich toegang tot de auto verschaft en de hobo met een tas met muziek gestolen. De tas met muziek is later in een straatje in Den Bosch terug gevonden. ORGEbiAVOND na negen uur presenteert de VARA-ty een cabaret-programma, dat wel iets belooft. De hoofdschotel „Splin ters en balken" met o.m. het optreden van de Duitse artieste Dora Paulsen begint °u» kwart over negen. In het kwartiertje daarvoor is de beurt aan een nieuwe combinatie: de premiere van de CoDo-show. Co is Corrie Brokken, Do is Donald Jones en samen zullen zó, begeleid door hei. trio Pim Jacobs de sfeer van Broadway oproepen. (Op onze foto v.l.n.r. Donald Jones Pim Jacobs en Come Brokken.) Donald Dinky) Jones is New Yorker en steeds maar weer heeft hij regisseur Kruidhof nieuwe ideeën aangedragen om aan dit kwartiertje een echt New Yorks fond te geven. Een beetje benieuwd zijn we wel. JANE EYRE" dat de «CRV-TV de kijkers vanavond laat zien 13 eerdei ai voor de TV gebracht, op 22 januari van het vorige jaar. Van die uitvoering door de toneelgroep „Theater" is toen een tele-recording gemaakt. Gelukkig, want reeds on middellijk kwamen er van de kijkers verzoeken binnen voor her-uitzen- ding. Peter Koen is de regisseur van dit werk. „Jane Eyre" als TV-spel is een televisie-bewerking naar het gelijk namige boek van Charlotte Bronte. Deze is aanvankelijk voor de BBC gemaakt en vervolgens voor Neder land bewerkt door David Koning. De omvangrijke produktie van ,,Jane Eyie" leverde destijds nogal moeilijkheden op vooral, omdat men toen in Bussum nog met de beschikking had over studio .3. De decors van Fokke Duetz weien zo uitgebreid, dat de Vitus-studin nau welijks gioot genoeg was; verschil lende scènes moesten dan ook tevo ren op geluidsfilm worden vastge legd. De voornaamste rollen werden vertolkt door: Mia Goossen (Jane Eyre), Rob de Vries (Rochester), Hetty Beck (Mrs Fairfax»Elise Hoomans (Mrs. Rochester. Willy Haak (Lady Ingram) en Bernhard Droog (Sir John Rivers». Een Amerikaanse onderneming brengt een huis-TV-camera in de handel. d»e u kan vertellen wie voor de buitendeur staat, wat uw zoontje in de kinderkamer uitvoert en nog andere wetenswaardigheden. Het geval weegt nog geen tien kilo en is volgens de fabrikant de eerste TV-camera, voor huiselijk gebruik, die het publiek wordt aangeboden. Het toestel werkt automatisch en kan op de gewone TV-ontvanger w 01 den aangesloten. TA E Haagse agglomeratie is bfjzon- der gelukkig m de wedstrijd ..Alles op één kaart". Vorige week was het een meisje uit Voorburg dat de topprus won. Gisteravond werd zij 0 vei laden met geschenken, en nu is de toppnjs weer in Den Haag zelf gevallen. Inmiddels zien de organisatoren van dit spel uit naar de miljoenste bnefkaait met de mogelijke uitslag Dit was gisteravond de goede op lossing: Zoetermeer (Benny Vreden) - Amersfooit (Johan Kaart) - 61-41. Als gevolg van het feit. dat nu meer politieke partijen dan voorheen m aanmerking komen voor toeken ning van radio-zendtijd dient de voorlopige regeling, ingegaan op 1 januari 1958, in eon nieuw schema te wot den vastgelegd. In afwachting van de vaststelling van dit nieuwe schema is zendtijd toegekend aan: V V.D zender Hilver- suni-II 20 maart 19 20—19 30 uur; AR. zender Hilversum-II 26 maart 19 50—20 00 uöiP v.d A. zender Bii- veisum-I 27 maart 18.1518 25 uur; PSP. zender Hilversum-I 30 maart 18.15—1825 uur: K.V.P. zender