CURACAO door ■0 staking getroffen Man Jos van „Magere aangehouden Qem bfad vvor demotui Man kwam in vlammen om iffysra sx k VERDACHT VAN MOORD Politie kreeg waardevolle tips Russen brengen j Conflict tussen Maemillan in verlegenheid Bonn en YS Spel met gi*anaten kost twee levens LUISTER „APPÈL 3" GIRO 18 door fHeyet* êiuys&f Voedselvoorraad slinkt snel f, DE DOCHTEBS VAN MEVBOUW PEACOCK T 5? (Van onze correspondent) AMSTERDAM, Ruim anderhalf Jaar na de moord op „Magere Jos", een bekende vrouw in donker Atn- Fterdam, heeft de centrale recherche van de Amsterdamse politie voor het eerst in deze duistere zaak een ver dachte aangehouden. Het is de 42- jarige echtgenoot van 't slachtoffer, Joop S., die zaterdag- is gearres teerd bij het verlaten van de ge vangenis in Arnhem; waar hij voor diverse vergrijpen, die niets met deze affaire Je maken hebben, een straf had uitgezeten. S., tegen wie de recherche al eer der verdenking had gekoesterd, maar voor wiens arrestatie men tot voor enkele maanden geen termen aanwezig achtte, was bij zijn aan houding zaterdag volkomen verrast. Gedurende het weekeinde is S. ver scheidene malen verhoord, maar hij hult zich in een hardnekkig 'stilzwij gen. Op de meeste vragen weigert hij te antwoorden. De verdachte heeft volgens de politie tegen de hem verhorende rechercheurs ver klaard na zijn vrijlating een pers campagne te willen beginnen om de carrière van, bepaalde politiemannen te breken. Joop S. deed in de vroege mor gen van 11 augustus 1957 aangifte bij de politie van bureau Warmoes straat van de moord op zijn vrouw. De recherche dacht eerst aan roof moord. maar vond het vreemd, dat de dader zoals uit het onderzoek bleek nog had geprobeerd zijn slachtoffer bij kennis te brengen. Ér bestond toen reeds aanleiding tot verdenking in de richting van S. maar van duidelijke aanwijzingen was nog geen sprake. Dit veran derde toen de recheehe eind vorig jaar een anonieme brief kreeg met waardevolle tips. Enkele weken la ter maakte de anonieme briefschrij ver zich bij de justitie bekend en toen leek de tijd gekomen om toe te, slaan. (Van onze correspondent) BONN Aan tie vooravond van de woensdag in Parys beginnende ministersconferentie heeft dit week- LONDEN', rrcmie'r Chroesjtsjew i vakantieverblijf van -r;«ip wn n^c. I bondskanselier iuiiiiiiiiiiiiliiiijii.iJiiiiiiliiiiijiiiiiiiijiiiij I. (Advertentie IM.) (Van onze correspondent) "WENEN. Vijf Oostenrijkse jon- fens hebben zich zondag in het ge- eim op een schietterrein van het leger in de nabijheid van Wenen be geven en daar een aantal handgra naten gevonden, waarmee zij zelf soldaatje gingen spelen. Twee van de: handgranaten - explodeerden, waardoor twee jongens zo ernstig werden gewond,dat 'zij kortdaarop in een ziekenhuis zijn overleden. Ook de drie andere" jongens zijn er *eer ernstig aan toe. Van twee hun ner moest een been worden geampu teerd. S. zat echter op dat moment een straf uit. in de Arnhemse gevange nis. De recherche gebruikte de nog resterende maanden van deze de- ten tie voor het verzamelen van nieuwe gegevens ch eventuele be wijzen. Brand in pension BREDA. Een felle uitslaande brand heeft de nacht van zon dag up maandag te Breda aan een man het leven gekost. Door onbekende oorzaak brak omstreeks half drie brand uit op de derde .en hoogste verdieping van het pension Peters aan de "Vee- marktstraat; waar 22 mensen ver bleven. De 28-jarige heer W. Don kers kwam in de vlammen om. Zijn vrouw, met wie hij twee weken geleden was getrouwd, wist zich via een achteruitgang in veiligheid te brengen, De