J Mei kan dit jaar met vreugde gevierd worden" Ite U- C Bakvis-puberteit55 blijft een probleem VS Hobhy-isten kunnen hun werk tonen bij SVV J vk Drie bijeenkomsten die in de smaak vielen TIMC0 Audie in de burgeroorlog D. Bloemendaal maakte de vijfentwintig miljoen vol tijdelijk havenloods VAN MEURS De belangstelling is gestegen Driebanden- toernooi PASSAGE VERTOONT: Honkbal gaat starten Bliksemloernooi Hennes-junioren Solisten-concours SG-seclie Muziek H a n del-lier cl enkin g in Grote Kerk j. van Geloven kampioen schutter "t Avondgebed Meer predikanten Artsen op zondag Burgerlijke stand Invasie van toeristen in Rotterdam Pokkeninenting Noorse kustvaarder aan de grond SCHIEDAM Herenmodes IN MONOPOLE: BIJ SPAARBANK ANNO 1820 Op SG-tentoonslelling in de Beurs Leeuwarden uuSonS Ruimte-ontmoeting j Wie heeft iets I verloren? KERKDIENSTEN zelfstandige hulp KUNSTGEBITTEN REPARATIES JONGSTE BEDIENDE (mni.) -\ fcaterdag 2 mei 1959 Bellen bij ongeval: i 80. ,De socialistische beweging is. na De heer A. M. van der Wei heelt inzinking van vorig jaar, dit jaar de weer merkbaar gegroeid en het en thousiasme ervoor is ook weer be langrijk gestegen," zo heeft gister avond ir, C. Boerman, sprekende na mens het 1 Mei-comité met vreugde geconstateerd. Dit zelfde zou men ook kunnen afleiden uit de belang stelling voor het uit drie evenemen ten bestaande programma van de 1 Mei-viering, de officiële avond in Musis Sacrum, de ochtend-bijeen komst in het Volksgebouw en de uitvoering voor de jeugd, die gro ter is geweest dan vorig jaar. Het kan echter ook liggen aan de keuze van de programma's, die goed. op de smaak van het publiek afgestemd waren. Maar in zijn openingsrede tijdens i de avond-bijeenkomst heeft ir. Boer- man bovendien zijn vreugde uitge- j sproken over de moed van de so cial is ministers om „het groe- ne kussen" te durven verlaten, toen j het tot een openlijke breuk kwam tussen P.v.d-A. en de confessionele- en liberale partijen. Maar op 1 mei wordt ook het feest gevierd van de terugkeer van lente en zomer; deze vreugde-gevoe- j lens konden echter beter, zo ver- j klaarde »r. Boeren vertolkt wor- j den door de lede. de zangver- eniging „Excelsior' v dan ook op vreugd ige wijze enkele socialistische liederen" ten gehore hebben gebracht, i Dit geschiedde onder leiding van de j heer Adri Slootmaker, die de door ziekte verhinderde dirigent Leo Smit f verving. Mei-rede De Mei-rede werd uitgesproken j door Wins („zet de puntjes op de i i") van Halm. hoofdbestuurder van j het N.V.V. Hierbij heeft hij uiter- aard ook de huidige regeringscri- sis besproken en de vergeefse po- ging van prof. de Quay om een ka- binet te formeren. Over dit laatste j wordt in socialistische kring wat leedvermaak gevoeld. „Maar is het i niet treurig dat mén het zó ver heeft laten komen? Dat men de socialis ten niet In de gelegenheid heeft ge steld om medewerking te verlenen. Het is nu toch wel duidelijk dat er niets te bereiken is zonder de so cialisten," zo vond de heer van Halm. In het gebruikelijke overzicht over hetgee i door de socialisten in de ja ren van strijd is bereikt, heeft de heer Van Halm de mens centraal gesteld. Het ging niet uitsluitend fin het begin wel maar later niet meer) om „een eentje meer en een uurtje minder", maar om het welzijn van de mens. De