Tien jaar verbondenheid VERVULLING VAN EEN FANTASTISCHE DROOM MAPRO CAROtl DAY i h-1' TEÏKO HORINOUCHI Lïï 'KS frites saus MMMiiiiaiai Ruimte vergeten? V a >^y^R8r ^RD/naw /Jy T pakroe msjmts lh»r—- /CöS "A^a BENTJEEEW/eHrK HïHAP'rewrt illhii i Schone Michiko trouwt met de keizerszoon door SPROETJE SPARKS c RAPID siemens r,eehr;Lat'f.i22(- li>''&£rfWM£L*^r/IóM. de Japanse journalist GORDIJNSPIRAAL Britten knippen stuk uit film over Speidel Alvorens ie beslissen! RESA- HILVERSUM Proeflancering van „Titan" SE DOCHTERS VAN MEVROUW PEACOCK StbTGilAVaND SEN IKO0K.NÖAC7 DE BIOSCOOP GEWEESfrOMOATj ik banc was pat cuveJEBSpl ZOU KOMEN CAROL KOMT THUIS I6N WEE FT SiCLIAnA WEL GELUK.. - IK MOHT HEM p||Pp3L ronduit zeggen cot ik J ^^X-yVwiN OeOIEPSTAL AP- s, rV'// WEST EN DAT IK NIETS j MESR fv^ST HE/V> TE VYILHBSBEnJ WAAROM ZOU^4 JE HEM ZD UfT OS |sF WEG ©AftN, CAROL? gVje KUNT HEM TOCH VERTEL* W L£N WAAROM JÊ HEM NiST WILT ZIEN DAN &gN JE ER VAN AE VOOR VANDAAG HOEF JE IN eu« GEVAL GEEN ZQRS MEER TE HEBBEN -V IS AL.jk H AL-O/^ JE DAAR? ^^^JUBENT OOK NIET "^GAUW T£ VANSEN. QlS- /tERAVOND WASJE UIT^ MAAR VANAVOND WAS JE I ZO VR1ENDELUX EEN RAAM k OPEN TE LATENv. WLtVtH HLlPÊN OM0£ IN6TRÜ.- ^wrtN öifiwcNre.BREAifiw/^ IK lit MitTi VAlN DCóftTOLth iFUL- :>pt£ir moer m d t juwe- LtN PROBERS rtVrlrtOErt..AVWR DATifSUtfELtN IflOfciPÜUiN L VAN AfSDtRtrt l> W£i AKÊLIO WeKK...! r7Ver-HMSSffóSifiMGV'NBEETjeCBNE^kw\[ 5/i>£B&KAA/H/AJHWNfKMA- RH OM T£ /£R2KJy6EN DAT!K AAJJ KRACHT- j TUURLYfC HEEN KkMAD RE&IW6N/ SPORTDCE.' HtfK, G£eF*EI>£WFJALt£Sjy~: (>ro W l/£R66l/EA/ £7/ T ■—1^^ WERK^W U/AT'/J H65RE/K JsrT^ y jtSré?* - waard, UADim $A K was Be ^7 BeorSAt/w jtvj-ii 20 MAK ALS 'NLAMMSkE BIZaFSTBXN-'V O'/ERDE ANDERS MATROZEN WERD ...f/y WAT 7VE- \scHfer£LyKER. JK HAD VERPER EEN HEEL PLE- \ZJER/66 RE/S TX MET DE r\\. "A/OORD' r \\5/E«r T VEORU/TDAN Ma AR, V6TBUL TJS/J6BENT Aiy T£G6UA4RCVK A L OM RUZIE REE fn 'j NltJS i-j tvi'«M'-iiijet voor df \Vr»lflijke levenshouding dan het feil. dal bet iNonrd-AManii?ch Verdrap. hetwelk vandaag lien jaar be staal. van de aanvang af is gezien niet als een Iraaie ea glorie rijke zaak. maat veeleei als een noodzakelijk kwaad. Wie zir.h de foto's herinnert van de schepen, overvuld mei. huiswaarts kerende sol daten. voelt weet iets van de geestdrift waarmee vrije mensen afscheid nemen van het onrlogsh and werk. L)e demobilisatie in het Westen was snel en tamelijk compleet. L)e ot.rlog was vonrbij. de kwade machten leken tot zwijgen te zijn gebracht; de tijd was gekomen om zich te ontdoen van de nachtmerrie van vele laren. De oorlog had de uiterste irspanntng gevergd: de vrede had geen soldaten nodig. Het was een wijdverhreide mening, en de Westelijke regeringen zijn er. vergaand aan tegemoetgekomen. Twee feiten vooral hebben gemaakt, dat het Westelijk optimisme van de naoorlogs ja ren verkeerde in een ernstiger en grimmiger stemming: de ge slaagde communistische greep naar de macht in Tsjccho-Slowakije en de blokkade van Berlijn. Het was ook eerder wel bekend, dat Rusland lang niet in die mate had ontwapend als de Westelijke landen, en hier en daar hadden staatslieden en militaire deskundigen ook reeds de aandacht ge vestigd op de gevaren van deze toestand; maar de doorsnee-man