Buisleicling van 650 meter voor opspuiten boulevard In 1919 liep daardoor de Gorzen onder! Zuidpool-vrijivilliger met verlof in Parijs Jubilea en afscheid bij het brandweerkorps TiMCO Kans op 'n SPORTHAL Ontsnapt aan kolendamp vergiftiging Zeekadetkorps „Jacob van Ileemskerck had goed jaar SVV naar Eindhoven 'elfon ds-concert in Oud-Katholieke kerk Onzichtbare manweer te zien in Monopole Straaljagers Haamstede Burgerlijke stand PASSAGE VERTOONT: Stoolbuffer viel op voet van man KERKDIENSTEN D. M. A. cle Groole onderscheiden Polio-inenting Leden Harmonie WF Gestolen Afzwem feest met mode-show Demonstratie-avond grafische kunst Lezing over 't aquarium S.G.-penning voor I ere-voorzitter j van Hennes Artsen op zondag Provisorische helihaven in Den Haag? Kampioenschap schaken willen oefenen boven Aannemer gevonnist in Dordrecht Val van truck: Ook het tweede slachtoffer overleden Zestienhoven verkeer (wéér) flink gestegen Parkeerkommen aan Straatweg? Provincie wil meer aandacht Zaterdag 4 april 1959 3 De Maasboulevard staat weer in *t middelpunt van de belangstelling als het maar eventjes mooi weer is een voorjaarsweer waarover wc de laatste dagen niet mogen klagen. De banken langs de rivier zijn dan weer druk bezet terwyl de jeugd op het glooiiende grasveld zich ver maakt met voetballen, vliegeren of het bouwen van tenten. Intussen wordt er a. weer gewerkt aan het groter maken van de Maas boulevard. Een groot stuk „woest terrein" dat grenst aan de Jachthaven was tot voor kort met zijn water plassen en eilandjes van achtergeble ven stukken bètonfundering een el dorado voor de jeugd. Nu is het om- dijkt en afgezet, want binnenkort wordt een begin gemaakt met tiet opspuiten van dit lager liggende ter rein. Een 650 meter lange buisleiding ligt als een reuzeslang op de dijk jes rond het terrein. In de rivier komt dan een baggerschuit te liggen, van waaruit de modder via de lei ding op het land wordt gespoten. Dat karwei duurt ongeveer drie maan den. Vele bewoners van de Gorzen zul len zich ongetwijfeld nog wel herin neren. dat dat opspuiten complicaties met zich mee kan brengen. Het is nu bijna veertig jaar geleden, om pre cies te zijn op woensdag 24 septem ber 1919, toen een groot gedeelte van de Gorzen onder modderwater kwam tc staan. Het terrein lussen Nieuwe Maasstraat, Ha vend ijk en Lekstraat werd toen ook opgespoten, nl. voor de woningbouw. Hevige regenval in september verzwakte de ringdijk rond de baggermassa, tot er plotse ling een doorbraak ontstond. Om half zes 's avonds stortte 50.000 ku bieke nieter modderwater de straten van .de Gorzen binnen. Volkomen verrast vluchtten de meeste men sen naar de zolder, na haastig nog wat spulletjes in veiligheid te heb ben gebracht. Kinderen die op straat Advertentie IM.) Herenmodes De reeds jaren bestaande plannen voor de stichting van een sporthal in Schiedam zijn niet ,,in de ijskast opgeborgen." Zo blijkt uit het jaar verslag over 1958 van de Stichting Schiedamse Gemeenschap, Eind vo rig jaar kreeg de S.G. een aanbie ding voor een bepaalde constructie, die zeer aantrekkelijk leek. Dit aanbod ïg bestudeerd en Inmiddels zijn ook besprekingen gevoerd met de wethouders, mr. 31. J. M. van Kinderen en mr, P van Bochove, maar tot een definitieve beslissing »s het niet gekomen, geen ja, maar ook geen nee. De Engelsman P. W. Child, die met zijn gezin op een woonschip in de Nieuwe Haven verblijft, is gis ternacht op het nippertje