Brits-Duitse verwijdering A' atrix 3 -■ Televisie'' tot beter begrip van televisie S Een man mmmAmmmÊM $?mwmwAM RADIO Dinsdag 14 april 1959 Bromfietser na botsina: overleden Koningmnedag- TV Pasternak zwijgt Successen van Eddy de Jong SIEMENS en teJbzi/ióLe "7 voor blijvend mooie handen Te polemisch Radio-Rally op zaterdag 23 mei Dertigduizend In memiiriam Ed. v. Beinum Vanavond Radio Televisie Nog witter... stralend wit... zo wast... Gouda's oudete inwoonster (102) overleden 't Is een kwestie van ironnen DE BSCHTEHS VAN MEVROUW PEACOCK VELEN hadden van de ondergang \an de vierde republiek in Frank rijk en de aanvang van de vijfde met de Gaulle aan het hoofd grote veranderingen ■.■ervaaht in de Europese verhoudingen. Tot dusverre zijn deze veranderingen echter in hoofdzaak uitgebleven. Nu Adenauer zijn fcanseffersohap in de Duitse bondsrepubliek er'aan geeft en over enkele maanden president wordt, lijki liet opnieuw dat er in Europa wijzigingen van belang gaan optreden. Adenauer immers was steeds de sterkste stuwkracht in alle zaken, die de Europese integratie en de Euro pese solidariteit betroffen. Nu hij heengaat zou men zeggen dat andere meningen, waaraan liet in Duitsland geenszins ontbreekt, veel meer aan bod moeten komen. Naar onze mening znl liet zo'n vaart niet lopen. Adenauer gaat heen ais kanselier, cn tegelijk daarmee al? kop van Jnt of. zo men wil. steen des aanstoots: maar als president zal hij voortaan zonder twijfel ook de functie van Europese waakhond willen vervullen. Zijn bevoegdheden maken dit on getwijfeld mogelijk. Men zegt nu wel. dat Êrhard vermoedelijk zijn opvol ger wordt als kanselier, en dat deze eigenlijk gematigd onverschillig staat tegenover de Europese integratie: maar het is in de eerste plaats niet zeker, datFrhard de kanseliersfunctie overneemt, en in d* tweede plaats valt nau- welijks aan te nemen dat. zolang de C.D.U. aan het bewind is, aan do hoofdzaken van het Duitse Europese beleid iets verandert- Wanneer zich op het ogenblik veranderingen voordoen, dan zijn het niet Frankrijk en West-Duitsland waar ze zich het eerst en het duidelijkst af tekenen. Ze komen van de andere kant: van over het Kanaal. De Britse diplomatie is ongeiyoon actief op het ogenblik; en wie. Britse kranten leest, moet. zo af en toe haast geloven, dat in de breinen der Londense staats lieden tegenwoordig de oplossingen rijpen, waar de wereld zo lang vruch teloos naar heeft uitgezien. WAT. is er aan de hand in Groot-Brittannië? Precies valt het nog 'niet te zeggen, omdat het een ontwikkeling »s vooral van psycho logische aard. Eén ding moet men voor een juiste beoordel: allereerst in het oog houden: Macmillsn bereidt binnensland: het terrein voor voor de verkiezingen, die nu niet lang meer kunnen uit blijven. Een der. middelen daarbij is de sterking van het Britse zelfbewust zijn. Dat de regering zich internationaal zozeer doet gelden en mogelijk heden voor verbetering van de toestand ontdekt, die anderen min of meer ontgaan, is een pleister op de vele wonden die de Britse leeuw de laatste tien jaar zijn toegebracht. De Britten tellen weer mee! Deze indruk weet Marruillan te wekken; en de dankbaarheid is groot. Moet men buiten Engeland niet vrezen, dat Macmillan op weg. is een soort tweede Chamberlain te worden? De kans daarop lijkt ons zeer gering. Natuurlijk is het mogelijk, dal de Britse premier zichzelf en zijn mogelijkheden overschat; maar er zijn geen teke nen, die er op wijzen, dat hij aanstuurt op een soort Munchcn. door