Voortgaande centralisatie M Acheson waarschuwt 1 JanJoris en Josien helpen de groten Tip van kelner onjuist: vermoorde' keert weer CAROL DAY mmmmiib Verder uitstel „DE HELPENDE HAND" door FRANK GODWI Weergoden keerden zich tegen VPRO DN Cup Final op de IV Morgenmiddag herdenking op TV dr. E. van Beinum SpelfHtsen uit Nederland-België toch op TV Hs ffj nachts pijn DE DOCHTERS VAN MEVROUW PEACOCK EEN nieuw ontwerp van %vet, regelende de financiële verhouding tus sen het rijfc en de gemeenten, is bij de Tweede Kamer ingediend, In dit ontwerp dar de handtekeningen draagt van de ministers ZijJ- stra en Struycken. zijn enkele denkbeelden verwezenlijkt uit het be kende rapport-Oudmaar niet alle en niet de voornaamste. Zo blijft een voorstel .tot uitbreiding, van het gemeentelijk belastinggebied achterwege. Pe regering motiveert dit weliswaar met-de verklaring, dat een dergelijke ingrijpende maatregel beter aanhet nieuwe kabinet kan worden voorbe houden; maar het js niet te zien. hoe dit punt ins kan worden gemaakt van geest en zin van het overige deel van de regeling, tot welks aan de orde stellen de huidige regering zich wel bevoegd acht. Natnurtijk. het rapport-Oud had niet in de eerste plaats tot strekking de redding van. de gemeentelijke autonomie. Het beoogde meer in het bijzon der eea afbakening en een iet of wat billijke verdeling van, rijks- en ge meentelijke inkomsten. Maar eigen geldmiddelen en autonomie van de gemeenten zijn nauw verwant. 0e regering geeft ook in het onderhavige wetsontwerp blijk; dat zeer wel te beseffen. Hoe meer de gemeenten ont vangen van de eigen inwoners, hoe minder ze afhankelijk zijn van het rijk en hoe groter de verantwoordelijkheid is jegens de bevolking. Een uitbrei ding van de fiscale lasten (20 ongeveer zegt de regering) is echler geen geringe zaak, en afstand van rijksbelastinggebied aan de gemeenten kan niet in aanmerking komen. EN ziet, hoe droevig weinig perspectief er in zit. Eigenlijk zou bij afstand van rijksbelastinggcbied ook nog overdracht van som mige thans bij hel rijk berustende taken behoren. Er zal wel wei nig anders opzitten, dit alles maar te vergeten. De stereotype lofprijzingen van de gemeentelijke autonomie betekenen weinig in een maatschappij, waar klaarblijkelijk geen geneighcid hestaai. ook maar één overtuigde schrede terug ie doen op de centralistisch-perieetioni'ti-che weg. Het onderhavige welsonrworp heeft met levend staatsrecht Jan ook weinig te maken; hot past geheel in hei streven naar administrative en wiskundige verfijning. Deze regering acht zich ook bevoogd genoeg om scherpere voorschriften vast te stellen voor Gedeputeerde Stalen voor wat bun financieel toezicht 1 op de gemeentebesturen betreft. Gedcpuieerden. zo zegt dc toelichting op het wetsontwerp, behoren er met niets ontziende gestrengheid op toe te zien. dat de gemeentebesturen blijven binnen hun budget. Op het ogen- blik is het vaak zo, dat Gedeputeerden zich laten beïnvloeden door wat zij ten behoeve van het voorzieningen peil nodig oordelen, ongeacht of het geld er voor aanwezig is. Langs andere weg mag het provinciaal bestuur natuur- lijk best trachten, dc gemeenten te steunen. Het is een redenering, die voorbijgaat aan het feit. dat Gedeputeerden een politiek college zijn. Zij kunnen hun gezindheid moeilijk splitsen; te minder 1111 dc behoefte aan gewestelijke activiteit zozeer toeneemt co zij overal in worden betrokken. Passen eigenlijk jn de huidige ontwikkeling de autonome organen nog wel. en zouden rijkscommissies nier beter op bun plaats zijn? Niet. dat wij het