ontkomen aan de dood door kolendampvergif tiging. Omstreeks drie uur 's nachts werd hij met hevige hoofdpijn wak ker en tot zijn ontsteltenis merkte hij. dat zijn vrouw hot bewustzijn had verloren. Toen hij ontdekte, dat dit gebeurd was door kolendamp- ontwikkeling in de haard, die in een aangrenzende kamer nog brandde, bracht hij zijn vrouw en kinderen naar de keuken, waar allen pas te gen 's morgens half acht wat bij kwamen dankzij de frisse lucht. De man kon toen zijn vader waarschu wen. die op een schip naast hem voont en deze w-arschuwde op zijn bfirt de dokter. Het gevaar was toen echter ai geweken. De G.G. en G D. behoefde geen dienst te doen. GEBOREN: Herbert A., z. v. H. J Molenaar en G. Vinke; Peggy, A. S. d v. R. T. Wetzel en H, V, Kléin: Robert z. v. F. S. Ba ar da en M, H E. Schneider: Susette d. v. T. G. A. van de Lande en S. van Duijn: Hen driks C. d, v, J. W. de Waal on M F. L, Stoute: Arïna C. d. v. J. W. de Waal en M F. L. Stoute. speelden werden binnengehaald bij ..wildvreemden", om daarna bij va der of moeder op de schouders naar huis te gaan. Gelukkig kwam het water niet hoog, gemiddeld zo'n halve meter, want het „stort" was vrij snel leegge lopen: er waren geen slachtoffers. De schade was echter aanzienlijk, voor al ook in de pas gebouwde woningen in de Gorzen. In een bakkerij doofden de vuren cn daar was de volgende morgen dan ook geen brood te krijgen. Maar die dag kon dé jeugd zich best vermaken in 't water. Komisch moet het ook wel geweest zijn, dal talrij ke tonnetjes zuurkool van een groen tehandelaar in de Groenelaan rond dreven (het water stond tot aan de drempel van de Willem Brouwer - school in de Dwarsstraat). Tot zover deze herinnering aan de „overstroming" van veertig jaar terug in de Gorzen. Wij willen er wel aan toevoegen, dat zoiets nu niet gevreesd behoefd te worden, want de opspuitingen aan de Maasboule vard zyn veilig en .wel buitendijks. "p^E aanloop van Pikant verlof in Parijs, belooft meer, dan deze, volgens de vaste Amerikaanse for mule vervaardigde comedie in feite oplevert. „The perfeet furlough" is het ver haal van een Amerikaanse Zuid pool -expedltlevrij williger in militai re dienst, die via slinkse wegen bij een loterij als enige van zijn 204 kameraden een Parijs droomverlof van drie weken in gezelschap van een bekende, mannen zeer aanspre kende Argentijnse filmster in da wacht weet te slepen. Deze stunt is het bedenksel van de psychologische dienst van het Pentagon, dat teveel klachten heeft ontvangen over de onrustige, gede primeerde en ook zeer agressieve stemming onder de eenzame man nen aan de Zuidpool. Door één van deze vrijwilligers op spectaculaire wijze een tijdje in pret en weelde te laten baden, hoopt men het mo reel van het ontredderde troepje op een beter niveau te fixeren. Het uitstapje naar „gay Paree" valt voor de als notoire vrouwenja ger bekend staande Tony Curtis wel heel anders uit. In plaats van vrijelijk met de vu rige en welwillende Zuid-Ameri kaanse aan de zwier te kunnen gaan, wordt hij op reis begeleid door een stoetje militaire opzichters en cha peronnes. Tony Curtis lacht als een boer met kiespijn. Maar after all gaat hij toch niet met lege handen naar huis. De Met een ernstige verwonding aan zijn rechtervoet is vannacht de 32- jarige bankwerker W, Sauer uit Rot terdam naar het Coolsingelzieken- huis gebracht, nadat hij getroffen was door een stoolbulfer va.. 300 ki lo. die uit een