hield zeer hardnekkig vast aan het optimistische beeld van de toestand, dat hij zich ns de nederlaag van Hitler had gevormd. Praag en Berlijn echter brachten de ommekeer. Het was duidelijk, dat met de ondergang van Hit Ier en Mussolini en bun systemen het gevaar van het.totalitarisme niet was verdwenen. Tegen het doven der lichten van de vrijheid in Tsjerho-Slówakije kon niets worden verricht; maar de even snel.als doeltreffend georganiseerde luchtbrug redde Berlijn. In die dagen kreeg het Noord-Atlantisch Verdrag gestalte. HET is êoed. deze wordingsgeschiedenis van de NAVO steeds voor ogen te houden. Het geheugen van tal van mensen is kort, en bovendien hebben velen iets tegen datgene, wat zij onprettig vinden. i)e Russische propaganda is er van de aanvang af op uit geweest, de NAVO voor te stellen als een agressieve machtsconcentratie en helemaal zonder vrucht.-is deze hardnekkig herhaalde onwaarheid niet geweest. Men hoort ook in Westeuropa wel stemmen die het maar bescha- mend vinden, dat de democratische landen evenzeer in wapens en legers1 denken als de Sowjet-Unic. Dat moest anno 1959 toch niet meer zo zijn! Er is in deze opvattingen, voorzover ze niet berusten op de idee der absolute weerloosheid, veel verwards. De zaak is immers, dat niemand er bij gebaat is, de wereld beter voor te. stellen dan ze is. Wie denkt aan de strijd in Korea, in Hongarije en tbaris in Tibet, moet erkennen dat er heer sers en heersende groepen zijn, die in ooilog en onderdrukking nog altijd heil zien. Wat nu het Westen betreft, dit heeft zich niet twee dictaturen afgeschud om daarna in handen te vallen van de derde. De NAVO dient om dit te verhinderen. Ze is een middel tot zelfbehoud, ontstaan niet eerder dan toen de noodzaak tot samenbundeling van krachten op voor ieder duidelijke wijze aan het licht was gekomen. Dit simpele feit staat voorop. Beschouwt men het verdrag in zijn histo rische betekenis, dan ziet rnen wel. hoezeer het een breuk vormt met de vorige-eeuwse Europese politiek, die op tegenstellingen berustte veeleer dan op verbondenheid. Engeland, Frankrijk, West-Duitsland en de V.5. in.één verdedigingso'*ganisatie. het is iets geheel nieuws. Zonder twijfel ligt hieraan ten grondslag een stuk door bittere ervaring gerijpt in zicht, rtiaar ook de factor van de verplaatsing van de zwaartepunten der •wereldpolitiek is var grote betekenis. Wij naderen hiermee het thema van de Europese integratie, doch zulien dat ditmaal laten rusten. I S het nog nodig om er de aandacht op te vestigen, dat de NAVO ook het gevolg is van een falen der Verenigde Naties? Het is bij vroegere gelegenheden al zo vaak betoogd, dat het thans haast overbodig lijkt. Men had zich aanvankelijk van de V.N. te veel voorgesteld, ver getende, dat de vredestaak van deze organisatie slechts doeltreffend kan wórden uitgeoefend, wanneer de grote mogendheden één van doel en één van zin zijn. leder weer thans wei, hoeveel daar aan ontbreekt-. Wat heeft de NAVO bereikt in de tien jaar van haar bestaan? Het is een vraag, die Wij kortgeleden zeer minachtend hebben horen stellen door iemand die zegt, dat de. vrede hem boven al lief is. Welnu, het vrije Europa is sinds 1949 niet verder ingekrompen. Natuurlijk is het heel moeilijk om te