D' HET KLEINE VOLK I Voor eerste maal op Nederlandse televisie Boy CAROL DAY II SPROETJE SPARKSV VVj.tfcoKE ,ï.k dieri COMPAGNONS DE LA CHANSON Banale kost TV-reportages van bezoek van Perzische sjah Examen deen Hoomans en Mulisch naar Helsinki Harry Truman vijfenzeventig Vanavond 7~ rrjöor'"'""*" David Wright' STAATSEXAMEN^ RESA-HILVERSUM DE DOCHTERS VAN MEVROUW PEACOCK h 2 Zaterdag 9 mei I959 grote geschiedkundige Arnold Tnynbee beschrijft ergens in zijn hoofdwerk A Study r>{ History de relatief belangrijke bijdrage van Nederland aan de vorming van het na-middeleeuwse Eurofa en aan de beschaving van de nieuwere tijd. Het geringe grondgebied en de beperktheid van de hulpbronnen stelden natuurlijk grenzen aan wat Nederland vermocht, en hebben ook bewerkstelligd dat bet in veel dingen bij Frankrijk en Engeland moest achterblijven; maar dat verandert niets aan het feit, dat bet Nederlandse geluid een waardevol en onmisbaar ele ment is geweest in het geheel der Eumpese cultuur, ook waar die haar invloed ver over de wereldzeeën heeft verbreid. Het is een feit, waarvan men zich in ons land gedurende een groot deel van de vorige eeuw te zelfgenoegzaam bewust is geweest: en de felle actie na de tachtiger jaren om Nederland weer „op te stoten in de vaart der volken**, was dan ook hard nodig. Kunst en wetenschap hebben sindsdien weer een kenmerkende opleving vertoond in het duidelijke besef, dat er nationaal een stuk traditie en reputatie en eer viel op te houden. De nationale verwerk: ng van internationale opvattingen en impulsen is altijd de vruchtbaarste wijze gewees: om het tot tets waardevols te brengen. Deze overtuiging is jarenla ig in Nederland diep geworteld geweest, maar ze schijnt nu enigermate aan het wankelen te zijn. De opvatting, dat kunst en wetenschap internationaal behoren te zijn en het bewustzijn der be perktheid van de Nederlandse cultuurkring, brengen velen er toe, dan maar meteen te proberen, met zijn kennis en ideeën en vermogens een grotere kring binnen te treden. De vrees om onopgemerkt te blijven, blijkt zeer groot te zijn de laatste jaren, gezien de grote schaal waarop allerlei pabïikatie* van Nederlanders in vreemde talen het licht zien. Het is een verschijnsel, dat gecompleteerd wordt door de wens. hniten de landsgrenzen in werk en woord niet als vreemdeling te worden herkend. HIER i® zonder twijfel sprake van verval van het nationaal besef, dat klaarblijkelijk in de ogen van veel hedendaagse Nederlanders gelijk staat met kortzichtig nationalisme. De zielkundige achter gronden van deze ontwikkeling hebbe.-. wij bij een vorige gelegen heid al eens gepoogd te schetsen: een reactie op de gewelddadige verstoring van de langjarige eiland-positie van ons land. versterkt door het zelfstandig worden van Indonesië, welk feit de kleinheid van Nederland extra beklem toonde. Het beeld van ven-al wordt nog duidelijker, wanneer blijkt hoe weinig het eigen land kennelijk nog meegeeft aan emigranten anders dan een bijdrage in de overtocht Overal kan men lezen: de Nederlandse inkortte- lingen zijn zo gemakkelijk, ze passen zich zo graag aan en ze schudden hun eigen geestelijke plunje zo zonder veel moeite van zich af. Wie dit beeld vergelijkt met dat van vroegere landverhuizers, die in de nieuwe 1 omgeving krachtig vasthielden