AKIHITO WILDE ZELFS ZIJN TROON OPGEVEN HET NOORDELIJK ADRES Opnieuw onrust in noorden van Irak Amerikanen doen belangrijke vinding CAROL Sclione Mitsjiko trouwt met de keizerszoon f Iiillsillliiffii sin HET POSTKANTOOR UW SPAARBANK ü==!l \..U meet en, tötA, tfetH,. Syrische bladen laken „Sowjet- inmenging STROOM DIRECT UIT WARMTE Oklahoma niet langer „droog*' Argentinië wijst vijf Russische diplomaten uit Auto tegen boom, één dode Engelse uitgave „Eenzaam maar niet alleen" Belangrijke vooruitgang bij bestrijding van pijnen! ChefarineA Ut SPROETJE SPARKS door FRANK GODWIN DE DOCHTERS VAN MEVROUW PEACOCK riCT. WIL5TPA '■'c.io'cr- midvoor Woensdag 8 april 1959 HET verzoek van de drie Noordelijke provincies aan de rijksoverheid om. verdeeld over een aantal jaren, enkele miljarden beschikbaar le stellen voor hun ontwikkeling, kan gelden als een nieuwe aan wijzing dat ia de Nederlandse eenheidsstaat de dingen niet kloppen. Deze vaststelling wordt duidelijker, als dit verzoek wordt gesteld naast de talloze aanvragen van gemeentebesturen bij „Den Haag" om extra-bijdragen .voor hun vaak met aanzienlijke tekorten sluitende begro tingen. Het ulet.of slechts gedeeltelijk inwilligen van al deze verzoeken moet twee dingen tot gevolg hebben: a) ontevredenheid over uitblijvende voorzieningen, en b} een toenemend besef bij de plaatselijke besturen van hun machteloos heid. De autonomie van provincies en gemeenten in Nederland is vaak en veel geprezen. De waarheid is, dat deze lichamen meer en meer op weg zijn, bijwagens van de rijksoverheid te worden: De oorzaak daarvan is be kend: de verordenende bevoegdheid gaat ver genoeg, doch de financiële zelfstandigheid is slechts gering. De teruggang van de gemeentelijke auto nomie dateert in hoofdzaak van het tijdstip, nu bijna dertig jaar geleden, dat de gemeenten het reclu tot het heffen van een inkomstenbelasting ver speelden. Bij de provincies ligt de zaak anders: die beginnen hun gebrek aan zelfstandigheid ie vóelen naarmate zij zich meer emanciperen uit hun vroegere gezapigheid, en allerlei nieuwe taken op zich nemen. Het is zeer onbevredigend, dat het niet vervullen van tal van in den t i j f L vomci «ai tuuu lu regeiuvuui- juKtnaaeit LCKva zon „oreu-K mei Jantle levende wensen al te gemakkelijk, terecht, of ten onrechte, aan hetituens Uitte, de VlOOie Mltspko digheid van vfcrsc heide ne, hierdoor de traditie", en de keizer verscheen onbegrip of; de schrielheid van de regering .in Den Haag kan worden u"-' -iA+ geweten. Voor wat nu de aanvraag om hulp van de drie Noordelijke pro vincies betreft, is liet volkomen duidelijk, dar deze laatste de benodigde miljarden niet kunnen opbrengen, terwijl het tevens moeilijk te ontkennen is dat de gevraagde voorzieningen in het belang van een evenwichtige economie en demografische opbouw als dringend nodig moeten gelden. romance tussen de 24 U jaar oude Japanse kroon prins Akihito en het even oude geiaonemeisje Mitsjiko Sjo- da heeft op zeker tijdstip de keizerlijke dynastie in gevaar gebracht. Akihito was bereid de troon op te geven om te kunnen trouwen met de vrouw die hij lief heeft. Het leek wel alsof de geschiedenis van de hertog riljfljljj!!!! van Windsor zich in Jjxpan zou herhalen. ...j (Aduertentie LM.) Nou