TEN HALVE GEKEERD SCHADUW DER APARTHEID mmmmUK 3 JAN STRIJBOS IN DE BOOT M Eng zoontje MAÏZENA DU RYE A Kip met drie poten geslacht ABDIJSIROOP- „Het Kind der Tienduizenden en morgen Radio Superbedden voor sjeiks Vanavond Maand geëist tegen leerling- gasfitter Kritiek op beleid i Ned. Opera DE DOCHTERS VflN MEVROUW PEACOCK DE onverwachte vrijlating van de heer Schmidt op grond van een vonnis in revisie, waaraan ternauwernood ruchtbaarheid is gegeven, tan gelden als een teken, dat in Indonesië liet politieke sentiment het geweten nog niet geheel tot zwijgen heeft gebracht. De rech- terhjfce macht beeft indertijd de moed gemist om dc nationalistische campagne, die met alJe geweld het bestaan van een Nederlands complot tegen dc Indonesische onafhankelijkheid aangetoond wilde zien, te ver loochenen. Er kan geen twijfel bestaan of de rechtbank, die het vonnis tegen de heer Schmidt heeft uitgesproken, was zich in haar hart volkomen bewust, dat het bewijsmateriaal slechts vrijspraak rechtvaardigde. Ze heeft deze niet aangedurfd ten overstaan van een opgewonden straat, die dc doodstraf eiste. In dit licht bezien werd de levenslange gevangenisstraf een poging om tijd te winnen. Men mag aannemen, dat ook de Indonesische regering wel van de zaak- Schmidt af wilde. Het is nauwelijks aannemelijk, dat er geen contact is geweest tussen regering en hooggerechtshof. Zo is een oplossing gevonden, die het gezicht van de rechterlijke macht redde en de straat er buiten liet. Het is al met af nog allesbehalve een schone zaak, welker betrekkelijk goede afloop niet in de laatste plaats het gevolg is geweest van de taaiheid van de heer Schmidt. Hij doorstond de beproeving, die de heer jung- schlager te machtig is gebleken. Toch zit er iets bemoedigend? in het feit, dat de autoriteiten tenslotte de voorkeur hebben gegeven aan een ten halve keren boven een ten hele dwalen. Laat men dit gunstige aspect niet te gering achten. De zaak-Schmidt is wel eens vergeleken met de zaak-Dreyfus, en ze heeft er dit mee gemeen dat tenslotte meer of minder het recht zegevierde. Maar ten tijde, dat in Frankrijk de zaak-Dreyfus aan de orde was. diende in Nederland de Hogerbuis-zaak, ook in een zwaar politiek geladen sfeer. De Hogerhuizen zijn tot zware straffen veroordeeld wegens een inbraak, waarvan tenslotte haast ieder wel overtuigd was. dat ze die niet hadden begaan. Het onrecht is echter nimmer goedgemaakt. Het is een oude koe, inderdaad; maar toen die een aantal jaren geleden door middel van een toneelstuk uit de sloot werd gehaaid, bleek ze toch heel wat nieuwe gevoeligheid te wekken. Moraal: het stugge Nederland mag niet te licht denken over een zelfover winning van anderen. VOLGENS een door bet Britse ministerie van Koloniën uitgegeven witboek waren de onlangs in NyassaJand voorgekomen geweld dadigheden het gevolg van de noodzaak, een complot van inheemsen tegen de blanken te verijdelen. Dit zou dan ook verklaren, waarom onder de negers vele tientallen en onder de blanken feitelijk geen slacht offers zijn gevallen. Er bestaat in Groot-Brittannië veel twijfel aan de juistheid van dit witboek, dat niet het resultaat is van een gedegen onder zoek maar van de inlichingen, verstrekt door het (Britse) hoofd van het Centraal-Afrikaans federaal gezag in Nvassaland. Deze Centraal-Afrikaanse federatie, waartoe ook de verschillende delen van Khodesië behoren, staat bij de inheemsen niet in een goede reuk. llun redenering is, dat de federatie slechts dient om de apartheid te verwezen lijken, die onder rechtstreeks Brits bestuur geen kans zoti hebben. Het