Zuiverder verhoudingen H' Keizer bood zijn voorvaderen verontschuldigingen aan.... m West-Duitsland wil wapens maken O Schone Mitsjiko trouwt met de keizerszoon hard gewerkt drink: nt reumatiek Voor Berlijn steeds meer plannen SPROETJE SPARKS opcmsc S.45T ran KICK WILSTRA Kleren van Franse actrice in brand DE DOCHTERS VAN MEVROUW PEACOCK Vrijdag 10 apr-'I i v,/) ^ET feit, dal de fotin at ie poging van prof. De Quay althans iri be ginsel geslaagd is, i* zeer belangrijk, Natuurlijk is bet nu ook nog nodig, de «--rkregen overeenstemming tussen de drie con fes- stonde partijen en de V.V.D. óm te zetten in de daad. >U, een kabinet. Zolang dat kabinet er niet is, blijft de kans op een falen op andere dan principiële punten aanwezig. Maar liet is toch reeds iets, dat naar de geest van de oude basis afscheid is genomen en een regering zonder socialisten als formule is aanvaard. De partijen, die in december j.l. door hun stemmen vóór de motie-Rumme de breuk tn het kabinet hebben veroorzaakt, zijn dan nu, naar het iijkt, bereid om de consequentie van deze daad ie aanvaarden. De aandacht mag er op worden gevestigd, dat voor deze oplossing de vervroegde verkiezingen niet nodig waren geweest. Deze verkiezingen hebben in zoverre dan ook niet aan bun doel beantwoord, dat de d'-or de K.V.P. vei vachte winst ten koste van de P.v.d.A. is uitgebleven, en de twee pro-1 testantse partijen zelfs verlies leden. Het is deze gang van zaken geweest, die het herstel van de oude christelijke coalitie heeft verijdeld. Iets anders j h geschied: de grote winst van de V.V.D. heeft de bij het conflict tot uiting gekoncn behoudende strekkingen versterkt. De slotsom kan dan ook gpen ande;A zijn. dan dat de Nederlandse regering (als de heer De Quay slaagt) niet christelijker maar wel conservatiever is geworden. Ter voorkoming van misverstand moet worden vastgesteld, dat het ken merk van de nieuwe koers niet is het verloren gaan van de brede basis. Het laatste kabinet-Drees steunde op vier partijen, het eventuele kabinet- De Quay zal dat ook doen. Kenmerk is het vervallen van de „room s-r ode" samenwerking, zoals men die sedert de bevrijding heeft gekend; kenmerk is de vervanging van de P.v.d.A. door de V.V.D. Dit is de ingrijpende ver andering. waarvan de gevolgen nog niet zijn te overzien. IS hier sprake van een uit parlementair oogpunt ongewenste ontwikke ling? Wij menen van niet. De samenwerking tussen P.v.d.A.en K.V.P. is voor Nederland van groot nut geweest, maar 2e klopte al lang niet meer. Van beslissende betekenis is geweest het feit, dat het opgaan van de Katholieke Nationale Partij in de K.V.P. deze laatste een flinke conservatieve injectie heeft gegeven. Het was een ontwikkeling, die al of niet bij toeval, gepaard ging aan een duidelijke verzwakking van de pro gressieve vleugel der K.V.P.-fractie. Reeds bij de formatie m 1956 waren er grote moeilijkheden; en dat de K.V.P. per slot van rekening bereid bleek, toch weer op de oude grondslag mee te doen, was dan ook meer een daad van opportunisme dan van overtuiging. De zaak is n.L, dat in het kiezerscorps van de K.V.P. de aanhangers van de heren Lucas en Weker veel minder talrijk zijn dan de aanhangers van de K.A.B. Men mag deze laatsten niet voor het hoofd stoten, ook al hebben de omstandigheden er toe geleid, dat de eersten binnenskamers een zeker overwicht hebben gekregen. Ziehier de reden waarom de heer Rumme ener zijds zich poogde te distandëren van de P.v.d.A., maar anderzijds toch ongaarne een regering zonder de P.v.d.A. zag. Dit was een onwaarachtige verhouding, en het is waarlijk niet ongezond, dat daaraan thans een einde js gekomen. De A.R.