De Quay's laatste dagen? De moderne jeugd nztnina Ps^isr.1 m Stukje Nederland dat overal welkom is CAROL AY Pip Portret Huidgenezing ONZE WERELDOMROEP ABE LENSTRA - te oud? weineen! - kriegel op critielk Puilen-rijm I JSjkS- 1 ZWELLINGEN „Hefil-balf hallo, slick, ouwt uNKNNNN'M William Peen en morgen Radio DE DOCHTERS VAN MEVËODW PEACOCK Zaterdag 25 april 1959 DE vraag of dit de laatste dagen zijn van De Quay dan we! dat dit de laatste dagen zijn voor de totstandkoming van zijn kabinet, is op het ogenblik dat wij dit schrijven nog onbeantwoord. Het schouwspel, dat hij deze week heeft te zien gegeven, was weer rijkelijk gevarieerd: goede hoop en teleurstelling wisselden elkaar af, maar het meeste was toch de teleurstelling. Wel is het gezelschap, dat hij heeft verzameld, wat groter geworden, maaT de completering stuit op grote moeilijkheden en de kwaliteit lijkt er niet op te zijn vooruitgegaan. Dat de heer Zijlstra misschien niet terugkeert, betekent allesbehalve een ver sterking. Ais de K.V.P. met alle geweld Economische Zaken wil bezetten, waarom levert ze dan niet een erkende deskundige voor deze moeilijke afdeling? Een heel weinig gelukkige keus lijkt ons die tan de heer Biewenga voor Landbouw. De man is gemoedelijk en heeft wel zin voor humor, maar zijn inzichten op het stuk van de landbouwpolitiek kunnen worden ver geleken met die van de heer Lucas op financieel gebied. Het zou bij hem in vele opzichten neerkomen op een haast complete breuk met het beleid van de ministers Mansholt en Vondeling. In de geruchtmakende kwestie van de vervreemding der landbouwgronden, waaruit haast ai eerder dan december een crisis was ontstaan, was de heer Biewenga de voornaamste bestrijder van de regeringspolitiek. Nu is het waar, dat de formateur de heer Biewenga pas heeft benaderd, toen de jongere er, veel modernere xnr. Biesheuvel had bedankt. Op zichzelf is echter bet feit, dat een man van deze kwaliteiten zich zo vlot verontschuldigt, een bewijs temeer, hoe weinig ook in de kring van de partijen der nieuwe constellatie deze for matie ernstig wordt genomen. WERKELIJK vlot is tot dusverre eigenlijk alleen de medewerking van de V,V.D. geweest. De kwaliteit dergenen uit deze partij, die zich voor het ministerambt hebben beschikbaar gesteld, ligt aanmerkelijk hoven de quotiënt, waartoe de heer De Quay het heeft kunnen brengen. Nu schept het feit, dat de grondslag, waarop de heer De Quay formeert, eigenlijk de enig aanvaardbare is voor de V.V.D., voor de partij van de heer Oud natuurlijk verplichtingen. Zelfs de A-K. Partij zou misschien nog anders kunnen (zij het niet zonder enig gezichts verlies), maar de V.V.D, moet het alleen van de niet-socialisten hebben. Bij de A.R. Partij trekt de aandacht een zekere neiging, iets te veel te grijpen onder het motief, dat het protestants-christelijke volksdeel aan zijn trek moet komen. De stemming in deze kring wordt echter minder gunstig, naarmate het dilettantisme van de formateur beter aan het licht komt. Merkwaardig is de houding van de K.V.P. Deze partij durft aan de ene kant de heer De Quay niet goed te laten stranden, maar poogt zich aan de andere kant iet of wat aan de verantwoordelijkheid te onttrekken, voor het geval dat de man het toch nog klaarspeelt. In elk geval kan het gemis aan geestdrift niemand ontgaan. Iemand, die er op dit punt al heel weinig doekjes om windt, is minister Luns. Dun is daar nog de C.H.U.. die er eigenlijk niets voor voelt. De for mateur tracht haar nu te „strikken" door een systeem van verdeel en heers. Toen