kan inderdaad niet worden ontkend, dat de minister-president van de federatie, Sir Roy Weienski, een politiek voert die in sterke mate is gericht op hand having van de blanke suprematie. Het behoeft geen beloog, da! dit een hachelijke zaak is in een land. waar de blanke be\olking zo'n klein deel van de totale uitmaakt, en in een lijd, dat het zelfbewustzijn van de negers zozeer toeneemt. DE kritiek op het witboek komt volstrekt niet uitsluitend uit de kring van de oppositie. Ook de Times vindt het «en allesbehalve onaanvechbaar stuk. De indruk is zeer sterk, dat de regering der federatie op enige vage vermoedens maar at te graag heeft inge grepen om de tegenstanders van haar apartheidspolitiek te intimideren. Typerend is b.v. wat over de gearresteerde negerleider dr. Hastings Banda wordt gezegdbij het smeden van het complot was hij niet aanwezig, maar hij waa toch de drijvende kracht. Zoiets klinkt niet bijzonder overtuigend. Vast staat in ieder geval, dat de negerleiders Brits bestuur niet afwijzen, maar tegenstanders zijn van de,federatie. De schaduw der apartheid valt over Nyassaland onder het bewind van Sir Roy We1en*ki. Londen is met rijn witboek niet van deze zaak af. De regering val irt ernst onder ogen moeten zien wat zij wil: handhaving van *Sya$«alaiid in de federatie met de kans op vervreemding door de apartheidspolitiek of rechtstreek? Brits bestuur met handhaving van de mogelijkheid op behoorlijke verhoudingen, waarbij de leidende posten echter geleidelijk in de handen van de inheemsen «uilen komen. GESPROKEN WOORD 7:50-8.W) Hilv. It, Uitzending voor da AJU-partiJ, DIVERSEN Ï.D5-8.0O AVro, „Ga er een* voor zitten*' met lichte plaatjes en een nleuwa aflevering van „Koek en el" Advertentie i.M T elevisie BARNEVELD Gisteren ontdekte men op een pluimveeslachterij te Barneveld, tussen een grote partij slachtkippen een volwassen kip met drie geheel volgroeide poten Pluim veedeskundigen in Barneveld noe men het een wonderlijke speling van de natuur. De derde poot heeft ech ter het leven van de kip njet kunnen redden. Het dier is geslacht. (Advertentie 131.) Zo'n scherpe boost moakl U doodmoe en ondermijnt Uw gestel. U bent er het vlugst van af met Y ER verduidelijking voor mie -* gisteravond nee ft geluisterd naar Bert Garthoff's programma „Dit is uw leven" en toen plotse- ling een onbedaarlijk gelach hoor de; dat ms op hetzelfde moment waarop deze foto werd gemaakt. Jan P. Strijbos in de boot; in zijn eigen opblaasbare rubberboot waarin hij de volgende zomer zal zwerven op de> meren in het arcti sche gedeelte van Finland, Zo juist had. Bert Garthoff hem de hoofd persoon in deze aflevering van „Dis is uiö leven" deze boot, de „Nautilus", aangeboden als ge schenk van de VARA. We hebben uit het programma be grepen dat Jan Strijbos, de „praten de trekvogel" die van Zuid- tot Noordpool zwierf een beste kerel is. maar soms een tikkeltje gezellig eigenwijs. De opzet van het programma week deze keer in zoverre af van de vorige malen, dat Jan Strijbos meende, dat hij antwoord zou geven op vragen die een jeugdforum onder leiding varf Joop Sóhne hem zou stellen over vogels. Maar bij de tweede vraag al van Wim Trinks uit Amersfoort kwam de aap uit de mouw. Een spannend moment leverde op tie komst van Jörgen Tandberg uit Oslo. Thans drukker en uitgever, toen in *39 een van de drie mannen die Strijbos op Spitsbergen heeft ge red van een bijna zekere dood. Bij het begin van de uitzending was hij nog niet gearriveerd. Zijn vliegtuig uit Oslo had moeten uit wijken naar Brussel wegens de mist, per trein reisde hij terug