STANDHOUDEN! catrix KIeNe. niet geheel voldaan UwKimstgebii Troebel VARA ZOMERPROGRAMMA „Plein 8 u. 13 heeft Koolzaad in polder Flevoland bloeit Do cl e n.h erden ki n g voor radio: pover en beschamend B. Berssenbmgge overleden Hum. Verbond in radio-zendtijd voor blijvend mooie handen Polen geven per jaar 3 miljard aan drank uit Indrnkv ckkend stemmenspel over liet verzet door FRANK GODWIK OeTJeiSPARK DE DOCHTERS VAN MEVROUW PEACOCK Dinsdag 5 mei 1959 HET is natuurlijk wel goed, de'betrekkelijkheid der dingen te klin ken zien; maar heel ons gemoed komt in opstand, wanneer van een zijde, die zichzelf „onverdacht" waant- meer en meer po gingen worden ondernomen om de bevrijding van mei 1945 te aen als een gebeurtenis, waarover trots en vreugde eigenlijk niet zo bij zonder gerechtvaardigd zijn.-De motivering is dan ongeveer als volgt: die Engelsen en Amerikanen en Canadezen waren, getuige hun gedragingen, ook niet zulke brave jongens; en de. tanks, waarin zij reden, en de vlieg tuigen. waarin zij vlogen, waren even gemene moordt!ingen als die, waar mee de Duitsers Europa zo lang hadden geterroriseerd. Elke oorlog is een minderwaardige zaak. elk geweld is uit den boze: de herinnering aan een oorlog kan geen schone zaak zijn. ook al is hij gewonnen. Wij willen wel -zeggen dat het ons. ook niet de beste wil, niet gehikt om deze redenering te volgen. Want hoeveel meer. is er gebeurd in 1945 dan enkel het verslaan van een leger. De onderduikers kwamen ii.it hun schuil-; hoeken te voorschijn, de weinige Joden die het hadden gehaald, en de an- deren die aan de slavenhalers)» raktijken waren ontkomen; en de concen tratiekampen gingen open. die verzamelplaat sen van mishandelden, verne derden en verhongerden. Er was *en leger verslagen, zeker, doch er was ook een einde gekomen aan de knechting en het onrecht. Van de apocalyp tische ruiters, die door Europa waren getrokken, waren honger en dood we) erg geweest, maartoch minder erg dan de bezoedeling en verkrachting van de geest. En de eindeloze jubel kwam dan ook vooral voort uit het besef, dat dit voorbij was; dat de wind weer vrijheid woei en datgene, wat «en mens tot mens maakt, weer onaantastbaar was geworden. WIE dit niet wil zïen of poogt te bagatelliseren, moet het zelf maar weten. Hij leeft in een andere wereld dan dc onze, en wij zuilen, hem nimmer ontmoeten. Wie wapengeweld afkeurt, ongeacht de geest, die achter de wapens staat, bewijst noch zichzelf, noch de wereld een dienst. Want in wezen komt het neer op een capitulatie voor opvattingen, zeer sterk verwant aan die. welker verdwijnen in 1945 de be vrijding haar glorieuze en vreugdevolle betekenis gaf. Dit is geen propa-1 ganda voor de wapens, maar bet. i? wel een verdediging van de geest, die opnieuw voor de wolven zou worden geworpen, wanneer het bezit der Va- pens aan anderen werd overgelaten. Het is niet eerlijk en hel is. niet billijk, elke strijd met de wapens over één kam 'te scheren. Wie zegt, dat in 1945 de individuele Canadees niet beter was dan de individuele Duitser, heeft misschien wel gelijk; maar waar het op aankomt is. dat de Angelsaksen gezamenlijk ons de vrijheid brachten, .die de Duitsers gezamenlijk ons hadden ontnomen'en dat niet bij, toeyal, maar zeer bewust. In deze zin kennen we bok heden ten dage onze vrienden en onze vijanden, ook al lopen die als afzonderlijke mensen in hun deugden en gebreken misschien niet ver uiteen. Natuurlijk, de wapens zijn gevaarlijker en grimmiger geworden sedert 