De Nederlandse provincies De grote werken m Tl maïzena A VRO-TV met plan voor zomer CAROL Philips optimistisch over de toekomst EERLIJKHEID DUURTLANG Vrijdag 20 maart 1959 'ver splinters eia balken. DU RYE A Graag meer Co Do Citaat Over 10 jaar? iyJS-V'- IsWiMI r'Jt* lp'?* TV-omroepster zondigt' ernstig tegen de verkeersregels Jeugd gaan de twee mam&ï Mtrjp/eotnt me ha a not Toneel Meneer T'opazc Nog lang geen verzadiging van de markt voor TV-loestellen TV bij Paus toegelaten Vanavond Radio HE DOCHTERS VAN MEVB0UW PEACOCK I R i? een nieuw ontwerp ran een Provinciale Wet bij «je Tweede Ka* imer ingediend; maar wie er vee! van verwacht, komt bedrogen uit. ..De verschillenmet de thans bestaande wet zijn grotendeels van technische aard. Kén wijziging lijkt nogal principieel: de e«* tot hogere goedkeuring van alle provinciale verordeningen vervalt, In dil op zicht wordt de provincie dus gelijkgesteld met tie gemeenten, liet aantal verordeningen, waart00,- deze regeling niri geldt, hlijfl echter aanzienlijk. Los daarvan is de vraag op haar plaats of dit ptmr niet belangrijker lijkt dan het is. Wij geloven dat. wanneer dc provincies zich niet zv voorspoedig hebben ontplooid, dit andere oorzaken heeft dan het feil, dat hun verorde ningen zonder onderscheid de goedkeuring vnn Den Haag nodig hadden. De autonomie, o! mi-schien nog beter gezegd, de zelfstandigheid der pro vincies j« altijd zeer beperkt door de aanwezighid van een zo merkwaardige functionaris als de Commi'sari? der Koningin, fn zijn handhoek van de 'Nederlandse «laat-niriclrting noemt prof. Kranenburg hein een amfibi sche" figuur, daar hij één been in dc provinciale hoofdslad en één been in Den Haag heeh staan. Men zou hein echter ook een hall-autocratische figuur kunnen noemen, daar hij tal van dingen doet of kan doen. waarvoor hij eigenlijk niemand verantwoording schuldig K Men zie deze kritiek als geheel onpersoonlijk. Aan de verdiensten en goede bedoelingen van veel Commissarissen voorheen en thans willen wij niet tornen. De geschreven en ongeschreven regels hebben hen echter in hoge mate tot schakels gemaakt in wat wij wel eens de „onzichtbare rege ling" hebben genoemd; dat stelsel van heimelijk toezicht, reikende van de burgemeesters tot de binnenkamers van vooral justitie en Binnenlandse Zaken. Zij zijn in sterke mate deelhebbers aan een beleid, dat zich aar. de openbare controle onttrekt. IN een beschouwing over bet burgemeesterschap enige tijd geleden heb ben wij vastgesteld, dat Nederland liet met de autonomie toch niet helemaal heeft aangedurfd. De voornaamste magistraatsfiguur in de gemeente wordt niet door de kiezers, noch door de raad, benoemdals drager van de autonomie is hij dan ook allerminst de geëigende man. Het is een oordeel dat. overgebracht op de provincie, in nog sterkere mate geldt voor de Commissaris van de Koningin. In bet nieuwe'ontwerp nu is noch aan diens verkiezing, noch aan diens bevoegdheden getorndin feite heeft hij door het vervallen der functie van bijzonder lid van Gedeputeerde Staten nog aan macht gewonnen. Wij geloven, dat in ons zelfgenoegzame land de zelfvoldaanheid over de staatkundige instellingen wel eens wat te kritiekloos j< geweest. Afgezien van het feit, dat in de latere jaren de neiging tot perfectionisme en nivel lering de {terecht) van alle kante» hooggeprezen decentralisatie er niet ge makkelijker op heeft gemaakt, moet duidelijk gesteld worden dat de be stuursinrichting van gemeenten en provincies voor een goede decentrali satie ongeschikt is. Een van de eerste eisen voor hét welslagen zou