Incident en achtergrond Velerlei plannen voor viering in radio en TV CAROL mm =^iim Naverteld Kustvaarder bij Tunis gestrand NCRV BESTAAT 35 JAAR NCRV-wedstrijd in schrijden van hoorspelen VANAVOND UIT ROTTERDAM TV-VOET3BAL Louis de IBrec 75 jaar V olksrmiversiteit in Hilversum noodlijdend „Land cn water" wijkt voor Dulles ABA5IM -STUDIO VERBOUWD „Ik sta op wacht" 160.000 maal Radio Sextet naar Berlijn i Voetbal op TV l Herhaling van j ra cl lo 'I og'bo eken Vanavond Lijk van verdwenen knaapje gevonden j Prinses Beatrix per Rotterdam naar VS SPROETJE SPARKS RANK- GODWIN, 1 DE B0C1TEES VM MEVROUW PEÜCÖCF 2 Dmwiag 28 april 1959 TERWIJL haa«r ieder verwachtte, dat de formatie poging van de lieer De Quay zou vastlopen op «en *oort lijdelijk verzei der chrifteiijk- hiS'torivchen. is plotseling de bom elder* gebarsten. Bij bet pol°en der mjniater«kandidaten en het afwegen der verhoudingen waJ vorige week onverdacht prof. Eijl«tra er naast konten te staan. In het daghlad Trouw geeft de heer Bruin» i*lot than* van tlil gebeuren een on schuldige lezing: om het de formateur gemakkelijker te maken, hadden de aangezochte figuren van a.r.- en k.v.p.buue hem de vrije hand gegeven. Het geval wilde toen. dat de heer Zij1*tra en hij alleen uitviel. Nietwaar, zoiets kan gebeuren. Later echter bleek, dat deze mutatie de inleiding wa* lot een voor de A.R.-partij onaanvaardbare omwikkeling: het kabinet als - geheel werd te licht, en het ohmte!jjk-'iicjate element te zwak. Daarom hebben de heren Hazenbosch en Biewenga tenslotte neen gezegd. Terecht, vindt de heer Bruins Slot. Wie dit verhaal trouwhartig leest. is geneigd om hegrijpend te knikken. IIet klinkt we] aannemelijk. Er is echter goede reden om aan te nemen, dat de hele gang van zaken in de a.r.-krïng een la-e i* geweest in de strijd tussen de heren Bruin* Slot en ZijLtia. Xanvankelijk ledk het. dat de heet Zijlstra bet loodje had gelegd. De tonnateur had hem atgedankt. hetgeen niet goed mogelijk was geweest zonder een zekere aanmoediging van de heren Bruin» Slot en Hazenbosch. Ook de heer Biewenga is in politiek opzicht niet zo bijzonder op prof. Zijlstra gesteld. Een proleet uit Friesland echter, waar vooral de Senator Hendrik Aigra achter zat, leidde maandag tot een nerveus intern a.r.-beraad met als slotsom, dat het op deze wijze toch heus niet ging. En zo kwamen in de loop van de middag de heren Btewenga en Hazenbosch met hangende pootje? bij He formateur afzeggen, juist op een ogenblik dat deze meende gereed te zijn. ALS incident is dit geval belangwekkend gpnoeg; het zou echter van kortzichtigheid getuigen, her niet in verband te zien met het geheel der moeilijkheden, waarmee de heer De Quay te kampen heeft gehad. De onderlinge ruide tussen de twee richtingen in de A.R.- partij deed zich immers pas voor in dc vierde form a tie week. toen baast ieder al vond dat het nu welletjes was. Als de formateur in de aanvang het succes had gehad, waarop hij blijken* zijn uitlatingen rekende, was hij alles vóór geweest, de kritiek van buitenstaanders en het onbehagen in de kring der partijen, waarop hij steunde. Doch gebiek aan vertrouwen en de innerlijke weerstanden hebben van de aanvang at een loodzware last gelegd op zijn poging. >,"u hij heeft gefaald, liggen de dingen beslist anders dan in de dagen vlak na de verkiezingen. Er is te veel aan het licht gekomen omtrent de innerlijke tweespalt in de confessionele partijen. De overrompeUng^taktiek. die vooral bij de K.V.P. noodzakelijk was, is mislukt. De K..A.B. heeft zich vermand, en begint van zich af te bijten. Eu wanneer de A.R.