-partij had de breuk al vee! eerder gewenst Acht men in de K-V.P. het psychologisch ogenblik voor een zwenking gunstig? De verkiezingsuitslag geeft weinig steun aan een bevestigend antwoord op deze vraag. De zaak is veeleer, dat de P.v.d.A de zwenkende bondgenoot voor de keuze heeft gesteld. Deze heeft niet kunnen «f willen, toegeven en moest nu wel. graag of niet. zich naar de V.V.D. wenden. GOEDE parlementaire zede is het regeren van de meerderheid. Rij i het conflict in december was er een duidelijke meerderheid die tei kennen gaf, met de wensen van de P.v.d.A. geen rekening te willen houden. En hoe weinig de verkiezingen ook zijn uitgevallen naar de zin van degenen, die voor het uitschrijven er van de grootste verant woordelijkheid droegen, er is geen sprake van dat de meerderheid gunstiger, staat tegenover de P.v.d.A. dan tevoren. Welnu, dan kan het niet anders dan gezond heten, dat die meerderheid thans wil regeren ook; iets wat voor de verkiezingen geenszins vaststond. Wij zeggen er bij. dat wij in de wijze, waarop in de reeks van jaren na de bevrijding de dingen in Nederland zijn aangepakt, aanmerkelijk meer vertrouwen hebben dan in de nieuwe koers, die thans wordt uitgezet. Maar een parlementair bestel onderscheidt zich nu eenmaal door wisseling;, regering en oppositie horen er steeds te zijn, doch niet steeds dezelfde' regering en niet steeds dezelfde oppositie. Na verloop van tijd komt er toch 1 wel weer verandering. 1 Misschien zullen sommigen de veronderstelling uiten, diat de kiezers een j constellatie als thans is ontstaan niet hebben gewenst. Het is moeilijk te t «eggen wat de kiezers hebben gewenst, maar als een Tweede Kamer er eenmaal is, hebben zij tot de volgende stemming niet veel meer in te bi en- gen. Ook wij geloven dat tal van kiezers niet geestdriftig zijn. Vooral de K-V.P. kon rich wel eens sn een veeg experiment begeven. Maar aU er ontstemming over bestaat, zal dit te zijner tijd wel blijken. Advertentie LM.) IAdvertentie LM.) „MUURVAST",,. Wat Alabastine trt spijker - of schroef. gat, dat hcudt wat je noemt „muurvasn P de ochtend van de 27e moeder een „obidomc" (gevlochten november van het vorig SbSmtoS?; K3/dSifto,£ jaar klopten drie paleiSCLie- men in een doos van zwart lakwerk. naars, qekleed in zwarte cere- De d,r'e dienaars werden gevolgd -i-r 1 .l j. .'door de opperbestuurder van de momele gewadengeborduurd keizerlijke hiihoudtng. Tajtraji Oen. met de keizerlijke Crysanten- mi. Hij kwam, namens kroonprins kroon r 1 dp drur ivtn om? Akihito en op last van zijn raeest*r Kroon, c ae aeur tan een keizer Himhito. het KuweUjkss&n- Kleine VlUa m de Tokiose wijk zoek doen aan de dochter des huizes. Gotanda. -*• Ze brachten de verlovings- familie veel geschenken mee van kroon- te nederig: prins Akihito voor het meisje VOLGENS het aloude gebruik liet dat. hij liefheeft en tuil trouwen Mitsjiko's vader vrees, verba- Zing en ontsteltenis blijken. Hij zei Orsami dat hij onmogelijk kon ac- burger, de schone Mitsjiko cepteren. daar zijn familie veel te ?nI ,1R Keizerlijke inrirr Fcn rlo.-rfio. nederig was voor deze overweldigen- ^.[£2"*.?" .