de Kussen of Uibricht en Grotewohl West-Berlijn maar te laten. Wanneer de Britse regering voelt voor een klein stukje „disengagement", dan is het stellig niet de bedoeling om zich los te maken van de NAVO-plichten. Deze twee factoren: de naderende verkiezingen en de wens. een „ope ning" te vinden in de Europese vraagstukken, die de Britten tot eer en de wereld tot nut zal strekken, verklaren veel. Alles verklaren ze niet. Er zit toch nog wei wat meer achter. Anders had Adenauer in zijn radiorede vorige week zich niet zo heftig jegens de Britten geuit. Er wordt ook een stukje vervreemding zichtbaar. De Britten zuilen zich niet oneerlijk of trouweloos betonen: zij zien alleen geen kans hun geprikkeldheid over positie en koers van het zelfstandig geworden West-Duits land geheel te verbergen. L lang is het zó geweest, dat. de verhouding tussen de V.S, en West Duitsland aanmerkelijk heter was dan tussen Engeland en West- Duitsland. Het kwam omdat de absoluut afwijzende houding tegen alle manoeuvres uit Moskou en Pankow zo uitstekend paste in de politiek van Dulles; het kwam ook omdat de Amerikanen c»m groot ver trouwen hadden tn de Duitse economische inspanning. Bij Engeland lagen de dingen anders; dit land begon geleidelijk zich wat te ergeren over zijn verplichtingen op hetzelfde vasteland, dat door zijn integratiepolitiek be paalde aloude Britse ideeën met voeten trad en auerlei Britse belangen begon te schaden. K^n-Europa, zoals zich dat thans los van Engeland en bepaald niet met Britse instemming ontwikkelt, heeft weinig invloed op het besef in Groot- Brittannië, dat de Russische invloed niet de lijn mag overschrijden tot waar hij zich thans uitstrekt.. Dit is het punt, waarop de Westelijke solidariteit zich handhaaft. Maar het ontgaat niemand, dat het than? voor de Britten een kwestie van eigen veiligheid wordt veeleer dan een kwestie van werke lijke s< 'Hariteit- Dit nu heeft Adenauer wel gevoeld: en vandaar zijn scherpe woorden, die de Britten zo onaangenaam hebben getroffen, al hebben zij ze schijnbaar vlot geïncasseerd. Geeft de verwijdering aanleiding tot vrees? Laat men de dingen in hun verhoudingen zien. Engeland is niet meer wat het geweest is, en geeu der andere Europese landen is. wat het geweest is. De politieke zwaartepunten hebben zich verplaatst. De grote staatkundige lijnen worden anders ge trokken dan tot het begin van deze eeuw. Er is wel verwijdering, maar de Westeuropese landen, Engeland inbegrepen, kunnen zich eenvoudig niet meer veroorloven- zich van elkaar los te maken. O ÏJMUIDEN Maandagmiddag zij" op het kruispunt van wegen ie IJmuiden een bromfietser en een personenauto met. eikaar in botsing gekomen. De bromfietser, E. Wage- mans uit IJmuiden-oost, die geen voorrang had verleend aan de auto, moest met een schedelbasisfractuur in het Antonius-ziekenhuis worden opgenomen, waar hij 's avonds is overleden. HET gezegde, dat de waarheid in opmars is en zich door niets laat tegenhouden, laat zicht ook hanteren, als we het woord „waarheid" ver. vangen door „televisie". Voor het eind van het jaar zullen er in ons land meer dan een haJf miljoen kijkkastjes staan, waarvoor avond aan avond zo'n anderhalf tot drie miljoen mensen zullen zitten te kijken- Tegen die tijd is misschien de zendtijd opnieuw uitgebreid, heeft wellicht commerciële TV zijn entree, gemaakt en zijn er intussen weer tientallen uitzendingen geweest, die in bedrijven en op kantoren nog dagen daarna het voornaamste on derwerp van gesprek uitmaakten. Zeer