propageren, maar het lijkt een logische ontwikkeling. BINNENKORT begint de ministersconferentie tc Genève. Mag er veel van worden verwacht? Wanneer ergens reden voor is. dan is het voor steun aan de Westelijke ministers, wanneer die zich vastbera den verzetten tegen Russische etsen en dreigementen. Natuurlijk i« de behoefte in het Westen aan ontspanning groot, maar er kan in de gegeven omstandigheden geen enkel voordeel in schuilen, de Westelijke ministers tc beiaden met verlangens. Vrijheid en veiligheid kunnen wel met zware inspanningen worden verworven, ze kunnen nooit worden gekocht. Het is de Amerikaanse oud-minister Acheson, die daarop onlangs in een belangwekkend artikel in de New York Times nog '.ons weer de aandacht heeft gevestigd. Acheson gelooft niet erg in liet nut van de komende con ferentie die. als het volgens plan gaat. ecu vervolg zon krijpen in een bij eenkomst op het allerhoogste niveau. De Rus«cn. zegt hij. hebben geen re den en geen behoefte om wat toe te geven zoals indertijd, loon de blokkade van Berlijn was mislukt. De Russen willen iets bereiken. In deze situatie zit er voor het Westen alleen maar verlies in. Acheson bestrijdt ook liet Britse argument, dat een topconferentie zo nuttig kan rijn. omdat Chroesjtsjcw de enige in de Sovjet-ljnic is die in staat is tot bet doen van wezenlijke concessie?. Hij noemt Hit een redene ring. die zin zou hebben wanneer het oorlog was; maar het is nu vrede, en juist Chroesjtsjew moet behendig manoeuvreren om staande te blijven. Het grote gevaar voor het Westen noemt hij de „ontspanningszwijmel". die een topconferentie zou opwekken. Kr is, naar zijn mening, dan ook niet zo heel veel meer voor nodig om de besprekingen te doen eindigen in een catastrofe voor bet Westen. Men boeft het er nog niet helemaal mee eens te zijn om deze waar schuwing duchtig ier harte te nemen. Het zou dan ook goed zijn geweest, dat ze tvas verschenen in een Rrit.se krant. F.r is i*ts beangstigends in He wijze waarop itt Groot-Brittannië op het ogenblik de irlceënriikdom van Macmillan wordt gesteld tegenover de stijfhoofdigheid en kortzichtigheid van de andere Westelijke staatslieden. Alsof de sleutel tol de oplossing zou liggen vóór en niet achter het ijzeren gordijn! HELSINKI. De vroegere Finse premier Rainer von Fielandt heeft aangedrongen op maatregelen ter be perking van de emigratie uit Fin land. Er leven thans 258.000 Finnen i» het buitenland. MADRID. Spanje en Turkije hebben donderdag te Madrid oen nieuw vriendschapsverdrag geslo ten. Het verdrag betreft handels-, industrie-, luchtvaart-, consulaire- en letterkundige betrekkingen. ALS de weergoden het dan een. raasl zo hadder. beschikt dat zij Bussum zouden bedelven onder een. wolkbreuk waardoor Studio III blank zou komen te staan, hadden zij dsn daarvoor niet een avond kun nen uitzoeken waarop «r geen uit zending voor de televisie was? Zij hadden nu bereikt, dat het hoofdnummer van het VPRO pro gramma van gisteravond zo ai niet in het water is gevallen, dan toch nauwelijks de kans heeft gehad zich aan de binnenzee die zich op de studiovloer had gevormd te: ontwor stelen.