stalen strop viel. De tenen van zijn rechter voet werden hierbij gebrokm. Het ongeva' gebeurde in de Me taal bui zenfab iek „Excelsior", aan de Buitenhavenweg. Herv. Gemeente. Grote Kerk: 1 uur ds. J- G. Jansen ea 5 uur ds. J- I Srr.ids- Belhelkerk: 10 uur ds. A, Hofi man en 5 uur ds. mr. C. A. Altns Amsterdam (Opendeurdienst). Opstan dlngskerk: 10 uur' ds. J. Gras en 7 uu ds. A. Hoffman. Vredeskerk 9 uur dr. L, J. Cazemicr; 10.45 uur ds. J. D. Smids en 7 uur dr. L. J. Cazemier. Kethel 10 uur ds. Kuilenburg. Rotterdam en 7 uur ds. Van der Star, Pernis. Evang. Lntb. Gemeente: 10 uur ds. w. F. Jense. Apeldoorn. Lutherse Kerk, Zaterdagavond 7.30 uur avondgebed. Qud-Kath Kerk. Dam 28: 10 uur hoogmis. Ourt-GereL Kerk. Jeugdhuis Lange Haven 97: 10 en 5 uur ds. F. Luytjes. Jehova's Getuigen. Volksgebouw: 3 uur openbare toespraak: „De volmaakte regering voor de gehele mensheid 4 uur wachttorenstudie. onderwerp: „Blijft hierbij". Woensdag 7.30 uur dienstvergadering en theocratische be dien in gsschoöl. Clir. Geref. Kerk. Kerkgebouw Wa- •ande, hoek B.K.-Laan: 10 uur leesdienst •n 2.45 uur ds. D. Henstra, Delft. Ned. Hcrv. Geref. Evang. Gebouw Irene;: 10 en 4 uur ds. A. wijnmalen. Maartensdijk. Leger des Hells, Lange Haven 2.: 10 uur heiliglngssamenkomst en 7.30 uur verlossingssamenkomst, Gerrit Verboon- straat: 6.30 uur verlossingsbijeenkomst, j.v. majoor en mevr. M. Souverein. Zlekendieust 'Gemeenteziekenhuis: 7 uur ds. E.' J. Oomkes. Ned. Prot. Bond .Westvest 92: 10.30 uur ds. J- B. Schouwink. Gercf. Kerk, Oosterkerk: 10 en 5 uur ds. J. Couvée. Plantage kerk: 9 cn 4.15 uur ds. W. A. Krijger. Julianakerk: 10 en 5 uur ds. J- Nawfjn. Kethel„De Ark": 9.30 uur ds. D. Roest, Rotterdam i 2.30'uur ds.'J. Nawijn. 1 vrouwelijke legerpsychiater, die dit mooie uitgaansplannetje voor hem heeft bedacht, valt voor z'n charmes en als alles bijna in het honderd loopt, ook in z'n armen. Wegens landdurige en trouwe dienst is aan onze.stadgenoot de heer D. M. A. de Groots.- chef algemene inkoop bij Keïj en Kramer Asphalt Rubcrqid N.V. te Maassluit toege kend de ere-medaille.. verbonden aan de Orde van Oranjè-Nassau, in zilver. V-S. 8ellen b|j ongeval: G.G. en G.D. Turn laan 80. telefoon 60290. Po lme-a farm nummer 84066 Apothekers nachtdienst: fa. A. Gou- ka. Hoogstraat 29. RIL Leeszaal en Bibliotheek. Dam: geopend iedere dag (behalve maandag) van y.3ü tot 10.30 uur en iedere avond (behalve woens dag en zaterdag) van 19 tot 20.30 uur: zondags gesloten. Gemeentelijke Openbare Leeszaal cn Bibliotheek, Lange Haven; ge opend iedere werkdag (behalve maandag) van 9.30 tot 16.31) uur en iedere avond (behalve woens dag en zaterdag) van lö tot 20.30 uur: zondags gesloten Stedelijk Museum: dagelijks ge opend van 10 tot 17 uur, zondags van 12 tot 17 uur; tentoonstelling „Ach tijd waai ben je gebleven", en „Moderne expressionisten". Foto-expositie van Ed. van der Eisken (tot 18 mei). BIOSCOPEN Passage, 2. 4.15. 7 en 9.15 uur: „Pi kant verlof in Parijs". Monopole. 2. 4.15. 7 en 9.15 uur: „De terugkeer van de onzichtbare man". DIVERSEN Jeugdjiaven. 8 uur: CJMV-Passe- partout. Musis Sacrum. 8 uur: Vegla-revue. Irene, 8 uur: Cefa. Film. Arcade, 8 uur: PTT-contactavond. Volksgebouw. 8 uur: Zangver. Ex celsior. Feestavond. Sportfondsenbad, 7.30 uiir: Sehicci. Redd. Brigade. Zwemfeest'. Op maandag 6 april van 2 tol 4.15 uur en op dinsdag 7, woensdag 8, donderdag 9, vrijdag 10 april van 9 tot 11.30 uur en van 2 tot 4.15 uur zal de tweede inenting tegen kinderverlamming plaats vinden voor dc kinderen geboren in 1945. 