zijn de keuze van hun .eerste burgers door de kiezers of hun vertegenwoordigers en niét door de Kroon. Mén kan daar allerlei bezwaren tegen aanvoeren, maar het zijn even zovele bezwaren tegen decentralisatie zelve.. Voor het overige kunnen wij onderschrijven, wat de memorie van toe lichting bij het'ontwerp vaststelt: de beperking in hun taken, die veel pro vincies zich jarenlang hebben opgelegd, werd niet voorgeschreven door de •wet. Het was meer een kwestie van gewoonte; en deze gewoonte werd vaak krachtig gehandhaafd door de ambtelijke apparatuur onder 'leiding van de Commissaris, Er is intussen veel veranderd; de provincies leggen vooral na de bevrijding grote activiteiten op sociaal, economisch en cul tureel, gebied aart de dag. De nieuwe wet zal overigens aan de verdere ont plooiing weinig af- of toedoen. k E burgemeester .van Amsterdam heeft gezegd, dat Nederland bij de uitvoering van zijn grote werken een verkeerde volgorde in acht JL/ neemt; de deltawerken .kosten zeer veel en zijn misschien minder urgent dan de tunnel onder het IJ en de verbetering van de grote waterwegen 'naar Amsterdam. Over de IJselmeerpol tiers sprak hij niet, maar het is bekend, dat er'krachten zijn in Nederland, die een vertraging in de drooglegging .niet ongaarne zouden zien. omdat daardoor geld zou vrijkomen voor werken, die zij weer urgenter vinden. Nu lijkt ons., wat dé deltawerken betreft, de meest mogelijke spoed zaak. teneinde de volgende stormvloed vóór te zijn. Dit voorbeeld van ecu verkeerde voorkeur mag dan ook niet zeer geslaagd heten. Zijn de Zuider zeepolder» minder urgent? De aandacht mag worden gevestigd op de onlangs geuite aandrang, met de inpoldering bij Hel Gooi en Amsterdam spoed te maken, zulks met het oog op de daar dringend nodige bevolkings verplaatsingen. Ieder spreekt van zijn eigen standpunt uil: en hoewel wij geenszins wil len beweren, dat overal de juiste volgorde en het juiste tempo is gevon den, dient toch de aandacht er op te worden gevestigd dat de grote be volk in gstoenemiiig in Nederland eigenlijk alle werken dringend nodig maakt. En de vraag mag misschien worden gesteld, of ons land zich de consequenties van zijn ontwikkeling we] geheel bewust is. BOEDAPEST, -r- In Boedapest is donderdag een eommu'iistisch-Chi- nese delegatie aangekomen voor de herdenking van de oprichting van de Hongaarse Sowjet-Kepubliek i" 1919, welke vier maanden heeft standgehouden. Ook uit andere com munistische landen, zijn delegaties aangekomen. f A dn er tem tie LM.) éioalrt Uw groanten zó1" lekker: Ï-XOE moeilijk het is een boeiend. x x op zijn minst gezegd, een onder houdend cabaretprogramma te bie den, heeft „Splinters en balken" gis teravond duidelijk gemaakt aan hen die daaraan mochten twijfelen. Zo'n tekst of liedje is op zijn best een wereldje in zichzelf, het bevat dan een gedachte of een stemming, die binnen de drie of vier minuten die het duurt, door de artiest opzijn gehoor moet worden overgedragen- Maar vaak vallen die stemmingen en gedachten zo weinig boeiend uit en verheffen zij zich niet boven de alledaagse filosofie. Dit is een euvel waarmee cabaret- tiers die het land in trekken te kam pen hebben, maar dat zich in nog sterkere mate voor de TV doet gei den. Het TV-cabaret kent geen aan loopperiode waarin aan de stof kan worden gevijld en waarin zwakke nummers vervangen kunnen worden door andere die beter zijn, Op een avond gaat het de lucht in en dan is het gebeurd; goed of slecht, onher roepelijk. Was hot dan slecht? Neen. Het is altijd weer een genoegen te luiste ren naar Annie M, G. Schmidt, de