NEHROE'S DROOM Situatie bij formatie heel moei Excuses Per 1 mei: direct boeten Jaloers op boven- zestigjarigen ■qrazj Pauselijke zegen Samen ju et de verheven kijk er voor blijvend mooie handen Geen TV van TT h ard horext 1 cr. Vanavond Sir Harry JL.amicler TV-voetbal op 2 en 6 mei Adenauer en Heuss leggen geschil bij Euro-Doros /SrKdfnke t 25* ZemUijdri.di door FRAf IK GODWIN SBS China krijgt nu „groene muur" Tijger verwondt dompteur Roermond in juli naar stembus 0£ D6GHTEH5 VAN MEVROUW PEACOCK Dinsdag 21 april 1959 DE gevoelens in India over het Chinese optreden in'Tibet vinden een totaal onvoldoende weerspiegeling in de uitlatingen van Nehroe over dit gebeuren. De toon van Neliroe is geleidelijk "wel wat kritischer geworden, vooral in zijn verwijten aan bet adres van de Indische communisten wegens bun slaafs nabauwen van wat Pe king over de actie in Tibet zeglmaar ten opzichte van China necnil Hij een .voorzichtigheid in acht. die grenst aan vreesachtigheid. Vele van zijn naaste medewerkers zijn heel wat minder ingetogen. Zij laten bun gevoe lens de vrije loop. China, zeggen zij, is bezig aan het bestaan van een volk een einde te maken; zulks, zonder dat daarvoor enige steekhoudende reden kan worden aangevoerd. Want de weinige miljoenen Tibetanen kunnen'nooit een bedreiging zijn van de vijfhonderd a zeshonderd miljoen. Chinezen. Het is waar, dat Tibet vanouds officiéél deel uitmaakt van China; maar evenzeer respecteert'.van ouds de regering te Peking het feit, dat de Tibetanen een apart volk zijn met eigen levensgewoonten en levensbeschouwing. Aan die respectering komt nu klaarblijkelijk een einde. Voor Indië'met zijnbontkleurige bevol king ia dat al moeilijk te venverken; maar minstens zo erg is.,dat voortaan aan de Himala japassen zwaargewapende en arrogante Chinezen zullen staan inplaats van veelszins verwante en welgezinde Tibetanen. Het is in India maar al te bekend, dat blijkens officiële Chinese "land- kaarten beiangrijke delen van Nepal. Boetan. Sikkim en Indië worden ge rekend, eigenlijk tot China te behoren. Er zijn officiële protesten tegen overhandigd, maar de Pekingse machthebbers. Hebben zich nooit verwaar digd. er op te antwoorden. In deze dagen zullen velen in'India dénken aan de woorden, die Neb roe in 1950 sprak. n.l. dat Indië een verzwakking of overschrijding van de Himalajagrens niet kan. toeiatem ONLANGS hebben wij betoogd, hoezeer het neutralisme van Nehroe in deze dagen in het gedrang komt. Met dit neutralisme is het iet of wat een vreemd geval, Men kan het misschien nog het beste vergelijken met het oude Amerikaanse isolationisme, hetwelk er van uitging, dat alle moeilijkheden en alle oorlogsdreiging in de wereld het gevolg waren van de-eerzucht en vechtlust der Europeanen. Welnu, deze Europeanen moesten het onderling maar uitzoeken. De koude oorlog (heeft Nehroe meer dan eens gezegd) is een zaak. die het Westen aangaat. Indië staat er huiten. Tegenover de Europese spanningen stelde Nehroe het ideaal van een harmonieus en veilig Azië; bet grote werelddeel met vroeger ver achte heel of half koloniale volken, nu sterk en vrij. Een achterdeurtje had Indië overigens van de aanvang af opengela ten door de handhaving 'van zijn deelgenootschap aan. het Britse gemene best. Nehroe heeft het verschil tussen ideaal en werkelijkheid altijd wel gezien. De betrekkelijke zwakheid van Indië is hij zich bij voortduring be wust geweest. Indië is een land