De Gaulle en de Franse hersenschimmen spmmmmm 1 m <4 1 CEES DE LANGE VAN AVRO NAAR KRO 1» kJL Kees Brusse brengt Topaze terug rONGERS itP* r fRANK GODWIN B Geluid der werkelijkheid Aprilgrap van Britse TV Hockey-reportage Vanavond Vliegers voorlopig tegen verdwijnen van telegrafisten Dodelijk ongeval in Staatsmijn 7 Moet anders Cliinese vissers verdwenen DE DOCHTERS VAN MEVROUW PEACOCK 2 Donderdag 2 april 1950 DE dood van enige leiders van het Algerijnse verzet end er wie de le gendarische AmironHie heeft de Franse propaganda-machine weer op volle toeren gebracht. Staakt uw tegenstand, zeggen de strooi biljetten en zegt de radjo; ge hebt dapper gevochten, maar de slnjd is nu zowel zinloos als uitziehtslons geworden! De verzetsstrijders zal alle eer worden gelalen. want de Fransen hebben respect voor degenen, die met moed en volharding voor hun vaderland vechten. Dc tijd is echter gekomen om de strijdbijl te begraven. De Franse regering is vastbesloten om Algerië recht te doen. Het is oen variatie op het bekende thema van de „.rede der dapperen", die de Gaulle al zo dikwijls heeft aangeboden. In bet moederland zijn de pogingen om de mensen er van t,e doordrin gen, dat de strijd op het laatst loopt, hardnekkiger dan ooit. Hnog wordt opgegeven van het resultaat der nabij de grens van Tunpsië opgerichte onder elektrische stroom staande versperringen. 7.e doemen, naar het heet, het Tunesisch gebied als basis voor de opstandelingen tot waardeloosheid. Ontmoediging heerst dan ook in de rijen der Algerijnen: een ontmoediging die wordt vergroot door een verbeterde troepen spreiding, een verscherpte waarneming en een grotere slagvaardigheid aan Franse zijde. De verzets beweging kan daar niet tegenop, en is dan ook bezig, dood te bloeden. Zo is het verhaal. In wezen is het een wat opgedoft oud verhaal. Al ja renlang vertelt de regering te Parijs, dat het met de verzetsbeweging in Algerië maar slecht gesteld is. Hier en daar wordt nog wel gevochten, doch de kracht van de opstand is gebroken en het moreel van de Algerijnen is slecht. Met een nog iets betere organisatie van het Franse leger zullen de genadeslagen niet lang meer kunnen uitblijven. Het is bijna voorbij. Wie de berichten van de vroegere minister l.ejeune legt naast de huidige mede delingen. stelt een haast griezelige overeenstemming vast. ZONDER twijfel zon de Gaulle zo'n ..vrede van de dapperen" heel graag zien. omdat hij op die wijze het Algerijnse Bcvrijdingsfrnnt links kon laten liggen. De gedachte, niet de leiders van deze orga nisatie aan één tafel te gaan zilten. is veel Fransen, de Gaulle niet uitgezonderd, al heel weinig sympathiek; tenzij de Algerijnen hun overgave gouden komen aanbieden. En daarop is de kan» bijzonder gering. Wie zijn verstand intussen even gebruikt, beseft wel. welk een onwezenlijk ding een „vrede van de dapperen" zou zijn. die los van het Bevrijd inrrsfrortt en zon der zijn goedkeuring werd gesloten. Want dat de strijd voortduurt in Algerië en elke week toch weer opnieuw melding moet worden gemaakt van vele honderden gesneuvelden, is het werk van het goed georganiseerde Bevrij dingsfront en niet van enkele particuliere ..dapperen". Nu is er reden genoeg om aan te nemen, dat de Gaulle onderhandelin gen met het Bevrijdingsfront geenszins principieel afwijst. Hier echter be gint zich reeds de kloof af te tekenen, die hem scheidt van do rechtse rege ring en van de Algerijnse Jntcgralïsten'A De regering-Dobré- zegt, dat er geen vijfde republiek is gekomen om de ..uitverkoop" van overzees gebied voort te zetten. En de militairen in Algerië zeggen, dat