nm bËHBBSl dag! 7.90 Grote stijging van t aantal uitleningen ondanks de TV Personeelsgebrek n rem op uitbreiding Melkhandel plaatste boodschappenkastjes jj Zaterdag voetbalvier j moeilijke wedstrijden Voordelen van bekistlassen uiteengezet voor Lasclub Jubileum serie Uitspraken rechtbank „Schiedamse Scheepswerf 5 naar Groot Ammers Hermes naar Stormvogels Koninklijke onderscheiding voor chef inkoopafdeling JAARVERSLAG GEM. BIBLIOTHEEK gemeente! TIMC0 Art. 5 Wegen- verkeersreglemen t ZOUTE DROP Sightseeing op paasdagen AGENDA Serie van 20 is een begin Filmavond over verzekeringen TAFELTENNIS Paasnachtgebed in Lutherse Kerk I L[ Van Soelen wint in 26 beurten .17/3_ „Neder-Eems" te water „Willem Baren dsz" te Kaapstad Kind vermist Pool-vlucht voor de duivenliefhebbers KERKDIENSTEN op Goede V rij dag Burgerlijke stand Steeds Vooruit had succes met kinderfilms Donderdag 26'maart 1959 sSCflïtDR» Terwij! het aantal leden van de Gemeentelijke Openbare Leeszaal en Bibliotheek nage- j noeg constant bleef (op 31 de- j cember vorig jaar waren er 5332» terwijl er in 1937 5508 waren), is het aantal uitlenin gen In 1958 gestegen met on geveer 20,000, hetgeen geen on bevredigend resultaat genoemd mag worden. Vorig jaar werd er n.I. niet minder dan 295.278 maal een hoek uitgeleend! Ondanks de populariteit van de televisie kan de bibliotheek zich dus uitstekend-, handhaven als een insti tuut voor de Vrijetijdsbesteding en de aktiviteitcn zouden zich zeker hebben uitgebreid, als het steeds krimpend aantal personeelsleden Reen belemmering vormde voor een zo goed mogelijke bediening van het publiek. Aan een aktie tot het wer ven van nieuwe leden durft men dan ook voorlopig niet te denken. Drie assistentes en een leerling-as sistente verlieten vorig jaar de Bi bliotheek, hetzij door huwelijk, het zij door verhuizing; nl. mevr. M. Zoethout-De Jong. mej. L. H. M. van Duyn, mevr. R. A. M. Meyer van den Hende en mej. A. M. Boven berg. Dit betekende een gevoelig verlies voor de Bibliotheek. Enige huishoudschool-leerlingen as sisteerden in de jeugdleeszaal ter verkrijging van een aantekening bij hun opleiding voor kinderverzorg ster. Het boekenbezit van de Bibliotheek was op 31 december 1958 689 minder dan een jaar te voren. Verouderde en versleten boeken werden afge schreven, vooral romans (1902). Deze verwijdering van oude exemplaren houdt ook verband met de ruimte en met plannen voor de toekomst. Aan het interieur van de Biblio theek werd al het één en ander ver beterd, zoals de vloerbedekking en de inrichting van een werkruimte voor het personeel, maar aan het eind van dit jaar hoopt men ook de uitleen-ruimte van de centrale bibli otheek aan de Lange Haven te ma ken tot een „open uitlening', waar de bezoekers dus zelf hun keus kun nen maken, zoals in de filialen a lhet geval is. Door het plastificeren van boekbanden hoopt men dan ook het uiterlijk van de boeken wat langer fris en kleurig te houden. De wandkasten zijn wat hoog ei. (Advertentie LM.) Herenmodes donker voor de moderne tijd ook op dit punt wordt de Bibliotheek de ze zomer „verjongd". Over enkele maanden is de nieuwe catalogus taai en