Neutraliteit en neutralisme D De gulden regel H' liK I CAH Dutje msm i Soekarno bij Paus in audiëntie Vlaams experiment Weer uitbreiding bij Philips Goudmijn Spel in esperanto Hommeles gaat Tan TV-selierm artiestencafé bomt x«Jsr Z end erwisseliaag Kinderen hïè café's met Vanavond Radio i&<XSof' Eerste paasdag Radio paasdag Radio DE DOCHTERS VM MEVROUW FEMOCK .Zaterdag 28 maart 1959 "eut1^a^'p't van taJ van landen is minder het gevojg van diepe wijsheid dan van betrekkelijke machteloosheid. Het is natuurlijk geen schande. buiten de internationale spanningen te willen blijven, omdat men daarin te veel gevaar denkt te lopen. Het vooropstellen van de eigen veiligheid is alleszins verdedigbaar in een tijd, die een goede rollertieve veiligheid nog niet kent. Nedetiand was voor de oorlog neutraal, omdat het daarbij het meeat gebaat dacht te zijn. Het is thans niet neutraal op dezelfde grond. Daarmee is intussen niet alles gezegd. Er bestaan nok ideële banden met onze bondgenoten. Het gaat niet aileen om de veiligheid, het gaat ook om beginselen. jNu is her zó. dat staten als Zweden cn Zwitserland, die politiek neutraal zijn, niettemin dezelfde zedelijke beginselen huldigen ais de NAVO-landen. De mensen daar zeggen dan ook niet, dat neutraliteit eigenlijk een verheven zaak is. Zij wensen te leven in de sfeer van de geestelijke vrijheid, en ver werpen zeer beslist de oostelijke totalitaire opvattingen cn methoden. Hun landen zijn neutraal, maar zij zijn geen neutralisten. Wij hebben wel eens vaker gepoogd, he^'versehil tussen neutraliteit en neutralisme te verklaren. Het eerste is het zich op praktische gronden buiten bondgenootschappen houden. Het tweede is het maken van de neutraliteit tot een beeinscl. Volg uw eigen weg. die beter en schoner is dan het varen in Het kielzog van machtshongerige blokken, het ene geen haar beter dan het andere! IN Nederland heet die eigen weg de Derde Weg, elders luistert hij weer naar andere namen. De Indiase mi nister-president Nehroe is er wel eens als de profeet van beschouwd; een gevolg mede van het feit, dat hij geldt als de geestelijke erfgenaam van de geweldloze Gandhi. Nu klopt het met die geweldloosheid al lang niet meer, getuige de in de strijd met Pakistan over Kasjmir gebruikte methoden. Doch daar gaat het hier niet om. Het gaat er om of het een houdbaar en waardevol standpunt is. Oost en West in hun streven en innerlijke gesteldheid over één kam te scheren. Het standpunt zo van: de Amerikanen en Engelsen geven wel hoog op van hun vrijheid en democratie, maar als het er op aankomt, is het met hen en de Kussen van hetzelfde laken een pak. Wie op de kaart de ligging van India bekijkt en iets afweet van de toestand in dat land, heeft geen moeite om het neutrale standpunt van Nehroe te begrijpen. Reden om dat standpunt te idealiseren, is er echter niet. Nehroe zelf ondervindt dat meer en meer. Tijdens de bloedige onder- drukking van de Hongaarse opstand omkwam hij er al niet aan, enige kritische woorden aan het adres van Rusland te doen horen. Maar Hongarije was nog ver. Tibet echter is een grensstaat; en daar volgen op het ogenblik de communistische Chinezen angstig precies het voorbeeld, dat de Russen in 1956 in Hongarije gaven, in India heerst hevige verontwaardiging. En Nehroe, voornaamste drager van een door de Britten vrijwillig prijsgegeven souvereiniteit, moet