bovenste etage brandde geheel uit. - Tevoren had de Bredase brand weer al strijd geleverd tegen een andere brand, die zondagochtend door onbekende oorzaak in éen pak huis van de goederenhandel Van Schaick was ontstaan. Het pakhuis brandde geheel uit. Adenauer aan het :r grote politieke aktïvStcit va„ de Stmjet-Ume heeft de Britse Z™ regering hi verlegenheid gebracht.! - - - - "erpfc hij lijke voorstel tot het stopzetten van alle kernproeven beneden de vyf- tig kilometer. Tegelijkertijd echter zegt hij welwillend te-staan tegen over een door Maemillan in Mos kou gedaan voorstel omde inspec ties. die internationale teams zou den kunnen instellen, te beperken tot een vooraf te bepalen aantal. In die laatste passage zit het ve nijn. Tot nu toe was n.l. niét of ficieel bekend gemaakt,dat Mae millan tijdens zijn bezoek aan Mos kou voorstellen' had gedaan. Mocht dit inderdaad het geval blijken te zjjn,. dan is daarmee tevens nog eens bewezen hoe bedenkelijk, zulke afzonderlijke gesprekken met de Russische leiders kunnen, zijn. Het schijnt n.l.'wel vast te staan dat de Amerikanen niets voelen voor een beperking van het' aantal inspecties. Kennelijk speculeert Chroesjtsjew dan ook op Br its-Amerikaans ver-j schil.'van mening, want aan het i eind van .zijn nota zegt hij:„Mag j ik het - vertrouwen tot uitdrukking i brengen dat u uw verte gen wóórd! - ger in Genève wilt instrueren tot i het meewerken aan een oplossing op een wijze, die in overeenstem- ming is met datgene wat u ons in Moskou hebt meegedeeld?" In de omgeving van de Britse premier verklaarde men gisteren haastig, dat Maemillan natuurlijk geen voorstellen had gedaan, maar uitsluitend onder alle voorbehoud bepaalde ideeën had geventileerd. volstrekt onverwacht zaterdag de Amerikaanse ambassadeur in Bonn, Bruce naar Adenauer reisde. Men is ervan overtuigd dat Bruce i heeft gepoogd Adenauer tót een soe- peler houding van de bondsrepubliek i bij de onderhandelingenmet de Sow jet-Unie te bewegen. Politici in Bonn. zien in de reis van Bruce ëen aanwijzing, dat de starre onderhen- i delingenspositie, die de bondsrepu- bliek tijdens de besprekingen'van de j werkgroep vorige week in Londen heeft ingenomen, nu ook tot me ningsverschillen met de Verenigde Stalen heeft geleid. i Hei lijkt zeker dat dc Amerikanen i de.Duitse vrees niet delen, dat elk contact tussen West en Oost-Duits- i land, oók op zuiver economisch ter- rein uit den boze zou zijn. 2» april radio 293 m. 20.05-21.1 S uur. Uitzending hoofdprijzen raadpleeg gratis vanaf 4 mei op verkoopadressen TREK KINGS LIJSTEN Ook verkrijgbaar door middel van „Appèl", Rotterdam f 0,25 Bestel reeds nu Vanavond liederen j - van Ravel WILLEMSTAD. De havensta king op Curasao, die aanvankelijk op een storm in een glas water leek, heeft veel ernstiger vormen aange nomen dan werd vermoed. Sinds woensdag ligt he( werk stil zonder dat het einde van de staking in zicht is. Een langdurige havenstaking kan voor Curasao zeer ernstige gevolgen hebben doordat het eiland voor de geringste levensbehoeften is aange wezen op aanvoer van bulten. Ver scheidene schepen met goederen, waaronder levensmiddelen voor Cu- racao.