aan taal en nationale levensstijl, moet wel I een gevoel van beklemming krijgen. Want het is natuurlijk helemaal geen verdienste, zich licht te laten opslorpen door een nieuwe omgeving. Veel waardevoller is het. aan die omgeving iets van zichzelf te schenken. Zinloos is het, om deze dingen heen te draaien of ze niet te willen zien. Dit laatste is, naar wij ons verbeelden, in sterke mate het geval in intel lectuele kringen, waar de gevoelens van onlust waarschijnlijk het sterkst ontwikkeld zijn. In wezen is het een minderwaardigheidsgevoel, dat drijft naar de internationalisering: laat ons op gelijke voet meedoen met de anderen., irtplaata van als „provincialen** niet te worden opgemerkt en verstaan. Er zijn graden en variaties.-maar over het geheel komt het daar toch wel op neer. fATUURLIJK is het geen kwestie van taal alleen; maar wel is nadelig voor Nederland dat het niet als Vlaanderen voor zijn taal heeft moeten vechten. Dit heeft de strijdbaarheid, die zo groot is over de zuidgrens, hier niet versterkt. Men wantrouwt in Vlaan deren de Nederlanders, en niet helemaal ten onrechte. Daar heeft men zich in cultureel opricht moeizaam een plaats onder de zon veroverd; hier is er een bereidheid, de eigen plaats zonder veel tegenstand te ruimen. Het kan niet vaak genoeg worden gezegd, dat de Europese eenwording als voorwaarde van welslagen heeft niet de culturele smeltkroes maar de krachtige hand haring en grootscheepse uitwisseling van' de nationale geestelijke voortbrengselen. Wie dat niet inziet, heeft er niets van begrepen. De beste bijdrage aan een verenigd Europa is dan ook, de eigen stijl en de eigen verworvenheden op cultureel gebied met ernst en geestdrift uit te bouwen. De historie rekent in volken, niet in ondefinieerbare massa's. Wij ontvingen kortgeleden een prospectus voor een nieuw tijdschrift dat uit wil gaan van het besef, „dat ons bestaan in hoofdzaak wordt bepaald name (op telerecording). Daarna naar Gooiland als attractie voor de 99 >xh: /EAN LOUIS JAUBERT heeft ons gevraagd zijn groeten over te brengen aan Bak wie. (En dat doen we dan bij deze). Hij kent hem «it 1033. Jaubcrt speelde toen in de Franse voetbalclub Colwnr en Baku-ie, lid ran Mets teas zijn tegenspeler. Formidable, even- at trouwens Rivers en Van der Art. Voor wie hiervan «iets beffrypt; Ba feu-ie is onze tnedetoerfcei* Bakhuys, Rivèrs is niema.id and -ts da71 Rijvers en Ven der Art noemen wij Van der Hart. De TV-kijker zal Jean Louis Jau-J „Les Compagnons de Ia Chanson** bert morgenavond in zijn huiskamer j zoals ze gisteravond voor de Ne- i ontvangen, als een van de negen j derlandse televisiecamera's op~ I 1 Fransen die samen wereldver- J traden en zoals ze morgenavond j Na maarde Compagnons de Ia Chanson op het beeldscherm te zien zijn. - zondagavond knt-n-n-mrnTnit-* i da£ 20 en don der- vormen (AVRÓ-TV; 8.20—8.43). Vrijdagmiddag om kwart over een arriveerden zc (per T.E.E. „Ile de France") in Amsterdam. Om iets over tweeën stapten ze de AVRO- studio in Hilversum binnen voor een kennismakend babbeltje met Jef de Groot en gastvrouwe Mies Bouw man. Om drie uur wilde Jaubert liefst een dutje gaan doen. maar moest hij met zijn acht Compagnons naar de srota studiezaal om daar do i'^TsclTe'siitnimmeT situatie in ogenschouw te nemen Kora,scne- slotnummer