-5r.?.ni* lub». warm onder da naam Alabaniek verkrijgbaar, 4UWSTWE NOUAW tflOStfflUQflI AMSIUCi» Sjoda* Eén der die- Sfeor5 WBS VOOr *e2e overweldisen* naars droeg Op een Na een uitvoerige uitwisseling van gouden schaal een beleefdheden werd Mitsjiko door haar schuldigmgen aan voor het feit dat hij een burger-meisje had aanvaard als vrouw maal ran «ettier, fi^t»ÏBÜ!BSS£SS ^>d'TSOe« gedroosde vis en «AiAT I ur 'ige brieven op rijstepapier fOEN kastanjes symbolen t?an for ma r het keizerlijk paleis tc komen - waar „hunne verheven majesteiten tuill, nwweltjksgeLuk en een wachten om hun dochter met toe- urucTitbare -yerbiTitenis. wijding en warmte te verwelko- De tweede droeg Op een Later op de dag reden Mitsjiko en roodeijaert fcttssetl een met ju- baar ouders naar het keizerlijk pa- ll-pjpn. hp?Pt yninnrd ~rvndor 3eis- om haar toekomstige schoon heien bezet zwaard, ^onder ouders voor het eerst te ontmoeten, serteae. Dit zwaard IS ai meer Na 'n maaltijd, bestaande uit ,.rjo- dan zeshonderd jaar in het be- Jdrakenoog-soep), aju (in zout t r gekookte forellen) en jurnn «zoete *.it van de keizerlijke familie, Wijn Uit parelrijst), trok de kei2er en werd op de dag van haar ziciï terug om zijn traditionele wit zijden gewaad geborduurd met 't zwaard, 't halssnoer en de spie gel, tekenep van zijn goddelijke krachten aan te trekken. Tóen ging hij naar het Sjinto-altaar in het paleispark en bood zijn vier- ïïi> familie Sjoda op het bordes van hun villa: de vader, .la pans grootste meelfabrikant; de moeder, die erg aan de traditie hecht; <jo dochter, Japan s toekomstige keizerin. verlouing geschonken aan iedere toekomstige keizerin om haar kuisheid te verdedi gen. De derde dienaar droeg geschen ken voor Mitsjiko's ouders. Voor haarvader een „kosji-sasji" teen ta bakszak) ir. een kistje van goud. zil ver. ivoor en schildpad: voor haar *jtfnd&Li dun andrls m ee* nnacHi ïtM-ooHO piooüct RS eenmaal de ..gelukkige dag" van tie bekendmaking der verloving tussen de prins en Mitsjiko was aangebroken, wa ren veel mensen in Ja pan te weten gekomen dat de twee geliefden tegen de hele wereld hadden moeten vech ten. Wat weinig men sen wisten is dat Mi- t-jiko zélf lange tijd weigerde te geloven in Akihito's liefdesbetui gingen en zijn huwe lijksaanzoek niet aan nam. Akihito stortte <>cn overvloed var» kostbare geschenken ovrjr haar uit. zond haar vurige liefdes brieven op rose rijste- ptipier in dozen van wilgenhout en belde haar soms wel tien maal op één avund op. „Ik hou van de prins, maar ik ge loot niet dat het hem ernst is- Ik wil mijzelf geen pijn doen," vertelde ze eens aan een vriendin. Mitsjiko was 23 jaar oud toen ze de prins voor de eerste maal ont moette. Ze was geen- jong meisje meer dat van haar stuk kon worden gebracht door de vlotte, flinke prins- Ze was een jonge vrouw die pre cies wist wat ze wilde. Bovenal was ze vastbesloten niet weer-een-vol- gende-naam te worden op de lange de vlotte, ervaren jonge prins «oog had voor een aardig meisje". De eer ste mooie vrouw die men in zijn ge- zeischap zag, was een jonge actrice Akihito was toen negentien, en men kon het jonge stel dikwijls zien in zijn snelle sportwagen. De vriend schap duurde verscheidene maan den, tot het meisje een seintje kreeg dat het tijd voor. haar werd om ee0 bezoek aan Europa Je brengen. Een jaar later werd Akihito op nieuw verliefd, ditmaal heviger. Hii studeerde toen aan de Kagoesjoem- universiteit (waar hij zich verdiepte in Engels en Frans, zonder tenslotte eindexamen te doen of een graad te behalen). Het meisje was de doch ter van een vroegere graaf (alle ran gen en titels buiten de keizerlijke familie werden in Japan in 1946 af geschaft). Het meisje was 18 jaar oud, erg mooi en vrolijk, een ver woed liefhebster van dansen, Akihi to vertelde zijn