letterkunde, waarin ook de Ne derlandse en in het Nederlands ver taalde romans zijn opgenomen, ge heel gereed. De binderij kan het werk niet bij houden, daarom is besloten tot aan schaf van een naaimachine en een sn elsnij-apparaat. Een herziening van de rijkssubsi die voor de openbare leesbibliothe ken maakte het mogelijk niet alleen voor de filialen, maar ook voor de jeugdafdelingen en haar filialen een subsdïdie te verkrijgen. De filialen Lorentzlaan en Dwarsstraat moesten hiervoor het aantal uitleen-uren ver hogen. De jeugdafdeling is in het afgelO' rOFFiCIEELNlEUWS~i Burgemeester en Wethouders van Schiedam maken bekend, dat zij in hun vergadering van 17 maart 1959 besloten krachtens artikel 5. eerste lid. sub c van het Wegenverkeer"?- reglement vast te stellen de volgende j Wijziging van het Verkeersbesluit voor de Gemeente Schiedam Ge meenteblad 1957, no 17 en 1958. nrs. 1 1. 6. 15 cn 18». j ENIG ARTIKEL I Onder het hoofd „Wacht ver bod" wordt in plaats van Lange Kerk- straat tussen het Oude Kerkhof en de Broersvest. aan de zuidzijde, i nummers 56 en 57, gelezen: Lange Kerkstraat tussen het Oude i Kerkhof en de Broersvest. aan beide zijden, nummers I. 55 (bord model W.V.R.) Van dit besluit staat voor ieder be- 1 langhebbende beroep open tot het einde van een termijn van dertig S dagen na heden. Het adres van beroep wordt aan H.M. de Koningin gericht, maar m- gediend bij de Commissaris der Ko ning in in de provincie, die een be- f Advertentie l M kloeke rol 20 ct de tandschone FAAM-drop i eik tabiet b apart verpakt pen jaar belangrijk verbeterd door u.,.s van ontvangst afgeeft, het inrichten van een voorlees-ruim- ftlt besluit is in afschrift te. een afdeling voor het zelf lezen dcn aan de desbetreffende Hoofd- van de kinderen en een mtlcen-afde- ingenieur-Directeur van de Rijks- ling. Dit kon gebeuren door een meer waterstaat, aan de Koninklijke Ne- doeltreifend gebruik van de beschik- deriandsche Toeristenbond A.N.W.B., bare ruimte. I de Koninklijke Nederlandse Auto mobielclub, de Koninklijke Neder landse Motorrijders "Vereniging De VW heeft besloten reeds mot ingang van 27 maart driemaal per dag een sightseeingtour te houden voor biiitriilandeis. Dit besluit is genomen, omdat tijdens de feestda gen veel vteemdehngen m Rotter dam verwacht worden, die men m Secretaris van de commissie voor de gemeentelijke bibliotheek is nu de heer A. Bakker, doordat de heer A. H- J. Kuyper naar Vlaardüigen is vertrokken. Dr. C. A. Poll zal door zijn toetreden als lid, de commissie weer voltallig maken. Eén en ander ontleenden wij aan het jaarverslag van de bibliotheek. aan Gedeputeerde Staten dezer pro vincie. Het besluit ligt gedurende de ge noemde beroepstermijn ter visie ter Gemeente-secretarie «Stadhuis - afd. Algemene Zaken Schiedam. 