Christelijk-sociaal en liberaal Toestellen uit zoeken indringers is overal Sow jet- springt ornaat uit raam i §JJi W.-Berlijn betoogt op 1 mei voor vrijheid SüiiliigK GODWI y II Hi s 1 L' vier om ift té tniteni Toestand op Panama ver Groep Cubanen wil zich niet overgeven MeeStëi rookworst Prins Charles mocht zeeschip besturen Hoogtepunten op Soestdijk geprikkeld jaar voor doodslag op Wim d. 1. Parra Birmese artsen konden niets uitrichten Massa-défilé in Moskou Adenauer blijft tot september kanselier m Mm SE DOCHTERS VM MEVROUW PEACOCK 2 Vrijdag 1 mei 1959 NA het falen van de heer De Quay, is de naaste politieke toekomst van Nederland Keer in nevelen gehuld, maar helemaal ondoor zichtig is de situatie toch niet meer. Het is zo zoetjesaan wel on geveer duidelijk geworden wat op het spel staat, en ook de krach ten én tegenkrachten laten zich zo ongeveer onderscheiden. Vastgesteld kan worden, dat het in de nu voorbije weken van informatie cu formatie nimmer de bedoeling is geweest, de P.v.d.A, serieus bij de voorbereiding in te schakelen. Er zijn ook mi nog kranten, vooral in het zuiden des lands.: die serieus pogen vol te houden, dat de beer Burger eenzelfde kaïis heeft gekregen als de andere fractieleiders, doch door zijn „overdreven eisen zichzelf aan de kant heeft gemanoeuvreerd: de waarheid is echter, dat hij niet eens in de gelegenheid is geweest, eisen-te stellen. Rij is er opzettelijk buiten gelaten. Op zichzelf is dit volstrekt niet laakbaar. Een parlementaire meerdëri beid heeft bet volste recht, niet met een partij te onderhandelen, in welker medewerking ze toch geen heil ziet. Ter voorkoming van alle misverstand is het echter gewenst en billijk :ook om vast te-stellen, dat de opzet van dc aanvang af is geweest de vorming van een vier-par tijen-regering zonder medewerking van de P.v.d.A. Bij deze opzet was het de cbristeKjk-socialo vlag, die de lading moest dekken, als hadden de. confessionele partijen ge zamenlijk bij dë verkiezingen het succes gehad, waar zij na dedecern her- gebeurtenissen op hoopten. Daar dit succes in werkelijkheid was uitgeble ven, was het nodig het .werkelijk program geschikt te maken voor liberale medewerking. Het is ook nu nog niet helemaal duidelijk, hoever de heer De Quay op dit punt was gegaan; maar alles wijst er op, dat het een flink eind was. EEN beetje onopgemerkt is gebleven het contact, dat de beer De Quay heelt gehad met dc confessionele vakbeweging. Het leek nodig, van die kant eventueel dreigend gevaar bij voorbaat te bezweren. I)e beer Van A'Iaslrigt van het C-N.V. is mèt de heer Tilamis bij hem geweest, cn zelf heeft hij de moeite genomen, de heer Middelhuis van de K.A.B. een bezoek te brengen. Dit laatste vooral was TÏjkelijk ongewoon en het tekende de toestand, dat de heer Middelhuis naderhand verklaarde, dat de K.A.B. een sociale organisatie is, die zich in politiek opzicht uiter aard niet kan doen geiden. Hij zei er nog wel bij. dat. bij persoonlijk de voorkeur gaf aan terugkeer van de brede basis, maar verder, wilde hij. dan ook beslist niet gaan. Wat de heer Van Mastrigt heeft gezegd, is niet bekend .geworden; maar diens mogelijke bezwaren werden klaarblijkelijk wel geacht te zijn onder vangen door het feit, dat de uit het C.N.V. afkomstige heer Hazenbosch de aanstaande minister van Sociale Zaken was. Zo leek deze klip omzeild, en zé was dat misschien dan ook wel, wanneer het verder vlot was gegaan met de formatie. Nd dat niet het geval is. zijn de dingen, er geenszins een voudiger op geworden; ook al trachten allerlei, de