satire op de TV-uitzendingen (waar voor de Boerenpartij model had ge staan) was aardig. Dora Paulsen had een paar mooie teksten van Tucboïs- ky en KÖstner. En de jonge kracht Margriet de Groot was naar onze smaak een aanwinst in dit gezel schap. Ze bracht haar tekstjes pret tig, jong en speels. Maar als geheel Zouden wc hiervoor naar een theatertje zijn gegaan om daar te gen contant geld twee kaartjes te kopen voor wat ons'hier werd, ge boden? Nee, ik denk-van niet. Of stellen we onze eisen hiermee te hoog? W.Jnn. DE lyrische Come Brokken en de dynamische Donald Jones samen in één showtjc. Een combi natie waartegen de kijker misschien wat vreemd heeft zitten aankijken, althans in de aankondigingen. Maar je moet er maar opkomen deze miniatuur CoDo-show is een succesje geworden, een prettig kyk- en luis terspet dank zij Co, Do en het trio Pim Jacobs. En nu u weet dat we het leuk von den. zult u de betekenis van de vol gende notitie in de marge niet kun nen over- of onderschatten. Tc zoet, mierzoet, vonden, we de plaatjes van Come met bebloesemde schom mel. En het groepje muzikanten dat we op zeker ogenblik marionetachtig de kopjes op de maat van de muziek op on neer zagen bewegen, deed on bewust potsierlijk aan. Maar wat een aardige regie- en be- lich tings vondsten stonden hiertegen over W.Jnn. MENSEN, die niet® te doen heb- 3^1*A ijq,] en kijken naar mensen die niets doen kunnen, dat is tele visie". Orson Welles. DE president van de NBC, de Amerikaan Robert Sarnoff, voorspelt: OVER TIEN JAAR zullen de TV- toestellen onherkenbaar veranderd zijn. Tegen die tijd zal het moge lijk' zijn het beeld op een vlak scherm aan de wand zichtbaar te maken. HET ZAD dan ook mogelijk zijn het 5§J3\.,^C beeld groter of kleiner in te stel len. Via magnetofoon'banden die de kijkers dan zullen bezitten zul len zij de uitzendingen op elk ogenblik waarop zij dat wensen kunnen vertonen. IN TREINEN, aan het strand, in het verkeer en in bedrijven zal op grote schaal van kleine TV- toestellen gebruik worden gemaakt om de b-edrijfsgang te verbeteren en beter onder controle te houden. BUSSUM. Met het ruwweg open gooien van het verkeerde portier van haar auto heeft VARA-TV omroepster Karin Kraaykamp de directeur van het Singermuseum in Laren, dc lieer Leffe- laar tegen de grond geworpen. Brigadier J. van der Pol "it Bussum. die onmid dellijk ter plaatse tvas, stelde vast. dat mevrouw Kraaykamp nog lang niet ge noeg fouten maakt achter het stuur. Dit politiebericht („anders dan andere") maakt melding van een klein onderdeel van een film waarin Karin Kraaykamp optreedt als hoofdpersoon en waarin zij op allerlei manieren moet zondigen tegen de verkeersregels, brigadier Van der Pol is de verkeersdeskundige, de heer Leffe- laar één van de figuranten, evenais de burgemeester van Kaarden de heer Cra mer en de sneldichter Clingc Doorcnbos. Het initiatief voor deze film is genomen door de Gooise afdeling van het Verbond voor Veilig Verkeer. Decommentaar bij de film wordt gesproken door"Bert (Dit is Uw leven)1 Garthoff, NU ook de AVRO de plannen ge reed heeft voor de televisiepro gramma's in de komende zomer kun nen wij hierover thans het volgende aankondigen: „A tot Z" Aanvankelijk op de zondag- en later in de zomer op de zaterdag avonden komt er onder regie van Thijs Chanowski een serie uitzen dingen getiteld: ..Van A tot Z", Per uitzending komen twee letters van het alfabet aan de orde. Deze zijn tevens de beginletters van de namen der medewerkenden of van de te be handelen onderwerpen. Bij dit geva rieerde programma zal zowel