familie dat hij haar wilde trouwen, maar aangezien za niet behoorde'tot één van de elf „vor stelijke voorkeursfamilies", kon hier van geen sprake zijn. De bestuurder van de keizerlijke hofhouding, Mi- tsjihara Tajirna. verkiaardc on Aki hito's 20e verjaardag botweg 'in het openbaar: ..De kroonprins zal van zijn doorluchtig® vader te horen krij gen met wie hij moet trouwen; óf hij zal gehoorzamen aan dat bevel, óf hij zal zijn rechten op dc troon moeten laten varen". De ouders van het meisje begrepen de waarschuwing en zonden haar naar Europa; én dat beemdiede de romance. MORGENMitsjiko's eerste liefde... .MiLtJiko h*ef zelf lane eewarht voor -/e het aanzoek van Akihito aannam: „ik hou van de prins." zei ze ..maar Ik «eloof niet dal het hem ernst Is". lijst van Akihito's mooie maar snel vergeten vriendinnetjes. Hij heeft oog voor 9n aardig meisje HET was in Tokio's vrolijke «op perlaag" algemeen bekend dai (Advertentie 1JVI.J spit in Uw rug Gisteren prikte iedere spier sis een gloeiende pook. „Neem eeo paar Akkertjes", zei mijn vrouw (ze zijn altijd in huis) en in ééo nacht was ik van mijn pijn af. BONN. Terwijl Adenauer aan het zonnige Comomeer zit heeft zijn minister van Defensie, Strauss, gisteren nog ééns duidelijk laten weten, dat West-Duitsland geen vermindering van de strijdkrachten langs'het IJzeren Gordjln wenst, tenzij er een algemene oplossing komt tussen Oost en West over het gehele Duitse vraagstuk. De krachtige verwerping van iedere concessie aan de Russen door Strauss bevestigde de uitspraak die Adenauer een dag tevoren deed. dat het aftreden van de Bondskanselier in september geen wijziging betekent van de Westduitse politiek. Sprekend tot de leiders van grote Westduitse staalbedrijven zei Strauss, dat zijn land over een beperkte wa penindustrie. moet kunnen beschik ken om enigszins mee te kunnen laat ze dan binnen nv HE7 WH VAN MARCUS AX£t VOOGD. OmSJOHN EIUS. HOE oon marcus. bainesT «wAfl*r u HAALT HET RORTftETJB MET-IK., Oir DE WA6EN OOIV\ B61'NES, LAAT ZE OAN SiNNEN BL'Jt DAAR STAAN MR.Ei "'DOC O Sta POS L> BENT ÓS LAATSTE MODE OP HET SE&iEO VAN P0RTttET5CKU; ERS IN NUJN TUD WAS DAT SA06ENT. fCRUö 1N CAKOOrtyKArrrOOR. JA..HU&LVlClMt IKHtö HLjn WtóGUruURD» DAT DOtfl wc. Wh Kotrtn DAT ZAl Nltr MtfcVALLXN hu H££fr tth vooRypitono tA OP Dit KP0hK£LI6£ weotno Hu/iociujA rt vousw HtMSRUPtN ZH ALb WE HEM «£T FAARDtH ACHTri?f(AGAAN?...DAN KtlftBCfl W£ ovce 0ÊH6UV£L5 RUDEri tt HErtOCPtoAfJilüDÊfl ÖD DC.BRU6 /voa TRöosrJtDA* HAAR StETeZN JATZfJHAAR /Ww HesRt w<. ii£T l YACrtVÓL ££N PLAATJE: LMT /SER GEBEURD TERPWA/VP. LAM&i JULUE pre ncc/E zdca/s VAAf JOU PROBEREN rty on zeertS hel Pen ,'KyK es MAAR. WN ARME MEUÓ. WORDT PRACHT de -* wonder: midvócr SNU'T /THÖO/E xs-m. zullen nieuwe orders voor ongeveer tweeduizend miljoen mark worden geplaatst. In het Britse Lagerhuis wilde pre mier Macmülan zich gisteren, .on- danks aandringen van oppositieleider Gaitskell niet binden aan een beslis sing de bewapening van de West duitse strijdkrachten met atoomwa pens uit te stellen tot tenminste üa de besprekingen tussen Oost en West Zün verklaring is in Bonn met grote instemming ontvangen. De Franse premier Debrè brengt begin mei een bezoek aan Bonn voor doen in de internationale wapenfa- j een laatste bespreking met Adenauir bricage. Dat betekende niet, dat i voor de conferentie in Genève be- Duitsland geheel naar eigen inzichtgint. Maandag gaat de Franse" pre- wapeng zoals tanks wil vervaardi- i mier op bezoek bij Macmillan. gen. De minister zei dat