de heren Beernink en Van Mastrigt enige obstakels hadden opge richt, wendde hij zich onverhoeds tot de heer Staf om vervolgens de heer Tilanus weer te benaderen. De heer Beernink merkt in deze dagen, dat het niet meevalt om aan het hoofd te staan van zo'n heterogene club als de C.H.U.; maar het is er niet minder de vraag om of de formateur met zijn slimmigheid per slot van rekening erg ver komt. ER zijn statistische cijfers gepubliceerd over de jeugdmisdadigheid; cijfers, die een allesbehalve geruststellend beeld geven. Het is maar al te duidelijk, dat het aantal vergrijpen van jeugdigen toeneemt; en nog wel in een tamelijk snel tempo. De Amsterdamse politie bereidt zich, naar aan de pers is meegedeeld, voor op de mogelijkheid, dat jeugdigen naar de trant der beeldromans overvallen op banken en geld transporten zullen beproeven. In het buitenland komt zoiets al veel voor; en Nederland is geen eiland. Wie dat wil, kan uit de duidelijke taal van de statistiek conclusies trekken omtrent de jeugdmoraaL Is de jeugd slechter dan voorheen? De aandacht mag er op worden gevestigd, dat door alle tijden heen de ouderen de jeugd minder netjes en minder opgevoed hebben gevonden dan zij zelf vroeger waren. En wanneer op het ogenblik de justitiestatistiek er voor de jeugd niet best uitziet, dan mag toch gerust worden vastgesteld dat hier andere factoren werken dan de aanleg tot misdadigheid. Twee van deze factoren mogen worden genoemd. De eerste is de ver latenheid van de jeugd, doordat (inderdaad) de ouderen zich terugtrekken, in en buiten de gezinnen. De tweede is de moeilijkheid tot geestelijke verwerking van de toegenomen stoffelijke welvaart. Ook hier ligt het zwaartepunt hij de ouderen. Er is een duidelijke samenhang tussen beide factoren. De uiterlijke dingen des levens overheersen de innerlijke, Dt jeugdmisdadigheid zal afnemen, zodra het inzicht veld wint, dat het welzijn der mensen belangrijker is dan de welvaart. Hierop de aandacht vestigen is vruchtbaarder dan het voorbereiden van politiemaatregelen, hoezeer dit laatste, helaas, geboden zal zijn. Advertentie l.M.) Huldiuivathetd - Huidqezondheid Puislies verdrogen door Purol-poeder KARLSRUHE Het beroep van de Westduitse ambassadeur te Parijs, Herbert Blankenhorn, tegen het, de zer dagen wegens laster uitgesproken vo .nis zal op zijn vroegst in de eer ste helft van september worden be handeld. zo wordt van bevoegde zijde in Karlsruhe vernomen. Voor tuijn vertrek naar de Soedan ban ik op 2 februari j.l, door de heer Hamseh geïnterviewd voor de uitzending in dc Arnbzoche taal» Tijdena mijn verblijf m»genoemd land Ontmoette ik varsobillende mensen die docr deze re portage reeds van mijn korist op de hoogte waren. Het merkwaardigste geval v/as wel dat ik in een heel klein dorpje ver in de steppen van de provincie Kordofah «en sjeik ontmoette, die me vertelde dat hij het interview had gehonrd en du» reeds op de hoogte was van mijn komst. Deze man, JVfchaimned Said El Fadni, had een klein radiotoestel werkend op batterijen en het dorpje dat Brr Rabóa heet bestaat uit slechts enkele tientallen hutten gebouwd van leem en gras. Bij mijn vertrek gaf genoemde sjeik aij een rij-kameel en drxe schapen cadeau, BE HOOFDINGENIEUR, w-g, (Kr W,J, Maan tt.J. Maan)' MET gerechtvaardigde trots voegde „Radio Nederland We reldomroep" by het jaarverslag over 195S de hierby afgedrukte brief van dr. W. J. Maan van het Ministerie van Landbouw, Visserij en Voedsel voorziening. Een welsprekend bewijs van de populariteit die de program ma's van deze