velen - om even in de ter minologie van het Voorlopig Verslag van de Kamer te treden verheu gen zich over de vlucht die de tele visie neemt. Enkele daarentegen be treuren deze opmars. Zü vrezen de vervlakking en de massaficatie die er het gevolg van zal zijn. Denkbeeldig is dat gevaar nieL Televisie kan de grootste vijand zijn van een zinvolle en actieve vrije tijdsbesteding. Maar als dat zo is, dan veranderen de tegenstanders van TV daar niéts aan door een ivoren toren- achtige afzijdigheid. Gesprekken tussen hen. die posi tief tegenover TV staan en (vaak .ge- irriteerde) tegenstanders stranden vaak op een wederzijds gemis aan zakelijke kennis van het verschijnsel; over zijn historie, zijn gevaren, maar ook zijn mogelijkheden tot cultuur spreiding als geen tweede medium bez Voor deze beide groepen is nu een boek verschenen in de „Salaman- der"-reeks van Querido, een meer dan 200 pagina's tellende goed ge- illustreerde popu la ir- we tensch a ppe- Jijke pocket van de hand van Henk Schaafsma en getiteld „Televisie" (Prijs j 2.5G>. Het is een verhelderend boek ge worden waarin aan alle aspecten ran TV aandacht wordt geschonken en dat getuigt van 'n grote belezen heid op dit terrein. „Televisie" opent met een beknopte technische verhan deling maar deze graaft niet dieper in dit domein dan wat een leek hier van strikt genomen zal willen weten. Wie hiervan meer wil lezen zal el ders terecht komen. Schaats ma's interesse gaat vooral uit naar de historische groei van de TV en naar de sociologische aspecten ervan en hierover «.TV en toneel, film. actualiteit, TV als Instructief middel, etc.) zegt hij zeer beharti genswaardige dingen. Er zijn in .Nederland nog niet veel boeken over televisie verschenen. Van alles wat er tot dusverre is uit gekomen. kunnen we hen die meer willen weten van de achtergronden, geen betere Nederlandse uitgave aan bevelen dan deze. Slechts één ding willen we recht zetten. Schaafsma is journalist. Maar als hij no? journalist was in dienst van de bitden, die op de achterzijde van het kaft van het boek staan vermeld, dan zou de lezer in deze rubriek nog steeds de initialen H.S. tegenkomen in plaats van: W. Jnn. BUSSUM, maandag De NTS irengt op de avond van Koninginne dag, donderdag 30 april, een avond vullend programma uit de jaren rond de geboorte van koningin Juliana. Men wi! het dagelijks nieuws, de weersverwachting, een documentaire, het amusement enz. van die dagen uitzenden op de manier alsof er zo rond 1909 reeds televisie in ons land was. Nadere details staan op dit ogen blik nog niet vast. Op de ochtend van Koninginnedag wordt dit jaar een groots opgezet bloemen-defilé uit de paleistuin gevolgd door een hul de namens de gehele Nederlandse jeugd rechtstreeks door de TV uit gezonden. "p EN van de Amerikaanse om- roepstations heeft de Russische schrijver Boris Patemak (Dokter Zjiwago") verzocht een televisiespel te schrijven. Als honorarium is hem dertigduizend gulden geboden. Hoe wel de uitnodiging reeds in februari is verzonden is er tot nu toe geen en kele reactie van Pasternak ontvan gen, T-TammoKD organist Eddy de Jong, onder meer regelmatig te horen in het KRO-pmgrnmma ..Tierelantijnen" heeft een langspeel plaat gemaakt, die onder dc titel ..Bei dir war es immer so schön" in Duitsland grote successen oogst. In de loop van februari van dit jaar is deze plaat i Telefunkent op de Duitse markt gekomen. Het Duitse vak blad Dj e Schall - platte leidt u;t de verkoopcijfers die deze plaat in de afgelopen we ken