ULTRA'S DOEN AANVAL OP FRANSE POLITIEK m I Vrije landing voor vliegtuigen bepleit UB3^* §een bfad voordemonti CAROL DAY: Rumoerige vergadering in Algiers Fascistische elementen roeren zich Prins Rernhard in VS. Vonnis „opgeschort" Amerikaan op Cuba ter dood veroordeeld Franse leger in Algerië martelt gevangenen Hugh Gaitskell naar Moskou Duitsers in Parijs llcinbrantitiekc lawine - over de heer Licht Acteur Jan Moritz overleden Mooie Doras Voor en tegen van TV -concerten Vanavond door (hêyerêluysét> Helmen-affaire vermoedelijk voor rechter «fff fêftPRATEN, SPROETJE SPARK dodft^ANKiMOaWJ Produktschap: Stijging van vleesprijs normaal DelfzijFs nieuwe zoutfabriek in bedrijf «en* DE DOCHTERS tAH MEVROUW PEACOCK wt ll?< Maandag 13 april 1939 ALGIERS. Ongeveer tweehon derd rechtse Europeanen hebben zondag tegen president de Gauile geageerd cn een oproep toegejuicht „voor dc Formule ter vervanging1" van zyr) regering. Dc rumoerige de monstratie was georganiseerd door een organisatie die bekend staat onder de naam „Volksbeweging 13" een toespeling op de dertiende mei van het vorig jaar. die tegen de vierde republiek gericht was. De sprekers deden een voor een een aanval op de politiek van de regering inzake Algerië eti haar om wil de Algerijnse integratie met Frankrijk goed te keuren. Robert Martel, nationaal president van de organisatie sprak de beschuldiging uit, dat de regering alle generaals straft die trouw zijn aan de rechtse zaak en hen uit Algeriwegwerkt Hij r.ei dat de parachutisten-gene raal, Jaques Massu, „de enige over levende van de zuivering is". Massu voert nu het bevel over "het centraal Algerijns legerkorps en is het ad ministratieve hoofd van het Cen traal Algerijns gebied. Hij wordt be- HAVANA. De 32-jarige Ame rikaanse piloot, Alan Robert Nye, is xondag door een revolutionair mili tair tribunaal op Cuba ter dood veroordeeld, omdat hij getracht zou hebben Fidel Castro te ver moorden. Het tribunaal heeft het vonnis echter opgeschort op voorwaarde dat Nye bïunen.48 uur het eiland ver laat en er nimmer meer terug keert. De Amerikaan is in de loop van de ochtend aan functionarissen van de Amerikaanse ambassade overge dragen. Spoedig daarna, wandelde hij ais vrij man, onder begeleiding van eon ambassade-employé, de ge vangenis uit Vier soldaten van de strijdkrach ten van ex-president Batista zijn za terdag wegens oorlogsmisdaden ge- executeerd. trouw te zijn aan de schouwd Gauile. Terwijl de menigte liaar instem ming betuigde, sprak Martel de be schuldiging uit, dat de Gauile Guinee verloor en bezig is de rest van de Franse bezittingen in Afrika te verliezen. Hïj deed ook aanvallen op de milde maatregelen jegens ver scheidene Algerijnse nationalisten* Een andere spreker werd wild toegejuicht toen hij voorstelde Knpelanns protesteren PAKIJS. Vijfendertig Franse kapelaans hebben in een brief aan hun bisschoppen bet Franse leger in Algerie beschuldigd van martelin gen en summiere executies van nsoslutts. De brief ig gepubliceerd in het weekblad „Temoignage Chre tien". Het ministerie voor de gewa pende strijdkrachten stelt een onder zoek in- De kapelaans schrijven dat „wille keurige arrestaties en opsluitingen in gevangenissen talrijk zijn" en dat het ondervragen van gevangenen en verdachten dikwijls „geschiedt met middelen, die martelingen genoemd moeten warden". „Executies van gevangenen, mili tairen of burgers, worden gelast door juridisch onbevoegde autoriteiten en door officiële rapporten gedekt. Het gebeurt dikwijls, dat bij militaire operaties gewonder worden afge maakt," aldus de brief. fie kapelaans zeggen, dat hun brief „niet geïnspireerd is