24 maart 1959 Burgemeester en Wethouders voor noemd. De Secretaris, De Burgemeester, N. J. POST J. W. PËEK Als Nederland zjjn internationale i techniek van het zogenaamde „be- poMtie op industrieel gebied wil kistlassen". Deze methode wordt handhaven, ook binnen de Euromarktvooral toegepast voor het lassen van zal het goedkoper moeten blijven i rails, waar hij oorspronkelijk ook produceren dan de omringende Jan- voor uitgewerkt werd, maar heeft den. Dit was een der argumenten nu een veel bredere toepassing ge- van de heer Verschoor in zjjn Ie- vonden. De grote voordelen van de- de gelegenheid wil stellen op deze 51*'r"-1 zlnfi: gisteravond voor de Lasclub ze methode zijn dat de werkstukken manier met de Maasstad kennis tt Schiedam over arbeidsbesparende nu met meer behoeven te worden ge- maw, Oor«nrnr»kphik was het H« lasmelhoden. draaid om trokken te voorkomen (bij Oorspronkelijk J! net d» Hij behandelde onder meer uitge- deze werkwijze treedt geen krimp- i bedoeling dat deze rondritten m- breïd de door Philips ontwikkelde werking op> en dat men niet eerst gaande 1 april driemaal 'per dag de twee einden aan elkaar behoeftzouden plaatsvinden. te schaven. Een enorme arbeidsbe sparing is het gevolg; deze ver bete- ring, die gepatenteerd is door Philips draagt dan ook grote mogelijkheden m zich. Verder behandelde de heer Ver- f Advertentie l.M. {Advertentie l.M.) (Advertentie l.M.) Bellen bij ongeval; G.G, en GJ?. schoor nog het stiftlassen en de mo- -1 Tumlaan SO, telefoon 6929(1. elekürodentypen. Politie-afarmnummer 64666 Na de pauze werd een gevarieerd Apothekers nachtdienst: Rembrandt-1 filmprogramma gedraaid ter toeheh- apotheek, Rembrandtlaan 5. van het voorafgaande. I R.K. Leeszaal en Bibliotheek, Dam: j KANSEN geopend iedere dag (behalve maandag) van 9.30 tot 16.30 uur en iedere avond (behalve woens dag en zaterdag) van 19 tot 20.30 uur; zondags gesloten. Gemeentelijke Openbare Leeszaal cn Bibliotheek, Lange Haven; ge opend iedere werkdag (behalve maandag) van 9.30 toT 16.30 uur en iedere avond (behalve woens dag en zaterdag) van 19 tot 20.30 De leerlingen van de Schiedamse j uur: zondags gesloten. Middenstandscursus kregen gister-i stedelyk Museum: dagelijks ge- avond in gebouw Irene op een prei- opend van 10 tot 17 uur, zondags i W tige wijze voorlichting over het pnn- van tot 17 uur; tentoonstelling ü2d, dat met een punt verschil bo-j r I cipe van verzekeringen, in 't bijzon- j - -- 1 Na een tweejarig verblijf in de eerste klas is de tafeltennisvereni ging Wilton gedegradeerd. Deze oudste van de Schiedamse tafeiten- 1 nisclubs moest steeds met invallers uitkomen, en dat heeft de ploeg geen J goed gedaan. De TSF-ers hebben hun J hoop nu op het tweede team geves- RENAULT» rtcalcr Mevrouw Van 't Hoen was gister middag de eerste die In Nieuwland profijt had van de boodschappen. kastjes, die in de galera-woningen worden aangebracht door de vere- i nigde Schiedamse melkhandelaren. I „Hé, dat is leuk", zo luidde haar commentaar, toen zü hij *i openen 1 van het kstje daarin een aardige sur- j prise vond, die haar ook namens de melkhandel was aangeboden. Hel installeren van de boodschap penkastjes in de galerij woningen m Nieuwland kunnen we nauwelijks X nog een smerige noemen, want hier- j tfa over is vorig jaar genoeg gesproken y VrlJdagmFddao «n -*vomf Y en geschreven. Zoals bekend, werden A A Tltil.Kxnrlhnl .riinnxHntl.. In verband met het feit, dat het avondgebed, dat a.s. zaterdag 28 maart a.s. om half acht in de