van directe opnamen in de studio, als.van filminlassen als telerecordings ge bruik worden gemaakt. Como-show Omdat met ingang van april de maandagavond als uitzendavond ver valt verhuist de Perry Como-show naar de woensdag. Er zullen voor het ingaan van de zomer nog tweeof drie uitzendingen van komen. Maar bet ligt in de bedoeling de reeks in september te hervatten. Van de jeugduitzendingen van de AVRO komt „Morgen gebeurt 't" na eind april te vervallen. Gehandhaafd blijft „Varen is fijner dan je denkt*'. In de vrij gekomen tijd zullen spe ciale reportages voor de jeugd wor den opgenomen, zoals b.v, over de vervaardiging van een krant, een TV-uitzending ed. T el p-archief In het archief van de televisie be vinden zich de opnamen van optre den van artiesten als Johnny Ray, Toon Hermans, de René Sleeswijk- revue etc. Hieruit zal in de zomer maanden een keus worden gemaakt voor gedeeltelijke heruitzending. Advertentie LM.) diarrhee. innu. oedefs maar ook m in etuis niet zonder prijsverhoging, vraag uw drogist. MEENK'S POEQJ^S helpen! Er rijn Meenk's Poeders®^» Hoofdpijn/kies pijn, hoest, griep, jÈrdtrbce. influenza, rheumatic):koortsigheid bij gevalle kou, periodieke pijn*" enz. Verkrijgbaar in etuis mei 6 poeders maar ook in een handige plastic HUISAPOTHEEK (rpet 6 verschillende etuis a 6 poeders), zonder prijsverhoging, vraas u« drogist. MEENK'S POEDERS helpen! Er ziji per 10 pk in Tri EEK eer» nTndi riA HET STEN Zuk'-SN WE NAAR MAAK JE AnotRöEN MIJN PORTRET ^5= JOHN? *- IK VOgL EE56N OOK, IK denk dat we 'n au KRIJSEN. HET PARK GAAN DAT MOET JE EVEN "ZIEN, VOOR HET DONKER WORDT, JA, maar het MOET £EN PAAR DA6EN DROÖEN. SN OMDAT JE VOOSD ZICH MOEILIJK KAN S6WE6EN, ZULLEN WE HET BIJ HEM, BREN&EN OM HET HEM TE L-ATEN XIEN HÈ, HET ONWEERT IN DE veRTE..-- lÉiüÉ NADATZE MWHWMMM?3B£N AAN6CT#OKKEJ* TÜt/flLUKlMAAR WILJE-ÊÊR3T WAF KLERC.N VOOR HAltN IK MOtr DADU.DK FiltittR CAR50N WAARóCHUWth ALS Dit R0VC.R5 0W3HAPPtM ÓÊRUIrtCEKP Düé HÉT WfO ttl £CHT£OVtRWL?rHAPPV fOM Ht&t Mt ERVOOR 6£WAflR5£WWD DflT Dir K0^ LBrt; CARDIFF? At AN, UJE Z/TFSN AL HAL '/EFWe<OErDECX?£AAM f rtaar. jy kpyotnos -a/neleboel TRAAlMELANf, MOER.' een verstekenne OPMYN-SCNUfT MOT tNERKEN worde KOST// T20, rtooje meneer,/sew je wakkcr? NOU J£2fT2£K£R GOED /NPEh'AAF, JY- /EOÉ/Z ANDER rt£NS ZOU PO PLAT ALS 'N DUBBEL 7JE JEWEESTZYN ONDER AL D/6 DALEN-' /A I AL UOOPBK Maar ALb JULLIE Nier 6£W0fSD BtNT £R NtLD AAN Dt HAND DfL OitVtN WACHT t£N klsiSi DA'J BEET. KAPf/E.' AIS U 1 MV MAAR NIET LAAT K/ELNALEN OF OVERBOORD 4 #r MIKKEN-' JK ML 1 S,ALLES AANPAKKEN ^JS<2N/1'N KOSTJE TE VER- i D/ENENf DANK (I bJ£C}MOORf. MOM In de toneelsector wil de AVRO ih de aanstaande, zomer q.m, bijdragen „Colombe" van Jean Anouilh (re gisseur Ton Lensink) en „De ver oordeelde", een uit het Engels ver taalde eenakter (regisseur Walter v. d, Kamp). Amusement In de amusementssector streeft de AVRO ernaar enkele malen program ma's uit hotel Bouweg in Zandvoort en uit vermaakgelegenheden in het buitenland te brengen. Er komt een TV-editie van „Zing met ons mee". Br zijn plannen voor enkele debu tanten programma's „Nieuwe oogst" en de afdeling Amsterdam van de AMVJ zal. fragmenten uit de musi cal „Free as air" uitvoeren. Diversen De arts H. ICater zal enkele malen in de zomer medische films ver ionen en toelichten. Andere documentaires zullen be trekking hebben op de winning van aardolie en de watervoor ziening De litterator Willem Brandt zal twee letterkundige documentaires redigeren. De een heeft betrek king op Jacques Perk. de ander op Willem Kloos Er zijn plannen