Nasser wilde aanval doen od Israël CAROL Debré krijgt nieuws uit eerste hand doorgedraaid een Lepeltje is 1 g een cepeltje, maar... t WAT IS EEN ICHT 5 K0F£iE- LEPELTJE? - Zwaar gewonde ibij treinongeluk A assem (eerst communist) nu imperialist Proteststaking in Gent Valse munters aangehouden Grensarbeiders staken door irem op A sporen: dienst vertraagd 'Honkbalreportage V •- V* wY, y i Op schraal 'dieet „Pas geperst" BE BOCHTEBS VAN MEVROUW PEACOCK Maandag 23 maart 1059 (Advertentie l.MJ yRAAD!!gl»y»mr»r> J< X x (Oplossing volgt morgen ffl <fft clx. ^XXXXXXX XXXXXXXXXJCJfX gcdrnkt iri het communistische' blad „Ittihad a Sjaab" zijn: bewapening van, de burgerrniiitie, het verbreken va" diplomatieke betrekkingen met de V.AJL, het openliik breken met bet pact van Bagdad en bet op- hangen.»van de politieke gevangenen, die zijn. veroordeeld- door de volks- recMbank. Zondagochtend zijn in het kantoor van het communistische weekblad „Al-Achbar" te Beiroet in de Liba non twee granaten ontploft. Een der de ontplofte in het huis van een ge naturaliseerde Russische hotelier, die ernstig werd gewond. Vorige week zondag is een bom aanslag gepleegd op een bioscoop van de Russische': voorlichtingsdienst in dé Libanese hoofdstad. DAMASCUS President Nasser beeft zondag in een rede in. Damas cus verklaard dat-hy verleden 1 jaar na de grensincidenten aan de Syri sche grens een. aanval op Israël uil de doen. De aanval ging echter niet door omdat'frak weigerde nog al- tud volgens Nasser de Verenigde Arabische Republiek te. steunen. Of Nassér dit inderdaad vanplan js geweest, is nog een-open vraag. In neutrale .kringen hecht men steeds minder waarde aan -de beweringen van Nasser', die in zijn woede over de gebeurtenissen in Irak elk middel aangrijpt om premier Kassen* te lijf te gaan. -• - Na Kassem steeds een communis tische agent genoemd te hebben., be schuldigde Nasser "hem zondag van samenwerking met het Britse impe rialisme omdat er nog steeds enkele Britse soldaten in Irak zijn. Nasser sprak de bewering van com munistische kant tegen, dat hij Irak in de Verenigde Arabische Républiek zou .willen brengen uit financiële overwegingen. „Wij zijn een rijk land en hebben geen. olie-royalties'nodig," snoefde hij. Een functionaris van het Moham medaanse congres in 'Cairo Ijeeft- be kendgemaakt, .dat Nasser de meer dan 400 miljoen Mohammedanen in Afrika en A2ië wil mobiliseren in een -heilige oorlog tegen het „com munistische imperialisme". Die hei lige oorlog Zal mogelijk worden uit geroepen op het internationale Mo hammedaanse congres, dat in juni ia Mekka wordt gehouden- Volgens het persbureau Reuter zijn "Westelyke diplomaten in de Iraafcse hoofdstad er niet van overtuigd dat de strijd in Irak. al beslist is.'Premier Kassem toont volgens hen nog geen neiging dé eisen der communisten in te willigen, die' zijn gesteld na de mislukte Opstand In Mosoel. De eisen» die dagelijks worden "af- PARJJS Premier Debré van Frankrijk en *yn minister van Bui tenlandse Zaken Couve dc >lurville gaan in begin april naar Londen. Zjj willen uit de eerste hand dc resul taten van de besprekingen tussen Eisenhower en Macmlllan vernemen. Dc Italiaanse premier Segni en zijn minister van Buitenlandse