Tussen de Gaulle en ultra's dreigt openlijk conflict I Amerika is sterker dan Sowjet-Unie Beroemde leider der FLN-rebellen gedood Eerste Indonesische tabak in Bremen RADIO Gerechtelijke acties van Nederland verwacht Acht auto's op elkaar OPGEVANGEN Paasvuur in Lunteren brandde mooi Gehele zon van dichtbij gefotografeerd Gromyko komt naar Genève Vrachtvaart per atoomduikboot SIEMENS êh teÉevisLe. er TV Balans over vier ■dagen televisie Kwartier stilte Vanavond CEIVIA -PATENT 3 dböhIFRANKïGODWI SPROETJE SPARK 9p Geen make-up in Pakistan Hongaarse artsen aan banden Stafchefs verklaren: Ring van bases houdt Russen in toom Boerderij, eigendom prinses Wilhelmina, afgebrand DE DOCHTERS VAN MEVROUW PEACOCK 2 Dinsdag 31 maart 1959 (Van onze correspondent) PABUS. - Gaan wy naar een openiyk conflict toe tussen de Gaulle en de Algerynse ultra's? Sinds en kele dagen heerst onrust in de Fran se gemeenten van Algerlë. De pers- conlercntie van de president der Re publiek, die zoveel buitenlandse journalisten teleurstelde w(jl «U, naar bun mening, niets nieuws bracht, beett om dezelfde reden, de woordvoerders der Franse colons verbitterd. Lagalllarde, één der afgevaardigden die door Algeriê naar de Franse Kamer gezonden en Is een der voormannen van de muite rij van de 13e wei, heeft aangekon digd dat zö een onderhoud met de Gaulie zullen aanvragen waarin „de harde waarheid gezegd zal worden". Met het oog op het karakter van de Gaullc kan me» betwijfelen of dit de juiste manier is om bij de gene raal binnen te komen. Een andere Algerijnse afgevaar digde, Achmed Djebboer, ging nog verder. „De Generaal", zei Djebboer, „sprak weer over de „vrede der WASHINGTON. Geleerden van de Amerikaanse marine hebben van boven do atmosfeer van de aarde de eerste gedetailleerde foto's van de gehele zon genomen. Er werden in minder dan een mi nuut ongeveer 60 foto's gemaakt met een spectografische camera van on geveer 16 kilo, gemonteerd in een raket voor wetenschappelijk onder zoek. De foto's vertoonden grote witte vlekken, kenbaar gemaakt door op stijgende kolommen van zeer hete in beroering verkerende gassen tot een hoogte en een breedte van 1000 mijl, tegen een donkerder achter grond van koelere waterstofwolken. Er verschenen ook geheimzinnige donkere lijnen. Twee daarvan waren evenwijdig en bevonden zich ter breedte van het zuidelijke poolge bied. Links, vlak beneden de middensec- tie, had de atmosfeer van de zon een uitstulping van mogelijk verschei dene duizenden mijlen hoogte, die voor het eerst is gezien op een foto op deze golflengte. MOSKOU. De Sowjet-ünle heeft Ingestemd met bet Westerse voorstel om 11 mei in Genève een bijeenkomst te doen beginnen van de ministers van Buitenlandse Zaken der Grote Vier. De Sowjet-Unie betreurt het in de door Gromyko overhandigde no ta evenwel, dat er ..geen enkel positief besluitis genomen over deelneming aan dit overleg door Tsjecho-Slowakije en Polen. Volgens de diplomatieke corres pondent van de te Washington ver schijnende „Evening Star" zou de Amerikaanse regering plannen heb ben voor een vlootbiokkade van de Oostzee en de Zwarte Zee als tegen maatregel ingeval van een even tuele Russische poging om de ver bindingen met West-Berlijn te ver breken. Dapperen". De enige vrede en wa penstilstand die ik ken is die der volledige overwinning". Achmed Djebboer is een Muzel man maar een die nog Franser is dan de Fransen. Hij is al mikpunt geweest van twee aanslagen. Sinds dien gaat hij slechts de straat op door twee lijfwachten vergezeld. Toen ik onlangs mijn hotel m Al giers betrad vond ik hem daar met zijn jonge vrouw voor het televisie toestel zitten in de hal. Iedere keer dat de deur open ging draaide hij zich met een ruk om, de hand naar de binnenzak. Het is begrijpelijk dat deze man van geen enkel compromis, zelfs niet ten dienste van een wa penstilstand, wil weten. Alleen