C.H.U. ALS SPELBREKER IFH Lees5?-leveranciers contra televisie üi JDSSBBBSBL SPROET^, sparks; ChefariRe.4 *r is 'n heerlijke a Politie in SitLard op .yiiiln isbakken jachr Driemaal dames- hockey op TV Het TV-theater presenteert volgende week: h==Ei Vanavond j Dalai Lama in residentie SowjeL-tauker vaart Noorse treil er aan Vier middelen die betrouwbaarzijnS DE BOCHTEHS VAN MEVROUW PEACOCK For People Who Love TV- But LoveJDOJNG Things More When you read, ■America's Great Magazines YOU NEVER HAVE THAT -"LATE," LATE GU5LTY FEELING!'. YES.' DOING BEATS ViEWiNG! ..iS ALL A80UT- ANO ALL fpR~pÖEfiSr i. rOi/x xgiotNB fiiNp axiT- HIER &ÜITEN MOET HU OUS ERGENS X'JN-MÈT Ca POL. dat kon niet mooier, j ik zal. ze wet A/INDEN. S^NEE NgE NATDUR- f- UJK NIET, CARDWd AVOND; |K ZALJE NOG I Lwat van HET PARK H^LRTEN ZtEN -jS& DUiWtOOUS HtMlHIiO, MAAR W£. BÊR6E.M HÉM tt* POObjt OP! WAAR WE MOETEN HtMZItK swurrtRAK^ ENtfc VANPOOfS üAANl WLMOéTCH HtttóttfL KW AAP OOÊM-Wc HÉftStN 70 AL AlDtllIJKHÉDCrt öÉNOtCil Mct ven öcvt8ARf£, weRtyx gegrom cHGesrew meiden mp de s&j- satie-2oek£ps 2oer.' siechtssporadisch kwam hetror V'Y HJttKeiyK GOEDE GPEPEN. MA*Z DAT flf wAtV/V IVA2 HET Pt!dl /EK M&STAl TE TAM' W^A'/eE\ 7 Zo SlPP. JONGENS /KHOOP^ NOG N(K5 Kf&KENy mfpetAM ceeRpeoJS WEL H0£wy\ ££N NUMMER MOESTSV .-verkopen".' Tfoenstlag 22 april 1959 BIJ het kritisch volgen van de formatiepoging van prof. De Quay is het verhelderend er aan te denken, dat deze zoeker naar een nieuwe basis een voorganger heeft gehad; drie jaar geleden. Het was ook een hoogleraar, en hij heette De Gaay Fortman. Deze anti-revo lutionair heeft ia'het laatste stadium van zijn (informatieve) opdracht ge poogd de grondslag te leggen van eeti kabinet van soortgelijke samenstelling als nu de heer. De Qua? poogt te formeren. Het is niet doorgegaan. Het was vooral de C.H.U., die deze informateur een spaak in het wiel stak. hoofdzakelijk op dezelfde gronden als waarop thans dezelfde C.H.U. eigenlijk maar liever niet zou meedoen. Het bezwaar tegen de aard van de deze partij aangeboden portefeuilles werd toen zo goed als in deze dagen op de voorgrond gesteld; maar daarachter verborg zich toen zo goed als nu een duidelijke onlust, voortkomend uit het gevoel, dat de partij in een onvoordelige positie werd gemanoeuvreerd. Ditmaal zegt de C.H.U;. niet zo duidelijk neeu als toentertijd. Vooral bij de rechtschapen heer Tilanus schijnt het gevoel aanwezig te zijn; dat zijn partij in beginsel niet kan weigeren om de consequenties op-zich te nemen van het feit. dat zijn Kamerfractie in december 1958 de socialis tische ministers heeft helpen wegstemmen. Maar anderen dan hij zijn daar heel watmin der van overtuigdEr zijn sindsdien' imm ers verki czi n gen .geweest, waarvan de uilslag niet mag worden verwaarloosden is achteraf dc beslissende stemming in de Tweede Kamer niet veel meer een demon stratie gebleken dan een serieuze afwijzing van een onwelkome belasting maatregel?" Het lijkt geen goede taktiek van een partij, die bij de ver- kiezingen onbevredigend heeft geboerd, om zich te begeven in een hoek. waar zeer waarschijnlijk Opnieuw de slagen znllen vallen. Dat is de zin van de bezwaren en protesten, die de leiding der C.H.U. de laatste tijd van overal bereiken. EEN taaie volhouder, als zodanig hebben wij de heer De Quay horen .aanduiden. Nu i$ taaiheid zeker geen ongexvenste eigenschap van iemand, die .in Nederland een kabinet samenstelt. Doch er zijn xvel grenzen. Het psychologisch ogenblik is voor de. heer De Quay dutdelijkerwijs reeds verstTeken; Dat 13 minder het gevolg van de houding der C.H.U. dan die van. zijn eigen geestverwanten. Als in het eerste stadium van de formatie de aangezochte K.V.P.