roet grote mogelijkheden, maar het moet tijd en het moet rust hebben. Voor oorlogvoeren is het niet bijzonder ge schikt. vooral niet omdat Pakistan met zijn strijdbare Mohammedanen zich als een aparte staat heeft geconstitueerd. Het mag wel zo worden gesteld, dat Nehroe door zijn neutraliteitspoli tiek vooral China op een afstand heeft willen houden. Als Tibet van het zui- den uit niet bedreigd werd, waarom zouden dan de Chinezen van het oosten uit zich aan moeilijke operaties in het woeste hoogland .wagen? Jaren ge leden zijn Nehroe en Tsjoe En-lai te Peking ook zo ongeveer overeengeko men. dat China Tibet met rust zou laten. Nehroe zegt nu niet openlijk, dat China woordbreuk heeft gepleegd, maar andere Indiërs zijn zo scrupuleus •niet. Zij noemen de Chinese overval verraderlijk en vergelijken Tibet niet Hongarije. rlraag hebben we de boven-zes- V-J. tigjarigen gistermiddag hun eigen door Gé Goudswaard gepre senteerde programma van „Zestig minuten voor boven de zestig" ge gund. Wel hebben we het er naar luisterende betreurd dat deze uit zending niet op een uur de ether in ging waarop veel mensen (die nog geen zestig zijn) de kanr hadden gehad ervan, te geniéten. Daar was in de eerste plaats het huldebetoon aan Willem van Cap- peilen, die gisteren zeventig werd, voor. de hoorspelen die hij heeft ge schreven, vertaald, gespeeld en ge regisseerd, We. hoorden opnamen van de jarige in de transfovmatie- schets „De brand in de Jonge Jan" en een fragment uit een van de honderden afleveringen van ,.De verdere avonturen van Ome Keesje" compleet met de stemmen van. Arie en Daantje. We vertellen dit niet om hen die niet hebben kunnen luisteren ja loers te maken, maar in de hoop dat Gé Goudswaard kans zal zien een soortgelijk programma ook eens in de avonduren,, bij voorbeeld tus sen 7.00-8.00 uur te presenteren. W.Jnn. IN dé uitzendingen in de Engelse i taal van" Radio Moskoü' ko'mt tussen drie en tien. mei een quiz programma,waarmee de winnaar OP zondag 17 mei (eerste Pink sterdag), zal 's avonds om acht uur paus Johannes het slotwoord ch de zegen uitspreken in de uitzen ding- „Ven! Creator" die door de KRO wordt uitgezonden. Aan deze uitzending zullen hoge R.K. geestelijken medewerken q.m, de aartsbisschop van Utrecht. O t Advertentie l A? 33 amen met de keizer'* -is de titel van een wekelijks televisie-programma,, dat de Japanse (commerciële) -televisie gaat uit zenden. 'Do bedoeling is de keizer in dit een tiendaagse reis naar de Sovietprogramma dingen over Japan te Unie kan minnen. De vragen'zullen betrekking hebben, op het zeven- ondanks huishoudelijk werk jaren-plan. Onderhandelingen tussen de orga nisatoren der TT-races en - de NTS hebben niet tot het resultaat mogen leiden, dat de televisie een directe reportage zal geven van de aces die dit jaar in. Assen zullen TEN dienste van hardhorenden heelt de BBC een begin ge maakt met het verstrekken van ge stencilde samenvattingen van toneel stukken die voor de TV worden ge bracht. Het Britse Instituut voor Hard horenden heeft reeds enige tijd ge- zocht naar mogelijkheden om TV- spelen en vervolgverhalen voor kin- j deren beter begrijpelijk te maken j voor hardhorenden. j In. januari 'was men zo ver dat in samenwerking met de. BBC een uit- treksel kon worden verzonden over het stuk ,.The sleeping Clergyman". Er meldden zich 5000 personen en instituten aan die hiervoor belang- j stelling hadden. j De samenvattingen, dié de kijkers