m een koloniaal Algerië is nog plaats voor hem. Maar deze Algerijn die het zeker niet aan moed ontbreekt spreekt uit wat vele Fransen en vele militairen denken. De controverse met de Gaulle is aangewakkerd door de laatste mili taire berichten die een paar specta culaire successen van het Franse le ger meldden. Het laatste en belang rijkste is ongetwijfeld dat Ami- rouche, chef van het rebellenleger in Kabyiie, in een gevecht is neerge schoten. Amirouche was een der figuren die door de rebellie tot legende zijn uitgegroeid. Hij deed de meest stoxitmoedige raids, hij ontsnapte aan alle valstrikken, alles scheen hem te lukken. In werkelijkheid be rustte dit „geluk" op een grondige organisatie en een ijzeren tucht en zelfzucht. Amirouche was streng en zelfs voor Algerijnse begrippen hard. Hij heeft enkele soldaten, maar ook hele patrouilles laten fusilleren om dat ze tekort schoten. Maar hij eiste ook van zichzelf wat hii van anderen vergde. Hij sliep nooit langer dan vter uur in eenzelfde plaats, hij had een eindeloze reeks primitieve schuilplaatsen georganiseerd en hij verwierf zich door dat alles een be weeglijkheid die hem haast ongrijp baar maakte. HEUSDEN Bij de scheepswerf van Verolme in Heusden is zater dag de bijna 20.000 ton metende tanker Naess Tem te looser gela ten. De doop loerd verricht door mej. Julienne M. MichelHet schip is gebouwd in opdracht Dan de Naess Shipping Cy te New York. Om het 170 meter lange schip vei lig in de 160 meter brede Maas te krijgen had men aan de zijkanten remklappen aangebracht. Met ka bels werd het schip in de lengte richting van de rivier getrokken Bovendien werd de tegenover de werf gelegen rivierdijk verlegd, zodat de breedte van het water op die plaats groter werd. Zijn doad is een enorme slag voor de rebellen. 13 zjj een dodelijke slag? De militaire propagandadienst van het Franse leger wil het suggereren. Maar een andere gezaghebbende stem, herinnert er ook aan. dat de martelaren het zaad zijn van de kerk. De gezaghebbende stem, waarop ik doei, is die van Ali Kodja, Muzelman, medestander van de man nen. van de dertiende mei. Een man dus, die met het milieu der ultra's de nauwste banden onderhoudt maar die als Muzelman het milieu der Muzelmannen kent. „De Gaulle heeft volkomen ge lijk", verklaarde Ali Kodja. „Een wapenstilstand is bitter noodzakelijk. Ik ga verder, de Gaulle moet met de FLN onderhandelen om een wapen stilstand te sluiten". Komende uit de mond van een Islamitisch lid van het I3e mei co mité moest de verklaring wel sensa tie wekken. Zy is door het rumoer om de dood van Amirouche niet uit gewist, Want het brengt aan het licht hoe de werkelijke verhoudingen in het Muzelmanse deel der bevol king liggen. De Muzelmannen zijn niet door de ultra's en niet door de integratie-idee gewonnen. Zij gelo ven niet aan deze overwinning van het Franse leger Zij weten dat de FLN in de rijen der Islamieten en vooral onder de jongeren over een zeer sterke, zij het verborgen, sym pathie beschikt. LONDEN. Een Britse maat schappij heeft plannen aangekondigd voor de bouw van een enorme, 50.000 ton metende door atoomenergie voortgedreven vrachtduikboot die onder het ijs van de Hudson-baai kan doorvaren. Het vaartuig heeft al een naam; Moby Dick. Het wordt 200 meter lang en zal in staat zijn om op 100 meter onder de oppervlakte met een snelheid van 25 knopen te varen. De bemanning telt 50 koppen. Het pro ject kost 200 miljoen gulden. Men wil het vaartuig gebruiken voor het ver voer van ijzererts uit Canada onder de bevroren wateren van de Hudson- baai, die 's winters voor de scheep vaart gesloten is. Advertentie t,M.) BREMEN. Het Britse vracht schip Ulysses is gisteravond in Bre men aangekomen met een lading van 8.430 baien Indonesische tabak. Dit is de eerste partij die in plaats van in Nederland in West-Duitsland geveild zal worden. Met