-ers zich vlot beschikbaar hadden gesteld, had het onbehagen over de nieuwe koers weinig gelegenheid géhad. zich sterk le verbreiden. De heer De Quay had de taktiek van overrompe ling moeten volgen. Misschien is dat ook wel zijn bedoeling geweest. Maar hij kende het terrein niet. xvaarop hij werkte,'en trapte onbekommerd in' de voetangels en klemmen. Hij mag taai zijn, maar hij heeft op degenen,.die hij ontbood niet de. indruk gewekt, een zwaargewicht-politicus te zijn. In de situatie, waarin de landspolitiek was beland, was een formateur nodig met een grote overtuigingskracht en een aanzienlijk persoonlijk over wicht. De. snelheid en de luchtigheid, xvaarmee de een na de andere ministers-kandidaat zich verontschuldigde, wekken sterk de indruk, dat het hun niet moeilijk is gemaakt. En toen de formatiepoging stokte, begonnen de bezwaren voortdurend meer vat te krijgen op grote groepen binnen de partijen, xvaar de heer De Quay mee in zee wilde gaan. Met name gold dat voor de K.V.P. en de C.H.U. In de Volkskrant klonk de onwillige stem van de K.A.B. steeds luider. En in de C.H.U. roerde zich de provincie. Dan kan de formateur wel een taaie volhouder zijn en met schikken en plooien nog iets trachten te bereiken: maar lmt mag een man met politiek inzicht toch niet overkomen, dat hij de achtergronden over het hoofd ziet. Want het is maar al te duidelijk dat het ir» wezen niet vastzit op dc verdeling der portefeuilles. Het zit vast op het feit, dat de nieuwe con stellatie al kraakt, nog voor ze goed tot stand is gekomen. HET.;vechten van een formateur legen xveerstanden kan onder om standigheden een verheffend schouwspel zijn. Ilct vechten van de heer De Quay krijgt echter geleidelijk iets-grotesks. Hij is er niet in "geslaagd,, vertrouwen te winnenhet is .hem niet gelukt, de partijen en de in en sen. met wiéhij te maken had, te overtuigen van zijn leiderschap.'Zo staan de zaken. Men heeft liet kunnen lezeri: als hij toch nog slaagt, is dat meer het gevolg van meegevoel dan van de indruk, die de man 'en zijn program hebben gemaakt. Hoe moeten de auspiciën zijn van zo'n kabinet? Tn de huidige situatie'zijn de A.R.-partij en de V.V.D, dc enigen, die iets aan de dag leggen vat op geestdrift dijkt. Natuurlijk zijn er ook in de K.V.f. en de C.H.U. wel groepen, die op politieke gronden hopen, dat de formateur alsnog succes heeft. Trouwen*, ook in de P.v.d.A. zijn er die een kabinet-De Quay niet ongaarne zouden zien. Welke kansen immers ïoti het een krachtige en goed toegeruste oppositie geven! Hel is al met al een wat wankele basis. De K.V.P. sukkelt nog wat mee als een lialf en half omvilüge beer, die wel verplicht is zijn kunsten te vertonen. maar er heel xveinig voor voelt. Dé C-H.U," echter vertoont duidelijke tekenen van verzet. Zn heeft de idee. zich veel te sterk bloot te geven in de combinatie, zoals de heer De Quay die wil. Ze. vreest, in de verdrukking te komen tussen het katholicisme, de .dolerendheid en de vrijzinnigheid. Ze doet liever niet mee. De lieer De Quay, heeft het volste recht om het desondanks nog verder te proberen. Maar, de persoonlijke taaiheid begint bij hem dan wel de politieke wijsheid te bedriegen. SITTARD. De Sitlardse politie heeft in de nacht- van maandag op dinsdag in dc binnenstad 77 gevulde ■vuilnisemmers opgehaald, die daar, in strijd met de gemeentelijke ver ordening waren klaargezet om de volgende morgen te worden geleegd in de vuilnisauto van de gemeente. Op maar 50.000 TWEE. weken geleden kondigden wij aan dat de AVRO ter onder steuning van hetzelfde doel waar voor het: radiospél ..Alles op één kaart" .wordt gespeeld een lang speelplaat ispéelduur 40 minuten, prjjs 4,95) „Alles op één plaat" in de handel heeft gebracht. Op de persconferentie deelde de AVRO toen mee dat één grammo- foonplatenhandelaar(in. Utrecht) meteen een bestelling van duizend platen had geplaatst. Ons leek dat een gok. Want wat moet zo'n man met ul die platen beginnen als er slechts honderd klanten voor komen opdagen? Nader bericht: de verkoop over treft.alle voorspellingen. Volgens dc laatste gegevens zijn er reeds meer dan 40.000 exemplaren van de „Alles op één plaat'-schijf verkocht. De uitstag \ran het radiospel „Alles op één kaart van gisteravond: Hilversum: (Jetty Faerl)Leiden (Willy Waldem Ko van Dijk, Jan v. Herpen). 5955. Binnenkort ver wacht de AVRO de anderhalfmil- joenste briefkaart in dit radiospel. De volgende wedstrijd gaat lussen Dordrecht en Zeist. VAN" het internationale dames hockey-toernooi, dat in de ko mende xvoken in ons land zal wor den gespeeld, zullen de TV-kijkers vrij veel te zien krijgen. In de eerste plaats zondagmiddag aanstaande de match Nederland- Canada. voorts op zondagmiddag een week later <3 mei) de wedstrijd om. de derde en vierde plaats in het toernooi en op donderdag 7 mei, tussen 3.25—4.45 uur de finale. HET hieronder afgedrukte cliché is de sterk verkleinde adverten tie over twee pagina's van een van Amerika's grootste weekbladen. „The Saturday Evening Post". De kleuren van het origineel, de opvallende opmaak en de tekst (hiér slechts ten dele leesbaar) verraden dat knappe reclame-specialisten hierover het hoofd hebben gebogen. De opzet ér- van (en daarom drukken we de2e afbeelding hier af) is, te pogen het Amerikaanse publiek van het tele visietoestel af ie Jokken en het weer tot het lezen (en kopen) van tijd schriften ie brengen. Weekbladen hebben een zware dobber in landen waar dé televisie volledig is ingeburgerd. In Engeland zijn er de laatste jaren enkele ge renommeerde bladen gesneuveld o;a. „The Picture Post" en in Ame rika tekent zich hetzelfde verschijn- sol af. „Als u Amerika's grote weekbla den leest, hebt u later nooit dat schuldige gevoel" roept de ad verten-i tie de lezers toe. „Als u net zo bent als een hele- j boel mensen, dan houdt u ervan naar dc televisie tet kijken, maar niet van dat schuldige gevoel ach- j teraf, dat u beter iets anders met uw tjjd had kunnen doen. Lezen bijvoorbeeld is „iets doen". Onze raad is daarom; sluit u aan bij de „doeners-lezers" de men- j sen die van televisie houden, maar j er een goed gebruik van maken naast alle andere bezigheden thuis. „En nog weer elders: „Ja. doen is beter dan kfjken. Ruil elke week een paar uur kijken om voor extra uren lezen en u zult