Zaken: zijn zondag na besprekingen in Parijs cn Bonn weer in Rome teruggekeerd. De achtergrond van dc reis werd ge vormd door het gevoel dat Italië niet wordt gekend in de Westerse politiek ten opzichte van Berlijn ter wijl Washington wel Londen, Parijs en Bonn inlicht. jtVEE hoge leiders van dc Dutt- se Sociaaldemocraten zijn bij Chroesjtsjew in Moskou op visite ge- weest, waar ze op grandioze wijze de kous np" de kop hebben gekrè- gen, en als u mp in mijn hart kijkt. aun xk hun belden deze bejegening van ganser harte, ofschoon ik ze all et twee. van nabij als hoogst amiabete j personen ken. Carlo Schmidt die mot K.eeu grote mate van "waarschijn! jjfc- j herdopvolger van president Heuss wordt en Franz Erler, een van de nuchterste lieden in het bestuur van j de SPD. waren naar Moskou getogen om te.proberen eerst Duitsland en i daarna de wereld te redden. Hele- j maal recht zat het niet met die visite, I want In de rijen der Duitse soeiaal- democraten is over zulke bezoeken nogal enig krakeel. Ericht Olien- j hauer had laten weten, dat hij met Chroesjtsjew in Berlijn zou praten, prompt daarop maakte zijn partij- vriend Willy Brandt van Berlijn be kend. dat hij de uitnodigingvan Chroesjtsjew om óók-met hém te praten had afgewezen, aangezien hij meende, dat in dit stadium zulke ge- sprekken alleen tussen vertegen- woordigers der verantwoordelijke regeringen moesten plaats vinden. Dat was een. directe linkse op de kaak van Erich. Die kreeg toen van Chroesjtsjew nog een rechtse op de kaak erbij. Nu zijn dus Carlo j Schmidt en Erler herwaarts getogen. Resultaat: Chroesjtsjew peinst er niet over ook maar één millimeter over de brug. te komen. De soeiaai- democraten hébben Adenauer altijd verweten dat hn een veel te scheme politiek tegen de Russen voerde, F Wacht maar. zeiden ze, als wij. maar de kans krijgen. Wij willen praten! Wij willen een neutraal Duitsland naar voren schuiven. Dan komt" de hereniging van Oost- en Westduits- land van zelf, en daarmee zal de j vrede en rust in. Europa zUn weer- gekeerd. Wel. ze kwamen in Moskou. Z« hebben gepraat. Resultaat? Chroesjt sjew wenst geert hereniging van Oost- en Westduits land. Hij wenste geen vrije verkiezingen. Als twee ge slagen honden zijn Schmidt en Erler naar Boon teruggedropen. Van de conferentie met Chroesjtsjew vertel len ze nog een pikante bijzonder heid. Hij verweet de SPD. dat ze voor de atoombewapening van Duits land hadden gestemd. Nou eerlijk is eerlijk, daar h- -ft de SPD tegen ge stemd, en nog wel met zoveel mis baar, dat het parlement ervan stond ie bibberen en.te beven. NiLs daar van. zei Chroesjtsjew, jullie hebt er voor gestemd. Nietes, zei Schmidt. Welles, zei Chroesjtsjew. Ze hebben er toen Keesings Historisch Archief bij gehaald. Chroesjtsjew had onge lijk, maar zo gaat het nu eenmaal in deze rare wereld,- hij veranderde geen streep van mening. Nou, een volgende week of zo gaan de beide Britse sociaal-demo- eraten-GaitskelI en Bevan naar Mos. kou. Ook praten'. Het spreekwoord zegt immers dat een ezel zich ge meenlijk geen tweemaal aan. de zelfde steen stoot. Wie dus wil be wijzen. g«en ezel te zijn, doet het beste zich bont en blauw te stoten. UTRECHT Omstreeks kwart voor negen