omroep over de hele wereld genieten. Deze brief is er één van de 35.500 brieven met reacties van luisteraars, die de Wereldomroep ontving in de loop van 1958. In het jaarverslag zegt de We reldomroep over deze post: „De Wereldomroep moet het stellen zonder het klankbord, dat Bin nenlandse Omroep en Televisie in tram en trein, in kranten en kronieken, in koffiehuis en club gebouw plegen te vinden. Hij is uitsluitend aangewezen op de brieven, die. de luisteraars hem zenden, ondanks de natuurlijke weerstand, die zij daarbij moeten overwinnen. In 1958 was de oogst iets klei ner dan in 1957 (35.500 tegen 36.800), voornamelijk als gevolg van de massale uittocht van Ne derlanders uit Indonesië en de politieke spanningen in het Na bije Oosten. We kunnen de verleiding geen. weerstand bieden, uit de keuze van brieven die m het jaarverslag as op genomen, opnieuw een bloemlezing te maken: Over een uur kan ik weer luisteren naar uw „Happy Sta tion". Wat luister ik, en met mij zovelen over de hele wereld, graag naar u en uw opgewekt xadio-stationJ" ROTORUA, NIEUW ZEELAND „De uitzending van de Kerst rede van H.M, de Koningin was fantastisch, zo duidelijk kon je elk woord boren. Het was pre cies of H M. hier m de kamer sprak. Mijn zoon kwam 's avonds thuis, en zei dat er Nederlanders buiten stonden te luisteren-" MORWELL, AUSTRALIË Kunt u mij een antwoord geven op de volgende vraag: Wanneer de ouders van een meisje haar dwingen te trou wen met een gevaarlijk iemand, moet zoj dan weigeren en haar ouders ongehoorzaam zijn of moet zij de wil van haar ouders volgen?" SFAX, TUNESIE „Soms denk ik werkelijk, dat alle 50.000 inwoners van deze stad naar uw programma luiste ren. Gisteren was ik in een café en om half acht zette de eigenaar uw uitzending aan. ledereen in het café luisterde. Van alle kan ten hoorde ik waarderende op merkingen." SHAMIAH, IRAK De nieuwsberichten van Hilversum zijn vaak een etmaal vóór bij Biak en bovendien zijn ze vaak vollediger en minder terughoudend." MANOKWARI, NW. GUINEA „Ik zal u eens een staaltje van goede Hilversumse reportage noemen; enige maanden geleden hoorde ik via Hilversum over een treinongeluk in Rjo, waar van ik eerder afwist dan mijn Braziliaanse medewerkers, die naar hun Brasii station hadden geluisterd, en het pas de volgen de dag hoorden." SALVADOR BAHIA. BRAZILIË „Met baie genoeë en goeie wense gaan hier die paar reels aan jullie. Ons geniet julle uit- sendmgs daeiiks deels omdat die ontvangs hier, zelfs op 'n ge wone droësel radio, so goed en duilik is." BR. TRANSVAAL, ZD.-AFR. Gisteravond „Vrij en bly" onder leiding van Wessel Dek ker, wat hebben we daarvan ge noten. Hoewel de kinderen bijna geheel geen interesse meer heb ben in het oude vaderland, zin gen ze de liedjes graag mee." NEWCASTLE. CANADA Ook de transcriptie programma's van de Wereldomroep hebben blij kens dit jaarverslag zeer veel dank mogen oogsten. Er zijn in '58 in to taal 25 567 exemplaren van de Ne derlandse programma's die hiervoor in aanmerking kwamen gemaakt. Zij zijn in 35 talen naar het buitenland gezonden. Radio Nederland Wereldomroep is in '58 ruim 6000 uur in de ether ge weest. Er zijn thans dagelijks vier uitzendingen in het Nederlands, met een gemiddelde tijdsduur van twee uur, en een aantal uitzendingen in vreemde talen met een gemiddelde duur van 40 minuten, t.w. vier per dag in het Engels, drie in het Spaans, éen in het Indonesisch, één irt het Arabisch en één in het Afrikaans. In de loop van dit jaar, aldus het verslag, mag de voltooiing worden verwacht van het