naar Am sterdam en vandaar werd hij met de snelste auto uit het wagenpark van de VARA. die van de heer Broeksz, naar Hilversum gebracht; nog juist op tijd om de verloren man van toen de hand te kunnen drukken en her inneringen op te halen. TJET woord zelt heeft geen be- 77-*- tekenis, maar suggereert een betekenis", zei de schrijver Bert Schierbeefc gisteravond ter inlei ding van zijn televisiespel ,.Het Kmd der Tienduizenden". Dit uit gangspunt hield in, dat de kijker naar dit experimentele TV-drama de suggestie van een „werkelijk heid" alleen kon ervaren door het inwisselen van de pasmunt van het door de schrijver verstrekte woord. Schierbeek pionierde met dit spel in het dramatische niemandsland, waar o.a. Ionesco en Beckett nog slechts enkele verkenningen in heb ben gedaan. In „Het Kind der Tienduizenden" is de dialoog en zijn de figuren zelf haast topzwaar van de symbo len, waarvan de betekenis soms schokkend duidelijk wordt, maar sc-ms ook in de mist blijft. In het café waarin het hele spel zich af speelt. trekt een commentariërende „heilswaehter" (een figuur die, naar de schrijver vooraf meedeelde, niets uitstaande heeft met het Leger des Heils. zoals de kijker zou kunnen veronderstellend een aantal lijnen in de dialoog door naar het lij densverhaal uit de Bijbel. Dat is echter slechts een van de draden van dit gecompliceerde spel. Wie de andere draden niet helemaal heeft kunnen volgen mag dit voor een deel op rekening schrijven van een niet geheel gelukte sprong van de Literatuur naar het drama. Regisseur Kees van Iersel had de inationele sfeer o.a. geaccentueerd door het gebruik van spiegels en door enkele opmerkelijke techni sche vondsten. Dat de VARA met ae uitzending van „Het Kind der Tienduizenden" wellicht een aantal kijkers heeft afgeschrikt, mag be paald geen belemmering zijn om 't zoeken naar nieuwe wegen voor 't TV-drama voort te zetten. Alleen op die manier kan de Nederlandse I televisie hopen ooit volwassen te i worden. Schierbeeks poging van t gisteravond was in elk geval een I boeiende ervaring. B. v. R. .Don Camillo OP dinsdag 7 april presenteert de KRQ-televisie de film „De kleine Wereld van Don Camillo", met m de hoofdrollen Fernandel, als Don Camillo en Gmo Cervi als burge meester Peppone. De film zal wor den ingeleid door A, van Domburg en wordt die avond vertoond direct na het NTS-journaal dus om 8.20 uur. OURNAAt, en weeroverzicht (8.00) en Hierna een procrimma van de KRO met achtereenvolgens: „Gasten boek" (8,211), historische beschouwing over „De lijkwade van Turijn" (8.40) en tenslotte «en instructief programma over «e JiturgLe op Goede Vrijdag en Paaszaterdac (9.00). ERNSTIGE MUZIEK 5,10-7 ,oo NCRV. Het Koeekert-kwartet voert uit het Strijkkwartet no. IZ in E van Schubert, 8.25-8.40 NCRV. Albert Schweitzer speelt twee crRClkoralpn van Bach op het orsel %an st. Aurêlie te SlraatsbWR. 9,00-H.oo NCRV. onder Ieidin* van Marlnns Voorhef« voeren het Om roeporkest, het Groot Omroepkoor en het Vocaal Ensemble uit „La Pas sion", een oratorium in twaalf delen van Georges Mieot. 