bewijzen, dat zonder de NAVO het Westen wél verdere veren had moeten laten, maar het kan toch niet heiemaar toevallig zijn dat de tien jaar geleden getrokken lijn niet is overschreden. Hongarije viel buiten deze lijn. doch het heeft het bewijs geleverd van de spanningen, waaraan die dictatuur onderhevig is, die niet in staat is naar buiten haar macht te tonen. Nog een woord.over de kernwapens. Veeleer dan op grond van het be staan daarvan de overbodigheid van de N AVO te proclameren, mag worden gezegd dat mede dank zij .de NAVO het evenwicht aanwezig is, dat deze kernwapens hun betekenis als oorlogsmiddel ontneemt; hetzelfde evenwicht dat hopelijk binnen'afzienbare tijd zal leiden tot die grootscheepse ontwa pening, die de wereld al zolang met ongeduld verbeidt. jrpEN gracieus, mooi meisje met a?nandeit;or77tige ogen stond onlangs aan de poort van het keizerlijke paleis in Tokio Ze droeg een ivoorkleurige japon, voor haar ontworpen en vervaardigd in Parijs, hoogge hakte witte schoentjes en witte zijden handschoenen. De zachte krullen van haar zijde-achtige zwarte haar werden bijeenge houden door een brede band van witte nerts. Naast haar stond een bejaard echtpaar: hij in de formele westerse hof dracht van jac quet, hoge hoed en grijze ge streepte das; zij in het traditionele Ja panse hofkostuum; zwarte zijden kimo- no, in wit en goud 0ndanfcs al]e verwestelng en te_ geborduurd; en Witte sandalen, vormingen beschouwen ze de „Nip-, Buiten het terrein van het p°n K°ku Kotei", de keizer van het i Japanse volk. nog steeds als de „Ten- pa Jets vormden politiemannen shi Sama", de zoon des hemels. Po- de traditie dat de keizerin van Japan moet worden gekozen uit dej elf families die van koninklijke J bloede zijn. MAPRO-spIrool ïs sterk en soepel en overal in huis te gebruiken. Voor Uw gordijnen, de was, Uw garderobe enz. Enorm proctisch, eenvoudig Ie be vestigen en te verwijderen. meer mogelijkheden met ned, actroat 74341 in Let op de gele bus f Advertentie lM-i In voordelige gezinsverpakking Pot a 1000 gram slechts f2.25 (excl. pot) Verrukkelijk idj alle vlees- en v/igerec/iten schikte dochters van vorstelijke families". - Tennis-trofeeën in een nis WAT voor iemand is Michiko Shoda het meisje dat. zoals loeae zijn. -Toen Akihito in 1952 meerderjarig^ een cordon om ettelijke hon- litfek is hij nu het symbool van de werd benoemde zijn vader een kei- rlerdpn fep?7r7npr<; on pen ai- JaPanse "eenheid geworden; maar zerljjke raad- die de lijst van ver- aeraen Teenagers op een aj vojgens traditie is zijn macht door kiesbare bruiden moest nagaan en Stand te houden. Michikode hemel gezonden. die 100.000 dollar kon besteden voor Schone Michiko! Bruid van de De Japanse grondwet beschrijft de ^of-opvoeding van ;.ge- n7*7T79 PW prinpwaaml" Tienen keizer niet meer als „goddelijk, prms en eijgenaam. riepen heilig, onschendbaar en uit de hemel cue (eenagers. En l n het pa- neergedaald". Hirohito verschijnt in leis legden Vier bejaarde hoge een donker gekleed kostuum en met j. r een bolhoed op in het publiek het nojaigmtanssen, functionaris- model van een constitutioneel vorst. Sen van de keizerlijke hofhou- De keizerlijke naam heeft echter j- ^,7niets van zijn toverkracht verlóren. dingplechtig de tekenen