in deze dagen bij het gadeslaan van het gedrag van deze communisten in een land, dat ook vrij wenst te zijn, wel enige twijfel bij zich voelen opkomen aan de waarde van zijn neutralisme, hoezeer hem voor zijn land ook verder de neutraliteit het verstandigst voorkomt. rET VADERLAND levert op zijn bekende parmantige wijze com mentaar op het feit. dat de op één na grootste Kamerfractie bezwaar heeft gemaakt tegen het opnieuwvoordragen van dr, Kortenhorst als Kamervoorzitter. Het betoog komt hierop neer: de grootste fractie heeft er recht op, dat iemand uit haar midden voor zitter wordt, en het is duidelijk, dat zij de kandidaat voor deze functie zelf aanwijst. Dat gebeurt ook bij de verkiezing van wethouders en gedepu teerden. Wanneet een andere fractie met deze aanwijzing geen genoegen neemt, schendt ze een gulden regel. Vandaar, dat de K.V.P. terecht ver ontwaardigd was. en de verkiezing van een tweede voorzitter uit de V.V.D. volkomen juist moet worden geacht. Niet waar. wat zijn de dingen eigenlijk eenvoudig! Maar'ieder die even nadenkt, beseft natuurlijk best. dat het helemaal niet zo simpel is. In de eerste plaats is het voorzitterschap van de Tweede Kamer naar ztjn aard zeer verschillend van de politieke functies van wethouder en gedeputeerde. Een Kamervoorzitter moet, zolang hij de hamer hanteert, boven dc partijen staan. De vraag of hij dat inderdaat doet, staat niet alleen ter beoordeling van de fractie, waar hij uit voortkomt. Deze fractie moet zich wel degelijk vergewissen van de mening der andere partijen. De gulden regel is niet, dat de Kamer de uit de grootste fractie afkomstige kandidaat automatisch steunt; de gulden regel is, dat als voorzitter iemand wordt gekozen, wiens objectiviteit boven alle twijfel is verheven. In de tweede plaats moet opgemerkt worden, dat vaste regels bij interne verkiezingen in openbare lichamen natuurlijk gewenst zijn, maar dat het de waarde van deze regels zeer ten goede komt, wanneer af en toe uit zonderingen ze eens bevestigen. Deze regels hebben namelijk hun grenzen. Het is onze mening, dat de Tweede Kamer bij het opmaken van de aan beveling voor het voorzitterschap deze grenzen duidelijk heeft overschreden. Afstemmen op r - DJAKARTA President Soekar- ïiv van Indonesië is van plan infor mele bezoeken te orengen aan Rus land en de Verenigde Staten, tijdens zyn aanstaande officiële reis naar Turkije, Scandinavië en de Latijns- amerikaanse landen. Het informele bezoek van de In donesische president aan Rusland zal bestaan in een paar dagen rust in het vakantieoord Soüchi. Evenzo zal Soekarno enige dagen rust houder, in San Francisco en Honoloeloe. In. Vaticaanstad zal Soekarno door de Paus in audiëntie worden ontvangen. DEN HAAG. Nadat de ANWB- wegenwacht bjj wijze van proef reeds enige dagen ook by avond heeft gepatrouilleerd op de drukke routt ArnhemNijmegen, is met in gang van heden deze belangrijke weg definitief m het 'W.W.