het met ons j eens zyn; u zult beter over ut uzelf tevreden zyn als u weet dat u iets i gedaan hebt iets geleerd." In hoeverre deze advertentie, die vermoedelijk de eerste is in een reeks, effect aal hebben, weten we niet. Evenmin wagen we ons aan j voorspellingen. Hoogstens zouden xve willen vastellen dat uit de nood- zaak van weekbladen ont te adver- I teren blijkt welke enorme invloed i televisie heeft op het levenspatroon van een volk, wanneer er on on der- ZONDAG 's Middags een extra uitzen ding, een reportage van de inter land-dames hockey Nederland- Canada. Verslaggever Wim Kort land. 's Avonds van de NCRV, een gedramatiseerde documentaire over het leven van William Penn (telerecording). Om tien uur „Sport in beeld". MAANDAG 's Middags kinderprogramma van de VARA. 's Avonds geen uitzending. DINSDAG Filmavond met als hoofdfilm „Kind ontvoerd", een romantisch en avontuurlijk verhaal over een wonderkind.. WOENSDAG 's Middags kinderprogramma van de AVRO. t 's Avonds VPRO-programma i met een documentaire over Ne- r derlandse werkzaamheden op het. 1 gebied van haven aanleg, bagger- xverk en rivierverbetering hier te lande zowel als elders. Hierna twee korte TV-spelen van Ma nuel van LoggemHet eerste met sdlospei van Mary Dresselhuys, het tweede gespeeld door Yoka Beretty. DONDERDAG 's Ochtends aanbieding van ge lukwensen aan onze jarige Ko ningin. 's Middags (om één uur) een directe reportage van het défilé voor de koningin in de tuin van paleis Soestdijk. 's Avonds een nationaal pro gramma. waarx'oor do klok vijftig j3ar wordt teruggedraaid. Daar na een reportage van taptoe en vuurwerk in de tuin van het paleis Soestdijk. VRIJDAG VARA-Programma t.g.v. de 1 eerste mei. Een toespraak van mt\ Burger en daarna weer een aflevering xpan „Anders dan-an- i deren" door Bert Garthoff. ZATERDAG 's Middags Eurovisie-uitzending uit Het "Wcmpley stadion in Lon den van de Cup Final tussen Nottingham Forest en Luton Town. 's Avonds een VARA-pro- gramma dat opent met de quiz „Je neemt er wat van mee" van Theo Eerdmans en vervolgt cn besluit met een bezoek aan''Dorus in zijn Saint Germain des Prés.. broken het hele etmaal door televi sie te zien valt. En dan niet, zoals in de meeste Europese landen slechts ééii, maar een keuze uit moer soms tot tien jjrogramma's toe. (Advertentie LM.) Kunt U mij een lift geven? Waar wei Ubeen? Naaf "c postkantoor om te sparen. HET POSTKANTOOR UW SPAARBANK ■fruyet 0v cot-K JtW.. JE BENT TOCH mET KWAAD OP ME OMQAT IK OUV£ DE WAARHEID HE& GEZ-EG P, JOHN JA JE BENT WAT JOWN ZierfJK 6ROBR Her PAUK IHKOKEN. BfeRCTC' GeNADE]*1^ rvVAT Moer ftc DOEN HDW6ET DAT IK HEM VALS BESCHULPI&D HEB - DAAROM Z06KT. HU ME CAROL MAGjg i«EM NIET n-jCTjjjK zïen jnttffwir AtLUKKiQ Kloos-iherdeiaïdjiig OP 10 mei' (een zondag) zal de AVRO-TV in het avondpro gramma. aandacht schenken aan. de herdenking van de honderdste ge boortedag van Willem Kloös. Dc litterator Willem Brandt heeft hier toe een levensschets van deze Tach tiger samengesteld. In aansluiting hierop zal de AVRO een programma in telerecordïhg uitzenden van het optreden van Les Compagnons de Ia Chanson. Jammer In de vooravond van de eerste mei gaat er een Eurovisie-uitzending de lucht in, waarvan we betreuren dat daaraan niet door Nederland wordt deelgenomen. Engeland. Frankrijk, Duilsland. Italië en Zwitserland