1946. 1947, 1948. 1949 en 1958. Voor de kinderen geboren in december 1958. zal de eerste inenting geschie den, evenals voor de nakomers van eerstgenoemde jaargangen. De oproepkaarten voor de kinde ren van bovengenoemde jaarklassen zijn verzonden. De inentingen zullen wederom plaats vinden in de Koop mansbeurs, Lange Haven, met uit zondering van Kethel waar de in entingen op maandag 13 april van 9.30 tot 11.30 uur. en van 2.30 tot 4 uur en op dinsdag 14 april van 9.30 tol 11.30 uur zullen geschieden. Voor een vlot verloop en mede gezien het grote aantal kinderen worden de ouders of verzorgers dringend ver zocht zich stipt aan de op de op roep vermelde datum en tijd te hou den en met gepast geld te betalen. Voor inlichtingen wende men zich tol de administratie van de G.G en GD. Tuinlaan 80, telefoon 69290. Op liet te Viaardingen gehouden solisten-concours hebben vijf leden van de Harmonie Wilton-F ij enoord" een prijs behaald. Dit zijn in de su perieure afdeling L. M. van. Os, alt sax met 83 punten een le prijs; E, Piorije, grote fl*it, met 74 punten le prijs: G. Berger, tuba, met 74 pun ten le prijs en M. Schol ten. piston, met 66 punten 2e prijs. In de tweede afdeling haalde W. Rissema, piston, met 64 punten een 2e prijs. Van de 16-jarige E. H. v. S. is gistermorgen de fiets gestolen, die hij niet op slot bij het postkantoor had neergezet. Het gebeurt niet vaak dat een ver eniging in een jaarverslag, na de constatering dat er een groei aan wezig is, deze „bedenkelijk" noemt. Maar het Zeekadetkorps „Jacob van Heemskeek" moet dit wel doen om dat de accomodate op 't opleidings schip „Spica" beperkt is. Aangezien er echter ook een „gezonde doorstro ming" Is, loop het nog wel los met de volte. Overigens was 1958 voor het Korps weer een jaar van actie: een periode waarin veel werd gedaan, gezien en geleerd. Doordat de beschikking werd verkregen over 'n sportterrein naast de Spica, kon de sportbeoefe ning verbeterd worden, terwijl ook het gehele korps in sporttenue werd gestoken. Van de bedrijfsschool van Gusto mocht een leslokaal gebruikt worden zodat de verschillende in structie-vakken beter tot bun recht komen. De Zeekadelten hebben weer vele excursies gemaakt en aan vele kam pen deelgenomen. Gedurende het landelijke zomerkamp van de ver schillende korpsen te Loosdrecbt, be- SVV zal het zondag niet makkelijk krijgen in. de lichtstad in de strijd tegen Eindhoven, dat geen van de laatste vijf thuiswedstrijden heeft verloren. Vooral de voorhoede is gevaarlijk, zoals Wageningen neeft gemerkt. Bij de reserves speelt SVV 2 een uitwedstrijd tegen VVV 2: twee we- kan geleden werd 't aan de bosrand 11. Aangezien beide ploegen de punten hard nodig hebben zal het spannen. SW 3 speelt uit tegen TJni- tas 2 en ook daar moeten de rood groenen op de tellen passen. Het Sportfondsenbad Schiedam geeft op zaterdagavond 11 april, aan vang 7.30 uur, weer een afzwemfeest. Het diploma-zwemmen zal worden afgewisseld door demonstraties kunst- en show-zwemmen en ko misch springen. Bovendien wordt een show van bad- en sportkleding ver zorgd door het Sporthuis Hitman. Voor de Ver. Vrienden van het Stedelijk Museum geeit op vrijdag avond 10 april mej. Ria Janse. peda gogisch ambtenaar van het Museum Boymans- van Beuningen, een de monstratie-avond over grafische kunst in een der zalen