-avondschema opgenomen. f J IT de sterk uiteenlopende be- oordelingen, over Bert Schier- beek's televisiespel Het kind der tienduizenden" hebben we mogen opmaken, dut het experiment van de VARA tu-sectie met gemengde gevoelens werd ontvangen. Hoeioel de onderneming van de Vlaamse tv van gisteravond geen enkel aanra kingspunt vertoonde met Schier- bcefcy spel zijn we er van overtuigd, dat de meningen over het Vlaamse experiment minstens even sterk zul len uiteenlopen. In ,J?roces tegen Jezus" heeft Die- go Fabm getracht het klassieke spel het lijdensverhaal te transformerenm een moderne lekenrechtspraak, waar aan de toeschouwer mag deelnemen, zij 't dat zowel lekenrechters als toe schouwers bestaan uit beroepsspe lers. Opzichzelf is deze vorm met zo nieuw. Ook in de muzikale pas siespelen, men denke hierbij aan Bach's „Mattheus passie", heeft men gezocht naar het deelnemen van de gemeente aan het spel. Solisten cn koren werden dan tussen de toehoor ders opgesteld. Toch is men in het algemeen weer teruggekeerd tot de klassieke vormen. Ondanks de vele voordelen die regisseur, cameraman cn speler in Het experiment van gisteravond wer den geboden zijn we geneigd ook voor de tv terug te keren naar de klassieke vormen wanneer het deli cate onderwerpen betrejf als de pro bleemstelling rond de schuldvraag: Wie doodde Jezus? In ieder geval mogen we uaststetlen dat Fabri's probleemstelling het onder de scher pe registratie van dc camera's met heeft gehouden. Zb werd hcei aanvechtbaar, onzuiver en in noord- Nederlandse ogen zelfs zo nu cn dan banaat. D. D. Spr. GEWONE MAN" Wam Hes- kes gaat er binnenkort het zijne van zingenvoor het eerst in zyn 31-jarige microfooncar- 1 rière. Als zingende *opa is hij op tweede paasdag 's avonds van 10.00 tot 10.55 uur in de Paas- racltoscoop van de AVRO te be- luisteren. De teksten, die opa Wam fhw is 68) zingt, zijn van i J. van der Berg, de muziek is 1 van Peter Kellenbach. "WENEN. De slaapwagen van. de vroegere officiële trein van Hermann Gormg is verbouwd tot Rode-Kruis wagen voor het vervoei van zieken naar de bedevaartplaats Lourdes. De ivagon, waarin 24 bedden zijn aan gebracht, zal op 6 april de eerste reis van Wenen naar Lourdes maken. T N het Groningse dorp Stadska- ■L naai, dat van het Philips concern reeds een fabriek voor elektronen buizen huisvest, zat van ditzelfde bedrijf een grote fabriek verrijzen voor televisiebuizen. In i960 zal met de produktie een begin worden gemaakt en de ver wachting is, dat m 1961 de fa briek op volle toeren werkt en er ruim SOG werknemers zullen zijn. Dit alles in verband met de in de toekomst nog te verwachten sterke expansie van de televisie, in het bij zonder in Europa. EEN vergunning om een com mercieel televisiestation te exploiteren is net zoiets als een vrij brief van de staat om je eigen bank biljetten te drukken." Dit zegt Roy Thomson. E*i hij kan het weten want hij is hoofd van de Schotse reclametelevisie. Het groot ste probleem van deze ondernemin gen in Engeland is, wat ze moeten beginnen met de bergen geld die zij verdienen. (Een er van meldde voor enkele weken in één jaar een winst van veertig miljoen gulden te heb ben gemaakt.) TH} E Friese auteur Si be Sipke de A-A Jong Dzn. heeft met zijn hoor spel m esperanto „Du generacioj" vorig jaar m Duitsland een bekro ning verworven. Op 9 april (om vijf over twaalf 's nachts) zal Radio- Zagreb in Zuid-Slavie het uitzenden op de 264.7 meter. De tekst wordt gezegd docr drie Kroatische espe rantisten. DE twijfel heeft plaats gemaakt voor zekerheid. „Hommeles" wordt het volgend jaar niet gepro longeerd. De plaats er van wordt r met mgang van het nieuwe win terseizoen - ingenomen door „Ar tiestencafé", het programma van Simon Carmiggelt, dat de VARA thans als radio-cabaret op maandag om de veertien dagen uitzendt. Voor de TV zal het een zondag avondprogramma zijn. Wel blijft de geestelijke moeder van .