arbeider wil ook vrije tijd hebben om zijn kinderen te kun nen zien opgroeien, om van de na tuur en van de cultuur te genieten. En dit is door de andere partijen hem te vaak ontzegd. „Wij staan er nu wat beter voor." vond spreker maar nog steeds is de gestegen welvaart niet overal in ge lijke mate verdeeld. Daarom is de strijd nog niet voorbij. Met een daverend applaus hebben de aanwezigen hun instemming be tuigd met de woorden van de heer Van Halm. Daarna was het woord aan het cabaret-gezelschap van Max van Praag, dat er dra de goede stem ming in bracht. Er waren veel lied jes va'n Max zelf en van Topy Smit en aardige muziekjes van het -trio Jan Gorissen. dat de zaal makkelijk tot .meezingen bracht. Willy Rex verzorgde de conference en voerde met Tonny Huurdeman de sketches op. 's Morgeus De ochtend bijeenkomst in het Volksgebouw heeft zich eveneens in een grote belangstelling mogen ver heugen, meest van de oudere leden van de „beweging". Geen wonder overigens, want het toneelgezelschap Kunst Na Arbied voerde daarbij het bekende stuk „Beschuit met muisjes" op van Herman Heyermans, een to neelschrijver die nog altijd buiten gewoon populair is bij de ..oude gar de". Het was dan ook een zeer le vendige voorstelling die K.N.A. on der regie van A. van Rosmalen. namens het Mei-comité deze bijeen komst ingeleid. Vóór de jeugd Hans Aandewiel heeft 's middags veel succes gehad met zijn toneel spel „Opa Humpel en de lotgeval len van Hannes, de gierige," dat voor een zaal vol kinderen in Musis Sa crum werd opgevoerd. Van «en echt toneelstuk kan men hier niet spre ken, maar temeer van een hijzon der geslaagde combinatie van toneel, clownerie, sprookje, ballet en mu ziek. Een zekere opa Humpel vertelt het I met K.N.A. ven het toneel veel diepte en de vereiste sfeer. Hannes de Gierige «een bijzonder leuk getypeerde rol van P. Kreeft) heeft de stalknecht van een circus aangenomen als bediende, waarmee een oude schuld dan vereffend wordt. Dat was wel bijzonder laag van hem. maar gelukkig komt hij tot inkeer op aandrang van een tovenaar tge speeld door Hans Aandewiel'. De arme stalknecht was een goede rol van Marten Scholten, terwijl Dick Krikke bij het jeugdige publiek veel applaus en gejuich oogsste met zijn muzikale manipulaties op een oude fiets. P. v.d. Akker presenteerde als „temmer" een wonderlijk twee-delig paard, dat .rekenkunst]es deed, Hil- de van Ruiven was een aardige di rectrice van het circus. De vertel-, lende opa Humpel werd gespeeld door L. Ou wend ijk. die evenals P. Kreeft een mooie prestatie leverde, want 's morgens hadden zij gespeeld hele verhaal aan een paar kinde ren. die rondom hem zitten in een hoek van de toneelruimte, en wat hij vertelt wordt dan gespeeld op een ander deel van het toneel. De kleurige decors en zetstukken ga- Een jeugdig balletdanseresje dans- :e heel mooi en gaf dc voorstelling daarmee een bijzonder cachet. La Matinata trad af en toe op als cir cus-orkest. Een paar peuters van „Arma"' waren de acrobaten. Advertentie IM.) G.G. en G.D Tumlaan 80, telefoon 69290. Pohlie-alarmtiurnmer; 64666. Apothekers nachtdienst: M. M. H Evers. Lange Haven 81, R.K. Leeszaal én Bibliotheek. Dam; geopend tedere dag tbehalve maandag) van 9.30 lot 16.30 uur en iedere avond (behalve woens dag en zaterdag) van 19 tot 20.30 uur; zondags gesloten. Gemeentelijke Openbare Leeszaal en Bibliotheek, Lange Haven; ge* opend iedere werkdag (behalve maandag) van 9-30 tot 16.30 uur en iedere avond (behalve woens dag en zaterdag) van 19 tot 20.30 uur: zondags gesloten. BIOSCOPEN Passage, 2. 