nieuwe koers gunstig gezinde, bladen de indruk' té wekken dat in principe niets veranderdis en alles zich verder zalontwikkelen op de grondslagen, zoals de heren Beel ën De Quay die Iieblien gelegd. Het is mogelijk, dat bet C.NA'. het aandurft met de nieuwe combinatie, maar van de K.A.B, is dat heel wat minder zeker. Dc verhoudingen komen geleidelijk scherper te. liggen. De lieer Düynstee. vast medewerker aan De Tijd—De Maasbode, heeft al zoiets verklaard, dat de K.V.P. moet voort gaan op de sedert kort ingeslagen weg op, straffe van afsplitsing van het behoudend deel der partij. Wij kunne» ons nauwelijks voorstellen, dat de K.A.B, in de reuk wil komen te staan, voor deze-open bedreiging te zijn gc- zwicht. WANT de verhoudingen liggen nu eenmaal totaal anders dan tus sen dc beide wereldoorlogen, toen dé politick van de confessio nele partijen per definitie conservatief, was. cn de meer progres sieve aanhang zich daarbij neerlegde omdat de'leiders het toch wel het beste zouden weten.Sindsdien is er sprake geweest van een. aan zienlijke emancipatie uit deze aartsvaderlijke verhoudingen. Het is althans in rooms-katholieke kring tamelijk wel uitgesloten, iets christelijk-sociaal te noemen, wat; in icite (in economisch, opzicht) liberaal móet heten; en ook in protestants-christelijke kring moet men erheel erg mee.'oppassen. Het is, geloven wij, in Nederland niet meer (als 5n de dertiger jai*en) mogelijk, anders té regeren dan het gros van .de kiezers gaarne zag. De gang van zaken bij de fonnaiiepoging .van de heer Dè Quay heeft gemaakt, dat de nadruk veel meer dan .in de aanvang is komen te liggen op de c-hris- riciijk-sociale doeleinden.) N.u is het misschien mogelijk om verschillen te construeren tussen christelijk-sóciaie politiek 'en de sociale politiek," zoals die tijdens het bestaan van de brede basis is gevoerd, maar hét zal toch heel moeilijk worden om aannemelijk te maken, dat christelijk-sociaal en liberaal zowat hetzelfde is. i- Dit is de reden-waarom wij er niet van overtuigd zijn, dat. het-falen van de heer De Quay een incident is, cn weinig meer. Er is onrust'ontslaan: veel confessionele kleirie lay dén.- die zich nu in ernst afvragen of, wan neer het oin sociale politiek gaat, die niet beter kan worden gevoerd met de P.v.d.A. dau met dé.Y.V.D. En op het dreigement 5an de heer Düynstee terug te konten, het kon vrei eeus zijn dat in de K.V.P. de mening veld wint, dat er ernstiger gevirren bestaan voor de partij dan de afscheiding van eeiï kleine groep doorgewinterde conservatieven." (Advertentie l.M.I PANAMA, Panamese troepen treffen voorbereidende maatregelen om „elk ogenblik." in actie te kunnen komen tégen de indringers uit Cuba, die ziek aan de noordkust hebben ingegraven op 32 kilometer afstand van de ingang van het' Panama kanaal. Boven de noordkust van Panama zijn donderdag jagers uit de V.S. opgestegen om het oog te houden op de nadering van meer indringers, die, naar verluidde, uit Cubi de Caraïbische Zee overstaken. Dit geschiedde op verzoek van een groep van vijl ambassadeurs, ge zonden door de OAS (Organisatie van Amerikaanse Staten) om te hel pen een- einde te maken aan de poging om de president van Panama, Ernesto de la Guar dia,, ten val te brengen. De regering heeft medegedeeld, dat het aantal indringers in Nornbre de Dios thans 89 bedraagt, onder wie 84 Cubanen, drie Fanamezen, een Amerikaan en een inwoner van Portorico. Dc regering beweert, dat de vreemdelingen m dienst zijn geno men door Panamezcn in Cuba. die een complot tegen De la Guardia smeden. De