Lu therse kerk wordt gehouden, in de vooravond van Pasen valt, zal die avond het aan het liturgische jaar ontleende Paasnachtgebed worden gebeden. Het wordt ingelast in-de bestaande orde van dienst voor 't avondgebed, waaruit dan een ge deelte komt te vervallen. Het in te lassen gedeelte betreft enkele spe ciale schriftlezingen, daarop ge ïnspireerde gezangen en gebeden. Ket geheel zal worden geleid door ds J. Nawjjn, gereformeerd predi kant alhier. (Advertentie l.M.) X E*po*lth» van ou*terw«(*9 «n V moderne vervoermiddelen A Y Interenen!» stand* en 'voor- Lichting op het gebied van kamperen, caravanning, watersport on*. Zij. die al eens eerder een overhemd kochten weten dat een verschil van meer dan tien gulden niet tot de uitzonde ringen behoort. En dit It weer eert van die on begrijpelijke aanbiedingen, waar U weekend overhemden, van zeer dure No-Iron poplin (ideaal voor dt zomer, 's avonds wassen en 's morgens weer on- berlspelijk) kunt kopen vooreen prijs, die méér dan de Keilt lager is dan de normale. Deze No-I ran weekend over hemden in hypermoderne dessins, die normaal verkocht worden voor 15 tot twintig gulden en die open en gesloten gedragen kunnen worden, koopt U nu voor nog géén acht gutden. Nu koopt U deze teer dure weekend overhemden, praebt- kwaiiteiten In zeer mooie des sins en m alle maten, door el kaar voor één PriJï. voor W0 de kastjes onderwerp van discussie en plannenmakerij, toen gelijktijdig met de sanering van de melkhan del. de bezorgers niet langer ..trap pen lopen" wilden. Dit probleem lijkt nu dus wel definitief opgelost, want in de komende vijf weken zullen in de ga 1 erij-wonmgen m Nieuwland in totaal 300 van derge lijke kastjes* worden aangebracht. Een serie van twintig stuks werd gistermiddag geïnstalleerd in de hal van de woningen op de hoek van de Burg. Van Haarenlaan en de P. J. Troélstralaan. De heren Visser en Kramer Freher, resp. voorzitter en secretaris van de saneringscommissie waren daarbij aanwezig en ook de bouwer van de kastjes, de heer J. R- Bouwsraa uit Barendrecht. De boodschappenkastjes. uitge voerd in gegalvaniseerd plaatijzer, zijn vrij ruim. nl. een halve meter breed, 35 cm hoog en 25 cm diep. De bewoners van de galerij-woningen krijgen daarbij elk een eigen sleutel, terwijl de bezorger een sleutel in zijn bezit heeft die op alle kastjes past. By de belanghebbenden kwam mei een al de vraag naar voren, of nn ook andere leveranciers van de kast jes gebruik zouden kunnen maken. De melkhandel is uiteraard van me ning, dat daarvoor eerst een finan ciële regeling met die leveranciers getroffen zou moeten worden. BILJARTEN y zaalhandbal-dwnonstratiac A Goo pond von 10-17 en 19-23- uur. Enireo f 0.75 „Ach tyd waar ben je gebleven", venaan. de lijst staat m de vierde I en „Moderne expressionisten". i klas-se Eén van de leiders van de Midden-Foto-cxpoBitie van Ed. van der ~T standscursus, de heer J. de Pater. Elskcn {tot 13 mei), In de vijfde klas boekte RAP weer HU i opende de avond met 'n kort woord,BIOSCOPEN een ze8e en kan nu ongeslagen de ■i waarna een aardige bedrufsfüm van Monopole, 2, 7 en 9.15 uur; „Opdracht competitie