van het Ste delijk Museum Schiedam. Bij deze gelegenheid zal men een gedeelte van het scheppingsproces van een grafisch kunstwerk van nabij mee kunnen maken. DE reeks concerten, die ten bate van het Orgelfonds in de oud- katholieke kerk wordt gegeven werd donderdagavond voortgezet door de organisten Hendrik Lasschuit er Aad' van der Hoeven. Eerstgenoem de concertgever, die tevens het grootste aandeel in het uit te voe ren programma had, opende de Er waren gisteravond verschillen de redenen voor het feit, dat de le den van het Schïedamse brandweer korps gezellig met hun echtgenotes bijeen waren in Arcade, waar zij zich konden amuseren met het ca baret-programma „Het weerhuisje' van Eddy Schuyer. In de eerste plaats waren daar de hoofd brand wachts eerste klas J. F. Veeriman en A. Kruit, die op resp, 1 februari en 1 april veertig jaar in dienst waren bij de brandweer. Brandweercommandant ir. S. Moes- ker sprak de beide jubilarissen toe en dankte hen mede namens het ge meentebestuur op hartelijke wijze voor het vele werk dat zij hebben erricht in het belang van brand weer en burgerij. De heer Veenman was merkwaardigerwijs al vóór zijn éénentwintigste jaar bij het korps, maar toentertijd heeft men blijk baar niet zo erg goed gelet op zijn geboortedatum, temeer omdat ook zijn vader bij het korps diende, en „men eigenlijk naar hem snakte", zoals ih Moesker het noemde. De commandant steldé het ook buitengewoon op prijs, dat de heer Veenman persoonlijk op deze avond aanwezig was, ondanks het feit dat hij pas herstellende is van een ziekte. Ook voor de heer Kruit had de brandweercommandant waarderen- Branduieerconimandant ir. S. Moes ker huldigde gisteravond de béide jubilerende brandweerlieden J. F. Veenman flinks) en A. KruitGe heel rechts de brandioeercomman dant de woorden. Zoals bekend, is 33° deze brandweerman gistermorgen door burgemeester mr. J. W. Peek de bronzen medaille, verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau uitge reikt. Beide jubilarissen ontvingen een cadeau onder couvert van de ge meente en een oorkonde van de Vereniging van Brandweercomman danten. Voor de dames waren er bloe men. Op deze avond werd ook afscheid genomen van de adjunct hoofd brandwacht eerste klas J. Spijker en de hoofdbrandwachts B. v. d. Graaf, C, Houtman en D. van Zwst, De heren M. J. den Ouden en J Holswilder vertegenwoordigen 36 brandweerlieden, die onlangs ziin geslaagd voor brandwacht eerste klas. Aan hen reikte ir. Moesker bet daarbij behorende diploma uit. Namens de personeelsvereniging sprak tenslotte de heer AJongste de jubilarissen en de scheidende col lega's toe, en overhandigde hun daarbij aardige geschenken. avond zeer goed met Bachs Fantasia en Fuga. Ook ih de hierna uitge voerde Partita over „Was Gott tut. dasz ist Wohlgetan" van J. Fachel- bel, muziek van een zeer levendige en soms merkwaardig sprekende in houd kreeg, mede ook door de uit stekend getroffen registratie 'n wel luidende vertolking. Ook in Handels Preludium und Fuga in f viel even als in Brahms „O Welt, ich musz dich lassen" het spel van Las- schuit om zijn uitstekende techni sche kwaliteiten en juist stijlbegrip ten zeerste te waarderen. Dat in de reeds genoemde fuga enige ondui delijkheden optraden, kan wellicht het gevolg zijn geweest van het feit, dat de organist een voor hem vreemd .instrument had te bespelen. Lasschuit besloot het concert aantrekkelijk met de Poslïiidium over „Dankt, dankt