voor hun eerste TV-optreden in Ne derland. Om vier uur maakten ze in kostuum, samen met Mies Bouwman. *n camera-repetitie met de nummers die de kijker morgenavond te zien krijgt. Om half acht 's avonds de op- DE zeer hoge uitzondering van aaneengesloten radio-zendtijd van half acht tot elf uur, heeft de VPRO gisteravond onder meer besteed aan de uitzending van 'n hoorspel waar mee de Belgische omroep de Prix d'Italia 1958 heeft verworven; te we ten „Ik dien" van Herman Teirlinck. „Ik dien" is de navertelling, inde vorm van een openluchtspel, die deze grote Vlaamse schrijver in 1924 heeft gemaakt van de Middeleeuwse spro ke van de Kloosterzuster Beatrijs, zoals voor hem dat o.m. de dichter P. C. Boutens heeft ge'aan. Naar dit spvl heeft ny zelf het prijswinnende hoorspel geschreven. Het stelde aan de luisteraar die er van heeft willen genieten eisen. Maar wie zich in geconcentreerde aandacht hiertoe zette, werd be loond door de rijkdom en de beel dende kracht van Teirlincks taai. We hoeven hier niet te verbloe men dat Vlaamse televisiespelen bo ven de Moerdijk in het gunstigste' geval slechts een gematigde ont vangst ten deel pleegt te vallen. Dit hoorspel daarentegen was in elk op zicht voortreffelijk. Niet slechts door het spel der medewerkenden maar ook door de toepassing van elektro nisch geluid en de muziek die de tableaus scheidden, en ondersteun den, W.Jnn. DE radio-luisteraars en televi sie-kijkers krijgen banale i programma's voorgezet. Vaak zijn I deze zwak en onvoldoende voorbe- reid." Tot hier zou de lezer kunnen me- j nen dat we een kritische kantteke- ning citeren by de programma's die uit Hilversum en Bussum komen. Het i vervolg zal hem uit de droom hel- pen; „De zaak van de communisti- i sche opvoeding wordt onvoldoende j gediend als de televisie vaker wordt I gebruikt voor het uitzenden van el- i lenlange redevoeringen dan voor to- neelstukken, films en sportmanifes taties." Deze kritiek is afkomstig uit de i Prawda, het persorgaan van de com munistische partij in de Sowjet- Unie. Radio-Moskou heeft deze in j extenso weergegeven. LTET bezoek van de sjah van Per- A zië aan ons land zal door de te- Ie visie worden verslagen op woens- speelt werken van Cor de Groot en I.enn Orthel. II.2Z—12.{10 KRO. Manus Willcmsen bespreekt nieuwe klassieke gram. platen. LICHTE MUZIEK 6,35—7.00 VARA. Muziek kiosk met nieuws uit de wereld der lichte nu- 1 Het u?as er stil. Êe.i Tafeltje'vlu 9.45^-10.(10 VAKA. Theo uden Mas- afleert een vrouw van een man laat Hits aan de spits horen. jaar 07 VTjj en veertig en staarde 10.00—10.35 VAKA. Het VeleU-cn- f met ogen, die zeer ver yerti>ijtóen semble en het haltroom-orkest mot! in haar lege koffiekopje Ze hiv oude en nieuwe dansen. j meer dan ze zat, maar 'leefde TN een cafeetjetas ik de kmten Het was er stil. Ep.i tnfwn* 10.0510.35 KRO. Concert van lichte amusementsmuziek door het Cascade- ensemble o.I.v. Johnny Omhach. 10.35—11.15 VARA. Sch Ij venspeurder draalt successen van vroeger. GESPROKEN H'OORD T-40—7.55 VPRO, Causerie van dr. Nicolette Brulning over haar bezoek aan Israël. 9.30—9.45 VARA. Politieke commen taar van de heer Voskuil. DIVERSEN VARA Amusementspro- 8.05—9.30 gtamma- 8.35—9.55 gramma. KRO. Amusement spro- Televisie door de taal die wij gebruiken, door de mensen die hier wonen en door de lucht die hier hangt.