enige spanning, maar bepaald niet zonder vertrouwen in de afloop, ziet men thans in Nederlandse on- dememerskringen de wettelijke ac ties tegemoet, welke, zoal» aange kondigd, door Nederlandse firma's bij Duitse gerechtshoven zullen wor den ondernomen, tegen de verkoop van produkten van hun ondernemin gen. waarvan zij de nationalisatie als onrechtmatig hebben veroor deeld. Over de aard van de acties wensen de juridische adviseurs van de be trokken firma's nog geen mededelin gen te doen. Intussen zijn in Bremen de voor bereidingen voor de eerste veiling, welke vermoedelijk begin mei ge houden zal worden, reeds ver, gevor derd. In de haven van Bremen is ee» speciaal veem in aanbouw. Een woordvoerder van de Vereni ging van Tabaksimporteurs in Bre men zei mets te weten over voorge nomen gerechtelijke stappen van de Verenigde Deli-maatschappij en Se- aembah om beslag op de zending te laten leggen. Hij zei, dat de vereni ging van mening was, dat de Neder landse maatschappijen geen aan spraken op de tabak konden laten gelden, omdat zij, althans volgens hen, door de Indonesische regering schadeloos gesteld zijn voor hun ge naaste plantages. De Nederlandse firmanten hebben er intussen geen twijfel aan doen bestaan, dat naar hun mening de nationalisatie van hun bedrijven in Indonesië niets wijzigt aan hun juri dische aanspraken, op hun produk ten- Z ALTBOMMEL Acht personen auto's waren maandagavond betrok ken bij een kettingbotsing op de rijksweg UtrechtDen Bosch, aan de voet van de Waalbrug. Hier gaat de dubbelbaanswec over in een en- kelbaansweg, en doordat een perso nenauto plotseling sterk afremde, schoven in totaal acht wagens roet flinke snelheid op elkaar. Hoewel alle auto's zodanig beschadigd wer den dat ze moesten worden wegge sleept, Werden slechts enkele perso nen licht gewond. Zij werden in het ziekenhuis te Zaltbommel behan deld. GOEDE Vrijdag en de Paasdagen liggen weer achter ons. Wat ons ervan rest is de herinnering. Mis schien aan een logeerpartij, een be zoek aan schouwburg of bioscoop, een etentje buiten de deur of aan een wandeling. Heeft de televisie iets memorabels bijgedragen? Wij menen dat zij die de uitvoering van „De bruiloft van Figaro" door de Duitse TV nog niet eerder hadden gezien hierop bevesti gend zullen willen antwoorden. In derdaad was de telerecording die de VARA gisteravond van deze opera in een uitvoering onder de leiding van Kurt Wilhelm gaf een evene ment. Maar als we deze van onze bu ren geleende presentatie buiten beschouwing laten dan blijft er wei nig over waaraan we met genoegen terugdenken of waardoor we geïm poneerd raakten. De telerecording van het concert door het NIR-orkest op de avond van Eerste Paasdag was helaas van een slechte kwaliteit. Wel heeft deze uitzending van symfonische muziek via de TV bij ons de hoop gewekt dat vaker" de TV zijn camera's zal richten op dergelijke orkesten want niet alleen leveren zulke orkesten aantrekkelijke beelden op, maar bo venal krijgt betr beluisterde meer re- lief wanneer -de luisteraar, tevens kijker, close ups krijgt van dirigent, solisten en orkestgroepen. De uitzending op zaterdag van de boot-race Oxford—Cambridge bete kende een aantrekkelijk zij het niet spectaculair kijkspel en die op Eer ste Paasdag 's middags uit Rome leed onder de onvoorziene uitloop van het relais, waardoor camera's en commentator tenslotte hongerig steeds maar weer aanvielen op wat we al eerder hadden gezien. Van de uitzending van de KRO op de avond van Goede Vrijdag en van de VPRO op zaterdagavond willen we graag nog vermelden de docu mentaires: dié van de KRO over de liturgische gebruiken in de JRK kerk op Witte Donderdag. Goede Vrijdag en in de nacht van Stille Zaterdag op Pasen en van de VPRO over Paas- gebruiken in Nederland en elders. Twee uitzendingen die misschien niet iedereen hebben geboeid, maar die ons er eens