zaterdagavond is op hel station Geleen-Lutterade een kolen- trein achteruit op een sloutjuk ge reden. De zich In de achterste wagen I bevindende 35-jarige conducteur II. de Jong uit Heerlen, raakte bekneld en werd zwaar gewond, i De machinist had de trein op het i station gestopt en begaf zich naar het statiènskantoor om ren inlichting te vragen. Hij liet na de trein vol doende te beremmon. met het ge volg dat deze op hel ietwat hellende spoor terugreed en met een enorme klap tegen het stootjuk botste. De achterste wagen, waarin de conducteur zich bevond werd in el kaar gedrukt. De conducteur is in zorgwekkende toestand naar het Sint Jozefziekenhuis te Sitlard over gebracht. Tengevolge van de botsing ontspoorden vierkolen wagons, waar door het spoor plaatselijk gestremd werd. De diénst is zondagmorgen op deze lijn normaal hervat. j GENT Voor Gent en omgeving is voor maandag een algemene sta- king afgekondigd als protest tegen j het sluiten van een grote textielfa- j briek. waardoor honderden mensen zonder werk komen. Zowel de socia listische als de rooms-kathoiieke vak verenigingen steunen de actie. WEERT Op aanwijzingen van de gemeentepolitie van Weert is de grenspolitie aan de Belgische grens erin geslaagd twee Joegoslaven, die in Frankrijk wonen, aan te houden op grond van de beschuldiging dat zij valse dollar-biljetten in omloop hebben gebracht. In Weert hebben zij. bij enkele winkeliers met dollars betaald, die bij inwisseling op de baak vals ble ken te zijn. De politie in Weert heeft aanstonds, na aangifte van de ont dekking, een telexbericht rondge- stuurd. Dank zij deze snelle waar schuwing konden de twee Joegosla ven aan de grens worden gevat. Zij. zullen morgen voor de officier van justitie te Roermond worden voor- geleid. MOSKOU Op het Russische eiland Sakhalin ten noorden van Ja* pan is vrijdag een nieuwe vulkaan tot uitbarsting gekomen. Volgens deskundigen was het de zwaarste uit barsting, sedert jaren op dit eiland. BERN De beroemde violist Ye- budi Menuhin zal zich zeer waar schijnlijk in.de bekende Zwitserse zomer- en winter-vakahtieplaats Gstaad (Berner Oberland) gaan ves tigen, waar.hij een chalet laat bou wen, Het lijk'. nogal dreigend maar het is alleen maar het. laatste snufje voor motorrijders. Een motorhelm met rviiemóissertjes, aangedreven, door een battery op de helm. U ziet hel: de techniek staat nergens meer voor. (Advertentie IM.) PARIJS. Vakbondsafgevaardig den van de 40.000 Belgische grensar beiders in Frankrjjk, hebben beslo ten de staking, die reeds zeven we ken duurt, voort te zetten, ondanks het akkoord, dat zaterdag In zicht was. De- moeilijkheden,waarin de-.ar beiders door de devaluatie* van de Franse frank waren kóroen tè ver keren, schenen hun oplossing te heb ben gevonden door het voorstel hun Ionen te verhogen. Voor de metaalar beiders zou dit globaal een verho ging zijn va a 19 procent en. voor de arbeiders in de andere industrieën 1? procent. De vrouwen zouden 13 procent toeslag krijgen. HAARLEM Zaterdagavond zes uur is aan de westzijde van het. Haar lemse station een treinvertraging ontstaan op de lijnen naar Rotterdam en Bloemendaal. Een rangerend treinstel dat opeen wissel stood kwam op twee sporen te staan, doordat