** \Tij weten niet, wat er van terechtkomt, maar het er niet minder het plezierigste geluid om, dat wij in lange tijd hebben gehoord. Het besef, dat Nederland niet beier maar anders is dan de omringende landen en daarvoor moet uitkomen, lijkt ons de grondslag ven een gezonde reactie op een nihilistisch-intemationalistische stroming, waarin men in feite alleen maar spoorloos kan ondergaan. CANNES. De Sowjet-afgevaar- digrie op het filmfestival in Cannes heeft vrijdag verklaard, dat de Rus sen plannen hebben vcor een inter nat' ona al filmfestival in Moskou van 3 tot 17 augustus. (Advertentie IMj met actieve,beheerste zenuwen Mijnhardfs Zenuwtqbfette.< openingsavond van de week voor de SnSionïïe wim tMV«ÏC NEW YORK De verslaggevers die oud-president Harry Truman dik wijls vergezellen op zijn ochtend wandelingen, waren vrijdag al vroeg van s AMSTERDAM. In de eerste a?,ra zijn drur. Onder het zingen nan f yeidsucces maakten. dag 21 mei. Op de amateurfotografie. Zaterdagmorgen j eerste dag is de TV vroeg weer naar Frankrijk om daar 1 '5 ochtends om tien 's avonds honderd mijl ten zuiden uur reeds in de van Parijs weer op te treden. In j ether voor een di- dat uurtje vrijdagmiddag tussen drie recte reportage van en vier hoefden ze de nummers van 1 ie aankomst van de morgenavond niet meer door te ne- sjah aan de Prins men. Die „Le Gondelier", *t Joodse i Hendrikkade in ,.Hava Naguila", „Les trois cloches" i Amsterdam en aan- in het Engels gezongen als „The sluitend van de three bells", „Tom Dooley" en hetkranslegging. die zitten muur- hij zal verrichten vast in hun geheugen; ondanks de bij he; nationaal monument op de prachtige, maar moeilijke modula- i Dam. ties. Nee. terwül technici met kabels In de avond van de tweede dag cn camera's sleepten on met het licht i van zijn bezoek wordt hem ee1* manipuleerden, namen zij op een j voorstelling aangeboden van de korte hoekje van het podium een nieuw opera „Gianni Schicci" van Puccini nummer door; „Venus" dat zoals door de Nederlandse Opera in de Ko- het deze vrijdagmiddag klonk ninklijke Schouwburg in Den Haag. stellig nieuwe lïuweren aan hun in.- De TV-kijker zal hierbij aanwezig ♦~rnationale roem toevoegt. j zijn via een directe uitzending die Al 17 jaar bestaat deze troep. En i avonds om ha]/ tien begint, al zijn er in de loop der jaren nieu we gezichten bijgekomen, de kern is onveranderd. De meesten zijn tussen de dertig en veertig en hebben naast dit zingen in htm vrije tijd aanvan kelijk andere beroepen gehad. Fred Mella was onderwijzer; 2ijn broer Bené Melia, huisschilder; Guy Boxir- guignon was bankbediende en Hu- bert zijdekweker. Vaste voet in de showbusiness kre gen zij dank zij Edith Piaf. met wie zij van „Les trois cloches" een we- eek van juni organiseert het In ternationaal Theater Instituut te Helsinki een congres gewijd aan 't „avant garde"-toneel. Van elk land zijn een schrijver en een regisseur uitgenodigd, die op dit gebied werk zaam zijn. Nederland wordt verte genwoordigd door Elise Hoomans en Harry Mulisch. De Fransman lone- co en de Engelsman John Osborne wonen het congres eveneens bij. ..Happy Birthday, dear Harrybaden j ln nu reiMn 2e Se hele wereld at z<7 hem een_taarv me, kaarsjes aan.