beëindigen. De vereniging Y de Nationale Levensverzekering zonder genade." t promoveert naar de vierde klas. In A 1 Bank werd vertoond. „Sterk in de (passage, alleen 2 uur: „Lemmy Cau- de overgangsklasse wordt zaterdag y I storm". De beeldende wijze waarop t tion incognito". V.a vrydag*1 j* gespeeld, NO AD speelt volgen- A de noodzaak van verzekering werd t Passage 2 en 8.15 uur" A. en C !de week zyn laatste wedstrijd tegen TT aangetoond, wettigt de overtuiging j bij de kannibalen. Treffers 2 in Roelofsarendsveen. X dat nu niemand onder de cursisten Monopole; 2, 7 en 9,15 uur: „Gold- i i meer zonder verzekering in zee zal j rush". Y Lgaan. DIVERSEN A i Een tweetal bekende films van Volksgebouw, 3 uur: NW-Vrouwen- Y Bert Haanstra. nl. „Glas" en „Rem- i bond. Jaarvergadering. 1 A brandt" vormden een kleurig onder-1 Musis Sacrum, 8 uur: WF (O. en A.) deeL van het programma van de Lezing avond. De heer J, van Oosten vertel- Irene. 8 uur: Wijk 4. Lezing. J de iets over zijn verzekeringsbedrijf Passage, 8.15 uur; film „Gaslicht", i I I BOTTERDAM EEN PAASAANB1EDING DIE KLINKT ALS EEN KLOK! Voof iport en weekend, voor vadef an zoon, it een btouton de ideoie dracht. En nu hebben wil voor da Coiter-klonteneen méér dan jchit- tarende sortering laten vervaardi gen. De slof is van prachtige kwa liteit, struktuur-geweven, kreuk- herstellend, kleurecht, krimpvrlj (SANFOR). Het royale sportieve made) ts modern en practisch, met elastiek opzij in de taille. In 7 verschillende ruilde»ins. Normaal kosten ze 16.50 - 19.50, maar deze serie lietenwij in de stifle tijd ver vaardigen om U een weergaloze varrassing te bereiden. AHOr GEBOUW t/ra 30 Mwrf Van de Water-beker Voor zaterdag staan Interessante zarenstukje uithalen on - de kopgroep te stoten. BVCB uil In het Rader van de jubileum wed- 1 strijden van het biljartdlstwct werden 1 gisteravond onderstaande wedstrijden gespeeld Tweede klasse, gespeeld bij de b.v, „DKC". Schiedam: J. cie Koning ISr» 130 47 t4 319 j M. ]>IJte 150 127 47 14 2 70 i A. v. Bljnderhof C. Verbrugge j De partij J. c ging met door, j In poule 2 werden gespeeld bij de b, i ..Het Oosten" te Vlanrdmgen 130 150 43 17 3.48 150 138 43 16 3 20 Grijs-N. Brandwijk wedstrijden op het programma. HBSS moet thuis kunnen winnen, van een Zuidland, dat hoger op deterrein van Hermes-DVS aan de ranglijst staat. De oranjehemdenDamlaan in het bekende KJaver- De gisteravond gedeelde Pa^>J kunnen bun positie verbeteren. De Vier toernooi. Hieraan namen A/'B- lussen Van Soelen en Kooy vordeide cerste klassers krijgen moeilijke combinaties deel van DFC. Haarlem^ 26 beurten en leverde voor Vdn wedstrijden. Lit zal GTB niet ge- Sparta en organisatrice Hermes-DVS makkelijk kunnen winnen van LAGERE E LI' T ALLEN Soelen een moyenne van 13.46 op. - ---- i maKKCiyK Kunnen wiimeu -van .Koon 8.a0. Van Soelens ovei- 55IVSH, Ook PPSC krijgt in de uit- urmninj was VPrHjpnr?. 