-partij thans zo sterk de nadruk legt op de noodzaak van het ehristelijk-sociaal karakter van het te vormen kabinet, dan mag dat enerzijds een formule zijn tot .bemanteling van de onderlinge geschillen, maar anderzijds kan zij zich de komende tijd ook niet tneer veroorloven, er al te zeer van aï te wijken. Voor de liberalen wordt de zaak daarmee tamelijk moeilijk. Want voor hen ligt de aantrekkelijkheid van een regeringscombinatie zonder de *ociaÜ«teii bepaald niet in het ..christelijk-rociale" accent er van, Wat omtrent het program van de lieer- De Quav i« uitgelekt, wijst er tjouwen» op. dat dit veel meer Ubrraal wa^dan christelijk-sociaal, 't Klopte met een uitlating van de heer Romme. aangehaald op het forum van de K.A-B. in de Zaanstreek: „Wij moeten zorgen, dat niet nog meer katho lieken overgaan naar de V.V.D.!" UITERAARD is de gespletenheid van de confessionele partijen een zaak, die alleen hun/elf aangaat. Wij zullen dan ook weerstand bieden aan de verleiding- er over in beschouwingen te treden. Waar het op aankomt i-. dat de niet—t>dali£ti*dic pannen in de Tweede Kamer numeriek sterk genoeg zijn om een regering zonder *<>rio- li»ten te vonnen, maar dat bij een aantal hunner hiertoe klaarblijkelijk de innerlijke kracht tekortschiet. 01 om hel ander» te zeggen: parlementair gezien is liet noch onjuist, noch ongebruikelijk, dat de regering berust op twee derde van de volksvertegenwoordiging, terwijl één derde in de oppo sitie is- maar het wordt een zeer moeilijk experiment, wanneer die één derde hecht en homogeen is en uitgerust met uitnemende krachten, terwijl de twee derde in sterke mate lijdt aan innerlijke onzekerheid. Zoals de form a tie poging van de heer De Quay zich in haar vjer weken heeft afgewikkeld, heeft ze weinig anders gedaan dan het gebrek aan eens gezindheid tu£?em en binnen Je vier voor de regering*\orming uitgezochte partijen aan Het licht te brengen. Het was een af en toe zeker belang wekkend maar over het geheel toch ook weinig verheffend schouw*pel. Mi*schien i« het billijk, dat een libeiale founateur het nog een- prnbeeil; en misschien is het formeel juist, dat een a.r.-figuui nog pen* de kan« krijgt. Maar wat in de afgelopen maand i« losgewoeld, kan bezwaarlijk meer worden bedekt en vergeten. Een regering behoort te weten wat ze wil. en ze dient uit krachtige en bekwame figuren te bestaan. Wanneer dat niet zonder de socialisten kan. zal het toch mét de socialisten moeten. IJMUIDEN. De 496 ton meten de Weder! and se kustvaardei „Lee mans" van W. H. James uit Rot terdam is gisteravond bij Keliba op de kust van Tunis gestrand. Het schip heeft sleepbootassisten- tie gevraagd. Van Malta is de Ne derlandse zeesleepboot Hector (van Bureau Wijsmuller) vertrokken om de „Leemans"' te assisteren. i HILVERSUM. De politie heeft een 60-jarige man -W. M. uit Hil- l versum aangehouden, en voor de officier van justitie in Amsterdam I geleid ais verdacht van verduiste- ring van 45000. De man is in het j Huis van Bewaring in Amsterdam ingesloten. UTRECHT. De Vakraad voor het kappersbedrijf deelt mede, dat ingevolge de collectieve arbeids overeenkomst voor het kappersbe- drijf, door bet kapperspersoneel, op Koninginnedag 30 april na één uur J 's-middags geen arbeid mag worden verricht. WÉL.. '.l O3 15 november 1924 besloten vijf mensen lot oprichting van ric Kedcrl. Chr. Eadio Vereniging. Dit jaar zal deze vereniging inmiddels 422.000 leden dus 35 jaar