commissie van ambassadeurs heeft'de raad van de OAS le Wash ington geadviseerd, er bij de Cu baanse regering op aan te dringen, alle maatregelen te nemen, die mo gelijk zijn om eennieuwe Vlinvasie te voorkomen. - De Cubaanse premier. Fidel Castro,; heeft zich uitgesproken tegen actie vanaf Cubaans grond gebied tegen andere Latijns-Ameri kaanse regeringen; én de commissie van de OAS heeft verklaard, dat zij geen 'aanwijzingen heeft gevonden, dat een buitenlandse regering bij de invasie in Panama betrokken was. In een bericht uit Havana heeft de „New York Times" gemeld, dat Panamese opstandelingen van plan zijn een symbolische greep te doen' naar het kanaal als de omverwer-:. ping van De la Guardia slaagt. De V.S, hebben permanente juris dictie over het kanaal 'cn de zone aan beide zijden daarvan. Het plan is volgens het blad. dat enkele re bellen de kanaalzone zullen binnen dringen en er de Panamese vlag zullen hijsen." Zij rékenen erop, dat de Amerikaanse autoriteiten hen zullen verdrijven en 'willen de kwestie van de controle op het ka naal dan voorleggen aan de OAS of de V.N. met een beroep op de ge slaagde overneming van het Suez-; kanaal door Egypte, in 1956. Het Amerikaanse commando in de Caraïbische Zee heeft reeds eei'der bekend gemaakt, dat het voorzorgs maatregelen liad getroffen om „te voorkomen dat onlusten -in Panama een terugslag zullen hebben op het kanaal. Dc-groep Cubanen die Pa nama is binnengevallen, heeit ver klaard zich slechts te willen over geven, als zij de verzekering krijgt' onmiddellijk le worden teruggezon den en geen straffen te ondergaan. De regering van Panama toonde cehtcr geen bereidheid meer te be loven dan haar eerdere verzekering, dat dc leden van de gelande groep niet zullen worden gedood. (Advertentie UM.) Wat een gemak, zó uit het pakl Kant en Klaar oxn van t» happen haalt U Meester'* „dubbejtiest" Gel- Aerse rookworst uit de vacnnrn-ver- paklcicg. Heerlijk: voor h»c weekend ol voor ten feestelijk hapje. v&cumatic verpakt» WEYMOUTH. - De harieu^iw van een jongen is woensdag in t-er- nulling! gegaan. De 10 jaar oude Britse kroonprins ChorZes mocht het stuiir van het 43.000 ton grote «licg- kampschip Carrier Eagle vasthou den. De prins,van.Wales kreeg als op dracht een koefs van 155 graden té sturen- -Tot op een halve graad bleef hjj in deaangegeven koers en vol trots ontving hij het compliment „jolly good" van éen naast hem staande officier. Koningin Elizabeth beeft zelf ook enige tijd onder toezicht van offi cieren op de brug het schip be stuurd. SOESTDIJK. „Kijk. dat is nou Abraham", riep Koningin Juliana gisterochtend opgetogen uit. Zij toonde haar gezin verrukt het grote met veel suiker versierde brood, dat het Historisch Genootschap „Oud (Advertentie l.M. Geen wonder ais U steeds maar pijn hebt. Elke minuut pijn -is ccn-minuut-te-Jang pijn. Direct een "Akkertje" nemen en niet wachten. Schitterend werkt zo'n "Akkertje". Snelle, zekere, veilige hulp op lastige pijndagen. UTRECHT. Tot tien jaar ge vangenisstraf met aftrek en ter be schikkingstelling van dc regering, veroordeelde de Utrechtse recht bank vanmorgen de 28-jartg;e schoonmaker R. G. uit Utrecht, be schuldigd van doodslag op Willem Jan de la Parra aldaar. Op zaterdagmiddag 22 juni 1957 nam hij de achtjarige knaap opzijn bromfiets mee naar de bossen bij Driebergen, waar hij het kind door wurging om het leven bracht. Eerst vijftien maanden later vond de ont dekking van het misdrijf plaats en kort nadien werd G. gearresteerd. De officier van Justitie had 14 dagen geleden vijf jaar