Kolenprobleem kan thans spoedig worden opgelost Perzische sjah op reis door Europa 1111111 Geen compromis met rebellenleiders Laatste woord is aan raad van ministers m Maandag 4 mei I959 Laatste Weekeöd- show, amusement van eigen bodem Laatste hoofdstuk: j Jo 1 Jeht-qaiz „La Müraille de hrmes" werd teleurstelling TELE-DUBBEL Jongeremvedstrijd van de VPRO Adverteerders en reclame-TU Vanavond Radio OOK GAST VAN NEDERLANDSE HOF On tmoeting met Maria Gabriella waarsch ijn li jk Televisie Beschonken' man verdronken Australiërs op zoek naar Neanderthaler j Tiara voor paus Johannes j Jongetje door j auto gedood j Geleerde in VS meerit: ..Roken in alle omstandigheder dodelijk" Stafchef Nasution: COMPROMIS VAN HOGE A UTORITEIT GODWIN BE DOCHTEBS VM MEVROUW PEACOCK nm DE laatste week end show in dit seizoen van de AVRO-TV, op zaterdag 16 mei, wordt een Neder landse aangelegenheid. Men zal na ruim een jaar afwezig - beid Jonny Kraaykamp op de beeld buis terugzien, in een solo-optreden, en ook samen met de acteur John j Leddy, echtgenoot van mr. Heieen j van Meurs. Voorts speelt Bob Bouma van het Amsterdamse Journalistencabaret, en i broer, van Maya Bouma, zijn paro- distisch piano-nummer. Er wordt in deze show gezongen door Greet je Kauffelden John de. Mol. j JO LICHT heeft de buit binnen. „Hij neemt er wat van mee", van deze quiz: een .zak met duizend zil- j veren guldens, stapels brieven en te- legrammert (o.m. van.de Schevening- se schoolmeester 'v. Leeuwen „Veel aucces met Rembrandt? licht en don- ker") stapels boeken, ontelbare re- producties, van Bembrandls. een boe- xenkast, reisjes etc, We hadden hem graag nog eens terug gezien, maar het is misschien maar beter zo. Deze Eindhovense fa- j brieksarbeider, die aller sympathie had eri voor zijn kennis beloond werd' met een ovationeel applaus, werd een gevangene van dit mede- leven. Studeren voor de quiz kon hij haast niet meer, „de mensen houden i me aan de praat". En als zijn vrouw j voorstelde: „Zullen we nog eon straatje omlopen" dan antwoordde hij: ..Laten we nog even 'wachten tot j het donker is." I Het spel is. uit. We moeten niet denken aan de teleurstelling die over Nederland gekomen was als de heer Licht ware teruggevallen op 75.j' Ook de Belgische Nederlander, de heer Nijs behaalde, na een ener- - verende finish, de 1000,Voor heen waren er eveneens geschenken, j brieven en telegrammen (meester v. f Leeuwen; „Veel. licht over die don- kere tyd"), Over de complicaties die j zich naderhand over zijn beantwoor- i ding van de wagen hebben voorge- daan, heeft men reeds op onze voor-' pagina gelezen. - t De toekomst van „Je neemt er wat j van mee", (volgende uitzending bp 30 mei) is verzekerd met twee nieu- w? kandidaten, meneer Leydsrnan j over hengelen en meneer Chris Klee, 82 jaar,..over zangvogels in bos .en.I hei, die beiden een grote parate ken- nis paren aan een innemende per- soonlijkheid. Zo gelukkig met hen leek ons Theo i Eerdmans, dat hij na een .rsiet hele- maal goed beantwoorde vraag op hen gel gebied tuit vrees om de heer Leydsman nu, reeds te moeten mis- sen?) de hand over het „harde quiz j hart" streek. "W, Jnn. O NDANKShet feit dat de radio nu al tientallen jarenbestaat, wordt van de