Leider DRZ verloor van de hekkesluiter HWD 1 Corrie van Alphen tikte niet aan en SZC-dames winnen Van Soelen thans officieel winnaar GERO ZILVIUM C W83SB9& ii Excelsior" huldigde scheidende dirigent Zeer grote deelname A. J. de Koning overleden Onfortuinlijke wedstrijd van DHS tegen ODI: 3-4 DOS ivint van NOAD Schiedams oudste torenflat kwart eeuw oud HBS-ers brengen vrolijk stuk voor 't voetlicht Hf] Titel gaat GTB voorbij ZRO-wedstrijden in Sportfondsenbad WALDÖ RIJSCHOOL m** 65.63.7 Een van de laatste branders VOETBAL IN SCHIEDAM TIMC0 SAKOR-wandelmars ODl-DHS 4-3 Hond bijt 55 kippen dood DE GRAAFS SLAGERIJ Lei op uw voordeel De Qraaf's Slagerij koeriersters EEN ACCURATE ASSISTENT(E) Maandag 23 maart 1959 Advertentie LM.) Horgen moet U er bij zijn* want dan begint de speciale verkoop van een grote fabrieks- partij luxe bustehouders. Tientallen modellen In satijn en popeline. Pracht kwaliteiten met korte en lange maagband, voor ieder figuur. Bustehouders met broché en fraai borduurwerk, en diverse modellen met voorgevormde schuimrubbercups. Een rijk gesorteerde fabriekt» partij tegen ongekende prijzen. SERIE SER E Dinsdagmorgen om 9 uur be gint de verkoop van deze grote partij luxe bustehouders in wit en in dé'confectie maten 36t/m 52 voor twee bijzonder lage se ne prijzen. WnWk afsts Dit ts de dames-ploeg van SZC, die zaterdag nog net op het nippertje de 4 x 100 m vrije slag estafette heeft gewonnen. Van links naar rechts: J. Adriaanse, Èjfa de Marchi, Pair fine v. d. Weidt' en Cockie Gastelaars. Heren: 1. W. Snijders, RZC 5.29.0; 2, C. Dubbeldt, RZC 5.30.7; 3. A. Kalkman, Shell 5.37.7. De vijfde zwem ontmoeting van de zwemkring Rotterdam en Omstre ken, zaterdagavond door de Schic- damse r.-k, zwemvereniging j.Slart" ln het Sportfondsenbad georgani seerd, is vooral door de grote deel name een succes geworden. Vijftien verenigingen met totaal 244 zwem sters en zwemmers hebben daar voor Ingeschreven. Het meest spec taculaire nummer was de 4 x 100 m estafette vrije slag dames uit de A-RIas, waarvoor de snelle ploeg van SZC favoriet was. Zo snel trok ken de drie zusters Van Alphen en Joke de Korte van RDZ door het water, dat SZC al spoedig in twee de positie lag, hetgeen vooral te wijten was aan de zwakke start van J. Adriaanse, Toen ontstond een orkaan van aanmoedigingen. Onder 'het „Hup Pauline" werkte de kleine Pauline van der Wilt na E, de Marchi de grote achterstand weg 'en toen Coc kie Gastelaars als een snoek het water inschoot voor de laatste hon derd meter, was er nog sprake van een achterstand van „slechts" een tiental meters. Verwoed streed Ne derlands snelste zwemster, maar moest teleurgesteld constateren dat Corrie van Alphen net even eer dei* had aangetikt. Bij het bekend worden van de uitslagen werd aap SZC toch de eerste plaats, toegewezen op dit ctimmer. Geconstateerd werd dat Corrie van Alphen bij het keer punt van de eerste 25 meter de rand niet had geraakt. Zij keerde in. de haast op een afstand van 40 45 centimeter van de rand van het bad. Hierdoor werd RDZ ge diskwalificeerd. Zondag maakte mevrouw Van Alphen. die trainster is van. RDZ, zich zo boos over deze beslissing, dat zij haar drie dochters verbood deel te