versterkte zender en antennepark, waardoor de We reldomroep zijn domein beter kan verdedigen en in sommige gevallen heroveren. ÏN het VARA jeugdprogramma „Kopspijkertjes", pittig en geva rieerd als steeds, hebben Bondstrai- ner Elek Schwartz en Abe Lenstra fris van de lever commentaar ge leverd op de commentaar op de macht Nederland—België van j.I. zondag. Elek Schwartz;: „De jongens had den een off-day, de zenuwen bleven een rol spelen. Pas in de laatste tien minuten ging het iets beter. Abe Lenstra te oud? Er is geen sprake van. dat hij heeft afgedaan. Hij is een groot talent. Maar het loopt naar het eind van het seizoen, mis schien is hij wat moe." Abe Lenstra; „De Belgen hadden een kleine 2ege verdiend." Hierop hoorden we een fragment van de commentaar die Jan de Troye en ir. Van Emmenes gaven op Len stra's prestatie. De Troye; „Lenstra gebruikt zijn hoofd nog wel, maar zijn lichaam wil niet meer mee." Van Emmenes: „Einde van zijn roemrijke loopbaan komt in zicht, om het maar zacht te zeggen." Abe Lenstra: „Ik snap die kritiek op mij niet. Het gaat niet aan am mij van alles de schuld te geven. Die radioverslaggevers hebben geloof ik, weinig of geen verstand van voet bal." f Advert entte I M "Verzamelaar zoekt z'n waar exclusief attractief pas ontdekt: nieuw object: spaart nu fel *t pullen-stel wordt constant Amstel-klant! Radio (Advertentie l.M AAN DE GROTE TEEN Advertentie l.M.) Verlangt de enige oplossing voor correcte dames- en herenkleding. Alléén „Hefit-belt" voorkomt hei lelijk omkrullen van de band van rok of pantalon, „HeHt-belt" is overal verkrijgbaar: in maatkleding-, confectie- en ook los in fournituren zaken Een succesvol middel tje tegen knobbels en zwellingen aan de gro te teen is nu verkrijg baar onder de naam Dalet Balsem. Dalet Balsem dringt diep in de huid door, verlicht dc pijn op wonderba re wijze, heft de aan doening en opzwelling op. Verkrijgbaar bij apothekers en drogis ten. WAAROM VERTEL JE ME niet watje dwars zn; I JOHN HEEFT HET IETS TE MAKEN METCLtVE? ...IKBEM ERZ5KER HALLO, BESTE BROER- JE VERBEELDT JE OiNSEN.CAROL IK.... JOHN OA AR STAAT IEMAND ACHTER DIE BOOM,. LlEVe HLLFJ HAPPY I TOM 5PRO£TJt? IK..6H- .Ht3 HêMOE HE.lt Df\b AL fi(ET QtJitfi JO/lóEfliWAARtbMUN 6 ROTt VRIEND APR0Ö1L? ^PROtTjt KEEET HttLDE Y NEE.LATEN WC MET DA6 (ft Ot ^TALLEN GEWÉRKT ZIJN ALLENLAArt gjH JUffMUW bPROLTJL? VERRA53LIH i (K ZAL HEM HALEN TEXU6 tfiNDJe f/A/JDVATEN KCCmflMiS Morgenavond is de beurt aan de NCRV om het zondagavond TV-programma te verzorgen. Gezien de principiële bezwaren die er in de kring van de NCRV bestaan tegen zondagsarbeid heeft men er zijn toe vlucht toe genomen dit programma in de loop van deze week op tele- recording op te nemen, zodat de ar beid op zondag tot een minimum kan worden beperkt. De keus is gevallen op een TV- spel dat in gedramatiseerde vorm het leven laat zien van WiHiam Penn, de Brit, die naar Amerika trok en daar de grondslag legde voor wat nu de staat Pennsylvania is. Penn was student aan de univer siteit van Oxford toen hij toetrad tot de geloofsgemeenschap der Qua- kers. Met twee zijner vrienden trok hij over de oceaan om daar zijn by- i dra ge te leveren tot een samenleving waarin democratie, tolerantie en ge- 1 wetensvryheid voor allen zou heer- sen. i In het spel van morgenavond wordt de rol van William Penn ver- vuld door Johan Schmitz. Regisseur is Peter Koen. ERNSTIGE MUZIEK 7.40-3.25 KRO. Het Omroeporkest oJ.v. Maurits v. d. Berg m.m.v. de Finse bas Kim Borg, voert uit werken, van Smetana, Kilpinen en Kadaty. 