j ruimschoots voor de tijd" van uit-j iT^„„w zending ontvangen, kunnen worden opera vergeleken rue.t de braille-editie van ----- het Britse radio-programmablad ..Radio Times", waarvan sedert 1927 elke week;een. editie in braille ver schijnt.' laten zien, waarvan hij niet in de gelegenheid is geweest in eigen per. soon kennis te nemen; Een grote farmaceutische fabriek draagt dé kosten van dit program ma en heeft hiervoor het recht ver worven bij het begin en het eind reclame voor zijn produkten te maken. „Wé.zuilen hiervan, .uit eer bied voor de verheven kijker in het keizerlijk paleis slechts een zeer be scheiden gebruik maken", aldus de fabriek. H A N O C R E M E de onzichtbare handschoen Radio S.30-10.15 KRO. Concert door het Ra dio PhiUiaTittonisch OrJcest oJ.v. Ber nard Haitink met de Zwitserse rdoliste Christa Zeclierle. Werken van Hayttn, Mozart en Divorsjak. 30,15-10.30 AVKO. Met Michael Haydn kwintet voert van deze componist uit het kwintet in G ffr. Il.21-i2.00 AVRO. SJotuitzending in de reeks Venster op de Hedendaagse muziek door Tun de Leeuw. 11.30-12.60 KRO. Het Nederlands Stu denten Orkest o.l.v. Jan Brossen speelt de symfonie no, 2 in Bes gr. van Schubert 9.15-9.45 AVRO. In „Zwerftochten door Operaland" een uitzoniHnjr gewijd aan de bas-baritou ftextato Capecchl. LICHTE MUZIEK 1.35-8.30 KRO.Programma-van geva rieerde grammofoonplaten. 8.05-9.15 AVRO. Muzikaal rnadselpro- gramma getiteld „nat zit weer fout" (laatste uitzending in dit seizoen). DIVERSEN 1.05-8.05 AVKO. Radiospel „Alle* op één kaart". Televiste weproverzicht (8.00) rDURNAAL en Jl openen het programma. Hierna een nieuwe aflevering van Walt Disney's educatieve tekenfilms, deze keer gewijd aan de hond (8.20). Vervolgens een do cumentaire film waarin het probleem van lawaai in de moderne industrie aan de orde wordt gesteld (9.05). Tenslotte de hoofdfilm van deze avond „Het grote geheim", waarin het evangelisatiewerk in.een grote Engelse havenstad het cen trale onderwerp is (9.20) VORIGE week wekten sommige persberichten de indruk, dat Indië en China op het punt stonden, een afspraak te maken over Tibet, die het de Dalai-lama mogelijk zou maken, naar Lhasa terug te ke ren. Een beetje aanpassen moest het land zich wel, maar het eigen wezen zou toch niet. worden aangetast en de autonomie, zou uitdrukkelijk worden bevestigd- Thans is er alle reden om te veronderstellen, dat deze berichten een soort proefballon waren. En deze ballon is niet opgegaan. De Dalai-lama zelf, die heette tegen zijn zin te zijn ontvoerd, heeft sinds dien duidelijke verklaringen afgelegd. Het was onmogelijk voor hem om te blijven, zei hij, omdat een anti-religieuze Chinese campagne er ai lange tijd op was gericht, het Boeddhisme le doen verdwijnen en de Tibetanen, die daf wensten, te verhinderen in een van de A'ele kloosters Ir gaan. De DaJai-Jania, wereldlijk- en geestelijk leider, voelt zich zo ongeveer als een Paiis,. die wordt verhinderd, het rooms-katholicisme te onderhouden. De Chinese anti-godsdienstigheid past geheel in het communistisch sire- yen in wijder verband. Natuurlijk .kan men in Peking zeggen, dat het' Boeddhisme in zijn Tibetaanse vorm. het land achterlijk en dom houdt, maar de Tibetanen voelen er kennelijk niets voor om legen hun zin door Chinezen zalig té. worden gemaakt. Er kan aan worden ine gevoegd, dat'de Indiërs daar ook geen begrip voor hebben. De Chinezen hebben weinig ach ting voor de