Terug naar het verleden? Man sleept zich in pyjama tot grens m CAROL -DAY. Laurens No.lÖ WAT VINDT U VAN TV? SPROETJE'.SPARKS MËS8 *3 Vanavond „Het Mud der tiend nizenden' 53 IMM HET POSTKAN TOOR UW SPAARBANK frautéff-tzz z&Xt, N&x, - Het TV-theater presenteert volgende week: uaqezien Kind gedood na val van auto Arrestant ontglipt uit ziekenhuis .Volksaandelen' groot succes Uitslag kaartspel 1 Blikseminslag 2 *ASPRO's-m... U/?ntmeeS> fit! DE DOCHTERS VAN MEVROUW PEACOCK rzöëveIT"Vr0UW' DE P VerS W°ord 7T «a®"™*"-'»» «?«?•<*- TWEE dingen moet men bij de kabinetsvorming onderrcheidenhet vinden van de formule en het vinden van de mensen. De taak van de'heer Bee) is, de formule te vinden. Hoe ver is hij daarmee ge vorderd? Waarschijnlijk is hij er nog niet helemaal uit. Het was oorspronkelijk rijn bedoeling, in tien dagen gereed te zijn; maar het staat nu wel vast, dat er tenminste nog één dag bijkomt. Officieel is er dus nog niets bekend; maar enige dingen tekenen zich toch wel af. Het zou ons niet verwonderen, wanneer de heer Beel op het punt staat, de brede basis af te schrijven. Iets in de volgorde van zijn consultaties wijst in die rich ting, en het wordt bevestigd door het ontbreken van enig teken van toe nadering tussen de K.V.P. en de P.v.d.A. - Hoe gespannen de verhoudingen nog zijn. is aan hef licht gekomen bij de samenstelling van de aanbeveling voor het Kamervoorzitterschap. De P.v.d.A.-fractie wenste wel een K.V.P.-cr maar niet de heer Kortenhorst als nummer één. De K.VJP.-fractie heeft dit alleen maar als een affront willen opvatten ofschoon bekend is. dat in haar kring geenszins onverdeeld gunstig over de heer Kortenhorst wordt gedacht. Het feit. dat zij zich kennelijk niet heeft verdiept in de motieven van de heer Burger en de zijnen en evenmin in de vraag of het gewenst is. het Kamervoorzitterschap in handen te laten van eett man. die bij'een groot aantal leden geen vertrouwen geniet, is veelzeggend. Wanneer nu wordt verklaard, dat dit punt hij de informatieve arbeid van de heer Beel geen gewicht in de schaal tegt. dan kan dat alleen maar formeel juist zijn. Er is een bitterheid, waarvan niet valt te zien, hoe die door een betrekkelijke overeenstemming over een aantal concrete punten van regeringsbeleid zou kunnen worden overbrugd. Veel groter is nog de kloof tussen P.v.d.A. en A.R.P.; en toch zou de A.R.P. in een nieuwe combinatie weer moeten meedoen, omdat anders de C.H.U. niet wil. Wie al deze dingen in aanmerking neemt, kan onmogelijk erg optimistisch zijn. TOCH ligt in herstel, geheel of gedeeltelijk, van de in december 1958 verbroken samenwerking de enige kans op een iet of wat parle mentair ministerie. Niet alleen kan van samenwerking tussen P.v.d.A. en V.V.D, geen sprake zijn. maar ook de K.V.P. wenst geen kabinet, dat zou berusten op een rechtstreeks akkoord met de VV.D. De aandacht mag er intussen op worde» "gevestigd, dat de bezwaren hier tegen bij de K.V.P. vooral van taktisclie aard zijn. Zij wenst geen ver bintenis, die baar in haar werfkracht kan schaden. Maar in de Ttveede Kamer is de verhouding tussen K.V.P. en V.V.D. op het ogenblik heci wat beter dan die tussen K.V.P. en P.v.d.A. Op dit punt aangekomen lijkt het ons gewenst, de aandacht re vestigen op de geest waarin de jongste verkiezingen zijn gehouden. Die was eigenlijk aldus: voor of tegen de socialisten. Het leek een terugkeer naar vooroorlogse verhoudingen-; en het is niet zeker of het streven in die richting is onder broken, ook nu de uitslag der verkiezingen niet geheel heeft beantwoord aan de verwachtingen van hen, die voor het