-zljn vertrokken zonder dat de lading werd gelost. De besprekingen met het stakings_ comité - de vakbonden hebben zich officieel van de actie gedistancieerd - schijnen niet te vlotten ondanks de inschakeling van een' landsbemid- delaar. De stakers eisen een loons verhoging van dertig Procent en he- hebben een aanbod van een on middellijk ingaande loonsverhoging van zes procent hangende de onder- handelingen afgewezen. TV -weekeinde bracht geen verrassingen 1 T") E AVRO heeft ons zaterdag- avond de op een na laatste edi- s tie van de'quiz „Van je familie moet je 't hebben" laten zien. De deel- i neemsters 'en deelnemer slaagden er tot tweemaal toe in een minimaal' cadeautjes uit de kluis te halen; een bezem e meen'kamerplantje. Het ple zier om de quiz heeft daar echter niet ander geleden: Het besluit van de AVRO om. nu De staking verloopt rustig. Er heb- deze quiz nog niet is aangetast door daan2 geen Incidenten voorge- de slytage, aar. dit programma-on- derdeel een eind te maken, is echter De Kamer van Koophandel en de! een goede beslissing. Als het publiek Vereniging Handel hebben de rege ring op de ernst van de toestand ge wezen. De staking schaadt de goede naam die de haven van Curasao, met name in de Verenigde Staten, heeft en brengt de aanvoer van. .levens- te vaak wordt geconfronteerd met [opgaven aan. de deelnemers die slechts varianten op.écn thema zijn. i dan kan het niet anders of de inte- resse moet verslappen. En eigenlijk roept de formule voor middelen ia gevaar. De voorraad de Weëkendshow" bij ons dezelfde aardappelen is slechts tot woensdag j indruk op. De zorg waarmee dit. pro toereikend. Ook op de Westwerf bij de KNSM. heeft zich een korte staking voor_ gedaan. Het motorpersoneel, aange sloten bij de Nationale Haven Unie, legde het werk neer omdat eisen voor een garantieloon en een vakan tieregeling niet werden, ingewilligd. Na een bespreking, 'waarbij de KNSM vakantie; garandeerde en na- dat -vastgesteld was dat beide par- I tijen bereid zijn zo spoedig mogelijk te gaan,onderhandelen om te komen tiende eeuw,, schijnen voor de ac teurs een hinderlaag die hen ertoe verleidt de registers van theatraal spel open te trekken. Dit kan reeds storend zijn op de planken. De te-„ levisie brengt het toneelspel in de sfeer van de huiskamer en vergt daarom per definitie reeds „kleiner" spel. Door ie zondigen tegen deze i regel en slechts weinigen ontkwa. men hieraan maakten de acteurs van „William Perm" een weinig' overtuigende „gedramatiseerde do cumentaire". Jammer, want: aan de decors, kostuums en entourage was alle zorg besteed. „Sport in beeld" kwam zonder hindernissen door. Slechts één vraag: de-tabellen die vaak toch niet in hun geheel kunnen worden getoond zouden aan leesbaarheid winnen als de camera ze van dichterbij toonde. Meelezen nu alleen wie over zeer goede ogen beschikt. W;Jnn. De helpende hand nu bevrijd van première-angst \7 ANAVOND om half twaalf v het ongunstig late uur, waarop helaas zovele goede radioprogram ma's worden weggewerkt wordt door de AVRO een aantal liederen van Maurice Ravel uitgezonden, die alle door de Franse bariton Gérard Souzay worden gezongen, j Het programma, dat uil vier groe- I pen liederen bestaat, omvat alle j scheppingsperioden die Ravel door- maakte, en het zal bij het beluiste- ren van de „Twee Epigrammen'" en j van „Dort Quichotte a Dulcinée" j blijken, hjè groot de afstand is. die hij in zjjn leven als componist af- legde, Want hoewel Ravel zijn eigen wijze van uitdrukking al zeer vroeg gevonden heeft, evolueerde zijn stijl van een fijnzinnig impressionisme meer en meer in een elassistische richting, waarbij hij de verwerking van hetgeen door zijn tijdgenoten Schönberg en Strawinsky werd ge vonden. geenszins uit de weg ging. De epigrammen op teksten van Marot dateren uit 3898, Ravel was toen 23 jaar oud on het zou nog een paar jaar duren, eer hü tevergeefs zou mededingen naar de Prix de Roijie. een onderscheidng die wel vaker aan originele geesten voorbij ging. Don Quichotte a Dulcinée is het laatste werk dat Ravel in 1932 vol tooide, vóór een ongeneeslijke ziekte hem het verdere wérken onmogelijk maakte. De drie liederen waren oor- j spronkelijk voor een film bestemd, j .waarin zij door Chaliapirie zouden worden gezongen, maar door allerlei intriges kv.