voor een of meer instructieve uitzendingen op het gebied van de fotografje en ook zal aan de schoonheids verzorging van de vrouw aandacht worden geschonken. Weekend rendez-vous" keert te rug na een afwezigheid van an derhalfjaar, In dit programma worden nieuws en interviews op genomen. JAZZ 1,10-7.3(1 VARA. Mtchicl de mijters Radio Jazz-club. li.15-12.110 KUO. Jazzfubriek van Guus Jansen Jr. cn Ton Kool o.m. met op namen die op 6 maart zijn gemaakt bij de Haagse Jazzclub. hoorspelen* 8.30-9,00 KRO. Theater Andersom met Lenoir en Keiler", een kort verhaal van Frérióric BouLct. 9.0(1-9.29 VARA. Radïostrlp „Villa So- dojiia", GESPROKEN WOOltO 8.45-9,00 VPKO, In d* reeks „Proble- men van .teven en dood" spreekt prof. Van Kolk over het standpunt van de godsdit'iistülflsoof, DIVERSEN 9-35-10.05 VAlïA. Cabaret „Politieke parade" onder teste van Adri Kaan, (Advertentie IJ4.) „HANDIG"... Alibajtine in gat, scheur of kier van muur en plafond en ze zijn weer glad, vUk en smetteloos! Ook >n tube- varm onder de naam Alabastiek, verkrijgbaar. Prijs f 2,25 *UI*S1WC WXUW R.V. UBJEWACmi WUIODUI TH1STED (Doiemarlcen). Kop pigheid en volmaakte lijkheid hebben Poul Mölgaard dertig dagen gevangenisstraf bezorgd. Hij moest terechtstaan omdat hij in staat van dronkenschap een auto zou hebben bestuurd. Maar volgens een laboratorium rapport had hy geen alcohol In zijn bloed. .Bestaat niet", zei Mölgaard. „Ik had op zijn minst acht hieïtjes op." De rechter vond, dat hij maar ak koord moest gaan met het rapport over de bloedproef, maar daar kwam Mölgaard tegenin en er restte de rech- tev niets anders dan hem naar de gevangenis te sturen en zijn rij bewijs voor drie jaar in te trekken. VARA-vegisseur S. de Vries heeft een hoorspelbewerking maakt van „Meneer Topaze", het toneelstuk waarmee destijds Cor Etuys triomfen heeft gevierd. Voos de radio zal het worden uitgevoerd op woensdagavond 1..april tussen 8.159.55 uur." De hoofdrol wordt bezet door Kees Brusse Italiaanse TV-bezi tiers hebben gisteravond een kijkje kunnen ne- men in het dagelijkse leven van de paus. De Italiaanse TV heeft een film van drie kwartier vervaardigd, waar in dit van de morgen lot de avond is vastgelegd. Onder vorige pausen werden film- en TV-camera's uit de vertrekken van de paus geweerd. ERNSTIGE MUZIEK 8.15-8,33 VPRO. Dirk Alma. fluit en Gustav Leonhardt, klavecimbel, ape- le 11 de sonate no. 1 van Telcmann. 10,10-10,23 KRO. Het Radio Filharmo nisch orkest o.l.v, Hein Jordans speelt de militaire symphonic van Haydn. 10.25-10,50 KRO. Wllhelnilna MaUliès, alt en Albert de Klerk, orgel vnerer» werken utt Van Treseobaldi, Vivaldi en Martini. LICHTE MUZIEK 6.2U-fi,30 VARA The Ramblers. 7-20-8.30 KRO. Verzoekprogramma van Krammorconplaten voor patiënten en personeel van het militaire hospitaal ln Arnhem. KINDHOVEN In aansluiting op de publicatie van de omzet- en winst cijfers van Philips van voor enkele dagen, hieronder enkele bijzonder heden over dc factoren, die tot dit gunstige bedrijfsresultaat (omzetstij ging t.o.v, *ói met 13% cn een netto winst van 24-4 miljoen) hebben bij gedragen. TV-toestellen en magnetische band opnemers hebben voor meer d»n de helft bijgedragen tot 'de omzet stijging in '58. In aanmerking ne mende dat er in de TV-sector nog lang geen verzadiging van de markt is bereikt, is het gewettigd ook voor het lopende jnar optimis tische verwachtingen te koesteren. Het aantal gezinnen dat. in Europa binnen het bereik van TV-z.endcrs woont schat Philips op 86 miljoen. Er zijn in dit werelddeel nog „slechts'' 16 miljoen ontvangers in gebruik. Een