(ze maakten reeds zeven toumee's Truman ts <0 geworden.. j door de VS) om volle zalen te laten Op de vraag of hij ook fouten in genieten van hun voortreffelijke zijn leven had gemaakt, zei de jari- door-en-door muzikale kunst. ge: ,Meer dan genoeg, maar ik heb Jammer, dat ze morgenavond niet er geen spijt van." Hij zou zijn leven indien mogelijk precies zo overdoen. Alleen sou hfj wat eerder trouwen. Truman was 35 toen hij in het hu welijk trad. „Venus" zingen. De laatste woorden daarvan zijn: „Bonsoir et merci...", en we zijn er var overtuigd dat de kijkers hen dat graag zouden nazeg gen. Radio ERNSTIGE MUZIEK 7.45—8.35 KRO. Het Overljsela FhJl- harmonJsch Orkest 0.1.?. Jan Brussen NA het journaal en het wecrovcr- zicht (.8.00) een programma van de KRO. Dit begint met de rubriek „Anno", waarin filmfragmenten utt 1912—'13 -worden ver'oond. Hierna, de eerste aflevering van een nieuw pro gramma van Jan Btaaser, getiteld „Zo zijn 2e" (8.35). Vervolgens een reporta ge van het optreden van Victor SU— %'ester in de Margriethal in utrecht. (9.10). Een film van Alfred Hitchcock is het volgende programma-onderdeel (9.45). Hierna de dagsluiting «loor pater Leopold Verhagen (10.10). 1 cn hhof^ch Radio ERNSTIGE MUZIEK 11.30—12.15 KRO. Het Radio Kamer orkest oJ.v. Jan Brussen met Lottie Wackers-Haas- Werken aan Mozart en Larason. 2.30—2.55 KRO. Recital door de pia niste Lia Palla. Werken van Stallaert, Hay dn en Rivier. 10,30—11.90 AVRO. In de reeks muzi kale coryfeeën opnamen van de so praan Rita Stretch. Il,t5-t-12.oo KRO. Het Utr. Stedelijk Orkest o.I.v. Paul Hupperts met Les Illuminations van Benjamin Britten. JAZZ 11.20-—12.00 AVRO. Jazz at the Phil harmonic. Opnamen van het optre den. in Scheveningen van EUa Fitz gerald en het trio Oscar Petersen. LICHTE MUZIEK 1.2D2.00 AVRO. Verzoekplatenpro- gramma voor militairen. 6.3D—7.00 VARA, Optreden van het zigeunerorkest Nicu Vladescu. j 8.108.45 AVRO. Concert door Be Zaaiers o.I.v. Jos CJeber. HOORSPELEN* 1.10—1.30 KRO. „De Wad der 5". 5.305.50 VARA. „Oe helpende hand". 8.459.20 AVRO. „Be maansteen". 9.30—10.15 KRO. „Wie gaat er mee naar Engeland varen GESPROKEN WOORD 9.20S.30 KRO. Politiek commentaar door de heer J. M. Peters. SPORT 2.50—4.45 AVRO. Reportage van de voetbalontmoeting Turkije—Neder land. DIVERSEN 7.007.30 VARA. Discussie tnsseu twee ervaren musici o.I.v. Rutger Schoute. 7.308.00 VARA. Cees Laseur laat favoriete platen horen uit zijn privé platencollectie. 8.15—8.45 KRO. Cabaret „Wegwijs". 9.25—10.15 AVRO. Een speciaal pro gramma t.g.v. moederdag. Televisie OM vijf ntir 's middags een kerk dienst uitgaande van het IKOR. Voorganger is de hervormde predi kant ds. BUskes. Om acht uur 's avonds begint een programma van de AVRO. Dit opent met een herdenking van de 100ste ge boortedag van Willem Kïoos. Hierna is er een optreden van de zanggroep „Les Compagnons de la Chanson" (8.28). Het AVRO-programma wordt besloten met de tweede aflevering van het A toe Z programma van Thijs Cbanowski. Deze keer de letters C en D met o.m. Jules de Corte, Ko van Dijk. de Dixieland Pipers en Eddy Doorenbosch (8.45), om 15.00 uur begint het gezamenlijke sportjournaal. Advertentie LM.) RM0R&EN GA tk &'J 00M iMARCUS LOGEREN, CL WE, ALLEEN VOOR HET WEEKEND. MAANDAG BEN IK WEER TERL Jen dan hoef ik wet WERKEN...; LUISTER JE iKSEL JE DUS OP ALS IK WEER