moet ti toch heus utg. t-oor het eten zorgen. En ik moet naar het postkantoor...om te sparend blééf en zag de film tot het einde. overleden broer Tsjitsjiboe wilde bij- Tnpn ric irrnne min. rli. was een verschrikkelijke scène wonen, protesteerden de paleis-dig- lueit- ue jvuye puns Zijn tussen vaderen zoon m tegenwoor- nilanssen tegen zo'n „breuk met te Na rAAR onze mening had het de drie Noordelijke provincies mogelijk moeten zijn, niet alleen plannen te ontwerpen óm dit gebied beier bewoonbaar ie maken, maar ook om zelfstandig tol op zekere hoogte de uitvoering van deze plannen ter hand te nemen. Dan was er sprake geweest van een goede onderhandelingspositie; want het spreekt vanzelf, dat het rijk zich in deze voor de hele natie belangrijke ontwikkeling onder alle omstandigheden een belangrijke stem in het kapittel had nioetco voorbehouden, los er van dat het er toch ook wei degelijk in had moeten bijdragen. Op het ogenblik is het zó, dat de drie provincies met hun verzoek ook de gehele verantwoordelijkheid aan de regering hebben geëndosseerd. Men weet Waar hel om gaat. De ontwikkeling van de randstad (misschien kan beter worden gezegd: het Deltagebied) heeft tot gevolg, dal daar een opeenhoping ontstaat van bestaansmiddelen en mensen, terwijl in de agrarische gebieden (en het Noorden IS een in hoofdzaak agrarische streek) de bevolking terugloopt en het leven verschraalt. De nadelen daarvan uit nationaal oogpunt zijn maar al te duidelijk. Waar het nu in hoofdzaak om gaat, is het verkrijgen van een betere industriële spreiding. In liet Noorde lijke adres wordt er zeer de nadruk op gelegd, dat de maatregelen om deze te bevordereu tot dusver maar een zeer matig 6ucces hebben opgeleverd. Wij boren nu al zeggen: dat is eigenlijk ook geen zaak van de provin ciale besturen, ze hoort thuis in het nationale plan. Strikt genomen is dat juist, maar wij kunnen ons moeilijk een nationaal plan denken, Hat niet is opgebouwd uit iet of wat niet elkaar in harmonie gebrachte regio nale plannen. Met andere woorden, wij achten het nadelig, dat het Noorden niet anders vermag dan het indienen van een verzoek. Dit verzoek kan gébeel of gedeeltelijk worden ingewilligd, maar het kan ook op de lange baan worden geschoven. En er is maar al té zeer reden voor de vrees,'dat dit laatste zal gebeuren; gezien de hoge kosten en gezien de weinig verre blik van de centrale apparatuur. trouwen bleken verlegenheid gebrachte hoge hof- Oüail/Cf4, Utcrv.eit dignitarissen; Hirnhim Rphrnmiwri«> Hirohito schreeuwde De opperkamerheer Takanobe Mi- Zljn oliaers, het hof toen: „of je gehoorzaamt en geeft tani waarschuwde de keizer nu dal en het VOlk teaen- dat me»sje en dat dwaze huwelijk een huwelijk tussen de troonsopvol- ?f,Wfurc y„;- °P óf Je zult de troon moeten op- ger en een niet-adeliijk meisje „bet fctu/tut./i van Zijn geven ten behoeve van „Tsoegoe volk zou splijten, de troon zou doen voornemen ie zijn. (Akihito's jongere broer). wankelen en de heilige dynastie in 7w« Akihito vergat het protocol (dat gevaar zou brengen." rjV A€tzet het zejfg leden van de keizerlijke fa- Achter Akihito's rug en waar- tiirofnto, weigerde botweg Zijn milie onmogelijk maakt om Hirohito sehijnlijk zonder dat de keizerlijke toestemmina