-am van de oorspronke lijke opzet niets terecht. Van de actieve belangstelling, die Kavel gedurende zijn leven voor vreemde muzieken had. getuigen de „Vijf Griekse volksliederen" uit 1907 en ..Twee Joodse melodieën" uit 1914, Bij zijn bewerkingen tracht Ravel gelukkig geen folklore te bedrij ven: de verwerking is sober, per soonlijk en het resultaat is zeer „Ra vel". Alle liederen werden oorspronke lijk met pianobegeleiding geschre ven; pas later wc-den zij georkes treerd." ten dele door Ravel zelf, ten dele door zijn leerlingen Detege en Rosenthal. Wie belang stelt in de figuur van Kavel adviseren we vanavond even eens te luisteren naar Jaap Geraedts (NCRV 10.15—10.45) die dan een causerie over deze componist houdt. W. A. D; EZF.R dagen vond ft ,„s wal oude boekjes een soort brochuretje, dat een bloem, lezing bevat van gekke ant woorden. die Amerikaanse scholieren heten te hebben gegeven op volkomen normale vragen, Vóór al de Amerikanen zijn verzot 'op zul ke malligheden. In ons;land vinden zulke verzamelingen van rare gezet», den wéinig aftrek, is mij door boek handelaren verzekerd. Ik vind dat jammer. Trouwens, ik weet niet of er inderdaad geen belangstelling voor bestaat. Zelf heb ik jaren lang een stapeltje cahiers volgeschreven met versprekingen, verkeerd gebruikte woorden en zonderling verdraaide gezegden die ik had gehoord. Maar die cahiers hebben de Duitsers in 1940 gestolen, het was niet het. eni ge, dat zij achterover drukten. Het boekje, dat ik vond heeft, mijn geheugen onderste boven .gehaald Uit mijn hoofd geef ik dus een stel letje rarigheden. die door die cahiers vereeuwigd hadden moeten worden Een onderwijzer vroeg zijn leer lingen om de definitie van de rugge- graat. Zei een: De ruggegraat is een been, op het ene eind zit je hoofd, en op het andere eind zit je zelf, Mensen, die op vergaderingen spreken, kunnen veel vreemde uit drukkingen horep. Ik werd eens in een vergadering, waar ik het woord moest voeren door de voorzitter als volgt begroet: „Ik heet de spreker van hedenavond van harte welkom en hoop,'dat hy in goede aarde zal vallen." Een andere voorzitter heb ik eens een artisten-echtpaar als volgt ho ren verwelkomen: „Ik heet het duo X van harte welkom. Ik ben er ze- 1 ker -van. dat ze bij u in de smaak zullen vallen, want ze krijgen voor hun optreden niet minder dan hon derdvijftig gulden." Ik heb in ëen vergadering, waar een jaarverslag aan de orde kwam, de voorzitter plechtiglijk horen zeg- !- gen: „Gedurende dc 25 jaar van het bestaan onzer vereniging liet de ani mositeit tussen onze leden niets te wensen over," Vele malen heb ik in vergaderin gen horen zeggen: „Voorzitter als u het goed vindt zou ik met de spre ker van gedachten willen verwisse len." De spreker in een vergadering van een vakvereniging, die wilde beto- Vanavond Radio gramma wordt gepresenteerd we denken nu bijvoorbeeld aan de im pressie van een bange droom van Mieke Telkamp verhult niet. dat j p ERLÏJK gezegd, het jeugdpro- het ondanks vaak zeer goede indivi- gramma >.De helpende Hand" duelc prestaties (René van Vooren was beter dan de vorige keer) wat vlak blijft en een climax mist. dat VARA-jeugdmèdewerkers Co de Kloet en kees Schoonenberg Schoonenberg