specifieke mogelijkhe den die dit medium aan de muziek biedt, nog slechts zelden een effectief gebruik gemaakt. Bijna uitsluitend fungeert de radio als vervoermiddel van reeds bestaande muziek. De laatste jaren echter groeit de belangstelling voor radiofonische mu ziek en als belangrijke resultaten hiervan kent men in Nederland Ba- i dings' „Orestes'" en De LeeuWs Job', beide werken die op dikwijls Verras sende wijze de grote mógelijkheden j die het werken met geluidsbanden, S microfoon- en ruimte-effecten enz. toonden. Vergeleken hierbij slaat de muziek bij .,La müraille de Larmes" (zondag- avond uitgevoerd voor de KRO-mi- i crofoonV van de Franse componist Henri Tomasi een pover figuur. Het j is aangekondigd als radiofonisch ge- j dicht voor spreekstemmen, Ondes I Martenot. gemengd koor, jongens- koor en orkest. Een zeer grote bezet- ring dus. die juist in verband met de radio het ergste doet vrezen- Het- geen dan ook bevestigd wordt: Al te dikwijls komt het geluid ais een dik- i ke. ondoorzichtige massa tot de luis- teraar: een ernstige fout, juist als ra- j diofonie, j Men vraagt 2ieh trouwens toch af waaruit dit laatste wel moet bestaan, daar van de bekende radiofonische middelen nauwelijks iets te bespeu-i ren valt, hoogstens enkele rondlopen-j de bandjes, die in hun eindeloze her- haüngen slechts vervelend werken, j Afgezien hiervan is de muziek wei-1 nig belangwekkend. Haar. functie is ongeveer als die van toneelmu- ziek: de gesproken tekst begeleidend i en slechts bij ogenblikken zelfstan- i dig. Kwalitatief komt bet peil niet boven dat van een redelijke film- i muziek uit, j W. A. MET spanning hebben we. uitge zien naar de première van de BelgischrNederiandse co-produktie de quiz „Tele-dubbel". zondagavond gepresenteerd door NIH.en KRO. Niet ten onrechte releveerde in zijn inleiding de Belgische quizmas ter Paul van de Velde dat dit pro gramma pen belangrijke stap mar keert in de Belgisch-Nederlandse samenwerking op TV-gebied. Zo be- langrijk naar onze Opinie, dat We i het minder gelukkige evenement van j twee quiz-programma's op twee op- i een volgen de avonden voor lief ne men. Ai lijkt ons dit niettemin een staal van minder gelukkige coördi- natie van programma. j Aan „Tele-dubbel" is veel zorg besteed. De moeilijke vragen werden aardig, in het beeld gebracht en Paul van de Velde is een welkome, joyeus gebarende en betogende gast in Bussum.JEn al ontbrak in de over- dekte wielerbaan in Brussel de steer j van publiek, de kennismaking met i hemzelf, zijn manager en gevolg en j de.prestaties van wielrenner Bik van Steenbergen léverden een prettig i kijkspel op.. i Kortom, een veelbelovend begin, j W. Jnn. DE VPB.0 heeft voor haar uitzen-! diiigen reeks „Rijp en Groen" een prijsvraag uitgeschreven voor com- plete jeugd-radioprogramma's die op de band opgenomen en dus kant. en j klaar voor uitzending geschikt* moe- j ten zijn. De voorgeschreven tijdsduur is veertien minuten. Verder zijn er geen voorschriften behalve dat de opnamen voor 1 juli bij de commis sie voor jeugduitzendingen van de VPRO moeten worden ingezonden.. Het motto van deze prijsvraag luidt: i „Zo de ouden zongen piepen de ion- gen (pf piepen ze niet)". j De.eerste prijs is een