uitschrijven er van verant woordelijk waren. En zo is er aanleiding tot de vraag of het toch niet voor de hand zou liggen, dat nu gpbeurr wat in december is uitgebleven, n.l.i vorming van een kabinet uit de groepen, die althans dit gemeen hebben. dat ze de P.v.d.A. op een afstand willen houden. Het Js niet uitsluitend een politieke zaak. Er komen thans ook veel Tang verdrukte gevoelens van wre-rel tot uiting, leder kan het constateren. Een terugkeer naar de tijd, dat de socialisten als twee derangs burgers werden beschouwd, liikt ons in vele opzichten onge wenst. Oorlog en bevrijding hebben aan deze echt Nederlandse eigen gereidheid. die het land in hoge, mate heeft geschaad, een einde gemaakt; «n bet zou nu niet meer gaan tegen een kwart maar tegen ongeveer een derde part van de natie. Aan de andere kant echter heeft een samen werking, die niet op een minimum aan vertrouwen en verdraagzaamheid berust, al heel weinig zin. JAWEL, zal men zeggen, maar de K.V.P. wil toch geen rechtstreekse samenwerking met de V.V.D.? Kijk. op dat woord „rechtstreekse" komt het aan. Want er zijn wel andere kabinetten mogelijk dan parle mentaire. En buiten officiële verantwoordelijkheid van partijbe-iuren en Kamerfracties is er alle gelegenheid om de toenadering te vinden, die nu afstuit op politiek-taktische motieven. Wat moet de grondslag zijn van zo'n kahinet? Welnu, men kijke terug en ga na, wat de grondslag is geweest van de kabinetten in de dertiger jaren. Deze kabinetten berustlen op een samenstel van liberaal -economische op vattingen, die door de confessionele partijen echter christelijk werden uitgelegd. Eigenlijk was Colijn de laatste grote liberaal! Nogmaals, wij geloven niet dat dit terugvallen op voorbeelden, waarvan het gebrek aan succes achteraf zo duidelijk aan liet licht U gekomen, voor het land erg gelukkig zou zijn. En wij zouden ons kunnen vooi «tellen dar. 'wanneer de kiezers daarover kregen te slemmpn. de uitdag vernietigpnd zou zijn. Maar er is op andere grondslagen gestemd: en de gang van /.aken wordt nu bepaald door de gekozenen, wier gezindheid lijkt te neigen naar herstel van vroegere verhoudingen. Het is tenslotte dan toch maar heter, bet op die manier te proberen, dan een aantal geachte afgevaardigden te dwingen, rich in duizend bochten te wringen. Niet alleen vanwege het weinig fraaie schouwspel maar onk omdat een zodanige samenwerking toch niet duurzaam kou zijn. Alleen, wanneer de heer Beel deze extra-parlementaire formule aanbe veelt, wie zullen er dan de uitvoerders van worden Woensdag 25 maart 1959 Radio T N „Het kind der tienduizenden", A het televisie-spel van Bert Schier- beek, dat vanavond door de VARA wordt vertoond in de regie van Kees van Iersel, verwachten regisseur, spelers en schrijver van de kijker een actief meedenken met de hande ling. Het is. wat men zou kunnen noemen, „een moeilijk stuk", dat wordt voorafgegaan door een inlei dende discussie, waarin de kijker enigszins vertrouwd wordt gemaakt met de gedachte die er aan ten grondslag ligt. De plaats van handeling is een ta melijk somber café, waarin wat men sen bijeen zitten. Er is een soldaat (gespeeld door Jan Retèl), een ver pleegster (Andrea Domburg), een Heilsoldaat (Ferdinand Sterneberg), een burgerman (Chris Baay), een ober (Gerrit Lindenberg) en vele anderen. Alien in dit café hebben hun ver- halen, die allemaal anders luiden maar in diepste wezen aan elkaar gelijk zijn. En al die verhalen heb ben één eindpunt met elkaar ge meen. Ooit waren deze mensen elk ..het mooiste kind van de wereld", maar dal is lang geleden en nu zijn zij nog