te oeven of zelfs aa" te -sPrei<en zonder zijn toestem- familie er iets van wist benader- t i ming) en schreeuwde kwaad terug: de een hof-dignitaris Mitsjiko. en maar over het /XUtoelyk te „Dan zal ik de troon opgeven, het smeekte haar haar prins op te geven spreken. Zoals veel Japanners als 06 hertog van Windsor deed. Ik „om voor hem de troon te red- uif nudp-ro npnevntirc hnurU hii be" "iet langer een jongen. Ik ben den". Hü vroeg haar naar Europa te Uit ouaere genei aties liouat hij volwassen en ik heb het recht om te reizen zonder Akihito tc vertellen trouwen met de vrouw die ik lief had. Net als de hertog van Windsor wat de ware reden voor haar vertrek ..Zeg hem dat u hem niet lan- ben^ik bereid om het land te veria- ger liefhebt. Wanneer u weg bent, In veelvuldige stormachtige fami lie-bijeenkomsten was er slechts één s'em te horen die Mitsjiko verde- zal de prins kunnen vergeten. De tijd zal alle wonden helen, de zijne en de uwe," zei hij haar. Akihito was woest toen hij hoor- CAIRO Volgens radio-Cairo, die voortgaat met zijn campagne tegen het bewind van generaal Kassein, hebben Iraakse vluchtelingen in Sy rië meegedeeld, dat er een revolutio naire beweging tegen Kassem Is uit gebroken en dat er bij de regerings troepen gemuit wordt. De opstande lingen zouden over gepantserde wa gens beschikken- Volgens de radioberichten hebben vliegtuigen van de regering een dorp in het gebied van de rebellen met ra ketten beschoten. De vluchtelingen zouden hebben verteld, dat er was gevochten in de oliestad Kirkoek. die 250 kilometer van Mosoel ligt, waar in het -begin van de vorige maand een bloedige opstand tegen premier Kassem uitbrak. De Syrische pers keert zich hevig tegen het Russische besluit om Koer den uit de Sowjet-Unie naar Irak te sturen. Zij zien de komst van de zwaar ge wc» >nde Koerden als «en „duidelijke 1>. _sische inmenging" en schrijven dal de communisten „Irak als bruggeboofd tegen het Arabische Oosten en Afrika gebruiken", met Kassem aan het hoofd van een af hankelijke regering. De Iraaks Petroleum Maatschappij bespreekt met de regering van Irak hei afstaan van gedeelten van haar concessiegebieden. Dit is door een woordvoerder van de maatschappij te Londen bekend gemaakt. Over na- 1 tionalisatie van de maatschappij zou geen sprake geweest zijn tijdens de J onderhandelingen. Wel zijn plannen i besproken tot verhoging van de olie- productie. j GAZA De Verenigde Arabische Republiek heeft dinsdag een scherp Mitsjiko SJoda. is nóg betrekkelijk i kort geleden in Nederland geweest: verleden jaar herfst, juist voor ein- dclljk dc geruchten omtrent de ro- matice werden bevestigd-Zij logeerde 1 bij d« Japanse ambassadeur; diens vrouw maakte toen bij Hilversum deze foto. Ivast aan de traditie dat een va der het uiteindelijke besluit over het huwelijk van zijn kin deren kan nemen. Toen-zijn twee oudste dochters, Atsoeko en Kaisoeko, de huwbare leef tijd bereikten, vond hij ge schikte eeftfaercoten voor ze èn de meisjes aanvaardden onder danig zijn keuze. Of gehoorzamen of troon opgeven T-TIROHITO wilde Mitsjiko noch ontmoeten, noch iets over haar horen. Maar op zekere dag nam Aki hito zijn ouders bij verrassing. Hij had een smalfilm t8 mm) opgeno men in zijn zeelaboratorium-onder- water, en