bandrecorder.1 tedere volgende uitzending wordt volgens de 'geldende maatstaven ge honoreerd. DRELCDEffENDE op de komst van reclame-televisie in ons land, spreekt de Bond van Adver teerders waarbij 500 bedrijven zijn aangesloten de wens uit dat de re- j clame-boodschappen een redelijke i plaats in de TV-uitzendingen. zullen krijgen. Hieronder verstaat deze bond. dat de reclame niet bij uit- sluiting in een aaneengesloten reeks gedurende korte spanne tijds de ether in zullen gaan, doch zullen worden gespreid over het gehele i programma. Ook spreekt men de wens uit dat i de tarieven zodanig gedifferentieerd j zullen zijn, dat ook kleine adver- tcerriers een kans krijgen en dat de j verhouding van adverteerder en TV- j onderneming die zal zijn van elke normale afnemer tegenover een nor- male leverancier. ERNSÏ1GE MUZIEK 8.35—9-10 VARA, HM Itadlo-kamer- nrkest oJ.v. Roelof Krol mét Hedy Schneider, piano, met werken van DworsJak en Weinet. 9.10—9.40 VARA. Liederen recital door de alt Merriman me.t begelei ding door Otto de Nobel. Werken van Joaquin, Rachmanlnof en Ravel. 9.2010.00 NCRV. Ui tv. op sram.- ptatcn van de symfonie no. 3 In F van Brahms. 2<Us—10.35 NCRV. Het Vech-kwar- tet speelt het kwartet In dc opu* ?6 van Uaydn. 10.40—11.00 VARA. Het strijkorkest Benedetto Marcello speelt het Con certo Grosso in D opus 6 van Hin de!. 11.15—12.00 VARA, Uitv. op gfam.- platen van de symfonie in. d van Bruckner. 11.15—11.40 NCRV. Ultv. op gram.- platen van de cantate 105 „Herr, Kche nicht ins Gericht" yaii J, s. Bach. HOORSPELEN 9.4010.40 VARA. Een spel van An ti ré Ku.vten „De laatste", dat speelt in de Tweede Wereldoorlog. GESPROKEN' WOORD 6.50—7.00 VARA. Causerie over Open baar Kunstbezit. 1.00ï.15 VARA. Politieke commen taar van de heer De Kadt. 10.00—10.15 NCRV. Politieke com mentaar door prof Diepenhorst. DIVERSEN* 7 JO—8.30 Nationaal proftram ma t.g.v. Dodenherdenking. 8.30—9.2(1 NCRV, Mitetich, een hoor spel «ver het lot der ontheemden- EEN extra uitzending op deze: avond (U0—S.30) Is jewijd aan de Dodenherdenking. De TV geeft j een reportage van Ae plechtigheid bij! het Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam. AMSTT'.DAM. Vannacht om half twee is de ongeveer 70-jarige heer G. van der K. in beschonken toestand over de rand van de Hob- bemakarfe in het water gelopen en verdronken. De politie heeft het stoffelijk, overschot van de beer Van der R. in de loop van de nacht opgehaald. SYDNEY. Een Australische wetenschappelijke expeditie van vij} man zal binnenkort in de bin-i nenlandeii van Mantsjaerije gaan j zoeken naar „karige aapmensen" vav. tcie men aanneemt dat zij recht- st re ek.se afstammelingen zijn van de Neanderfhal-mens die een mil- j jocn jaar geleden leefde. Nomadenstammen uit de dichte j oerwouden in Mantejoerije verklaar- j den meer dan eens de vreemde we zens, bekend ais de ALama's, ont- moet te hebben. Zij zouden gekleed gaar. in lederen schootsvellen en hui- don en in dierlijke geluiden met el- kaar spreken. Ook van Russische zijde zijn meermalen berichten over het bestaan van deze aapmensen j vernomen. VATICAANSTAD. Paus Johan- nes XXIII heeft zaterdag een met juwelen versierde driekroon ontvan-j gen, een geschenk van de bevolking van Bergamo, de Noorditaliaanse i streek waar hij geboren is. De kroon is van zilver en met goud versierd.