1I.W-12.00 NCRV. Het Hongaars Strijk kwartet speelt het kwartet no. 15 la A van Beethoven, FODKLORE 7.10-7.30 VARA. Michiel de Ruyter laat nieuwe opnamen horen van het Spirit of Memphis Quartet. Spirituals en gospelsongs. GESPROKEN WOORD 6.15-6.25 HIlv. L uitzending vow- de P.v.d.A. DIVERSEN 9.33-9,55 "VARA. Een programma van lentepnezie, samengesteld door Garmt Stuiveling en voorgedragen door Jeanne Verstraete en Paul Deen. Televisie VANAVOND als extra-Ui trending neemt de NTS in een relais van de Vlaamse TV over het TV-spel „Pro ces tegen Jezus," (8.00-10-15). Het is geschreven door Diego Fabri en ver taald en bewerkt door Ludo Bnrlet en Ast Fonteyue. Het wordt een recht streekse uitzending uit Het Cultureel en Artistiek Centrum te Ukkel. LONDEN. De Engelsman Do nald Bliss, die superbedden van 25.000 galden per «tuk, verkoopt, Is heel tevreden van een bezoek aan het land van duizend-en-een-nacht terug-gekeerd. Hij heeft twee bedden verkocht aan de sjeiks van Bahrein en Qatar aan de Perzische Golf en hij is er zeker van er in die streken nog veel meer te zullen verkopen. ,J2r is een pracht van een markt voor ons daar," vertelde Bliss en thousiast bjj zijn terugkeer in Lon den, „krachtens de Mohammedaanse wet mag iedere sjeik vier vrouwen hebben en meestal zetten zij iedere vrouw in een eigen paleis. Onze leu ze is nu een bed in ieder paleis". De super-bedden hebben inge bouwde televisie, radio, telefoon, ver warming, kookapparaat en tal van andere snufjes terwijl de sprei van. mink is vervaardigd. MOSKOU Oekrainse dokters hebben uit zeewater een geneesmid del tegen bijziendheid gemaakt. Dit heeft radio-Moskou woensdag ge meld. Het geneesmiddel wordt on derhuids ingespoten. Na tien injec ties verbetert het gezichtsvermogen. Radio ERNSTIGE MUZIEK 8.05-9.W AVRO. Het Omroeporkest j o.l.v. Eduard Flipse voert met ErwJn 1 Laszlo, piano, werken uit van Han- del, Liszt en Schubert, 930-10.00 NCRV Op grammofoonpla ten het concert voor twee piano'* en orkest van MennöeJssohn. I 10.IO-1O.4O NCRV. Willem Mudde j bespeelt het orgel van de Nicolaikerk ln Utrecht. 11.20-12.00 NCRV. Uitvoering op gram- mofoonplaten van het planotrio In j A van Brahms. i rOLKLQRE 10-25-10.40 AVro. Mary O'Hara ringt Ierse volksliedjes. j LICHTE MUZIEK i 11.25-12.00 AVRO. Discotario met nieu- i we lichte plaatjes. II OORSPELEN 9.10-10.25 AVRO. Hoorspel naar de roman „Barabas" door Par Lager- kwist. REPORTAGE j 9.00-9.30 NCRV. Reisindrukken van Herman Felderhof van een bezoek 1 aan Israël. (Advertentie l.td.) nu... beduidend goedkoper Al kocht U een van deze Nylon shawls gisteren nog voor 3.25 dan was dat geen dubbeltje te duur. Want deze aanbieding lang werpige Nylon shwais, hon derden shawls die te kust en te keur op onze toonbanken liggen, gaat U kopen voer een prijs, die niets meer met de waarde te maken heeft. Lang werpige Nylon shawls, juist zo geschikt voor het komende voorjaar, koopt U nu In leuke fantasie streep-dessini, voor nog gé£n gulden. nylon snawtö Nu koopt U langwerpige Nylon shawls tn een groot assortiment moderne kleuren, zoals bleu, geel, lila, tomatenrood enz., méér dan beduidend goedkoper d*n normaal. Zijn ernst was zo overtuigend dat Catherine niet durfde te lachen en Hij stond in afwachting van hun. meer dan ooit het gevoel had m een wensen. „Goedenmiddag, dames!" sprookjeswereld te leven. Maar Sa- „Kent u Ons met meer?" vroeg ra zei, met een ernst even groot als Catherine. „Wij kennen u wei me- de zijne: „Was dat alles, meneer neer Skimmer. Wij zijn de Peacocks." Skunmer? Geen leeuwen of tygers?" „Warempel, ja! Wat een voorrecht. jammer- NQu DAN 2AL 'KJ6 NAAR N Jt KAMÉR BRENGEN. WE 2GLLEN EVEN NEEHEU5 JCNN, IK HEB SEN0E6 SE IK. DBNk. middernacht: DAAR. zwrs VOORUIT, NU MAAR LANGS DE MIJN6 iKHgft OOR ik NOG wel'n paar AS PI RINE<= NAAR BED GA- ES &££*"- moopdpijn. LAAT MJJ ttttt DtóCHUffK HttFT Dt HALLO CE.NTRALL TCLtfOONDRAAP !K HL& GtPRO&tÉftD Dt POLirjtrt&tLltrt M AR... ■JVA ns opengedaan? OCK LOOP jyTIAAR EVEN CV) langs DAKBOCRD, vet- BOBBELTJE.' PA'S <306D vcoR.oei.yN. rZOALS GEZEGD, /A'EEN 'N VREDE LIEVEND ZIENS EN IK ZOENT DOS GEEN WRAAK. IK HEB ALLEEN'/V HEKEL MN BUILEBYTEMSEN DE BOCTSTJAN WAS WEL DE GROOTSTE SCHKEEVWiELyK D/£/K OOLT 4 avr- Noer. HET DUURDE CAN COK ISiET LANG,Oh EK DEED ZICH WEER EEN INCIDENT VOOR..' IK UEPrtETN ZAK AARDAPPELEN OPAVN RUG NAARDE KOfABUlS Gasleiding lekt man gedood (Van onze Correspondent) LEEUWARDEN. De 24-jarfge i leerling-gasfitter Sj. O. uit Sneek etond gisteren voor de Leeuwarder rechtbank terecht wegens dood door schuld. Tengevolge van 7.