11.25-12.00 KRO. Manus Wiliemscn be- Kpreekt nieuwe klassieke grammofoon platen. LICHTE MUZIEK 6.35-7 .W> VARA. MïlzlekklOSit met nieuwtjes over de lichte muze. 10.15-11.00 VARA. Uitzending uit Nij megen van het optreden van het BBC Concert Orchestra met solisten en koor, 11.15-12.00 VARA. Schijvenspeurder met favoriete plaatjes van vroeger. GESPROKEN WOORD 9.30-9.45 VARA Politieke commentaar door de heer Voskuil. DIVERSEN 8.O5-S.30 VARA. Amusementsprogram ma. 8.35-9.55 KRO. Arnusementsprogram- 9.45-10.00 VARA. Optreden van Tom (Dorus) Manders T elevisie T EERVISIE-Journaal en weerover- zicht openen de avond (8.00). Hier na een. zaterdagavond-amusements programma van de avro, Om te beginnen (8-20) öe Weckendshow, ver volgens weer een aflevering van „Lui paard op schoot" (9.15) en tenslotte de quiz „Van je familie moet Je *t hebben" o.l.v. Mies Bouwman (9,40). ERNSTIGE MUZIEK 11.30-11,55 KRO. I Musici met werken van Vivaldi. 2.20-3.30 AVRO. Het Omroeporkest o.l.v. Jan Brussen met Willy Busch, vlooi, ln werken van Cimarosa, Spohr en Dworsjak. 3.50-3.30 KRO. Het Amadeuskwartet niet Schubert's „Oer Tod und das Madcltcn*'. 3.30-4.00 KRO. Muzikale causerie door Willem Andriessen over de Russische componist Gllnka. 30.35-11.00 AVRO. Gratn.cprtaraen van het pianospel van Myra Hess. LICHTE MUZIEK 3.45-4.30 AVRO Dansmuziek door de Skymasters. 8.I5-9.00 AVRO. Concert door het BBC Concert Orchestra en BBC koor. HOORSPELEN 1.10-1.30 KRO. „De Wadders". 5.30-5.50 VARA, „Be helpende, hand". 9.00-9.35 AVRO. „De Maansteen". 9.40-10-25 KRO. „Wie gaat er mee naar Engeland varen GESPROKEN WOORD 3.30-3.45 AVRO. Tweede lezing In de reeks „liet Jodendom in de laatste twee eeuwen". 7.00-7.30 VARA. Discussie over lit teraire prijzen en subsidies aan tUd- schriffcen. DIVERSEN 7.30-8.00 VARA. Slmon Carmiggelt draait platen uit zijn privé collectie 8.15-8.45 KRO. Cabatet „Wegwijs", ff ET is zeer moeilijk, het portret aa e schrijven van een groot mart dat wordt opnieuw bewezen door m zabeth Nel die een, onlangs in hei Nederlands vertaald boekje heeft gewijd aan Churchill. Z\j deed dit. omdat zij de vijf oorlogsjaren, ah zijn secretaressem zijn. onmiddelUj fce nabyheid heeft verkeerd men mag wel zeggen; dag en nacht'. Want de oude heer eiste van zijn personeel dezeljde onwerkelijke vitaliteit a» hij, ondanks zijn hoge leeftijd tuist op te brengen. Voor vieren 's nacht» ging hij zeiden slapen en zolano hü zijn ogen niet had geslotenmoest er permanent iemand, klaar zitten, om zijn dictaten op te nemen. Daar zijn staf klein to os (hij hield niet nan nieuice gezichten) moest juf. frouw Nel bovenmenselijk. zwoegen, onder een despotisch regime Want Churchill duldde geen «nfc«l foutje en verlangde dat men elka grom die hij uitstiet onmiddellijk be greep. Heel wat hartige uitbranders •moest juffrouw Nel doorstaan, eer zij genoeg training had, om te bearij. pen, dat „geeme Pua" betekende- „haal Generaal Ismay" en „geeme prof", dat hij Lord Cherwell wenste te spreken. Churchill dicteerde op alle tijd- stippen en elke denkbare plaats. Hij eiste dat zijn secretaresse redevoe ringen die hij, in een met honderd kilometer sne Iheid voortjagende auto voor zich heen bromde, foutloos ste nografeerde, maar fry dicteerde ook in vliegtuigentreinen en scheven Des ochtends werkte h# hoe laat het ook geworden was 's nachts in bed. Hij voerde daar ook tele foongesprekken, terwijl Smockey, zijn lievelingskat, aan het voeten eind lag. Tijdens een gesprek met Sir Alan Brooke, de chef van de generale Staf, die wat lang van stof