- Een deputatie van; 2.000 mensen, onder leiding van de burgemeester en de bisschop van Bergamo, hebben de tiara op een i speciale audiëhte aan de Paus over- j handigd. DIT Veld was zaterdagmiddag tassen 14.40 aar ea 16.50 uur op vele plaatsen Ln. Nederland te zien, In vele steden hadden dui zenden liefhebbers van de voetbal sport voor de etalages van radio- en TV-iiande{arei» een plaats gevon den om het duel voor de Engels# Cup op Wembley niet te mlssen. Dit voctbalge vecht werd natuur lijk ook door miljoenen kijkers ln, de huiskamers veel interesse ges-olgd, want de Cupttnal brengt, elk jaar sensatie. Ook dit jaar U dat weer het geval geweest. De Engelse cameramensen - die niet altijd het spel even goed Konden volgen, (eenmaal werd een storen de font gemaakt, toen een dubbel beeld op liet scherm kwam) kre gen voldoende gelegenheid om ver schillende malen een pikant beeld uit öe strijd tassen Nottingham Forest en Luton Town (2—1) te tonen. Zo lagen wij dat de Not tingham Forest-rechtsbuiten Dwlght met een gebroken been van het veld werd gedragen waardoor voor de eerste maal in de geschiedenis van de Cap een team met tien man het grootste deel van de wed strijd moest uitspelen. De „shots" van het verzorgen van de spelers op het veld, de prachtige rnlUtalre- show in de rust. het uitreiken van de Cup door Koningin Elizabeth aan aanvoerder Jack Burkitt en de triomftocht van de spelers met de trofee, waren treffende beelden, Wltn de Grnyter voorzag met zijn sappig Vlaams de uitzending van GEN'èVE. Sjah Mohammed Resa Pahlevl van Peraie is met »yn vlieg tuig uit Teheran in Genève aange komen voor een verblijf van twee dagen alvorens voor een officieel be zoek naar Engeland te vertrekken. De -woordvoerder van de sjah «el, dat een ontmoeting tuaen de sjah en de Italiaanse prinses Maria Ga briella „niet uitgesloten moet wor- den geacht". Een huwelijk met de prinses zou in Perzie graag worden gezien, als de godsdienstige- moeilijkheden kunnen worden overwonnen. De «jah is verleden jaar van. ex- koningin Soraya geschieden, omdat zij hem geen erfgenamen voor de Perzische „pauwen.troon" heeft ge schonken. Bij zijn terugkeer in Perzië zal de sjah hoogstwaarschijnlijk een beslis-, i sing'nemen, althans met betrekking; tot een eventuele echtgenote. i Er bestaat geen bepaald plan voor j een ontmoeting tussen de sjah en j Maria Gabriella. De betrekkingen j tussen het huis van Savoye en del familie van de sjah zijn altijd bui- tengewoón nauw geweest t APELDOORN. Op de Zutphen- I i sestraatweg ia het 5-jarig zoontje jvan de familie J. w. Steen voor t, i toen het plotseling de weg overstak. I door een militaire auto gegrepen, Het knaapje werd zwaar gewond en I is tijdens het vervoer naar het zie- j kenhuis aan.zijn verwondingen over leden. De sjah zal officiële bezoeken brengen aan de koninklijke huizen van Denemarken, Nederland e« België onv vervolgens in Eurooa waarschijnlijk in Frankrijk'en Zwitserland vakantie te houdenfie hele reis 2al vermoelijk ongeveer zes weken duren. Op de: vraag of de sjah enig w zwaar had tegen een nieuw huwe lijk van zijn voormalige