bestaan. Gistel en zyn ons in Hilversum de volgende mededelingen gedaan over de viering van dit lustrum. De feestelijkheden en plechtig heden concentreren zich in de week van 15 tot 21 november en zullen zowel via de radio als te levisie worden uitgezonden. In de radio-uitzendingen van 15,16, IB, 19 en 20 november zullen o m. de officiële herdenkingsbijeenkomst in de Utrechtse Buurkerk: een hoorspel, dat in de jubileum-prijsvraag de eerste prijs heeft behaald; een jubi- leum-steravond en een groot jubile um-concert in het Amsterdamse Con certgebouw worden uitgezonden. Televisie-uitzendingen zuilen er zijn op 17 (of op 21) en op 19 no vember. In de eerste uitzending zal een speciaal door de NCRV uitgezon den filmploeg o.l.v. Dick van Bom mel. met de medewerking van een kenner van Israel, in beeld en geluid verslag uitbrengen van een reporta ge-reis langs de weg die „de kinde ren Israels door de woestijn zijn ge gaan naar het Heilige Land"'. De tweede avond zal m combinatie met de radio de jubileum-Steravond uit- zenden- Met betrekking tot dit zevende lustrum vermelden we voorts: Vyf componisten, t.w. Jaap Geraedts, Henk Badings, Hugo Godron, Hugo de Groot en Wouter Paap hebben opdrachten ontvangen voor mu ziek, die bij dit lustrum voor de radio zal worden uitgeoverd. Een opdracht voor muziek voor hui selijk gebruik is uitgegaan naar de componisten Cor Kee, Piet Kee, Gcrrit de Marez Oyens, Maarten Kooy en Robert Heppener. Voor een kinderlied wordt een prijs vraag uitgeschreven De jubileum-Steravond zal (1e ouver lui e vormen tot een serie van 30 donderdagavond-amusemonts pro gramma's, waarin o.m. weer plaats is ingeruimd voor een financiële charitatieve actie, in de geest van de „Haak-in"-actie. Johan Bode- BIJ gelegenheid van hei 35-jarig bestaan van de NCRV heeft deze omroep een wedstrijd uitgeschreven voor het schreven van een hoorspel. De vereniging wil hiermee de be langstelling van de auteurs voor dit medium wekken. De wedstrijd is gesplitst in een open en een besloten deel. Voor deel neming aan de besloten wedstrijd is een beperkt aantal auteurs uitge nodigd. Naar de prijzen in de open wed strijd 1000. 600 en 400 kan ieder een meedingen. Indien de bekroon de spelen worden uitgezonden zullen deze bovendien op de gebruikelijke wijze worden gehonorpei'd. De tijds duur mag minimaal drie kwartier en maximaal vijf kwartier bedragen. De inzendingstermijn sluit 1 sep tember 1959. Nadere bijzonderheden over de wedstrijd verstrekt de NCRV, Schuttersweg 8 in Hilversum graven zal hiervan de leiding heb ben Voor hoorspelen schrijft de NCRV ter gelegenheid van het jubileum twee prijsvragen uit. Hierover ge ven wij in deze rubriek in een af zon derlijk bericht nadere bijzon derheden Een bakwedstrijd, waarbij huisvrou wen zullen strijden om de eer wie voor weinig geld het lekkerste ge bak op tafel kan brengen is een ander ondeideel van de lustrum viering. De eindstrijd zal zowel door radio als televisie worden verslagen Andere plannen hebben betrekking op wedstrijden voor schoolkinde- i ren. (gelijktijdig met het 35-jang j bestaan van de NCRV, viert de i schoolradio van deze omroep zijn 30-jarig bestaan), wedstrijden voor j zieken in sanatoria, foto-wedstrij- den voor amateurs, verhalen-wed- strijden, een ledenwerfwedstrijd etc. DE voetbalwedstrijd Fe yen oord te gen Manchester United, die de televisie vanavond uitzendt vanuit het Stadion Feijenoord, heeft tot ge- j volg dat de aangekondigde film komt te vervallen en dat het journaal en het