- Wü zouden var» televisiekomedie ..Dat had u gedacht", waar we met enige spanning naar hebben uitge zien. met een citaat uit een gedicht van Simon Carmiggeit kunnen zeg gen: „Mien. het was niet goed." Maar dat zou niet helemaal eerlijk zijn. -Vast en zeker heeft het zeetje in Studio III de concentratie van de artiesten afgekalfd. Maar voor de i schrijfster. Christine Meyling, geldt dit niet. En onder voorbehoud van het bovenstaande zij dan van haar komedie gezegd, dat d^ze in de eer- ste minuten wel het een en ander beloofde,dat de kijker vervolgens het spoor van deze belofte kwijt raakte in i» te uitgesponnen opbouw van het verhaal en dat tegen het eind de soms niet onaardige aan loopjes tot grappen niet beter tot hun recht kwamen dan vaak op fecstavondjes van middelbare scho len het geval is. Onderiioudend was daarentegen het gesprekje van Simon van Collem met een jeugdige film-enthousiaste naar aanleiding van oude Shirley Temple-films en-ontroerend de uit stekende reportage van hulp en bij stand aan slechthorende en dove kin deren. W. Jnn. een loto van Guus Hedi Phi lippus Valten Vier programma's zijn gereed en j Wim !.raet de prestaties van de drie hoofd- Wanrooy. maar we zuilen hen leren £?Jsp«Iers is regisseurJan^C..Hubert kennen als Jan, Joris e» Josientje. Onder dezenamen zullen zij de hoofdpersonen zijn in een reeks mu- zikaie hoorspeiletjes waarvan de VARA zondagmiddag tussen 5:30 en 5.50uur. het eerste deel uitzendt. Het neemt de plaats in van h'et serie hoorspel over „Opa Dribbel" dat vorige week zondag is beëindigd. Jan, Joris en Josientje hebben een club. die ze „De helpende hancV hebben genoemd, en een clublied waarin deze regels voorkomen: bijzonder ingenomen. „Ze zijn nog zo jong dat ze onbevangen voor dé microfoon zichzelf zijn. Je'kunt met hen doen wat met kinderen van een 1 zlc}l van een goed plaatsje bij een y ATERDAGMIDDAG 2 mcl is het i--' zaak voor voetballiefhebbers paar jaar ouder al veel moeilijker „Bel maar op of kom eens aan. Dank zij ons zal "t beter gaan. Bekend in 't hele land De Helpende Hand". Als er edelstenen zijn gestolen of als een ha vermoutfabrikant aan de rand van failliet is, omdat niemand zijn havermout wil kopen, dan wordt „De helpende hand" opgebeld en dan gaan Joris en Josiemje aan de slag om die grote mensen uit de moeilijkheden ie helpen. de Kloet cn Kees Schooncn- v-v berg zijn de scheppers van dit twintig minuten durende program maatje, dat geen hoorspel en geen ea- baretje is en dat ze daar „een muzi kaal hoorspelletje"' hebben gedoopt. Er komen negen afleveringen en elk daarvan zal een afgerond geheel zijn- In de zomermaanden mag de radio nu eenmaal niet verwachten dat de luisteraar geen aflevering van een serie-programma overslaat. Met de opzet van hun programma, dat van het begin tot het eind „teamwork" is. hangt samen dat de hoofdrollen ervan worden vervuld door kinderen en dat volwassenen de bijrollen bezetten. En ook, dat de repetities en opnamen moesten wor den gehouden.in de-Paasvakantie en op andere vrije schooldagen. Toen het plan voor „De helpende hand"-vorm had gekregen is Lo van der Werf (geheel rechts op de foto), die er de muziek bij heeft gemaakt én die muziekleraar is aan Het Nieu we" Lyceum in Hilversum, als „ta lent-scout" aan het werk gegaan. Van tientallen kinderen in de laag ste klassen van het lyceum heeft hij stemproeven genomen en daaruit zijn toen deze drie gekozen. i h N op het Hilversumse lyceum is X ,j -*-» vandaag de tango „Politiebal" j een schlager die alle andere in de I schaduw stelt. Het is een tophit uit i „De helpende hand", die deze school die hoofdrolspelers zowel als figu- ran ten heeft geleverd, slonnender- 1 hand heeft veroverd. De luisteraars zullen „Politiebal" pas over een maand, in de vierde aflevering van „De helpende hand". te horen krijgen. televisietoestel te verzekeren. Tenzij er door een of andere instantie Advertentie l.M.) Pullen-rijm Kabinet neergezet opgedoft afgestoft oor'de sier Pul met bier Amstel pleit: erdraag zaamheid Btct AMSTEL