primeur op TV gebied heeft Philips bijgedragen door de afle vering vat» een grootbeeld kleuren TV mei geprojecteerd kleuren beeld van meer dan tien vierkante meter aan de medische faculteit van de universiteit in Marseille. Transistors vinden in radiotoestellen steeds meer toepassing. Behalve voor houvapparaten en voor draag bare radiotoestellen is er echter nog geen sprake van een vergaan de vervanging van radio- en TV- ontvangbtnztTi door transistors, Stereofonische geluidsweergave be hoort in de grammofoonsector tot de meest spectaculaire evenemen ten van. het afgelopen jaar. Met de produktie hiervan is een begin ge maakt. De omzet van 78 toerenplaten was in het verslagjaar voor het eerst klei ner dan die van 45 toerenplaten. De totale platen-omzet vertoonde echter een stijging. Als men de om zet van 1952 stelt, op 100, dan be droeg deze in 1958 767, De vraag naar pluten neemt nog steeds toe, zij het ook dat er een kentering in de stijging valt te onderkennen, Het stérkst is de stijging in de sector van de klassieke pleten. Elektrische koffiemolens en droop- seheerapparateu vormen op de stij ging van de omzet geen uitzonde ring. Ondanks de stormachtige ontwikkeling in de toepassing van deze en andere elektronische appa raten, meent philips dat men hier nog slechts aan het begin van een ontwikkeling staat. Slechts in. viet'4 van de 12 hoofd- industriegroepeii waarin bet Piij- lips-concern is onderverdeeld heeft zich In '58 een teruggang in de omzet ten opzichte van die van '57 voorgedaan. Dit zijn de groep voor de telecommunicatie industrie, die voor röntgen en medische appara ten. die voor produkten voor in dustriële toepassingen en de groep van aanverwante bedrijven. Over de gehele wereld steeg het aan tal werknemers van Philips van 160.000 in'1957 tot 174,000 in 1958. tn Nederland werkten in "57 bij Philips 59.000 personen en in 1858 64,000. (Advertentie IM-) ook bij Uw warme maaltijd: oftbdc-U da#* a*uüu OM fSlöCKE «Aft-D0HO HKWHKT „Op school niet, maar toert ze ver leden zomer hier was, vond je haar 1 heel aardig, We hebben pret gehad. Ik begrijp niet hoe 't komt dat we elkaar zo weinig schrijven. Ik zou haar graag weer eens zien," En het zou heel goed uitkomen als ze een tijdje in Newtonbury zou zitten. Hoe eerder de plannen van Olive Stapleton verijdeld werden, hoe beter. Hel was, merkte ze plot seling, eigenlijk de enige manier. Sara herinnerde zich Ellen Skim mer als een dik. vrolijk, gewoon meisje, met nerveuze overdreven- keurige manierenin de aanwezig heid van volwassenen en bij andere gelegenheden geneigd tot overdreven enthousiasme en luidruchtig gelach. Zij had haar als Catherine's vriendin rustig aanvaard: het bezoek, hoewel niets bijzonders, was wel een succes geweest: maar het had noch Sara noch Catherine zelf erg gespeten toen er een eind aan kwam. Ellens grootste deugd in Sara's ogen was. behalve een grote beminnelijkheid, haar aanbidding van Catherine; maar het lag zowel aan Catherine's ge ring enthousiasme als aan mevrouw Peacocks bijna onmerkbare tegen werking dat. er aan de invitatie van de andere kant geen gevolg was ge geven. Gedurende de twaalf maanden die sindsdien waren verlopen waren er zo nu en dan een paar brieven lussen de meisjes gewisseld, maar Ellens naam was zelden in de fami liekring genoemd en zijzelf was een vage, bijna vergeten figuur gewor den. Haar plotselinge herrijzenis uit de ze vergetelheid, haar promotie tot de positie van vurig verlangd.gezel schap, verbaasde Sara dus buitenge woon, Het was, dacht zij, een geval im GEBALD SULLET! van „bij storm is iedere haven wel kom" maar daar zü niets van een storm afwist, kon zij van de aard en de bedoeling van dit verschijnsel geen flauw vermoeden hebben. „Als. 