West-Duits- Inmiddels komen er steeds meer land, om een beperkte bewapenings- „oplossingen" voor het Berlijnse I industrie te verkrijgen, de werkwijze vraagstuk. De Franse ontwapenings- had gevolgd om Duitse firma's bui- deskundige Jules Moch heeft voorge- tenlandse wapens in. licentie te la-steld, dat Berlijn gemaakt wordt tot teri ven-aardigen. Eind vorige maandhet centrum van drie cirkelvormige had West-Duitsland voor een bedrag gedemilitariseerde zones, van 9 474 miljoen mark aan wapen- Buiten de eerste zone zou een orders geplaatst (mark 0,90),tweede zone moeten komen waar de De helft hiérvan was in het buiten-strijdkrachten van Oost en West land uitgevoerd. Tot 31 maart I960 I „uitgedund"' worden. Achter de der- PARIJS Dé .^tuntactrice" Lydja Leyster werd donderdag .ernstig ge- wondp toen zij In eendeel van ren "filr1 éen vrouw móest voorstellen die In brand stond en dit te; realistisch gebeurde. Lydia, 30, speelde deze scène als vervangster voor de Franse Klmac- trice Jeanne Moreau in de film „The Dangerous Affair". In deze scène vatten de. kleren van Jeanne Moreau vlam terwijl zij een iiefdesbrie; aan het verbranden is. Lydia, die een speciaal tegen vuur bestand masker droeg en een vuur vaste japon onder haar lange kleed, kwam er slecht af, want toen haar buitenste japon v.'am vatte ging dit te snel in zijn werk. Ze liep brand wonden in de tweede &.«au can naai gezicht op. de zone zou geen beperking moeten zijn met betrekking tot wapens, al thans voor het ogenblik. In 'n resolutie die door tien Demo cratische leden van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden en Lord- Attlee en vijf leden van het Britse parlement is getekend, wordt voor gesteld, dat een politiefhaeht van de VN de Amerikaanse. Britse, Franse en Russische strijdkrachten in Ber lijn vervangt. Geheel Berlijn zou onder de verantwoordelijkheid van de VN ko men. Dit zou betekenen dat de zetel van de Oostduitse regering naar el ders wordt verplaatst im EEBAID BUUETT bewoond was en wel door iemand die niet gemakkelijk verdreven zou kunnen worden. Mevrouw Budge leek; zowel wat haar verschijning aJs sommige van haar .gewoonten betreft; enigszins op een dikke, oude kip, maar haar klei ne. scherpe oogjes waren zowel sluw als hebzuchtig en haar gedrag, een onbehagelijk mengsel van kruiperig heid en zelf-verzekerdheid. duidde erop dat zij zich heel wat verbeeldde en niet zou dulden dat zij te laag getaxeerd zou worden, „Heel vriendelijk van u, juffrouw." zei ze, op haar meest beschaafde toon, bij Julia's eerste bezoek, „Heel vriendelijk." De ogen glinsterden. De vooruitstekende kin boog zich over 43 toestemming, de pastorie bijna iede- re dag en liet het aan Catherine over Zij r.am mch voor om grote wan- goedschiks of kwaadschiks de kleine delingen te maken; misschien, wie huishoudelijke taken te verrichten ueet, zou ze een paar nieuwe men- die gewoonlijk het werk van mama's sen ontmoeten cue ze aan haar ver- rechterband waren. Dal zij, Julia, ge- zamehng van menselijke specimens negen was van die trotse taak, zelfs la 7'TE rtn kon toevoegen; en dan bestond er tijdelijk, afstand te doen, bewijst hoe ..Nict dct dic altijd nog een kans dat er jets leuks groot haar nieuwe ijver was. gar™st* nie, zou gebeuren in de volgende dertien Bijna iedere morgen ging ze dus, w?,rdj;..Hd k.riJgt aIleS ?v.?t,.tUJ„maar dagen. na ontbijt, op weg naar het dorp, een flinke wandeling van een kwar- tier en voerde allerlei lekkernijen mee, die naar zij meende, de eetlust Wat moet 'n man doen. als hij zich van een zieke zouden prikkelen, moedwillig met resolute stommiteit De pastorie die door hoge sombere in een avontuur heeft gestort met een pijnbomen van de weg af niet zicht- niets ontziende, vasthoudende Cleo- baar was, stond een zestig of zeven patra en hij zich bewust wordt van tig meter achter Highstreet Ze was bed." 