4.15, 7 en 9.15 uur; „Bak vissen-puber te it". Monopnle, 3. 5, 7 en 9.15 uur; „Met bloed geschreven". DIVERSEN Musis Sacrum. 8 uur: Pers. ver. Footijne. Toneel. Jeugdhavcn, 8 uur: Passe-partout. Irene, S uur: Het Zuiden. Toneel. Kantine Excelsior, 8 uur: Schied. Watenscouts. Feestavond. Juiiiorenleider v. Dijk neemt afscheid Op maandagavond 11 mei zal 's avonds om zeven uur in de kantine van Hermes DVS aan de Damlaan afscheid worden genomen van de heer M. van Dijk, die als U juniorencommissie van de afdeling Rotterdam van de KNVB. gedurende meer dan 25 jaar het juniorenvoet- bal heeft behartigd. Hij wordt opge volgd door de heer W. H. Hooghuis. Gisteravond is in Thalia het drie banden toernooi «klein biljart.' voortgezet en op twee partijen beëindigd. De uitslagen waren: Broekhuizen 36 36 76 3 0.473 Vermeulen 36 32 76 4 0.421 Seger 42 42 54 4 0.777 Broekhuizen 36 22 54 4 0.407 Seger 42 42 63 4 0.660 Wccland 36 33 63 3 0.524 Eggeimeijer 36 36 75 2 0.480 Seger 42 39 75 3 0.52Q Eggeimeijer 36 36 80 4 0,450 Vermeulen 36 33 80 2 0.412 Walda 30 30 76 8 0.394 Broekhuizen 36 25 76 3 0.394 De serie van 8 van W alda •as de hoogste van het toernooi. f4f,X2öolsikgëff f* .'.^-tègenoyèr Dat nogal komt door de film van die naam, die gemaakt werd naar een boek van Vicky Baum. Ten eerste kan men zich het hoofd breken over de andere soorten puberteit die de vertalers van „Futures Vedettes" door het hoofd speelden, ten tweede laat re- isseur Mare AUégret na, begrip te „Bakvissen-pubertelt" een heel symbolische brokstukken mu- onbegrtiPeHike zaak blijft, j ziek. Allégret heeft er echter een werk in grijs mineur van gemaakt, dat als een gerekt en getrokken an dante verloopt zonder forti, tempo wisselingen, modulaties of wat ook. Het meisje Pia bevalt daarin nog het best; het. talent van B.B. blijft' wat vlak binnen de grenzen van het twee-dimensionale,, zelfs als het in wekken voor de perikelen van Isa- j een bakvis-jumpertje wordt gesto- beile Pia en Brigitte Bardot, die op i ken. Misha Auer draagt een géchar- voor beiden teleurstellende wijze geerd, maar wel vreemd, mannetje verliefd worden op zangleraar en te- bij als huisknecht van een kwijnen nor Jean Marais. de Marais. Isabelle is de dweepzieke droom- ster, die stilletjes brieven schrijft aan haar minnaar en die zelfmoord wil plegen als blijkt dat hij haar kuste zonder dat hij eigenlijk aan haar dacht. B. B. is het impulsieve, agressieve doe-meisje, dat als het moet bloot in een vijvertje gaat staan om de man te vermurwen. De film, die in het conservatorium in Wenen speelt, is doorweven met Voor de standaardteams van de Scb ie damse honkbalverenigin gen, SVV en Schiedam, neemt de competitie vandaag éen aanvang. SW start thuis tegen het sterke reserveleam. van Schoten en Schie dam zal een even lastige wedstrijd spelen tegen EDO 2. Voor SVV en Schiedam zijn de winstkansen" ge ring. Afgewacht, dient echter te wor den hoe de reserves van rle gerenom meerde clubs als EDO en Schoien hebben overwinterd. Schiedam en SW hebben zich goed op de nieuwe competitie .oor- bereid. beide clubs spelen de eerste tijd gehandicapt, omdat de voetbal lers nog niet allen beschikbaar zijn. Voor de pupillen en junioren van Hermes-DVS wordt dit weekeinde op de velden in het Sportpark i Har- ga in verband met het 75-jarig be staan een „Jubileum-pupillen-blik- sem-toernooi" gehouden. De acht junior-teams spelen elk zeven wed strijden, van elk een kwartier. Zondag komen zeventien junioren teams in het veld. De A en B-juni- oren spelen in acht combinaties in twee poules, terwijl de C-junioren met negen elftallen in drie poules spelen. Om half vijf zullen de prij zen uitgereikt worden. Gedurende de Va kan tie-feesten zal door de sectie Muziek van de Schie- damse Gemeenschap op 6, 7 en 8 augustus in Arcade een instrumen- talisten-soJUsten concours worden ge- houden. De deelnemers zullen daar bij in klassen ingedeeld worden, het- geen een unicum is. Aanmelding kan geschieden bij de concours-secretaris de heer H. P. Verlinde, Philips van Bourgondië- straat 27. Schiedammers die zich vóór 1 juli aanmelden kunnen zeker zijn van deelname aan dit concours. In Schiedam zal de grote compo nist Handel ter herinnering van zijn 200e sterfdag, geëerd worden met een concert dat eind oktober in de Grote Kerk gehouden 2al worden onder auspiciën van de sectie Zang van de Schiedamse Gemeenschap. De S'damse zangverenigingen zul len hieraan meedoen. Het geheel zal onder leiding staan van dirigent Leo Smit (van Excelsior). Medewerking zal worden verleend door. Ria Borg- meyer, piano en .dc heer H. Pc-, ters. orgel. Naar een zang-soliste wordt nog gezocht; De heer J. van Geloven, Tielman Oemstraat; 22, is de kampioen schut ter van Schiedam. Want bij de schietwedstrijden met luchtbuksen, die op Koninginnedag in de Beurs zijn gehouden, heeft nij de hoogste serie van 48 geschoten. Het maxi mum is 50 punten. Hij komt zó in het bezit van. de wisselbeker en het fraaie luchtdrukpistool, dat door Sporthuis Ter Braak is uitgeloofd, j Daar er vele schutters waren, die' I series van 47 schoten, zijn de lagere1 ..prijswinnaars nog niet vastgesteld j l kunnen worden, De prijzen zullen i uitgereikt worden tijdens een fees- j telijke samenkomst op 16 mei in de Amstelbron, Ook de beide onlangs in Schiedam gekomen predikanten, ds. D. J. Spa- ling (Ned, Herv.) en ds. J. Cotivee (Gereformeerd) gaan hun medewer king verlenen aan het oecumenisch avondgebed, dat iedere zaterdag avond van half acht tot acht uur in de Lutherse kerk alhier wordt ge houden. Het wordt nu om beurten geleid door 5 Hervormde Hlr. Cazcmier. ds. Sm ids. ds. Gras- ds. Hebly en ds. Spaling), 4 Gereformeerde 'ds. Krij ger. ds. Oomkes. ds. Nawijn en ds. Couvee*. en 1 Ev. Luïh. predikant "ds, v. d.. Haagen>. alsmede pastoor C. v. Berg iOud Kaih.'. De bedoe ling van het avondgebed is allereerst voorbereiding voor de zondag en in de tweede plaats het scheppen van oen gelegenheid tot gezamenlijke aanbidding door christenen van ver schillende kerk formaties. Wat op theologisch gebied nng moeilijk is bewerkstelligt de liturgie: gezamen lijke ontmoeting van God. waarbij de kerkmuren wegvallen. In de maand mei wordt het avond gebed geleid door: ds. Couvee op 2 mei. ds. v. d. Hangen op mei. ds. Oomkes op 16 mei. ds. Gras op 23 mei en ds. Nawijn op 30 mei. f Advertentie LMJ BEDDEN... het meest