Koelbloedigheid, geduld, zelfvertrouwen D' TRAGISCH LOT VAN 'N PRINSES OPENDE PALEIS VOOR MITSJIKO CAROL *'-DMÉ Goed Sclione Mitsjiko trouwt met de keizerszoon SPROETJE Sfe immii Politieke campagne tegen Pella doc David V sf' wriMÈ.j 0 ir mm Delfts bord voor Akihito en zijn bruid Alger Hiss naar Nederland BE DOCHTERS VAN MEVROUW PEACOCK Dpnderdag 9 april 1959 vraag of Berlijn een oorlog waard is, wordt iehjkVig nauwelijks meer gesteld. Ze is opgelost in een veel algemener vraag. n.l. of nog iets ter wereld een oorlog Waard is.' Niefwaar. is-er wat ergers denkbaar dan een met kernwapens onbewoonbaar gemaakte aarde? De grimmige waarheid hiervan geldt echt^- volstrekt niet alleen voor het Westen. Ze geldt voor alle volken en voor, alle staatslieden en machthebbers. Wanneer de thans ..jubilerende'1 N-AVÓ moeizaam voortgaat, de verdediging en het politieke beleid van hét Westen, te coördineren, dan' geschiedt dat vooral om de oorlog niet lonend te maken. Warjt wapens.en zelfs kernwapens krijgen plotseling zin. wanneer de ene groep er wel over beschikt cn de andere niet.. Het streven van de NAVO is er op gericht, het democratisch Westen te vrijwaren van het gevaar van horigheid aan rle - Sow jet-Unie. Het is er tevens op gericht, een basis te leggen voor ontwapening. Want ais oorlog niet meer loont, waarom zouden dan de kostbare oorlogsmiddelen ïii stand moeten blijven? Koelbloedigheid is bij dit alles een betere raadgeefster dan vrees. Wanneer, wat vaak wordt gestéld, door de' kernwapens een prin cipiële wijziging in de toestand is gekomen, dan zou het' inconsèquentvzijh om aan te nemen, dat het „wie de vrede wil wapene zich ten oorlog" onver-' aiiderlijk tot een grote botsing zou leiden. Hier en daar hoort men het dan ook al over een andere boeg gooien Gezegd wordt, dat het Westen alleen maar oog heeft voor het ooriogsge- vaar, dat van de kant van Rusland zou dreigen, maar dat in feite de dreiging een heel andere is, n.l. een economische OvervleugeÜng. Rusland i gaat zo vooruit, het ontwikkelt zich zo snel; voor de'Westelijke landen het' welen zijn ze achterhaald voor wat de produktie en delevensstandaard betreft. En dan hebben deze landen nog de nederlaag geleden. HET is moeilijk om te controleren of Rusland zó met reuzenschreden vooruitgaat als wel eens wordt beweerd. Ieder weet, dat hij met cijfers uit dat land wat moet oppassen, daar ze veelal de propa ganda meer dienen dan de waarheid. Los hiervan is het maar al te duidelijk, dat een welvarend Rusland een heel ander land moet zijn dan een armoedig Rusland. Het is dan ook verwonderlijk, dat zovelcn dal over het hoofd zien. Thans reeds is er veel veranderd bij een kwart eeuw ge leden. aJ gelden de oude leuzen en beginselen nog. Waar de wei vaart, en de ontwikkeling toenemen, moet het eenvormig denken moeilijker worden. Alle berichten en beschrijvingen van mensen, die thans de Sowjet-Unic bezoeken, komen vrijwel overeen in twee dingen: het eerste is. dat het leven van de grote massa nog altijd 9ober is. al is er! vooruitgang, en het tweede is, dat de communistische geestdrift en trouw sterk zijn afgekoeld, vooral in de ruime kring van de leidende "figuren van het tweede plan. Nationale trots is in grote mate voorhanden, maar dat betekent, volstrekt niet een onkritische verering van de leiders van staat, partij en maatschappij. Dat op de