Indiërs, eri Nehroe weet dat. Hij weet ook. dat het grote Indië. veel. verplichtingen heeft, niet in de laatste .plaats tegenover de half onaf hankelijke Himalajastaatjes. En hij ontkomt er niet aan, meer naar bet Westen te kijken, nu het Aziaten zijn. die zijn droom in rook doen opgaan. directe belangstelling voor de races missen. Men heeft dé motor-enthou siasten nu eenmaal liever langs het circuit dan thuis aan het TV-toe- S stel. i Van jaar tot jaar zal worden i overwogen of van dit standpunt zal worden afgeweken. Gisteravond besteedde de BBC' Home Service een vol uur zendtijd aan Sir Harry Lauder cn 2ijn nog steeds geliefde liedjes. De zangers van het BBC-koor en de musici van het BBC Scottish Orchestra en het BBC Variety Orchestra. geleid door de: dirigenten Ian White en Paul Fervoulhet, hebben tal van de liedjes nog eens laten horen. Natuurlijk wa ren er verder uit het rijke archief van de BCC opnamen van Sir Harry Lauders stem. En zo hoorde men - oude favorieten als ..Keep right on toestel, kunnen na de teleurstelling j till the end of the road" en „I love van verleden zondag troost putten a lassie, a bonnie bonnic lassie", en uit het vooruitzicht dat de Neder- liedjes over the ..heather" en over d Vervolg van pa**. 1 vuil /.ijJi «Biuraiowu' u«3 .viiguuiibu - -"-™—-- v" II»— - -» eeXiefd Üedieszatiger en -schrijver.daarvoor na vele. vergeefse polsin- l worden opgeheven, zoals aanvanke- T fi'n" nirrifiliil, V-» ^1-, „f Kil. .1- U .11 HARRY Lauder was 'n Schot van heel eenvoudige afkomst. Maar i worden gehouden. De organisatoren I hij overleed, enkele jaren na de oor van de TT .willen echter niet de log, als Sir Harry Lauder. En die adeldom bad hij verkregen op grond van zijn verdiensten als ongemeen Voetballiefhebbers, die ie- veris bezitter zijn van een TV- gen eindelijk een kandidaat bereid heeft gevonden. Daarom hoort men ock wel verluiden, dat de CHU er misschien genoegen mee zou nemen, dat het departement van Zaken Overzee, dat thans door haar geest- BONN President Heuss en bondskanselier Adenauer hebben hun geschil bijgelegd, over de opmerkin gen van laatstgenoemde over het presidentschap, zo heeft een woord voerder van de regering maandag: verklaard. De twee staatslieden hebben brie ven gewisseld, nadat Adenauer in een radiorede verklaard had, dat in het verleden de bevoegdheden en de ver antwoordelijkheid van het president schap zowel in binnen- als buiten land onderschat warenVan welinge lichte zijde is verklaard, dat Heuss een verklaring geëist had voor deze opmerking, omdat hij van mening was dat deze een blaam wierp' op de wijze, waarop hij in de afgelopen tien jaar het presidentschap vervuld had. DEN HAAG De politieagenten ,i -- --- in een aantal steden en streken ran la nose televisie op zaterdag 2 mei j ..laddies"; liedjes vol rollende r's en ons land zullen per 1 mei incasseer de Engelse Cup Final uitzendt (van i scherpe g's, zoals men die in Schot-ders gaan worden van de boetes, deze uitzending maakten _\ve reeds iand hoort; Voorts was er een galerijwelke worden opgelegd voor eenvou- melriingi en dat op woensdagmiddag van stemmen (van. Churchill tot eh dice verkeersovertredingen. Want 6 mei eveneens uit Londen de ont- :met Sir Harry's vroegere manager met ingang van die datum zal men moering EngelandItalië op het -- scherm komt. Bij het eerste treffen zal Wim de Gruyter voor commentaar zorgen. Verslaggever bij de tweede wedstrijd is Ir. Van Emmenes. TOM