weekoverzicht moeten wijken 1 naar een ander uur van de avond, i Van 7.55 tot 9.45 zijn de kijkers de gast van Feüenoord. (In dubbele betekenis zelfs, want dit programma is de NTS aangeboden door deze i voetbalvereniging)Commentator is I Aad van Leeuwen en de cameraregie i berust bij Jean Smits. Journaal en weeroverzicht worden uitgezonden van kwart voor tien tot vijf 05 er tien. „Propaganda voor de voetbalsport. Dat is het belang rijkste argument geweest, waar door het bestuur van Feijenoord zaterdag heeft be sloten de NTS uit tc nodigen deze wedstrijd uit te zenden. Op dat moment was het Stadion nog ntct uitverkocht en wij realiseerden ons goed dat door de televisie-uit- zending er open plaatsen m het Sta- dron bleven, Feijenoord wilde echter toch deze wedstrijd aan de Neder landers aanbieden". Dat vertelde ons vanmorgen de Feijenoord-voorzitter C. Kiebóom, die vandaag met bijzon- der veel plezier aan vele Nederlan- i ders de geruststellende mededeling kon doen, dat deze wedstrijd echt i werd uitgezonden. „Men kon het bij na niet geloven", aldus voorzitter Kieboom. De inkomsten zullen van- 1 avond zeker iets minder worden, want fcet bedrag dat de NTS aan Feijenoord zal betalen, is niet toerei kend om het tekort, dat door deze uitzending ontstaat, volledig te com penseren. De TV-ksjkers /.uilen ech- I ter de eerste club-ontmoetmg m Ne- derland te zien krijgen cn daarvoor 1 es men het Feijenoord-bestuur bij- zonder dankbaar. BIJ het begin van de repetities voor de hoorspel-trilogie „Tnp- I tiek in moord" is maandag de boor- 1 spel-acteur Louis de Brce gehuldigd ter gelegenheid van znn 75ste ver- 1 jaardag. Er waren bloemen en harte - I iyke woorden van collega acteur Jan van Ees en van Kommer Rleyn. die sedert kort leider is van de hoor- j spclkern van de Nederlandse Radio Unie. DE minimale belangstelling voor de lezingen van de Volksuniver siteit in Hilversum, heeft het bestuur doen besluiten in de ledenvergade ring op 8 mei aanstaande het voor stel in stemming te brengen om de vereniging op te heffen. Het bestuur wyt de geringe be- langstelling voor de lezingen aan de invloed van de televisie, j De vereniging, die thans veertig jaar bestaat err nog steeds 900 leden telt. heeft bij bet begin van dit wïn- terseizoen getracht de belangstelling te stimuleren door de onderwerpen van de lezingen aan te passen aan de belangstelling in deze tijd. Dit heeft echter niet mogen baten. De heer P. de Vries, voorzitter van de Bond van Nederlandse Volksuni versiteiten, meent dat de teleurstel lende gang van zaken ia Hilversum niet representatief ia voor de erva ringen in het hele land. Weliswaar ondervindt het werk ook landelijk de terugslag van de televisie, maar met ïn gelijke mate als ïr) HiLversum blijkbaar het geval is. Bovendien vertrouwt hij, dat deze terugslag slechts een tijdelijk karak ter heeft. HET VPRO-TV programma van woensdagavond a.s. is in zoverre gewijzigd dat hierin niet zoals werd aangekondigd de film „Land en water" zal worden vertoond, maar ecu documentaire over de dezer da gen afgetreden Amerikaanse minis ter van buitenlandse zaken John Fosler Dulles. In dit programma, dat diverse filmfragmenten beval, zal o.m. het woord worden, gevoerd door de Nederlandse minister van buiten landse zaken mr. Luns. fi Ai houdt Uw zenuwen «n bedwang kalmeert zonder slaap te verwekken HET Nederlandse Luchtm&chtkoor heeft einde van de vorige week zijn eerste lustrum gevierd. Bij de viering van dit feit is medegedeeld, dat NCRV-TV regisseur Dick van Bommel