van Op nieuwjaarsdag 1954 werden zes- de Japanse minister van buitenland- hun ambt neer, bogen diep in tien mensen onder de voet gelopen se zaken Fujiyama zei: „de hof- de richting van de troonzaal en en wdood, hondertcn artJeren ge- traditie heef, verpletterd"? i wond. toen driehonderdduizend men- tk. ifPn Michiko eosd Ik heb haar namert ontslag als protest te- sen plotseling naar voren dromden vaa^ ontmoet voor ze Japan's be- gen het bezoek van het meisje. de' heilige -terreinen van de rocm{jste vrouw werd; lang voor Zo oino de 24-iariae Michiko 't w'0? keizerlijke paleis in teenagers haar begonnen te omstu- z.o gmg ae jange micniKO Tokio te betreden, waar ze wilden w wanneer ze maar in het open- Shoda, begeleid door haar aanbidden „in de nabijheid van de baar verscheen. Ik heb haar bij oudeTS haar eerste bedoek, zeïf-' z9ne verheven majesteit vrienden ontmoet en thuis bij haar ouaers, naar eersie oe-oeK Het Japanse volk; weigerde te ge- ouders. Buiten dat ouderlijk huis brengen aan tiaar toekomstige loven dat kroonprins Akihito een draast Michiko vlotte westerse kle- sc/ioonuader, de Heiko Den- traditie wilde breken die 2400 djng Binnen de villa met tien ka- i3> jaar teruggaat tot de stichter van de rner-s in Tokio's rustige Gotanda- ka zijne verheven majesteit keizerlijke dynastie. Jimmu Tenno waar zij 5 met haar ouders woont, beweegt ze zich echter stil en gracieus gekleed In *n blauw—en-wit gebloemde kimono met wijde mou wen. en met .witte, van zooltjes voor ziene kousen aan. Ik heb. samen met haar en haar ouders maaltijden ge bruikt, op matjes op de vloer ge hurkt rond een lage gelakte tafel, etend uit kostbare wafel-dunne por- celeinen schalen met behujn van stokjes. Ik heb haar gadegeslagen als ze de rode en gouden bloesem van de chrysanten schikte voor de „Omikoshi", het draagbare altaar in de „Tokonomo". de nis de plek waar kunstvoorwerpen worden neergezet bij de heilige rol, en de plek waar Michiko haar zes zilveren tennis- trofeeën bewaart opeen withouten kist met gouden sloten. DINSDAG: hoe de romance begon WORLD COPYRIGHT EUROPRESS J959. Nadruk, ook gedeeltelijk, verboden. keizer Hirohito. Voor Michiko was dit moment de vervulling van een fantastische droom, een werkelijkheid geworden sprookje...: de schone doch ter van de molenaardie de knappe prins en troonopvolger trouwt. HET nieuws dat kroonprins Aki hito van plan was een „gewoon" meisje te trouwen had aanvankelijk het Japanse volk geschokt en ontzet. In geen enkel land gebeurt het elke dag dat kroonprinsen een „dochter van het volk" trouwen, In Japan verwekte Akihito's huwelijk-uit liefde ontsteltenis. De Japanners zien in Akihito méér dan slechts hun toekomstige vorst. Keizerszoon Akiblto en zijn lieftallige aanstaande vrouw Michiko Shoda, dochter van een. meelfabrikant. Zo dromden pers-, TV- en filmjour naalmensen om de uitgang van de ■villa van de familie Shoda toen het Bezib het officiële bezoek ten paleize ging brengen. (foto boven) LONDEN. De Britse filmmaat schappij, waartegen een aanklacht wegens smaad ingediend ïs door de Duitse bevelhebber van de NAVO- strijdkrachten generaal Hans Spei del, heeft gedeeltelijk bakzeil ge haald. De maatschappij heeft de generaal nu laten weten, dat het deel van de film „Operation Teutonic Sword" waartegen de generaal bezwaar maakt er uit gesneden is. De aanklacht is alleen gericht te gen incidenten die zich in 1943 in Frankrijk hebben voorgedaan. Met het oog on de belangstelling voor de film is de maatschappij nu van plan de rest van de film, waar in de carrière van de generaal af geschilderd wordt als een van Hit ler's officieren in de nazi bezettings legers inFrankrijk en de Sowjet- Unie te vertonen. tAdvertentie i.M eerst nog even een prospectus aan vragen bi'i de bekende schriftelijke cursus Mulo, H.B.S. en Onderwijsakte CAPE CANAVERAL. Een 30 meter lange Titan, een van de mach tigste Amerikaanse geleide projec tielen is vrjjdag gelanceerd x'oor een proefvlucht over korte afstand. De Titan werd gericht op een doel in de Atlantische Oceaan op bijna 500 kilometer van het proefterrein Cape Canaveral. Dit was de derde lancering in 56 dagen tijd, in een programma dat erop is gericht de Titan binnen een jaar in de operationele sterkte te kunnen opnemen. De tweetraps raket steeg geduren de ongeveer een minuut loodrecht op, om tenslotte in een grote boog uit het zicht te verdwijnen. fp EN in CaV'ornic gehouden con- gres van ruimtevaart geleerden werd opgeschrikt door een der deel nemers, dr. Grost',., die volgens Reu ter zei: c,Ons programma voor ra ketten en ruimtevaartschepen is niets ande- dan de zwanezang van een stervende beschaving. We heb ben geen betere raketten nodig emi elkaar te vernietigen. En wal heb ben we eigenlijk in de oneindige rüimte te zoeken?" Een pikant detail is dat dr. Grosch de functie uitoefentvan bedrijfs leider ener fabriek, die elektronische breinen vervaardigt voor raketten. We hebben hier dus duidelijk te ma ken met een mens, die uit ryn be roep' barstte, om een hartekreet te slaken. Laten we al dat weggesmeten geld liever besteden aan de miljoe- 7ien mensen die ondervoed zijn en geen onderdak hebben", zei hij nog. Een aardige man, deze dr. Grosch, doch wél iemand die zich deerlijk vergiste in zijn beroepskeuze. Maar ifc heb het gevoel voor het elan waarmee hij, daar in Californië, de onderste steen onder het congres uittrok. Zijn bewogen uitspraak sluit overigens aardig aan bij de rede voering, die professor Jongbloed in Utrecht onlangs hield, over ue ruim tevaart. Hij vertaste me van de vrees dat ik, over eenjaar of wat. met mijn kleinkinderen-' niet naar het Kalfje, doch naar een andere pla neet zal moeten „Het spijt me/maar dat de tijd in zicht komt,' waarin mensen zullen landen op Mars .en Venus, kan ik nog niet onder schrijven", zei hij.' Een pak van mijn hart. Want staat u nu bepaald te trap pelen om het heelal in geschoten te~ worden? Ik vind Groningen al zo ver Wat mij betreft blijven de geleer den er dan ook nog eeuwen mee sukkelen. Enigszins achteloos ver klaarde professor Jongbloed dat er „hoogstens" en hoogstens is wei vtooi in dit verband in.de komen, ae decennia kleine uitstapjes naar de maan mogelijk zullen zijn voor mensen die alle risico's zullen wil len aanvaarden. Maar dat we binnen afzienbare tijd op de schuttingen zullen lezen: „In negen dagen door het heelal met de Nederlandse Spoor- iv ég en voor 102 gulden" is blikbaar niet waarschijnlijk Weet u toat het grootste probleem. is van de ruimtevaart? De