MAN DER S, geassisteerd door Aart Brouwer en Marius Monka zullen de Nederlandse bijdrage leve ren tot het Eurovisie Iustrumpro- grarama op zaterdag 6 juni aanstaan de. Elk van de 12 aangesloten landen biedt die avond een brok van vijf minuten amusement van eigen bo dem. Torn Manders zal uiteraard in zijn Dorus vermomming op het scherm komen. Zijn keuze is ge vallen op de parodie van een mond- harmonica-trio. die'hij drie jaar ge- leden al eens in een VARA TV-uit- i mei zendtijd" te'ruilen..'Op'1 mei zal zending uit Saint Germain des Prés i de VPRO noch van 7.30-9.00 uur heeft gebracht. De parodie duurt I poch van 10.40-11.00 uur in de ether j drie minuten en daarvoor zit een I zijn. Daartegenover zal de VPRO' gloednieuw pantomimisch aanloopje f op vrijdag 8 mei' ononderbroken I van twee minuten. (zendtijd hebben vari ,7.30-11.00 uur. secretaresse, zijo nicht Gretha» verdere justitiële acties kunnen die verhaalden over wijlen Harry voorkomen door maar meteen te be- Laurier. taien. Voetgangers kosl hel een rijks- Zo n BBC-uitzending is overigens daalder, fietsers en hroinmers* moe geen grote bijzonderheid: rogvlma- ten er twee betalen en de gemotori- tig kan men uit Londen iets van dit meerde weggebruiker zullen er drie kaliber en peil horen. Maar we sig- j„ de hand van de agent moeien naleven het hier omdat ook in Ne- leggen. derland toch wel (lot dusverre ver- t. *j;„__.H aTs° w!{te CpluiStaDk°SM=n Lb„ alk dl ovlrtreding presario's, publiek-van-toen VARA en VPRO zijn overeenge- komen op vrijdag 1 en vrijdag 8 Hu ONrK£riDE. Hgr NaruuR LUK. HU PROBEERDE 'M ZELP5 IW'JS TE. MAKEN DAT HET HELEMAAL "ti VERZINSEL WAS VAN JOU, EN...MAAR, NU WIL 'K ER. NIET MEER OVER PRATEN,'HET WAS APSCHUWELUK IK KON NIET ANDCOS. JOHN MOEST CUVE TOCH VÉRKLARIN© SEVEN VOO M'N GEDRAö? »k DACHT DAT IK WO-VAN HEM ZOU ZUN ALS IK H£M RONDUIT VgRTEi.De DAT IK OP OÊ HOOSTE WAS VAN Z'JN BAND DAAR o nee_? diljoihuê/h IA6 Htr 6É.L1JKI Lrt NU W£df HÜ OOK paf vut Nier £C«r VA5T6fcÖ0NDLN vjwtr*\ JA W£ MOLRN Her LWIJótrt 0PL£©GL«N.' J£ H£BTDLZtlfDt HLtRLN aam al^ öu ol overval tfi iKHAPlt NDóZO ófcWAAWHUWO! iOMmê. IDIOOT K. vJE.tr VVtL WAAR Hij MAAR «IJKT IK DACHT DAT fittMAND HtölKiOfAbEtN VLCK op Mijn ncü5?waar HUK)t NAAR? MücKcJH /VAAK DRIE AyONDcN IN DE A)££K GA VEN W ££N VOORSTELUNG. DfE M&TkJORSTELE* EtGENLYK N/ETS TE N\aKEN HAD PD/£KtAA}/£7= UJZRDIK DAN OF- GENONEN W "WHBLAN'6 c/kcos '/K KREEG DE SCHONE öy- ASAAM VAN TWOiSH /e. roRo vanmege FiyN BERUCHTE KOPSTOTEN N'N SNOR SSSiua etgangersoversteekplaats. van een rijdende tram springen, gebre ken aan de fietsverlichting, onbe heerd laten staan van een fiets, stop pen bij een hoek of bushalte en overtreden van parkeerverboden. PEKING In' de Chinese, provin cie Kansoe en in het zelfbesturen de gebied Ningsia in NoordWcst-China is men bezig over een afstand van. 2.ÖOO km een ha eg bomen te planten. Men wil deze gebieden zodoende be schermen tegen de winden uit de Gobi-woestijn, die zand meevoeren. Dit jaar zal men met de eerste 1.000 km van de „gróte groene muur" ge reed komen. verwant Helders wordt beheerd, zou blijven voortbestaan en niet zou lijk in de bedoeling lag. Aangezien de overzeese rijksdelen echter reeds hebben doen weten geen prijs te stellen op behoü'd van dit departe ment, moet ook deze oplossing wei nig aanlokkelijk worden geacht. In de omgeving van de forma teur'werd vanmorgen dan ook rond uit toegegeven, dat de situatie heel moeilijk