Russische revolutie geen reactie is gevolgd lag aan het doel bewust en krachtig hanteren door een kleine groep mensen van het door haar opgebouwde niets ontziende machtsinstrument. Dit machtsinstrument! is thans in verval, al is bet nog lang niet verdwenen, De contra-revolutie., die indertijd geen kans heeft, gehad, openbaart zich geleidelijk op een heel andere wijze. n.l. in een vrijmaking van de geest. Het is geen snel proces, maar het laat zich toch ook niet tegenhouden/De dictatuur boet aan grim migheid in. ZIEHIER, wat moet worden voorgehouden aan de politieke emigran ten, die van liet Westen eigenlijk op korte termijn de bevrijding van de satellietlanden wensen.. Zij zijn ongeduldig en niet zelden een beetje wanhopig, en zouden zelfs een oorlog niet schuwen. De NAVO echter beeft haar werkterrein van het begin af aan beperkt tnt de landen buiten het ijzeren gordijn, zoals dat in 1948 liep en sindsdien niet meer is gewijzigd. Verder kon en kan ze ook nu niet gaan, omdat ze geen oorlog wil voeren maar veeleer er een voorkomen. Et is wei beweging achter dit ijzeren gordijn. Joego-Slavïë Heeft cr binnen gelegen; maar ligt er nu buiten. In Polen is een eigen variëteit van het communisme aan het bewind. En in de Sowjet-Unie zelf worden de gevallen leiders niet meer terechtgesteld cn kan Boris Pasternak verguisd word er? en toch leven. Het zwakke punt van de communistische landen is, dat ze pretenderen aan het glorieuze einde te staan van een ontwikkeling, tenvijl in werkelijkheid het leven en alles wat daar bij hoort toch voortschrijdt*, moeizaam, maar onstuitbaar., En nog een zwakke plek is ;er in het Russische systeem, begrijpelijker en ook zichtbaarder voor velen: de afhankelijkheid van de sterfelijke man, dié zich tot het leiderschap heeft ombooggeworsteld. Het is na de dood van Stalin gebleken, toen een tijdlang de verwarring hoogtij heeft gevierd; en het kan haast niet andeis of het zal opnieuw blijken na de dood van Chroesjtsjew, waar niemand van kan zeggen, hoe dichtbij die is. Hier ligt een duidelijke kans voor krachten, die onder normale omstandigheden in hun doeleinden cn uitingsmogelijkheden worden gehinderd. Het Westen moet, wij zeiden het al. koelbloedig zijn; maar het zal ook geduld en zelfvertrouwen moeten hebben. TT ET Japanse volk keurde 18e verjaardag zou worden bekenrt- ppn hiiii)p]i.ik ftf dnt rtUppn gemaakt, maar al vóór die dag was m. een nuwenjK aj aai aueen Aklhilü verliefd gewordm op Mi- maar tot stand kon komen door tsjiko Sjoda er. hij btc-ef nu doof ee?7i breuk met een heiliqe tra- voor de aandrang van zijn familie J-, rj, .- r. om enige belangstelling te lor.en voor ditxe. loen een tijdschrift. zijn 'zijn mooie nicht. lezers vroeg: „Mag de prins werd door haar ouders naar «?PT7 «icNoripfliik moic-io t-rnit Kag?*sj°ein-univcrsitc:t gezonden, een niet aaeuijK meisje nou- 2c trachtte haar teleurstelling tc ver- iven?'antwoordde tachtig getcn door zich aan te sluiten bij een procent dat dat heel erg ver- ..rebeUen-iegeii- 7 7 y„ de-traditie Gp een van hun bijeen- keerd van hem ZOU. Zijn. Veel komsten In een koffie-bar in de Gin- oudere Japanners waren „met za\ T«kio's belangrijkste straat. 