voorbereidingen treft voor een grote televisie-show op 12 sep tember, waaraan dit koor zijn mede werking zal verlenen. Voor die ge- tegenheid, zal de Britse zangeres; Vera Lynn, „sweetheart of the forces'" naar ons land komen, J De eerste vier jaar van zijn be- staan heeft het koor gezongen onder de leiding van mevrouw Bep i Ogtrop. Een jaar geleden heeft zü 1 de dirigeerstaf overgedragen aan j Jackie Bultetman. Van het naar i onze smaak griezelig Duits klinken de succesnummer van dit koor: „Ik sta op wacht", gezongen met medewerking van Joop do Knegt, i zijn L60.000 platen verkocht. 1 Het Radio Filharmonisch Sextet, bestaande uit Adriaan Bonsol. fluit, Sam Zilverberg, hobo, Jos d'Hondt, klarinet. Anton Doomernik, fagot, Kees Versney, hoorn on Herman Kruyt, piano," is gisteren naar West- Berlijn vertrokken. Radio Freies Berlin zal gedurende twee dagen opnamen maken van het ensemble. De uitzendingen van deze programma's zullen op een later tijd stip geschieden. 6Ei.OOF JE NDÖ STEED5 DAT utri OfEP Bên CARtX. je xut-r wELeere* WETEN ALS IK AFGÊC keno "EB Mgroie, BROEP. VAN Mg„ BLUK STAAN OF IK SCHIET- WABRACWT16 ALS IK Y NIET D06 ALS JE EEN SVAP DlCHTSRSU KONT SCHIET 'K! DAT MEEN IKH'J LIEST, CA HU IS DRONKEN EN ZOEKT LEgN MAAI? Ruzie.' BL'JF OAAR. CLIVE J JOHN, OOE IN 'S HEMELS NAAM DAT DIN© w£6 JOHN...] De technische commissar's van de N.RU., mr. A, H. van de Veen, heeft zaterdag de verbouwde VPRO-studio overgedragen aan deze omroep vereniging. Voorlopig is de VPRO verheugd met de mogelijkheden die i nu geboden worden. De VPRO heeft weliswaar plannen voor de bouw van i een nieuwe studio, naar ontwen> van prof. Eschauzier, maar de uitwer king daarvan zal nog wel geruime tijd op 7.ich laten wachten. HET bestuur van de NTS heeft de KNVB officieel om toestem- mmg gevraagd om 27 mei aanstaan- r de 's middags om Vijf uur een dl- i recte reportage te mogen geven van j 1 de voetbalwedstrijd Nederland Schotland, die dan gespeeld wordt j in het Olympisch Stadion in Ara- I sterdam Van de interlandvoetbalwedstrij den TurkijeNederland, op 19 mei in Islanboel, en Bulgarije—Neder- land op 13 mei in Sofio, hoopt men zc spoedig mogelijk m het „gewone" NTS-journaal enige filmflitsen tc kunnen vertonen. Er gaat geen Ne derlandse cameraman daarvoor mee. Deze flilsen zullen afkomstig zijn van buitenlandse bureaus, ZOVEEL succes hebben de AVRO- „Logboeken". samengesteld door 4 drs Van Dijk en Jan van Herpen geoogst, dat deze omroep heeft be slof en 17 van de 23 lot dusverre uit gezonden jaaroverzichten te herha len Hiervoor zun gekozen de log boeken van jaren tussen 1928 en 1948 De eerste herhahng is op don derdag 4 jum. de laatste op donder dag 24 .september. Radio ERNSTIGE MUZIEK 9.55—10.30 KRO, Sonate opus 2 «o. 3 -van Beethoven wordt uitgevoerd door Danièle Dechenne- I 10.15ll.Oti AVRO. Het Nederlands Kamerkoor oJ.v. Felix de Nobel voert hedendaagse Nederlandse koor- i werken uit. OPERA 8.55—9.15 AVRO. Op gram platen frag menten uit „La tor7» del dpstino" van Verdi. num.v. Maria Callas. LICHTE MUZIEK. 7.35—8..10 KRO Lichte gfatn.platen. 11.15—12.0(1 KRO. Mano» WUlrmsen laat nieuwe lichte plaatjes horen. i SPORT 6.10—6.30 KRO. Reportage van de Tulpen rally 1959. 10.33—10.45 KRO, Reportage van de Tulpenrally 1953. «OORSPELEN 8,30—9.55 KRO. „Aanslag op Zijne Excellentie", een spel van Kdzard schaper, geregisseerd door Willem Tollenaar. In de hoofdrol: Albert van Dal sum. DIVERSEN Ï,05__S_00 AVRO. Radiospel „Alles op één kaart". 