Hil- versum-II 31 maart 18 20—18 30 uur: C H.U. zender Hilversum-I 2 april 19.5020.00 uur. WAT'N HEERtUKf^^fS; HUIS. JOHN KOLONEL POSTER NEcPT OP£ SELD, SUR, OW TE ZS6QE.N DAT HIJ EN f/iÊVROUW/^VAT POSTER VERHlNDERpyAMME ZIJN OM VANAVOND, TE KOMEN... ZIET ER NAAR UIT DAT VANAVOND MET Z'N ZULLEN MOETEN \m MF fff óm* irte»irtD;outfl jijmu! DAT VtRKLAARr WAAROM Wt GLtN ALARM HÊ&&LN 1 LUI5TCKÏ JIJ 3INDTMDri ÊrtK£L5 VA5r £ri IK JOUWARMtn ÉN &EJS£f( OKE? VLl/6' TRtKlLKULRErt Uir VEf&fOP ZO. WAAROM? HOELANG fKDAAR HE8 GELEGEN, weer/kniet. na een eelw/ghe/p HOORDE /K STEMMEN. INTUSSEN HAP IK WE/N/G INTERESSE VOOR (DATER. BUITEN GEBEURDE* WANT IK LAG C&MPLEETB€&X VEN ONDER DE VERSCHOVEN lading/ jk DACHT DA TAC N'N RJBöEN GEKRAAKT WERDEN- /KKoN GEEN V/N VERROEREN.'. wakkerde steeds neer aan EN MEN HAD BCYK8AAR. DE GROOTSTEAOEfTE OHDENcm>S?ER- BEHOUDEN tswiS /wc r SKYKcN HOEDE i N/EN. LIEGEN' HHsm WILLEM VOGT (70) oud-direc- teur van de AVRO en nog altijd actief als admmistiateur van de Nnzema (Nederlandse Omroepzendei Maatschappij) is benoemd tot be stuurslid van het Prins Betnhard- fonds en voorzitter van de jury voor de vaststelling van de jaarlijkse televisieprijs van dit londs. Vorig jaar werd deze prijs voor de eerste maal toegekend cn wel aan AVRO's televisieiegisaeui Ton Lensink, Als erkenning voor de vei diensten van de beer Vogt werd hij tot be stuurslid gekozen, welke benoeming tevens een binding betekent tussen het Pnns Eernhardfonds en de jmj voor zijn televisieprijs. Radio ERNSTIGE MUZIEK 8.00—8.30 NCRV: Het Omroep kamer orkest o.l.v. Manrits v. d. Berg voert kinfoma's lilt van J. S. Bach. 10.0010.15 NCRV: In de reeks „Ver tolking tn discussie" spreken 'de diri genten Van Ep*nhu> sen. Eduard KI Ipse en Bernard llaitmk over interpreta ties door col'.cga's. 11.15-11-50 Het Hollywood Bowl Or kest voert o.l.v. relix Slat kin .uit do Grand Canyon Suite van Grofé. FOLKLORE 1 ï.io7.30 VARA: Koor en orkest o.l.v. Benedict Silbermaitn voeren Joodse liederen tilt. 10.20—10.45 VARA: In dialogen, liedjes en muziek wordt het boek Esther na verteld. Een uitzending in samen wer king met öe Joodse gemeente Sn Am sterdam. LICHTE MUZIEK 8.158.55 VARA: Latijnse muziek door bet orkest van Malando cn Tempo Latino van Ger van Leeuwen. HOORSPELEN 8.55—8.50 VARA: Onder regie van Jan C. Hubert gaat vanavond als hoorspoj de parodie op een detectlve-verhaal van de Franse sehrUver Trrval, Beti teld „Désirè Bi.squeL gangster tegen wil en dank". DIVERSEN S.5C--IO.ZO VARA: In „De man !n 't gareel" discussieert een vrouwelijk forum over het „verschijnsel man" Jlan Knap is in de buurt om to nu en dan even iets recht te zetten. Televisie Dit J< de asond van het weekmer- rtcht van de NTS (8.00). Aansluitend is er een toneeluitzendmg van de NCRV; een herhaling van bet spel Jfanc Eyre, een bewerking van net gelijkna mige hoek van Charlotte Bronte (8.30). De dagsluiting wordt om 10 50 verricht door ds. v. d. Bosch uit Glnneken. Advertentie t M Vier werkelijk betrouwbare middelen helpen elkaar eo... doen wonderen! Geleerden Hebben ontdekt, dat bepaalde combinaties van geneesmiddelen een bij zonder weldadig effect hebben. OFichoon de werking van elk middel afzonderlijk bekend was, bleek zulk een combinatie krachtiger te werken dan kon warden verwacht. De vier middelen verenigd in Chefarine„4"-elk afzonderlijk alberoemd- werken