slechts kinderen der tien duizenden. Zij 2ijn dit geworden via illusies, die niet waar zijn gemaakt, na wanhoop en teleurstellingen. Bert Schierbeek. die naar voren is gekomen uit de groep der experi mentele schrijvers die omstreeks 1930 van zich deed ho ren, heeft dit spel speciaal voor de TV geschreven. Het is tot stand geko men in nauwe sa menwerking met de regisseur Kees van Iersel. die een aan tal bijzondere TV- presentaties op zijn naam heeft staan. Het laatste daar van was het spel „De kleine prins" van Antoine de Saint Exupéry. Bert Schierbeek Bij het spel wordt muziek uitge- I ERNSTIGE MUZIEK S,10-10.35 NCRV. „Het lijdensverhaal naar Mattixeus" door Ernst Pepping, uitgevoerd door twee koren onder leiding; van Marinus Voorberg. LICHTE MUZIEK 8.00-8.30 NCRV. Het Robert Clarfe- trio voert lichte klassieke werken uit. 9.10-10^20 VARA. Gevarieerd program ma door het Promenadeorkest o.l-v. van Hugo de Groot met zang van Ans van Baaien. I FOLKLORE 7,30-8.00 VPRO. De In ons land wo nende Hongaarse Journalist Pal Ba- lasz verzorgt een programma van gesproken woord en muziek over de lente langs de Donau. GESPROKEN' tVOOKD 10.45-11.00 VARA. Populair weten schappelijke causerie door dr. C. van Rij singe. DIVERSEN' ï.IÖ-7.30 NCRV. Causerie van Rocus van Ypcren met muzikale voorbeel den over muziekkorpsen. Deze keer het koraalspel. 8.15-9.10 VARA. Bert Garthoff Is weer eens gastheer In een programma waarin tot een landgenoot wordt ge zegd „Dit is uw leven". Televisie HET avondprogramma opent met het weekoverzicht van het NTS-jOhr- naal (8.09). Hierna is de beurt aan de VARA. die begint (8.30) met een politiek overateht door dr. L, de Jong. Vervolgens een discussie ter Inleiding deze avond décors zijn van Jan Rietveld. Nog juist, gelijk met de vertoning van dit spel, heeft de Nitgeverij „De Bezige Bij". Amsterdam, het gepres teerd het spel „Het kind der tien duizenden" in druk te doen verschij nen. Het is een litteraire pocket. Prüs 2.30. „Het kind der tienduizenden" door Bert Schierbeek, begint om 9.00 uur. Repetiüe-foto van twee der spelers In „Het kind der tienduizenden". Links Marietta Flink, die de rol van het lichte meisje speelt en rechts Chris Baay, die de burger man zal uitbeelden. (Advertentie LM.) Gevestigd in 2200 postkantoren Rente 3 Tot f 10.000,- rentegevend Bovendien: u kunt er praetiscli altijd terecht, zolang 't kantoor geopend is - dus ook na drieën! KOPENHAGEN De zendeling, arts en Nobelprijswinnaar dr. Albert Schweitzer beeft de Sonningsprijs van 100.000 kronen gekregen. De Deense hoofdredacteur C. I. Sanning heeft deze prijs in het leven geroe pen voor mannen en vrouwen die zich hebben ingespannen voor de Europese cultuur. DEN HAAG Denemarken heeft met ingang van gisteren de grensdo- cumenten voor alle soorten auto's afgeschaft. Voor personenauto's wa ren deze documenten al niet meer nodig. Alleen de groene verzekerings- kaart blijft vereist. k ZONDAG: 's Ochtends om 11.15 uur Euro visie uit Rome van de Pausmis met de zegen Urbi et Orbi. 's Avonds o.m. telerecording van een concert door het symfonische orkest van de Belgische omroep met de pianist Eduardo del Pueyo, MAANDAG: 's Avonds 8.3010.30 uur Euro visie uit Duitsland van de opera „De bruiloft van Figaro' door Mo zart. DINSDAG: De Britse humoristische film „Gek op mannen". WOENSDAG: 's Middags AVRO-jeugdprogram- ma „Morgen gebeurt het". 