er geen dertiende mei is geweest ora met de opstandelingen over het lot van een stuk Frank rijk te onderhandelen. Men zou zich kunnen voorstellen, dat de Gaulle enige aanmoediging ge noot van de gematigde partijen van de linkerzijde cn het midden: maar het ongeluk is. dat deze partijen door de beweging, die hem aan het hoofd van de staat heeft gebracht, zeer zijn verzwakt Eigenlijk is het zo gesteld, dat ze nu wachten, tot hij enkele dingen doet, die zij niet aangekund of aan gedurfd hebben, alvorens opnieuw wat activiteit te gaan ontplooien. Het typeert de onklare en niet ongevaarlijke toestand in Frankrijk. VREDE van de dapperen; en als die uitblijft? Eigenlijk hoeft men geen profeet te zijn om te voorspellen, dat hij uitblijft. Een Franse wensdroom, een hersenschim; een van de wonderen, die de vijfde republiek beslist niet tot stand zal brengen. Moet men er op wach ten? De Gaulle weet wel, dat het niet aangaat; en in Algiers, waar de militairen dat ook meer en meer beseffen, klinkt steeds luider de roep, dat de integratie voortgang moet hebben. De integratie: dat betekent, dat Algerië gewoon deel uitmaakt van Frankrijk en alle Algerijnen met één klap Fransen worden. Het is revolutionair genoeg, maar is het doenlijk, en helpt het? Eén ding staat vast: de Gaulle is er niet voor. Als hü er wel voor was, had hij het stellig gezegd in één van zijn vele redevoeringen sedert zijn te rugkeer in de politiek. De Gaulle, mag men aannemen, wenst de federa tieve binding; een eigen leven van Algerië in het verband van de Franse Unie. De gematigdheid van de Gaulle staat hier tegenover het radicalisme van de officieren; en reeds worden kreten hoorbaar in Algiers, dat de re volutie nog eens zal worden overgedaan. Wat de officieren willen, biedt natuurlijk geer» oplossing in een tijd, dat de Mohammedaanse volken zich zozeer hun eigenheid weer bewust wor den. Een federatieve oplossing is in beginsel geenszins uitgesloten, maar ze is onmogelijk zolang de strijd duurt. Twee dingen zal de Gaulle moeten doen; vrede sluiten met het Bevrijdingsfront en er in toestemmen, dat Al gerië minder Frans is. dan in duizend affiches en in duizend krantenarti kelen is verkondigd. Het betekent een trotseren van de officieren, die hem aan de macht hebben gebracht, en van de partijen, die zich van zijn naam hebben bediend. Als het hem gelukt, zal hij meer voor Frankrijk hebben gedaan dan alle Massu's en alle Soustelles in een halve eeuw tezamen. i\A EKSEK TOPAZE. de hoofdper- soon uit dc gelijknamige satire van Marcel Pagnol, was één van de glansrollen van de onvergetelijke Cor Ruys, die het stuk destijds ook heeft vertaald. In de hoorspel bewer king van S. de Vries jr. speelde Kees Brusse de naief-eerlijke onderwijzer Topaze die tenslotte de kronkelwe gen ontdekt die leiden naar *t „goede leven" in een corrupt Frankrijk. Brusse had precies het goede toontje te pakken: hij had dat aarzelende, bedeesde, een beetje verstrooide pra ten waar Cor Ruys zelf ook zo ver rukkelijk in was op het toneel. Dc persoonlijkheid van Kees Brusse. die zich in kleine trekjes uitte (bijvoor beeld door de proevende en speciale manier waarop hij woorden als „flik flooien" en „spuwbakken" in de mond nam», voorkwam dat hij in een imitatie van Ruys verviel. In een nogal mager uitgevallen hoorspel seizoen heeft de VARA met deze uit zending zonder twijfel zeer veel luis teraars een groot plezier gedaan. B. v. R. (Advertentie IM.) Neveda, RoWn 118, Amsterda The Winslow boy EEN van de boeiendste toneelstuk ken die na de oorlog zijn geschre ven „The Wins!ow Boy" van Teren ce Rattigan is