nu allen God" van Cor Kee. een compositair zeer ge slaagd werk. Want niet alleen werk te de componist zijn gegeven knap uit en wist er tevens alle mogelijk heden op vindingrijke wijze uit te buiten, maar- hanteerde zonder ex- cessiviteiten bok een harmonisch idioom, dat zeer geïnspireerd klinkt en de aandacht dientengevolge ge heel gaande houdt. Ook dit stuk, dat uiteraard even eens technisch zeer organisatorisch geconcipieerd is. genoot een mooie weergave. Aad van der Hoeven kon men het meest waarderen in de Air en Ga vottevan Samuel Wesly. Hierin vol deed zijn speü. dat zeker talent toont, doch technisch nog niet geheel is afgewerkt en ook dikwijls nog wat aan de onrustige kant is, in elk ge val beter dan in Bachs Fuga in G en „Wachet auf", want de keuze van deze stukken ofschoon de uit voering ervan zeker beloftevoile momenten had, bleek over het ge heel genomen te hoog te zijn ge weest. K. VAN BORN „Een stukje natuur in de huiska mer," zo noemt men een aquarium, vaak zei de heer A. T. Vester gis teravond in zijn lezing voor de Schiedams© aquariumvereniging „Aqua Fauna". De heer Vester toonde evenwel aand in zweaen aoor te orengen. dat heit aquarium v^aak gróte De Zeekadettenraad die in verslag- onn a tuurt ykheden ^toont.vete zeer uiteenlopende vissen en planten worden maar al te dikwijls in één kubieke meter water samengebracht Zeer sterk vestigde de spreker de aandacht op de verlichting van de bak; hij raadde een T.L. buis aan om de geringe stroomkosten en het licht, dat in tegenstelling tot de con ventionele gloeilamp de planten min der lang iaat worden. In de pauze bestond er gelegen heid tot het stellen van vragen, waargij tevens een verloting werd gehouden. haalde het Schiedamse Korps weer de zilveren beker voor de beste, pres taties tc water en de ..kleine wimpel" voor de algemene indruk. Door het Jeugd Zeeverbond werden twee ka- detlen in de gelegenheid gesteld een maand in Zweden door tc brengen. De Zeekadettenraad die in verslag jaar bij wijze van proef en naar ana logie van de ondernemingsraden werd ingesteld, bleek een succes. ITet is verheugend te ervaren, zo I wordt in het verslag gezegd, dal de kadetten, die thans varen of een cursus daartoe volgen, veel steun blijken te ondervinden van hun ka- det-zijn. Vanmorgen beeft de heer M. Holl. voorzitter van de Schiedamse Ge- meensehap de penning van verdien- ste van de S.G. uitgereikt aan de j heer J. F. van Buysen, ere-voorzït- j ter van de 75-jaar oude voetbalver eniging Hermes DVS. De nu 82-jari- 72—76. tel. 69661: J. "van der Veer. ge heer Van Buysen is bijna zestig Rliys de Beerenbroucklaan 16, tel; jaar lid van die vereniging, heeft 169873; G. Pet, Tuinlaan 38, tel. 66898. vele jaren in het bestuur gezeten, - Geopend is apotheek fa. A. Gou- waarbij hjj dertien jaar lang de jy, .Hoogstraat 29, die ook gedurende voorzittershamer licctt gehanteerd.. volgende week de nachtdienst In spoedgevallen zijn gedurende dit weekeinde de volgende artsen te raadplegen: J. van Buren. Buys BaUotsingel waarneemt. Met deze onderscheiding heeft de S.G. niet alleen de jubilerende ver eniging willen huldigen, maar voor- al ook een man. die ontzettend veel heeft gedaan voor het sportleven in vond, dat de heer Van Buysen deze onze stad. „Wij zijn er trots op, dat I onderscheiding alleszins verdiend er mensen in Schiedam zijn. die j had en was verheugd, dat ook Her- persoonlijk offers willen brengen I mes DVS in