nemen aan de kringenvier- kamp, die in Den Haag is gehou den. Op 18 april wordt de zesde en laatste ontmoeting voor de clubs uit de zwemkring Rotterdam en Omstreken gehouden in het Sport fondsenbad Van Manenstraat, Hét puntentotaal van de zes ontmoetin gen is bepalend voor de uitslag. Op de 50 meter vrije slag t voor de C-klasse hebben de organisato ren zaterdagavond heel wat deel nemers aan de start zien verschij nen. Bij de meisjes van 1215 jaar waren liefst 75 zwemsters afgevaar digd, Bij de jongens was dit aantal 64 wemmers. Uitslagen 4 x 50 m wisselslag dames, A- klasse: 1. C. van Alphen, RDZ 2.54.4; 2, R. Vermaal, VZC 2,55.2; 3. A. Vermeer, SVH 2.58.6. 4 x 50 m wisselslag heren, A- klasse: 1* I Smaling, RZC 2.43.4; 2. J. Lankester, VZC 2.46.2; 3. H. Del- wel. RZC 2.46.4. 50 m vrije slag meisjes 12—15 jaar. C-klasse: 1. S. van Alphen, RDZ 31-8; 2. J, van der Zwart. VZC 32.4; 3. W. Plomp. VZC 32.5. 50 m vrije slag jongens 12—15 jaar, C-klasse; 1. P. Doeleman, LAC 27.5; 2. G. van der Kolk, LAC 29.4; 3. K. van Lieshout, SZC 29.7. 50 m rugslag dames 16 jaar en ouder, C-klasse: 1. W. Spijkhoven, WF 38; 2. H. van Opstal, VZC 39; 3. T. Bloemendaal, EET 39.5. 50 m rugslag heren 16 jaar en ouder, C-klasse: 1. D, poolaart, ZPC 34-4; 2. A. van Zuidam, BET 34.6; 3. R. Bijloo WF 34.8. 4 x 50 m wisselslag estafette da mes, B-klasse: 1, SZC 2.25.5; 2. RDZ 2.23.1; 3. VZC 2.30.5. 4 x 50 m wisselslag estafette he ren, B-klasse: 1. SZC 2.12.5; 2. RZC 2.13; 3. VZC 2.17. 4 x 100 m vrije slag estafette da mes. A-klasse: 1. SZC 4.44.5; 2. VZC 4,53.6; 3. ODZ 5.27.7. (Gediskwalifi ceerd RDZ met 4.42.2). 4 x 100 m vrije slag estafette he ren, A-klasse: 1. RZC 4.17.3; 2. SZC 4.2S.2; 3. VZC 4.31.4. Buiten de puntentelling werd ten- I slotte de 400 m vrije slag voor da- mes en heren gezwommen. Uilslag dames: 1. Cockie Gaste- laars. SZC 5.25.4; 2. Toos Rotter veel. SZC 5.50.2; 3 .Pauline van derWildt, SZC 5.52.6. Advertentie I M.) ln de/leeftijd van 72 jaar is za- Hij heeft in deze laatste functie terdag in de Dr. Nol ets lichting te j nog op de bres gestaan voor de ge- Schiedam overleden de heer A. J. lfjkstelling van het bijzondere on- rie Koning, oud-directeur van de'j derwijs. Aan de modernisering van N.V. Branderijen van de Erven Lu- j de oude r.-k.'scholen heeft hij zijn cas Bols en A. de Koning en later i beste krachten gegeven, commissaris van de vennootschap. - Zijn verdiensten werden erkend De heer De Koning was een van - - Bellen by ongeval: GG en G.D.. l'uintaan 69. telefoon 69*290. Pol 1' ie -a f» mil i u mm e» 64666 Apothekers nachtdienst; Rembrandt-j apotheek, Rembrandtlaan 5. R.BL Leeszaal en Bibliotheek, Danr. geopend iedere dag (behalve l maandag! van 9.3Ü tot 16-36 uur j en iédere avond «behalve woens- dag en zaterdag) van 19 tot 20.30 uur; zondags gesloten. j Gemeentelijke Openbare Leeszaal en Bibliotheek, Lange Haven; ge- j opend iedere werkdag tbehalve j maandag) van 8.30 tot 16.30 uur en iedere avond «behalvewoens- dag en zaterdag» van 19 tot 20.31) uur; zondags gesloten Stedeiyk Mnseum: dagelijks ge opend van 10 tot 17 uur, zondags van 12 tot J7 uur; tentoonstelling ..Ach tijd waar ben je gebleven", en „Moderne expressionisten". BIOSCOPEN Monopole, 2. 