rPAT ZOU IK TFRUG &FN.MI5SCH1EN KUNNENJSRftAG DOEN, WE VOOR D£ REST VAN DE/HoAR...ENFIN, WE LATERALS TLfl'ISKDML NATUllRuJK, DAG IETS 6AAN DOEN ZULLEN ZiEN. IK SPREEK JE NOG WEL VÖ0R JE ^«WE&&AAT... OM JE NA ^f>Q.T£ WUIVEN BOEL ROOS OP WETENSCHAPPELIJKE WIJZE BESTREDEN dank zö d« ontdekking van de fenomenale eigenschappen van S 54. Dit mysterieuze in grediënt in VAC haar toni cum gaat- roos en schilfervorming krachtdadig tegen. Reeds na enkele behandelingen consta teert men resultaat V^f mi nuten na de toepassing van VAC (met SM) neemt men Koop nog vandaag een fles VAC en constateer zelf de waar neembare werking 1 de aangename lichte prikke ling in de hoofdhuid waar. die de activiteit van VAC aan toont. Achttien grote univer siteiten onderzochten VAC en waren eenparig in hun lof. Ook voor zal VAC Iets doen: het maakt de haren sterker, gezonder en mooier. "fti mi... Ac- Mik, muur leejae OD toen de man btnnenku'am. He; nf' luid van dichtslaande ta.tidcuren kondigde hem aan, zoals het geklnk van soldaten hakken de komst van een generaal annonceert. Toen nam hij het café met het aplomb wan een baas, die cifce cieur zonder kloppen openstoot. „Dag Ans," sprak hij zakelijk „Dag Ed." Haar toon was zachter. Hjj gino zitten en'zei, of h\j een vergadering opende „Ik heb precies een half uur." „Druk?" „Razend." „Ben je nog alleen?" vroeg ze aarzelend. .rAUicht. Wat denk je wel?" „O niks. Bep had je laatst gezien met een blond meisje," rei ze. „Ach, die BepDa's me secreta. resse," sprak hij geërgerd. Js juffrouw Verbrug dan weg?" ,J\Tee, ik heb er ttuee nou. De zaak gaat goed." „Fijn," zei ze. „Ja." Hü zweeg stuurs. Toen, op ont. ploffende toon: ,JD ie Bep van jou is ook een aarts- roddel." „Ze heeft me anders veel steun ge. geven, toen ik het moeilijk had," zei de vrouw op betraande toon, Htj kuchte en keek in zijn hand of er iets te lezen stond. Nog koffie?" „Graag." „Ober twee koffie." Hy keek haar even aan. „En jij ook nog alleen?" vroeg hij. „Ik?" zei ze, met een lachje. En ze maakte een achteloos handgebaar naar haar eigen gestalte. ,JZeg, dat van die driehonderd gul den is o.k. hoor," zei hij. „Fijn." Hij nam zijn bril af en wreef over zijn ogen. ,Jk tuilde nog iets met je bepra ten," zei hij, „over Boy. Wat is er eigenlijk aan de hand met ^ie jon gen?" „Niks bijzonders," antwoordde ze, „Ik begrijp 't niet," sprak hü, „Zeg nu eens eerlvk, Ans je ageert toch niet tegen me, of zo?" „Tk praat altijd heel aardig ooer je," zei ze, week weer. „Goed, goed, dat wist ik teel," riep hij haastig. ,JlTaar hij doet zo eigen aardig, voor een jcngen van zestien. Als hij nu die ene dag in de muand bij me is. dan maak ik me natuur lijk helemaal vrij. Goed. Hij komt 's ochtends. Dag pa. Hij gaat ritten of hij een bezemsteel heeft ingeslikt. iYott, ik vraag hem natuurlijk eerst naar zijn vorderingen op school. Hoe staat het met je Frans? Goed pa. En je Ictijn? Goed pa. Ja pa. .Nee pa. Meer komt er niet uit. Jfc bedoel .hij maakt zo'n suffige indruk." „Suf ts hij anders allerminst," zei ze, agressief opeens. „Hij had laatst nog een negen voor zijn uriskurtde» repetitie." „Daar heb je riep hu. „Dcf ral hij my nu niet eens vertellen. En hij is nooit vrolijk. Ik zeg wel eens: „jongen, lach, je bent toch jong." Maar nee. De laatste keer had ik 'n heel leuk boek opgescharreld, waar ik zelf om gebruld heb, toen ik nog zo'n knaapje was. Nou Ans, ik heb hem er Uvee hoofdstukken uit voor gelezen. Maar geen lachje." ,Ach, ze zyn nu weer anders, die jongens,"' zei de vrouw. ,J5n muziek," vervolgde hij. ,Jk zeg tegen hem: „Wil je een itukje muziek horen?" Goed pa. No ik maak het niet te zicaar voor ht m, dus speel ik een plaat van ,JTt. e kleine Nachtmusik." Hij luistert Hoe trirtd je 't? Mooi pa. Punt.