ziensw.ijzc: die professor Jong bloed tè dien aa7izten huldigde heeft mij diep getroffen. r „Als het ooit al eens mogelijk zal zijn, de mens werkelijk ver de ruim te in te sturen, dan is hij gedoemd dagen,, weken, misschien maanden of jaren geheel alleen of met onver anderlijk hetzelfde gezelschap opge sloten te zitten in een beperkte ruimtezei de professor. En Ktf dacht daar .niet min over „Dag in dag uit tegen dezelfde ge zichten, die al spoedigtronies ge worden zullen zijn, te moeten-aan kijken, alle hebbelijkheden en on hebbelijkheden van zijn metgezellen telkens en telkens weer te moeten slikken zonder een schijn van een mogelijkheid er aan te kunnen ont snappen. dat kart niet zonder ge volgen blijven voor de psychische toestand van de ruimtevaarder". Vindt u dat nu ook niet een hart verwarmend, m-oedcyend argument? Enorme breinen bedenken enorme dingen en komen langs-.enorme om-, wegen tot precies hetzelfde bezwaar, dat onze voorouders destijds tegen, de trekschuit inbrachten: 't is zo vervelend, je zit aldoor tegen de zelfde hoofden op te kijken en je kunt er niet af. Heel menselijk gedacht. En op de mensen komt het tenslotte aan. O, iaat zal het heerlijk zijn als de kin dertjes, over honderd jaar, op ge schiedenis leren: Aan het eind van de twintigste eeuw werden de ver gevorderde proeven met ruimte schepen stopgezet, omdat, gebleken v-as dat de- ruimtevaarders elkaar, tijdens de reis, te ver de keel uit gingen hangenMen besloot de hete boet te kappen en op aarde te ble ven".. Want daar kuit je elkaar tenmin ste ontlopen - - KRONKEL (Advertentie INt.) STEEL STOFZUIGER L£fl..OH,HErGAAT 0NW£R£rt..NUKUN NCfl It bttft «UZltK MttR AJAKCN OGK I Niemand kou ontkennen, zelfs Ca therine niet, dat ze op een opval lende, exotische manier knap was: hooggewelfde wenkbrauwen, regel- matige trekken, een mooie teint, een elegant soepel figuur. Haar stem had een warme;.- strelende klank en iedere beweging had een katachtige gratie. Het ergste was dat ze ook een rijpe vrouw was zonder oud te zijn. Haar zelfverzekerdheid was niet te verstoren: Catherine voelde zich daarbij als een schoolkind .dat tegen 'n onoverwinnelijke overmacht moet vechten, een schoolkind wiens on behouwenheid en lompheid niet was opgewassen tegen de subtiele min achting die in de blik van haar ri vale lag en als een roofzuchtige kat verscholen was iri de trek om haar gave, volle lippen, Catherine merk te dat deze scène zorgvuldig door mevrouw Stapleton was voorbereid, enkel en alleen met het doel om te tonen dat zij de kaarten in handen had. Het onbeduidende gesprek dat van de hak op de tak sprong zette zich voort en Catherine, iri gedachten verdiept, liet het over zich heen gaan. tot iets wat Robert zei haar wrok weer opeens deed oplaaien. „We zijn met een gehuurd rijtuig je gekomen. We zullen je thuis bren gen-" Catherine zei: „Als het u niet schelen kan, meneer Crabbe, ga ik liever lopen. Ga je mee, Sara?" „Erg aardig van je. Robert." De stem was van fluweel, de glimlach minzaam en tegelijk satirisch. „Maar dank je wel, ik ga liever niet met jullie mee. Ik heb zo het idee dat ik. te veel zou zijn, Ik begrijp niet, waarom" Haar blik duidde, alsof ter EEMLH BILLETT het een wijzende vinger was, op Ca therine en, haar ogen