(jn onacht- zaamlieid zou in de oudejaarsnacht j de 76-jarige beer C. van A. om het leven zijn gekomen tengevolge van gasvergiftiging. De officier van Justitie eiste een I maand hechtenis, De nieuwjaarsochtend werd tn een j perceel aan de Javastraat te Leeu- I warden de bejaarde heer Van A. dood gevonden. Men nam een sterke gasiueht waar en technici consta- I teerden dat een moer, waarmee de gasleiding aan de gasmeter verbon den was. verkeerd was bevestigd. Door het hierdoor ontstane lek ver spreidde zich drie- a vierhonderd liter gas per uur in de woning. Hei bleek dat de leerling-fitter, terwijl hij in dienst was van de Gemeen- lelijke Energiebedrijven (waaruit hu inmiddels is ontslagen! op 30 de- i cember in de woning had gewerkt 1 en daarbij de meter had losgemaakt l en vervolgens verkeerd bevestigd. 1 De verdediger meende dat ver- dachte niet schuldig kon zijn. Hij voerde aan dat de heer Van A. der- i tien uur nadat de moer foutief was aangebracht, namelijk op oudejaars avond, nog door buren m een winkel i$ gezien, terwijl hij toen theore- I tisch al omgekomen had moeten zijn. wanneer het lek al had bestaan. 'Uitspraak over veertien dagen. I AMSTERDAM Bij de bebande- i ling van het hoofdstuk „kunstzaken" van de Amsterdamse gemeentebegro- 1 ting hebben vele raadsleden ernstige kritiek geuit op het beleid van de Nederlandse Opera. Enkele leden i spraken ten aanzien van de opera t zelfs van een „Augiasstal, die drin- t gend gereinigd moet worden", j De wethouder voor de Kunstzaken 1 t mr. A. de Roos zei niet tc willen j verhelen dat er moeilijkheden en spanningen zijn geweest het laatste jaar. Doch betreffende enkele ge- kritiseerde punten, onder andere het grote aantal geëngageerde buiten- ïandse gasten, hebben buitenlandse opera's volgens hem dezelfde moei- DoniJeriïag 26 maart 1959 fp R zijn een paar actrices en ac- Ln teurs op deze wereld, die mij naar een bioscoop kunnen trekken wat ze ook spelen. Jean Gabin ts.er een van. En Bette DavisDe heer- lijpe Anna Magnani sla ik nooit over. Pier re Brasseur volg ik tot in al 2ijn dieptepunten en wat Charles Laugh- ton ook op het witte doek uitspookt ik ga hem zieti. Tot het select gezelschap van mijn pin ups behoort eveneens al uele ja ren de heer Edtoard G. Robinson, een prachtige acteur die speelt met het sober gemak, waarvan alleen de gro ten het geheim kennen. Hij heeft een zoon Edward G Robinson Jr, met het bezit waar van we hem. écht geen geluk behoe ven te wensendat blijkt zonneklaar uit een autobiografisch boekwerk dat het jongmens, in samenwerking met een journalist, onlangs in het licht gaf onder de titel „Mg father my sou' Deze pocket bevat 23? pagina's wangedrag, overgoten met de ge bruikelijke, zoetige saus van zelfbe klag. Als n het mij vraagt is er irt Ame rika een hausse in dit soort biecht boeken. Lillian Roth, de aan de drank ge raakte zangeres, jammerde „I'll cry tomorrow" bijeen, om ons onder meer duidelijk te maken, dat zij het slacht- offer werd van een ambitieuze moe der, Diana Barrymore schreef „Too much loo soon", een der vochugste werkjes uit de wereldlitteratuur, waaruit mag worden