„Hommeles", Annie M. G. Schmidt, voor de TV werken. Zij gaat voor de VARA drie TV-spelen schryven, die op de - toneelavond (donderdagavond dus) in het nieuwe (Advertentie l.M.) Ceta-Bever Valpon Catalae pfastlcverf Qupa kneedbaar hout Snelfix snellijm Catafl** koudlliro - Nado-Ma* - BultanbijU atc seizoen zullen worden uitgevoerd. Nog eenmaal zullen we een afle vering van „Hommeles" te zien krij gen, dat is zondagavond 5 april als Cruys Voorbergh, gast Is in een pro gramma, getiteld „Legpuzzel". Op 25 mei is er dan nog een bloemlezing uit de verschillende „Hommelessen" van dit jaar. Hilversum I (402 meter) voor AVRO, VARA cn VPRO en op Hilversum II <298 meter) voor KRO en NCRV is voor de meeste "luisteraars een routmege- baar Op dinsdag 1 april is er echter weer de driemaandelijkse zender-wis seling, zodat we ons even moeten realiseren dat we dan AVRO, VARA en VPRO links en KRO en NCRV rechts op de schaal terugvinden. ALKMAAR B. cn W. van Alk maar hebben de gemeenteraad voor geste] d de politieverordening zo te wyricen. dat men in de toekomst kinderen kan weren uit café's, waar een televisietoestel staat. De drankwet voorzag tot nu toe al m het weren van kmderen beneden de zestien jaar uit café's met verlof B (voor sterk alcoholische dranken). Om kinderen beneden de zestien uit alle cafe's te weren, stelt het college van B. en W, nu voor de politiever ordening zo te wijzigen, dat de café houder kmderen moet vragen een schriftelijke verklaring van de ou ders te tonen, dat zij mogen komen kijken. Zoals overal komen in Alkmaar veel kinderen op vrije mfüdagen naar de TV-programma"s kijken. Ca féhouders hebben voor het plaatsen van een toestel in hun zaak een ver gunning nodig. ERNSTIGE MUZIEK 8.30—11,00 KRO. Bet Radio Kamer orkest. het klein Omroepkoor en so listen voeren uit de Johannes Passie van J. S. Bach. FOLKLORE *.4i>—t 55 VPROs Negro spirituals op gram.platen. D.25!>.<10 VARA Amalia Rodrlglns 7ingt Portugese liederen, LICHTE MUZIEK G.35—7.C0 VARA. ïlïuziekkiosk met nicuMs over de lichte muze. 8 059,lo VARA. Een g-evarjeerd pro gramma van lichte muziek. Een vier tal bezoekers Jn de zaal ?,al worden gevraagd hierop hun kritiek en com mentaar te Jeveren, 9.409 55 VARA. Theo Udctt Masman met Hits aan de spits. 111513 00 VARA Schljvenspeurder draait populaire successen lilt ver vlogen dagen, GESPROKEN WOORD 7.558,30 KRO. Uitzending in samen werking met Radio Vattcana van een Paasboodschap van de Paus, 9.109.25 VARA. Politieke commen taar door de heer Voskuil. (Advertentie LM.) MAPRO-soïraal is sterk en soepel en overal in huis ie gebruiken. Voor Uw gordijnen, de was. Uw garderobe enz Enorm prachsch, eenvoudig te be vestigen en te verwijderen. méér mogelijkheden met - 'IS1* - antv/OORP. !/\TU5 StV WELTERUSTEN JOHN WAT" MOfcT J5 if* VRGDE5NAAA1 M Dat Oi nö CAROi. OP TF W£D HEcFT HAAR PAAR HOUDEN KAN NOOIT KWAAD WAARQÊ Staan r£6ENWOORDIö LANGS DE WEG ZWERFT— NOL» ZAL JB EVEN NAAR, jE KAIY\SR BREN5BN OPiïOtTJÓ HIAAT ó£ttJK D£ RANCH D£ Dttf O TJP, WtWÉJLN ALLE6N rtltrwie Htr li) H0É.2O? Hij TOOMT óttiH HfltoT OM Wt&TLKOtAtH Wt HÊ&ÖÉ.N K.AND OM hêM Tt ÓRIJPLJN DtethtClt Dt DRflAp DOOR 6t&fltDEfl titUT WOU rüD WINNEN VOORD£POLlfIÉ.KWAM- DAT HlIPT Olib MfcXHItN. HA! t£N MQOfd Buil"' IKZAl Htr MAAR &AUW