1945 en bet wordt de hoogste tijd, dat de wereld er zich van ontdoet. Maar juist dat moet aanleiding zijn, er niet voor te bukken; want wie bukt raakt re niet alleen niet kwijt, maar maakt er zich tot de slaaf van. Hij verkoopt j rijn vrijheid en krijgt er misschien niet eens het leven voor terug. De er-j varing heeft, immers overduidelijk geleerd, welk een geringe waarde eent mensenleven heeft voor totalitaire machthebbers; en vooral dat mensen leven, waarin een krachtige en kritische geest schuil gaat. i STANDHOUDEN is op het ogenblik de boodschap voor bet Westen; i standhouden voor dezelfde waarden als waarvoor het met zoveel in- i spanning en tenslotte met zoveel succes heeft gestreden in de oorlog.I die.veertien jaar geleden eindigde. Merkwaardig en welhaast svm-i bolisch is. dat het thans in eerste linie gaat om behoud voor het Westen van die stad, die in de Hitler-jaren het middelpunt was van het streven naar macht en vrijheidsberoving. Doch al is de groepering der krachten ver anderd, de achtergronden zijn dezelfde gebleven. Nu het spant, wordt veelvuldig een beroep gedaan op de redelijkheid. De redelijkheid is inderdaad een waardevol ding, mits er niet onder wordt be grepen de verkoop van het stukje vrijheid. Want dit artikel is niet voor ver handeling vatbaar, omdat het een ondeelbaar en onsplitsbaar fundament is van de Westelijke samenleving: thans zo goed als in de dertiger jaren. £r valt éénvoudig niet over te praten. Vandaag, nu de vlaggen waaien ter herdenking van de bevrijding, is dat waarschijnlijk heter le begrijpen dan op een ander tijdstip- Er is hier en daar enige aarzeling te bespeuren, en een geneigdheid de weg van de minste weerstand te kiezen. Vooral in Groot-B rit tan nië is dat het, geval. Ma*r an ders dan in 1939 is ook Amerika bondgenoot en deelgenoot. In Britse links- ROciaJistiscbe kring waarschuwt men thans voor avonturen, en misschien is dat nuttig; maar duizendmaal liever is ons toch de houding van de Ameri kaanse vakbondsleider Walter Reutber. die in de door vele honderdduizenden bezochte Mei-bijeenkomst in West-BerJij» uitriep"- «Wij staan naast u, en houden met u stand, hoe fel de wind ook blaast uit liet OostenS" TTET VA .RA zaterdagavond radio-amusementsprogramma „Plein 8 uur 1 13" zal nog één keer worden uitgezonden. Dit zal zijn zaterdagnuond aanstaande. Daarna verdieijnt het, om het volgend winterseizoen niet terug te keren- Ondanks tnaardering T'oor bepaalde onderdelen, heeft „Pleiu S uur 13" niet over de hele linie kunnen bevredigen. Aldus de heer J. B. Broeksz, omroepsecretaris van de VARA by het ontvouwen ren de plan nen voor het komende seizoen. Evenals andere jaren ondergaat dit zomerprogramma een aantal veran deringen. In de radio-sector zijn dit onder meer: „WEERKLANK" het programma waarin Rutger Schoute en Jean Antonietti muzikale aspecten be lichten. verhuist naar de zaterdag middag. In het vervolg zal prof. dr. (Advertentie t.M.) ka» niet meer loszitten of verstfeulveul DENTOFIX mui Di*uw. Verbeterd *n anti«eptlidi poeder behoeft tierhts op de gebitspiaftt gestrooid te vorden om bet gebit de gehele dag roti-, v«t op zijn plaats te houden, y' voelt ach Mker en behaaglijk. DENTOFTX voorkomt teven* onaangename reuk Hit d« mond. Probeert het oog heden. Verkrijgbaar ip discrete, neutrale plas tic flacons, prija f,2,35, bij apotheken M» drógwterijen. KAMPEN. In de polder Ooste lijk Flevoland is 8.000 hectare kool- j zaad uitgezaaid, dat op het ogenblik in volle bloei