vertrouwd! Broersvcsi 64, Schiedam In spoedeeva Hen zijn gedurende dit weekeinde de voisende artsen te raadplegen: W. H. F. Meiier. Swam- merdamsinge] 43. tel. 69696: J. van Buren, Buys Ballotsingel 72~ï6. tel. 69661P. van Santbrink. Mgr. No- lenslaan 183. tel. 62562. Geopend is apotheek M. M. H. Evers. Lange Haven 81. die ook ge durende de volgende week de nacht dienst waarneemt. Maria L. J„ d.v. W. H, van Gisteren en J. P. van den Hurk; Peter. z.v. P. Schenk eii E. van Zeitveld; Marina J.. d.v. C. van der Klooster en J. van Rijswijk: Maria J.. d.v. J. A. de Snoo en J. G. Hoolmetjer; Anna N„. d.v. J. Grool en A. G. Weder; Leonardus i H. M„ z.v. M. F. ,L. Buekers en M. C. Zoetmulder. Overleden; D. Kramer FreJier 71 jr: i A- N. Nugteren. 71 jr.echtg.."van J. i den Ouderi; P. T, J. Verspeèk, B2 jr, j Herdenking gevallenen Men verzoekt ons mede te delen, j dat de oud-commandant van het 6e j Bat. B.S.-S.G.. de heer P. Mak, er op rekent, dat vele oud-leden van het bataljon maandagavond om 7.15 uur bij het stadhuis aanwezig zullen zijn, om deel te nemen aan de plechtig- heid ter herdenking van dc geval- lenen. ROTTERDAM Rotterdam heeft een niinv aan deel gehad in de toeristenstroom die Nederland gisteren overspoelde. Al vroeg kwamen velen, die hun vrije dag op t mei combineerden tot een lang weekeinde, nachtlogies bespre ken, Omdat tevoren reeds velen schriftelijk reserveerden, waren de hotels na enkele uren reeds bezet en spoedig hierop volgden de pen sions. Omstreeks 6 uur 's middags moest, de 'VVV dan ook een beroep gaan doen op particulieren. Om één uur 's nachts werd de 566e en laat ste bezoeker aan een slaapadres ge holpen. Op maandag 4 mei. 's middags van twee tot drie uur bestaat cr gele genheid tot kosteloze inenting tégen pokken in het gebouw van de G.G. en G.D., Tuinlaan 80. Trouwboekjes der ouders en eventueel inentings boekje der kinderen meebrengen. De 499 ton metende Noorse kust vaarder .„Rusken" is vrijdagavond laat bij de westkust van Schotland aan dc grond gelopen. Volgens een radiobericht maakte het vaartuig water en was de schroef gebroken. Het vroeg om sleepboothulp. Er werd echter geen direct gevaar aan wezig geacht. (Advertentie IM.) In „Met bloed geschreven", de veel belovende Nederlandse titel voor de Amerikaanse film „Column South", wordt gevochten, op straat, tus sen overhuifde ranch-wagons, en van man tegen man. Geen wonder, want het verhaal speelt zich af in de begin-periode van de strijd tussen het Noorden en het Zuiden in de Amerikaanse burgeroorlog, ter wijl onderlinge twisten tussen de Noorderlingen en het verschijnen van 'n intrigerende en spionerende Zuiderling de zaken nog gecompli ceerder maken. Audie Murphy, de meest gedecoreerde oorlogsheld uit de tweede wereldoorlog en auteur en hoofdrolspeler van ,,To hell and back", rolt de complotten op de vuist op. De tentoonstelling „Hobbles en bloemen", vorig jaar tijdens de Va kantie-feesten gehouden, is zo'n groot succes geworden, dat de orga nisatrice, de Cultnrele-sectïe van de Schiedamse Gemeenschap moreel ge dwongen is om ook tijdens de Va kantiefeesten van dit jaar weer een tentoonstelling te houden. Na ampel beraad heeft de sectie besloten om ditmaal de knutselaars een kans te geven. Al die stadgenoten die in hun vrije tijd iets doen of iets maken, «U die dus