QPötRGLH GAAT VH/6R ZOLANG SkcN 2tTT£N, Nfer GoeDsmKs. Dan AVAR KWAAD SCHIKS AvSrOR jQK 2ÊTïe A11N2A.K AARDAPPe_L£N DAN KAN fK ER NEER. DETYD WAS TRVP OM pi£ (/ERVELENDÊ TREITER EEN LESJE TB LEREN DAT IK HS-UO T elevisie NA het journaal en het weerover- zicht van de NTS (8.00) programma ran de VPRO dat opent met de vertelling -van het Passie-ver haal (S.20). Hierna een program ma over de viering van Pasen in folklo ristische gebruiken. (9.10), Het slui- tingsvroord wordt gesproken door prof. dr. van Holk. ERNSTIGE MUZIEK 2 202.55 AVRO Lillian Kaliz. piano, voert werken uit van Bach, Mozart cn Bar tok. 2.30—3.45 KRO. Door sopraansolo vrou wenkoor. strijkorkest en harp wordt, o.l.v, Hein Jordans uitgevoerd ,.Le mirolr de Jésus" van Andró Caplct. 3.404.10 AVRO. Uitvoering van het kwintet In F gr- van Michael Haydn. 10 30—11.00 AVRO. In de reeks mu zikale coryfeeën concerteert de vio list David Oistrach. U.15—12,00 KRO. Het Nedcrl, Studen ten Orkest o.l.v. Jan Brussen cn met Hubert Barwahser fluit, voeren wer ken uit van Benjamin Britten en Mo zart, LICHTE MUZIEK 6.40—7.30 VARA. Het Omroeporkest van Hamburg concerteert o.Lv. Bene dict stlbermann m.m.v. Christine Spierenburg, sopraan, Bert Rnbbe, te nor cn Hans Osieck, piano. 9.2510.15 AVRO, „Alsof het gisteren was" een programma van Alex dc Haas over amusementsmuziek tussen de twee oorlogen. 10 15—10.45 KRO. Een programma van chansons door Mar Ie-Claire. Pichaud met een inleiding door de zangeres. HOORSPELEN 1.10—1.3D KRO. ,Dc Wadders". 5 30—5.50 VARA. „Opa Dribbel". 7.30—8.00 VARA. „Annemarieke". 8.45—9,25 AVRO. „De maansteen" eerste deel van een spel in 11 delen. ned. octrooi 74341 Ut op de gele bus GESPROKEN WOORD 11 5512 10 KRO. Rechtstreekse ver binding met het Vaticaan voor de pau selijke regen Urbi et Orbi. 2,553.15 AVitO. In dc vierde van een reeks van 2es lezingen over de Mid deleeuwse levensvreugde spreekt prof. Hcrniersdorf over „Dc herberg in. de middeleeuwen". DIVERSEN 8.15—8.45 KRO. Cabaretprogra „Wegwijs" \an de Cler cn Lopez, 9.30—10 00 KRO. Een klankbeeld de Paasviering In Nederland door vluchtelingen uit andere landen. Televisie VAN 11.50 tot 12.15 is er een Euro visie verbinding met Rome waar de kijkers vanaf het Sint Pie tersplein getuige zrullen zijn van de ze gen Urbl et Orbi door de paus. 's Avonds Is er een extra uitzending van de NTs waarin nmén 8.30 en 9.25 uur een gevarieerd filmprogramma wordt geboden. Hierna (9.25—10.10) Is er een telerecording van een concert door het Groot Symfonisch Orkest van de Belgische omroep met Eduardo del Pucyo plano. Uitgevoerd worden wer ken van Verdl, De Falia en Liszt ERNSTIGE MUZIEK 2,15—2,45 NCRV, Het Symfonie Orkest van de zuid Afrikaanse Radio-omroep voert o.i.v. Anton Hartman uit de symfonie no. 1T van Hubert du 'Pies- sls. 3 00—3,50 NCRV, Solisten en een vo caal ensemble voeren o l.v. Marinus Voorberg uit van Heinrich Scliütz de „Historla der frbhlichen und siegrel- chen Aufcrstehung unsers einigen Er- Ihsers und Seligmachers Jesu Christi". 7,05—8.00 Het Radio Kamerorkest olv. Alfred Sallen voert, met Nap de KIJJn als vloolsollst werken uit van Rosslnl, Viotti en Cui. 8.00—8.30 NCRV. Gram. platen con cert met div. werken van Haydn. LICÏITE MUZIEK 1.202 00 AVRO. Licht muziek-pto- gramma getiteld „Een klein kunstje" 4.005 00 AVRO, Dansmuziek door de Skyniasters en een tango-orkest o.l.v. Tom Erich. HOORSPELEN 9.4511.00 In het Rftdioscoop program ma een luchtig hoorspel „Zoals bet klokje thuis tiktdoor J. v.d. Burg. GESPROKEN WOORD «50—7.U0 NCRV. Lezing in de reeks Openbaar Kunstbezit. 