staat Verwacht wordt, dat de bloei deze week haar hoogte punt. zal bereiken. Het bloeiende koolzaad is te zien tussen de weg naar het toekomstige dorp Dronthen en Ketelhaven. Deze weg is vanaf Harderwijk en Elburg over de pol-1 derdijk te bereiken en vanaf Kam- pen over Roggebotsluis, Gisteravond tutsen hall acht en half negen was er dan weer een Nationaal Programma. Het is in deze formulering een wat schamper zinnetje. We zouden het ongepast vinden zo te schrijven over dit uur waarin voor de radio he doden uit de tweede wereldoorlog zijn her dacht. als deze formulering ons niet werd ingegeven door droefheid én om de doden én om hun herdenking. In de vijf minuten voor de stilte, even een paar zinnen waarin de ver slaggever de sfeer van deze avond en dit uur niet kon oproepen. Daarvoor en daarna een cantate „Als de dag van gisteren" die noch de indruk wekte meer te zijn dan een matig stuk gelegenheidsmuziek. noch er toe kon bijdragen allen die om welke reden dan ook niet aan stille tochten deelnamen toch de in houd van dit uur te laten proeven. En dat veertien luttele jaren na •40—45! Geen regel, die de radio overnam van het gedicht dat Enny Molsde Lecuwe voordroeg bij het monument op de Amsterdamse Dam, geen- woord uit de toespraak van burge meester Van Hall. geen .impressie van de honderden die hun bloemen legden aan de voet van het monu ment. (Dat dit alles werd gezegd en gedaan weten we dank zij de tele visie, die tot hall negen op de Dam bleef.) Toegegeven, het 5* ongetwij feld moeilijk ieder jaar opnieuw een. passend programma samen te stellen, zeker een programma als dit. Maar ate het niet beter kan dan zo als gisteravond is dit in meer dan een opzicht bedroevend. We geloven trouwens niet dat het niet an_ ders kan. Daarvoor hebben de programma's van voor enkele jaren een te diepe indruk op ons gemaakt: de schakelprogramma's tussen half acht en acht uur waarin we oorge tuige werden gemaakt met punten van samenkomst in vijf of zes plaat sen in ons land. Nooit zullen we bij voorbeeld de indruk vergeten dse op ons de reportage maakte, van Ary van Nierop op het Jonas Daniel Meyerplein in Amsterdam bij het beeld ,.De Dokwerker". En ais men naar andere middelen zou willen omzien, om een passende omlijsting van de stilte en het Wil helmus te scheppen; zijn er dan niet (bij voorbeeld) radiomedewerkers als een Jan van Herpen of een Gabri de Wagt? W.Jnn. Helène Wagenaar-Nolthenius hier aan regelmatig haar medewerking verlenen. DE ZONDAG-VOORAVOND van de VARA eenmaal in de 14 dagen zal omvatten-een grammofoon- platenrubriek waarin Thom Kel- ling muziek uit Zuid-Afrika en Zuid-Amerika laat horen, waarin dr. Van Ege iat zijn reisrubriek houdt en 'Adri Kaan zijn „Intiem Theater" laat horen m.m.v. Hetty Blok, Conny Stuart. Enny Mols-de Leeuwe en Cruys Voorbergh. KLANKBEELDEN van Bob Uschi en Gabri de Wagt top maandag avonden) zullen betrekking hebben op de scheepvaart en zeesleep vaart. DE PAEDAGOGISCHE lezincen van mevr. dr. M. Albarda verhui zen naar de woensdagavond. Op deze avonden, waarop uiteraard het hoorspel gehandhaafdblijft, zal aandacht worden geschonken san het Holland Festival en andere mu- ziekfeesten waaraan, Europa in de zomermaanden zo rijk is- J HENK VAN STÏPRÏAAN gaat een groot deel van de vrijdagavond besteden aan een rubric-k die spe ciaal op het weekend toerisme is in gesteld. Hij zal telkens aan een, bepaalde stad of streek aandacht schenken in de vorm van repor tage, klankbeeld, interviews, tips