die film vertoonde hij voor zijn vader: plotseling verscheen Mit- digde de stem van prins Mikasa, de van deze poging om hem te schei- de jongere broer van dc keizer. Mi- den van de vrouw die hij liefheeft, kasa is ongetwijfeld het meest ver- Zijn geweldige driftbui maakte de westerde lid van de keizerlijke fa- hof-autoriteiten bang, evenals zijn milie. Men kan hem iedere ochtend dreigement dat hij forse veranderin- naar de Universiteit van Tokio zien gen zou aanbrengen in het systeem rijden, waar hij Oosterse Geschiede- van de paleiselijkc hofhouding, nis doceert aan een vrouwen-collcgc. Ongelukkigerwijze had Mikasa dc keizer juist kwaadgemaakt er. zijn «tcun voor het ..uitstekende huwe lijk" baatte niet veel. Een hamerheer waarschuwde T)E keizerlijke hofhouding vocht koppig en bitter tegen Akihi to's huwelijksplannen. Autoriteiten van hel hof verzekerden zich van de steun van verscheidene leden van de regering. Hirohito is vaak „een gevangeno van het paleis" genoemd. Zijn ..ci piers" zijn de 912 hof-autoriteiten, die het plicht vinden de heilige tra dities en weiten van het hof ie hand haven. Toen Hirohito bijvoorbeeld in 1953 de uitvaartdiensten voor zijn MORGEN; de zelfmoord van een jonge prinses WORM» COPYRIGHT RTJÏtOPRESS 1M9 Nadruk, ook gedeeltelijk, verboden. •Het Toklose tijdschrift „Kaizo" pu bliceerde zeven gedichten, geschreven door keizer Hirohito, en bood hem wê'Aeactór" «as'na één aantal'aDua- eoTi honorarium aan van 10.000 ven. 4 re c r p De keizer weigerde dit gejd en vroeg raten gepasseerd te zijn met veel in plaats daarvan om vijf exemplaren verlies terecht kwam in een tur- van het blad. prins Mikasa ver-f bine die eveneens slechts een deel toornde Hirohito toen door de schert- "=i„ ria wai-mle-iani»»":*!»» Ir» SfrOOm sende opmerking: ..Die vijf ANN HARBOR, Amerikaanse geleerden zijn erin geslaagd, op een revolutionair eenvoudige manier, di rect uit de warmte van een kern reactor stroom op te wekken, zon der tussenkomst van de tot dusver noodzakelijke dure en energie ver slindende apparatuur. Twaalf uur heeft men. in de proeflaboratori; van de Amerikaanse commissie voor atoomenergie in Los Alamos een lamp laten branden op elektriciteit die door een zogenaamd thermo koppel rechtstreeks aan de hitte van een kernreactie werd onttrokken. Professor Robert W. Pidd van de technische hogeschool van Massa chusetts, die dit nieuws wereldkun dig maakte, verklaarde dat deze vinding zou bijdragen aan de ruim tevaart omdat een klein apparaat hij schetste de grootte als die van een klein blikje vruchtensap vol doende zal zijn voor de energiebe hoefte van de instrumenten in een kunstmaan. Het nadeel van uraniumreactors was tot dusver, dat de warmte van --- nicer de fe i- I ij k e waarde van de gedichten dan het grote bedrag tn geld!" Deze foto vervaardigd door «le schrijver van deze artikclenserie toont Japan's volgende kel«erl«, Mi tsjiko SJoda. staande voor het col lege van het Heilig Hart in Tokio, protest ingediend bij de V.N.