in het seinhuis de wissel werd omgetrokken. De rails werden versperd.Treinen vanuit Haarlem konden niet vertrekken ot binnenkomen. Om kwart voor zeven was de stagnatie opgeheven. Wie hangen er voor Pasen nog de mooiste spiksplinternieuwe gordijnen voor de ramen, on danks het feit, dat. er In het voorjaar toch zoveel nodig is? Dat zijn onze klanten, omdat er morgen duizenden meters van <ié"mooiste richelieu mar quisette voor hen klaar liggen, -die normaal 4.60 kost, maar die. zij kopen voor een heel andere prijs.' Richelieu marquisette van prachtige soepele dubbeldraads marquisette, geweven van mat glanzende Zwitserse garens in een bijzonder mooie ecru kleur, mét een .rijk geborduurde bro derie.. morgen per meter voor nog géén drie gulden. Peter van Campen's „Attentie" laat zien en horen dat het leven bij veer tig, maar ook bij zestig kan begin nen. Ook valt er iets te horen over de komende Hollandse nieuwe. O P.Ta april, een zaterdag,wordt 's middags een honkbal wedstrijd gespeeld tussen België én Nederland. Van deze wedstrijd die in Eindhoven wordt gespeeld zal de televisie een rechtstreekse reportage geven. De regië berust bij'Jan Dassem geregisseerd door Ben Mcttrop wil len we met ere vermelden. Het ge bruik dat deze regisseur maakte van de belichtingsmogelijkheden en de ruimtewerking die'hij opriep waren een lust voor het oog en een betere zaak waardig. W, Jnn. ER komt een tijd. over enkele jaren'.— dat de dagbladpers al leen dan nog aan televisie uitzendin gen aandacht zal schenken als deze daar door de vorm en/of inhoud van de presentatie aanleiding toe geven. Dit is eeii vorm. van kritiek, die in andere landen met meer zendtijd en een langdurige TV-ervaring reeds nu gebruikelijk is. Maar zover zijn we in Nederland nog niet en dit is dan ook haast de enige reden waarom we in deze kolom acte de presence- geven pver het KRO-televisie programma van zaterdagavond. In deze vorm gesteld is dit bijna een excuus. Inderdaad wij vonden het gebod ene wel aan de zeer magere kant. En daar kan dan 'n Hitchcoek- film weinig aan veranderen. De presentie echter yah de slot- rubriek van de avond, .Changeant" DEN HAAG Volgens mede delingen van 'het Centraal Bureau van -de-Tuinbouwveilingen is er in 1958 ongekend veel groente doorge draaid. Het groeizame weer was oorzaak van zeer grote aanvoeren. Daardoor haalden, onder meer 10.000 ton witte kool, -15.100 ton andijvie, 35Q0 ton prinsessebonen, 1100 ton - spitskool, IOC ton - kroten,.3700 ton waspeen, 4000ton. spinazie erii/31, "htiljoen kroppen sla de miniümprijzeh niet. De grote, aanvoeren hier en. elders remden de uitvoer en deden de prij zen geruime tijd tot het minimum dalen. - De minimumprijsregelingen echter, zo meent bet Centraal bureau, heb ben de kwekers voor een ramp be hoed. Er bleef, ondanks overvloed.' een bodem ia de markt; waardoor bij verminderde aanvoeren de prij zen tveer to-t een tevreden stellend niveau konden stijgen. IN de rubriek „Meningen van lezers" in het Britse blad TV- mirror komen we een ingezonden stuk tegen waarmee wellicht ook Nederandse kijkers hun voordeel kunnen doen: „Wij hebben." schrijft een meneer "W. Gore uit Newbury, een speciale manier om te sparen voor de kijkvergunning