e.d. IN DE TELEVISIE-SECTOR is meer bekend van wat gaat verdwijnen in de zomermaanden dan omtrent wat daarvoor in de plaats komt IN DE IJSKAST gaan Bert Gart- hoffs „Anders dan anderen". Eerd- 1 mans' quiz „Weet wel wat je waagt" en het jeugdprogramma i ..Pipo de Clown". EEN ZONDAGAVOND magazine, in j de geest van de rubriek Totebel van het vorige jaar, geregisseerd door Simert Kruidhof belooft een aantrekkelijk programma te wor den. Het zal worden gepresenteerd uit 't Bellevue in Amsterdam. IN DE TONEELSECTOR koestert de VARA plannen om een of meer TV-spelen te brengen naar de Claudia-romanreeks van Rose Francken. EEN AANTAL MALEN 7x>u de VARA ook een programma willen opbouwen om de persoon van een humoristische schrijver. Er zou daarbij gebruik gemaakt kunnen worden van filmmateriaal, er zou een interview gehouden kunnen worden en de auteur zou uit eigen werk kunnen voorlezen. bekend fotograaf TILBURG. - Op 85-jarige leeftijd is te Goirle overleden de heer B, H. W. Berssenbrugge, die als foto graaf in binnen- en buitenland be kendheid had. Vooral tijdens zijn Haagse tijd ontving hij veie bekro ningen op internationale tentoon stellingen. T-TeT Humanistisch. Verbond, al- dus de heer Coert tijdens een persbijeenkomst, geniet in de radio gastvrijheid bij de AVRO, bij de VARA en bij de VPRO. Het is daar zeer erkentelijk voor; maar rechten heeft het niet. In het ontwerp voor de nieuwe omroepwet, waarbij o.m. zendtijd voor kerkgenootschappen wordt geregeld wordt uitdrukkelijk voorbij gegaan aan zendtijd voor dit orgaan van buitenkerkelijken Op Hemelvaartsdag organiseert het Hu manistisch Verbond daarom in Em* men een landdag die in dit verband een demonstratief karakter zal dra gen. Het Humanistisch Verbond dat eep geestelijk tehuis kan zijn voor de' zeventien procent van het Neder landse volk die niet behoort tot het een of andere kerkgenootschap, voelt zich buiten de deur gezet door de ontwerpers van de nieuwe radiowet. Om de wil dat hierin verandering komt tot uitdrukking te brengen wordt een actie gevoerd om te ko men tot oprichting van de „Huma nistische luisterkring:, het woord van de week". Men kan hiervan lid wor den door een gulden te storten op de postgirorekening 58 t.n.v. deze luisterkring. Tot het comité van aanbeveling behoren oud-minister In 't Veld, de acteur Han Bentz v. d. Berg. prof. Stuiveling, het liberale kamerlid mej. Ten Broecke Hoekstra, de No belprijswinnaar prof. Zernike en mr. Stempets, hoofdredacteur van de Nieuwe Rott- Courant. (Advertentie f.MJ ondank* huishoudelijk werk HANDCREME de onzichtbare handschoen WARSCHAU. De Polen berie den per jaar ongeveer 19.300 miljard zlotie* (ongeveer 3,2 miljard gulden) aan alcohol, en het meeste daarvan aan. wodka. Dit bedrag werd uitgegeven voor een totaal van 105 miljoen liter alco holhoudende dranken. Dit heeft het Poolse bureau van de drankbestrij ding bekend gemaakt. Het bureau heeft hierbij echter geen rekening gehouden met het geld dat is besteed aan de, grote hoe veelheden sterke drank die in Polen illegaal worden gestookt, vooral in de dorpen. 