8.05—8.55 AVRO. Klelnknnstprogram- ma niet als gast van de week Thom Kelims. T elevisie VAN 7.55 tot 9.15 een directe re portage san de voetbalwedstrijd FeijenoordManchester L'nited uit liet Feijenoord Stadion, «et journaal en we er o verzicht worden uitgezonden van 9.45 tot 10.05. BOLSWARD Het 4C, jarig zoon- tje Mtiimo van de familie Bevgsma uit Makkum. dat sedeit zaterdagmid- dag werd veimist en waarnaar heel het dorp twee dagen lang heeft ge- I zocht, is gisteren dood opgehaald uit het water bij de sluis van Makkum. FEEL iiocken worden verjümd en mei nlnjd hebben de auteur en de lezers redenen om blij te zijn met hei resuliapi. De omgekeerde volg. orde, namelijk, dat een film een boek baart, is mmder gebruikelijk, maar Lomr. toch ook toel eens voor. Ik herinner mtj dat er vroeoeT m Duitsland een journalist, Hans Na- tonek bestond, die regelmatig zyn „Chuplin dagboek" publiceerde, fraai geschreven feuilletons, waarin h\j ztch «ereenzefoigde met de kleine, toereldbe/aamde zwerver, zijn over peinzingen weergaf en. heni nieuwe avonturen liet beteven.. De jig uur, die Chaplin had geschapen, was dus voor fiatonék alleen maar een inspiratie bron, waaruit hy eigen, oorspronke lijke verhalen pulte. Zijn Franse col lega Jean Claude Carrière gaat an ders te werk. Hij vertelt films np en heeft daar, merkwaardig genoeg, zo- teel succes mee, dat zyn u-erk m vertalingen, waaronder een Neder landse, de grenzen overschreed Nog onlangs hebben wij in de krant een foto gezien van een, nu eens doodernstige Tati, die de ivon- derlijke plunje van de heer Hylot had verwisseld voor een welgesne den smoking, omdat hij in Holly wood een Oscar mocht komen halen Als één kunstenaar deze hoge onder scheiding dubbel en dinars verdient, is hij het wel, al was het aileen reeds voor zijn „Meneer Hulot met vacan tia", een komisch meesterwerk, dat ik een keer of zes heb gezien en tel kens mooier vond. „Mon oncle" be reikte, naar myn smaakniet de zelfde hoogtemaar wemelde toch ook van de heerlijke humoristische subtiliteiten, tvaaruan Tati het ge heim zo goed kent. Dank zij de ijver van Jean Clau de Carrière, kunt U ,M°n oncle" nu ook als boek lezen. De Nederlandse vertalingdie onder de titel „Oom Hulot" uitkwam by de Fontein in Utrecht en my ter beoordeling werd toegeschoven, lijkt my een fraai ge brocheerd misverstand. De auteur laat riet verhaal vertellen door het k/eine, rijke jongetje, dat in het mo derne super-huis van zijn ouders zo'n droevig leven leidt. Herinnert u zich de onweerstaan baar komische werking van de m- vormige fontein, die alleen maar spüit a's er bezoek komt? Dit bleef er van over in het boek: „Belde men aan het hek, dan haastte mijn «toeder zich, een wei nig o verstuur m'n hemel, heb tic «u niets vergeten en draaide een schakelaar om. Een zvaterstraal ver hief zich uit de bek van de vis van gepolijst staal, midden in de tuin, Dflt was dc fontein der bezoekers. Eerst vond ik het wel leuk: twee of drie keerMaar hef werd vermoei end op den- duur. Het belletje by het hek had terstond het spuiten van die fontein ten gevolge. Mijn moeder bezat volmaakte reflexen en een juut gewoel voor spaarzaamheid. Ze scha kelde de fontein u-eer uit, zodra de bezoekers hurt rug hadden gekeerd. Het was verboden om er voor eigen genoegen- gebruik van te maken. Het ding was er slechts voor anderen." En weet u nog, uit de film. hoe de gekke vriendin van mama belt en de twee vrouwen elkaar kakelend in de tuin tegemoet snellen? Dit koste lijke scènetje wordt door de heer Carrière aldus naverteld: „Mijn. moeder en haar vriendin be gaven zich op weg om elkander Ie ontmoeten. Ze praatten tegelijker tijduitten hun vreugde over het weerzien, openden de armen ter har telijke omhelzing. Ik vergat er bij te zeggen, dat door een geniale gril waarvan mijn vader het geheim be zat, het tuinpad, dat leidde turn het hek naar het bordes, zich in de kron keldarm van een S uitstrekte. Die hinderlijke kronkel verwijderde mijn moeder en haar vrienden van elkaar. Hun begroetende ar men strekten zich uit naar de tum en naar de muren. Zij schenen elkaar nu eens te zoeken en dan weer te ontvluchten." Deze voorbeelden zyn. vrees ik, «jdoende. Zonneklaar bewijst dit boek, dat de typisch visuele, m film gedachte humor van Tati niet op pa pier kan worden naverteld. Alleen Pierre Elaix, die voor de illustraties zorgde, wist het peil van de film tc benaderen. KRONKEL DEN HAAG. Prinses Beatrix is voornemens de reis naar New York in september, ter bijwoning van de feestelijkheden ter gelegenheid van de 350ste gedenkdag van Henry Hudson's tocht met „De Halve Ma en", te maken met het nieuwe vlagseschip „Rotterdam" van de Holland-Amerika Li in. De „Rotter dam" zal op 11 september in New York aankomen. Dit ftOMifi MtT VÊR.L- OflT KOMT Zt DUUR. Tt iUAAN DAT l£ M t£N PurHÊMt/tüorppr... Htr had kwi- nenzuru /iuhu ttn, NATTE PurWfiüóEWtDT.' r*tE.MAeiKWAbtR wtl VOOR...Jt HAP 6fUJK pattv, Htr wARCrt lewjc K£R£U>! &1N60 tri ^LlCK1 ZOÜb OfWlttUtT OrtTiNAPPtrt l H£BBErt 2C.JC WAr (jtDflAh, Htt JP00R LEIDT HltRHd£M,.WAT 15 Dfr.tfErtEtRlTAiöO ££ri OUDLPUT jpzotijt! LAYcri WtGPJJW ÜAAri KiJKtfl hPPOCTjt? GOED, /-JAAR DAM MA 'T £T£M, WAMTfK WENS N/ET TE STERVEN MET SEM MOttE Tl AAS. ale je 3£<jxyrr WATtK BEPOEC. JE KUNT HAAR Y WAT TROUWEME t/ TERpy T/WU MOETJE W/ET 20 ANA) DENKEN OVER Af VN TROUWE CHARLOTTEWANT TAM KRYSTZy EEN HEHEL AAN JE &V MM nam Ai 'M PLAN N/et door gaam. OORDEEL M/ET TE VOOR.M ZACHT T fi^UJETV/jJ FRySJE VAN ME I ZOMOED GA MUEERSt MAAR KOPEN. HES JEVEH/KEL^K ES ER. GEEN Z/M KAAN SMEREN '/V PROEfR/TJE /N KICK (K HJ/LDE HAAK MAMECVK ONDER JULLIE HOEDT LATEN, TERwyi ik yooR ZAKEN EEN RAAR U/EKEN MAAR, LONDEN BEN j „Misschien, misschien met. Als hij 1 hem mist, zal hij de volgende moeten S nemen." f De volgende was een uur tater, f De lange wachttijd die hij aoor- bracht met over het kleme perron J te iisberen als een gevangen dier f gaf "hem tijd genoeg tot nadenken: J méér dan nodig was. Er stond hem I maar éen ding te doen en daar het f onaangenaam was wenste hij het da- delijk te doen en hij ergerde zich J over dit hinderlijke oponthoud. De i eorgvuldig gecultiveerde ironische objectiviteit, die zijn wapen was te- J gen. de moeilijkheden van het leven, i liet hem nu m de steek. Hij was ge dwongen tot doortastend optreden, van een soort waar hij een grote af- J schuw van had. J Toen hij op kantoor kwam ging hij onmiddellijk naar Roberts kamer. „Goedemorgen," zei Robert, Hij beantwoordde de begroeting 1 vluchtig en keeide zich toen om, om de deur achter zich tc sluiten. Jets ip zijn optreden toen hij zich weer I tot hem wendde en naar het bureau toe kwam, maakte dat Robert hem scherp opnam. „Is er iets'.'" „Ik vrees dal er inderdaad iets is. „Thuis alies wel, hoop ik?" vroeg Robert haastig. J „Mijn vrouw r-tving vanmorgen Seen brief. Daat r.,i jou aangaat, is t het maar beter d.