gisteravond voor een naar wij durven aannemen dankbaar huiskamerpubliek op het TV-scherm vertoond. We danken dit gelijkelijk aan re gisseur. spelers en de ontwerper van de decors. Het drama van ..Die jongen van WinSiow' 'speelt zich over het hoofd van dit kind af. Het wordt een strijd om liet recht, waarbij dit recht be langrijker is dan de inzet die in de loop der jaren steeds nietiger gaat schijnen. Het meest gespannen hebben we in de loop van dit spel uitgezien naar het moment waarop de beroemde ad- vocaal Sir Robert Marton i'Paul Steenbergen) in het beeld kwam. Ge spannen. omdat we ons van een fo rum over de verhouding ton eel-tele visie herinneren de uitspraken van deze acteur. Hij getuigde toen niet slechts van zijn grote lief de voor het spelen voor een zaal maar ook van de tegen zin die spelen voor de kille TV-ca- mera's bij hem oproept en van de moeite die hem kost onder der gelijke omstandigheden tot „geïnspi reerd" spel te komen. Hij moge van ons de verzekering willen aanvaar den dat zijn schroom hem niet heeft verhinderd van het kruisverhoor dat hij de jongen Winslow (de moeilijke rol van een veertienjarige die bin nen de grenzen van liet bijna onmo gelijke goed werd bezet door de twin tigjarige Henk Votel» afnam het hoogtepunt van het spel heeft ge maakt. Ook met de bezetting van de ande re rollen mogen wij regisseur Luc v. Gent geluk wensen. Zonder uitzon dering hebben zij ertoe bijgedragen dat deze TV-avond van de KRO góed en onderhoudend toneel te zien heeft gegeven. En als we dan nog een opmerking Cees de Lan ge zal met ingar.g van het volgend radio- seizoen niet meer to* de kring van mede werkers van de AVRO maar t<»t die van dc KRO behoren. „Hoe wel er officieel nog niets vast staat." aldus De Lange, „staat mijd besluit wel vast". Er zijn de laatste rtju tus sen Cees de La nee cn dc AVRO moeilijk heden gerezen «ie hen» tut dit besluit hebben gebracht. Deze hebber. voor hem hun culminatiepunt ge vonden in het uitblijven van een uitnodiging van de AVRO aan hem om medewerking te verlenen aan de landdag die de AVRO zoals telken- Advertentie t.M jare op Hemelvaartsdag in Apel doorn organiseert. Een van de grieven van Cees de Lange is, dat hem in de reeks uit zendingen onder de titel „Haal je schoolgeld terug" slechts de rol van quizmaster was toebedeeld, waardoor zijn. talenten onvoldoende tot hun recht kwamen. „Met verschillende mensen bij de AVRO heb ik bijzonder aangenaam samengewerkt, maar de sfeer was niet altijd even prettig. Dat is bij Tonny Schifferstein. die de produk- tic heeft van het KRO-amusements programma „Tierelantijnen" heel an ders. Wat ik in dat programma ga doen kan ik moeilijk zeggen. Er zijn wel plannen, maar het is nog te vroeg om daar iets over te zeggen. Bovendien zou dat niet op mijn weg liggen", aldus Cees de Lange. Ook Tonny Schifferstein was op dit punt nogal zwijgzaam. Hij zei een. plannetje te hebben waarbij Cees de Lange een belangrijke rol zou kunnen spelen. Er zal daarbij vooral van zijn grote slagvaardig heid gebruik worden gemaakt. „Maar ook ik kan nog niets vertellen want er staat de medewerking van een aantal belangrijke mensen op het spel. die ik nog niet allemaal heb kunnen polsen". Wel vertelde hij, dat Cees de Lange en zijn vrouw Lucy Stein op 9 mei aanstaande als gasten zullen mee werken aan het cabaret half time in het „Tierelantijnen"-programma van die avond. (Advertentie I.M.J KÏO NEE, 'r IS... T IS PQACh} Tie. K WEET ZEKER DAT OON> nAAPCuS ER. SEÖ B«.y MEE ZAL 2'JN. ik H©v\ OP6E8E1D £M JE SCHUNT BEETJE TE Wy* AARZE-EN...J^' CAROL'S POHTRPT WORDT"; rorSLOr QESr&lS ee&Du