'je er zo over denkt, zou ik zeker gaan. Waarom niet? Ais mama het goedvindt." „Ze laat mij nooit alleen gaan," zei Catherine bedrukt. „Jij moet mee om een oogje op me tc houden." En toen zij de satirische glans in Sa- ra's ogen zag, voegde ze e.r gauw bij: ,,'l Is bovendien veel gezelliger!" Vroeg of laat zou ze Sara in vertrouwen moeten nemen. Zij zou als ze wilde, oer» nuttige i-ol kunnen spelen door zich met Ellen bezig te houden terwijl zij elders was. Maar nu nog niet. Haar geheim was nog te vers en te kostbaar om lichtvaar dig te worden prijsgegeven zelfs aan Sara. Zij rilde dodelijk verlegen, bij de gedachte dat zij zich zou blootgeven, dat er met haar gerede neerd zou worden en dat ze mis schien, vriendelijk, zou worden uit gelachen. Bovendien „naar goede raad luisteren" en' „verstandig zijn" was iets dat geenszins in haar bedoe- linc lag. „Daar komt ze," zei Sara, die haar moeders stap herkende. „Waarom vraag je 't niet, dan weet je 't met een." „Zo Catherine, ben je er weer? Waar was je, kindje? We hebben overal naar je gezocht." „Dat spijt me, mama. Hebt u tn het toilet gekeken? Daar was ik misschien wel, Of in de tuin. Of waar dan ook. Komt het er op aan?" Vóór haar beledigde moeder op die brutale woorden kon antwoorden ging ze verder: „Of misschien was ik een eindje om met de hond. Die arme, ouwe Gruff. Die verdient zo nu en dan wel es een pretje." Door deze doorzichtige uitvluchten en door met een oude grief voor den dag te ko men hoopte zij haar moeder van haar uitgangspunt af te brengen en aan een ondervraging te ontkomen, De enige hond die ze hadden was een herdershond die niet in huis mocht komen en die volstrekt niet als een huisdier vertroeteld mocht worden. „Heel goed, Catherine," zei me vrouw Peacock op een toon ven ge krenkte waardigheid. „Als dat je standpunt is hoeven we er niet meer over te praten. Je moet je móéder maar niet kwalijk nemen dat ze in jullie doen en laten belangstelt," ging ze verder met overdreven ironie. „Z»j staat haar meisjes nooit in de weg. Zij is blij als zij van hun heerlijke vrijheid genieten, maar ze vindt het prettig te weten dat ze ln dc buurt zijn, hinnen haar bereik, bereid om haar de een of andere kleine dienst te bewijzen die zij misschien van hen zou kunnen vragen." Hierop volgde een beklemmende stilte. „En Catherine?" „Ja, mama?" „Ik zal je niet nog eens vrager* waar je geweest bent. „Dank ur mama." Mevrouw Peacock trok zich ver slagen terug, maar, zoals haar doch ters wisten, was zij verslagen nog meer te vrezen dan wanneer zij had gewonnen. Catherine, met een ver dedigend glimlachje en een trekje om haar lippen dat haar nog jon ger maakte dan zij was, een koppig, aardig kind. hield haar blik afgewend en deed alsof ze de uitdaging van Sara's half ironische, half sympa thieke blik niet zag. Zij was zich be wust van haar flater en daar zij Sa- ra's tactvol zwijgen als een afkeu ring beschouwde, voelde zy zich een zaam. uitdagend en een beetje bang, en toch weerstond zij de verzoeking om alles te vertellen aan de enige ter wereld die haar zou kunnen be grijpen. Sara begon het eerst te spreken. „Ik sta aan jouw kant, Kitty, dat weet je wel. maar ik ben bang aat mama gekwetst is." „Kwaad, bedoel je." „Dat is hetzelfde." 2ei Sara. „Ver vélend voor..io«, maar je zult moe ten zeggen dat het je spijt." (wordt vervolgd)

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1959 | | pagina 1