was, bewoog Churchill enigszins geïrriteerd met zijn teen onder de dekens. De poes keek er geboeid naar en zette al spoedig haar tanden in het lichaams deel van de eerste minister. „Ga er af idioot!" schreeuwde Churchül. Hij smeet de kat de kamer tu en zei in het toestel: „Ik had het niet tegen u". Sn naar de poes kijkend: „Arm, klein ding!" Sir Alan Brooke hing onthutst de haak op. Hêt boekje van Elizabeth Nel ge tuigt van een afgodische verering voor Churchill, maar haar discretie gaat zo ver dat zij, wat zijn omgang met genotsmiddelen betreft, alléén melding maakt van zijn voorliefde voor sigaren. Het beeld van de grote man blijft een beetje vaag, maar er staan toch. wel een paar aardige de tails in het boek. Als ze hem eens attent maakt op een vergissing, zegt hij: „U hebt gc- lijk. U krijgt een goede aantekening. Of neen, schrapt u liever de laatste slechte aantekening die u gaf." Hoogst Engels vond ik ook de anekdote, die zij uerteït over de tyd van de hevige Duitse bombardemen ten op Londen. Churchill placht zich op de zwaarst getroffen plaatsen te vertonenom de mensen te bemoe digen. Hij deed dit op typisch Britse wijze. In gesprek met een man, wiens huis zo juist in puin ioas ge gooid, zei hij, wijzend op een stuk papier dat uit de ruïne, woeiJk hoop dat het uw belastingbiljet is" KRONKEL Televisie 's MIDDAGS een reportage van de dames hockey wedstrijd Nederland-Ca nada (2.25-3.45). 's Avonds de NCRV met ecu gedra matiseerde documentaire over het leven van de Quakers William penn (8.00). dagsluiting door ds. Langstraat (9.35) en van 1O.OÖ-16J0 Spott in beeld. Advertentie LM.) ALLEEN S 54 IS HET AFDOEND BESTRIJDINGSMIDDEL ...En alléén VACis verrekt met dit nieuwe e'-ssnent: S64. Jeuk van de hoofdhuid na één be handeling verdwenen... roos na enkele behandelingen niet meer te bespeuren... schilfer vorming krachtdadig tegenge- gaan.Haaruitval.dankzy VAC met S 54) nu waarneembaar tebestrijden. WelnJgemlnuten na de eerste toepassing voelt U de weldadige prikkeling van de hoofdhuid, die wordt ver oorzaakt door de krachtiger bloeddoorstromingdie de voor het haar onontbeerlijke voe dingsstoffen naar de haar wortels voert. Koop nog vandaag VAC (met S54) het verbluffende nieuwe haartonicum dat een zegetocht over de wereld maakt „En dan," zei haar man, die dit spel vriendelijk meespeelde, „maken we wat muziek, hè?" Zyn keus was voor die avond op de brave Cowper gevallen wiens ge dichten op zijn best, zei meneer Pea cock, aangeduid konden worden met een beroemde foute aanhaling als: „de dronk die opvrolijkt maar niet dronken maakt". Maar als een van de meisjes iets van naderende dron kenschap bespeurde, dan, waar schuwde hy, moesten ze hem direct het zwijgen opleggen, gezien dat het zondag was Hy wierp een vlugge blik op zijn vrouw, schraapte zijn keel, leunde wat verder in zijn arm stoel, terwijl hij zich enigszins naar het kleme lampje bij zyn elleboog wendde en begon een loflied op de avond te lezen. Achter hem was door het raam zonder gordijn de sterven de dag zichtbaar, een spookachtige verschijning. Na de beginregels: Kom, Avond, weer opnieuw: de tijd van vree volgde een fraaie beschrijving van de naderende avond, terwijl „de Nacht op zijn slepend gewaad trapt" en hij eindigde met de regels: „Kom nu, en gij vindt uw aan bidder kalm, Of maak mij kalm. Bezadigdheid is uwe gift" Hij hield op, richtte een onderzoe kende blik op Catherine en zei vriendelijk: „Knoop dat in je oor, kind. Be zadigdheid is zijn gift." „Ja papa," 2ei Catherine onder worpen. Wat vermoedde hij? Was