7 en 9.15 uur: nen van de Amazone". Passage, 2 en 8.15 uur: Caution incognito". DIVERSEN (Advertentie LM.) Ondanks het wel zeer cerill- DHS nog we| voor verbetering van ge aantal wedstrijden dat °U' doorgang vond, viel er een gro te verrassing. Leider DRZ ver-1 DRZ-HWD 2-3 „Slavin-Joor van hekkesluiter HYVD i met 2-—3. j Het ongeslagen record van DRZ Op eigen terrein was de kam-1 werd door d«3 wilskracht van de ploenskandidaat zwakker dan Het Rotterdammers gebroken. Vooral in Irene. 8 uur: Pers.vcr. Gusto. Lezing. Witte Dorp. In een aantrekkelijke de eerste helft was HWD de besie Geref. Jeugdhuis. 8 uur; DOK. Lc- wedstrijd gaf hel verjongde DHS de ploeg. Steeds weer hepen de Schie- denvergadering. winst weg, er staat overigens voor damse voorwaartscn in cie btiilen- Volksgebouw. 8 uur: NW Jonge onze derdeklassers niet vee! meer op spcjval. in de zevende minuut kreeg - - liet spel. In dc komende weken zal „Lemmy Strijd. Instuif. BILJARTEN HOOFDKLASSE LIBRE Officieel heeft Van Soelen thans het hoofdklasse kampioenschap Jibre (persoonlijk) van het biljartdistrlct Schiedam gewonnen. Het was reeds praktisch zeker, dat hem dc ereplaats ten deel zou vallen; gisteravond in het clublokaal van Entre Nous bevestigde Van Soelen alleen nog maar, dat hy veruit de sterkste was van het groepje deelnemers. Vrtf constant heen Van Soelen gespeeld. Andere deelnemers kwamen op momenten wel tot opmerkeiyke verrichtingen, maar faalden daarentegen op andere ogenblik ken grandioos. Neem b.v. Buytenhek. Tegen Van Soelen verloor hij met het uitsteken de moyenne van 13.58, terwijl hü in de andere partij van gisteravond slechts tot 7.09 kwam, nog juist niet beneden de hoofdklasse-moyenne- grens. In de derde partij van vrijdag avond bleef zelfs de winnaar daar onder Wel een groot verschil der halve met de partij tussen Van Soe len en Buytenhek, die slechts 17 beurten vergde. In het begin had Advertentie LM.) de laatste vertegenwoordigers van do nu vrijwel verdwenen groep van branders en stamt nog uit de tijd, dat het in Schiedam wemelde van de branderijen, In zijn jonge jaren was de overledene bestuurslid van de nu verdwenen Coöperatieve Spoeling Vereniging en van de Moutwijnvereniging. Ais typisch oud-Schiedammer had hij een grote liefde voor zijn stad en vooral ook voor de geschiedenis daarvan. Dit blijkt wel uit het feit, dat de heer De Koning jarenlang lid is geweest van de commissie voor het Stedelijk Museum. Verder beeft de overledene vele functies bekleed in het katholieke vereni gingsleven hier te stede. Hij was 30 jaar bestuursLid van het kerk bestuur van de parochie van Sint Joannes de Doper en 35 jaar be stuurslid van de Sint WillibrOrdus- stichting voor katholiek onderwijs. met de toekenning van de pause lijke orde „Pro Ecclesia et Ponti- fice". Herenmodes TAFELTENNIS NOAD heeft zaterdagavond in de Beurs de wedstrijd in de tafeltennis, competitie overgangsklasse tegen DOS 2 niet kunnen winnen. Nu is DOS 2 een van de sterkste teams in de afdeling en NOAD had dus al alle zeilen moeten bijzetten. Maar Henk Aben had een „of-day" en kon in drie partijen maar net boven de tien punten komen. Dik Aaldijk daarentegen deed het beter, en haal de twee winstpunten, waaraan Nico Allmendinger er nog één toevoegde. Deze twee spelers wonnen ook het dubbel, zij het met moeite, zodat de uitslag 6—4 voor DOS werd. Persoonlijke uitslagen: Henk Aben —Ten Brink 1221. 