getcaljn Soraya, antwoordde de Petzische woordvoerden „Geen enkel, Zjf.i« vrij te trouwen met wie zij wil *2fi behoeft de sjah geen toestemming fg vragen". Hij voegde hieraan toe, dat berichten, volgens welke de sjah Soraya had verzocht een nieuw hu. vefijJc uit te stellen tot hijzelf ©en nieuwe koningin zou-hebben gevon den, geen waarheid bevatten. CHICAGO Dr, Alton Oehsner, een van de bestuurder» van de Ame rikaanse vereniging ter bestrijding van kanker, heeft zalerdag te CJiica- gn op een bijeenkomst tan medische studenten verklaard dat ledereen die meer.dan 25 ja? gerookt heeft, jlch eigenlijk elke drie maanden z«W ttoc- ten laten doorlichten. Hij zei dat iedereen, die het roken niet wil opgeven, longkanker za] krijgen.. De „enige reden waarom sommige rokers geen kanker' zullen krijgen, ligt hierin dat zij voor die tijd aan iets anders zullen sterven", zei Ochs- ner. „En dit andere zal waarschijn lijk een ziekte van het hart of van' de bloedvaten zijn, veroorzaakt door overmatig roken". DJAKARTA Het Indonesische leger heeft via nlet-officiële perso nen contact opgenomen met de re bellen ter bespreking .van mogelijk heden om tot een beëindiging van de strjjd te komen. Dit heeft de In donesische stafchef, luit.-gen. Nasu tion zaterdag in Djakarta verklaard, Hy zei daarbij, dat met de rebellen geen politiek compromis mogelijk is en dat de leiders een proces wacht. Eerder deze week was door het leger bekendgemaakt, dat de rebel len op Sumatra on. Celebes hadden aangebodende strijd te beëindigen. Volgens generaal Nasution vragen de rebellen zich nu alleen nog maar af „hoe zij hun gezicht en hun leven kunnen redden". Het leger is evenwel bereid een „grootmoedige houding" aan te ne- men. Opstandige militairen zouden in het leger worden opgenomen en j scholieren en studenten, die zich bij i de opstandelingen hadden gevoegd, i "zouden worden teruggezonden naar school. De opstandelingenleiders wachtte echter een politiek proces, I daar was niets aan te doen, aldus j Nasution, 1 Hij voegde hier nog aan toe, dat de opstandelingen moeilijkheden on dervonden bij hun bevoorrading, zo dat zij tot terrorisme hun toevlucht moesten nemen. Op een persconferentie te Stock holm heeft de Indonesische minister van Buitenlandse Zaken. Soebandrio, verklaard, dat de regering in Dja karta thans 90 procent van de repu bliek geheel beheerst. „Doch er zijn nog enige „pockets*" waar de rebellen de baas zijn", verklaarde de minister. JA, DAAR HAD W Nltr A AM ÖtOACHr JAMMÉR.0N5 PlflH OM Dfc fAMlUE i>M|T Tt HtlAtN li TOCH NIET 10 GEWtl016, ÖEtOOfIK Nt£.lK HAD NIET GEDACHT DAT ALLÉS 20 DUUR 20U 2UN... MAAR WACHT ££NS.. PAAR OCHIÉT.Mt It!?» rt &IW4&N TJON&t, DAT VALT ML NIET M£tDAAR IS HEEL WAX MATERIAAL voor nodig HOUT., CEMENT.. DAT GAAF TE VEEL KOOTÜt, BEN UT &ANÓ JA HU ZIET EU WEL NIET 20 6ÉST UIT MAAR DAT IS TE VERHELPEN HET |5 EEN AARDIG PLAN Zullen we eens bij oié. OÜOE DCHUUR GAAN KIJKEN 7 KJ-WA$ p-p-MT!?7 G&v spook op ar/eiEN or £BS STKAAl JAGER OP pewess.'i AQH, MAS tKPXAAK W &OODGSWOGM BPOOD- SAKK&17JÓ GEBieveü, DAN NAD /K.... eRGÊNlL O? Pt GRcTTK WJEG KVDT AVN+ieeR GFtDOrSWT IN 2-VN eLoeDNieuwest^De' en bemêw DE SNEL GROTER. VOORDêMLE STDFWiOLK: l WOADT MlfcT i LUXEMBURG. De-Hoge Autori teit van de K.S.O, heeft aan de voor avond van de bijeenkomst van de K.S.G.