heeft geboekt af. dat hij een ernstige gegadigde is voor de Duit se „plaat van het jaar" in 1959. (Advertentie ÏJliJ Advertentie l.M.f ondanks huishoudelijk werk handcreme de onzichtbare handschoen -cE, IKMAAK n omweg, dan KUNNEN WE B'J Fl'J THUJS ^WATGAAN ETEN. IK WIL AFLEVERING VAN JOUW PORTRET IET CHAMPAGNE VIEREN.. Commerciële televisie, zoais Amerika die kent, houdt in, dat niet alleen werkgevers, maar ook werknemers zendtijd kunnen kopen. Een voorbeeld daarvan is geleverd door het vakverbond van Ameri kaanse arbeiders in de electro-tech- nisehe industrie. Deze bond wilde via de televisie protesteren tegen de sluiting van bepaalde fabrieken van General Electric, waardoor arbeiders zonder werk kwamen. „Wat doet een weduwnaar met zes kinderen als hij zonder werk raakt? 'e commentator. En terwijl een urbeider met zes kinderen in het beeld 'kwam -— hooi-den de kij kers diens antwoord: „Ik wil niet in een tehuis doen. De rivier zou uitkomst zijn, maar dat is een afschuwelijke gedachte." Het daarop aansluitende program ma duurde 29 minuten. Er werden beelden getoond van de fabrieken, van moeilijkheden die er waren ge weest en tot slot volgde een oproep tot General Electric en zijn aandeel houders om menselijkheid en begrip te tonen. Van de belangrijkste kant bleef dit „begrip* 'echter uit. Een groot aantal TV-stations dat aanvankelijk dit programma zou overnemen, liet weten dat- daarvan geen sprake kon 2ijn.. Reden: te polemisch. Op zaterdag 23 mei zal voor de negende maal de jaarlijkse Radio- Ra Uye worden verreden. De orga nisatoren houden er rekening mee, dat aan deze wedstrijd door meer dan 300 equipes zal worden deel genomen. De RaUye wordt in drie klassen verreden. Te weten: seniores, junio res en toeristen. De eersten zullen eon afstand van 280 kilometer moe ien afleggen, de tv.-eedcn van 270, en de derder. van 185 kilometer. Er wordt 's ochtends gestart om 1(1 uur. na ontvangst van dc eerste radin-ins-.ructie Do finish is des avonds in 's-Hertogenbosch. Wie meer wil weten over dit evenement dat door de stichting ..Radio-Rallye" samen met de KRO wordt georgani seerd, richte zich tot genoemde stich ting: Chr. Huygensweg 131 in Den Bosch, tel. 04100—5012. T"} E Vereniging tot Behoud van -1—Natuurmonumenten in Neder land heeft zojuist haar 30.000ste lid ingeschreven. Dat is ir- W. A. Bos uit Dordrecht. Deze deelde bij zijn aanmelding mede dat hij voor dit lidmaatschap was warm gemaakt door een radiopraatje van Bert Gart- hoff in diens zondagochtendpro gramma „Weer of geen weer." DE televisie die gisteravond niet in de ether was zal vanavond een in memoriam wyden aan Êduard van. Beinum. Mr. H. J. Reinink, di- rekteur-generaal voor buitenlandse betrekkingen van het ministerie van O. K. :al hierbij optreden als spreke Ook NTS-journaal (8.00) zal i:d aan dit plotselinge heengaan aandacht worden geschon ken. De KRO (radio) laat vanavond het piatenprogramma „Licht te ver teren" <7.35—8.30! vervallen. In de vrijgekomen zendtijd zal Willem Andriessen de overleden dirigent herdenken en zal er stemmige mu ziek worden gespeeld. ERNSTIGE MUZIEK 8.3010.30 KRO. o.l.v. de compor.ist Albert Jenny een uitvoering door het Brabants Orkest met solisten en koren van het oratorium „Dem unbnkannte» Gott". 