1.ij ontmoette ze een andere student, de afschuw vei villa en vei out- 19 jaar oude 200n van een hoge rust" door dit afiuykeu van spoorweg-beambte, Takemitsji Okoe- ppn heilinp 1cp>ri>r- bo* De )0"8eman werd tot over z*n l'^itJUUium.i een neiuge Keizer- oren vei.iiefd op haar en Eisei stem_ lyfce wet, en uitten de toe zicb in het geheim met hem te hun vrees dat zo'n ve~PYer'- Toen prinses Aisjinkakoei* a hoorae Stap „cfe VTljmoedi- van deze vrijage waarschuwde ze ge omgang onder de haar dochter dat ze deze Takemitsji -j' nunmermeer mocht ontmoeten of ■jongeren zou aanmoedigen en spreken. Zijn familie was nog stren- de familiebanden zou ver- 8er en dwong de jongeman Eisei's ■itmhlrpi) moeder een nederige brief met ver- ontschuldigingen tc zenden, die ein- Unverwacnte tegenkanting digde met de woorden: „sjidsoerei tegen het huwelijk kwam van atisjemasoe" f ..ik vraag excuus voor a 7.1 j c. mijn slechte gedrag')- een lia van de familie Sjoda. Mitsjiko's vader was ontzet- Recht slechts op popier tend blij met het vooruitzicht /"^NDANKS alle moderne wetten niïï dochter dp keirp-rin en hervormingen eisen veel ou- J uoctiier ae Keizerin ders in Japan nog steeds het ,recht i?O.Tt Japan te Zien u?ordeïl, op de huwelijken van hun kinderen maar haar moeder, de gesloten, af}^Ee{esï'- D'nieuw.e gf?ndwet m 1 .i 1 heeft dit stukje Japans familieleven Strenge Tokiko Sjoda, dacht er niet kunnen veranderen, en „het a?tdèrs OVer. ,Jk heb geen be- re®ht om een echtgenote of echtge- langstelling in roem en eer", S zei ze tegen de prins, „ik wil geus artikel 24) bestaat nog steeds alleen maar Mitsjiko gelukkig SSS Zien. Het Strenge hofleven zou bruiden voor het eerst op een foto die haar geest breken. Ik wens hun vader overhandigt met de woor- 7. T-i j j den; Dit, mijn zoon, is je aanstaan- geen huwelijk aat wreed voor de vrouwl" haar ZOU zijn". Dit fotobruidjes-gebruik is zozeer Waarom dan toch liet keizer Hvrohito zijn tegenstand varen winkel erover klaagde in een brief tegen een huwelijk dat buiten de twee geheven niemand l!i!l!i iillliiil men niét naar mijn winkel om arti kelen te kopen maar om te speuren naar bruidjes, dat ik een aardig winkelmeisje nooit lang kan houden," legde hij uit. Heel dikwijls leidt de ongelukkige tweestrijd tussen sterke familie-ver plichtingen en de liefde voor een scheen te willen? Uitgekozen als mogelijke bruid IK kan nu onthullen dat de keizer „ongeschikte" partner tot tragedie, van gedachten veranderde nadat In 1957 pleegden meer dan 800 ver men hem had verteld van de- tra- Uefden-beneden-de-20 zelfmoord, gische zelfmoord van .prinses Eisei. omdat hun ouders bezwaar hadden Prinses: Eisëi was een der drie prin- gemaakt tegen hun keus of hadden sessen .die door de .keizerlijke raad getracht ze te dwingen tot een huwe- w'aren gekozen als mogelijke bruid lijk zonder liefde, voor Akihito. Haar vader was een Chinese prins, broer van de laatste keizer van Chifta, Poe-Ji. Haar Chi nese naam was prinses Poe Hoéi- Sjeng, Haar moeder was.een Japanse prinses,"Aisjinkakoera, Eisei was in feite"é'en ver familielid van het kei zerlijke gezin, een meisje van grote schoonheid en charme. Men verwachtte algemeen dat haar verloving met de kroonprins op haar trouwen?" vroeK een tijdschrift. De Japanners antwoordden, in overweldi gende meerderheid van niet. ken over een' huwelijk dat zij. be schouwde als „een belediging voor de dochter van twee keizerlijke huizen." terwijl Takemitsji's vader „zijn familie veel te nederig vond voor zulk een verheven huwelijk." .Na