CAROL- KLAAR HOE VIND MEM THUIS K KAN H£T NIET HEL- MAAR IKVINt» TEKENING VAN CUVE TOCH NOS ÓCHltTOP I Dt &AAÓ WIL DAf Wt E£f1 PAAR.EÜRA rWWlERntSOPUtH IK:..EH...H£B DtTROM ÊVCN OLMAAKT. Ot RAND É.1M6 LOb tVEN Ln'Cfc. DKUn/iUt WAT DOt J OH DAAR KOMT ItMAND! daar z£6)£ wat! Als ik Dt 6AMD WAr LAArOPtLtN ZIJN Zt ££N POOOjt RU0H6. iKZALPf. BAUD- LtlPW WAAR Y HUWEN rr, M W TEGENSTANDER NAD ER CP DAT MOMENT OEiOCTSKAL GENOEG VAN,MAAR VQCK Z'N FATSOEN BEGON N/NEG EENS. iGARENPEC TK NAN Af 7/ LOVEN IK ZAL «S-//3 maken, die echter aan onze algemene bewondering en waardering geen af breuk wil doen: soms. in de opstelling der spelers en in de nadruk die zij hun tekst en hun handeling schenken, gaven zij het spel meer het karakter van toneel op de planken ten over staan van een zaal dan van toneel zo als dat met de eigen mogelijkheden van TV in de huiskamer wordt ge- bracht. Een aardige bijzonderheid vinden wij het persoonlijk dat de regisseur van deze avond. Luc van Gent, zo'n kleine tien jaar geleden op de plan ken van de „Haagsche Comedie" zelf de jongen Winslow heeft gespeeld. W. Jnn. Spelmoment uit „Die jongen van Winslow" dat de KRO-TV gisteravond opvoerde onder regie van Loc van Gent. v.l.n.r.: sir Robert Morton (Paul steenbergen), Arthur Winslow (Paul Huf), Catherine Winslow (Myra Ward) en John Watherstone (Frans v.d. Lirificn), 7ANAVOND zendt de AVRO van 11.20 tot 12.00 uur onder de titel „Geluid der werkelijkheid" een ex- periraentele cantate uit, ontstaan door de combinatie van de stem der poczie cn de techniek der elektronische com positie. gers", Hans Andreus, Remco. Cam- pert, Jan G. Elburg, Gerrit Kouwe- naar, Hans Lodeizen, Lucebert, Sy- bren Polet, Koos Schuur en Simon Vinkenoog. De elektronische compositie werd geschreven door Henk Badings. On der regie van Luc Lutz wordt mede gewerkt door Hélène Oosthoek eti André van den Heuvel. Een van de beste grappen in de geschiedenis van de Britse tele visie is woensdagavond door de com merciële TV op het scherm gebracht, toen zij miljoenen kijkers de eerste foto toonde, die ooit van een „Ver schrikkelijke Sneeuwman" zou zijn gemaakt. In haar TV-journaal verscheen ene professor Hetherington, die. aan de hand van kaarten en foto's aantoon de dat hij de „Verschrikkelijke Sneeuwman" dichter had benaderd dan welke Europeaan ook. Verder liet hij nog wat haar zien, dat hij uit de vacht van de Sneeuwman had kunnen trekken. Na het relaas over zijn tocht in het Himalajagebergte toonde de „geleer de" een onduidelijke close-up van een aapachtig gezicht en vervolgens een afbeelding van de voetafdrukken van de Sneeuwman, die. zoals de professor meedeelde, zeer opmerke lijk waren omdat het wezen aan beide uiteinden van de voeten tenen bezat. Na afloop van het programma werd de TV-studio door enige hon derden mensen opgebeld, die in „pro fessor Hetherington" de bekende Britse komiek Peter Sellers hadden herkend. Het enige commentaar van de TV-maatschappij was: „Het is één april, meer hebben, we niet te zeg gen." IN het KRO-programma van zondag aanstaande zal Leo Pagano een rechtstreekse reportage geven van de tweede helft van de hockey-interland Nederland-België van uit het Wage- nersiadion te Amstelveen, Radio ERNSTIGE MC ZIEK 10.1010.40 NCRV. wlm van Beek be speelt het orgel v*n A-kerk In Groningen. 11.2012.00 NCRV. O.I.v. de compo nist voeren het Nationaal Hongaars Orkest en koren uil de Mlssa Brevls van Zoltan Kitdaly. 