tezamen nóg beter. Ze hebben mif- lioenen memen baal gebracht bij pijnen en griep, vaak ook dan wanneer andete middelen falen. f/ 1(9*11 pi|nm tn Jnep GtJchlkl >Ht dt g(>D9li$it( rnisg, wint dn Mtrill btichumd doer hat btiUnddtei Q<faru, CADIZ. Smaldeel I van de Ko ninklijke Marine heeft zijn vijfdaag se bezoek aan Cadiz beëindigd en ss naar Nederland vertrokken. Op 25 maart wordt het in Den Helder ver wacht. WENEN Het Oostenrijkse mi- nistene van Binnenlandse Zaken heeft de ontbinding gelast van het genootschap „Volkstreuer Kampf- bund". Deze organisatie zou neo-fas» cistisch zijn. ZONDAG Geen uitzending. MAANDAG NCRV: Actualiteitenrubxiek „Attentie", een documentaire en Pi Scheffers „Pas geperst". DINSDAG Filmprogramma, dat opent met twee documentsues en dat als hoofdfilm omvat de geschiedenis van „Mandy". WOENSDAG *s Middags jeugdprogiamma van de KRO met Adri van Oorschots „Ik zou wel eens willen weten". 's Avonds de VARA met het speciaal voor TV geschreven spel van Bert Schier beek „Het kind der tienduizenden". Regie Kees van lersel. DONDERDAG KRO: Ee.i documentair pro gramma. Eerst een beschouwing over „De lijkwade van Turijn", daarna over de RK liturgie op Goede Vrijdag en Paas-zaterdag. VRIJDAG Geen uitzending. ZATERDAG 's Middags van 400—4.45 een Eurovisie reportage van de boot race tussen de universiteiten van Oxford en Cambridge, Om vijf uur is er het jeugdpro gramma van de VARA met Pïpo de Clown en IJsco de Usbeer. 's Avonds de VPRO met eon op Pasen afgestemd piogramma: voordracht van hn\ lijdensverhaal, zang van negro-spirituals. dans en een filmrepoi tage over Paasge- bruiken. Mdtiertentie I.M.) Kalm blijven Drukke dag gehad? Drink dan vóór het slapen gaan cacao, U weet 't van Houten cacao kalmeert en bevordert eers gezonde slaap. Denk er vanavond toch eens om 1 VAN HOUTEN cacao BONN De "West duit se bondskan selier. dr. Konrad Adenauer, heeft dinsdag op een bijeenkomst van ch r islen dem ocra t ische a f ge va a rd i g - den in Bonn verklaard te verwach ten dat premier Debré van Frankrijk vóór Pasen naar de Westduitse hoofd stad komt. AMSTERDAM. „De verkoop van het pocketbook is het meest ge- eigende middel om de teruglopende ontvangsten in de leesbibliotheek op te vangen". Dit is de conclusie van een door de Algemene Nederlandse Bond van Leesbibliotheekhouders ge vormde commissie, <lie een onder zoek heeft ingesteld naar de oor zaken van de minder gunstige posi tie van het leesbibliotheekbedrjjf Die oorzaken zijn om. de ontwik keling van het grootwinkelbedrijf (zelfbediening, gecombineerde za ken), de ontwikkeling van het pocketboek en de televisie. Dit blijkt uit een door de commissie in gestelde enquête onder 374 erkende leesbibliotheekhouders. V/m de geenquéteerden gaf 55 pet te kennen, dat de televisie invloed heeft op de omzet van de bibliotheek, 40 procent meent van WASHINGTON Zondag is in het laboratorium van de Amerikaanse commissie voor atoomenergie een kernreactor in gebruik gesteld voor de bestraling van kankergezwellen. Dit is de eerste reactor, die uitslui tend voor medisch gebruik ontwik keld is. De reactor kan per seconde een stukje weefsel van een vierkante centimeter bombarderen met 3 mil jard neutronen. Verwacht wordt, dat later van het jaar de reactor ge bruikt zal worden voor de behande ling van patiënten aan hersentumors met en vjjf procent heeft geen me ning. De