SP**' WASHINGTON. Een Ameri-j United), kaans geleerde, dr. G. Webster, van j het landbouwkundig biochemisch la- ~r— bora tor mm der Ohio staatsuniversi teit, is het dezer dagen naar zijn zeggen, gelukt langs kunstmatigs weg oen eiwit te produceren. nog op het nip pertje roei in *t eten wordt ge gooid zal de Ne derlandse televi sie die middag een uitzending geven van de traditionele Cup- j final in 't Wem- j bley stadion. I Dit jaarlijks hoogtepunt van j het Britse voet- balseizoen wordt deze keer gestre- den tussen twee minder bekende clubs, n.l.: Not- tingham Forest j en LU Ion Tpw: j .Dit zal. - echter. 'géén afbreuk doem;* aart de sfeer van- "déze- Wedstrijd, waarin vaak hardestrijd "wordt-ge leverd, die voorts gekenmerkt wordt door een voor ons land ongebruike lijke entourage,door community singing en naar .we veronderstel- 'i len ook dit jaar wéér door de aan- wezigheid van koningin Elizabeth. "Wel hopen wé op eeii minder on- i fortuinlijke afloop, voor- de beide doel verdedigers dan in: de drié voor tgaande jaren. In 1956 brak hierbij j Bert Trautmar» (Manchester City)- [gelukkig zonder dodelijke; afloop j zijn nek, in 1957 kon Wood (Man chester United) de wedstrijd slechts hinkende uitspelen en 'vorig jaar tor- pedeerde Lofthouse (Bolton Wande- ei's) doelman Gregg (Manchester \X OKGEXMIDDAG zijn er twee ■ir-A- extra TV-uitzendlngen. Van 3.304.30 uur verzorgt de NTS een rechtstreekse reportage uit het Concertgebouw Jn Amsterdam van de herdenkingsbijeenkomst naar aanleiding- van het overlijden van. dr. Eduard van Beinum. Van omstreeks 4A5 uur af wordt een reportage gegeven van de honkbal wedstrijd NederlandBel gië, die die middag in Eindhoven wordt gespeeld. Tijdens de bijeenkomst in het Con certgebouw wordt onder leiding van Bernard Haitink en met me dewerking van het Toonkuostkoor in Amsterdam een uitvoering ge geven. van het slotkoor van de Matthèus Passion en van het ada gio uit de achtste symfonie van Bruckner. Voorts zal door enkele sprekers de nagedachtenis van dr. Eduard van Beinum worden geëerd. De. camera-regie van deze uitzen ding berust bij Gijs Stappershoef. België en Frankrijk nemen het mu-' zikaie gedeelte van de herdenking rechtstreeks over. Voor de BBC wordt er een telerecording van gemaakt voor latere uitzending in de loop van de avond. ER zullen zondagavond op de te levisie toch flitsen worden ge toond van de 's middags ln Amster dam gespeelde voetbalwedstrijd Ne derland-België. Deze zullen te zien zijn ln het gezamenlijke programma „Sport in beeld'' dat zondagavond tussen 10.00 en 10.30 uur wordt uit gezonden. Hiermee is de televisie terugge komen op het aanvankelijk ingeno men standpunt om,- nu de KNVB geen toestemming wilde geven voor een rechtstreekse reportage, eenvou dig deze wedstrijd te negeren. (Advertentie l.M.) SHAMPOO Zeer.zédr zacht en toch grondig reinigend Maakt krukocht haar bij groot en klein Vanavond Radio ERNSTIGE MUZIEK 11.15 12.00 VARA. Het Brabants Or kest O.I.V. Hein Jordans voert uit dn kofjef Qme0 eH ',ulla van Pfo- JAZZ "■t07'30 VARA, ittichiel de Kuvter laat opnamen horen van Stan Gett fmm- «-V «n Jay Johnson, trombone KRO, Jazzrubrlek Tig tenor sax. 11.15—12.00 Guus Jansen Jr. en Ton Kool.** Optreden van d« UCHTE MUZIEK 6.208.50 VARA. Rambler». Ï.30—8.05 KRO. Grarn.platen verzoek, programma voor militairen. HOORSPELEN 7.55—8.55 VPRO. In «en vertaling van Dolf Spoor het hoorspel ,,De witte, villa" van Friedrich bnrrenmatt 9.