-be-sjiko op het scherm, gefilmd terwijl standscommissie tegen schending j zij met vrienden praatte, tennis van het luchtruim boven Gaza speelde. Jachte. De keizer verliet de maandagnacht door vier Israëlische J kamer en sprak tien dagen niet te- vliegtuigen. igen Akihito. maar keizerin Nagako van de warmte-enërgie in stroom kon omzetten. Deze verliesgevende tussentrappen zijn. uitgeschakeld in dit nieuwe Amerikaanse procédé, BONN. Bij een brand in een garenfabriek te Kotter n-Neudorf, bij Kempten in West-Duitsland, zijn t.\vee brandweerlieden om het leven gekomen. De schade wordt geschat op een miljoen mark. JE eELOOn-(V\E NATUURlUk NIET 7^" HET 15 TE JË PEN KT NOG STEEDS DAT IK PWAAS OiViTE CHE ARMBAND VAN MADAME/DENKEN DAT HU. ZOALS PtfttNDS HEB 6E5TOLEN MAAL VERZONNEN IK ZAL HETOE BEWJZEN. GELOOF VOORLOPIG PAN MAAR WAT JE 6ELOVEN WILT. ScLQDF ME AL LEEN EÉN.OIN&: DATJE JOHN NiervgRTËir datiknu alles weet. vvrLJ_E 0AN TENMINSTE VOOR ME EN NU. GA \K. WEG. JE ZULT ER SPUT VAN KfWJSEN DATJE ME vooftW dief hebt aange zien, LlGFJE-ÊN WAT JOHN BETREFT, DIS ZAL REDEN KRIJSEN OM TS WENSEN GOED MAAR BELASTEREN OaT h«j maar NOOIT GEBOREN WAS--- OKLAHOMA. De bevolking van [de Amerikaanse staat Oklahoma, ivvaar de laatste 52 jaar geen sterke (drank mocht worden verkocht, beeft [dinsdag bij stemming besloten het i drankverbod op te heffen. Het was [de zesde maal dat er over de kwes- 'e werd gestemd. Mississippi is nu nog de enige [„droge" staat. BUENOS AIRES De Argentijnse regering heeft vUf communistische diplomaten uitgewezen. Vier Russen en een Roemeen, De Russen zijn: ambassaderaad Below, eerste secre taris Dïkonow, culturele secretaris Monokow en liandclsemployé Jwas- jow. De Roemeen Is Alexis Marln, cultureel secretaris. De uitwijzing houdt verband met de recente arbeidsonlust in Argen tinië. Below zou politieke activiteit hebben bedreven en zich hebben in gelaten met Argentijnse binnenland se aangelegenheden. De anderen 'worden beschuldigd van onruststo kerij. Er zijn aanwijzingen dat nog meer Russische diplomaten zuilen worden uitgewezen. In diplomatieke kringen deed maandag hel gerucht de ronde, dat Argentinië, Chili en Uruguay moge lijk de betrekkingen met de Sowjet- Unie zullen verbreken. Ook Mexico zou van plan zijn communistische di plomatieke vertegenwoordigers uit te wijzen. EPE. Op de Hoofdweg te Ernst is gisteren een auto, bestuurd door rie 37-jarige mevrouw Nierboer uit Vaassen. geslipt en daardoor tegen een boom gereden. Mevrouw N. was vrijwel op slag dood. De auto werd zwaar beschadigd. dat werkt volgens een principe dat iedereen, die een vulling in zijn ge bit heeft, kent als hij per ongeluk heeft gekauwd op een stukje zilver papier. Het metaal van de vulling niet dat- zilverpapier kan eveneens door de warmte een stroompje op leveren dat uitermate pijnlijk is. In het groot werkt de proefcentrale in Los Alamos op precies dezelfde ma nier. Zowel de Amerikanen, als de Rus sen hebben dit principe in het klein reeds eerder toegepast. De Russen bijvoorbeeld als een olielamp, die de stroom leverde voor een radio of Ijskast in afgelegen boerderijen. De Amerikanen schijnen er nu in ge slaagd te zijn materialen te vinden die de grote hitte van'een reactor kunnen weerstaan eh het procédé op grotere schaal mogelijk maken. DEN HAAG In I960 zal een En gelse vertaling van de memoires van prinses 'VViJhelmlna „Eenzaam maar niet alleen" verschijnen bij de En gelse uitgever Hutchinson, dia de rechten vonr het boek heeft