te meer van hebben overtuigd welk een voortreffelijk in structief middel de televisie is. Waardering voor bepaalde onder delen kan echter het gevoel van te leurstelling over het geheel niet wegnemen. Op dagen waarop de kijker van de televisie verwacht Een m'ag verwachten) dat ei extra zorg aan zal zijn besteed bleef de Neder landse televisie onder de maat van redelijke verlangens. W.Jnn. EEN Amerikaan in Ripley in de staat Tennessee heeft dezer da gen een kwartier zendtijd bij de lo kale radiozender gekocht. Zelf trad hij op als omroeper en zei: „Vrienden, voelt ge u gejaagd, hebt u last van uw zenuwen? Hier heb ik het wonderbaarlijke nieuwe middel tegen deze kwaal: stilte." Vervolgens liet hij het geluid ho ren van brekende grammofoonplaten en stelde zijn hoorders voor die rom mel (Rock 'n Roll) te laten verbie den. Daarna was er dertien minuten lang stilte. Slechts tweemaal onder broken door de mededeling dat de zender zweeg en dat dit zwijgen met het gevolg was van een defect aan het ontvangsttoesteh Radio ERNSTIGE MUZIEK 10.1510.45 AVRO. Pierre P»Ua. piano, speelt de sonate In e kl, van Franz Schubert. OPERA 9.15—9.45 AVRO. Fragmenten uit Pool se en Tsjechische opera's. LICHTE MUZIEK 8.05—9.15 AVRO. ..Dat zit weer fout", amusements programma waaraan voor de luisteraar een wedstrijd ls ver bonden. 11.3512.00 KRO. Mamu WlUemsen draait nieuwe lichte grammofoonpla ten. HOORSPEL 8.10—10,45 KRO. Hoorspel over Micro. bns 666 getiteld „Van top tot teen". GESPROKEN WOORD 6.20—6.30 HUv. H Zendtijd voor «le KVF. 10.00—10.15 AVRO. Toneelbeschou- wlng door Manuel van Loggem. DIVERSEN 7.05—8.00 AVRO. Radiospel „Alles op één kaart". T elevisie JOURNAAL en weeroverzicht ope nen (8.00) het programma. Vervol gens (8.20) Ij er ter gelegenheid van het tJen-jarig bestaan van de NAVO de vertoning van twee films over partner* In de NAVO: Noorwegen en Turkije. De vertoning van de hoofd- flJm van de" avond, de Britse come- dle „Gek op mannen'' begfnt om 9 uur. (Advertentie IJkJJ 6 maanden] GRAT«S crarnnti» I iHas *ar1 Bwdux garantie ïgder flaar op de zolen j C»ma-|nisnt5ch«ti«n Jongens- en meisjesschoenen EDE Het veelomstreden Luntr- rense Paasvuur heeft dan toch ge brand. Maandagavond omstreeks half negen werd de meer dan 10 me ter hoge brandstapel door de voor zitter van de Oranjevereniging aan gestoken en hoewel het enige moeite en vele tientallen liters petroleum kostte om de kletsnat geregende paashoop In brand te krijgen, het getukte uiteindelijk toch. Naar schat ting hebben meer dan 10.000 toe schouwers genoten'van het schilder achtige vlammenspel. Zij kwamen uit alle delen van het land. omdat de aandacht op dit folk loristisch gebruik was gevestigd door de afwijzende houding,die aan vankelijk van kerkelijke zijde tegen deze „heidense" gewoonte was aan genomen. Een ongekend groot aantal paas vuren heeft ook op Eerste Paasdag 's avonds in Twente gebrand. Dit vond waarschijnlijk zijn oorzaak in het feit dat het weer de laatste we ken buitengewoon mooi is geweest, waardoor de jeugd veel snoeihout heeft kunnen aanslepen. Tienduizen den mensen hebben van de vuren kunnen genieten. IK ZAL W5L VER DCSNKEfJ IN DIE pyAMA VAN JOHN-- PAUL JAM |V\ER MANNE MISSCHIEN PLATONISCH portret KLAAR ZtLfó Ali DL POUfltMONir ft IJKT mtNWND Ifl Dt Odort trori! DRUM DAT óior Wflf) ££N P£UL£5CHiU.trit U MOET tft DÉ. BUIT fi06 HtfcR VANDAAN ZIEN Tt KR1J6CJN IK AANT)ATGE2fCHT VAN DE mfDATZAt (K JE BETAAl-P ZE7T£Wf\ vf VCE 7VCH NtSrZOGRIEZEUG, BOONSJ lAdHCNHy ÉëuRTCL/NGS BLEEK EN KjOOD <3föRJ' VAN JE/ MTKAN NOU GA JE D'RANi HS-M KARATSJI Vijftig vooraanstaan de Pakistaanse vrouwen, onder _wie de echtgenoten van president Ajoeb Khan en de minister van binnen landse zaken luitenant-generaal K. M. Sjaik, hebben een oproep tot hun medeburgeressen doen uitgaan om niet langer buitenlandse schoon heidsmiddelen. te gebruiken en