was. Al 'zag men de for mateur zich vandaag toch nog niet opmaken om in Socstdijk voor zijn ópdx-acht te bedanken. Volwaardig partner DEN HAAG. De Kamerkring 's-Gravënhage van de CHU heeft aan mr, H. K. J. Beertiink, voorzit ter der> Christelijk Historische Unie, een telegram gezonden, waarin de kring verklaart,, geheel achter het standpunt vhn mi;. Becrnink te st&an. De kring is van mening, dat de CHU slechts bereid kan zijn tot medewerking aan een kabinet onder voorwaarde, dat zij als volwaardige partner wordt- erkend. PAKIJS In een Parys circus heeft gisteren een tijger een luipaard gedood, waarop een andere te hulp geschoten tijger dc dompteur aan viel. De dompteur Michel Makrosow was bijna klaar met de repetitie van zijn nummer, een pyramide. Toen het nummer het hoogtepunt bereikt had, sprong de tijger Whisky op het lui paard Kitty, haar verbitterde vijand. De twee beesten rolden al vechtend over de grond. Makrosow probeerde ze te schei den met een spies. Toen hij zag, dat dit niet hielp, greep hij Whisky bij haar pels. Toen de tijger Caesar zag, dat zijn lief zo behandeld werd, schoot hij te hulp en beet zich in het been van Makrosow. Nog zes beesten sprongen van hun tronen" om zich in de strijd te men gen. Een andere dompteur schoot j\/f IJN: któuuj had gezegdr 1 „Kom roe om uier uur even hu Zen, by de kapper." Maar toen ik er precies op tijd binnenstapte, tuerd er nog aan haar gewerkt. „Wacht een ogenblikje," riep ze uit de stoel. Xfc ging zitten in.de aap gelo geerd. Want ie voelt je verschrik kelijk over de hand op zo'n plaats v:aar het vrouwelijk schoon in voor bereiding is. Een dure herenkapsa lon vertoont nog een vergelijkbare absurditeit,maar daar ben je ten minste nog onder soortgenoten. Al leen de lieve meisjes die zijn opge leid oni allerlei volstrekt overbodige excerciiies met je nagels utt te voe ren, wezen uit eigen aanschcniwing, hoe pasja-achtig menige man daar eindeloos aan zich laat jrutselen door nijveren omringdvadsig, ach ter overliggend, gelijk een absolute monarch, die klaargefriseerd icordt voor een flatteus uurtje op de troon. Het boeiende is, dat je iw de spiegel al die koppen ziét veranderen. Me neer Kneut van de Handels Bank lijkt, als de kapper onder het knip pen zijn kuif anders groepeert, plot seling op de domme broer van Ras- poe tin en zodra de kam het peen- haar van die magere reiziger in theeserviezen even over zijn voor hoofd heeft geschoven, wordt hij meteen een fanatieke Britse monnik, fel gebrand op de dood van Jeanne d' Are. Maar m zo'n damessalon kijk je, als man/minder onbekommerd rond. Er hanvi de sfeer van een kliniek, tcaar het gaat oni. levert en dood. Hier wordt intens en wetenschappelijk ge- ezeld aan de schoonheid, die nu een maal tot de verdoemde plichten van de'vrouw behoort. Over de rand van mijn tijdschrift zie ik een hele rij gevallen in be handeling: een dame met een be- moddérd gelaat, een dame met een hoofd vol schuim, een dame die ge pijnigd wordt met een mechanisch vibrerende zuignap en een dame on der dc droogkap. De opper coiffeur, trtt als een chi rurg, gaat met een blik, die van el ke charme de dubbele bodem kent, blasé langs de bedden en geeft korte, ondoorgrondelijke bevelen aan zijn ondergeschikten. Hy is de ry net.Zanps geweest ais de fieuj- opengaat en een vrouw bin nentreedt, met twee jongetjes. „Ik kom alleen even afspreken," zegt ze. De kapper haalt er een dik boek hy- - t Tentiyl er