door eni gerlei politieke overtuiging en niet ten doel heeft een standpunt in to nemen over een mogelijke oplossing van het Algerijns probleem." een. coöperatief systeem, zoals dat in Italië in de tijd van het fascisme voorgestaan werd, in te voeren. De gehele demonstratie was een bewijs voor de groeiende ontevredenheid onder deEuropeanen in Algerië. LONDEN. De leider van de Labourparty Hugh Gaitskell heeft vandaag verklaard, te hopen, deze zomer een bezoek aan de Russische premier Nlkita Chroesjtsjew in Mos kon te kunnen brengen. „Ik meen dat het toe te juichen is, dat leiders, in het Westen de lei ders van de Sowjet-Unie leren ken nen" zei hij tegen journalisten. Gaitskell zei, dal Aneurin Bevan met hem mee zou gaan. De datum van het bezoek hangt af van de vraag, of er in Engeland dit voor jaar algemene verkiezingen, gehou den zullen worden. PARIJS. De Parijse hotelhou ders geven „strikt zakelijk gezien" de voorkeur aan Duitse toeristen. Dit wordt gezegd in een artikel over het gedrag van buitenlandse toeris ten, dat verschenen Is in het Parijse bltul voor zakenlieden ,JLes Echos*'. De Duitserszo luidt de conclusie, zyn „vriendelijk tegenover de ho- telleiding en het personeelstf zijn royaal met fooien, weten gemakke lijk geld uit te geven en stellen. geen hoge eisen". IJ ET Amsterdamse Rembrandthuis aa krijgt een dependance in Eind hoven, Hendrik Stactslaan 19; het adres van de innemende Eindhoven- se fabrieksarbeider J. A. Licht, die zich in de TV-quiz „Je neemt er wat van mee" ontpopt als een kenner van het werk van de meester. Stapels boeken, mappen, brieven, reproducties en.telegrammen heelt hij sedert de eerste uitzending thuis gekregen. En zaterdagavond kwam daar nog bij een wagentje volgela den met geschenken die milde ge vers naar de VARA hadden gestuurd. „Hier dan ook nog wat brieven", zei Theo Eerdmans tot de heer Licht, „misschien dat u daar ia 1961 aan toe komt" Meneer Licht is vooral door zijn bescheidenheid en vriendelijkheid een gast in dit programma waarnaar ieders hart uitgaat. We wensen hem enige eigenzinnig heid toe nu hij. letterlijk, zo onder Rembrandt-documentatie wordt be dolven. Zo niet dan vrezen we juist voor een man als de heer Licht dat hij de tragikomische hoofdper soon wordt in een Kembrandt-klucht, Over drie weken zien we hem te rug, klaar voor de sprong naar de duizend gulden. W. Jnn. NEW FORK. Prins Bemhard heeft zaterdag by zijn aankomst per vliegtuig in New York bepleit om alle luchtvaartmaatschappijen ter wereld het recht te geven op alle vliegvelden te landen met dezelfde vrijheid, die schepen genieten bij het aanlopen van havens. Hij voegde er onmiddellijk aan toe, dat dit idee overal ter wereld op verzet stuit. Het zou de concur rentie weliswaar vergroten, doch dit is n feite de grondgedachte van de v.je wereld Prins Bemhard kwam in New York aan op weg naar Las Vegas, waar hij woertsdag op het Wereld- luchtvaartcongres een toespraak zal houden. Hij reisde met een Comet IV straalvliegtuig van de BOAC, dat in Londen 20 minuten was opgehou den voor dé prins, die met een Da kota van Soesterberg kwam. Oor spronkelijk zou prins Bernhard met een Boeing 70? van de P.A.A. reizen, doch dit vliegtuig had vertraging. Het was de eerste vlucht van prins Bemhard met een straalvlieg tuig voor personenvervoer. Hij zei ervan genoten te hebben. Hij deelde journalisten mede in 'de V.S. de nieuwste modellen straalvliegtuigen in ogenschouw te zullen nemen in verband met hun eventueel gebruik door de IC.L.M. en de Nederlandse Luchtmacht. Prins Bemhard vloog zaterdag avond van New York naar Los An geles, waar hij werd ontvangen door Whitley