7} E gevoelens van bezinning op de ■7-'jaren '40—'45 die met het Na tionale Herdenkingsprogramma van de radio (7.30—8.30 uur) niet tot een samenklank konden komen, vonden een betere klankbodem in het spel „De laatste" van de jonge, nog slechts 21 jarige, Nederlandse schrij ver André Kuyten. En dit niet in het minst door de regieopvattingen van S. de Vries jr. en de muzikale illustraties die door Jan C. Hubert waren geschreven op gezang 128. Twee ter dood veroordeelden wachten in een cel de voltrekking van hun vonnis af. De grendels wor den op zij geschoven en nog een lot- genoot komt hun ruimte delen. Elk 1 van hen vertegenwoordigt een an dere leeftijdsgroep, een ander ka- 1 ra kier, een ander milieu en een an dere verzetsdaad. Maar alien zijn zij gedreven door de idee van de vrijheid: de een in het spontane verzet aan rijn univer siteit, de ander door spoorwegsabo- lage en de derde door zijn opvattin gen over journalistiek- Elk beleeft deze laatste dagen en uren anders. De student in zijn dro men over zijn meisje, de saboteur in een poging tot verhullen.van de spanning en het leed achter gepraat en galgenhumor, de journalist In een gerijpt aanvaarden van de conse quenties van wat hij deed. Gaaf en afgerond van begin tot eind was dit stefnmenspcl, Kuytens eersteling, wellicht niet. Zijn indrin gende kracht van schrijven verleen de het echter een waarachtigheid die diepe indruk heeft achtergelaten. Eén stem slechts, die van Eline (ge speeld door Barbara Hoffman) leek ons niet geheel passend in dit kader. En wie zich al luisterend heeft verbaasd over petticoat en nylons, die tussen '40'45 nog onbekend waren in ons land: Kuytens situeer de zijn spel niet in deze oorlog maar in „een oorlog" waardoor hij zich de vrijheid van dit beeld kon permitteren. W.Jnn. Vanavond Radio TER gelegenheid van de herden king van onze bevrfjdinj zendt de radio in de avonduren over beide zenders een nationaal projramm* uit. LICHTE MUZIEK 6.15'1.00. Een gevarieerd program ma van lichte zram.platen. 9.05—10.30. Onder de titel „WIJ le ven vrij wij leven blij" een pro gramma met herinneringen aan het radio-amusement sedert de bevrij ding. Wim Sonneveid is op nieuw Willem Parel, Rijk de Gooyer i« weer j Baaartels, cees de Lange Is weer het mannetje voor de kleine klus- stes etc. Voorts medewerking van ve le orkesten koor en rangsollsten. DIVERSEN. S.30—S.0Ö. Een cabaret-programma over Nederland, samengesteld door Adri Kaan. 7.00—7,30. „Een dag gast van de burgemeester van Emmen", een re portage samengesteld door Jacques Idoscrda 8-059.057 Bijeenkomst ter herden- king van de bevrijding Ja de Grote Kerk in Deventer. 10.30'10.45. Een voordracht door Coen Flink „Hongerwinter-Spelender wijs" van J. G. Postejna. 11.15—12,00. Stercofonlsche radlo-ult- zending. Televisie VAN 5.00 tot. 8.50 mtr Is er een algemeen, programma met journaal weeroverzleht, een tekenfilm en een documentaire over een grotten- complex ln Frankrijk. Van 8.50 tot 30.00 nur een nationaal programma t.g.v. van de herdenking van de bevrijding. Er werken vele ar tiesten aan mede, de regie ligt ln han den van Dick van Bommel. WOENSDAGMIDDAG Tussen 2.50-4.45 uur een directe re portage uit het Wembley stadion iö Londen van de voetbalwedstrijd Enge- land-Italië. Commentaar van ir. A. van Emmenes. Hierna (van 5.00 uur) het Jeugdprogramma. (Advertentie t.M.) WTN 50 ROLLEN KLENE'S PROP MAAK EEN IEUKE TEKENtNG mei het Kiene-mannetje {of geef een oordig idee voor onze tekenoors} en zend deze met één frujetlo wikkel oon Kiene N.V. Amsterdom. Vermeld noem, adres en leeftijd. Sllee week 20 prijswinnaars ...MAAR IK HIELD VAN JE, EN DAT VERKLAART VEEL. IN DE LIEFDE EN DE IS ALLE5 6EOORLOOFD IK WILDÉ JÊ VOOR ZELF EN DAT IK. NOG JE V6RACKT ME NAmJURL'JK. WAT IKMETCUVE HEB 6EBAAN MAAR HEUS,JARENLANG H'J ME ©ELD AFGEBEDELD EN AP0ETET. HU fS NiETS BETER DAN IK HEM VOORSTEL- de-'n chef. pat is nayuurujk