een laatste smeking bij hun koppige ouders verdwenen de twee jonge verliefden van de universiteit. De politie zocht vergeefs naar ze. De door smart getroffen moeder deed per radio een beroep op de twee teen agers. „Kom alsjeblieft naar ons te rug," smeekte ze, bitter huilend, „ik wil nü jullie huwelijk mijn zegen ge ven.' Het was te laat. Eisei en Takemi tsji werden gevonden op een afge legen plekje in de schitterende bos sen van het Ize-schiereiland, bij To kio, het beroemde oord waar paar tjes op de huwelijksreis heen gaan. Beiden waren dood; het hoofd van het meisje lag gevlijd in de linker arm van de jongeman. Trouw aan de oeroude harakiri- riten had ieder een haarlok, en een stukje vingernagel afgesneden*;; dat bijeengewikkeld in een stukje pa-, pier cn op de grond gelegd, boven hun hoofden werd geplaatst vóór rzij zelfmoord pleegden. Op liet papier; had Eisei geschreven „Er zijn -nu nieuwe wetten, maar wij sterven door een oudere gedragslijn;" - Het .tragische verhaal van de:twee jonge door 't lot gedwarsboomde ge lieven bewóóg het Japanse volk. Het bracht de keizer er ook toe: om zijn tegenstand tegen het „niet passende" huwelijk van Akihito cn Mitsjiko te laten varen. Keizer Hirohito was zich nu ervan bewust geworden dat zijn oudste "zoon eerder de troon zou op geven. dan de mooie vrouw die hij liefhad. De zelfmoord van prinses Eisei opende de deur van het keizerlijk paleis vóór het „gewone" meisje Mir tsjiko Sjoda. MORGENde ceremonie van 't huwelijksaanzoek „Ik wil nü mijn zegen geven' v het geval van prinses Eisei wei gerde haar moeder te willen spre- AMSTERDAM, Op 23 en april a,s. zal de vrouwenbond van de Partij van de Arbeid haar twee-, jaarlijks congres houden in Tivoli te Utrecht tAdvertentie l.M.) Zo begon dt romance. aJc dwars door eeuwenoude tradities en talrijke voor oordelen brak: op de tennisbanen van Tokio. ROME De linkse pers in Italië heeft een felle campagne ingezet te gen de minister van Buitenlandse Zaken Pella, wiens aftreden zelfs wordt geëist. Aanleiding hiertoe is een uitlating die Pella op een ontvangst te zijner ere in New York dezer dagen zou hebben gedaan. Hij zou toen. volgens berichten van Amerikaanse zijde, gezegd hebben: „als mijn dochter het risico, zou lo pen te moeten leven in een wereld 2onder vrijheid, in een communis tische wereld, zou ik, als-vader, voor mijn dochter het risico van de atoom bom kiezen." Pella heeft ontkend deze woorden get^pzigd te hebben. De pers van rechts en het centrum protesteert tegen de politieke cam pagne van de linkse bladen. DE VOL6ENOBOA.6, IN HErATZLlETX VAN JOHN EL US. Doe mee ons mee aan de AVRO- aecie: Het geeft U evenveel vol doening a!s een goede nachtrust op de voortreffëfijke OLGA matrassen N-nee...nee, ik.-nou ja, <knee H5PT DUIDELIJK 6£Z£S0 DAT HET AP6ELOPEN 15 TUSSEN Lirr5TEKEND-iKBEN BENIEUWDTCLIVE IS SlSTERgN WEER B'J ME NAA« KET9.IK ZAL4E PORTRET GEWEEST. A8I^ IK DACHT Au DAT NAAR DE WAGEN BRENGEN EN DAN GAAN WE. VANDAAG R'JD IK. 2ELF, JE IETS OP JE HART AD. - EN WAT WILDE HU? JE... JE ME&T TOCH NIETS VERTELD OVER DIE DIEFSTAL VAN DE ARfO&AND JCNN oom MARCUS HEEM ons uitgenodigd te komen UNCHéN, JOHN. 5CHIKT JOU □ar? MOOI ZO k denk Datje nu geen last meer van HEM ZULT WEBBEN. VéK geetdê helê geschie penis maar WfilT 10 Dit DRUMMtfZ. vooe MAN KÊN JtHEM aotv? J l h t5T MD5 Chltri 6fUJKTS iK6aM£ree.n nmr D£ LtlOÜl...Oi£lJ IH ElKGtVAl erR0ül\!fN! INtt cJuÈMLiJK Mie.r...Hu vALtm VOOR VAN MiJfi VAiTt MENPtaDlÉ Zf£K (D—WAAROM 7 LATcN WtM£.f££N maar nm rot ami MAAR £6. ONT5LA6fd/ ïOtN IKDt GRortraOM OPPAKTt HOORPt IK i£.b RAMNtUJi Htr 20UD£N 0£JüW£L£M ?