921, Aben— Harkx 13—21. 11—21. Aben—v. d- Horst 14—21, 16—21 Allmendinger— Ter. Brink 21—15, 18—21, 22—20. AllmendingerHarkx 16—21, 2119, 15—21 Allmendinger—v. d. Horst 21—18; 12—21. 16—21. Aaldijk—Ten Brink 2113, 23—21. Aaldijk—Harkx 13—21. 21—18, 21—18. Aaldijk—v. d. Horst 1222 1221. Allmendinger/ Aaldijk—Harkx/v. d. Horst 16—21, 22—20, 21—19. NOAD moet nu nog twee wedstrij den in de competitie spelen, tegen Treffers 2 in Roelofsarendveen, waai de punten wel zullen blijven. De "WSV Wandel vriend en organi seert in de pinksterdagen wandel marsen in Schiedam, waarvan de op brengst bestemd is voor de SAKOR (Samenwerkende Kinderbescherming Organisaties). Zaterdag 16 mei wordt er gelopen over de afstanden. 10, 15 en 25 km en 2e pinksterdag, 19 mei, over 10, 15, 25 en 35 km. Inlichtingen zijn te verkrijgen bij de secretaris, dc heer J. P, Boender, postbus 168, Schiedam. Burgerlijke stand GEBOREN: Ferdinand, z. v. ,T. Lo wes en N- de Bruin; Ludovicus M, C.. z.v. L. H. Jaspers en C. L. Veld hoven; Hendrica A. W„ d. v. A. Monster en M. Poppeliers. OVERLEDEN: C. J. Kikkert. 71 jr; J. van der Most. 72 jr., echtg. van F. van de Pavert Esperanto-agendo j Jan don. la 26 an de marto Klub- vespero. Mensa gimnastiko ce fami- j lio Menniangh Gr. Markt 7. Por ciu j estos loko do venu. Montru vian in- i lereson pri la Esperanto m ova do per rcgula vizitado. i Geslaagd j i De heer K, Visser te Schiedam is i aan de Rijksuniversiteit te Gronin- i 1 gen bevorderd tot arts. I Oudste inwoner - eerste klant „Toen ging het belletje en spoedden de verkoopsters zich naar hun plaatsen". Ja, dat was wel even een grote gebeurtenis in Schiedam op 22 maart 1934, nu dus 25 jaar geledenNiet omdat hier een nieuwe win kel geopend, werd,-ook al wat dat een groot warenhuis n.l. de Hema, maar voorat omdat dit de ingebruik neming betekende van een deel van Schiedams eerste hoge flatgebouw, dat hierdoor aan het centrum een echte grootstedelijke allure gaf. Met dat al willen wij u de beschrytrinp van deze gebeurtenis door één onzer collega's destijds niet onthouden. „De verkoopsters, meest stadgenoten, hebben een opleiding van vier a vijf weken gehad in de Hema te Rotterdav\. De meisjes zijn alle gekleed in een groen japon netje, dat het uniformis van het verkoopsterskorps. Deze uniformi teit in de klading heeft, het voordeel, dat jaloezie op eikaars kleren wordt voor komen." Na het hierboven reeds gemelde „belletje", leidde de jonge juffrouw Annie de Vries de eerste klant binnen. De 96-jarige A. W. Vrijlandt had ols oudste inwoner uan Schiedam gevraagd de eerste koper te mo gen zijn. Met dat doel was hij om half twee reeds aanwezig en woonde de plechtige opening bij. Wat hij voordien gekocht had, werd hem later dis geschenk aangeboden. Zo werd de eigenlijke eerste klant een jonge vrouw, die met een kind op de arm, werd binnengeleid." Zoals gezegd, het flatgebouw kwam later gereed, in juni 1934. Voor lopig kunnen we dus in de komende maanden met een zekere .ailveren- jubileum-eerbied" opzien naar deze schepping van architect H. Leppla. Buytenhek even de leiding (67—46). Met vlot gespeelde series van o.a. 74, 59 en 32 caramboles liet Van Soelen zijn tegenstander ver achter zich. De stand 67—46 ten gunste van Buyten hek wijzigde in 211—77 voor Van Soelen. Buytenhek bleef evenwel partij geven en mede gebruik ma kende van enkele poedels van Van Soelen, bereikte Buytenhek ook nog een alleszins acceptabele prestatie. Dat Van Soelen tegen Buytenhek uitkwam, had reeds een speciale re den. De deelnemerVan Eijk trok zich terug; hij moest weer wegens werkzaamheden verstek laten gaan. Daardoor vervielen de paar door Van Eijk reeds gespeelde partijen. Dat hield tegelijkertijd in, dat de overgebleven vier deelnemers geen gelijk aantal partijen hadden ge speeld en ook g<jen voldoende aantal om het in een kampioenschap regle mentair vereiste te behalen/Men las te daarom gisteravond enige extra partijen in, waarvan die tussen Van Soelen en Buytenhek de eerst ge speelde was, In de beide andere ontmoetingen viel niet zoveel te genieten. Beide won Kooy, eerst van Van Stigt Thans, die in dit toernooi wel be neden zijn kunnen blijft en vervol gens van een toen stuntelig spelende Buytenhek. Tot bijzondere verrich tingen kwam men niet. Het opval lendste van deze partijen was wel de lengte HWD eén voorsprong. De Schiedam, i.se defensie maakte een foutje en het was middenvoor C. Kemming die tactisch scoorde. Routinier Jan van Santen nam daarop de spilplaats voor zijn rekening. DRZ ging in de aanval en in de 29c minuut werd hel door Zeeman 1—1. Vijf minuten voor i rust had Kemming zijn club alweer i de leiding gegeven, i In de tweede helft gaf DRZ beter partij. Met een kopbal van Wigmans i in de twaalfde minuut werd het nog 2—2, maar een energiek HWD haalde een kwartier voor het einde de verdiende winst binnen. Met een schot van Lampe haalde HWD voor het eerst de volle winst binnen. De Rotterdammers zijn fortuinlijk aan de overwinning gekomen. Het verjongde DHS speelde een prima partij. Reeds bij de eerste aanval van ODI kreeg DHS een achterstand doordat de Schiedamse spil mistrapte en dé Rotterdamse middenvoor kon scoren. Drie minuten later had DHS de stand weer in evenwicht Door goed aangeven van Van Bockom maakte middenvoor Van Unen de gelijkmaker. Tot aan de rust ging dc strijd vrij aardig gelijk op, waarbij DHS wel het meest in de aanval is geweest. In de tweede helft kreeg DHS in de derde minuut een voorsprong doordat de verdediging van de roort- witten zo in het nauw kwam dat een achterspeler in eigen doel schoot Tien minuten later werd de midden voor in het strafschopgebied ten val gebracht, waarna Couka de straf schop inschoot. (1—3). Het ging DHS echter te goed voor de wind. De geel zwarten ontplooiden met deze voor sprong een nonchalant spel. Bij een aanval van ODI speelde een Schiedamse verdediger de bal te zacht terug waarna de middenvoor kon scoren. Toen zette ODI een over weldigend offensief in. In buiten spelpositie werd het gelijk (33) en tien minuten later kreeg ODI een strafschop toegewezen doordat de Rotterdamse middenvoor in het be ruchte gebied ten val werd gebracht. De penalty bezorgde de gastheren