excuus vcofl war ik ge daan OS VÖL6EH0E OCHTEND GAAT JOHN FLAT.JlKWEBJOU NIET? ROL'S MEER T6 Z-E&SEN, JOHN NIETS I IK BEGRIJP NIET WATJE KOMT DOëN bovendien STA ik OP HET PUNT WÊS TE GAAN.. 4E MOET NAAR E LUISTEREN, CAROL HETSPUTME VERSCHRIKK L'JK VAN GISTERAVOND-HET MOET VRESELIJK- GEWEEST Z'jN VOOR JE £N PAAR UU# Htei WtL H£S JE OOIT- HOL 15 BÉ.T MOGt LUK! MOOI MAS JK HET" DAN HEBÖtrt'Eri KAN aifWYEVtN HEL PEN /m£T Dê vffACHHVAütN NATUURLIJK' IK BEN BLU DAT IK EJ2 Af BEN O.DAT LILT HIER, NOG allemaal IK 2AlKfcr ECN5 WEL LATEN HAltN WLHt&BtN HET TOCH PUtT" MEtfc NOPIó KIJK EENO WAT WL HE.& BtH hout rtx toen ONft nieuwe BtroN NtNiCHUUR IS6ES0UWP,WAT 15 ER TOEN WET HET HOUF 6t' &EURD DAT VOOR. DE BEKISTING 10 GEBRUIKT? MS DIE-RAGE VALT Dfc HEER. SKDOTSdHOT NIET MEEL' ny /Moet zvn gaspedaal 1UT OP DE PLANK (NDRUK KEN EN HET DUÜRT EEN HELE POOS VOORDAT -KV H£ö/K rje werce- Z£GD. /K/wer/wN op/me ontkent ZMARCOTTE Wyz/GCN, EER&NAHD. ZEDCET'TGEWELD/G, HOOR! MM**1 co si.'me m ACHTER: iC *7*?^ m&>. GPR71 MAAR DA TRAM /X CHARLOTTE (0EER BE NADERT f&)V& WUWJ je proeft bet. PRODUCT /ff de nieuwe Varastudio, die ietg weg heeft van een zeer dure pgw. chieUrische kliniek, waar de patiën ten, pp antroposofische arondslog door mildeby hun afwijking pa$. sende pasteltinten worden omringd zat ik achlet een microjoon en tuist: Over een minuut gaat het rode lampje branden, en moet je praten," Maar ik had tout» tekst niet. De ta fel lag vol rommel oude kleren materiaal om fietsbanden te plakken' een zaag, doosjes Zwitserse kaas en wel twintig paar herenschoenen uit de tachtiger jaren. Radeloos zocht ik er tussen en ja hoor, net op mo ment toen het lampje rood werd had ik 'm. „Luisteraars" zei ik. Maar'toen ik goed keek, wat het geen tekst maar een sinaasappel. Half doorgesneden, weliswaar, dus je kon 'tn opendoen, als een boekje. Maar er stond niets in te lezen dan wat pitjes. „Luisteraars," sprak ik nogeent. Achter het glas maakte de tech nicus een gebaar van kom-nou-op. „Ja, luisteraars zei tk toanha- pig. Hu uerscheen Ary van Nierop in de controlekamer en keek me aan met een strenge koddebeiersbUk, ,,'t Is een sinaasappel," zei ik droe vig in de microfoon, „Ik dacht dat 't een tekst uiös Het lichtje werd groen ik tuai uit de aether. Nijdig kwam Ary van JVierop uit de controlekamer de stu die binnen en zei. „Als je nou denkt dat ielollig bent, dan heb je 't lelijk mis. De technicus zat zacht te schreien. ,,'t Is het einde van de VARA" kermde hij, „Wat jammer, 't Was da omroep van het vrije woord „Maar ik kon er niets aan doen," riep ik, „Kijk dan zélf." En ik wees op de sinaasappel. Maar nu was het opeens een tekst. „Je zult er wel meer.van horen," zei Ary van JYierop verbeten, „By the way, you're out of the broadcasting business, you bum, You're a has been Hij praatte opeens Mickey SpU- lane's tegen me. „No," riep ik, naar vermogen. „Hier is je ontbijt," zei mijn vrouw, „ffo, no hteld ik vol. Ik lag in bed nu thuis. „Remember me? I'm your wife," sprak ze, „En ik versta vrij aardig Hollands, want ik ben geboren in Den HaagIn The Hague, you know?" Toen ze de kamer uit was ging Ik rechtop zitten en keek lodderig naar het ontbijt. De ochtendpost lag naast het koffiekopje. Er was een lang, geel couvert bü» afkomstig van de heer Van Leer, een lezer in de U.S-A. die me vaak hogelijk ge waardeerde knipsels en nummers van „Mad" stuurt. Ik scheurde het open en haalde er een Amerikaanse kront uit „The Evening Times". Toen ik het blad ontuouiode