van de te levisie. Naast het toestel staat een spaarpot en elk lid van de familie, mijn vrouw, mijn twee dochters, mijn zoon. en ik, doen in dat potje een, twee of dx-ie stuivers, al naar gelang we het programma hebben gevonden. Een stuiyer .betekent re delijk. twee stuivers is goed on drie stun-era is: uitstekend. Aan het eind van. het jaar zit er meer 'in: het potje, dan we nodig hebben om de vergunning te ver nieuwen.". M ND ER het voorbehoud onvoor- v-' ziene omstandigheden daargela ten kondigt de'NCRV voor van avond in de TV-rubriek „Pas ge perst" aan het. optreden van Teddy Scholten. Zij zal iets .zingen voor en vertellen aan. Pi 'Scheffer en de kijkers. In Scheffer» gastenboek komen vanavond verder voor de namen van Christine Spierenburg. Harry Moo ten en die van. het Thiemann-trio. Dinsdagmorgen om 9 uur begint de verkoop van deze rijke Riche lieu marquisette sjj met broderie rand, 3\%A 90 cm; breed, per _^r meter- voor /aLrf WS*** \7RIJ.WEL elke politieke partij in y Nederland kan éen paar bekwa me mensen leveren1 voor de functie van. minister van Buitenlandse Za ken, die niet belast zijn met emo tionele complexen tegen Indonesië en die dus in Djakarta eindelijk mis schien een heel klein, beetje ver trouwen zouden kunnen wekken maar het zal wel weer Luns worden. fAdoertenti« pJÏ FY.ZE8. de rechter, toe 33^ -* hebben- thuis niets meer over hem te zeggen". Dit zei een vader voor de rechter in Huil over zijn veertienjarige zoon. die teetpert zijn bed te verlaten, met uitzondering van de auonduren wanneer er een televisie-pro- gramma is wat,hem interesseert. Er w«x een bevel tot aanhouding voor nodig om her» voor de vóór hem minder aantrekkelijke rechtzitting uit zyn bed te krijgen. Hangende een beslissing is de jongen overgebracht raar eert inrichting voor jeugdige over. treders. Of ook daar televisie'toestellen staan uermeldt dit bericht,ven Reuter helaas niet. GE 8ÜKSËm 15 N'£r"s^ VAN DE LUCHTj JOHN J IK HOOP DAT HËT VOOa- 81 j is AL* tK \UE6 t-jBS* MO£T. ALS JU A3S MftfQk IN oir NAAR HUIS moét i&a Fvneetje wel dat Lje heeI lief P BENL.^ \HET OWEEpl BARSr LÓ5. JOURNAAL en weer overzicht openen het programma fg.M). Hierop *lait aan een NCRV. programma, <lat begint met de rubriek „Attentie", (8.201, "Ver volgens een documentaire over- Ver voersproblemen (9.05), hierna de ru briek „pas geperst" van Pt Schetter (9.25) en de dagsluiting door ds. Lang straat (9.55)., TOfrXpSiVTiE zou OCK HiER y* KUNNEN JVEN LOSEREN.. ..JLlEN WE WAT DANKEN £M IKH LT ZOU VKDELJJK&Jf-f AL5 CRIED METMUfl DinnmTtn GÊ- A V &EURPS-,' CAPCflf?50ri lt> JULLIt cSPULieri HALEMI WHif KAttTOQfi. r&£N IK 6LIJ DAT MUM JUiDELGl Iti Dt BRANDKAST v LiG&tN'. '0 <"J MfTjt'MODJt fOEEÉN1 Wt AL Dit MOEirt fi LDAftN VOOR TONE.Ll.GElD ZtC,. IK HOOR PAT Vit OVtRVAL ÉCHT WAt»1 AU€ENP£ "BOOTSV/£C Gsv 3 BCTJ£(//rPBTOON. ffyOGlD /WV BCCRP /XSTOeXXA&fT- ra rscXL &5v awmzi/i/K- mo/At.'mum- gme&T TCNOA Ken WAS NterBY.HOoR' Tf£T WAS IA J WATJetwetfT 'MG&CWfrsreCLETJCjOMGeMSAM BCORD VAN D£N0O£D57£R 0V tj/y HAODBN ACTZD N£T GROOTST? TCS2/&Z T" H Kor virPC ZAK- en "Aott Die nA7££i*M'J€ 5%$ fe-G- ft/ATOA XNOO, DOCN, DfKKe. ~~n5UFF£R!>T.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1959 | | pagina 1