10.15—11.09 AVRO, Jo Jnda, viool en Alain Bernheim, plano, voeren wer ken wit van Tartini, Handel Chopin en Debussy. OPERA 8.55—9,45 AVRO. Gram, platen con. cert onder fle titel „Uit de gouden tijö van de Metropolitan Opera". FOLKLORE 6.30—6.55 AVRO. Schotse dansmuziek door het orkest van Jimmy shand. T.TCHTE MUZIEK 8.05.8.55 AVRO. Amusementspro- Branuna „Een klein kunstje" met als Kast-van-de-week Teddy Scholten, H5—12.09 KRO. Manus tVilJemsMi bespreekt, niemte lichte gram.ptaten. GESPROKEN* WOORD 6,20—6.30 llllv. I. Uitzending voor de KVP. 10.00—10.15 AVRO. Toneelbeschouwing door C. A. schilp. DIVERSEN ?.05—8,00 AVRO. Radiospel „Alle* «p één kaart". NA het journaal en het tveewer- ziebt (8.00). de vierde af- levering van „The Borneo Story" (8.30). Aansluitend hieraan de Engelse komische film ..Cardboard Cavalier" (,,De bordpapieren rldder"l. De hoofd rol wordt gespeeld door de inmiddels overleden fllmkomiek Sla Field. Ook Margaret Lock wood werkte aan deze film mee. (8.5010,20). (Advertentie BLERICK Te Blerick is maandag- middag het tweejarige zoontje van de familie Jansen ai spelende nabij de ouderlijke woning, door een paard en wagen overreden en op slag ge dood. ...tvpische man.die voog 0 VAN je CAROL.MAAR IK GELOOF NIET PAT iKERg^p, H'J HEEF &'J HEM IN DE ALMUN MANNgUJ SMAAK BEN VRIENDEN WATAAfJ 7£ GEVALLEN.^ ibVStVttEfSKEN, HU IS VERSCHRlK- KgL'JK JALOERS. 2EG JOHN OHMS TOCH NIET Dg V<*V' NAAR.,. 5 AVONDO ...EN NU WETEN WE HEUS GAAN, OOM MARCUS. MAAR VOLGEND' WEEKEND W PAAR DAAS DAAR AAN ■,y~U' MUXHIfc* NiCI. JIJ DMLR&t rtLUNL- dokter: KAARlUOTWHlttftm HIJ HttfTNlf» 5IJ ZICH 1 f\AAR2ATlKDAN V) AAAJ pe GOIF VANMexfdo €lC£RL yK NOG£t£N WWA'ft/'W V6RMJYD0ZD AIS IN HOLLAND.. Oi 20 ARM ALS JOB WCL DRA VOND fK 'N 5A4NTJE 8V EEN oue-prdstj&vr tN OOST-TeXAS DAN STONDEN ME (EE WON TE DANSEN ONDER D/E REUZE- DOUCHE VAN ZO'N 'GUSHER- n'ANfER ZA T NA TUL/RC YR EEN FUN KB PR&1/E VOOR ONS AAN VAST. jltfi H InC reuAns ALS JE NU SPRJêEKT VAN EEN SMERIG XWSJE C/AAN/ AtAAR HET MAS TOZH EEN &VORNe VOL DOEN/ng. wanneer ££N NIEUuje OLIEBRON AANBOORDEN Fy DOET GOUDA Ten huize van haar jongste dochter is in de leeftijd van bijna 102 jaar overleden, mevr. D, G. Versloot-Van Rooyen, de oudste ingezetene van Gouda. J E Leeuwarden zit ik (vrees niet) x in de stationsrestauratie. Het is half twaalf in de morgen en mijn trein gaat pas over een uur. in de ruime zaal bevinden zich vele kin derrijke gezinnen. Jongetjes, die zich reeds tiz eipen beheer kunnen voort bewegen, konen de tijd stompend en vechtend, sodat zo nu en dan een vader opstaat, om de strijd met een paar volwassen dreunen voor een paar minuten te verlammen. Er is ook een zeer kleih, warm ingeba kerd meisje dat nog maar pas loopt en dan ook permanent gevolgd wordt door haar moeder. Onder haar toe zicht is zij op zo'n onaekere wiegei- wandeling, tfie eigenlijk neerkomt op een lange aanloop tot een val, zoals mensen in brieven volzinnen schrij vendie één lange hijg zijn naar een punt. Soms stopt ze, klemt zich. aan een tafeltje vast en kijkt de daaraan gezeten persoon lange tijd aandach tig aan, met zo'n van geen wijken wetende röntgenblik, die later over gaat. Een paar meter van mij verwij derd, bevindt zich een man, die enige opschuddingr verwekt, door .telkens „Nog een bier," te roepen. Hij is at vroeg bezig, maar nog coherent20- dat de kelner, een ernstige, zwijgza me jongen, zijn orders, zij het traag, bïyft uitvoeren. Wél kijkt hij, bij elk flesje dat hij neerzet, de cliënt on derzoekend aan, zoals men een pruim betast, om na te gaan of-ie -al'rijp is. „Verdomme," 2egt de man telkens fortissimo voor zich heen. „Verdom me Hij is een typische gewoontevloeker, die bewijst dat zulke klanken niets te maken hebben met geloofsleren. In de