11.2012.00 AVRO. Uitvoering onder rejtfe van Luc Lutz van de experimen tele cantate „Geluid der werkelijk heid". OPERA g,0510.40 AVRO. .Het meisje uit het gouden Westen" opera in drie be drijven \*an Puccini. In dc hoofdrollen Mario del Menaco en Renate Tebaidt. GESPROKEN XVOOR1» ".50S.00 Hi tv. I. Uitzending voor de Chr. Hist, Unie. DIVERSEN 7.058.00 AVRO. „Ga er eens even voor zitten" met een potpourri van gezellige liedjes en een nieuwe afle vering van ..Koek en ei". R.00-1 <1.00 NCRV. Amusementsprogram ma met o.m. het radiospel „Wie, wat, waar"7 Telev visie JOURNAAL en weer overzicht openen de avond <8.00). llierua een AVRO- prngramwa fiat aanvangt met het „■tportpanorama" (8.20). Hierna (S.5S) .Thema met variaties en improvisaties", zijnde een spontane ontmoeting tussen klassieke en jazz-musici. Tot slot „Alles gaat naar wens" waarin deze keer Ka- rel Appel tic hoofdpersoon is (9.1S). AMSTERDAM Pe vliegers van de KLM hebben de directie meege deeld dat zij, indien en zolang er geen overeenstemming wordt bereikt over een extra-vergoeding voor de piloten die zonder telegrafist vliegen, niet zullen meewerken aan de voor genomen afvloeiing van radïotelegra- fisten bij de KLM. De KLM heeft, omdat gebleken is dat het afvloeiingsschema van de te legrafisten niet geheel klopte met het. verloop in deze functie, 25 reeds op non-actief gestelde telegrafisten op basis van vrijwilligheid weer In dienst genomen. De vakbonden zijn met deze gang van zaken weinig in genomen. omdat zij menen dat de ra dio telegrafisten op deze wijze tot het sluitstuk worden gemaakt van de on derhandelingen tussen KLM-directie en vliegers zonder dat zijzelf worden gehoord. De moeilijkheden zijn ontstaan toen plotseling bleek dat het afvloei ingsplan voor de rad ^telegrafisten niet met de werkelijkheid overeen stemde. De KLM wil het korps tele grafisten in de loop van 1961 geheel laten verdwijnen. HEERLEN. Woensdagmoigen raakte op de 537 meter-verdieping van de' staatsmijn „Hendrik" in Brunssum, de 44-jarige afdelings- opzichter J. de Vries uit Brunssum. bekneld tussen een. locomotief en de zijwand van een steengang. Hij over leed ter plaatse aan de opgelopen verwondingen. Tptt u'a,t een grofe oploop voor een confectiemagazijn i?i de bin nenstad en toen ik er mij, uit be roeps- en persoonlijke nieuwsgierig, heid, bijvoegde, zag ilc riftt in da etalage 'n soort modeshow gehouden iccrri. Door mannen. Een paar jongelui wipten, telkens met een ander toiletje aan, de etala ge bi-nnen, schreden «jat beunngen heen en weer, draaiden rerscheidenei keren om hun eigen as, opdat wij de^ caalc van alle kanten konden beky- ken en hielden daarbij een prijsbaar- fje in de lucht. Ik heb er een tijd naar s'aan kijken, ongepresseerd, ah een beroepswerkloze. Het moord mag dan manne-Qtiïn luiden, maar van mannen valt het niet. V,an Nederlandse mannen, icel te verstaanDe gemiddelde Nederlan der beschouwt zijn kleren als een vervloekte plicht en draagt ze ook zo. Dat kunt u dagelijks zien. op straat. De meeste mannen van boren d« veertig hullen zich in tijdloze pakken, die hun zware gestalten als een tent omhullen. Zo'n man ziet er onbeoai- Hp uit, maar dat laat hem koud. Ik voor mij heb deze hoge graad ran versterving helaas nog niet be reikt. Ik geef nog wel eens toe aan de loufte behoefte, me netjes en niet al te achterlijk aan te kleden. Maar onontkoombaar roei ik de dag naderen, waarop tfe er de brut aan geef. Dan zal tfc mij eindelijk de te.r- tieltvaren aanschaffen die ik, diep in mijn hart. al zo lang begeer. Want als u het mij vraagt en u vraagt het me nu toevallig is die hele herenmode mis. Al jaren gaan de fabrikanten er van uit, dat mannen sportieve wezens zijn. Deze noodlottige misvatting heeft er toe geleid, dat ree ons een be ei je vlot