achteruitgang bleek moei lijk in een percentage uit te druk ken. Een belangrijk onderdeel van de enquête is het pocketboek. „Het goedkope boek dat men in eigen dom verwerft, heeft voor velen iets aantrekkelijks boven het gehuurde boek" stelt de commissie ter on- dezsteuning van haar stelling, dat het rendement van het leesbiblio- theekbednjf door het pocketboek is aangetast. Om dit rendement weer op peil te (brengen, stelt de com missie voor m de leesbibliotheek ook pocketboeken te gaan verkopen. LUXEMBURG Het raadgevend comité van dc Europese gemeenschap voor Kolen en Staal heeft zich met 38 stemmen voor, 7 stemmen tegen en 5 onthoudingen uitgesproken tegen de door dc hoge autoriteit ge vraagde machtiging de produktie cn invoer vast te stellen om zo de kolen- crisis te bestrijden, Alleen de Belgische delegatie stemde m haar geheel voor de voor stellen, Drie Luxemburgse vertegen woordigers, een Italiaanse en een Nederlandse arbeidsvertegenwoordi- ger onthielden zich van stemming. Het is de eerste maal sedert de op- rich* 'g van de gemeenschap, dat het raau^evencl comtié over een belang rijke kwestie een ongunstig advies aan de Hoge Autoriteit met zulk een grote meerderheid geeft. Het advies bindt de Hoge Autoriteit niet, maar het zal haar moeilijk vallen haar plannen nu voor de ministerraad op 23 maart te verdedigen. (Advertentie l.M.) „Waar hij naar toe gaat. Met wie hij een afspraak heeft." „Je vader," zei mevrouw Peacock, „is te veel heer om nieuwsgierig te zijn. Ik wenste wel dat zijn dochters zijn voorbeeld volgden," „Zoudt u willen dat wij ook heren waren, mama?" „Ik wens dat jullie je als dames gedraagt en je met bemoeit met dingen die je niet aangaan. Meneer Crabbe is ons eigendom met. Hij kan komen en gaan wanneer hij ver kiest." „Maar hij blijft cJÉü'd theedrinken, mama. Zolang ik mij herinneren kan." „Je bent nog jong, kind. Je her innering is kort. En wat beduidt die plotselinge belangstelling m meneer Crabbe? Je beseft hoop ik, dat hij oud genoeg is om je vader te zijn?" „Heus, mama?" vroeg Sara, die wist dat het niet zo was. „En zou dat hem minder interessant maken? Kitty is net als ik. Zij prefereert oude heren. Jongemannen zijn zo flauw, he Kitty?" ,Ik zei niets over oude heren, Sara Je verdraait opzettelijk mijn woor den „Dat was niet mijn bedoeling, ma ma. Wat mij betreft, ik mag meneer Crabbe graag, af genen vjm zijn leef tijd. Waarom trouw je niet met hem, Kitty? Ik geloof zeker dat hij je accepteert als je hem vraagt, in de lange winteravonden kan hij je Uit Browning voorlezen. Denk daar eens aan!'' En toen ze tot haar ver bazing zag dat Catherine begon te blozen voegde zij er haastig aan toe: „Of misschien past Julia beter bij hem, omdat Zij de oudste is." „Zu'Uff nu. Sara. Je grapjes gaan te ver Ze zun ongepast, zeker op de dag des Heren." „Het spijt me, mama." Sara vroeg niet of de Here dan geen gevoel voor «ou GESAIO SUUCn humor had. Het was een vraag die haar soms ernstig bezighield. Catherine slaagde er in om niet in de kamer aanwezig te zijn toen me neer Crabbe afscheid kwam nemen van mevrouw Peacock, een omstan digheid die het nodig maakte, meen de zij, dat zij zich bij hem en haar vader op het erf voegde, hem op zijn paard zag springen en hem goeden dag wuifde- Hij maakte als ruiter een goed figuur: rustig, rechtop en het paard gemakkelijk beheersend. Zijn gehuurd paard