Collins, president van de Northtrop Aircraft, die als gast heer van de prins zal fungeren. Zóveel geschenken kreeg: d» heer J. A. Licht uit Eindhoven vax kij kers geboden, d*c er een «s- jeijtje aati te pa» moest komen om de veie reproduetSes, hoeken *a do- cumentattematerlaaJ te vervoeren. AMSTERDAM. Zaterdag is in Amsterdam op ?8-jarige leeftijd ge storven de oud-acteur Jan Moritz, die bekend is uit het begin van de grote operettetijd in Carré onder Rido en Bostman. De crematie zal woensdag a.s. ge schieden in Driehuis Westerveld na aankomst van de trein 13.05 uur. NEW YORK. Vera Kmpp, die in 1954 van de Westduitse industrieel Alfrïed Krupp scheidde, is vrijdag nacht beroofd van juwelen ter waar de van bijna een miljoen dollar. Zij werd overvallen in haar boerderij bij Las Vegas in de Amerikaanse slaat Nevada. Kijkdichtheid en Kijkoereidheid HA, daar heb je Maarten", rie pen we uit toen mr. M. Vro lijk zaterdagavond op het scherm kwam om de kijkers in VARA zend tijd iets te vertellen Over: kabinets formatie, formateur, informateur, prof, Beel, prof. Steenberghe, prof. de Quay, parlementair, extra-parle mentair etc. Nu kennen wij mr. Vrolijk als voorzitter van. de Nederlandse Jour nalisten Kring en we vonden het leuk om nu eens naar hem te luiste ren. niet achter een kopje koffie of per telefoon maar via Bussum. Maar de overgrote meerderheid der kijkers? Zouden die dit ook leuk hebben gevonden? We betwijfelen het. We vrezen zelfs voor hem dat in vele huiskamers waar men zich in postuur had gezet voor TV-amuse- ment zijn stem is weggedraaid tot het moment waarop de op hem gelijkende Theo Eerdmans een be gin maakte met de quiz. Ongelegener uur dan zaterdag avond om tien voor haU negen voor politieke voorlichting via de TV Iaat zich nauwelijks denken. Kijkdichtheid is daarvoor niet de enige factor van betekenis. Er moet ook „kijkbèreidheid'' zijn. W. Jnn. OVER de „Dcrus-show" van zater dagavond deze keer sléchts een schriftelijk bewijs van instemming met het gebodene en van bewonde ring voor de smaakvolle manier waarop dit werd geserveerd» Misschien maar dat kan een kwestie van persoonlijke geconditio neerdheid zijn kwamen de grap pen minder als verrassing dan vorige keren. Ze smaakten er niet slechter om. Het duo Manders-Alberti aan het hoofd van de Drei Groschen Opeva- achtige stoet riep onweerstaanbaar prettige herinneringen op aan Watt en Halt Watt, W. Jnn. IN afwachting van de definitieve vorm voor ae KRO Televisie-uit zendingen op zondagavond (de quiz Teledubbel die samen met de Vlaam se televisie wordt gepresenteerd en daarop aansluitend een concert van licht-klassieke werken) kregen we gisteravond een gemengd allerlei te zien waaraan acrobaten, bruine be ren, macrofoto's en beelden uit Noord-Afrika te pas kwamen. Vooral naar het populair klassieke concert ging onze belangstelling op deze avond uit. Ons dunkt dat de KRO hiermede een gelukkig initiatief heeft geno men waardoor de tienduizenden die nimmer een concert bezoeken gecon fronteerd worden met de uitvoering van goede muziek op een manier waartegenover de radio-reproductie verre ten achter blijft (althans voor wat betreft de opvoeding tot luiste ren!. Door goed gekozen beelden b.v. bij het Perpetuum Mobile van Strauss ging van deze uitvoering wel een zeer grote instructieve waarde uit. Blijft nog over de vraag of TV geëigend reproductief medium Is in dien we de opvoedende betekenis er van buiten beschouwing laten. Persoonlijk waren we nogal onder de indruk van de zeer indringende beelden die de camera's kozen van de vioolsolist Theo Olof bij de Ha- vaise van Saint-Saëns. Een beter kenner van