de onderscheiding tot heil van de vereniging en vooral i mocht delen. Zeer geroerd heeft de ook voor de sportieve ontwikkeling i heer" Van Buysen gedankt aan het van de jeugd", zo verklaarde de slot varj deze bijeenkomst, die in heer Holl. zijn woning aan de Burg. Knappert- Hermea-voorzitter A. Stouthandel1 laan plaats had. Het verhaal var» de „onzichtbare man" is altijd een dankbaar onder werp geweest voor filmmakers. In diverse uitvoeringen was de „invisi ble man" te zien en niet te zien natuurlijk op het witte doek. In 'i Monopolc-theater beleven we „De terugkeer van de onzichtbare man", waarin bekende acteurs als Sir' Ce- dric Hardwick, Vincent Price en John j even natuurlijk wordt het kwaad duchtig gestraft. Op spectaculaire wijze is het ..onzichtbare" uitgebuit. Griezeleffeclen blijven niet achter wege. wanneer de onzichtbare man zich van zijn kledingstukken ont doet en dan werkelijk onzichtbaar wordt. Een komisch effect hier en daar bijv. met de dronken Spears doet de spanning wat breken, doch Sutton de hoofdrollen vervullen, j kort daarop zit men weer le huiv. Over de inhoud behoeven we u niets ren. Voor de liefhebbers van dit gen- te vertellen. I re films is er dus alle reden om te i gaan kijken naar „De terugkeer van Natuurlijk één en al spanning en de onzichtbare man". ROTTERDAM Daar de aanleg van een volledige helihaven met een vrij hoge inves tering gepaard zou gaan de kosten worden globaal geraamd op 400.000, overwegen B, en W. van Den Haag t.a.v. dit vraagstuk een provisorische oplossing, die het voordeel heeft, dat daardoor de gelegenheid wordt ge boden. de ontwikkeling van het he- likopterverkeer in de nabije toe komst af te wachten. Bovendien zal een provisorische oplossing op een terrein aan de Haagse Carol Reinterszkade de gelegenheid bie den, naar een andere plaats uit le zien. omdat aan dit terrein wel be zwaren zijn verbonden. Hel toernooi om het schaakkam pioenschap van Schiedam zal dit jaar aanvangen op maandag 20 april in de kantine van "Wilton-Ffjenoord aan de Vlaardingerdfjk. De organisatie is in handen van de schaakverenigingen SCS en ESS, maar als gastheer treedt op de Schaakvereniging Wilton-Fyenoord. Deelneming aan het kampioen schap staat open voor leden van Schiedamse schaakverenigingen, voor te Schiedam wonennde leden van niet-Schiedamse schaakverenigingen en voor te Schiedam wonende thuis- schakers. Afhankelijk van de aan melding zal indeling naar sterkte ge schieden in groepen van tien spelers, volgens pyramidaal systeem. Aanmelding dient le geschieden bij voorkeur door storting van 1,50 op girorekening nr. 3357828 ten name van J„ Marbus, Lorentzlaan 46c te Schiedam, met vermelding van hel volledige adres. De inschrijving sluit op 14 april 1959. HAAMSTEDE De commandant van de vliegbasis W'oensdrecht heeft B. en W. van Haamstede verzocht toe te staan, dat de onder zijn com mando staande vliegers oefenen bo ven het vliegveld van Haamstede, indien boven de basis Woensdrecht oefeningen vanwege de mist uiet mogelijk zyn. Dit oefehen zóu bestaan uit het maken van zogenaamde glijvluchten, waarbij de vliegers een landing na bootsen. Een en ander houdt in dat zij met uitgezette remklappen en een tot 65 procent gereduceerd mo torvermogen tot een hoogte van mi nimaal 150 meter boven het vlieg veld Haamstede zouden dalen. De commandant van de basis Woensdrecht zou genoemde oefenin gen niet willen laten houden gedu rende twee-en-halve