was opgewonden en dartel, maar hij hanteerde het er varen en goed. „Rustig beestje, rus tig!" Zijn lang ernstig gezicht ont spande zich in een glimlach. Zijn stem was diep en 2acht, Als haar vader er niet bij was ge weest zou Catherine tegen hem ge sproken hebben, om zijn aandacht op haar aanwezigheid te vestigen. Zij wilde hem vragen of hij haar een boek wilde lenen, een van 2ijn vele boeken. Browning of jets an ders, zodat zij zou kunnen leren zijn m'eresse te delen en haar vlinderachtige geest wat te verdie pen, Als zij een maand geleden eer» dergelijke inval had gehad, zou zij met geaarzeld hebben het In het gezicht en liet gehoor van de hcJe familie te berde te brengen. Wat was er m<?t haar gebeurd dat zij *'oor zo»ets «envoudigs terug deinsde? En hoe kwam het dat ze zonder een enkel bewijs er zo vast van overtuigd was dat OUve Stapletons staalharde ogen en bege rige mond hem ontijdig naar New- tonbury teruglokten? Toen hij weg reed en haar veibeekling hem zag als een zwierige cavalier, was zij blij dat hij dit middel van vervoer had gekozen en met zijn pas aange schafte rammelkast, een ingenieuze maar weinig romantische machine en dat hij. haar moeders gevoelens gespaard had door niet van de trem gebruik te maken. Op zondag met da trein reizen was iets waar mevrouw Peacock op tegen was, daar het men selijke arbeid vereiste (paarden kwa men er niet op aan, die hadden geen ziel) en Catherine verlangde, zonder bewuste reden, dat hij mets zou doen, waardoor het moederlijk onge noegen werd opgewekt. „Waarom moest hij zo vroeg weg, papa?" vroeg Catherine toen zij weer naar huis liepen. „Ik veronderstel, kindje, dat hij een andere afspraak had,." „Heot u het hem met gevraagd?" zei Catherine met bestudeerde arge loosheid. „Nee, Catherine, dat heb ik niet gedaan. Je ondervraagt je vrienden niet." „Ik wel," zei Catherine luchtig. „Juist mijn vrienden. Tegenover an deren zou het onbeleefd zijn, maar niet tegenover je vrienden. Ook met echt ondervragen, inaar als ik iets wil weten vraag ik het. Het lijkt mij de eenvoudigste manier om erachter te komen. Is dat verkeerd, papa?" „Ik zal niet zeggen, dat het ver keerd is, maar liet kan onnadenkend, tactloos zijn en daardoor bijna onbe leefd." „Het kan de mensen niet schelen als je iets vraagt, behalve als het iets is waar ze zich voor generen. En daar kan bij Robert, bij meneer Crabbe... geen sprake van zijn. Is 't wel?" „Natuurlijk -niet." Meneer Peacock lachte even. „Maar het wordt tijd dat je die kinderkamer-opvattingen te boven komt, kind. Het leven is niet zo eenvoudig als jij je schijnt te ver beelden. Neen maar!" nep hij uit, bleef stil staan en keek om. ,.Die Hai ry ligt geloof ik alweer te slapen. Heb jö ooit zo'n slaapkop gezien? Waarom gaat luj met naar huis, het is toch zondag!" „Omdat zijn moeder hem dan met het éen of andere karweitje op knapt." zei Catherine. „Hij weet best wat hij doet. onze Harry." Zn wachtte zich wel op het on derwerp Robert Crabbe verder door te gaan. Het zou ongewenste vragen ten gevolge kunnen hebben. Ze voeg de zich weer bij de overige fami- beleden en er werd. niet meer over het onderwerp gerept. Pas een paar uur later hoorde ze, ongewild, een gedeelte van een gesprek dat met voor haar oren was bestemd, maar toch zeer welkom was. (wordt vervolgd)

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1959 | | pagina 1