giste ren voor een week introduceerden, Hl stelde ons aanvankelijk iet of wat te ET TV-spel „William Penn" dat leur. De stemmen in de kinderhoofd de NCRV zondagavond 'in een kwalitatief goede telerecording j bracht, heeft ons slechts matig kun- tot éen CAO, werd de staking bp'gë- nen bekoren. Historische spelen wilham Penn speelde in de zeven (Advertentie LM.) BANS, JOHN? ÖftAfc K J OOK WEI. REDEN VOOR P» CLNfc, IK. zOEK-iOU, ssoer; IK WE0 GEPROBEERD MADAME PAX1NOS TE PAKKEN TÊ KR.UGEN 3M0ATIK.D6 UVAARHSID Wit 06 WETEN OVER DAT >MeglG£ VERHAAC DE DATJE CAROL HEBT VERTELD Ol£ ARMBAND DlS IK GESTOLEN ZOU HEBBEN.' 1AAR nADAMÊ PAXiNOS IS in DAAROM WAARHEID IK—WAT IS DAT VOOR ONZIN WAT 70ÊK J'J HIER VOOR DOOP SLAAN HET BUl'EN LAND, WAT J'J NATUUR L'JK OOK. WEU WEET EN ZIJN DA5..,.£N DAAR ZIJN MtS HIJ HtEtrtEN HÊtlSPOOf* NAGOArtN.- K0A7 Altt GjCWlCOT DUCK ZE6T DAT HU DPR0£"JE.0£ DAb Mier HEtfT U2ltti.,WttTU JÊKER. HOLD bHUP DAT H/J b OtGMrijmOü^. dat A/oenen wyAcryo w -hoestbui ÖP PJlELfcN ff/Vf... W(/,0&/. 7JA...MU Mfi&fé. AlAAi DAT Ml 8ei£P/G&V MAAR WAT Jc H/S7QR/seV nopsreR.' tfs-rfr rollen: Jan, Joris en Josièntje vol deden niet helemaal. Ze leden aan hetzelfde euvel dat sommige afleve ringen van „Annemarieke" ontsier de. Dé tekst werd niét gezegd, maar duidelijk hoorbaar van papier gele zen. - Gisteren, toen „De helpende Hand" havermoutfabrikant Plokker te hulp kwam klonken de kinderstemmen veel overtuigender. En hierdoor werd alles in eens veel plezieriger, de grapjes kwamen beter over, het leek of er meer vaart in zat. „De helpende Hand" is, zoals' deze J gisteren klonk, een felicitatie waard. In het bijzonder ook aan het adres van Lo v. d- Werf, die de wellui dende liedjes leverde. W.Jnn. Ontbijtclub exit VOOR de rest van dit radio-sei zoen zullen we het moeten ERNSTIGE MUZIEK 8.00—8.25 NCRV. Uitvoering op gram. platen var» .peter en de Wolf" van Profcofjef. - 10.15—10.45 NCRV, Jaap Geraedts be spreekt, geïllustreerd met muzikale voprbeelden, Maurice Ravel. 11.50—12.00 AVRO. De bariton Gé rard Souzay zingt liederen van Mau rice RaVeL JAZZ 11.15—12.00 NCRV, Duke Ellington voert uit zjjit sutte Black, brown and beige. FOLKLORE S.37—ï.00 NCRV. Chanah Milner zingt Jiddische liederen. I' ll OORSPELEN 8.259.40 NCRV. Derde déél van het serjeitoorspei „De apocriefe Haydn" 9.4211.00 .AVRO. Hoorspel „De man die vluchtte" door Alfred Andersch. geregisseerd door Bert Dijkstra. GESPROKEN WOORD fi.15—6.25 Hilv. II uitzending voor de Pac. Soc. Partij. .6.50—7,00 AVRO, Lezing over Open baar Kunstbezit. 7.30—7.45 AVRO. Muzikale causerie door Henk stam 10.00—10.15 NCRV. Politieke com mentaar van prof. Diepenhorst. SPORT 11.15—11.30 AVRO. Verslag over de Tulpenrally* '59. 1 DIVERSEN 8.05—U.O0 AVRO. Radioscoop pro- gramma dat geheel is gewijd aan ZwitserUmi. Mr Hiitermann spreekt ©ver de positie van Zwitserland In i Europa er wordt Zwitserse foiklo-1 ristische muziek uitgevoerd er zijn klanknotities over merkwaardige ge bruiken in dit land en tot slot een hoorspel van de Zwitserse schrijver Anderscb In een vertaling van An nie de HertogPothoff. gen, dat de lonen te laag waren, heb ik horen zeggen: „De kloof tussen het aanbod van de werkgevers en wat wij vragen, die kloof is zo.groot, die kan niet in één maar moet in twee sprongen worden genomen." ïk ben een tijdlang lid geweest van een. organisatie, waarvan een der leden berucht was om zijn vreemde versprekingen. Zijn gedach ten gingen sneller dan zijn tong. Daardoor raakte hij met allerlei ge zegden in de knoop. Hij zei eens: Voorzitter, als ik mij goed vergis, zit de zaak aldus in elkaar..." Een andere keer zei bii: „Nukan de'se cretaris wel. proberen mij dat in de schoenen te s c h x ij v e nieri j toen de voorzitter hem tot.de orde 1 riep merkte hij op: „Voorzitter u zit J mii altijd in mijn haawater..." ik dien hierbij aan .te tekenen, dat J die voorzitter er opk mee terecht i kon. Toeii iiij: eens een keer front 4 wilde maken fegen het nogal onstui- imlge verlangen van leden:,.om ,dan weer-eens - lid td worden.