maand in de zo mer, als de leden van een op het vliegveld Haamstede domicilie heb bende zweefvliegclub daar hun sport beoefenen. B. en W. van Haamstede hebben op dit verzoek nog niet ge antwoord. DORDRECHT De rechtbank te Dordrecht heeft de 56-jarige aanne mer J. R. uit H, I. Ambacht veroor deeld tot vijf maanden gevangenis straf met aftrek wegens beöriegelij- ke bankbreuk, en tot drie maanden voorwaardelijk met drie jaar proef tijd wegens het doen van een onjuis te belastingaangifte. Deze aannemer heeft veertien dagen geleden ook terecht gestaan op beschuldiging een bedrag van. 24,000,te hebben op gemaakt in café's, speelhuizen en nachtclubs, .terwijl zijn schulden zijn activa verre overtroffen: maar de rechtbank achtte niet bewezen, dat hij de vierentwintig mille had op gemaakt, terwijl hij aan alle kanten in de schuld stond. DORDRECHT. De rechtbank te Dordrecht heeft de 49-jarige Haagse magnetiseur L. F. S., veroordeeld tot viermaal 25 boete, subsidiair viermaal vijf dagen hechtenis. In het Havenziekenhuis is gisteren overleden de 28-jarige havenarbeider S. van den Oever uit de Polderstraat. Met een mede arbeider was hij donderdag, zoals wij reeds meldden, op de laadbak van een vorktruck geklommen om naar een vogelnest- tje te gaan kyken, dat op een dak lijst drie en halve meter hoog was gebouwd. Daar zij het niet goed konden zien verzochten zij de vork- truck-chauffeur even verder te rij den. De chauffeur deed dit, waardoor de mannen echter van de laadbak vielen. De 29-jarige G. Littel uit de Ridder- spoorstraat overleed donderdag aan de gevolgen van de val. Het vervoer van passagiers op de Luchthaven Rotterdam gaf over het eerste kwartaal van 1959 ten op- ziehte van het eerste kwartaal van het voorafgaande jaar een aanzien lijke stijging te zien. namelijk 5241 passagiers, tegen 3588 in 1958; De maand maart was bijzonder gunstig met 3036 passagiers tegen 1268 in. maart 1958, een vermeerde ring van 139 pet. Ook het vrachtvervoer ontwikkel de zich in stijgende lijn. Voorlopige cijfers wijzen uit, dat in het eerste kwartaal van 1939 ca 593 ton vracht werd vervoerd tegen 163 ton in. het eerste kwartaal van 1958. In vérband met het steeds toene mende verkeer op de Straatweg heeft de gemeenteraad reeds geruime tijd geleden besloten een aantal stro ken voorgrond te onteigenen tenein-, de de breedte van dc weg op 20 me ter te kunnen brengen. Thans blijkt, dat voor een behoorlijke aansluiting aan de Bergse Dorpsstraat en de door te trekken Weissenbruchlaan ook voor dit gedeelte van de Straat weg een iets ruimere maat moet wor den aangehouden dan in het uitbrei dingsplan is voorzien. B. en W. heb ben daartoe een partiële wijziging van het plan doen ontwerpen. Als gevolg van deze wijziging wordt een strook voorgrond aan de westzijde van de straat aan de weg toegevoegd, wat de mogelijkheid 'opent om ter weerszijden parkeerkommen aan te brengen. Gedeputeerde Staten van Zuid- Holland hebben voorgesteld een kleine, geïllustreerde brochure uitte geven, waarin taak en werkkring van het provinciaal bestuur worden beschreven. Het provinciaal bestuur is bij dc burgers van de provincie weinig bekend, zo zeggen Gedepu teerden. Uit democratisch oogpunt is dat onbevredigend. De eerste oplaag zal 6000 ex. om vatten, bestemd voor gemeentebe sturen. scholen en belangstellenden. •De kosten zijn op 2000 gulden ge raamd.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1959 | | pagina 2