zijn hierbij partner. In dit programma onder de titel „Hoe leeft men in.andere lan den?" zal de kijker een verslag in beeld krijgen van dc levensomstan digheden en -gewoonten van een ar beider en een secretaresse in deze landen. Voorts Op 6 juni zet Tonnv Schifferstein een punt achter de serie succes volle KRO zaterdagavond ..Tiere- lantijn"-programma's. In deze laatste uitzending zal Carrie Brok. ken een duetje zingen met haar 21-jarige zusje Jeanne. Txvee we ken eerder, op 23 mei, zal Come Brokken in hetzelfde programma eveneens te horen zijn, dan in duet met Mjeke Telkamp. „Moet je horenheet het VARA-programmaatje, dat in de plaats komt van „Annemarieke". In de eerste aflevering daarx'an. zondagavond aanstaande, zal Si mon Carmiggelt de. disc-jocltcy, zijn. die daarin favoriete platen uit zijn privé verzameling draait. In het half uur die hieraan voor af gaat wordt er in de rubriek „Op de keeper beschouwd" gedis cussieerd over litteraire prijzen en subsidies voor tijdschriften. Aan dit gesprek onder leiding van Jaap Buys nemen deel: Anna Bla- man. prof. Garmt Stuiveling, Ger- rit Borgers en Hans And reus. Televisie JOURNAAL <sn weeröverzicht op?aen de avond (».Ö8). Hierna. is <JC tocuTt aan de VARA. die bet promm- nia begint met een causerie «ver Internationale politiek door dr, l a. Jong (8.30). „Landaanwinning: ja' Cf neen?" is de titel van het hierop aan sluitende onderdeel (8,30). Hierin rc- xvn de beren 11.1». Louwes, proï, j n Thijsse en prof. J, Tinbergen hun mei niug. On» 3.00 uur begint het toneelstuk' „Een engeltje In dc lommerd" era spel uit het Amerikaans van A. B. j Shiffrin, onder regie van XVilly van I Hemert. in de hoofdrollen Frtts van iJTjk en .XIaria de Booy, j NEW DELHI. Dc Dalai Lama is gisteren in zijn woonplaats Mus- i soori aangekomen. Tientallen politie- mannen en detectives bevonden zich op het terrein van z(jn xvnning in j ballingschap waaromheenecu, oog niet voltooide, prikkeidraadflfraate- j ring van drie meter hoog staat. Mussoori ligt op ongex'eer 2000 meier in de bergen varv de Hima laya en 240 kilometer ten noorden van New Delhi. Premier Nchroe zal hem vrijdag eeti bezoek brengen. HARST AD. De schipper van de Noorse treilen ..Tromshav". heeft dinsdag meegedeeld dat de Russischs tankboot „Metah", zijn vissersvaar tuig heeft geramd..er omheen is ge varen, foto's heeft gemaakt en zteli daarna heeft verwijderd. Het inci dent speelde zich tien dagen geleden af voor de Noorse kust. Soerensen zei dit bij een officieel onderzoek' te Harstad. Volgens de schipper scheen het schip automa tisch te worden bestuur cl, daar er niemand 'op de brug werd gezien, Het tankschip had dan ook niet .op de waarschuwingssignalen van- dij treiter gereageerd.- Radio edfwerkinr vnti hel Orrjot Rartiokoor vorrt het Ra <li o Filharmonisch Orkest o.I.v, XVtHem Otte.rloo uit de Psalmen- symfonie van Bartin?* en de zevende symfonie van Beethoven, LICHTE MUZIEK 6.30—6.15 NCRV. opnamen van Ben ny'* Old Plano Band o.I.v, Bernard Prukkcr. 8.1-4—9,00 VARA, Een Ween* concert door dt; Vindobona Sehrammein en j het Radïokoor en Promenade orkest I o.I.v, Benedict SÜbermatt. ■HOORSPELEN K.1K119,05 VARA. „Theater" een oor spronkelijk spel door mevrouxv >'ick Pxmke-Bordewijk. Regie s, de Vries «ESPROKEN WOORD .#.35—9,45 NCRV. Dr. NJJenhtiis over ..Cftlvijn en de oecumene". 