'n jeugdige Catherine, schoon als de omgeven door een grote verwaar- v^a*. verwachtte ik niet anders, morgenstond en liefelijk lokkend en loosde tuin, een wildernis van lang zei Julia. „Des te meer reden om heni merkt dat hij in zijn maar al te sue- gras, bloembedden overwoekerd door op te zoeken. Gaat u hem alstublieft cesvolle achtervolging van de ene onkruid, vervallen prieeltjes en ver- zeggen dat juffrouw peacock er is, wordt afgeleid door storende vïsioe- stikte laurieren, want Roy TupKin juffrouw Julia Peacock." nen van de andere? We zullen aan had sinds de ziekte van zijn meester „Maar hij is helemaal niet goed, Robert Crabbe de beste oplossing zelfs het "oorwendsel de tuinman te juffrouw, ik durf hem niet te storen, van dit probleem overlaten, want hij zijn. opgegeven en hij bracht nu de Maar jk zal zeggen dat u geweest zal daar wel enige tijd voor nodig tijd die hem restte, na. prettiger ta- hebben. Laten we intussen tot een ken als eten. slapen en de dorps ander thema terugkeren: naar Julia, meisjes achterna iopen. door met het die zich, evenals haar jongere zuster, schrobben van de vloeren en het maar door meer altruïstische motie- vullen van kolenemmers voor de ge- wil. Hij hoeft maar te kikken." „Juist, mevrouw Budge. En nu zou ik hem wel graag willen zien." „Vandaag niet, juffrouw, als U bet niet kwalijk neemt. Het zou, met permissie, niet gepast zijn." Zij ver trok haar gezicht in een vals afwij zend glimlachje. De arme man ligt in bent. Dag juffrouw." Julia bleef op de drempel staan en trok zich van deze duidelijke wenk niets aan. Ze stonden elkaar aan te kijken, de een ernstig en vast- ren gedreven, met een reddingswerk weldige mevrouw Budge en haar besloten, de andere schaapachtig glimlachend. Toen verdween me vrouw Budge's gezicht en de deur, die op een kier geopend was, begon zich te sluiten. Een ongewoon gevoel bezighield. De tegenstander die zij veertienjarige dochter Gladys. Een wilde verschalken was de Dood, en vreemde die op dat troosteloze plek- de Angst, zijn geslepen helper. Zij je verzeild raakte zou gedacht heb- had de strijd aangebonden zonder ben dat het verlaten was en het eer- enthousiasme, en alleen gedreven ste gezicht van het huis. somber, vuil van drift deed Julia's hart sneller door haar nooit slapend gevoel voor en vervallen zou die indruk nog ver- kloppen. plicht, de vaststaande noodwendig- sterkt hebben. Maar hoewel ook het Onbeschaamdheid en dan nog van he id het juiste, het goede te doen. interieur kaal en onaantrekkelijk een ondergeschikte was iets dat haar Maar nog voor er vele weken ver- was, het behangsel door vocht ver- 1 -—r"n streken merkte zij dat zij zelf er kleurd, de platen scheef hingen en diep en persennlijk hij betrokken het meubilair oud en versleten was, was en dat zij zich bewoog in een niemand kon. wanneer hij eenmaal rijk van duister en trillend mysterie, binnen was en tegenover mevrouw En nu bezocht zij. met haar moeders Budge stond er aan twijfelen dat het moeders dochter niet kon verdragen. Zij deed vlug een stap vooruit, stak haar hand uit cn drong het huis bin nen. (wordt vervolgd)

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1959 | | pagina 1