7Tli IS na 11. winning was verdiend. Zij is nau welijks in gevaar geweest, v. Soelen 350 350 26 57 13.46 Kooij 290 221 26 30 8.50 In de partij Van Duikeren-Eiken- broek ging het aanvankelijk gelijk op. doch Eikenbroek speelde nog a] ongelukkig door verschillende ma len maar „juisl" te missen, v. Duikeren 180 180 Eikenbroek 190 135 wedstrijd tegen ZBVH een zwaï opgave^ Wel staan beide stadgenoten PPSC 2Excelsior M 4; Zwart Wit - "*1/4HBSS 4; GTB 3RSM 2; beter geklasseerd, maar beide gaan tegen vinnige tegenstanders het veld PPSC 4DVO '32/4: MVV in; HBSS 5; RSM 4—PPSC 5. De rechtbank te Rotterdam heeft vanmorgen vonnis gewezen te- gen drie vrouwen en twee mannen die in de nacht van 17 op 13 juli 1 een 35-jarige ouvreuse in haar wo ning zouden hebben mishandeld. De verdachten, de 29-jarige S H. I G. U.. de 51-jarige N. S., de 31-jan- ge H. H. B. de 60-jange smid A. Z. en de 34-jarige koopman J. G. U., werden leaer overeenkomstig de eis 1 Vrijgr®ö'^;i™gdtearns_op het I v™S$eeld ,ot een "eok i De 29-jarige machinist op de grote vaart D. T. die op 30 novem- ber een vrouw met wie hij samen leefde met een reclamemesje zeven steken heeft toegebracht, werd door de rechtbank ovreenkomstig de cis veroordeeld tot acht maanden met aftrek waarvan drie maanden voor waardelijk. Hoogvliet 3HBSS 3; GSS 2 DVO '32- 3: GTB 2~Groen Wit R„2: Vooral voor PPSC komt veel op het spel te staan want de Schiedam mers mogen geen enkel puntje meer 29 25 6 20 verliezen om de zeer geringe kans 29 25 4.65 I te 'behouden. GSS kan thuis het hu-1 Met ingang van 1 april a,*. zal kon uitreiken. Ook werd in het af- de S.V. Schiedamse Scheepswerf en gelopen jaar reeds een aantal geheel Constructiewerkplaats, tot dusver j op de nieuwe werf gebouwde sche- geve5tigd aan de Schiedamse Schie I pen te water gelaten, te Schiedam, geheel worden _ver- nieuwe terreinen bicden een plaatst naar een ter rem te Groot rulme mogelijkheid tot verdere uit- Ammers. dat ïeraime tud geleden al bradmg en men hoopt t.a.t. te kim- werd aangekocht, nen overgaan lot de bouw van gro- Onteigening van de grond te tere zeeschepen. Schiedam, de vraag naar steeds gro- Qok de reparatie behoort tot het tere schependen de steeds toenemen-arbeidsten-em der werf. Hiertoe AMSTERDAM Gisteren is het voor rekening van de N.V. Stoom,- vaartmaatschappij „Nederland" m i aanbouw zijnde vrachtschip M.S. Dc teleurstellende resultaten van de laatste twee weken hebben tot ..Neder-Eems" bij de Howaldtwerkc gevolg gehad, dat Hermes DVS vrü* te Hamburg te watergelaten, wel voor de titel is uitgeschakeld. Het schip heeft een lengte Toch kunnen onze stadgenoten nog 147.8 meter, een breedte van een rol spelen, want Stormvogels, meter en een draagvermogen waar Hermes tweede paasdag op be- car. 12.250 ton. zoek gaat, heeft nog ceu fraaie kans. De IJmuidenaren moeten dus win. -Hermes zal er een eer Eén dag geen dag langer, befaofl U voor dez« Is kwalifffï! prachtige B10USÖNS een prtfj, die Uvenleld doet itoo», voor jongens 5-14 jaar, oile maten de omvang der orders, noodzaakten de directie een geheel nieuw terrein kleinere schepen opgericht, die bin- voor haar werf te vinden. Zo werd nenit0rt voor gebruik gereed zal m 19a7 een terrein verworven van 1 21jn< terwijl een grote dwarshellmg bijna twee hectaren gelegen aan cte'jn CPn vergevorderd stadium van stellen om ook deze kandidaat op eigen veld te kloppen. De