6.50—7.00 AVRO Inleiding tot muziek begrip door Henk Stam. Deze keer: koorzang in oude tijden, 9.45—10.00 NCRV. Politieke commen taar door prof. Diepenhorst. DIVERSEN 8.0511.00 AVRO. Een Paasradioscoop met o.m. optreden van Jetty Cantor, nieuwtjes over BUIy Vaughn een folkloristisch klankbeeld van Paas- gebrulken In Nederland, een gespro ken Paasbricf van Jan Brusse en het hierboven aangekondigde hoorspel. Televisie HET VARA TV-programma van deze avond is geheel gewijd «an de her haling van een telerecording van de opera „De bruiloft va« Figaro", van de Duitse 'XV, dat eerder werd uitge zonden op 25 december 1956 (5 25— 10.30) Rans Kerkhoff geeft een inlei ding tot deze opera. J N dc trem zat een man tegenover vuj in een donker pofbroekpak. Zijn bovenhep werd bezocht door een triomfantelijke knevel en hij had een bol hoed op het hoojd. Om zo te zien, leek hij mij samen te hangen met het cncuswezen. Maar hy los Pascal. Een beetje suffend over deze opmerkelijke discrepantie, ging ikin de warme coupee onder zeil. Ik be gon'te dromen eerst heel voor zichtig. Het decor bleef eender. De knevelman bevond zich nog tegen over nnj, maar aan mijn rechterhand zat mijn oude oom Jandie al vele jaren aood is. Hij was op klompen en droeg een vreemde, bruine pet waarmee ik hem nog nooit gezien had. „En als we straks in de stad zijn, dan zal ik toch eens even..." zei hij snuiver iff. „Oom Jan, rustig.'" sprak ik ver manend. ,Jk heb nooit niks. Ik zit altijd maar op het dorp", riep hij. En hij begon te schreien. „Stil nou, oom Jan", zei ik ge choqueerd, u is achtenzeventig, Dan moet u niet meer huilen om een kleinigheid". ,,'t Is geen kleinigheid", jammerde hy, „ik wil genieten". De circusman sloot Pascal en vond: „Och, laat u die meneer zijn gang toch gaan", „Nou hoort je 't!" riep oom Jan. Als u zich er nu eens buiten hield", snauwde ik tegen de man. „Dit is een famiheaffaxre". ,,'t Is een ouwe baas", pleitte de man. „Laat hem nog wat genieten. Misschien ts hij gauw dood". 'ÏMaar hij is ai jaren dood", riep ik. „O, dat verandert", zei de man. En begon weer te lezen. Plotseling waren we in zlmster- dam. fn het centrum stapten we uit een taxi. Dr. W. Drees zat er ook in, maar hij had maar een klein rolle tje. „Bedankt voor de lift", zei hij en verdween in het donker. Terwijl tk de chauffeur betaalde, zag zk oom een hel verlicht etablissement bw- nenschuifelen. „Hij heeft toch geen geld bij zich", dacht ik. Maar opeens realiseerde ik me dat hy mijn reisschnjfmachine meege nomen had, „Als hij 'die verpatst kan hij een week onder water blijven", dacht ik gealarmeerd en ik ijlde het café bin nen. Op een podium zat het orkest van Jan Cordutvener en alle leden barstten in een spontaan hoonge lach uit, toen ze mij zagen. .Waar is oom Jan?" schreeuwde ik. .,Dan had je éven sneller moeten zijn", riep de bassist, zich de vreug detranen uit de ogen unssend. ,,'n Pijn schrijfmachientje, zeg", Terwijl ze opnieuw begonnen te bulderen, rende ik nijdig naar buiten en nam dc tram. „Goed, dan schrijf ik nooit meer", dacht tk gepiqueerd. „Als ze mijn apparatuur wegpakken dat is for ce majeur". In de Huiskamer vond ik alleen maar mijn