haar bestudeerde zelfbeheersing voor niets geweest? Hij las verder en hoewel zij trachtte te luisteren en in weerwil ioor GEBALD BÜLIETT van zichzelf gekalmeerd werd door het strelende ritme, ging de inhoud onopgemerkt aan haar voorby. Toen het voorlezen tot oen eind was ge komen ging mevrouw Peacock, op algemeen verzoek, naar de piano en zong met haar diepe, verrassende alt lk weet dat mijn Verlosser leeft. Julia en Sara speelden een duet, Catherine, want ieder moest haar beurt hebben, volgde gehoorzaam met een geliefkoosd stuk van Stern- dale Bennett. En ten slotte werd meneer Peacock zonder veel moeite overgehaald een zeemansliedje te zingen, waar ze allemaal dol op wa ren. Het was m het algemeen een jolig lied, met veel luidruchtig bas- werk in het accompagnement, maar het middelste gedeelte redde het van zondag-ontheiliging. Daar smeekt, terwijl het tempo trager wordt en de muziek m mineur over gaat, een jonge moeder die met haar kind op een vloi. rondzwalkt, de ge nade des Hemels af. Na het gebed en de volbrachte redding gaat alles weer van een leien dakje, juist bet genre van meneer Peacock; want ook hij was. evenals zijn vrouw, een totaal ander mens wanneer hij zong. Langdurige routine deed hem ge weldige nadruk leggen op de goede afloop: vroeger was het altijd een betwistbaar punt geweest of hij het slot zou kunnen bereiken voor één van de kleme meisjes in tranen uit barstte. Eén keer was Sara onder de tafel gekropen, haar snikken smo rend. ongetroost dooi de weten schap dat hulp voor de arme schip breukelingen nabij was en het ge bed prompt werd verhoord. Nu zij aan dat kinderverdriet dacht glim lachte zij moederlijk over haar vroegere ik. „Dat was prachtig, papa. Wat gaat u nu nog voor ons zingen?" Ja, het was een zondag als zoveel andere. Hetzelfde bekende patroon, hetzelfde vertrouwde, behagehjke gevoel. Maar hoe verschillend voor Catherine, die zich in de hemel waande! Toen zij de volgende morgen wak ker werd. wachtte dezeLfde hemel haar weer. Het zonlicht was een mirakel en de aarde een wonder. Alles wat *u aanraakte of bekeek had een nieuwe, ongerepte hoeda nigheid. Het water waarin zij zica waste was zachter en frisser dan water ooit was geweest, de zeep was steviger en ook lekkerder, het ge- voel van de handdoek was strelend en Sara, die blozend ontwaakte leek precies een engel. Het was bijna niet te geloven dat er niet tmee* dan vier en twintig uur verlopen waren sinds gisterenochtend tocn zij hier in dezelfde kamer, met ba- ra, net als nu, slaperig in bed, «ao gestaan, haar handdoek in haar hand, bevend bij het verwarrende vooruitzicht van Roberts komst, te rugvallend in een gewoonte uit h8ar kinderjaren en met in staat naaT geluk te dragen, vloog zy door aa kamer naar Sara toe en begon naai. onstuimig te zoenen. „Erg hef, hoor," zei Sara, „Maar zou je ze met liever bewaren. „O Sally! Is alles niet zalig?" dat ogenblik ja. Maar toen de da gen voorbijgingen zonder een ge ruststellend woord om hun overeen komst te bezegelen en haar êeI~* te bevestigen, slopen twijfel en angstige voorgevoelens haar «ar; binnen Zij had niets dan een her innering om op te teren, een paw woorden, een enkele, vluchtige kus. Het was kostbaar, maar niet vol doende om haar geloof ongeschokt te houden. Eeuwigheden, waarin al le dingen veranderen, waren voor bijgegaan sinds die zondagmiddag. Hij had gezegd dat hjj van haaf hield, maar hield hij nog van haar. na vijf, zes, zeven eindeloze dagen- (wordt vervolg®

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1959 | | pagina 1