afgeleid dat ze wel de drankzucht maar «iet het talent van haar beroemde pa John erfde. En nu komt Edward G. Robin son Jr. ons breedsprakig uiteenzet ten, hoe bitter moeilijk het is de zoon te zijn van een even beroemde aU rijke vader. De enige interessante bladzijde in dit bijzonder oneerlijke boekje is de beschrijving van liet ouderlijk huis. Luister, wat meneer en mevrouw Robinson aan de muur hebben han gen, ln de huiskamer ïtaltenne" van, Corot en wat schilderijen van Dau- mier, Cezanne, Renoir en Van Gogh. hi de eetkamer: uier pastels van De- gas- En door het huis verspreid wat doekjes van Gauguin, Sear at, Pissar- to, Dufy, Monet, Vuillard en JBort- nard. in dit exquise museum groeide een, naar zijn foto te oordelen fraai uit ziende jongen op, met alle wezens trekken «au een probIee7nkind. Kort 71a de oorlog, als «eertien jarig, fiks vit de kluiten gewassen knaapje met moeder in Parijs, gaat hij aan de rol met Arletty, die ruimschoots zijn grootmoeder zou kunnen zijn en wordt verliefd op deze actrice, wier bezettingsgedrag bepaald niet onbe rispelijk was uit een oogpunt van «aderlandslie/de. De Robmsons zijn Joden. Als het jongmens zijn ouders geld vraagt om met Arletty te gaan lun chen zegt zijn moeder met bijtende ironie.' „Waarom ga jt» niet lieccT met Mi&tinquett, liefje? Haar hoofd is tenminste nooit kaal geknipt." Nog voor Edward G. Robinson Jr, zestien is, maakt hij nachtclubs on veilig, verslijt reeksen psychiaters, drinkt als een tempelier, veroor zaakt auto-ongelukken, raakt telken* weer in de gevangeniskortom, doet alles om vaders haar te vergrijzen. De arme man heeft overigens al mi sère genoeg, want in de McCarthy- tijd komt hij, als politiek verdacht, op de zwarte lijst en krijgt in Hol lywood geen werk meer. Eerherstel berecht hij pas na een paar bittere jaren, die zoonlief dan -naar «ermo- gen opluistert, door elke dag iets te mix-doen, waardoor hij in de krant komt. Hij presteert hei bijvoorbeeld om, tegen vier uur in de morgen, het ouderlijk huis, dat hem ontzegd is, binnen te klimmen, zijn vredig slapende «ader wakker te schudden. met hem te gaan vechten en het verhaal van deze onverkwikkelijke familietwist de volgende dag te ver kopen aan een journalist, die een dagelijkse schandaalrubriek schrijft. Enfin, als u lezen wilt hoe een eng, verwend, onbeduidend jongetje het leven van zijn ouders vergalt en dan ook nog wil, dat we medelij den met hern hebben, moet u „My father my son" bepaald niet mis sen. Als het u «ergaat als mij, zal de lectuur uw sympathie voor Edward G. Robinson Senior nog doen toene men. KRONKEL Advertentie l M.) maakt Uw groenten Ze lekker. dooi COA1D BUUETÏ Wat een genoegen! Maar was er i mand aan de trein? Waar zijn Ellens gedachten? Ach, ach!" „Het is onze eigen schuld," legde Sara uit. „We namen eeo vroegere trein. We konden niet langer wachten Ziet u." „Wel, wel, wel" zei meneer Skim mer. „Het is een treurige manier „Hemeltje, nee, lieve jongedame. neer hij alleen met zUo boeken wilde zijn. .Hadden we wel mogen komen, Kitty? 2e kunnen niet veel geld heb ben, de stakkers." „Dat weet ik wel. Maar zij schijnen er zich niets van aan te trekken, dus waarom zouden wij er ons bezorgd over maken. Ik vind meneer Skim mer erg aardig, en jij? Maar hij zegt wel vreemde dingen. Zou hij weten hoe grappig hij is? Of zou hij een beetje... nou ja, vreemd zijn? Ver beeld je, om zoveel boeken te hebben! Dat zou je helemaal met denken als je hem ziet," „Ik zou wel eens willen weten of hij meneer Crabbe kent," zei Sara, Catherine was onmiddellijk op haar hoede. „Waarom?" „O, zo