geen buitenlanse kleren meer te dragen. De initiatiefneemsters willen be perking van buitenlandse luxe-goe deren bereiken, om Pakistan devie zen te besparen en de plaatselijke katoenindustrie te bevoordelen. BOEDAPEST. Hongarije heefc per decreet de medici onder toezicht gesteld en hun lucratieve particu liere praktijken beknot. Particuliere praktijken mogen van nu af nog slechts uitgeoefend wor den door medici, die een staatsprak- tijk bekleden In een kliniek of een ziekenhuis. Bovendien zijn hoge boetes Inge steld voor het innen van extra's van patiënten, die een betere dan de nor male behandeling verlangen. WASHINGTON. Admiraal Ar- leigh Borke, de Amerikaanse chef i van de marine-operatie», heeft on omwonden verklaard, dat „Rusland» rug gebroken zou worden, wanneer het een grote oorlog zou beginnen." De admiraal legde deze verklaring af voor een congrescommissie voor de Amerikaanse defensie-uitgaven. Na meer dan twee maanden, zyn zijn woorden, die van vier andere vooraanstaande militairen e» van de minister van Defensie McElroy, u» een scherpe censuur gepubliceerd. Generaal Maxwell D. Taylor, staf chef van het leger, meent dat Ame rika reeds een overmaat heeft van kernwapens voor represaiïïedoel- einden. Generaal Nathan F. Twining, voor zitter van de commissie van staf chefs, vatte de redenen voor het op timisme van de Amerikaanse rege ring samen. Hü zei, dat een Russische aanval met kernwapens, wanneer die thans zou gebeuren, vrijwel geheel met be mande vliegtuigen zou geschieden Volgens Twining is de Russische dreiging vanuit de lucht niet half zo groot als die van Amerika en ook niet zo effectief. Admiraal Burke adviseerde een groter deel van de defensie-uitga ven dan thans te besteden voor klei ne oorlogen, waarin Rusland niet rechtstreeks betrokken zal zij». McElroy zei, dat ook in de toe komst Amerika op Rusland voor zal blijven met zijn militaire program ma. Volgens generaal Taylor was het te betreuren, dat nog steeds het grootste gedeelte van het Franse le ger in Noord-Afrika zit. Een van de belangrijkste voorde len voor de Verenigde Staten in een eventuele oorlog met Rusland was volgens het vrijgegeven rapport het feit, dat Amerika de Sowjet-Unie van alle kanten met bases omringt. APELDOORN. Maandagavond omstreeks zeven uur is, vermoedelijk door een explosie in de schoorsteen een oude boerderij te Hoog-Soeren, gelegen tegen de bosrand en eigen dom van prinses Wilhelmina, door brand totaal verwoest. Het vuur greep bijzonder snel om zich heen vooral in het rieten dak, zodat de brandweren van Hoog-Soeren en Apeldoorn weinig konden uitrich ten, Er kon slechts een klein gedeel te van de inventaris worden gered. De familie, die de boerderij be woonde, is elders ondergebracht. De volgende dag brachten zij en J Sara de morgen door met door de stad slenteren terwijl Ellen op haar I school werkte. Ze genoten van het ongewone feit dat er overal winkels j waren. Zij waren verrukt over hun l vrijheid, ze stelden in alles wat zij j zagen belang en werden telkens weer J verleid door iets wat zij in een eta- J lage zagen. Ze kochten een paar klei- I nigheden, lint, borduurzij, 'n ües- j je parfum na iedere aankoop ston- den ze stil, met een heerlijk schuld- gevoel en telden hun geld en be- spraken wat ze voor cadeautjes mee J zouden brengen voor Julia en hun 1 ouders. Vreemd genoeg brachten ze door een koppige niet verklaarde gril van Catherine geen bezoek aan pa- J pa. „Waarom niet, Kitty?" „Ik heb er geen zin in. Ik ga van- avond." „Dat is geen reden." Maar voor Catherine was het re- J den genoeg en Sara hield niet aan. i „Zeg Sara, Ellen zal het gek vm- I den als ik alleen uitga. De zal zeg- gen dat ik een boodschap voor papa J aan het kantoor wil afgeven." „Ellen zal vragen, waarom je dat niet overdag toen je vader er was hebt gedaan?" „Omdat ik het vergat," zei Cathe- rine. Van