/£Al JCJUff WtMAm/iYK. mzezft/Doer TMEre&ZtYK.' WAAROM G/A?6£M JULLfE TOCH OPEENS OP D6 GROND U6G&J. fX MCNPMTttéj 2DUD6N £L, DAAR GAAN HOU VAST G/NNtN, HOOR NOGMAALS. MAAL/VEN. KYK£N TUSEEJE... n/euw tfS-ïï9 TOKIO. Koningin JuJlana en prins Bemhard hebben de Japanse kroonprina en rijn bruid ter gelegen heid van hun huwelijk, dat vrüdag gestoten zal worden eeen antiek blauw Deirts wandbord geschonken, waarop de Oostindlc-vaarders op da rede vaai Nagasaki zijn afgebeeld. Het bord heeft een middellijn van 36 centimeter. De koning van Thailand schonk een sigarettendoos van massief goud. Koningin Elisabeth van Engeland 'n zilveren theeservies, president Gron- chs van Italië een 36-delig glasser vies van de beroemde glasblazerijen van Murano en president Schari van Oostenrijk een zilveren schaal met de wapens van de Oostenrijkse pro vincies. Generaal Franco gaf een zil veren soepterrien en twee zilveren kandelaars en president Soekarno een tafel- en theeservies, beide van zilver. JEW.,. YORK Alger Hiss, een van Roosevelts raadslieden op de conferentie van Jalta en negen jaar geleden veroordeeld wegens meineed omdat hij ontkende en nog steeds ontkent geheime regeringsdocu menten aan communistische spion nen te hebben gegeven, krijgt zijn paspoort terug. Het state department verklaarde dat Hiss zijn paspoort had gevraagd om naar Nederland, Engeland en Frankrijk te kunnen reizen. OE loei cn zie niet om. Daar als ge wilt leren hoe bitter mociZük het is, goed te zijn moet ae het laatste nummer van .JVfaroriet" ter hand nemen. rit voor mij sla dit heerlijk week blad nooit over, niet omdat de re cepten mij doen watertanden, of de breivoorbeelden op mijn verheel dingskracht werken, dóch -uitsluitend en alleen om de vragenrubriek, dia mijn menselijke nieuwsgierigheid co. ptens te eten geeft. Margriet, die in deze rubriek} elke week raad weet, heeft een poosja geleden, naar aanleiding van het pro- bfeem „eenzaam oudje" een omceo gericht tot. de lezeressen en dat zijn er héél wat om eens wat vreugd en vertier te brengen, bij ou- de mensen, die zich buiten het ag- ^0ne. dagelijkse levèn gesloten voe~ len. Thans komt zij op déze lieve al- fatre terug, en antwoordt aan me- juffrouw B.: 1 Veel lezeressen hebben aan deze ■oproep voldaan, maar slechts weini gen is het gelukt, tot zo'n eenzaam oudje door te drinpen. Ook. jij, bes te B., hebt je best gedaan, maar je bent er niet in geslaagd, om in je stad ook maar één oude dame of heer te vipden, die eens op een be zoekje of babbeltje met jou gesteld was. „Ik kan me niet voorstellen, dat in deze grote stad niemand is, ziek of gezond, die niet gesteld zou z\rn op 'n kleine vriendelijkheidschrijf je „Waf is uw meningMargrietDaar ik ook uit andere plaatsen dergelijke' berichten kreeg, ben ik eens aan het onderzoeken gegaan." Aldus het tueekblad. Het doet een beetje tragi-komisch aan, -tnhd ifc. Stoeten welvienendé dames, tot de oren gevuld met hartelijkheid, mar cheren op met goede voornemens ge. plaveide wegen naar tehuizen ?;ol oudjes en krijgen daar nul op hei request. Hoe zoit dat nu komen? Ik kan mij naturen