de overwinning. (4-~-3). De laatste tien minuten heeft DHS zonder succes het doel van ODI belaagd. De uitslagen waren: Van Soelen 250 17 74 14.70 Buytenhek 231 17 48 13.58 Kooy 250 36 39 6.94 v, Stigt Thans 186 36 31 5.16 Kooy 250 33 49 7.35 Buytenhek 234 33 39 7.09 WASHINGTON De Nederlandse kaas-exporteurs zullen binnen tien dagen een protest indienen tegen de Amerikaanse importquota van Edam mer en Goudse kaas. Dat is medege deeld door de juridische adviseur van de exporteursvereniging. Vijf en vijftig kippen van de heer J. K., wonende aan de Polderweg in Kethel, zijn zaterdag doodgebe ten door een loslopende hond. Vol gens getuigen was de hond als een wilde te keer gegaan in de ren. Zijn slachtoffers waren voorname lijk witte leghorns. De eigenaar van de hond werd opgespoord Het was de heer J» C., wonende aan de Schiekade. Naar zijn zeggen had de hond de slach ting niet op zijn geweten, omdat hij steeds aan de ketting had ge legen. Bij een onderzoek op het abat toir bleek echter het tegendeel; de maag van de hond bevatte een groot aantal kippeveren. Van het gebeurde is proces-verbaal opge maakt, Annemiek, de jongste van de „Dochters van de baas" heeft zater dagavond de boel flink op stelten ge zet In huize Wortel. Dit was een on derdeel van het toneelstuk van C. van der Lingen, dat door de leden van de HBS-vereniging „Onder Ons" w;erd opgevoerd in Musis Sacrum, op een „grote avond" van deze vere niging. De geschiedenis over de tot wel stand gekomen aannemer Wortel en diens problemen met zijn drie huw bare dochters, was dankbare mate rie voor een uitvoering van de HBS- "ers. Vooral de verwikkelingen met de verloofde van één der .dochters, jonkheer Archibald van Hoogkaeren (die sterk aan Hildebrands „char mante" van der Hoogen deed den ken), waren bijzonder vermakelijk. De geaffecteerde jonker wordt echter Gisteren tros het Palmpasen. Als petooonlyk hebben de paduinders en padvindsters rich uieer - beijverd om fraaie Palmpaa3-s(okken tc ver vaardigen en. die in optocht door de stad te dragen. Zaterdagmiddag zijn de leden ua?i het Ned. Padvinders Verbond in de Piautagie bijeen gekomen om hun werkstukken te iaten béicondereii (er waren heel mooie stokken bij!), tencrij! de katholieke groepen de bijeenkomst op zondagmorgen hielden. Fascination Gero Zilvium in het nieuwe sprankelend moderne model 24! „Fascination". Uw Gero leverancier zal het U gaarne laten bewonderen. vervaardigd van zilverwit onderraetaaf. bedekt mrrt een laag zuiver zilver op basis 00 gram. tin htCMCHtcefiifd pauUiUc (Van een ouzcr verslaggevers) Diep bewogen heeft de heer Ph. Jordaans zondagmorgen afscheid ge nomen als dirigent van de Arbeiders Muziekvereniging „Excelsior", Zijn hoge leeftijd (de heer Jordaans Is op het ogenblik 75 jaar) noopte hem het werk dat hem zovele jaren lief was, te beëindigen. In het. repetitielokaal aan de Oranjeboomstraat was het de voor zitter van „Excelsior" de heer C. A. Schilder die de scheiden«ie di rigent toesprak. Één van de prettigste herinnerin gen, aldus de voorzitter, stamt uit de tijd van de zogenaamde gewaag de experimenten, dat was de tijd waarin door Excelsior een uitvoe^ door Annemiek, heet goed gespeeld door Carla