Schie- damse blauwwitten willen trouwens 1 in hel jubileumjaar zo hoog moge lijk eindigen. Het tweede elftal spoelt om 2 uur aan de Damlaan tegen SHS 2. Efe Schevernngers dra. gen dp rode Ijntaam en Hermes 2. is nog met geheel veilig. Winnen de wordt reeds een langshelhng voor Her mes-reserves, dan is bet zaakje KAAPSTAD. Het fabricksschip van de Nederlandse Maatschappij voor de Walvisvaart, de Willem Ba- rendsz, is gisteren, na een verblijf van bijna vier maanden in de Zui- voor heran J! 9© Tel efanUcHe of scJulftellike orden Jiotinen niet worden uitgevoerd. ;eklaard. Een belangrijke ontmoe- delijke IJszee, te Kaapstad aange- ting dus. waarbij het^ aan^ spanning komen. ROTTERDAM J Hagestem 75 36 31 fi 1.16 G. Gieskes 75 75 31 9 2 OB C. Vredebregt 75 15 38 8 1.97 L. Penning 75 68 33 8 1.78 W. Venendaal 75 75 37 3 2 02 W. Putto 73 68 37 9 t 83 W. Hooghuis 75 50 4» 6 1 25 J. Dupuis 75 75 40 U 187 J. Hagestem 73 73 44 Ifi 1.70 J. v. Naoort 75 53 44 5 131 Lek te Groot Ammers, dat na opho ging en beschoeiing geschikt was voor verdere bebouwing. Thans is een stadium bereikt waarbij de meest noodzakelijke ge bouwen alsmede enkele woonhuizen bet gehele bedrijf over te brengen zijn geplaatst, zodat het mogelijk is naar dit nieuwe terrein. Binnenkort zal verder de eerste paal worden geslagen voor een grote lasloods en. montagehal. Om in de nodige arbeidskrachten te kunnen voorzien, werd een eigen bednjfsschool gesticht die in sa menwerking met de Stichting „Be- metei" reeds een aantal diploma's voorbereiding verkeert. De scv ..De Postduif" en ..De Blau we Doffer" houden op zondag 5 april een pool-vlucht vanuit Gorkum. Alle liefhebbers, die aansloten zijn bij een erkende bond kunnen deelnemen. Jnkorven "s morgens van half acht tot half negen. Op zondag 12 april begint voor deze verenigingen de officiële vluchten- periode met een ivedstryd vanuit Seppe. uur ds. Sedert 24 maart 1939 's middags om 1 uur wordt in Schiedam ver mist Willibrordiis Hijacinthus Fran ken geboren te Schiedam op 3 de cember 1951 en wonende in de Kethelstraat 7. Z?jn signalement luidt: lang 1.1(1 m. blond baar, brui- 8 30 uur ds ne ogen; van zyn linkerduim is een stukje af. Het kmd draagt een róód-bruine trui. grysblauwe broek (plus-four), i zwarte kaplaarzen en grijze kme- j kousen. De commissaris van politie j te Schiedam verzoekt diegenen, rhe GEBOREN: Suzanna M.. d. v. A nadere inlichtingen over het jonge- I van Ejjk en S. M. van der Horst; tje kunnen verstrekken, zich m ver- Robert S.. z. v. K. Fyten en H. P. binding te stellen met de 'afdeling Jobse. j kinderpolitie of recherche van de OVERLEDEN: ,T Moiling, 66 jr.. Gemeentepolitie tp Schiedam (tel. i echtg. van A. Korsten. K 180069333), L Ned. H«rv. Gem.: (Heilig Avondmaal). Giote Kerk 7 uur ds. .f. G Jansen en Hoffman. Bethctkerk 7 Smids er» 8 30 uur cK H Hemmes. O pst a nd mg sk e rk 7 30 uur dr L. J. Caremier. Vrèdeskerk 7 on 8 30 uur ds J. Gras treref. Kerk: Julianakork 8 uur ds. J Nawijn. Kethel „De Ark" 430 uur ds G Aatbersberp, Vlaardxngen pn 2 30 uur ds. E. J Ooink.es Nod. Prot. Bond; West vest 92. 