met aftrek en dc onvoorwaardelijke ter be schikkingstelling van de regering van verdachte geëist. RANGOON. Een Russische di plomaat, wiens naam niet bekend is geworden, is te Rangoon uit een i raam op de le verdieping van een I ziekenhuis gesprongen en zes meter lager op de grond terecht gekomen. De eerste indruk was, dat zijn ver- j wondingen niet ernstig waren. Leden van de Russische ambassade in Rau- goon, hebben hem daarop meegeno- men naar dc ambassade, hoewel de Birmese artsen in het ziekenhuis daar hevig tegen protesteerden. j Dc .Russische diplomaat, die aan i de ambassade ir. Rangoon was ver-, bonden, was maandagavond Iaat in j bewusteloze toestand, door Russische I collega's naar het ziekenhuis ge- bracht. Hij. bleek een poging te heb- ben" gedaan zich het leven te bene- men. door een grote hoeveelheid slaaptabletten in te nemen. In het ziekenhuis werd zijn maag leegge- I pompt en de volgende dag herkreeg (hij het bewustzijn. Hij begon toen vrijwel terstond opgewonden te schreeuwen: ,.Tk ben geen verrader, jij bent een verrader". i Drie Russen, twee mannen en een vrouw, die sinds hij in het zieken- huis was opgenomen niet van de zijde van zijn bed waren geweken, j begonnen hem in het Russisch toe te spreken. De man "in 't bed schreèuw- j de daarop, dat hij niet: naar de am- j bassade wilde terugkeren en hij smeekte de aanwezige artsen en verpleegsters de Birmese militaire politie le roepen, omdat hij „belatig- rijke inlicht in gen" voor hen had. De man riep ook voortdurend: ..Spreek i niet in het Russisch tegen me. Praat i in. het Engels, zodat ook anderen het kunnen verstaan". Plotseling sprong hij uit bed,-rende, de-ziekenzaal door en sprong .dwars, door een .ruit naar] beneden)' Dé artsen, _de verpleegsters I en dé drie Russen haastten zich naar! beneden, waar zij de patiënt op het i oog zonder- ernstige verwondingen 1 aantroffen. Hij bleef luid schreeuwen j en was kennelijk doodsbang. I Op verzoek van de Russen gaf een arts de man een injectie, waardoor hi.i in slaap viel. De Russen zeiden daarna, dat zij de patiënt wilden meenemen naar de ambassade^ De artsen van het zie kenhuis protesteerden hiertegen. De Russen antwoordden dat zij bereid waren een verklaring te tekenen, i waarin zij de volle verantwoorde- j lijkheid voor de gevolgen op zich zouden nemen. Nadat zij dit gedaan i had dén, droegen zij de nog steeds j slapende diplomaat in een wach- j tende auto van de ambassade en ver- j trokken "met gróte snelheid. Westfriesland" Haar ter gelegenheid van Haar vijftigste verjaardag had geschonken. Want wie vijftig wordt, zo wil het volksgezegde het, ziet Abraham, Hof dignitarissen hadden het brood al zorgvuldig op het bordes gezet, zodat iedereen net goed zou kunnen zien, toen d.e Koningin de doos met de figuur weer optilde en tot" de fotografenriep: „Even een foto maken, heren!" En een kring van fotografen schaarde zich om de jarige vorstin, die op het bordes van het paleis. Soestdijk de hulde van Haar volk in ontvangst nam. In geen jaren was het weer tijdens dit défilé zo grijs geweest. Een grau we lucht koepelde zich over het groene land. Maar de regen, die dreigde bleef gelukkig in de wol ken gevangen. Even tegen elven brak zelfs een flauw zonnetje dooi*. Koningin Juliana was gekleed in een. zacht oranje complet, met daaronder een donkerder oranje blouse met lichte noppen. De prins droeg een donkerbruin kostuum en de prinses sen waxen in fleurige voorjaarstoi letten gekleed. Een lange, .gevarieerde stoet trok langs het koninklijk gezin. Hij was samengesteld uit