de Skimmers in North Street I naar de kantoren van de heren S Peacock en Crabbe m de deftiger en mooiere East Street was een wan- 1 deling van een kwartier en een aan- i gename wandeling op een mooie I augustusavond. Er werden geen za- f ken meer gedaan, de straatvegers I hadden hun werk verricht, de etala- i ges glansden in het late licht van toot SEBAUJ MUETT de zon en het geluid van haar voet stappen op de straatstenen klonk luid in Catherine's oren. Ze was zich zeer bewust van haar vermetelheid en ze keek in een soort planken koorts zenuwachtig om zich heen en moest met moeite de neiging onder drukken om voorzichtig en op haar tenen te lopen; want nu het ogenblik van de ontmoeting zo nabij was, voelde zij zich een beetje draaierig en heen en weer geslingerd tussen verlangen en vrees. In haar gevoel was de stad onnatuurlijk stil en toch waakzaam alsof zij van. uit de bo venramen der huizen bespied werd: stil en leeg op een enkel klein boefje na, dat gewapend met een schep en een blik nog naar schatten speurde, het laatst overgebleven lid van zijn troep, die de hele dag door het verkeer heen waren gewipt als vliegen om, met gevaar voor hun le ven, de paardemest te verzamelen zo dra ze op de straat viel. Zij bleef even naar hem staan kij ken. blij met een voorwendsel voor oponthoud. Meneer Skimmer woonde zoals wij weten, boven een winkel. Meneer Crabbe, een gestudeerd man, woon de boven zijn kantoor: en dat is na tuurlijk iets heel anders. Zij waren in zekere zin buren en zij hadden, zonder het te weten, gemeenschappe lijke belangen; maar Catherine was er zich onaangenaam van bewust dat zij, hoewel ze elkaar ongetwijfeld herhaaldelijk hadden gezien, elkaar nooit hadden „ontmoet" oradat ze zich in verschillende kringen bewo gen. Op haar bellen kreeg ze eerst geen antwoord. Daar ze er in al haar voor stellingen van dit moment geen ogen blik rekening mee had gehouden, dat Robert niet thuis zou zijn, was ze eerst kinderlijk verbaasd, toen ver ontwaardigd en ten slotte wanhopig. Op weg hierheen had ze half ver langd naar een excuus waardoor zij haar plan zou moeten opgeven, maar nu, tegenover de dichte deur, werd ze boos en voelde zij zich verlaten. Dat was dus het emdl Nooit, nooit zou ze terug komen l Nadat ze dit besloten had trok ze nog eens aan de bel en opeens, met gespitste oren, hoorde ze het bonzen van voetstap pen op de trap. „Goedenavond, meneer Crabbe." „Nee maar, Catherine!" Zijn verbazing was ongeveinsd. Zij zocht tevergeefs naar een uiting van genoegen. „Is er iets gebeurd?" „Gebeurd? Nee, waarom? Nu ik hier zo vlak in de buurt was, dacht ik dat ik u wel eens kon opzoeken. Ik wildeik wildeWat wilde ze? „Ik wilde u nog eens bedanken voor dat boek." „Helemaal niet nodig. Ik ben blij dat je 't mooi vond," Hij keek baar verward aan, klaarblijkelijk met we tend wat bij doen moest, „Neem mij met kwalijk, Catherine, maar ik ben bang dat ik je niet kan vragen om binnen te komen. Ik ben alleen, zie je." Het bloed steeg haar naar het hoofd. Ze voelde zich als een kind dat berispt wordt. Maar ik ben geen kind, dacht ze boos. Ik nEem er geen genoegen mee. Haar instinct zei haar dat alleen vrijmoedigheid haar nog kon helpen. „Maak alsjeblieft geen excuses, Ro bert," zei ze koel, maar noemde hem voor het eerst bij zijn naam. „Ben je bang voor je reputatie?" „Nee, voor de jouwe. Wij moeten rekening houden, weet je, met wat de mensen zouden zeggen. Je vader, bij voorbeeld." „Ik ben geen kind meer," ant woordde ze boos. „Nee, Catherine, Juist daarom." Zijn opmerkzame blik die van meer dan bewondering sprak, kal meerde haar. maar zij wilde hem dat niet laten merken, „Ik zie dat het dwaas van mij was te komen. En ongepast ook. Dank je wel, dat je me dat hebt ge zegd, Goedennacht!" Ze draaide zich om. (wordt vervolgd'

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1959 | | pagina 1