de muziek dan wij stelde vast: „Die close-ups leiden me af. Ik word verhinderd volop van de muziek te genieten als ik meer dan levensgroot voor me zie hoe zo'n solist met een büna ver beten gezicht staat te zwoegen. Het roept de behoefte bij me op de ogen te sluiten." En dsarvoo*. is een TV- concert toch niet bedeeld. De sportactualiteiten deze keer van commentaar voorzien door Siebt van der Zee en geregisseerd door Jan Dassen, waren evenals de eerste keer rijk aan variatie, en ont snapten deze keer aan de perhduivel- tjes. W. Jnn. (Van onze correspondent) ARNHEM, Een lid der directie en een verkoopleider van de N.V. Verenigde Blikfabrieken (Verblifa) te Doesburg zullen zicb naar alle waarschijnlijkheid voor de recht bank te Arnhem hebben te verant woorden op grond van een aantal beschuldigingen met betrekking tot de leverantie van enkele duizenden te lichte en dus ondeugdelijke hel men voor liet Luxemburgse leger. De helmen waren voorzien van het goedkeuringsstempel van de dienst DirectoraatMaterieel Land macht. Het stempel zou zijn aange bracht door de keurmeester L. B., die intussen reeds een gevangenis straf van twee jaar heeft gekregen wegens fraude bij de keuring van heimen die voor het Nederlandse leger waren bestemd. De directeur en de verkoopleider van de Verblifa hebben tegen de tenlastelegging bezwaar gemaakt. Na hen in raadkamer te hebben ge hoord heeft de rechtbank te Arn hem hun echter laten weten, dat zij in openbare zitting te Arnhem zul len moeien terechtstaan. De ver dachten hebben daartegen hoger be roep aangetekend, zodat thans het Gerechtshof te Arnhem in raadka mer zal beslissen wat er zal ge- beuren. {Advertentie LM.) Er hoeft maar iets verkeerd te vxüsa ea de snorhraad laait ep. Brandend maagzuur uprtspeno som» tot hoog tn de keel. kunt u met Ren- rues blussen, in tiid van een ..mum" Een ware uitkomst, zo'n paar Ren nies bij de band. Een-voor-een hygiënisch verpakt en m te nemen, zonder dat er een haan naar kraalt. Gewoon maar laten melten op de tong. En nog sma kelijk bovendien. Radio IK HOOP NrEt DAT J'J Ef^/MAftR L» MAG ö£EN DIE KSRetTE OSKKE -rfWN DE MANNEN 0»E »K VRIENDEN WORDEN^SKEN, OOM MARCUS. HEr -AROL. IK MAG raJf^SPyT ME WEL DAT V HEM iviET.HET PORTRET" NIET MOOI VINDT- DAT WAS N aiBflTALS V NAAR DB RUJKE LUNCH^> SlöLIOTHgEK WluT GAAN, MR. ELLIS, PAN ZAL 8A1NES V DAAR OPPIT BREMGEN. IN TUSSEN WIL IK. EVEN JOU >sV:; "door 5a, ZO IS «Er. k ztg je zo WÊlNlö PAT IK GEHOOPT HAD OP E6N ECHT GOED POR TRET VAN JE, NIET ZO'N OUD EN OPRCIEEL DINSENRN, LATEN WE NU OOK MAAR NAAR Pg frSUOTHE^ 6AA carol: üüiuri jou en Jt. certi SWUrttH! GA) IGMG IK MAAR ötimrir ERXSTÏGE MUZIEK 8.iM>-8,M NCftV. Gram7noftn>hpIatett- concert met werken van Handel en Haydn. 10.15-10.45 NCRV. Causerie ran Jaap Geraedts over Clatide Debussy met muzikale voorbeelden. LICHTE MUZIEK Il.30-I2.00 AVRO. Discotarta, HOORSPELEN 8.30-9.25 NCRV. Tweede deel van het luisterspel ..De apocriefe Haydn". 9.4S-I0.42 AVRO. „Tornado" een. hoor spel van Walter Oberer. GESPROKEN IVOOKD 6.15-6-30 Hilv. II. Uitzending voor de Pac. Soc. Partij. 6.30-LOa AVRO. Openbaar Kunstbezit. Vro. Inleiding tot muziek begrip door Henk Stam. 10.90-16.15 NCRV- Poiitieke commen taar door prol. Diepenhorst. DIVERSEN S.05-I1.IW AVRO. „Radloscoop" met o.m. optreden van Teddy en Henk Scbolten. T elevisie ANAVOND geen nltaending. DEN HAAG De voorzitter van bet Produktschap voor vee- en vlees beeft In een nota aan het bestuur geschreven, dat de pry&sty'glng, die zich op de rundvee-markt voordo*een normaal seizoenver schijnsel Is, met dien verstande, dat zij zich iets vroeger dan in andere jaren heeft