verwor ven voor Engeland cn het gemene best. Intussen is de eerste Nederlandse editie, 80.000 -exemplaren, uitver kocht. Een tweede druk van 20.000 exemplaren (waarmee een totale op laag van 100.000 wordt bereikt), is in voorbereiding. Prinses Wiihelmina heeft contracten gesloten voor uitga ven in het Noors-Zweeds, Deens, Fins, en Israëlisch. Er zijn nog on derhandelingen gaande met andere buitenlandse uitgevers, waaronder in Frankrijk en de bondsrepubliek Duitsland, (Advertentie l.M.) V/er werkelijk beirouwbtre middelen helpen alkaar en... doen wondoren f 0« kennis van pijnbestrijding U in de loop der jaren regelmalig groter geworden. Er is vastgesteld waar en hoe pijn ontstaat en men heeft geleerd pijn te moten» Daarna heeft men kans gezien de werking van één der oudste pijnbe- strijders belangrijk te versterken door toe voeging van nieuw ontdekte middelen. Deze combinatie werkt bij pijnen Cn ook bij griep vaak beter dan elk mlddef afzonderlijk. afzonderlijk. ja T»fl»n pijnen *n griep. Gexhikl vcor Je gemfigite mwg, w*nl JU wo»dl btxhorm J Joo» fi»l Itilindditi Cktlwo*. doer GEBALD BUUETT W HCB IN tLKLKAMtK A MtNÊCi? CÓlOON, M WILNICWNP jJflüCHUUtaStpl .MAAR VOOR IK NOL VRLtMDL fOtEtN KKD& KAN IK etfEg CAPCAfóON OPZOEKÉN DL öANOLtlDÊ ZÉÓT DAT tRALltth MAAR LUCHrinttrióKOrt (ROM ZiTLMAAR IK HOORPt rOCh DUIDEU1K (tto RAMMtltN VRN Dt /MUZiKAfiTÉH VtfUROUW IKMIÊT GEZOCHT MAAR NiLT-> GLVONPOi MbSCHifcN HÊffr HU De G£5ro;tN JUW£L£fi AL£i£.VDNOth. wwmïs OAsr RANCH TaJOU, VOOW/T dm.' fCCXM /nAAR. OP, BOPNDPRS. JK PAUK/ wxer/ TOCHAL OP-CA AJUAL AJ/CTS haar echtgenoot de gewoonte ven gewichtig doen. Sara vroeg zich af wie van hen die eigenschap om het allergewoonste een soort van morele nadruk te geven van de andere had geleerd? Of had die gemeenschappe lijke hebbelijkheid hen tot elkaar 48 „De jeugd is de tijd om te groeien," zei oom Druid, die zijn nichtje ern stig aankeek en ieder woord zorg vuldig afwoog. „Ik ben van opvatting dat, als iemand jn 2ijn jeugd niet groeit, hij of zij nooit groeit, als je me begrijpt." En zijn ogen verder opensperrend verklaarde hij nadruk kelijk; „Dat spreekt vanzelf," alsof hij een interessante ontdekking had aangetrokken? Tante Bertha was gedaan. „Laat ik het op een andere verscheidene jaren ouder dan mama. manier zeggen, jongedame. Het zaad Haar wangen waren wel gevuld, valt op de' aarde. En wat gebeurt er maar kleurloos, haar ogen zielvol, nu? De bodem voedt het, om zo te haar haar dun en grijzend, zeggen, de regen verschaft het vocht. Oom Druid was breed en fors met de zon geeft het warmte en het gaat warrige wenkbrauwen, een blozende gelaatskleur en een wilde zwarte baard. Van een man die door:de na tuur was bestemd tot piraat of struikrover, maar die in werkelijk heid een nijvere landbouwer was, klonk een conversatie als de zijne uiterst wonderlijk. De schijnbaar ge weldige man uitte alleen maar ge meenplaatsen. „Een gekookt ei versterkt de weef sels, zeggen ze, wanneer het althans groeien. Heb ik geen gelijk? Heel goed. Maar één ding: als het op houdt met groeien, groeit het nooit meer. Daar ligt een les in voor ons." ,,Ja oom," zei Sara. „Dat moet wel," „Ach, een les is er altijd,'' merkte tante Bertha op, „als we hem maar kunnen vinden. Maar