overlegd wordt, kijken de jongetjes rond met een alleszins begrijpelijke verbijstering. Ze zijn kennelijk broertjes, naar schatting i vijf en drie jaar op de wereld. Eerst bezichtigen zij de bemod- derde dame. Het schüimhoofd vinden zij ver-. volgens, getuige het lachje van ver- standhouding dat zij wisselen, een sterke grap, maar naar de patiënte, tuier konen mechanisch war den ge vibreerd, kijken zij bezorgd, als toe- schouwers. bi.i een verkeersongeval. ■Moeder is ginds nog in gesprek als ze, hand in hand. zijn toegekomen aan de dame, die, met de helm gebo ren, nog steeds onder dc droogkap rit. - Zij glimlacht. Eeti nogal royaal uitgesneden blou se draagt ze en zij is wat de Duil- sars bij' uitzondering met tact „volslank" noemen. Daar ze het zeer warm heeft is alles teat beneden de kap en boven de blouse te zien valt, sterk rose getint. Het kleinste jongetje kiikt zeer geboeid en zegt dan. roet het nood lottig associatiet?ermogen van een kind: ,,'n Varken." Hij heeft doordringend stem metje. De glimlach van de dame ver dwijnt dan ook op slag en haar blik wordt- koel. Daar heeft het jongetje geen last van. Maar zijn broer, al wat ouder en dus dichter bij dc be leefdheid, die een volwassene doet verzwijgen wat hij waarneemt, voelt dat er iets mis is. HU geeft het ivurm een stomp, doet een stap naar voren cn zegt op excuserende toon: „Ach roevrouiv, hij is nog zo klein. Hij noemt elk beest een varken." KRONKEL ROERMOND. Omstreeks half juli zal men in Roermond en Maas- niel door de samenvoeging van deze twee gemeenten opnieuw naar met losse patronen. De beesten kal-stembus gaan. Nu telt de raad. van meerden. Gewapend met metalen Roermond eenentwintig leden en cue - j «..li.... T1.L rtuami'fl circusknechtcn I van Maasniel dertien. De nieuwe raad zal echter 23 leden hebben. De staven herstelden gauw de orde. - t>a„„ Makrosow is in ernstige toestand j Partij van de Arbeid bezet m Roei naar het ziekenhuis overgebracht. mond twee zetels. dooi GEBALD BULLETT aspecten onder het oog zien. Zijn Inderdaad had dietwijfel Sara telkens bekropen^ maar deze mor gen had alles goed gemaakt, ten, dit geluk te beurt was gevallen: liefde op het eerste gezicht, cn niet haai-, die er zo vurig naar verlangde. Ze zal wel gauw gaan trouwen. Eft dan Julia misschien wie weet? En ik zal alleen met mama achterblij ven en oud worden. Een slaperige stem uit bet bed mompelde: „Moeten we al opstaan. „Och nee," zei Catherine, die vlug met haar handdoek In haar hand, naar het bed liep, „maar val. nu niet weer in slaap, alsjeblieft, ezeltje, als je tenminste wakker kunt blijven. had zijn uitwerking niet gemist. Eerst had zé talloze excuses voor hem gevonden, maar nu kon ze zijn ge- „Ja papa. Maar ik kreeg vanochtend drag niet anders zien dan als een ker, daarom" ben. ik maar opge staan." „Heel prijzenswaardig voor zei Sara, J een een brief. U weet wel,"waar mama afwijzing, vriendelijk en misschien jong meisje," zei ra' zo nieuwsgierig naar was." verdiend, maar daarom niet minder gen om naar de kerk ie o- „O. En heb je al met je moeder tragisch. Wat had hij anders moeten het het vooruitzicht van gepraat?" Schuldig naar de grond doen dan haar ontwijken, daar hij preek, dat je zo opwindt, ue e starend, schudde Sara haar hoofd. klaarblijkelijk geen behoefte had „Ja, papa," antwoordde Catherine. „Je beseft wel dat het liaar zou aan haar affectie? Zo redeneerde ze „Wat anders? Maar misschien leidt kwetsen als