-da^.tehe- danken', vervolgens weer lid te wor den- enzovoorts, viel hem in; dat de vereniging geen delicatessenwinKel was,;waar. je maar in en uit kon lo pen. Riephij uit: „Onze vereniging is geen dekietelatessemvinkel. Er is meen ik, in ons land wel een boekje verschenen met rare brieven, die gasfabrieken en dergelijke in- stellingen ontvangen. Maar, voor.zo ver mij bekend, bestaat een verza meling versprekingen niet. Ik geloof echter, dat het de moeite zou lonen zo'n bloemlezing in elkaar te zetten. Mochten er dus onder mijn lezers zijn, die materiaal kunnen aandra gen, dan hoop ik, dat zij zich niet zullen beheersen. Zij kunnen ervan verzekerd zijn. dat zij., „in. goéde aarde zullen vallen". zoen zullen we het moeten stellen zonder Bob Spaaks „Cntbijt- ciub". Bob Spaak heeft zich de laatste tijd wat ovtr 'erkt en zijn huisarts heeft hem -Ageraden het wat kalmer aan te doen. Zijn chef, de heer Van Nierop, hoofd van de afdeling gesproken woord van dc i VARA; heeft daarop de knoop door- gehakt en besloten de „Ontbijtclub" waarvan de uitzendingen in de provincie Mugla (Zuidwest-Turkije) zomermaanden toch plegen te wpr- ziir taterdag getroffen door 'n aard den gesta met onmiddellijkebevlcg Circa 10' huizen zijn ver ingang te beëindigen, wuLai en meer dn» 600 beschadigd. Teïevisie VANAVOND GEEN UITZENDING. ISTANBOEL Vier dorpen in de (Advertentie LM.) Brandend Haagaunr aa iedere maaltijd? 01 angst br! roorbaat bi) iedere hap eten? Rennles nemen - en.. alt(;d zorgen dal ge ze bij de band hebt. Lett, of twee Renmes - gewoon Laten smetten ap ae tong - neutraliseren al bet overtollig ma:gzuixr dat uw pijnen veroorzaakt En z© wordt uw zuurbrand geblust te een paar tellen. Heerlttk middel die Rennies - en ze smaken nog lekker ook. «oor GEBAID BÜUHT raad, lieve," zei haar man. „Maar er is wel een manier om er achter de komen. Je zou, bij voorbeeld, die brief open kunnen maken." Daar was zij a) mee bezig. Zi) haalde de brief uit de enveloppe en begon te lezen. Ze sperde haar Ogen open, ze kneep haar lippen on heilspellend samen,, en trok haar donkere wenkbrauwen op. Ze keek op en ontmoette drie paar ogen die haar nieuwsgierig aanstaarden.Ai- leen meneer Peacock bleef onver schillig- Zonder een woord te zeggen youw- - en deed hein „Goede morgen, kinderen,' mevrouw Peacock. Haar woorden .Een volgende zondag kwam en waren' alfcüd dezelfde. „Ik ben wat de zij de'brief dicht en"1- ging. Weer brak er een maandag iaat vanmorgen. Ik hoop dat jullie weer in dé enveloppe. Haar suite aan. De weken strekten zich voor voor je vader hebben gezorgd?" was veelzeggend. Ze sprak geen haar uit, een zich steeds herhalend „Ja, mama," zei Julia. >,Hebt u woord meer onder de maaltijd. Toen patroon van lege dagen. Zij juichte slecht geslapen?" meneer Peacock met een blik ep zijn wijze voorzorg toe en verfoeide Niet zo d als ik zou wensén 7jjn horloge'opstond om te vertrek- haar meteen, die hem weerhield zo- maar dat is geen excuus om te laat ken, stond ook zij op, de brief in alg «ziJ veronderstelde om aan haar 2e ging zitten en vouwde haar