las ik, op de voorpagina een met enorme letters over acht kolom breedte gedrukte kop. die luidde: Kronkel minister O. K. en W." ,Jk dróóm dus, dat ik wakker ben," dacht ik. En ik riep: „Oehoe-'Kom eens!" Gespannen keek ik naar de deur. Ik zou niet schrikken, als nu de la ma uit Artis binnenkwam. Maar 't was wel degelijk mijn vrouw. „Still in the English mood?" vroeg ze. Ik gaf haar de krant én ze*: „Wat staat daar?" JKronkel minister O- K. en W." las zij, „Gunst, wat leukDan krijgen u;e voor- alles vrijkaartjes. Maar je moet er wel even katholiek voor worden, geloof ik'." ,JZijn wij wakker?" vroeg ik n«- derig. J trJa hoor, zei ze Kijk maar En ze wees op een annonce. „Your name in newspaper headlines", stond er boven. Een firma op, Broadway handelt er in, speciaal voor practi cal jokers. Boven een pagina uan een (oudej krant, toaaruit de hoofd kop is verwijderd, kun je ter verras sing van vrienden of vijanden een schokkend opschrift over de hele breedte laten dTufcken. Voor I dollar, krijg je drie exemplaren. „Vrees dus niet dat je voortaan de reisbeurzen zult moeten verde len," zei mijn vrouw, ,£n sta eens op. Zolang je nog geen minister bent. zul je zélf moeten werken." KRONKEL MOSKOU. Prof. C. F. Powell, van de universiteit van Bristol, zal zeer binnenkort met een. groep ge leerden de Sowj et-premier en par tijleider Chroesjtsjèw bezoeken om aan te dringen op stopzetting van de proeven met waterstofbommen. De delegatie van geleerden zou na Chroesjtsjew ook andere regerings leiders bezoeken. Zijn houding was voor haar onbegrij pelijk zowel als bedroevend. Zij was in strijd met alles wat baar ge leerd was te geloven, maar ook met de vaste overtuiging dat het vooruit zicht met zijn vrouw herenigd te worden, hem zou moeten troosten. „Maar bedenk nu eens, dominee! Als het God behaagt u tot Zich te roepen dan ziet u uw lieve Essie weer. Zal dat niet heerlijk zijn?" ,.Ik wil' haar niet terug zien. Ze is heel onaardig tegen mij geweest!" „Nee toch...!' Een ogenblik was ze sprakeloos van verbazing. „U was toch altijd zo gelukkig met haar?" „Dat is lang geleden. Ze houdt nu niet meer van me. Ze martelt mij." „O nee, dat mag u niet zeggen." „Maar 't is waar, dat zeg ik toch. Ze is hier in huis, In deze kamer. Ze luistert naar ons. ze lacht ons uit. Ik kan haar niet zien, maar dat is haar listigheid. Ze laat zich niet zien. Maar ze is hier. O ja. ze bespot mij, ze probeert mij bang te maken." Julia huiverde. Maar in haar stem toen zij hem antwoordde, was geen spoor van angst. „Maar vertélt u me eens. Hoe komt u op dat idee?" Hij wilde geen antwoord geven. Hij zocht listige uitvluchten, ais een kind met een schandelijk, beang stigend geheim. Maar ten slotte, na een lang duel, kreeg ze het uit hem. Mevrouw Budge, zo bleek het, had wijlen mevrouw Garnish door het raam naar binnen zien gluren, juist toen het begon te schemeren, Dat was de eerste keer. De volgende dag verscheen zij op de trap toen me vrouw Budge op het punt, was naar beneden te gaan. Volgens mevrouw Budge was ze ouderwets gekleed, met een grote hoed met veren, net als op het schilderij. Toen ze werd aangesproken antwoordde ze niet, far CE&ALD BULLET? maar kwam glijdend, zwevend, na der. Mevrouw Budge, zo ging het re laas verder, stond moedig boven aan de trap en versperde haar de weg en opeens voelde ze een koude .lucht stroom, die haar tot in het merg ver kilde; toen de verschijning dwars door haar heen ging. Toen zij zich omdraaide zag ze haar door de dich