Ü0—9.Z0 VARA. „Villa. Sidonia", GESPROKEN WOORD 8.1)5— 9.00 Hiiv. I. Eveneens een alt. zending voor de VVD, ditmaal «1, rechtstreekse reportage van de Jaar vergadering van deze partij waarop prof. Oud het woord voert. DIVERSEN 9.35—10.05 VARA. Politiek o.l,v. Adr] Kaan. cabaret T eletsisie reekeverzicht vatt het Journaal (8.00) opent het programma van deze avond. Daarna ïs er een pro gramma dat gewijd is aan de .70ste" verjaardag van Charley Ciiaplin <8-30), Tenslotte (9.00—10.00) wordt een ge varieerd programma van de Vlaamse TV vertoond It» telerecording. Muziek van het orkest Francis Bay. ZATERDAGMIDDAG VAN 3.30 tot 4.3» uur uitzending ran «te bijeenkomst ter nagedachtenis aan dr. Eduard van Beinum in het Concertgebouw in Amsterdam. Van 3.45 tot 6.30 uur reportage van de honkbalontinnetlng Nederland—Bel gië ln Eindhoven. Commentaar Bob Spaak, cameraregle Jan Dassen. (Aduertcntte l.M.) ZEG C AKOL, JE WEET TOCH WEL Z.EKEH DOT CLWE NIET KAN VER MOEDEN DAT AU-ES WETEN N A OVER Z'JN DlEF-ii 'Mif- JE WEET NU WAT JE TEGEN to'N broer moet zeögen als hu t£»u6komt; ROBERTS-IK SEN TWIN &EWEEST £N TOEN WEER WEGGEGAAN, NAAR LONDEN. £N GEEN WOORD HIER OVER waar miss DAY BU JOHN OUDEN PRftTE N «*r"jE HEBT K,. IK. HOOP AL- EEN DAT HgT NU ACH TER DE RUS IS, NATUUR- '£vy LUK PIEKER IK EROVER- 'N?7 HET 15'N BEROERD IDEE SiiT-sj DATJE BROER'n DIEF IS. MAAR LATEN WE WAT CHAM PAGNE DRINKEN EN OVER PRETTIGER DINGEN PRATEN ARM öA MO lï Ad f.b NttT HtLtMAAL y wt wtrf h inoü Nier wie ot ROLtTlL LüL»r DAT rtij E.Ê.W irtBREKCR. O HIJ HtÊfT LÊRtrt ORüWitfs tM D£ &tVAIS6C/HI>&flnD nsBcn öiu 0P>X IL CAP CAKhOn ZÖ ilOOJ ÖtHOlPLM Wl£ HAD OOKAUNMÊN DEjSKLN DAfÉLN MUZIKANT EEh ftRAND wttR irf OxPL rotNWEDtPRUMMCR Tt PAKKEN KRtGLN VQHOtH, wt de &uir in zijn rpoAi 'OjiKOltj HL&6ÊNAANÜEHOU 0f-N £N Of ZE HETNOb Effl KA'jT OPEN H^pN ^lAKEJI LEN PRDBEX&N en aldoor wakker Allej wat U verlangt van eet» pijn stiller vindt U in een "Akkertje" met geneeskrachtig micropoeder. "Akkertjes" - snel, veilig, zeker. VLISSINGE.V Kelner Wlm de Moor van een Terncuzcns restaurant, die dezer dagen had gemeend ln de moordzaak Axel aanwijzingen kunnen geven, is gisteravond wel heel erg geschrokken. De heer De Moor en de eigenaar van het res taurant, ide heer Hamelink, hadden aan de politie signalementen opge geven van een man en een vrouw die voor de moord by hen copieus hadden gegeten. Het scheen niet onmogelijk dat deze vrouw het slachtoffer van de moord was ge worden, De Moors schrik kwam gisteren op het ogenblik dat dit zelfde paar, een. vijftigjarige Belg k uit iMons en een circa 25-jarige vrouw uit Gent het restaurant weer binnenstapten. Pas., dinsdagavond .-hadden vzij in de krant, gelezen dat gij-: min óf .meer werden geacht bij de moord zaak betrokken te zijn. Zij hebben het geval sportief opgenomen en zelfs nog een aantal kranten met b.relaas van hun beweerde rol in drama meegenomen. Bij eenconfrontatie 'ra'et ver schillende voorwerpen die gevonden waren bij het onder Axel gevonden stoffelijk overschot, was de lieer Hamelink. al eerder op de dag te Gent tot de concLusie gekomen dat hjj de politie op een dood spoor had geleid. „Het was allemaal veel goedkoper en gewoner dan van die juffrouw' die in mijn café is ge weest" zei bij. Er wordt rekening gehouden met de mogelijkheid van de moord die te Axel eindigde met de verbran ding van een stoffelijk overschot en de dubbele Gentse moord gepleegd zouden 'ziin door Engels sprekende lieden. De in de Gentse Bennesfeeg Vermoorde serveuse zou in contact hebben gestaan met een zeeman, die in Londen zijn domicilie had. Twee Gentse kinderen vertelden gisteren dat twee mensen die Engels spraken, t hun de weg naar de Bennesteeg hadden