dienen aan te kleden. We moeten om van onderen te begin, nen ran die enge, korte sokjes dragen die a. voortdurend afzakken, b. bij het gaan zitten een bloot stuk been ten toon spreiden, v;it als een straal volle melk, en c. bij winderig weder onnoemelijk koud zijn. En neem vervolgens de broek. Nee, nèént 'm nou eens even. Mannen moeten broeken dragen die met behulp van een riem of door een ingebouwd mechanisme, op de heupen blijven hangen. Dat striemt a/schumeltjk. Je kunt je broek na- tuuriöfc te groot kopen, maar dan zakt hy de hele dag af. Koop je 'm precies op maat, dan moet je, tijden* 't eten, besmuikt de bovenste knoop losmaken. „Ja, maar «uit tuil je dan?" vraagt u een beetje kribbig. Ik tuil terug naar de oude schone «jaerden die in deze nihilistische tijd oer (oren dreigen te gaan. Er bestaat een verhaal i'an Tbur- ber over de onduldbare terreur van de telefoon die bij dag, nacht en on tij in ons bestaan binnenvalt als een struikrover. Eens zegt Thnrber zal een geniale geest ui turnden dat je boodschappen en mededelingen ook kunt laten, overbrengen door loopjongens. Dan zullen wij onze rust eindelijk hervinden. Met kleren is het net 20. Sommige mannen hebben de zaak al opgelost. In kleine café's zie je vaak dikke vijftigers, die, een partij gaan bil jarten. Zij ontdoen zich dan van hun ruim geschapen colbert. Als 't uit is, zie je een verrukkelijk schouwspel. Zo'n man draagt namelijk een broek, die tof onder de oksels doorloopt en zó wijd is, dat aan de voorkant, een ruimte open blijft, vergelijkbaar met die waarin de kangeroe haar jonkie vervoert. Wat moet dat heeriïjfc ztjn. Zo'n broek knelt niet, doch zakt evenmin af. Want wat dragen deze scherpzinnige mannen? Bretels! ,Jk wil je er niet in zien," zegt mijn vrottw. Maar ik blijf ageren. En eens breekt de heerlijke dag ,<uik ook zo'n broek heb. Et; bretels. En voldragen sokken. En niet meer zo'n eng, kort overjasje, xoaar het uoort- durend in waait, maar een lange, tot de enkels reikende duffel. Dan zal ik myn kleren eindelijk de baas zijn. KRONKEL. TA3PEH. Twee nationalistisch- Chinese vissersvaartuigen, met een gezamenlijke bemanning van 31 kop pen, zijn halverwege tussen de eilanden Quemoy en Matsoe (in na tionalistische handen) en niet ver van de kust van communistisch Chi na, verdwenen. Men meent in Tai- peh, dat zij mogelijk per ongeluk in een gevechtszone zijn terecht geko men. Haar verontwaardiging kwam haar te hulp. „Wil je mij antwoord geven op een vraag. Robert?" „Natuurlijk: als ik het kan." „Ben je even bezorgd voor de re putatie van mevrouw Stapleton als voor de mijne?" Hij gaf geen antwoord. Zij keerde zich naar hem toe, keek hem aan en zei op tragische toon: „Nu heb ik je natuurlijk beledigd. Je zult nooit meer een woord tegen mij zeggen." Een eigenaardig glimlachje gleed over zijn gezicht. Het verdween on middellijk en maakte plaats voqr een uitdrukking van tedere ernst dië haar hart sneller deed kloppen. „Nee, Catherine. Ik ben niet bele digd." „Heus niet?" zei ze haastig. „Be loof je dat?" „Niets wat jij zegt zou mij kunnen beledigen," zei hijj licht haar hand aanrakend. „Maarach, het doet er niet toe." „Zeg het me. alsjeblieft. Ben je erg op haar gesteld?" „Waarom? Waarom vraag je dat? Is het zó belangrijk?'' „Ja," zei Catherine. „Ja, ja. Dat weet je heel goed." „Maar waarom, liex*e kind? Wat doet het er toe?" „Noem me niet „lieve kind"." riep ze boos. „Dat meen je toch niet. An ders zou je niet zo blind zijn." „Ben ik blind? Dat wist ik niet." ,,'t Is niet eerlijk. Ik kan het niet helpen dat ik nog zo jong ben." „Dat is anders niet onaangenaam." „Kun