<t je hem leest," 1 ALuf hij zien wude vooi bereiden J op een crisis, stond Robert op. De twee mannen keken elkaar over de t tafel aan. De brief werd overgereikt. I De anonieme schrijver die 7ich zelf J .i an duidde als „iemand d3e h<?1 goed 1 met u meer.l" vroeg veigunmng oirt J mevrouw Peacock mee te delen dat door GEBALB BUUETT haar jongste dochter klaarblijkelij» in haar onschuld de attenties van een heer aanmoedigde, die, daar hij al ge bonden was, geenszins in een positït verkeerde een fatsoenlijk huwelijks aanzoek te doen, hoe wol hij zeker 2' brutaal zou zijn het te proberen, it weerwil van een grote alkeer on tussenbeide te komen en een diep gaande sympathie met het bedrogei meisje meende de schrijver dat he niet meer dan behoorlijk was on mevrouw Peacock erop te wijzer dat het feit dat deze heer de parlne was van haar echtgenoot de moge Ujkheid van een legale actie .lege, hém geenszins zou uitsluiten, mdim de omstandigheden dat noodzakell.' 7.ouden maken „Zo," zei Robert. „Dank je. Het een mooi stuk." „Is dat alles wat je er op te zcj, gen hebt?" t t Robert legde de brief uiterst bc daard neer en zette er een presse papier op Een verachtelijk glim lachje krulde zijn mondhoeken. „Een buitengewone vrouw! Ze doei niet een» moeite om haar handscbrifi te verdraaien." „Misschien heb ik het mis, zei meneer Peacock, „maar het komt mij voor dat je imj een verklaring schul dig bent. Mag ik je er aan hermne; ren dat ik Catherine's vader ben?" „Ik ben je meer dan een ver klaring schuldig, Peacock. Ik moet my tegenover jou verdedigen. Deze leugenachtige brief stelt mij in het ongelijk. Hel is preeie» wat ik vlees de "dat gebéuren zou. Daarom zweeg ik over iets dat je eigenlijk had moe ten weten. Voor alles in orde was scheen het mij nutteloos, erger dan nutteloos, te spreken Geloof mij. mijn voornaamste zorg was dat lij cn je familie, als er moeilijkheden kwamen, daar niet in betrokken zou den worden." „En?" zei Peacock. Hij wachtte op de rest. „Het is waar dat tk van Catherine houd Ik zou niets hever wensen dan -net haar te trouwen. Het is met waar dat ik gebonden ben. Tn zekere zin is het eens waar geweest. Maar ïu niet meer. Dat behoort tot het verleden." „Op dit punt," zei meneer Pea cock, „schijnt de dame in kwestie iet met met je eens te zijn. Zij zin- •peelt, zoals je gezien hebt, op een races." „Dot is mets anders dan een drei- •ment," zei Robert. „Chantage." ..Maar niettemin voel ik mij ver licht als jurist te vragen: heeft j bewijzen?" „Er is nooit een trouwbelofte ge- aan. Er zijn geen compromitteren- ic brieven. Bij geen der partijen -estond ooit het voornemen tot een uwelijk le komen En dat kan ook iet. om de meest eenvoudige reden. „En die is?" „*t Is een rare geschiedenis." zei Ro ert. Hij scheen weinig geneigd nog leer te zeggen. .Jk hoop dat ik niet ongepast iteuwsgierig ben. beste Robert, Ja '.uit moeten toegeven dat ik mij nooit met die affaire van je heb be moeid, hoewel ze duidelijk genoeg was. Het zou misschien beter zijn. geweest als ik wat mmder scrupu les had gehad. Maar nu ben ik er ook m betrokken. Je moet mij nu naar liever alies vertellen." „Goed. Maar zouden we er niet bij ;aan zitten?" „Ik moet toegeven dat de zittende aoudmg misschien mmder melodra matisch is," zei meneer Peacock cn nam de armstoel die voor cliënten gereserveerd was. „Een paar dagen geleden kwam jr een kerel om mij te spreken, zei Hoberc, „hier op kantoor. Een wat oudere, opzichtig geklede schurk, met een plat accent. Ik geloof dat je hem nog gezien hebt toen hij wegging. „O ja, ik herinner het me nu. Die kerel die geld van je wou heo- ben." (wordt vervolgdj

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1959 | | pagina 1