vertegenwoordi gers van alle groeperingen van ons volk, uit alle delen van het land. Ze zorgden ook nu weer voor dat vertrouwde beeld van bloemen aan biedende mensen, bloemen in alle kleuren, die een fleurig tapijt gingen vormen op het bordes, Daartussen door kwamen dan gro tere bloemstukken en bloemen- en fruitmanden. Af en toe schoot, er een kleine peuter het bordes op om De koningin riep hen luid toe: „Har de koningin een handje te geven. Er waren doedelzakspelers van „De Scotjes" uit Tilburg, leden van een ponyclub „De Faardenvriendjes" uit Best, die een „Lang zalzij leven" op hun trompetten lieten horen en een deputatie van de leerlingen van 5TA OP'. MAAR ot', zee Nier SLAAN VERTEL OP PAN. DIE ARMBAND (SNOGirzoEKGEweest; (sYniet JE HEBT DAT HELE SME' VERMAALVERZONNEN 5 MU TE BELASTEREN. 15 HEr niet zo? OOEJE MOND OPEN. NOD. CAROL? HEBT GELUK NAAR HUIS CLtVE. LATEN WE [ER WEGGAAN ALSJEBUEPf J j LONDEN. Overal .op de wereld j ris vanmorgen de viering van de le mei begonnen, In Peking defileerden eeh half miljoen mensen voor Mao Tsc-tocng. In Moskou werd de dag gevierd mèt de gebruikelijke mill- i taire parade gevolgd door een stoet I van burgers. J Luchtafweergeschut „zo groot als een fabriek" en dubbelloops kan on- j ncn „die in staat 'zijn elk voorwerp #op aarde of-m de lucht nauwkeurig te raken" trokken volgens radio- Móskou van mórgen voorbij. I Na de parade sprak de minister van Defensie, Malinowski over Rus- lands' vredeswensen en over de „im perialisten". In Berlijn wordt de grens tussen Oost- enWest-Berlijn zwaar be waakt om te voorkomen dat.de be togers met elk&ar slaags raakten. Vlak bij bet vroegere Rijksdagge bouw. op nog geen vijfhonderd me ter van de grens, kwamen vanmor gen tienduizenden Westberlijners bijeen. Burgemeester Brandt had de ruim twee miljoen Westberlijners tot een „vrijheids-demonstratie" opgeroepen. „We moeten de wereld tonen dat we in vrede et\ vrijheid wensen te wer ken." In Oost-Berlijn wordt een 'demon stratie gehouden, die waarschijnlijk een kwart miljoen mensen op de been zal brengen. PARIJS. Volgens de uitspraak van een Parijse rechtbank moet een maatschappij, die zonder daartoe ge rechtigd te zijn kopieën van Chap- lins film „The Kit" verhuurde, aan de onderneming die wel de verto ningsrechten bezit een schadeloos stelling van ongeveer 30.000.be talen. de ds. Van Haeringenschool uit Rot terdam, die een model van de Euro mast aanboden. Bijzonder spectaculair in het défi lé, dat door Prinses Wilhelmina van achter een der ramen, werd gadege slagen, waren de Surinaamse en Zuid-Molukse groep die eveneens met geschenken en bloemen kwa men, en het Zeekadettenkorps „Ne derland" uit Den Haag; Na een pauze van tien minuten nam de jeugd bezit van het grote gazon voor het, paleis om aan de ja rige vorstin haar hulde te betuigen. Een immense rood-wit-blauwe vlag - met op de witte baan „Leve de Koningin" - werd door leerlingen van de Utrechtse ambachtsschool, in blauwe overalls gekleed, op het gazon uitgelegd. Na een generaal saluut van de drumband gingen honderden lucht ballonnetjes omhoog en op hetzelf de moment klommen vijf grote oran jevlaggen langs de masten, die langs het hek bij de straatweg waren op gericht. En op het veld vormde zich j daarna .