ingezet. De-2e nota. die op 15 april in een openbare bestuursvergadering be handeld. zal worden, is verschenen naar aanleiding yan de mededeling van het ministerie van Economische 2aken omtrent een te boog oplopen van de prijzen van rundvlees. De nota van het produktschap zegt, .dat nu de top in de prijzen wel on geveer is bereikt. Voorts kan een verschil in prijs tussen maart 1957 en 1959 van 10 cent per kg voor de Ie kwaliteit en j5 cent voor de 2e en 3e kwaliteit op dit ogenblik moei lijk als onrustbarend worden gekwa lificeerd. Een vergelijking van de consumentenprijzen voor 1957 en 1959 geeft de conclusie, aldus de nota, dat ondanks de iets hogere slachtveeno teringen de consumentenprijzen voor lappen en gehakt praktisch geen ver schillen tonen. DELFZIJL De nieuwe soutfa-' briek te Delfzijl van de N.V. Ko-, ninklijke Nederlandse Zoutindustrie is thans in bedrijf. 1 De jaarproduktie van deze fabriek bedraagt circa 350.000 ton voorname- lijk bestemd voor de export naar i ^Scandinavië, terwijl circa 10 procent' van de produktie plaatselijk zal wor- den gebruikt als grondstof voor het aangrenzende elektrolyse bedrijf voor de vervaardiging van vloeibaar chloor en natronloog, van de N.V. Koninklijke Nederlandse Soda-indu- strie. N Amerika (lues ik in de krant) staat een uitvoerig gezelschap eereed om Europa ic bespringen met een kostbare uitvoer ine van Shakespeare's „Midzonter- nachtsciroom". Het zal «een huis- tuin-of-keu kon voorstel ling worden* waarachtig niet. Ncc. het gezelschap komt uil Texas. Het zal het oude stuk dus opvoeren in moderne cow boy-stijl. Ik kan razend jaloers zijn op dc man. in wiens brein deze inval is uitgebroed. Wat tk er van las. rioet mij neigen tot dc veronderstelling, dat kosten noch moeite zijn gespaard om het stuk zo slecht mogelijk te maken. De klucht- van handwerkslieden die een toneelstuk instuderen voor een koninklijke bruiloft en tegen wil cn dank verward raker, in ecu zotte stoeipartij van goden en godinnen dat zal niet. zoals de onnozele Shake speare bedoelde, in een bos bij Athe ne spelen, maar in een kostelijke villa vlak bij de olievelden van Houston. Texas U.S.A. Trouwens dip hele hofhouding kunt u wel op de vaalt gooien, want in de moderne le. zing gaat het alleen maar om een boerenfamilie, die oliespuiters aar.de lopende band op haar verwaarloosde akkers heeft zien ontspringen. Nu kunnen de knullen met miljoenen smijten, en *zc doen het dan ook. De handwerkslieden zijn geen ambachts mensen. maar cowboys uit dc liedjes van de Kilama Hawaians. maar dan in het echt natuurlijk. Ze dragen jippie-jippi®-jee-broekcn cn wam buizen met leren franje, en de hoe den. die ze op hun hoofden torsen zullen z5 groot zijn. dat je er een schuit aardappelen in kunt leeg- gooien en dan zegt de laatste nog ..plomp". Ah. maar de muziek! Niet die stom- ouderwetse van Mendelssohn, maar gloednieuwe vooizen, die pasklaar gemaakt zijn en niet zullen afsteken bij de kledij. Terwijl Puck op zijn scooter door bos en beemd buitelt, kreunen gestopte saxofoons krolse zwiktonen: en het is niet de muziek, die de speelde bosgod onweerstaan baar maakt voor fee en elf. maar het arema van zijn scooter. (Hier wordt de opvoering even Onderbroken om een. acteur de ge- tegenheid te geven tot het uitspre ken ooi de kostbare rin: ,Bn uioar. óm worden alle feeën en elfen op Puck verliefd? Omdat hij benzine gebruikt can de otiecelden vnn Texas, olie can Texas, de bette, de goedkoopste, ende geurigste.' j Nog twee keren zal een dergelyk kort intermezzo de olie van Texas aanprijzen en de toeschouwers ge legenheid bieden even v?o Shake speare op hun verhaal te