-ministerraad, een compromis uitgewerkt voor de kwestie van de Kolencrisis, waarin ruim rekening wordt gehouden met de opvattingen van de Franse en de Duitse rege ring, Voor de ministers vanmiddag in officiële vergadering bijeen ko men zal de Hbge Autoriteit bun op een voorafgaande vergadering dit ge wijzigde program voorleggen. De Hoge Autoriteit zóu besloten hebben „wat toe te geven". Het nieuwe „crisisplan'' zou nog steeds voorzien in beperking van de pro- duktie en invoer van kolen, het „be vriezen" van voorraden en steun aan bepaalde mijnwerkers die door ge- deeilelijke werkloosheid worden ge- trof Fen. Maar de toepassing van deze crisimaatregelen zou de Hoge Auto riteit nu willen beperken tot zes maanden, de beperking van de pro- duktie zou niet worden opgelegd door „quota's", maar bereikt moeten worden door een vrijwillige produk- tiebeperking door de mijnen en ver hoging van de produktie zou pas met boete bestraft worden als die verho ging meer dan vjjf procent"van de produktie bedraagt. DAT IS TV VREEMD 6EVO£L VOOR 20'N VSRHAK.DE; ZONDAAR AIS HET PAST* 6EW00N N1£T &'J ME. EN NOU GA IK MA AR—JZAL KOFFIE GAAN IK ERÓEEN SP'JT VAN DAT IK JOHN BEDROGEN HEB- HU VROEG ER. GEWOON OM. MAAK HET WAS NIET NETJES VAN MP OM JOU ERIN TE &E- M'J BOOD ME DUIZEND 6ULDBN ALS JK JE NIET MEER- ZOU ZIEN. OE SRUWE WAAAHEIO, m'nuep- J6, IS cat ik daarmee ak koord GING, t>e OUiZEND TREKKEN EN rgeSN POP AANPAKTE SN TOgN/JOU TE LIEGEN JOU weSR. OPZOCHT—4 IK...NOU JA." DAT WAS OAT GELD ij VERDORIE, WAARVAN 5KJE ZEI \}1KB£n NOÓ- DAT [KHET VOOR'N f AL OP JE SCHIlOÊGU HADJstelo... &EKRE6EN A NOÖAL ÉRG IN VeRBAND MU-. Voort3 zou het nieuwe plan nieuwe voorraad vorming tot vier procent i van de produktie toestaan en de j hulpverlening aan mijnwerkers zou I alleen voor de Belgische arbeiders gelden. Ook zou het K.S.G.-verdrag moeten worden herzien "(in het bij zonder het artikel over een „duide lijke crisis") om een regeling moge lijk te maken van de Belgische ko- lenproblemen. Die zijn n.I. van struc turele aard. De Hoge Autoriteit heeft geen vol ledig supranationaal gezag en heeft het op grond van het verdrag in be paalde' gevallen zoals bijv. voor de afkondiging van een uitgesproken crisistoestand, de instemming nodig van de ministerraad. i Eigenlijk heeft alteen België, dat grote moeilijkheden ondervindt bij't sluiten der met-renderende mijnen en door de daaruit voortvloeiende werkloosheid, zich rechtstreeks uit gesproken voor het afkondigen van de crisistoestand. Frankrijk en Duitsland blijken er tegen te zijn, in de eerste plaats omdat zij de Hoge Autoriteit niet al te veel macht wil len geven en in de tweede plaats omdat zjj op het standpunt staan dat I het nog wei losloopt met de kritieke 1 toestand op de koienmarkt en zij er bovendien niets voor voelen ten be-1 hoeve van België hun produktie te beperken en de zorgen van-dit Land' te delen. Slechts JN'ederland en Luxemburg schijnen bereid te,.