te deur van de slaapkamer verdwij nen. Ze ging dus onmiddellijk terug, vol vuur om haar meester te be schermen door hem alles te vertei len: eerst indirect in een serie van duistere toespelingen, maar ten slotte met alle tekenen van grote angst, in ronde woorden. „Ze is nu hier. Kijk, daar! Ziet u haar niet? Ze komt dichterbij. Ze kijkt u aan. Ze zweeft nu boven het bed, de duive lin!" Alles was precies zoals op het schilderij, alleen was het gezicht ver trokken in een wrede, hongerige, ho nende. glimlach. „Ach stakker, nu hebt u weer pijn," zei mevrouw Bud ge. „Ze is weg, Ze heeft haar doel bereikt. Budge isbij u, wees maar niet bang." Dominee Garnish' reac tie was onvermijdelijk een nieuwe hartaanval, een nijpende steeds he viger wordende pijn, die vier minu ten of was het vier uur duurde en hem als een uitgeput wrak achter liet, De aanval duurde langer dan gewoonlijk, omdat iets, ze wist niet wat, tegen haar arm stootte terwijl zij de medicijn, de pijnstillende me dicijn waar hij zo op vertrouwde, inschonk. En daarna was het portret „door geen mensenhand beroerd" zei mevrouw Budge drie keer voorover op de vloer gevonden, „Het is niet waar," zei Julia. „Be grijpt u niet dat het niet waar kan zijn? Uw Essie zou nooit zo iets doen. Ze was altijd zo lief en zo v*riende- lij k. En 2e is r.u bij Jezus in de he mel." „Verloren en verdoemd," antwoord de hij boos, terwijl hij zijn ogen stijf dichtkneep. „Een gekwelde ziel. Maar waarom moet ze mij kwellen?" Mevrouw Budge had haar werk goed gedaan. Niets wat Julia zei kon zijn koppige, wanhopige overtuiging aan het wankelen brengen. „Ik zal alles aan dokter Witherby vertellen," zei Julia. Ze ging naar beneden om op de dokter te wachten. Hij was laat, die morgen. Er was weer een epidemie in 't dorp. Nooit had ze zo naar zy® komst verlangd, De kamer waar zij op hen» wachtte, staande bij het raam dat uitzag op de toegangsvieg, was al in even ver waarloosde toestand als de slaapka mer boven. Het vloerkleed, dof rood en eens kostbaar, was verschoten en versleten, uit gaten in de - kussens puilden de veren; de schoorsteen met allerlei ornamenten, de kale ma honiehouten tafel en iedere hori zontale oppervlakte was met stof be dekt. De sierlijke, goud-bronzen klok stond stil, misschien al jaren. De mu ren. hadden vochtvlekken. Het; was een dode kamer, dood en.verlaten, en de somberheid werd nog geaccen tueerd door stomme getuigen van een gelukkiger, betere tijd, nu lang voor- bij. Er hingen twee goede landschap pen in vergulde lijsten aan de muur, en een potloodtekening, opgewerkt met waterverf, van 'n cricket-elftal: een van de jongelui, groot en met een brede grijns; Tom Garnish- Voor de lege, stoffige haard stond ;eeo vuurscherm, waarvan bet Jacobjjnse patroon van bloemen en vogelsjge-. bordiiurd - was, meende Julia, door zijn jonge vrouw," in' hun eerste hu welijksjaar. Julia vond dat hét. eigenaardig stil .was in huis, een stilte dié haar. deed huiveren als ze dacht aan de zieke man boven en aan de vleesgewor den boosaardigheid, die verborgen m de keuken loerde. Noch mevrouw Budge, noch baar dochter hadden zich deze morgen vertoond, «mm» was, zoals nu de gewoonte was ge worden, binnengekomen met een du plicaat-sleutel die dokter Witheroy op zijn eigen initiatief voor haar naa. iaten maken. Het spookverhaal, ver onderstelde ze, was mevrouw Bua- ge's antwoord op die brutale manier van doem CWordt vervolgd)

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1959 | | pagina 1