neefje van vijf, dat treu rig plaatjes keek in een oud num mer van P.aris Match. „Waar is tante", vroeg ik Hij haalde zijn schouders op. Ik keek naar buiten en zag, dat de cir cusman, vlak voor -mijn deur, een wel twee etages hoge koorddans- installatie opgetrokken had. „Hij is geschift", dacht ik. „Dat mag helemaal niet".. Opeens kwam oom Jan op het koord voorbij. Hij liep bibberig, met mijn schrijfmachine in de Hand. Ik schooj het raam op en schreeuwde: „Oom, doe het niet. U is er te oud voor". „Och, laat die meneer toch", vond de circusvent. ,Jk geniet", riep oom Jan. ,Jk ge niet met volle teugen". Voor ik iets zeggen kon zag ik mijri vrouw op het koord voorbij ba lanceren. Daar is tante"/zei myn neef je ten overvloede. „Kom er af", riep ik naar buiten. ,3-traks wil dat kind ook „Ach, wat steekt er voor kwaad in?" zei de circusvent. - „Lees jij nou maar Pascal" schreeuwde ik. Het geluid van mijn eigen stem maakte mij zcakker. De man met de bolhoed keek verschrikt, maar toen ik verontschuldigend glimlachte nam hij zyn boek weer en deed wat ik hem bevolen had. KRONKEL BONN. Het Westduitse ministe rie- van Buitenlandse Zaken heeft medegedeeld dat West-Duitsland en de Sowjet-tTme een culturele over eenkomst hebben gesloten. 1 dooi GERALD BDLLETT zich nederig in wat zij „haar buiten gedwongen toesprak. „Alsof hij een soort van huisbewaarder was die aan zijn plichten herinnerd moest wor den,' zei Sara naderhand. De domi nee hield met een overdaad van dra matische gebaren een preek over Hel en Verdoemenis die iedereen met de grootste voldoening scheen aan te ho ren behalve meneer Skimmer die bij de lunch, met het voorsnijmes in de hand, er zich over verontschuldigde, zeggend dat, hoewel hij natuurlijk wel in het bestaan van de Hel ge loofde. hij er heeL zeker van was dat Dat zij van plan was Robert uit de klauwen van mevrouw Stapleton te redden? Maar hoe en waarom? Onder woorden gebracht en uitge sproken zou het onzinnig aanmati- gewone knapheid" noemden. Ze kon niemand daar ooit heen gezonden zou zingen, ze kon piano spelen, ze stu- worden. deerde om een geheel bevoegde on derwijzeres op een kleuterschool te worden waar zij al vijf ochtenden in de week dienst deed om neuzen te gend klinken. Zij vermeed het on- snuiten cn geschaafde kmcèn te was- derwerp liever sen cn hel was een bewijs van haar „Zo wreed," zei hij, „En wat zou het bovendien helpen? Hij is veel te verstandig voor zo iets: dat spreekt voor zichzelf." „Het past ons niet daarover te oor delen, vader," zei mevrouw Skim- „Hu is werkelijk erg knap en aar- aardig karakter en van haar gezond mer, 'met, een angstige blik naar de dig. Wist je dat hij bezig is Grieks verstand dat zij, hoewel zij zich vro- te leren?" ljjïc koesterde in de bewondering van „Wie? Robert Crabbe. haar ouders, toch niet verwaand was „Nee, ezel. Meneer Skimmer. Hij geworden De Peacocks vonden haar het my gisteren zij n Ilias zien, zo @en prettige kameraad, al was ze dan trots als een schoolkind. Ik zei dat erg interessant. Het was gezellig ik het erg knap vond dathij het over de oude tijd te babbelen, herin kon lezen. „Lezen?" zei hij. „Geen neringen op te halen aan hun lang woord. Het is Grieks voor my. Ik vervlogen schooldagen en ze wed- ken het alfabet nog niet eens, maar ijverden met elkaar in het nadoen wat een mooie paginal" vertelde van de een of andere lerares