gevraagd. In de kleding van j het te Axel gevonden meisje was I zoals bekend een Engels geldstuk gevonden. In Gent zegt 'men dat de i dubbele moord in de Lanteern wel- I licht een voorzorgsmaatregel was. [Al is er een groot verschil in op zet van de moorden. de jonge vrouw die bij Axel is gevonden was door een kogel gedood en de beide vrouwen in hét Gentse café kwamen door messteken om het leven wordt het toch mogelijk geacht dat men hier. met dezelfde aader(s) te doen heeft Vervolg van pag. 1 Het heeft er alle schijn van, dat prof.yj.de vfiuay-"- toen - zijn toevlucht heeft- genomen totdé 'gedachte nir. Toxopeus eventueel naar "het depar tement van .Volkshuisvesting te la ten verhuizen. Maar zou de VVD dit impopulaire departement accepte ren? Uit de buurt van prof.van der Grinten kwamen vóórts geruchten, welke aanleiding gaven tot niet ai te veel geestdrift voor een mogelijke polsing. Deze moeilijkheden, gevoegd bij de aanhoudende twijfel in dc Kath. Ar. beidersberveging of zoals het R.K. dagbiad het Binnenhof het uitdrukte „de nieuwe regering straks zal bestaan uit een krachtige groep van vooruitstrevende figuren, die bereid zijn ernst te maken met de uitvoe ring van wat KAB als essentialia voor het katholiek sociaal program ziet", maken aannemelijk, waarom de stemming rond dc kabinetsforma tie gisteravond even beneden het nulpunt dreigde te daler. Vanmorgen heeft, professor de Quay echter nieuwe moed gevat. Hij begon zijn dag met het polsen van mr. Bh.' van Campen voor het mi nisterschap van Economische Zaken, waarvoor deze reeds eerder onders hands, was benaderd. Men rekende op diens ja-woord. Hij was toen voornemens in de loop van de dag nog meerdere personen te spreken, maar de hoop dat hij voor het week einde gereed kou zijn had hij zo werd in zijn omgeving toegegeven opgegeven. 54 kor GEBALD B DUETT vreemde gedrag van mevrouw S. Maar misschien is hij bang dat ma- Zij staarde naar de grond, ver-, ward door zijn nabijheid en be vreesd voor wat hij zou zeggen. Het is te gauw. Het kan niet waar zijn. Zó gebeuren) de dingen niet. „Het zal u wel niet interesseren. En ik zal u misschien weer boo.i ma- „Dan moet u het maar liever ook gelijk in, maar je interesseert je Toen zij er binnenging had zij hot gevoel alsof zij? buiten de tijd, in een trillende, lichtende stilte trad, waarin het wezen van verstreken eeuwen en van eeuwen die nog ko men zouden, was gedistilleerd. Het late zonlicht, gekleurd door de grote gebrandschilderde ramen viel schuin op de betegelde vloer. Het onver biddelijke, langzame tikken van de torenklok leek het kloppen van een onsterfelijk hart. Ze vergat haar plan om de graf schriften, de graven, de liggende, uit steen gehouwen figuren te bekijken, ma de brief zal zien en anders weet maar zonk op een kerkbank neer en ik het ook niet, het is wel ver- liet de rust op zich neerdalen w'-nd, omdat ik niet geloven kan Ze werd opgeschrikt, teruggeroe- dat zy het soortvrouw is dat hem pen van een lange tocht, door het gelukkig zou kunnen maken. Maar geluid van voetstappen die over het mannen zijn zo eigenaardig. Je denkt middenpad naderden. Ze hielden op. misschien dat ik er niets mee te ma- Ze hoorde'een stem. een stem die ze ken heb, en in zekere zin heb je daar zich heel goed herinnerde. De stem afneem Boez&iDertywer&xsr&t PY vea VERTROUWENiN. ECfïTZO-N fteRD£ BU$/NZSSMANt UJ&TJ£ (00. f ory HYZÓ7,DAT(f< ofynooRByu oioesTVERvoeooN, AltfT&lWHElA/V. 1 EN ///ifT? B&V/KDAO NA TUURiyx, K/DDo. {KZAt2/£NMT<* VCOROE EiCENtVW, KYKcN tK SNAP ff ET. MAAR VAN D.4NKU r tfl/M.'HErfSAUE&V l SiOeftYK