haar hand geklemd en Sing na te schryyen. Hij was enig. Hy w»as vingerdoekje open. „Hoe is de pap de kamer uit, de deur-zorgvuldig volmaakt. Maar ze wenste dat hy vanochtend, Edmund?" achter zich sluitend. T „De pap maakt het, zoals altijd, Zo'n plotselinge verdwijning feest." der verklaring of excuus was zoo be- der weerga. Mevrouw Peacock naa Maar ze wenste dat hij niet zó verstandig was. Zijzelf schreef de ene brier na de andere, maar zag er met heldenmoed van af dat wenste. En als hij dat niet wens- „Niet klonterig, hoop ik?" 1. gon thee te schenken. „Ik moet er Si„d0Ün SafidTilbdr1!nrf^4a^rte-?s met oïer ™aïwV2DUTMgetenere Vr°UW met de keukenmeid is een gevaar gau u vergeiei. ^at |je(st vermeden moet worden. ««i 6c«i" Iedere dag keek ze uit naar de Bovendien is de 'Pap uitstekend. Je voordeur, wat hun zou vertellen aat postbode en 'bij iedere bestelling kunt haar felici' ;ren, dat ze deze papa weg.was. Er gingen vyiminw was óf zij óf Sara het eerst aan moeilijke kunst, noexvel wat laat, nil tenvoorbij. Niemand durfde, de ka de deur om hem open te doen zo- absoluut beheerst." mer uit te gaan. Langzaroerhjsna u«i »vct«ga. msviuu - zeer strenge opvattingen'over goene manieren en de noodzaak haar kin deren een 'goed voorbeeld; te geven. „Zou tiet slechf nieuws zijn? vroeg Julia. „Ik hoop van niet." Ze 'wachtten, alle. drie gespannep op het geluid van het dichtslaan aer dra hy klopte. Op kxvam er een brief,, in een onbe- De m sjés, Catherine vooraf wacht- een morgen kopjes werden doorgegeven., sjes, Catherine vooral, waeht- kende hand. geadresseerd aan me- ten op een leken om te beginnen, vrouw Peacock. De twee meisjes, die „Zal ik bidden, mama?" hun teleurstelling verborgen, bestu------- deerden hem nauwkeurig en vroe gen elkaar af van wie hij kon zijn. Een brief van een onbekende was iets bijzonders in htm gezin. Het (|Öch ja,kind. Natuurlijk. Wat ben ik 'vergeetachtig!'' „Voor wat. wjj zullen ontvangen..." zei Catherine. mer uit te gaan. kwam er bij .Catherine een voorge voel van onheil óp. „Papa zal zyn trein missen, }p Julia. .Hij zal we] kwaad zijn. - Noch Sara. noch Catherine vonden het de moeite waard hier op te anj- .woot'den. Ze keek hen pijnlyk v«* baasd aan en verwonderde zich.oyer hun zwijgen. -^iv- Ten slotte bèreikte het verwachte „En.wat papa al ontvangen heeft, poststempel was. Newtonbury, het mompelde Sara bijna onhoorbaar. - -. schrift groot en wijd. Ze namen hem Zowel zij als Catherine hadden geluid hun oren. Catherine ging naai mee naar de ontbijttafel en legden voor een ogenblik de brief verge- het raam en zag hoe haar vaaer hem naast mevrouw Peacocks bord. ten, waar mevrouw Peacock nu haar zich door de straat repte. Mevrouw Zij was die morgen de laatste aan aandacht op vestigde. Peacock verscheen weer en met het ontbijt Haar man, die zijn trein „Van wie kan die zijn? Ik ken de ijzig kalm gezicht gaf ze hun als ge- moest halen, was al begonnen. De hand niet." woonlijk instructies voor hun üezig- drie meisjes wachtten op; hun moe- „Wij ook niet, mama," zei Catbe- heden. Geen enkel commèntaar over der. Jenny stond bij het buffet en rine. haar gedachten, alleen dat ze v£f waakte over de theepot, klaar om „Newïonbury," zei mevrouw Pea- sombere aard waren, werd verstreKr haar in alle glorie naar de tafel te cock. „Wie kan mij nu uit Newton- „Zou papa zijn trein missen, brengen, zodra haar mevrouw bin- bury schrijven?" waagde Julia te vragen. nenkwam. „Vergeef mij een vrijpostige iwordt vervolgd'

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1959 | | pagina 1