één spelende massa. Een yell en het Wilhelmus be- i kroonden deze manifestatie, waar- i aan ook een vijftigtal vrouwen, die j op dezelfde dag als de koningin zijn geboren, deelnamen. Hun komst bij het bordes, allen getooid met grote oranj estrikken, wekte vrolijkheid. Nog eenmaal trokken daarna al len die aan de manifestatie - die door Jac. Kleiboer, Johan Bodegra ven en H. M. Rozemjaal werd ge organiseerd - hadden deelgenomen langs de koninklijke familie. Een klein elfje sloot de stoet. Het droeg een bord mee; „Dag lieve konin gin". En. deze eenvbudige huldebe tuiging is eigenlijk kenmerkend voor dit hele feest. Het feest rond het paleis Soestdijk werd besloten met een Taptoe op het gazon voor het paleis. Onder lei- I ding van majoor R. van Yperen mu- siceerden. ongeveer 500 militairen in i ceremonieel tenue voor een konink- l'lijk gehoor. De Marinierskapel, dc Koninklijke Militaire Kapel, de ka» i pel van de Kon. Luchtmacht, de Jo- i han.„Willem Friso Kapel en korpsea. van de Cavalerie, Genie, Kon. Mare- chaussee. Grenadiers. Jagers, Fuse- j liers en - Limburgse Jagers werkten mee aan dit indrukwekkende slot. Uit veie delen van de wereld heb ben de Koningin gelukwensen be reikt. Zij kwamen van president Prasad van India, van de Joegosla vische minister van Buitenlandse Zaken Popowitsj, de president van Polen A. Zawadski en natuurlijk uit de Rijksdelen in de West. BONN. Een woordvoerder van de Westduitse christen-democra tische partij heeft verklaard, dat „niets dr. Adenauer kan verhinderen tot 11 september kanselier en hoofd van de christen-democratische partij te blijven indien lijj op 11 juli tot president wordt gekozen." De sociaal-democraten (oppositie) hadden dinsdag meegedeeld voorne mens te zijn het recht van dr. Adenauer te betwisten om een nieu we kanselier te benoemen als hij tot president wordt gekozen. i:'.v r~7-v1 r-«bbpi 1 ri-«^1 TOCH C£L00f IK DAT Wt Zt KUNNE.N KêXPêN. IKHtöttN iD££.J KOM Ê£N5 M££! KUK,0i£0N6c6RUlK- W MArtRDfÉ Tt .SCHUURMAAT QP JCHUUR VALT H£T LAND VAN ÜMH &DNA IN ÉLKAAR £N D£ GROTE Wt& V SPROETJE, MISSCHIEN WEL...MAAR DAN HE&JETOCH E£R5T Ê£N BEETJE GEID NODfG. iK BEN BENIEUWD, 0PR0ETJE! Alb JE 20 IcKXEl? KOOKT EN &AKT ALb MEVROUW DMir KUN JE WEL EEN MILJOEN VERDIENEN/ LOOPT ERVLAK LflNGb' ii N££N. !K B£DCe£, #£T UW (SAKF SVCK. en zo zouu 35 jaaxz een ECKVE SPCRTiEVS VERSCfiiyWNG GBHJBSST ZVN mv£/w&v OOK U06 PfcfMA CrtAKiorre, yzocw&:K£&z,evzy oo/HP ^ruAairoe/uo «n rteruesiAK/wer G€K. WAT?/ OiMDckHOUDEA/ AUTOVJüG ?RCÜ5T/PAUK DATWUetY m/vf/eet? „Dat' is een kwestie, die wat mij betreft niét aande orde is, beste i Robert. Maar ik wil je iets heel an- 'ders voorstellen." „En dat is?" zei Robert. Hij voelde zich "als een gevangene m de beklaagdenbank die zijn von-, .-is afwacht. Maar de ellendigste tausule'van zijn vonnis was al uit gesproken. Het onderhoud met Catherine dat t hicrof) volgde was voor haar vader I nog'pij'nlijker. Het had plaats in zijn studeerkamerop de avond van de- zelfde dag; Mëvrouw Peacock, die er. aan twijfelde of hij wel flink genoeg Izou zijn) stond erop aanwezig te zijn. f „Hebt mij nodig papa?" vroeg J Catherine, die aarzelend op dé drem- S pel stond. i „Kom binnen, kind. Je vader moet fiets met je bespreken." 1 Catherine ging de kamer binnen i en liet de deur op een kier staan. Mevrouw Peacock, die haar dicht- T deed. bleef waakzaam als een sehild- 5 wacht staan. „Ga zitten, Kitty," zei meneer Fea- cock. „Het heeft, geen zin daar te J blijven staan. En jij ook, lieve. Het t is hier geen politiebureau." ':„Ik blijf liever staan, Edmund." Catherine wachtte, terwijl haar moed, langzaam in haar schoenen 'zóiik;; ;Zü: werd door zijn hartelijke, bijzondér .opgewekte, toon niet mis- I leid; Zij merkte dat hij haar blik ont weck. Een- slecht teken. „Wat is ér, papa?" ,,'t Gaat over ónze vriend. Robert f Crabbe. kindje. Hij