OOiJEH/ER AANpE slag TEkRyo&v. umrt - PE FEDERATfEH'/C NOMEN TEEL SEEN WEDSTRyDEN Tier ÖUiTENLANOERS ÖRGANfSE&EN. PAAP NEBBEN IVE VEEL SLECHTE ERVAN/NEEN ME£<F£HA£>t er onwillekeurig voor, hij is toch een vriend van ons en bovendien papa's compagnon. Papa hoest een beetje, ik geloof dat hij er meer van weet, maar hij doet zijn mond niet open en ik durf niets te vragen; af gescheiden van alles is het hoog tijd dat'hij. op zondag weer eens komt lunchen, maar misschien mag hij niet van haar. Ik wou dat je weer thuis was, ik heb je erg veel te ver tellen, misschien vertel ik je een geheim en dan kun je me een of an der goed advies geven, lieve oudere zuster, ik ben immers nog maar een kind' zoals mama voortdurend zegt, hoewel bijna een en twintig! Mama bad woorden met de keukenmeid gisteren, maar het' is gelukkig weer overgewaaid en alles weer in orde. Nu moet ik eindigen, met veel liefs 5 van je liefhebbende zuster, Catheri- ne. Lieve Sara, schreef Catherine, ik Sara had deze brief in haar corsa- ben blij dat je je amuseert. Hier is-ge en io haar gedachten toen ze za- niets nieuws, er gebeurt hier nooit terdagmiddag op een van haar een iets en we missen je allemaal erg, zamc wandelingen, de kerk van Me lk Vooral. We verwachtten deze. zon-' onthorpe ging bezichtigen. Zij had niet zeggen." zei Sara met heldhaf tige vastberadenheid. „Ik moet," zei hij, bijna boos. „Ver geef het me, maar ik moet. tl bent het mooiste meisje dat ik ooit gezien heb.". Even heerste er stilte tussen hen, en toen, alsof hij zich bewust was van de anticlimax, voegde hij er op een wanhopige, verslagen toon bij; „Dat is alles." Zij sloeg haar ogen naar hem op, verlegen, met een onvast glimlachje. „Maar dat is héél veel, niet, meneer Linton?" Hij deed een snelle stap naar haar toe. „Nee, zeg niets meer. Nu niet. Het is te gauw." Toen ze zich omdraaide zag ze Patience Druid uit het huis komen, haar zoekend. dag Robert zo half en half, maar hij kwam niet, het is nu al meer dan drie wefc^n geleden sinds jij en ik hem zagen en geen brief of iets. Natuurlijk heeft hij geen enkele re den om mij te schrijven, maar het lijkt toch enigszins eigenaardig al les welbeschouwd, ik bedoel dat niet bijzonder veel fantasie, maar kerkinterieurs, vooral als er geen dienst.was, hadden een eigenaardige van Edward Linton. „Is er iets? Voelt u zich niet goed?" Zij keek hem verward aan. „Ik geloof dat ik droomde. Hoe laat is het?", „Ik wachtte buiten op u," zei Ed ward Linton. „Ik zag u naar binnen gaan. Dat vindt u toch niet erg?" „Er was hier een jongeman," zei Sara. die een vervagende herinne ring trachtte vast te houden. „U was het niét. Hij heette David, Hij daeht dat ik zijn moeder was." Ze huiver de even en stond op. „,1a, u hebt echt gedroomd," zei Edward vriendelijk. „Zullen we weer naar buiten gaan, in de zon?" Onderworpen, -wat suf volgde ze hem naar buiten. Toen zij het portaal bereikten wendde hij zich tot haar en raakte haar hand aan. „U gaat maandag naar huis. Misschien is dit mijn laat ste kans." „Ja," zei ze. „Ik geloof dat u weet wat ik zeg gen wil." „O ja? Ja. misschien wel." „Nu —,dan „Maar u moet mij nog wat tijd ge ven." Hij greep haar arm«| -ma» bekoring voor haar. De kerk van en keerde haar naar zich toe. „d** St. Gabriël stond apart en afgezon- durf ik niet te doen. t Is nü of nooit, derd, verborgen achter bomen en Ik ben helemaal van u vervuld. Ik hoge heggen en alleen de torenspits kan aan niets anders meer denken, was van de weg af zichtbaar. (wordt vervolgd)

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1959 | | pagina 1