maar. Meneer Crabbe is ook Niet in een engels binnenwerk." Hij een liefhebber van lezen, he? Heeft scheen lichtelijk verontwaardigd. „Maar u moet met blijven staan, vermoeid en verreisd. Ik ga even met u mee, hé, en wijs u de weg. Wij wonen boven, weet u, boven de winkel." Ze woonden niet alleen boven de van verwelkomen, moet ik zeggen, winkel maar ook erachter. De keuken maar we zullen het wel weer goed- en de zitkamer, waar mevrouw Skim- maken. Jullie zijn zeker al aan de mer, die één dienstbode hield, het huisdeur geweest en werden niet grootste deel van de dag doorbracht hij je nog meer boeken geleend?'' „Nog niet." Catherine bleef een ogenblik zwijgen en zei toen, alsof het haar toevallig inviel: „Mis schien zou ik hem wel eens kunnen opzc-ken nu we toch hier zijn." „Dat zou je kunnen doen, ja," zei Sara kalm, ..Zal ik meegaan?" „Natuurlijk, als je er zin in hebt." Sara glimlachte. „Ach, ik geloof dat ik het toch maar niet zal doen. Ik blijf liever thuis om Ellen gezel- waren op de benedenverdieping. s^ap te houde„ „Nee. Hadden we dat moeten doen? Daarboven op de tweede en derde vmd Litteratuur ontzettend be- r», iv vanHiflmnd ^tfsrcin vint* rgvrt teflrYiprei. Catherine listig. „Het is iïier zo ieuk." waarvan vier slaapkamers ivaren. De kleine donkere winkel, vol van Met twee logees was er niet de haastige stemmetjes van de tijd, veel ruimte over, maar het was leek iels uit een sprookje. Ze" bleef gezellig alsof je m een poppen- met halfdichte ogen staan luisteren buis woonde. De kamer die Ca~ naar het tikken van de talloze klok- therine en Sara deelden werd al ken, dat aan het gesjirp van. duizen- Teen jn geval van nood als slaapka- den krekels deed denken. „Waar was ™er gebruikt De vloer was bedekt u mee bezig, meneer Skimmer, toen ™et ee» versleten rood karpet; twee - n miirAn I Cl mür flflklnümH hü_ toch lezen Ik bedoel goede boeken, geen romans." „*t Lijkt me een uitstekend plan, Kitty. Laten we hopen dat het 11 J i v. V- „L»l i_. 11 -1. I Atv uoMj. M (1 wij binnenkwamen? Was u een hor- ^an de muren die m,t gebloemd oe- nusschien wél begrijpen zou.' loge aan het repaferen? Ik vind dat h-mgsel waren beplakt werden tn- v. toch zo knap. Zoudt u het mij met genomen door boekenkasten die willen leren?" ging ze druk verder, van 7i van de zolder tot aan de vloer reife- geen notitie nemend van Sara's iro nische blikken. „Niet aan het repareren, aan het „De mot zat er in, dat gebeurt dik wijls." „De mot?" „Jazeker," zei meneer Skimmer „Slaagt?" „Ja, dat zei ik." „Ik begrijp niet wat je bedoelt." „O nee? Ik dacht dat je me Catherine reageerde daar niet op. Ze werd sterk in verzoeking ge bracht alles aan Sara te vertellen. ten. De twee smalle bedden namen was „een achterbaksheid maar zoveel plaats 10 dat de meisjes zich verlegenheid die haar ervan terug- „iïiïi dm* ubl letMieitMi, «au net. "a eikaar moesten en uitkle- hield, en een instinctieve, onbere- schoonmaken," zei meneer Skimmer. £en. De rlvi,rÜ deneerde angst dat zij door baar boek^ onderbeen ingelijste gravure droom onder woorden te brengen, hem met alleen aan Sara's kritiek zou blootstellen, maar ook aan haar eigen, en hem zó zou verstoren. van het Parthenon, paste in het ge heel niet bij de omgeving. Twee dagen na hun komst beseften ernstig. „En een paar broedende kor- ze, enigszins tot hun schrik, dat dit En wat was er eigenlijk ta vertellen? hoenders. Dat zijn mooie vogels meneer Skimmers privé-heiligdom jammer om ze te verjagen." was, waar hij zich terugtrok wan- (wordt vervolgd)

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1959 | | pagina 1