vijftig schat ik hem en zijn haar kuift hevig, doch is aan de slapen geheel weggeschoren, -waardoor zijn geteisterd hoofd een lange, enigszins geplette indruk maakt. Een licht blauw zomerjasje combineert hij met een groene pofbroek, waarbij hij hel gekleurde kniekousen draagt. Zijn fleurige uitmonstering i« echter in schril contrast met de uitdrukking van zjjn gezicht 'n mengeling t?an blinde woede en doffe radeloosheid, die je wel meer ziet. bij zulke, door hun omstandigheden gekooide man nen op 'de leeftijd des onderscheids. „Ober, nog een bier," Zijn stem vult zonder .noeite elke zaal. Als het glas voor hem is neerge zet, heeft het kleine meisje, nog steeds op haar wankel loopje, net zijn slempplaais bereikt. Zij blijft stilstaan, kijkt geruime tijd naar hem en zegt dan: „Opa!" Wij bereiden ons alten voor op een touch an t moment. Maar nooit zag ik de uitdrukking als door een adder gebeten" raker tn beeld gebracht dan nu. Er vaart namelijk een elektri- scheschok door de man en zijn stem klinkt verbijsterd, als hij roept: Verdomme opa.'" En over zijn gezicht wrijvend: „Ik kan een meid van drie en ttoin- tig krijgen." Zijn toon beu:ijst «oor mg dat het waar is. Vandaar al dat vroege bier, zeker „Opa," zegt het wurmpje nog eens. Hij kijkt haar aan en zijn blik doet haar terugdeinzen, in moeders rok ken. Omdat zij haar hand bescher mend op het ronde hoofdje legt en de vader wat is hier te doen? vechtbereid^ komt aanstappen, her innert de man rich opeens, dat kleine kinderen recht hebben op een glim lach. Hij vertrekt zijn gelaat tot de plooien die hij daarvoor houdt, staat op en roept, op de toon pan iemand, die de zaak een rondje geeft: „Ober, breng dat kind een reepje chocola." Hij loopt naar de deur, „Melk of met nootjes?" vraagt de kelner terzake Maar hij is al teeg. Even later, als ik op het toilet kom, vind ik hem daar, geleund op de wastafel, met zijn gezicht dicht bij de spiegel. Hij heeft die kuif opgekamd en kijkt met grote, onderzoekende ogen naar zich zelf. Dan sch?jdi hij langzaam en droet-ig van neen. Als u het mij vraagt gaat die meid uan drie en twintig niet door KRONKEL (Advertentie i.M.) Want wie wil kan lekker koken. Als U tenminste Maïzena Durvea gebruikt - het ideale bindmiddel voor groenten, soepen en sausen- dwr GEBALD B0LLETT Sara kon als antwoord op die ne derigheid alleen afwijzend mompe len naar aanleiding van die zoge naamde „grandeur". In de familie Peacock werd nog altijd verteld hoe Sara, vier jaar oud, uit het raam had staan te kijken en toen op een be langstellende, zakelijke manier had gezegd: „Daar bomt meneer God aan." Een vage echo van dat verge ten moment vergezelde haar eerste ontmoeting, zo veel jaren later met meneer Pluvius. Op zijn korte been- 51 grasvelden, bloembedden, bosscha- tjes en korte en dikke gestalte rust- ges, een omheind veld en een speel- te wat wankel, scheen bet on riep Julia verrukt weide. Hier werden ongeveer vijf geweldig hoofd met een hoog, eer maar enigszins geschokt. „Moest hij en dertig jongelieden tussen twaalf biedwaardig voorhoofd. Zijn trekken lachen?" en achttien jaar door de heer Pluvi- waren, behalve de kleine heldere „Dat zou ik niet durven zeggen, us voorbereid op de strijd des le- oogjes en de adelaarsneus, verbor- lieve kind. Maar hij deed wat ik zei vens, geholpen door mevrouw Plu- gen achter een zware, sneeuwwitte en hij gooide mij niet de deur uit en viu>, vijf bedienden en mevrouw baard, die evenwel in de regionen ik ga er morgen weer heen, Dat is al