creatief bezig zijn, wor den daarbij uitgenodigd om hut» werkstukken in te zenden voor de tentoonstelling die onder de naam „Werk onzer handen" van tot 14 au ."jtus in het Beursgebouw zal worden gehouden. Het is bekend dat er vele Schie dammers zijn die zich als hobby be- tsig' houden met het vervaardigen van modellen; van treintjes en van draaiorgels, van bootjes en van vlieg tuigen, al dan niet zelf voortbewe gend, Er worden maquettes vervaar digd van huizen en kerken en zelfs van hele steden. Anderen zijn crea tief bezig op het terrein van de kunst; er worden mozaïken vervaar digd en schilderijen, fraaie naald werken en tapijten: er zijn hobby-is- ten die versierselen maken van smeedijzer en van koperen of zelfs bruikbare muziek-instrumenten in velerlei soort en er zijn vader* die prachtig speelgoed maken voor hun kinderen. Stuur ze in, vraagt de S.G. De Alg. Fotokring Schiedam heeft een foto-wedstrijd uitgeschre ven en deze inzendingen zullen ook een plaats krijgen op de tentoon stelling. Het aantal vormen van creatieve activiteiten in de vrfje tijd is echter schier onbegrensd; zó groot, dat zelfs niet alle catagoriën hier opgesomd zijn. De organisatrice,wil daarom ook graag te voren een overzicht hebben van de inzendingen die te verwach ten zijn. Al die hobby-isten die er iets voor voelen om „het werk hunner handen" geëxposeerd te zien. wor den dan ook verzocht een formulier tje in te vullen met een omschrij ving van het werkstuk. Deze for mulieren zijn verkrijgbaar op het kantoor van de S.G. aan de Plantage en aan het bureau van dit blad; ze moeten echter voor 15 mei weer bij de S.G. ingeleverd zijn. De kosten die eventueel te maken zijn bij transport naar en installatie in de Beurs komen voor rekening van de S.G. De verwachtingen van de Cultu- rele-sectie van de S.G, voor deze tentoonstelling zijn hooggespannen. Daarom de opwekking; laten al die genen die in hun vrije tijd iets vervaardigen zich opgeven! Dan zal Werk onzer handen" een succes kunnen zijn. „Wonderlijk, maar de Spaarbank Anno 1820 is blij, dat de schuld aan de spaarders nu is opgelopen tot vijf entwintig miljoen gulden". Dit zei de heer P. Schaberg, voorzitter van de Stichting Spaarbank Anno 1820 gistermiddag tijdens een ontvangst tegen de heer D. Bloemendaal, die dit bedrag had volgemaakt. De heer Schaberg feliciteerde de heer Bloemendaal met dit gelukki ge toeval en sprak de hoop uit, dat deze de Spaarbank trouw' mocht blijven. Hierna .overhandigde hij aan de „jubilaris" een spaarbankboekje met een bedrag van 100 gulden er op, waarin staat vermeld ter gelgenheid waarvan hem dit werd uitgereikt. De voorzitter van de Spaarbank, sprak, in aanwezigheid van het per soneel er ook zijn vreugde over uit, dat men algemeen inziet, dat de welvaart gestabiliseerd moet wor den door sparen. De opmerking, als zou er tegenwoordig niet meer ge spaard worden, wordt door het jong ste record van de Spaarbank Anno 1820 wel gelogenstraft. Op dinsdag 28 april werd de 25 miljoen bereikt, en wel 's middags omstreeks half twee. Doordat de em- ployé's steeds telefonisch contact on derhielden met het hoofdkantoor, kon nauwkeurig worden nagegaan, wie de gelukkige zou zijn. No tam P. Schaberg overhandigt de heer D. Bloemendaal (rechts) can spaarbankboekje omdat de laatste zo gelukkig was om „de schuld aan de spaardersby de Spaarbank Anno 1820 tot f 25,000.000 te doen stijgen. r j s EGvTd.Li SVV krijgt zondag aan dc bosrand bedieSnöschoo!! Het jeugd- en jongeren-centrum „Ruimte" houdt vanavond de der- i de bijeenkomst in het clubgebouw i aan de Julianalaan (tegenover num- i mer 100». Geboden wordt een „Reis j naar het zonnige zuiden" aan de hand van kleuren dia's. Daarna wordt j gedanst. I Te bevragen aan het hoofdbureau i van politie te Schiedam tussen 9— 12.30 uur en 26 uur: suède hand- t schoen (R): wit boord; rode autoped: armband. Te bevragen aan de politiepost te j Kethel: ring met sleutels: reserve- wiel van scooter: fietspomp: rode autoped. Te bevragen bii de vinders: tent. met toebehoren. J, C. Luiten. Over- schiesestraat 78c: autoped, HoUeman. j Herenstraat 29: bos sleutels. Th. Jan- sen, Edisonplein 12b: ring met sleu tels. J. Lissenberg, Havendiik 142: bedrag aan geld. C. Zeelenberc Nu- mansdorpsestraat 3b: 1 bruine hond. D. von Seers. Rotterdamsediik 301: kabelslot. Smits. Grote Markt 11c; regencape. portier Wilton Feïjenoord. Vlaardingerdijk: geblokte sjaal. R. v. Eden. Broers vest 161: capuchon. L. v. Drunen. Ant. Muijsstraaf. 11: witte kaplaars <L>, Broere, Prof. Aalberselaan 32; herenhandschoen. N. Bijl. Teylerstraat 3a; kindertasje met inhoud. M. v. Wagtendonk. v. Ostadelaan 33a; portemonnaie met I inhoud. Nagtzaam. Vlaardingerdijk 287. portemonnaie met inhoud. Blok- i land. Ph. v. Bourgondiëstraat 25. Ned. Herv. Gemeente. Grote Kerk. 10 uur ds. J. Gras en 5 uur ds. J. G. Jansen: Bethelkerk. 10 uur dr. L. J. Cazemier en 7 uur ds. A. Dronkers. I Utrecht (Opendeurdienst): Opstan- dineskerk. 10 uur ds. A. Hoffman erj 1 7 uur ds. J. Gras: Vredeskerk. 9 en t 10.45 uur ds. J. G. Jansen en 7 uur ds. M. N. Schrale. Delfshaven 'Herv. i Pred.) en mej. dra. G. S. Westerouen j van Mee teren (Rem. pred.) 'Oecum. dienst): Kethel. 10 uur ds. Brummel- kamp en 7 uur ds. B, Baks. Capelle a. d. IJssel. Ned, Herv. Geref. Evang. Gebouw Irene, 10 en 4 uur ds. K. v. d. Pol, Veenendaal. Evang. Luth. Gemeente. 10 uur ds. Haagen. Kerk. Zaterdagavond 7.30 avondgebed. Ned. Prot. Bond. Westvest 92. 10.30 uur ds. J. A. Hebly. Jehovah's Getuigen. Volksgebouw 6 uur wachttorenstudie, onderwerp: „De volmaakte regering voor de ge~ hele mensheid". Woensdag 7.30 uur dienstvergadering en theocratische Dame b.b.h.h:1 zoekt be- schaafde voor verzorgng dochter 9 jaar'en schoonhouden 3-ka- merflal. R'dam-West. Van 8 tot 5.15 uur. Zaterdags vrij. Tjalklaan 53. tel. 38572.: Na zes uur. Speciaal voor spoedgevallen Rotterdamsedijk 265 Telefoon 68021, Schiedam Te koop aangeboden Plastic emmers v.a. E49, theepotten 1.98, losse kop jes 3 voor 1.—. „De Kleine Bazar", Broers veld hoek Passagetrap. Boekenplanken ƒ5,75. 3 delig en zetje is 17.50.. Gaat ééns kijken bij Plate, Gr. Markt 19-21, Schiedam, tel. 67762, Foto, film, optiek Voor pasfoto's naar K. van Vuuren. Hoogstraat 106, tel. 36720. In spoedgeval desge wenst in 1 uur klaar. Rolfilms vergeten 7 Auto maat staat voor u klaar. Alle soorten films. Foto K. van Vuuren, Hoogstraat 106. Permanent Werv® Hélène Permanent met toe stel, het beste wat er is, compleet 5.