en El- Catherine, terwijl ze zyn warme, jens luidruchtig enthousiasme zij vriendeiijke^stem nadeed. En, daar vras bijna niets veranderd in die twee twee meisjes. „En jouw Dante dan?" „Dat js iets anders," zei meneer Skimmer. „Dat is literatuur." Het bleek al gauw dat hij geen voorvechter was van de zondagsrust, want om zijn gasten te vermaken vertoonde hij 's middags de „tover lantaarn", een ingenieuze nouveauté die de donker gemaakte kamer (voor het raam was een dik gordijn gehan gen) met een warme lucht van olie vervulde en een serie gekleurde plaatjes van een uitgesproken we- v zij nu een afleidende manoeuvre had jaar gaf de zusjes een gevoel van relds en soms komisch karakter gemaakt, kon ze niet nalaten zich bezadigdheid, tolerantie en wijsheid, projecteerde op een wit laken dat weer in het gevaar te storten door Over het algemeen leek de logeer- op de muur was gespannen. lichtelijk voldaan te zeggen: partij op zichzelf een geslaagde on- Dit wonder veroorzaakte veel ge- Bijzonder amusant was de voorstel ling van een man die aan 'n leeuwin ontsnapte door een vat aan haar staart vast te maken en die haar -- „V, I I jjaiVJj Wj.; nuiiuw v c» uui irtaivit; «ra go- „Robert kent natuurlijk Grieks, net derneming. Wat Catherine nog lach en bewonderende verbazing, ais papa." moest uitvinden was of het eigen- - „Je denkt er zeker wel aan." zei lijke motief ten slotte gerechtvaar- Sara,.„dat als je Robert gaat opzoe- digd zou blijken. Zij besloot dat dit ken. papa er ook is." maandagavond op de proef gesteld „Ja. Prettig. Maar 's avonds is hij zou worden. Intussen moest eerst de toen bij een volgend bezoek aan die er met." zondag nog om komen. De Skimmers plek terugvond, omringd door wei- Mevrouw Skimmer was, hoewel behoorden tot dc Afgescheiden Ge- pen die precies eender waren uitge- niet groot, vijf centimeter groter dan meentc cn de twee meisjes, die altijd rust! haar man, een stille maar zeer be- klaar stonden voor nieuwe ervarin- De Skimmers hielden van simpele minnelijke vrouw en de stevige, druk- gen, besloten met hen mar hun kork grapjes en van dit genoten ze nog ke Ellen, hun ooilam en het kind van te gaan. Van buiten zag de kerk er hun middelbare jaren, was hun bei- kaal en streng uit en deed aan een den boven het hoofd gegroeid en gevangenis denken, mnar het interi- hun vrienden cp bezoek. Ze gingen naast haar leken ze wel een paar eur, hoewel ook kaal en zonder ver- m een kring zitten en lazen om de dwergen. sierjngen, had een atmosfeer van - Het late wonder van haar geboor- warmte en enthousiasme die J te verbaasde hen nog steeds en zij verschilde van de plechtigheid waar- j t hadden zich heel wat ontzegd om aan de Peacocks gewoon waren. Ze ïyk als „gek" vond, f haar een kostbare opvoeding te kun- hadden nog nooit zo mooi horen zin- uitstekend met hef e inen geven en haar naar een school gen, zo gepassioneerd de tekst horen vooral met meneer Skimmer zelf. to kunnen sturen met de dochters uit lezen of naar een man geluisterd die de beste families en ze verheugden de Almachtige in zijn gebed zo on- (wordt vervolgd) bij de thee en er na. Ën toen, na de avonddienst, kwam een aantal van beurt hardop voor uit het boek dst zeer meneer Skimmer aan het lezen was. Catherine, die de tekst zowel moei- ■ermaakte zich gezelschap- en

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1959 | | pagina 1