100—10,45 VARA. Populair wetenscU, causerie door dr. C. van Rljsinjfe, (Advertentie LM.) Vier kerkelijk heiroo^bara mictöelet helpen elkaar en...doen wonderen'- De vier geneesmiddelen van Chefarine „4": worden in de hele wereld op grot* schaal geb ruikt. Ze hebben htin volkoman betrouwbaarheid wel zeer afdoende be wezen. Stuk voor stuk hebhen zij mit- fioenen mensen baat gebracht. Tezamtn in één tablet verenigd werken zij nóg beter en helpen vaak waar andere middelen falen. Chefarine „4" is een middel tegen pijnen en griep, dat Uw vertrouweh inderdaad waard is. Tegm pijnen en griep. Gfidiiki voor de gwe'igilt *>ug. went die wotdt beieheimd door liet fceilanijijeel (tuliiti, ,,'t Was eigenlijk nonsens, hè7" zei Catherine eerlijk. „Üelfs al houdt hij dan niet van me, dan is het nog niet het einde van de "wereld." „Nee, natuurlijk niet." „Natuurlijk zat ik nooit met ie mand anders trouwen." „Nee, dat spreekt vanzelf," gaf Sara toe, met bijna onmerkbare iro- nie, „Maar 't zal wel leuk zijn Om tan te te zijn," zei Catherine, lichtelijk droevig. „Te zijner tijd zijn we alle twee ntes," zei arme Julia.' Jitiia ook. Die „Waarom zeg je dat?" „Mama zal ons nooit alle drie la- en gaan. Als zij er tenminste iets aan doen kan. En zoals je weet lijdt Julia aan een overdreven plichts gevoel." „Dat maakt helemaal geen ver schil," zei Catherine; „als ze ver-, lief d xvordt. Misschien op Par dew. Ze ziet hem erg vaak, door de zon dagsschool. En mama is erg met hem ingenomen." Over de kwaliteiten Van de jon ge dominee Pardexv konden ze een paar uur later oordelen. Het ge noemde herstel van de dominee be tekende niet veel: hij was 'n paar uur per dag op, maar noch Julia, noch dokter Witherby dachten, hoexvel ze dat niet zeiden, dat hij ooit weer in staat zou zijn zijn plichten xvaar te nemen. Ze verzwegen tactvol voor hém dat zijn „bijdehante hulppre diker" het er op de preekstoel heel goed afbracht. De verantwoordelijk heid had Hugh. Pardew een nieuw zelfvertrouwen gegeven. Hij - zou nooit buitengewoon geïnspireerde preken houden, maar deze ochtend boezemde zijn duidelijke oprechtheid zelfs Catherine ontzag in, die, daar zij niet aan lunchtijd durfde te den ken en toch niet in staat was het één moment te vergeten, alle moge lijke moeite deed zich op de preek 'e concentreren.. Op het smalle grintpad langs het kerkhof, omzoomd door grafstenen door GEBALD BUUETT die in het hoge gras stonden, stomme herinnering aan lang vergeten na men, aan mannen en vrouwen bui ten bereik van de onzekere late septemberzon, ontmoetten ze buren, die zij groetten en xvaarmee ze even stonden te pralen. Toen kwam de x^andeUng naar huis, de ouders voor op, de dochters op een rij volgend, hun kerkboekjes in hun mof. Ca therine xvos nu helemaal in de war. Ze bexvoog zich in een emotioneel vacuum tussen-droom en werkelijk heid, nauwelijks beseffend xvaar ze was. Haar gekwelde ziel, x'oor de keus tussen hysterie en gedeeltelijke gevoelloosheid, deed de verstandig ste, veiligste ketis; maar de verdo ving die daar het gevolg van xvas bleek geenszins uit haar gedrag. Hoe wel zij er builen stond, was zij zich heel goed bewust van alles om 2ich heen, de hoge hemel, de heggen, de stoffige jaan, zij nam zonder enige inspanning, zonder erbij te denken, deel aan de gesprekken X'an haar zusters, terwijl er diep