komen, maar verder is de tekst van de grote dichter zelfs voor de jongens uit Texas heilig. Er openen zjch. vind ik. ongedach te perspectieven voor dc vaderlandse toneelgezelschappen, die nu dank zij de kurken van de overheidssubsidies nog juist htm mond boven water kunnen houden. Als Amerika ons voorgaat, kunnen we moeilijk iets anders doen dan volgen nietwaar? Waarom zou de onzakelijke Gijs- brecht, sprekende over Haarlem niet. de olie van die stad aanprijzen? Olie van Texas of Haarlemmer-olie, wat is het verschil? Trouwens Vosmaer de Spie zou best een woordje kun nen zeggen ten profijte van Amster damse korstjes. Maryke van Nim- wegen kan een duitje in het zakje doen. voor Arnhemse meisjes. En als het schone spel van Uylenspiepel en de Lamme Goedzak op de planken wordt gebracht, zou Bolletje Eie- renbeschuit een kansje kunnen krij- Maar wie ook zijn zegje mogen zeggen ten gunste van wie.... laat ons de cowboysti.il invoeren en er aan trouw blijven. Dat willen de mensen nu eenmaal in deze tijd. De oude bestofte mensen van voor de oorlog kunnen niet meer mee in de vaart der volkeren. Dan de ï°nge mensen, die immers de toekomst zijn! Zij willen Gijsbrecht in een spijker broek en een fantasie-jasje, er Ba- deloch met een paardenstaart. De beschimmelde mannetjes en vrouw tjes van mijn generatie .moeten net maar blijven doen met Adama van Scheltema, die dichtte: „Makkers, het is,?o schoon te leven, makkers zo zwaar...." AMSTERDAM* De 6-jarige Cor nells Edig is zondagmiddag in net lozingskanaal bij de spoorbrug- vermoedelijk tijdens het spelen, m het water geraakt en verdronken. lieer GEKA1B JUUETT Ze weerstond evenwel de ver leiding om bij de kruidenier binnen keer mis had. n „Wat is er gebeurd, juffrouw Pea cock?" zei.dokter Witherby. „Vertelt u mij alles eens." Wat zij hem vertelde, bracht hem HtBBui AL D/c TrDNiEiS £üjrp£USA VEMOM&1.' tS'fÓV KAARTJC OF M£T$ &6NT -N AkXtf, HOCJT, CfW t/£VE AV/VA^ tf\ It'fST J(/C£/£A£)RSS INfTAUe //VM&ZS AuareéHs. IK HEB PCJCtiG&JS AL &NAMPERöV&ï AIVK A l/GMTUfi&f Al S VEKSrCKEUNG VERTELD PEHOCRDS7ER - WER ECHTER HELEMAAL mr /VAAR Aleto VORK, zoals /k gedacht HAP, AtAAR (VAAR GALVESTON /N HET ZUIDEN.' VAT k/AS 'N TEGENVALLER EN 'k HAV OOK 'N HELE TCER ON ZONDER TA nfER£N AAN PE WAL 7EHONEN.' DAT ETENDE fN HET DONKER TE OEREüREN EN' He NICEST ER NHEEL EIND ICR ZK/ENNEN NET ADV KLEREN /A' EEN BUNPELTvt OR Ai V/V NEK GEBONDEN —''."f 4 ::.IX lijk, zijn spottende manieren. Een ringbaard omgaf zijn verder glad ge schoren gezicht met een vurige ring als een omgekeerde stralenkrans. Zijn hooggeplaatste, borstelige wenk brauwen. heel bewegelijk en expres sief, met een eigen leven, schenen niet by hem te horen, alsof ze, ais 'n soort van maskerade waren aange. plakt. Maar de man dia door het masker keek, met zijn levendige, geestige ogen, zijn vlerkante kin, zijn grote neus, was een goede man, oe- nog bij de herinnering. „Ik ben een sloot ze, een vriend, iemand die je slechte kerel,'weet tl. Ik ga niet naar vertrouwen kon. Bovendien waar de kerk." deerde papa hem zeer, speelde „Ja, dat Is verkeerd van u," zei schaak met hem, was op "zijn gezel- te lopen en. alléén om even een Julia met onschuldige oprechtheid, schap gesteld en als mama hem praatje met juffrouw* Salop te kun- „Maar daarom was hij niet beledi- niet mochtja het was mogelijk, nen maken een kleinigheid te ko- gend. Dat komt omdat hij oud en het kón toch, dat mama het deze pen: wint nit Sara en Catherine in ziek en somber is. Dat weet u ook Newtonbury waren, was zij de enige wel." Ëij keek hem strak en ernstig behalve drie goeie dienstmeisjes aan. „En u gaat naar hem toe, niet, om