gaat bier van- daan cn het is zeer onwaarschijnlijk dat je hem nog zien zult." 4mt CEBALD BDUETT „Gaat hfj hier vandaan? Maar..." „Hij komt aan het hoofd te staan van ons kantoor in Londen. Dat is 'n uitstekende regeling. Uitstekend," herhaalde meneer Peacock,.,,en voor alle betrokken partijen de beste op lossing. In het bijzonder voor jou, kindje." *•"- „Wat?" zei Catherine haastig. Ze was opgesprongen en stond, daar— bleek, met schitterende ogen „Wan neer gaat hij weg?" „Onmiddellijk. Morgenochtend. Zo dra hij alles gepakt heeft." Zij keerde hem haar rug toe en deed een paar stappen naar dc deur. „Stel' je niet aan, Catherine," zei haar moeder. 4 Meneer Peacock, die moeite had om zijn stem in bedwang te hou den, zei vriendelijk:* „Ik vrees dat dit een onaangenaam bericht voor je is, Kitty." Het besel van haar jeugd, de her innering aan het kleine meisje dat ze, nog niet lang geleden, was ge weest, greep hem aan. „Ik zal je niet vragen wat je voor hem- voelt, maar „Waarom niet, papa?" Ze draaide zich abrupt om en keek hem aan. „Waarom vraagt u dat niet? Denkt u dat bet er niet op aankomt wat ik voel? Ik,houd van Robert, dat is al les. Ik ga met hem trouwen." „Nee," zei mevrouw Peacock, „geen sprake van." „Waarom niet? Zeg me dan waar om niet, mama." „Je bent een jong meisje,-Cathe rine," zej mevrouw Peacock op een toon van lankmoedig geduld. ,*Je kunt ervan overtuigd zijn dat je vader het het beste weet. Maar als je er op staat de reden te horen dan kan ik j^dit zeggen: meneer Crabbe is niet wat jij denkt. Hij heeft zich buitengewoon slecht gedragen, wij hebben reden om aan te nemen dat hij eenimmoreel mens is. Het spijt me dat ik je dit moet vertellen, 't Is zeker een schok voor je, maar je laat mij geeu keus." „U hebt mij niets verteld, dat ik niet ai wist, mama," antwoordde Ca therine koel, „En' wat hij ook ge daan heeft, hij is. nïet slecht... En al is hij slecht," 2ei ze harstochte lij k. weer uitbarstend," „dan hóud ik nog van hem." „Dan" schaam ik mij over je,"-zei mevrouw. Peacock. „Te moeten den ken, dat een "van mijn dochters Haar echtgenoot viel haar in de rede. „Vergeef mij, Emily. Je moe der en'ik. Kitty, zijn het over dit punt niet helemaal eens. Ik weet wat Robert waard is. en dat weet zij niet. Hij en ik zijn jaren lang partners en vrienden geweest. Maar wij zijn het er absoluut over eens dat hij, gezien alles wat er is gebeurd, niet de ge schikte man \-oor jou is." „Goed dan, papa." Hij keek haar verbaasd aan, ver ontrust door deze plotselinge in schikkelijkheid. Zijn vrouw twijfel de geen moment. „.Dat mag ik horen!" Haar stem was warm en hartelijk. „Nu herken ik mijn kleine Ca therine weer. Je weet toch wel, lief je, dat wij alleen jouw geluk op hef oog hebben, je vader en ik?" „O ja, mama? Wat aardig van u. En hebt u nog meer plannen voor mijn geluk? Of is het al geluk ge noeg dat ik Robert nooit meer terug mag zien?" t In de verbijsterende, geschokte stilte die hierop volgde ontsnapte ze met droge ogen naar haar slaap kamer en daar kon zij emdenjK haar opgekropt verdriet de vrye loop laten. Ze wist niet hoe., lang ze daar snikkend lag, met haar ge zicht in het kussen verborgen. Maar ten slotte, uitgeput, merkte zij dat Sara zich over haar heen boog- „Papa heeft me alles verteld, arm ezeltje'. De omhelzing 'was hartelijk maar vluchtig. „Laat ik niet weer begin nen beginnen, Sally. Ik heb genoeg tranen gestort. Nu moet ik naden ken. Ik moet erover denken wat ik doen moet" (Wordt vervolgd)

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1959 | | pagina 1