je niet zien dat ze niet bij je past?" vroeg Catherine op verbaasde toon. „Bovendien is ze veel te oud voor je!" ion GEBALD BULLETT Hij glimlachte, „Ik begrijp dat jij haar heel oud vindt. Maar je vergeet dat ik ook niet zó jong ben. Zeker vijftien jaar ouder dan jij." „Dat weet ik," zei Catherine. „Dat ls prettig. Juist een goed verschil." In de war gebracht door wat nu plotseling, verbijsterend tot hem doordrong, stond ze op. „Ik moet weg. Tot ziens." „Mag Ik je niet naar huis bren gen?" „Natuurlijk, als je wilt." De wandeling naar North Street werd in stilte volbracht: een stilte die voor haar vervuld was van een sidderend geluksgevoel, vermengd met twijfel en vrees en voor hem? In dit vlakke land, aan alle kanten ingesloten door een onbegrensde he mel, was Crowle Hill een bijzondere uitwas: het was geer» tot de wolken reikende berg, maar ccn plotselinge, ronde heuvel, glad en groen, die er uitzag alsof er daar een reusachtige puddingvorm was omgekeerd. Het was een van de erkende beziens waardigheden van de omtrek en een geliefkoosd plekje voor picknicks. De „Ruïne", die er toevallig vlakbij was, hoorde erbij. Zij bestond uit een verbroken geometrisch patroon van muren, zonder daken en het was alles wat over was gebleven van de Abdij van Newtonbury, waar eeu wen geleden generaties van monni ken hadden geleefd en waren ge storven in heilige afzondering, zon der deel te nemen aan het bezige leven van de stad die er drie kilo- mtier van verwijderd lag. Het was gebruik om de heuvel die de Ruïne verborg te beklimmen en in uitroe pen van verbazing en verrukking uit te bate ten op het verwachte maar altijd weer verrassende uitzicht dat zich daar beneden voordeed, en dan aan de andere kant af te dalen om de bouwvallen nader te beschouwen en je misschien een ogenblik, als je daar gevoel voor had, te verbeelden dat je in die voorbije tijd leefde. Rubtft Crabbe was door een aan geboren neiging in staat dat te doen: terwijl hjj in het lange gras stond, vol brandnetels en wilgeroosjes, om ringd door de muren van wat eens de „Keuken van de Abt" was ge weest, droeg bij in zijn verbeelding 'n monnikspij en voelde de zon warm op zijn blote, getonsuurde hoofd schijnen, terwijl hij onder zijn san dalen de harde, stenen vloer voelde die in werkelijkheid bedekt was met een plantengroei van eeuwen. Maar zijn twee dames (Ellen was liever thuis gebleven) voelden daar niets van: voor hen was de ruïne een ruïne en anders niet, het verleden, ver en onwezenlijk; het heden, het levende ogenblik, alles. Het was pret tig om hier te zijn, leuk, maar met het mysterie van de tijd hielden zij zich niet bezig. Voor hen, Cathe rine en Sara, was het voldoende dat zij nu leefden, nu en voor altijd in een eindeloos opwindende en mu sante wereld. „Hier zijn we in de Keuken vin de Abt," zei Robert. „Van buiten ge zien was het een vierkant maar van binnen is het een achthoek, met koolcplaatsen en schoorstenen in de vier hoeken." „Waarom van de Abt?" vroeg Sa ra. „Moest die arme man zelf ko- ken?" „Dat denk ik niet." zet Robert glimlachend, maar toch ernstig. „Hij was een belangrijk personage, met een absolute autoriteit. Ik denk dat bet huiswerk door lekebroeders werd gedaan, mannen xvier roeping xvas op een nederige wijze te dienen. „Houthouwers en waterputters", zo als de Bijbel hen noemt." „Stakkerds," zei Catherine. „Het lijkt niet erg aantrekkelijk. En wat deed de rest, Robert?" „Zij plachten verdiept te zijn in geestelijk werk. begrijp je wel? Ge bed en meditatie," (wordt vervolgd)

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1959 | | pagina 1