mama te helpen. Ze moest dus dokter? Er is iets vreemds in dat gauw naar huis. Maar niet, besloot huis." Zij huiverde bij de herinne- _j ze plotseling, voor ze met dokter ring. „Die mevrouw Budge mag lk tot nadenken. Hij luisterde zwijgend Witherby had gesproken. helemaal niet. Ze heeft iets kwaads en toen haar relaas ten einde was, Dat idee sterkte haar en vijf mi- in de zin. Ik weet wel dat het moei- deed hij geen beloften behalve dat nute» later stond ze voor zijn deur. lijk voor u is," ging ze verder, vóór hij zei, dat hij zou zien wat hij kon Wat jammer, maar de dokter was hij kon antwoordend „maar als u niet doen. Hij moest nu eerst vrouw Bate- uit, visites maken. Wilde juffrouw als dokter kunt gaan. dan kunt u sons rose drankje klaarmaken. Het Peacock op hem wachten? Ja, het hem toch als vriend, als goede buur, moest rose 2ijn, legde hy uit, een kon een uur duren, of korter dat opzoeken?" andere kleur hielp niet en de rose wist je nooit. Maar hij was zeker „Ja." zei dokter Witherby, „maar kleur was dan ook de enige roedi- om één uur, met het eten, thuis, ten- zó beschouwt hij me niet. Voor hem sche verdienste ervan, zij hij onverwacht werd opgehou- ben ik nog altijd een nieuweling, een Drie dagen daarna kwam bij op den. indringer, een kerel die hier niet Peacock Place om verslag uit te Terwijl Julia nog aarzelde kwam thuishoort. Heus, ik trek me van zijn brengen. Hij had de dominee opge- dokter Witherby in zijn dogcar. ge- manieren niets aan, het kan me niet zocht en over alles en nog wat met trokken door een stevige grijze hit-, schelen dat mijn gezicht hem niet hem gepraat, alleen niet over zijn - Hij hield bij zijn huis stil en aanstaat. Waarom zou ik? Het staat gezondheid. mijzelf ook niet aan. Maar als hij juffrouw Pea- iets op mij tegen heeft, dan kan ik heus niet veel goerf doen, dat zult u moeten toegeven." „Ik kom juist van de pastorie," rei Julia. Ze was te zeer op haar doel gefixeerd om hem tegen te spre ken. ..Ik vertrouw haar niet. Ik ge- zei tij. Niet alleen prulie: loof dat zij er naar verlangt dat hij maar ook diéven. Ze pakker dood zal gaan." Haar eigen woorden aan en ze doen er niets voer m k«-— verschrikten baar. „O nee, dat mag wichtig kijken. Van mij, zei do- ik niet zeggen. Maar we moeten iets minee, zal je geen cent zien, jong® doen, dokter. Waarom wilde ze mij man. En ik, dominee, zal niet ®vc£. niet met hem alleen laten?" Hij keek haar vol waardering aan. In rijn blik lag ironie maar ook riendelijkheid- Opeens kreeg ze het stapte uit. „Goedenmorgen, cock." „O dokter, ik ben blij dat ik u tref!" „Dat ia heel vleiend, jongedame! Ik hoop niet dat er iemand ziek is?" „Ja, eigenlijk wel. Dominee Gar nish." „Juist, de dienaar Gods. Het is eer. Ustigfi kerel." „Dat weet ik." zei Julia, „Maar..," „Tussen ons gezegd, juffrouw Pea cock. hij heeft mij eigenlijk zo goed als de deur uitgezet. „Ik kom mor- nog eens kijken," zei ik. „O dat doet u niet." zei hij, „wacht „Ik heb een hele tijd over u ge sproken, juffrouw' Peacock. Uw naam de'.d wonderen. Ik zou bijna kunnen zeggen dat ik er een nieuwe vriend dcor heb gemaakt. Dat en onze inni ge minachting, de zijne en de mijne, voor dokters. Dokters zijn ■■-■•1«L :v!d geroepen wordt gevoel dat ze hem graag mocht in goeiendag." Doktér Witherby lachte weerwil van zijn eigenaardig uiter- SU. uJi in, uuniiLi**, - dokteren als u zo ongemanierd blij't. Steek uw tong maar uit. Eeh r*:w gebaar, precies iets voor u. Zo. Net als ik dacht Lelijk beslagen. La ten we hopen dat het geen aanwij zing ia voor de toestand van uw «el.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1959 | | pagina 1