weer op Robert vestigend, gaf zij dat malle kind de schuld van zijn belachelijke positie. „Tot ziens dan, Robert. Ik moet weg. Ik zie je zeker zondag, als je dan tenminste van je plichten als kinder meisje ontslagen bent. Adieu juf frouw Peacock, adieu juffertje Ca therine. Ik ben blij kennis te hebben gemaakt." Terwijl ze nauwelijks buiten ge hoor was. merkte Sara op, terwijl ze haar onschuldige blik op Robert Crab be vestigde: „Dat was dus'de beruch te mevrouw Stapleton, Een amusan te vertoning] Is zij altijd zo, Ro bert?" Zijn voorhoofd was gefronst, ze wist niet of het door boosheid of door gêne werd veroorzaakt. Daar ze zich pijnlijk bewust was van Cathe rine's toestand, haar hoogrode wan gen, de boze ogen, de samengekne pen trillende lippen, vermeed zij die kant op te kijken en bedwong, hoe wel met moeite, de aandrang om haar te troosten. Op haar vraag kreeg ze geen antwoord: waarschijnlijk had hij haar niet eens gehoord. „Ik ga maar. vast naar het rijtuig," zei ze, „even met dat lieve paard praten. Hét zal hem wel vervelen daar aldoor aan dat hek vastgebon den te staan, 't arme dier. En als jullie klaar zijn kom je ook wel. Maar niet te gauw anders halen we haar nog in. Dat zou voor één avond te veel zijn van het goede." Tot nu toe hadden, sinds Olive Stapleton vertrok noch Robert, noch Catherine een woord gezegd. Ook reageerden ze niet op Sara's zorg vuldige toespraak. Toen zij weg ging zwegen ze nog steeds. Maar nu, zonder hem aan te kij ken, zei Catherine: „Ik maak mijn excuses, meneer Crabbe^ Ik was heel onbeleefd tegen uw vriendin." Hij maakte een afwerend gebaar. „Het was kinderachtig en onvergèfelyk, ging ze verder, bleek en koud. „Nee, nee," zei Robert die haar blik vermeed. „Wees niet boos, Ca therine. Geef me alleen wat tijd. „Tijd?" herhaalde ze. Toen opeens weer zichzelf, barstte ze uit: „Waar om moest je het haar vertellen, Re- bert?" „Haar vertellen? ik heb het baar- niet verteld. Nu ja misschien heb ik terloops gezegd dat we hierheen zouden gaan. Maar ik .heb geen mo ment gedacht „O nee? Dat pleit niet voor je in zicht. Zelfs een kind had begrepen wat zij zou doen." „Het spijt mij zo, Catherine. Meer dan ik je zeggen kan. Zullen we nu maar over mevrouw Stapleton zwijgen?" „O, natuurlijk, als dat zon heilig onderwerp voor jou is." „Je begrijpt me verkeerd." „Integendeel. Ik begrijp alles. Alles. Het is mij belaas maar al te duidelijk geworden. Zullen we nu terug gaan;(- Er valt niets meer over te zeggen. „Dat weet ik niet. Er valt nog heel wat over te zeggen. Maar... ik heb niet het recht... Geef mij nog wal' tijd. Catherine. Heb geduld," Tijd? Tijd voor wat? Een flauwe hoop ontörandde in haar hart, maar zij durfde de vraag niet te doen. Zwijgend liepen ze terug: naar het. rijtuig waar Sara hen op de brede strook gras naast de weg opwachtte en ze reden stapvoets naar Newton-- bury terug. SARA; JULIA: SARA I- Maandagavond, in de trein naar: buis,, vroeg .meneer Peacock:. »En. kinderen, hébben jullie je geamu-:. seerd in Newtonbury?" „O ja, dank u wei. papa," antwoord* den ze in koor. En Catherine zei: „Maar we zijn toch erg blij om weer naar huis te gaan." (wordt vervolgd) Zaterdag 4 april 1959

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1959 | | pagina 1