Sonneveld, ontmaskerd als een „Landru". Deze jongste doch ter koppelt iedereen aan iedereen, niet altijd tot een ieders tevreden heid, zonder zichzelf te vergeten. Zij wekt hiermee het ongenoegen van haar moeder op, die graag haar doch, ters „in de adel" had ondergebracht. De talrijke aanwezigen, onder wie ook de directeur der school, dr. P. Oort en vele leraren en hun echtge notes, waren terecht zeer enthousiast over deze frisse voorstelling. Na af loop werd namens „Onder Ons" dank gebracht aan de regisseur, de heer J, F. de Zanger, die zijn moeite beloond zag met boekenbonnen. Een gezellig bal besloot deze ge slaagde avond. Kanshebber Barendrecht heeft GTB in de strijd om hel kampioen- schap van de eerste klasse van het zaterdagmiddagvoetbal van de afde- j ling Rotterdam van de KNVB defi- j niiief uitgeschakeld. Met 5—2 werd GTB in Barendreebt verslagen. In deze sportieve wedstrijd nam GTB in de eerste minuut reeds de leiding. Na een half uur kon de thuis- 1 club de balans met een schitterend schot in evenwicht brengen. Nog voor rust nam Barendrecht op vrij geluk kige wijze de leiding. Op verbazing wekkende wijze kwam GTB in de vijfde minuut van de tweede helft op een 4t achterstand daarna wijzigde GTB nog de opstelling. Dit bracht enige verbetering teweeg. De Schiedamse voorwaartsen kregen toen nog talrijke kansen, maar GTB kwam niet verder dan 4-2. Vlak voor het ëinde verhoogde Barendrecht de score tot 52. In deze prettig gespeel de wedstrijd heeft leider Barendrecht overigens verdiend gewonnen. ring werd gegeven van de bekende rant „Peer Gynt-suite", Samen met Wil lem van Capeüen verrichtte de di rigent een sublieme prestatie Na tuurlijk droeg de heer Jordaans, die ruim 31 jaar als dirigent dc scepter zwaaide, er zorg voor, dat op.de ver schillende concoursen de nodige prijzen in de wacht gesleept konden worden. Het Rotterdamse muziek leven werd maar al te vaak gesti muleerd door het doorzettingsver mogen van de heer Jordaans. Ook «3e heren J. Vinke en R. Hol- trop, resp. oud-voorzitter en oud- secretaris voerden het woord. Namens de leden werd de dirigent een enveloppe met inhoud overhan digd, terwijl het bestuur steeds maandelijks voor een extraatje ga- SCHIEDAM DINSDAG- EN WOENSDAG RECLAME in SPEKLAPPEN van 0.79 voor 0.59 Magere doorregen VARKENSLAPPEN van 1.39 voor 1.25 KALF5LAPPEN van 1.89 voor 1.79 KALFSKARBONADE van 1.29 voor 1.19 Prima GEHAKT van 1.09 voor 0.99 Heerlijke VERSE WORST van 1.09 voor f 0.Ö9 GEROOKT SPEK van 0.89 voor f 0.69 VERS SPEK van 0.89 voor 0.69 ALLEEN IN LANGE KERKSTR. 25 Te koop qangeb. j Schrijfbureaus 75, 85.Mooie moderne 129.met brandvrij blad, bij Plato, Grote Markt 91 21, Schiedam. LEES de avonturen van KICK WILSTRft de wondermldvoor Prijs per deel 60 rt Ber.tel bij uw be zorger. boekhande laar of kiosk Th. J. L. van den Berg N.V. Eternit akoestische materialen, boards Wij vragen voor spoedige indiensttreding op onze afdeling Boekhouding te Schiedam ln bezit van of studerend voor praktijk Diploma Boekhouden. Leeftijd 18—22 jaar. Eigenhandig geschreven sollicitaties met uitvoerige inlichtingen te richten aan Postbus 34 te Schiedam.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1959 | | pagina 2