pluvius' neef, een jongeman, Edward van 2ijn bovenlip nog de mosterd- iets gewonnen. En wat mevrouw Linton. kleur van vroeger had behouden. Budge aangaat als zij zich niet behoorlijk gedraagt dan maak ik haar doodsbang." Dat was het begin van Julia's cam- De vriendschap tussen mevrouw Zijn vrouw, een grote kleurloze ver- pi uvius en tante Bertha, die ontdekt schijning, slank en recht, zat met een hadden dat zij wederzijdse interes- zeker air van formaliteit achter de oaene een ondeimemine die al haar 5Cn hadöen en alle twee graaS bab- theetafel. Haar ernstige Wik duidde ffiriltaSXtï be,dcn- was em bew,',s vsn de ru,me n,et ieta onaangenaams; het was Sïïw ,1 Jn—SL opvattineen der beide partijen: me. haar bijdr.-ge tot de plechtigheid van zoeken aan de pastorie werden hoe langer hoe veelvuldïger en nu ging ze bijna iedere dag. opvattingen der beide partijen: me- haar bij dr.-ge tot de plechtigheid vrouw Pluvius negeerde tactvol hel elke sociale bijeenkomst die werd sociale verschil, dat bleek uit het opgeluisterd door de aanwezigheid feit dat mevrouw Druid aan de school eieren, zuiveiprodukten en pluimvee leverde; en mevrouw Druld trok het zich niet aan dat de man van mevrouw Pluvius een afgeschei den dominee was of liever vroeger geweest was. „Dominee Pluvius," zei Patience, niet iets uitdagends, „heeft ook een grote waardering voor mijn vader." „Dat is" prettig,", zei Sara. „Geeft oom hem goede raad?" Patience keek argwanend naar haar jonge nichtje, maar de blik die Sara's hoop dat ze in Meonthrope met nieuwe mensen zou kennis ma ken, werd al spoedig vervuld. De volgende dag zette nicht Patience, daartoe aangezet door tantf F -r-h:: haar mooiste hoed op en K haar een bezoek brengen naaste en zeer zeker respectsbok- bu ren: meneer en mevrouw Pluvius. N'u ze van huis weg was en niet hoefde te concurreren met haar va- der, werd Patience Druid een ander zij ontmoette was een en al onschuld, mens. Ze toonde onverwachte tcke- ..Ze zien elkaar niet vaak. Mün va- u,, 6vs«*» nen van levendigheid. Haar wangen der heeft het te druk. Maar ais ze !acht en een 0prneri<elUk voor- kregen wat kleur toen zij over het ellaar ontmoeten he jben ze altüd ge- - aanstaande pretje sprak. Om op zo'n noeg te praten." goede voet met de Plnviiisaen te „Dat geloof ik graag." zei Sara, staan dat liet ze duidelijk mer- naar waarheid, ken was een voorrecht, maar het „Hij heeft een hoop titels," zei Pa- •as niet onverdiend. Ze woonden tience. „En er gaan heel wat van een kwart mijl van de dorpsstraat zijn jongens naar Oxford of Cam- in een groot Quoen Anne huis. Je bridge. Maar daar is oom Edmund kon het wel bijna een buitenplaats ook geweest, hè. Dus dat is voor jou noemen, omringd door vijf bunder niets bij zond era." van het hoofd der school. ,,'t Is erg vriendelijk van u, me vrouw Pluvius. maar we waren wer kelijk niet van plan te blijven thee drinken." zei Patience Druid ner veus en ging voort met allerlei plichtplegingen. „Niet waar Sara?" „Malligheid, mijn beste. Twee of drie klontjes? We hebben niet iedere dag het genoegen juffrouw Peacock te zien." „Heel juist," zei meneer Pluvius met een hoge, krassende stem, die knorrig zou hebben geleken als hij er niet zo vriendelijk bij had gcglim- beeld van retoriek daar wij, om juist te 2ijn, dat genoegen nog nooit heb ben gehad." „Je weet heel goed wat ik bedoel." „Zeker, mevrouw Pluvius. En de jongedame ook, daar ben ik van overtuigd."' (wordt vervolgd)

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1959 | | pagina 1