kom, kind, je zal wel trek hebben in een kopje thee." „en dat moet ze ook, gezien de ge vaarlijke, lange reis die ze achter de rug heeft, het arme kind. Na een treinreis: voeding. Dat is een na tuurwet," „Zo is het vader. Je 2ult je nicht Patience in de keuken kunnen vin den, kind. Als ik het wel heb zal ze nu de thee hebben opgeschonken, nietwaar, moeder? En dat is, zoals We zullen niet op Barney wachten, je weet, lieve Sara, nu juist de moei- Als hij klaar is met melken, komt hij lijkheid in deze moderne wereld van wel." ons, We leven in een tijd van haas- Tante Bertha was, in tegenstelling ten en jachten, van hollen en vliegen, met haar zuster, kort en dik. Ze had geen tijd voor dit, geen tyd voor dat soort van overtuigd godvruchti- dat, geen tijd om iets pocd te doen. ge gezicht dat je op gebr-andschilder- Maar vertrouw maar op je tante, Bij de kerkramen ziet: de gebruikelijke haar ben je veilig, niet moeder? En bij Patience ook. Haar naam bete kent geduld en ook haar aard is ge duldig, hè. Patience? Vier en een halve minuut niet meer en niet min der. Alles op zijn tijd, zoals het Boek zegt. Een tijd voor lachen en een tijd voor wenen en een tijd voor het koken van eieren. Begrijp je me, nichtje?" „Ja oom, ik geloof het ■wel." „Hoeveel klontjes, liefje?" vroeg tante Bertha met de suikertang m stralenkrans was bijna zichtbaar. Ze de i"1"1, was vriendelijk en ernstig: ze sprak „Eén alstublieft, tante Bertha. n overdreven minzaam, als tegen een „Drie maal twintig jaar en hen. ach torlij k kind en 2(j deelde-met zei oom Druid streng. „En honing van onze eigen byen." Hij keek met een slim gezicht rond. alsof hij juist een moeilijke vraag bad opgelost. „Hoe is het thuis?" vroeg nicht Patience, een mystificerende stilt® verbrekend. „Best, dank je," zei Sara. „Oom Edmund?" „Best." „Tante Emily?" - „En Julia," zei Sara, „en Catherine. Ze maken het uitstekend/nicht Pa tience." „Ik hoop maar dat Barney niet zo lang wegblijft," zuchtte tante Bertha. „De thee wordt veel te sterk." „Nog iets waar we veel van kun nen leren," zei oom Druid. „De bijen korf. IJver en doorzettingsvermogen. Anderen dienen. De hele dag bezig om honing voor ons te verzamelen. „Gods kleine arbeiders." voegde tante Bertha ertussen. „Voor ons oom? Dat is toch niet zo!" „Voor jou erj mij, Sara. Voor je tante Bertha. Voor je nicht Patience. Melk van de koe, honing van de b»j- Dat is de Voorzienigheid. Niet waar moeder?" „Ja lieve. Al het goede omj ons heen, zoals in het gezang staat.' „In de raat," zei oom Druid, „maar niet voor we onze eieren op hebben. „Ik begrijp wat u bedoelt," zei Sara nederig, „maar ik ben toch maar blij dat ik geen bij ben. Om te beginnen zijn ze eigenlijk geslaChtS- loos, behalve de koningin en de arme hommels. Het is erg oneerlijk ver deeld, vind ik.' (wordt vervolgd) „Dat zal zij zeker," zei oom Druid, niet te hard of te zacht is. Te'zacht is te zacht, als je begrijpt wat ik be doel. Zacht gekookt is volgens som migen de regel maar ik zeg: sjoed ge kookt." Hij herhaalde dit aforisme met grote voldoening „Of het nu eieren 2ijn of Jets anders," ging hij verder, „doe het altijd goed en je kunt niet missen, dat is mijn motto, CÊ

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1959 | | pagina 1