-zijn hun Benelux-partner in bepaalde op zichten te steunen. Intussen heeft de raad van minis- ters „.tijdens een eerste bespreking met deHoge Autoriteit over déze kwestie reeds geweigerd haar toe- stemming te verlenen aan het af kondigen van de crisistoestand en heeft het raadgevende comité, waar in vertegenwoordigers ,van produ centen en verbruikers zitting heb ben, zich eveneens hiertegen uitge sproken. Ook het Europese parle ment, waarvan de Hoge Autoriteit morele steun verwachtte bij de ver dediging van haar voorstellen in de raad van ministers, heeft deze bij de onlangs in Straatsburg gehouden by- eenkomst slechts in. beperkte mate en dan nog wel onder veel voorbe houd geschonken. 1 Mocht de raad van ministers ook de nieuwe voorstellen van de Hogs Autorite it, "die dus minder de nadruk leggen op supranationale maatrege- len dan op het initiatief van'de re- geringen 'en mijnen zelf, verwerpen,.; dan zal dc Hoge Autoriteit hieruit 'zonder twijfel de conclusie trekken en haar ontslag aanbieden. De Hoge Autoriteit is reeds demissionair om dat haar< zesjarige ambtsperiode op; 9 februari afliep. Op dat tijdstip' ver- zochten de ministers de leden van de Hoge Autoriteit echter aan te blijven juist: in verband met de ko lencrisis. En loert kwam de dag dat ze met een air van aangename verrassing, moedig aan het ontbijt verkondigde dat hoe vinden jullie dat hij haar geschreven had. „Edward Linton, mama. U. weet tóch wel, waar ik u van verteld heb?" Zijn brief, met veel zorg gecompo neerd, gaf Sara opnieuw 'n bewijs van Edwards intelligentie: hij had zich zelf overtroffen. Zij gaf hem door aan mevrouw Peacock, met vaste hand. De aanhef luidde: „Waarde juffrouw Sara." hij introduceerde zich', herinnerde haar aan de gele genheid toen hij het genoegen had gehad kennis met haar te maken en haar de school rond te leiden en hoopte dat zij'zijn vrijmoedigheid haar te schrijven zou willen verge ven. Hij dacht dat ze wel zou wil len weten dat meneer Pluvius ziek was geweest, bronchitis, maar nu was gelukkig alle gevaar geweken. Mevrouw en juffrouw Druid waren bijzonder hartelijk en zorgzaam ge weest Alle buren overigens ook, maar mevrouw Druid en haar doch ter toch in het bijzonder, die geluk kig goed gezond waren, wat zij on getwijfeld wel wist. Er heerste even wel op de school een ernstige maze len-epidemie en de school werd de veertiende november gestoten, we ken voor de. normale Kerstvakantie, zodat hij waarschijnlijk met zijn vrije tijd geen raad zou weten. De passage uit Virgilius, waar zij hem naar gevraagd had, stond in de Ge- orgica, dat zij, daar zü zich, zo voor het landelijke leven interesseerde, misschien wilde lezen? De begin woorden waren Aller nis idem ton- sas. en hij -waagde, zich aan een ruwe vertaling. Aan het eind sprak hij de hoop uit dat zij elkaar nog eens zouden ontmoeten en tekende, far fiEBUB.SÜUETT met da meeste hoogachting, Edward Linton. „Een aardige brief," zei mevrouw Peacock. „Het lijkt mij een zeer welopgevoede jongeman." Zij over handigde de brief aan haar echtge noot. „H'm," zei hij. „Die brief bevalt mij. Schaakt hij, Sara?" „Ja papa, dat weet ik wel bijna zeker." zei Sara, erop los fantaserend. „Je kunt niet met meneer Pluvius in één huis wonen zonder te schaken." „Dan vraag ik mij af of we hem zouden kunnen overhalen ons eens op te zoeken, daar hjj toch, zoals hij zegt, met zijn vrije tyd geen raad weet?" „Ik denk het