voorstellen.' die, met ere prijs geworden, alleen maar blij zijn, dat ze de eenzaam heid eindelijk hebben veroverd. Of anderen, die, doorbittere ?e- venservaringen gehard, niet meer vermogen te geloven in de belange loosheid van onbekende dames die per se: een babbeltje tuillen komen maken. Gegrond of ongegrondtrttn- trouwen, behoort hïèi zelden tot dg trofeeën van dé ouderdom. Maar Margriet heeft een andere visie.. De oudjeS'-ujillen toel, maar de di rectrices van de tehuizen niet, zegt ze. Die houden om uiteenlopende - redenen pottenkijksters liever buiten de deur Maar hoeven tvë dat ie nemen? Welncen! „Geeft dé moed niet op, lezeres sen," schrijft ze, „Probeert toch door te dringen tot oudjes, van wie u ver moedt dat ze gelukkig zouden zün met een kleine vriendelijkheid. Wei gert men it. vraag dan naar de reden. Alleen .mensen die iets te verbergen hebben weigeren bezoekers, is het niet zo?" Als 11 binnenkort, bij tehuizen voor ouden i'an dagengrote groepen da mes met eeri stormram bezig ziet, zich toegang te verschaffen, weet u dus datw met lezeressen van „Mar griet", te doen hebt. Bravo!. Want Rousseau ioist het at; ,Jfe< goede is het schone, dat tot daden komt.".. KRONKEL BOSTON Het voorstel van eeh lid van het Huis van Afgevaardigden van de Amerikaanse staat Massachu setts voor posthuum eerherstel van de in 1927 wegens moord terechtge stelde Sacco én Vanzetti, is woens dagavond door een "wetgevende staatscommissie verworpen. HOME De eerste uitrusting voor Italië's nieuwe Nike-raketbasis ii woensdag te Venetië onder scherpe politiebewaking ontscheept. f Advertentie IJA.) l i M i^M l H jmfl Am GEBALD BULLETT de had Sara gelegenheid de omge ving eens op te nemen: de lage, rood betegelde keuken, de open, bakste nen haard, de schoorsteenmantel „O ja, dank je." Als een hond zou kunnen praten, zou hij zo praten ais neef Barnabas. „Goed zo. Krijg ik een kop thee, moeder?" -- „Manieren," zei oom Druid, „zijn wat je ervan maakt. Zoals ik het zie, zijn er goede en slechte manie ren, "fen wat niet weet,.-wat niet deert, zoals mijn oude vader altijd zei- Toen hij nog leefde, dan," legde mj uit, zich tot Sara wendend. ^„Hij is al jaren dood, de arme man." Hij borduurde op het thema door, maar. Sara, hoewel ze schijnbaar aan dachtig luisterde, hoorde niets meer. „Kindje," zei tante Bertha, „w« praten niet over dergelijke zaken.' - Ze glimlachte vergevensgezind. met zijn rijen glanzende potten en Hoe geboeid ze ook was door de aard „O nee, tante Bertha? Wij wel," pannen, de nabijheid, half zichtbaar, van haar ooms conversatie en hoe zei Sara. Ze keek vol verwachting half hoorbaar van het met kiezel- zeer ze ook verlangde naar het ogen- naar haar oom, hopend op_een ver- stenen bestrate erf. Door het smalle volg van _zyn wijsheden. Hij stelde raam dat van boven een eindje open haar met teleur. stond kwam het ritmische, reso- „De natuur," zei oom Druid, zijn nerende geluid van warme melk die nieuwe tekst aankondigend, „Je kunt In' een emmer spoot. Het was voor niet tegen de natuur ingaan: zon en haar een bekend" geluid! maar hier regen, zaaien en oogsten. Neem de op Meonthorpe was het gevoel van bijen, neem de bloemen, neem alles de boerderij s.terker, meer op de wat je maar wilt," ging hij edelmoe- voorgrond tredend, dan thuis. Daar blik dat ze. er met Catherine over konpraten, voor het moment kon ze