ze van ons gesprek hoor- met zichzell en. trachtte .strikt recht- dominee Garnish de dienst vandaag, de? Deze zaak moet met de grootste vaardig te zijri. Maar haai" gevoel Hij is veel beter, zegt Julia, in weer* zorg behandeld worden, kindje. Wat kwam nog .altijd in opstand en bleef wil van Budge." zich in de .dwaze droom, verdiepen. Het weerzien zou vóór beiden pijn lijk zijn, dacht ze, maar de mogelijk heid dat hij ten slotte misschien toch niet zou komen vandaag, was een marteling. Hem alleen maar'te zien zou al iets. zijn, bijna alles. „Ben,je wakker, Sara?" Ze ging op de rand van het beo zitten en vestigde een blik vol ver wachting op Sara. „Het is zondag, zei ze weer. „Ik kan het bijna met uithouden.'Sara." Haar uiterlijk was in tegenspraak met haar woordeft- Het kleine, levendige gezichtje, om geven door haar vlammend roae ook voor jezelf besloten hebt, je begrijpt wel dat er van een officiële verloving op het ogenblik nog geen sprake kan zijn. Laat ik je deze raad geven. Laat de jongeman een voor wendsel bedenken om in Newtonbu-, ry te komen en dan vandaar uit op gepaste wijze een bezoek komen brengen aan juffrouw Sara. Als alles goed gaat zullen we hem dan uitno- ze uit bed, sloop door de kamer en digen om een paar dagen te komen trok de .gordijnen open zodat de logeren. Als het nodig mocht zijn, zon naar binnen scheen. Toen nam zal ik. het zelf voorstellen. Maar- al- ze. de lampetkan, goot water in de les wat je mij zojuist verteld hebt, kom en begon zich te wassen; het hy. liefje, dat ben ik nu al vergeten. La- speet haar dat ze dat niet luidruch- „Ik weet niet eens zéker oï ik er ten we. dat zo afspx-eken. Zijn komst tiger-kon. doen. Het was stil in huis, nog wel naar verlang," zei Catherine, zal voor mij absoluut onverwacht xx iemand was wakkeren een directe en' haar gezichtje betrok. „Het aanval op Sara's slaap op. dit Uur tamelijk griezelig" was tegen dc regels. Maar er was „Ik denk van wel, Kitty.,'. natuurlijk een kans dal' ze, met wat „Ach ja, ik verlang' er ook naar..:, clandestiene aanmoediging uit zich- En toch m k-" 2 zelf wakker zou worden en een eind" „Ik. begrijp het." zei Sara, zou maken aan deze akelige, onder- je maar niet ongerust. Alies Komt Op zondagmorgen werd Catherine dragelijke eenzaamheid, dit zwe- heus wel in orde." bij het krieken van de dag wakker ven tussen hoop cn vrees. De sla- „Weet je nog waar we gisteren Daar ze geen antwoord1 kreeg slipte g Jamde van een diep-onee- ...t h»H „lonn rt„„, H. tan,., nn S*^, va[j aal hij komt?" zei zé ademloos- Sara glimlachte. „Natuurlijk komt O dank u wel, papa," „dat: is een uitstekend idee.' ze kon niet meer in slaap ko men. Dit was de dag. de lang ver bei do dag. Jat Robert Crabbe zou komenlunchen. De laatste tijd en v'iioral sinds Sara weer terug was, was ze erin geslaagd de gedachte te verdringen: maar nu was deze on vermijdelijk eix ze moest haar in alle pende Sara zag er uit als eeii. vblt .avond over spraken? daan kind: dat mocht ook weL met ,;Het begint hü langzaam te oa- haar eigen Edward. Catherine ver- gen," zei Sara. „nu de _ncvel va» heugde zich in het geluk van haar de slaap wat optrekt. We sprasen zuster, maar ze kon een licht gevoel -over jouw eenzame oude dag. van jaloezie niet onderdrukken dat minste, jij deed dat." :-. Sara, die altijd geneigd was ge- weest met dergelijke dingen te spot- (wordt vervolg

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1959 | | pagina 1