's Avonds als TV -spel „The winslow boy" met medewerking o.m. van Paul Steenbergen, Myra Ward en Paul Hof. DONDERDAG! Na o.m. het AVRO-sportpano- rama een nieuwe aflevering van „Alles gaat naar wens" met als hoofdpersoon de schilder Karei Appel. VRIJDAG Op deze avond voortaan het NTS weekjournaal. Hierna 't filmjournaal l.v.m. het tienjarig bestaan van de NAVO. Tenslotte een telerecording van de Duitse TV van het jazzorkest van Eddy Sauter. ZATERDAG: Jeugfilmprogramma van de NTS. "s Avonds amusementsprogram ma van de NCRV met quiz. klein kunst door Guus' Hermes en „Scherzo". (Advertentie I.M.) &*t verrassend lekkere sigaret MUSSELKANAAL. Gisteren is te Valthermond de vijfjarige Ina Haandrikman om het leven gekomen. Met een. paar vriendinnetjes was zij op een oplegger geklommen. Toen. de wagen zich in beweging zette, ver loor het meisje het evenwicht en viel van de auto af, waarbij zij voor de achterwielen terecht kwam. Het kind werd vrijwel op slag gedood. WAT is uw mening qver de huidige televisieprogramma's, vindt u deze goed, geslaagd of niet goed en weinig ge slaagd? Deze vraag heeft het Nederlands Instituut voor de Publieke Opinie, het NIPO, aan honderden volwassenen m alle welstandsgroepen en in alle aelen van ons land voorgelegd. Dit xs hun oordeel: Goed 10 procent Ta mei Uk goed 25 procent Niet goed, weinig geslaagd 18 procent Geen oordeel 47 procent HENGELO. Gekleed In pvama en schreeuwend van pijn lag dins dagmorgen de 46-jarige arrestant S. S. T. In een berm "van de weg bjj Glanerbrng, nauwelijks honderd me- i ter van de Duitse grens. Zijn vrij heidsdrang leverde hem alleen op, I dal hij niet terugging naar het r.k, ziekenhuis in Delden, waaruit h|j ontsnapte, maar veilig in het huis van bewaring te Almelo werd ingesloten. Het was gisteren voor de tweede maal. dat de man. hoewel gewond, aan de politie trachtte te ontglippen. 1 Nog maar enkele maanden geleden werd T., wiens gezin in Delden woont maar die zelf zonder een vaste woon- plaats rondzwerft, in het Koningin Juljanaziekenhuïs in Hengelo opge- nomen wegens een blindedarmopera- tie. j Kort tevoren was hij aangehouden verdacht van diefstal. Nog voor zijn Bij deze peiling is geen onderscheid gemaakt tussen hen die wel en zij verwiJcierci> ve5> £iPvic%tfw^iP) h*rii!*n. - dween hij spoorloos. ^Walmeer'het VïPO^eze^acto/1 in zijn peiling betrekt liggen de cijfers j Maar op 19 december van het vorig belangrijk, anders. Het oordeel van hen die een toestel hebben iuidt: Goed11 procent Tamelijk goed 53 procent Niet goed, weinig geslaagd26 procent Geen oordeel 10 procent Het oordcel van hen die GEEN toestel bezitten: Goed 1° procent Tamelijk goed19 procent Niet goed, weinig geslaagd16 procent Geen oordeel 55 procent jaar kreeg de politie opnieuw con- i tact met hem. Omdat in de kluis van de melkfabriek in Delrien een onge- i woon groot bedrag was opgenomen, j dachten de politiemannen: „Het zou al gek moeten lopen, als daar geen dief op afkomt." Ze kregen gelijk, want in het holst van de nacht sloop een man het gebouw binnen. Zodra hij bemerkte, dat hij in de val was gelopen, trachtte hij de plaat te poetsen. Tijdens de achtervolging werd hij aangeschoten en zo belandde'T. met een verbrijzeld onderbeen, in het Del- dense ziekenhuis. De doktoren brachten een pen aan in zijn been. waaraan gewichten wer den gehangen. Dit bleek voor T. geen reden om in het bed te blijven. Maan dagnacht wist hij de gewichten 1c te haken. Omdat hij geen kans za[ te lopen, schoof hij op zijn zitvia*,, zijn kortstondige vrijheid tegemoet. Hoe hij in enkele uren tijds helemaal bij Glanerbrug bij de grens is te rechtgekomen, blijft een raadsel. Hij zelf zei, dat hij een eind achterop bij een fietser was meegereden, maar dat klonk niet erg geloofwaardig gezien Zijn luchtige kledij. BONN. Voor de eerste Duitse „volksaandelen" in het industriële concern Preussag, waarop van giste ren af door het publiek kon worden ingeschreven, bleek een zeer grote vraag te bestaan Er zijn zoveel aan vragen binnengekomen, dat de emis- siebanken hebben besloten de in schrijving op 31 maart te sluiten. ACHTTIEN gelukkigen hebben de TT E televisietoren van Markelo is uitslag van het radiospel „Alles MduerientiG MA.) uitslag van het radiospel „Alles op één kaart" juist voorspeld. Voor wie deze uitzending heeft gemist hieronder nog even het geheim schrift waarin de uitslag besloten ligt Zwolle (Maria Zamora), Leiden (Mieke Telkamp), 6350. WAT 'n weer.! paar KUNNEN we toch NIET" DOORGAAN OM JOU TERUG 8RSN6EN DAT IS IN ORDE. ZULLEN NU NO© WAT DRINKEN (WARY BLIJFT VAN MACHT houd u zl ei/én ff EN EER,DAN BEL1K OtPoüTit'. 06ENÖUKJ£MENC>£/N ZE ROEP£rt OM HUM ÓPUUtfl W V0ÊL Nitf GEKLEED Z0NDER0Ü WtLLM Jn.Wc vvIltuT tin 0PÊL LtT}t DDEJff' bit CAP WAAK orO GEL D? IK.ZAL DE-OMfD &LLLÉM het sou we echter wers SpyrEN als dat heerschap van- IK KQ/1 N/er OM Tc KL IKKBN iwé DAAG OF WORGEN 2ELP SENS TEGEN KAPTE/N, WAAR NEÖ/KOH/PER/1(SS/E^\ V EEN DEURPOST OPL/EP QFZO 0/i sy net volgende "ongelukje n 'nJ hr als Je snapt wat ik GEDULD TE TESS*. WVBESTE JONGEN, IVAT/K^ BEDOEL N/ETZ/E, DA TWÉèT IK -^Sj ,1 IK BESLOOT EENS /ffET Pt "OUWE TE PRATEN. V/ES 7RAAN7V8BETJES CET Cf JE WCOKPEN, QF IK DkJC/L HET PEK/ R.UZ/E. EN AL NETJE AAN \Y8ES7. N/ET. N/ET/ VERLit- ZEN Al AAP PAS OpJ DE BOOTS /S 'N KR/A JE RAKKERS REKEN WAAR KAPTE/N. gisteravond door blikseminslag even buiten werking eweest. Tegen tien uur verdwenen beeld en geluid i van de televisietoestellen van dekij- j kers in het oosten van het land. Na twee minuten kon door provisorisch j ingrijpen de uitzending, wat 't beeld betreft, weer doorgaan. Twintig mi- I nuten later kwam ook het geluid i weer normaal door. De schade in Markelo was niet erg groot. Neem 'ASPRO en U *oelt U opknappen ASPRO' brengt onmid dellijk verlichting irriteert Uw maag niet. iaat mms BDUETT het zijn) een onschuldige en weinig agressieve dwaasheid; en zij was zich te zeer bewust van haar eigen si tuatie om onderdanig te doen tegen over haar meerderen of uit de hoogte tegenover ondergeschikten. Hoewel ze een buitensporig vertrouwen had in de juistheid van haar oordeel en ze een onverbetelyke leidster van haar dochters was, ontbrak het haar in het geheel niet aan gezond ver stand; het kwam misschien doordat zij door de praktijk meestal in het 36 weggevaagd. Laat ze maar zeggen gelijk werd gesteld dat zij zich moei- u 4 wat ze willen, het was haar onver- ïjjR bon voorstellen dat zij ooit on- De vijfde dag brak aan. De post SChillig: het flauwe, kinderachtige gelijk kon hebben. Als zij zich at af kwam. Nog altijd niets. Treurig, boos geheim, dat al zo gauw aan het licht vroeg of de Skimmers wel de ge- ging ze terug naar de ontbijtkamer kwam, stond haar nu lichtelijk tegen. schikte omgang waren voor haar en verdeelde de brieven toen nam „En Catherine," zei mevrouw Pea- dochters dan was het ongetwijfeld ze -haar plaats aan tafel weer in. Cock. „moet je je pakje niet open- het feit van de winkel dat haar deed Twee minuten later keek iedereen maken?" twijfelen: de winkel en de herinne- op, toen er op de voordeur werd ge- Zij antwoordde met schijnbare ring aan het kleine kale mannetje irar, Rér riin» kalmte: „Dat kan .wel even wach- jn zijn hemdsmouwen dat in 'n hoek „Wat kan dat zyn, zei mevrouw ten. Na het ontbijt. Het is alleen aan het etalage-raam zat, met zijn Peacock ,om deze tyd. maar een boek dat ik te leen krijgrug naar het licht, bezig met het - .riep SaIa- »bW van meneer Crabbe," repareren van horlofies. Maar het leit .Nee maar! Dat is erg vriendelijk dat hy een winkef,er was en ivat ten. Jenny doet open. Daar betalen we haar voor, „O ja, Sara?' vroeg meneer Pea- van hem." „Ja hè? Mogen we boers sprak werd weer goedgemaakt r Lilen, ^00r kundigheid in zijn vak, waar- fiiet mn- SSf^ranT0 wïrkel?ikhr0:'k? Als we niet rr.o-' SÏTStaïtiSw ierbïd had. langstelling. .Werkelijk. Ik was in gen zei Catherine strijdlustig, „moet Het merendeel van de dingen die hij VeeS2f^ incttieas™eftdeed ik e.?n oi! alldere UitvklCht verz,n" ?erk?cht! slc«den ehro^ Een nakie voor luffrouw Cathe- ne^' n v,k a noraeters was, naar zij wist, het ,,-uen pakje voor juiirouw «-axne- over meneer Crabbe werd geen Wpru van riin honden Bovendien „Danit je, Jenny." Mevrouw Pea- 4n teleurstSinè^Ên^elS Ite welgemanierd joneI»«s- rock «lak haar hand uit T k teleurstelling. r,n zeirs zijn je was> De onbekende factor was zijn cock stak haar hand int. brief vriendelijk maar kort, die ze m vrouw die helaas van aUes kon zijn. Catherine, half opstaand, zei vlug: de afzondering van haar slaapkamer Maar toch' kan gedacht hebben, „Dank je wel Jenny, ff i] je het als- las, kon haar ook in het eerst met was het risjC0 «iet groot en ter wille jeblieft aan mij geven?" troosten. Het boek dat hij haar zond van de meiSjes vooral van Catherine, Haar luide stem verbaasde haar. was een nieuw exemplaar en hij had moegt zjj dat ^aar nemen. Catheri- Zij voelde zich een beetje misselijk, haar naam op het schutblad geschre- ne was onhandelbaar, moeilijk; het Het luide kloppen van haar hart vul- ven. Wat had ze meer verwacht? 20U daar misschien goed doen eens de de gehele kamer. Iedereen, be- Niet veel. Toch was ze onredelijk eeo p00sje van huis te zijn. halve mama, keek haar aan, vragend, teleurgesteld en pas langzamerhand, Mo„oa_ _Hn w.EI1„ verlangend haar genoegen in deze toen de dag verstreek, werd haar «ïzichfc onverwachte gebeurtenis te delen, stemming beter en verdiepte zij zscb dige bruine oogjes, zU" s™al 2 Mama, met hef pakje in haar hand, weer in haar droom. an Si-i"?Stg„jSSSLbanken keek naar het poststempel en bestu- vU i"Vn JJ h?/ïrans' hpt handschrift ot> de label 4 Zijn kaal hoofd had nog een krans voor ze het am de wachtwde Jenny c. t, van zilver-grijs haar en rijn wangen, teruggaf ter overhandiging aan het Skl^™rs waffn' helaas m glad geschoren, waren zo zacht en lieve kind, dat het zonder een woord ™ken' en hadden zelfs een winkel, gaaf als van een kind. Toen hij by ip 7P(I(rPn aannam er een vluchtive Had mevrouw Peacock daarom zo hun komst van zyn werkoanK. op blik op wierp en het ongeopend lanS m°eten denken over Ellens uit- stond en met zijn hoofd wat schuin naast haar bord liet liggen. Ter- nodigmg? Als dat zo is, dan gaf zij en zijn kleine behaarde pootjes ge- wijl haar blos zakte, bediende ze het met toe, dus ze mag er niet van vouwen op zijn maag, achter ne zich van marmelade en wachtte tot beschuldigd worden. Snobisme speel- toonbank stond waren Catherine en de nieuwsgierigheid óf bedaarde óf de als regel geen bewuste rol in haar Sara verrukt over hem. Zy waren zich in vragen uitte. Het kon haar gedachten: in een sociale orde waar wat eerder dan was afgesproken en niet meer scheien wat er gebeurde: standsverschillen nu eenmaal wer- hadden hun bagage zolang aan ne» het mislukken van haar onzinnige, den geaccepteerd en iedereen wist station gelaten. J onnodige plan had al haar angst „waar hij stond" was het (of kon (wordt vervoiga/

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1959 | | pagina 1