—*; stroomloos ƒ7.50. Op vertoon van deze advertentie ƒ1.korting! Datnes* en herenkapsalon „Hélène", Rembrandtlaan 22, telefoon 67170. Diversea Alles op het gebied van glas in lood. Aa-Ve glas-in-lood- bedrijf. West Frankelandse- straat 16. telefoon 66280. Ch«rm«nt* panty '(rmt 'ikdrt# pijpjes. Zeergeschikt cm onder sportieve klcdinc te dragen. Slank-makend satijn-elastieken en achterpand. Afneem. jarretelles. Nylon tuili ek - met jacquard effect j 24.7» Oeh», A-B-Cctlp f 8-90 Lane model A - B C cup S3.50 P.5. Win «en 14-dasgse Rivtèr» vAkanlie voor Z personen! Uw Wale/Waletto aaak weet alles u Schiedam: Oranjegeler!} Vleardingen: G«d. Bienloot hoafc Korte Hoagstreel Rotterdam r 5 Wielee Laat uw spiraal vermaken tot modern opklap- of kan- telbed. Prima afwerking als nieuw terug. Het goedkoop ste adres DUK, Groenendal IA (Broersveldpad). telefoon 67028 (na 6 uur telef. 66789). Ledikanten, hutledikanten, kampeerbedden enz. Kom eens praten. GEMEENTE! 'SCHIEDAM pDFFiClEEL NIEUWST Burgemeester en Wethouders van Schiedam maken bekend, dat zij bij besluit van 28 april 1959 een alge mene ontheffing hebben verleend van de in ie Winkelsluitingsverorde ning 1952 vervatte verplichting van de Schiedamse mftldenstand om hun winkels een halve dag per week te sluiten. De ontheffing geldt uitslui- tend voor de week van 4 tot en met J 9 mei 1959 alsmede voor de week j I van 18 tot en met 23 mei 1959. j de sportieve taak om Leeuwarden te bedwingen, dat nog een (kleine) kans op het kampioenschap heeft, Volendam immers heeft nog maar één punt nodig om.de ere-divisie te bereiken en daarom moet Leeuwar- den SVV kloppen om de kansen te behouden. Aan spanning en goed voetbal zal het hopelijk niet ont breken. De opstelling van SVV is: Tap; Ro mein, van Kampen en Hekman; Jan van Schijndel en Ctarijs; P. Broere, Könemann, Corbeau, G. Slavenburg en. Kleiss. SVV 2 gaat op bezoek bij DWS a 2, een. lastige uitwedstrijd van wei nig belang. SW 3 ontvangt om 10 uur op het hoofdterrein in het Ster- Oud Kath. Kerk. Dam 28. 10 uur hoogmis. Oud Geref, Kerk. Jeugdhuis Lange Haven 97. 10 en 5 uur ds. F. Luytjes. Baptistengemeente. Kerkzaa! Lange Haven 59. 10 en 7 uur ds. R. Reilmg. Rotterdam. Leeer des He$!s, Lange Haven 27, 10 uur heiligingssamenkomst en 7.30 j uur verlossingssamenkomst. Gevrit Verboonstraat. 6.30 uur openlucht- i bijeenkomst o.l.v. maj. en mevr. M. Souverein. j Dienst Gemeenteziekenhuis, 7 uur ds. H. W, Hemmes. i Chr. Geref. Kerk. Kerkgebouw Wa- rande. haek R.K. Laan 10 en 5 uur ds. D. Slagboom, 's Gravezande: Ge- ref. Kerk. Oosterkerk 10 uur ds. J, j Nawtjn en 5 uur ds- J. 2. Fotjer. Maasland. Plantagekerb 9.30uur ds. j E. J. Oomkes en 4.13 uur ds. J. Na- ^k,± llCL wijn. Julianakerk 10 uur ds. W. A. i rebos Leerdam Sport 2 en kan met Jg®* 5„'h.0"?"t5: een overwinning aardig uit de geva- 1 Kethel „De Ark MO.uur ds. J. Le- ren-zone geraken. Distilleerderij te Schiedam vraagt Brieven te richten onder no. 8211 bur. van dit blad Bij de Gem. Havendienst Schiedam kan worden geplaatst een voor zo spoedig mogelijke indiensttreding. salaris 7092.te vermeerderen met 5.6% compensatie A.O.W. Het diploma 1ste stuurman grote handels vaart is vereist, SoUicit. te richtort tol het college' van Burgen,ees- ter en Wethouders van Schiedam vóór 10 mei a.s. Uw „EPEDA" leverancier is natuurlijk ORANJEGALERIJ 11 - Tel. 87844 Zie advertentie pagina lï

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1959 | | pagina 2