in haar be toverende stilte heerste en te mid den van die stilte, beukend tegen de hoge muren, klonk onophoude lijk de stem van haar angst, xvaar ze niet naar durfde te luisteren, Robert Wachtte hen bij het hek van hun huis op. Hij was in hun afwezigheid gearriveerd en had zijn paard op. het erf gestald. Hij xvas er. Hij xvas werkelijkheid, Ily was een droom die waarheid xvas gewor den. Iets. iets van de verrukking was toch verloren gegaan. Haar verlan gen, dat tegen aüe verwachting in zijn doel had bereikt, stierf plotse ling in haar. Zij voelde een ogenblik van afschuwelijke reactie. Hef ogen blik ging voorbij, alles was weer normaal: gewoon, nuchter. Hier was Robert. Ze had niets meer te ver langen. Haar hart begon eindelijk weer rustiger te.kloppen. Hij begroette haar ouders. Hij hief ziin hand op als een ongedxvongen begroeting xran de meisjes, die nog twintig meter weg waren. Pratend met mevrouw Peacock verdxveen hij in het huis. Toen Catherine hem weer terug zag; bleef haar nieuwe probleem on opgelost. Was hij wat zij had gedacht, of was hij ten slotte een gewone man als iedere andere man en mets bijzonders? Hij zei:, „Hallo, Cathe rine!" en zij reageerde op dezelfde manier, koel en vriendelijk. Dat was de politiek die ze van plan was, ter wille van haar trots; te volgen en hier, met haar hele familie om zich heen xvas het gemakkelijk en ook noodzakelijk haar vol te houden. Maar langzamerhand begon zij over de schok van zijn wezenlijke ver schijning, die enigszins afweek x'an haar opgezweepte verbeelding, heen te komen en zij had het gevoel alsof ze een wonder beleefde. Haar hart ontdooide: de droom kreeg xx-eer Qe overhand. Hij ls hier, herhaalde ze, maar nü had het een nieuwe be tekenis. Hij is hier, en ik zie hem en hij is Robert. Gedurende het lange, rustige Umcb-uur hield ze hem in het oog en ze zorgde ervoor dat niemand er iets van merkte, waar zij vroeger xn haar onschuld niet aan gedacht zou hebben, 2ij zag, of meende té zien. dat hij verstrooid was, ongelukkig, Zijn gezicht had als het in rust xvas altijd een zekere sombere, ernst:ot& ernst en de glimlach die zijn gezicni plotseling en onverwacht kon aoen stralen, maakten het voornaamste deel van zijn persoonlijke attracue voor haar uit. Maar vandaag hau zijn blik iets afwezigs. Het gesprek werd zonder enige inspanning voerd en Catherine droeg haar o«w aan de conversatie bij, maar Robe", zei niet veel totdat hij, toen de maai tijd half voorbij xvas. opeens druk begon le praten alsof hij zich onaan genaam bewust was geworden van zijn zwijgzaamheid en hij gaf con uit voerige beschrijving van een nieuw xverk van zijn geliefkoosde dichter, waar hij aan bezig xvas. Het xx'as ee geschiedenis, x'ele malen vcrteia in een serie van dramatische mo nologen, van éeh moord en zijn ^t- loop, in hei Rome van de zeventien de eeuw. Als Catherine niet al haar aandacht op de spreker had geJe^" tigd zou ze meegesleept zyn door zijn discours; maar het onderwerp had punten die het volgens mevrou Peacock, minder geschikt maakié voor een tafelgesprek, en dan np* wel op zondag, en in de aanwezig heid van jonge meisjes; en Robe" die haar misnoegen te laat opmerk- te, hield midden in zijn relaas op, bloosde, fronste zijn voorhoofd e» d=ed er hat zwiij™

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1959 | | pagina 1