7.30 uur ds. J. H Schouwtnk. tvanc. Luth. Gem.: 3 en 8 uur ds S i G v. d. Hangen <H. Avondmaal Ned. Herv. Geref. Evaug.: Gebouw i Irme 8 uur ds R Goedhart, j haven niet zal ontbreken. Het derde vierde elftal hebben Paasvakantie. De nut- en ontspanningsvereniging „Steeds Vooruit" schijnt zich over l de toekomst geen zorgen te hoeven maken, als we zien welk een succes deze vereniging heeft bjj de kinde ren van de leden, n.a. met filmvoor stellingen. Gistermtddag was het Volks gebouw weer tot de laatste plaats bezet, toen de heer J. M. Groene weg j weer enkele aardige filmpjes kwam vertonen. De hoofdrolspelers waren voor het jeugdige publiek geen onbe kenden. Integendeel, het was c»n prettige hernieuwde kennismaking. De beroemde speurhond Rintintin verscheen weer op hei witte doek Het was een spannend verhaal, maar Laurel en Hardy oogstten daveren de lachsalvo's met hun kluchtige op- I treden. Daarnaast werden er nog en kele tekcnfilmpjes vertoond j De Willem Barendsz is hef u fabrieksschip, dat na het eind- liet vangseizoen in de 2- IJszee Kaapstad aandoet. Korte Hoospcraa* J1 Meent hk, Goodie. «Inge! Kalend?,4.agedijk bk.Dotpiweg Wen-Kiuiikadc 35 LEIDEN: Haiflemmewmat Op 15 maart 1959 was de heer D. voor de betoonde trouw en aanhan- M. A. de Groote. de chef van de al- kelijkheid. IIij besloot met hem een gemene inkoop van Key Kramer geschenk onder couvert aan te bie» Asphalt Kuberold N.V., veertig jaar j den. De heer dr. E. L. Kramer, pre- in dienst van deze N.V. Op een deze sident-Cornmissans van tie N-V., week georganiseerde huldigingsbij- - eenkomst werd de heer De Groote door burgemeester \V. J, D. van Dyck de eremedaille verbonden aan de Orde van Oranje Nassau, in zilver, overhandigd. Zulks geschiedde op verzoek van Schiedams burgemees ter: de beer De Groote is namelijk in Schiedam woonachtig. Voordat burgemeester Van Dijck hem de onderscheiding op de borst speldde, had de heer D. A. Kramer, directeur, de grote verdiensten v«ui de jubilaris voor hol bedryf eerst wees onder meer op het feit, dat de heer De Groote het personeelsblad „De Ruberoid Post", waarvan hy hoofdredacteur is, had gemaakt tot een van dc beste van het land. Na burgemeester Van Dijck wees ir G M Key op de voortreffelijke eigenschappen „eerlijkheid en inte griteit" van dc jubilaris. H\j kon hem namens de maal schap pij voor nijver heid on handel het diploma van de mgdtschappy voor veertig jaar dienstverband aanbieden. De heer M J. Stam bood namens Gedurende de Paasvakantie v_ liatI e 26 maart l.m- 4 april) is er voor de dertig jaar voor het familiebedrijf rie^staffunctiomirissen' een'^èsch^ik jeugd tot en met 15 jaar gelegenheid gebroeders Kramer en vervolgens .aan. de heer M. B. Duimelaar deed om m het Sportfondsertbad te zwem- hen jaren voor N.V. Key Kramer dat namens de pcrsoceelsvexenieina gereduceerd tarief. Dit ta- - m gloedvolle bewoordingen ge- I De heer H. van Seyen sprak namens Delfs- t rief geldt op werkdagen van 9 tot 11 schtlderd. De directeur zei de jubi- het accoimtantskantoor Brand* en uur, uitgezonderd dinsdag 31 maart, lans veel dank te zijn verschuldigd Van Rhtiu.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1959 | | pagina 2