wel, papa. Dat zou erg gezellig zijn." „Laten we hen vragen," zei Cathe rine. „Vind je-ook niet, Julia?" Julia, dte onzeker glimlachte, keek mama aan. „Wat vind jij ervan, Emily?" zei meneer Peacock. „Zullen we het er op wagen? Het zou nog eens een ver zetje zyn om een logé te hebben, geloof je ook niet?" Toen ze zijn blik ontmoette Jas mevrouw Peacock de gedachten van haar man, althans gedeeltelijk. Hij dacht, meende zij, aan Catherine. Zij had een verzetje nodig en wat was beter geschikt om haar afleiding en méér te geven dan het bezoek van een aantrekkelijke jongeman? „Dat is best, Edmund. Sara kan hem schrijven, als jij dat geschikt vindt." „Maar is het niet te druk voor u, mama?" vroeg Julia. „Ik. zal niet veel kunnen doen nu die arme do minee Garnish weer minder is." „Dat zal best gaan," zei Catherine.: „Sara en ik zullen hem wel bezig houden, hè Sally? Als hij tenminste niet met papa zit te schaken." „Goed gezegd, kindje!" zei me vrouw Peacock met een vergenoegd glimlachje. Deze glimp van de oude Catherine, die zo lang verborgen was geweest achter wolken van luste loosheid, stelde haar gerust. Haar ge- dachten gingen met haar op hol en zij zag al allerlei romantische mo gelijkheden in het verschiet. Een jon-: cc man, met een goed handschriften een beschaafde manier om zich tut te drukken, zoveel beter geschikt dan een weduwnaar van zes en dertig met een niet al te beste reputatie. Een maand geleden zou haar aange boren bezitsdrift dit idee automa tisch hebben verworpen, maar nu, gezien alles wat er gebeurd was, was zij meer dan .bereid haar kind vei lig getrouwd te zie» niet een wer kelijk aantrekkelijke jongeman. Niemand in huis en zeker niet haar moeder, betwistte Julia 't recht om een paar uur per dag aan de quae dommee Garnish te wijden, wiens einde, dat kon moeiluk ontkend wor; den, nu wel nabij was. Hoewel hem eerst verlegen en onzeker was gaan opzoeken, door niets anders ge dreven dan door medelijden en een gevoel van plicht, had zij nu e®n soort van warm moederlijk gevoe len voor hem gekregen, toen zjj hem in zijn aanhankelijkheid, ont daan van alle waardigheid zag een bang, wanhopig kind, dat gecon- fronteerd wordt met het onbekende;. "Hij had genoeg van het;leven en was toch bang om te sterven: de leer aie hij een halve eeuw lang had ver kondigd. had klaarblijkelijk iedere betekenis voor 1 hem verloren. i*e* schokt, maar slechts vaag b®w"®; van de ironie der situatie'zij, een jonge vrouw hij, een officiële ver kondiger van Gods woord -7 bTaa"® zij met hem over de hemel en zij» glorie, over het eeuwige leven, hereniging" met zijn geheide hem daarginds wachtte; want ne_ was niet langer mogelijk, tegcnqy« zijn wanhoop, te doen alsof hy twa beter kon worden. Zo nu en dan nao hij hevige pijn', angina pectoris, ep. dan was hijnauwelijks, menselijk en werd een kreunend grommend flieq en zij bad, als ze dan bh hem zaï, dat hij mocht sterven .en rttót- z<™ krijgen; maar het koppige leven ga^. de strijd nog niet op. Wanneer aanval over was, kon zelfs, fe angst voor een herhaling en xti konz niets afschuwelijkere voorstellen 7- hem niet met de dood verzoenen- ("Wordt vervolgd)

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1959 | | pagina 1