er niet meer van verdragen. „Juist, vader," zei tante Bertha. „Het voornaamste is', voor ons alle maal, dat ..wij een goed voorbeeld geven." Patience nam geen deel aan het ge- - -grond tredend, dan tnuis. Daar k 7;; wtV aarsriachtie oo de be- [dig verder „en wat heb je, waar was het een toevallige begeleiding hoeftèn van de anderen en zat ei komt het alles op neer? De Natuur, van een meer verfijnde levensstijl, a ae De Heer zei: Zie de leliën des velds, hier was het de voornaamste bezig- 21'j werken niet, zij spinnen niet, heid, waarnaar alle andere werk- Maar ze zijn er, dat valt niet té ont- zaamheden zich moesten schikken, kennen en je kan ervan opaan dat Terwijl ze, slaperig peinzend, zat te daar ook goede reden voor isi Je luisteren hield het geluid van het zult misschien vragen, waarom? melken op; je hoorde het geratel Waarom zijn ze er? Waarom van losgemaakte kettingen, een man- gi'oeien ze en grooien ze en, nenstem, een klap op brede flanken, kortom waarom grocuM-, ze? De blue- en het zachte gedreun van hoeven men des velds. De klaprozen in het toen het vee langzaam over het erf koren. De boterbloemen, de paarde- ging. Een paar minuten later stoof bloemen, de madeliefjes. Ieder voor- met een luid gekletter van laarzen jaar verschijnen ze, iedere zomer Barnabas Druid binnen, een slanke bloeien ze, iedere herfst laten ze hun reus van een man. al wat kalend, blaadjes vallen, iedere winter ster- met een scherp, klein gezicht, uit- ven ze af. Maar ze zijn er nog Sara, staande oren en een warrig, klein ze zijn er nog altijd, ze wachten hun geelachtig snorretje. Hij bracht een tijd af. zou je kunnen zeggen. Waar- scherpe geur van de stal met zich om? Dat zal ik je vertellen. Dat mee. kómt door de Natuur." „Daisy staat bijna droog, vader. ,.En, zei tante Bertha, lichtelijk wat zegt u daarvan?" Hij schoof een corrigerend, „omdat het Gods wil- is. s^oej pjj dc tafel, ging zitten en be- „Amen. moeder, zei oom Druid. trttivk» rn rtc.„ En terwijl hij zijn hoofd achterover 7 boog. goot hij zijn thee in een klein -Wat een manieren! zei zijn moe- rood-sleufje, midden In zijn baard. °S> vertederde toon. Zou ..Hè, dat smaakt, Er gaat niets boven J® mcht Sara diet eens begroeten? een opwindend onbekend landschap, een kop thee." „Hé? O, halio, nichtje Je bent dus In de korte stilte die hierop volg- gearriveerd. Had je een goede reis?" 1 wordt vervolgd) overigens stil bij, kauwend, slik-, kend.imet een onbewogen gezicht:, een vrouw van ongeveer veertig jaar die er door haar al grijzend haar eQ apathische uitdrukking weinig jon ger uitzag dan haar moeder. Wat Barnabas betreft, die deed zijn mond niet meer open dan om er voedsel in te stoppen of zijn vaders woorden vloed te interrumperen met een kor te opmerking over oogst, marktprik zen en het weer. Het was geen won der, dacht Sara, dat de overlevende kinderen van oom Druid geneigd waren tot zwijgzaamheid: de drie anderen, waar ze vaag over gehoord had. waren ongetwijfeld in hun kindsheid dood gepraat. In weerwil van deze verzwegen sarcasmen en hoewel ze de dagen, die zij hier nog moest doorbrengen, telde, had ze toch geen spijt van haar komst. Of het nu „gezellig" was of een verandering was het in ieder ge val om in 'n echte boerderij te wonen. met echte boeren en omgeven door

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1959 | | pagina 1