- Uit." „Hij is meer op jazz," zei de vrouw. „O jé, ik moet al weer weg," sprak de man, op 2ijn horloge kij kend. ,£)ie driehonderd gulden gi reer ik wel, hoor" ,yij7i," zei ze. Toen de deur achter hem dichtge vallen was, ging ze weer zitten sta ren. KRONKEL WAGENINGEN. De lector dr. H. C, D. de Wit is benoemd tot hoog leraar in de plantensystematiek ea -geografie van de tropische en sub tropische gebieden aan de Land bouwhogeschool te Wageningen. {Advertentie I.M.j D* kortste en voordeligste opleiding: (Bekend» Schriftelijke Cursus) Coot EE&AiQ BU1LETT HEt maat. war OOijt? OA )tEfN 0>ENZINEjrATfON &LGINNLN N££ PiT WOROT ££IH KLC'N R tbT AU RA 1ST DAA?2Al!K OAN IEO AAN MOETEN DOEN HET BEVAL ME HELEMAAL MIE.T! ZEG. DANNj. Jt KRIJGT CONCURRENTIE... ER 10 ttN VENT Olt ttN EINOjÊ. VERDEROP LAN6S DE WEG EEN RESTAURANT GAAT BEGINNEN JA. H£T 15 MIJN OUDE VAK..- NOG EEN PAAR DAGEN DAN 2JJN WE KlAAR. Tjonge MENEER 5M«T, D OCHFtT HARD OP' t/ees.'xyK tzvs STAAT DA**, Nf£TD/a V£XW.-\AA 'PeAAPAieT Z'N NSEUkjeKAK? NOUKAT GtFMTUN&, /W.' HOT 15 £1GENL VK N'£T 76 GELOVEN, t DE2£ KAGEN KU//11 3ÏJAAK GELEDEN KERD Ge&cvwD.' alles /s/n TIP TCP- CCND/r?E.' ZEG oe PK VAN, KICK 7 UiAKEIPEl 20U tiV MISSCHIEN PANNE -> HEBBEN 7 VCCRUIT Hsm groot voordeel gemeen met preken: ze spreken nooit tegen." „Dat zou u tegenvallen, meneer Peacock. De intelligente jongens kunnen discussiëren dat wit zwart wordt, als ze 't op hun heupen heb ben. Maar dat kan mij niet schelen. Alles is beter dan suffig toegeven- Waarom, zeggen ze, spraken de Ro meinen geen Engels, als verstandige kerels, meneer? Nu. zeg ik, omdat het in de eerste plaats bun moedertaal niet was. En bovendien bestond gaf Edward toe. „Er was een tijd het nog niet. O nee, meneer, waarom dat myn ouders er hun zinnen op niet? En dan zijn we waar we wezen gezet hadden- Maar ik voelde dat ik moeten. Ze proberen mij zo aan het de roeping miste. En dan zijn er nog praten te krijgen over geschiedenis andere redenen.'* in plaats van over vervoegingen en „Andere redenen?" verbuigingen. Het zijn gewiekste - „Misschien zoudt u ze intellectue- kwajongens." len het je niet verwijten. Een van de Ie bezwaren kunnen noemen." Hij „Maar je mag ze toch graag, is zuidelijke graafschappen, niet?" ving een waarschuwende blik van niet?" „Een vrij groot. En het heeft, als Sara op. „Mijn nut als ik dat bezit, „Ach ja," gaf Edward lachend toe u het zich herinnert, een kustlijn." moet op een ander terrein liggen," „O ja. Dat heb ik meen ik op de voegde hij er haastig aan toe. Eat ^En nu, nu"?! Lrtitterfieid hebt k™ J«jniachjen met goed öikkanr gezien, dat middelpunt van de be- ^en ervan overtuigd dat Ed- ward daar helemaal niet aan dacht. „Je komt dus uit Sussex, hè, Lin ton?" „Ja meneer Peacock, Ik vrees van wel." „Trek 't je niet aan kerel. We zul- „ik was er vroeger zelf ook een, weet schaving. ben je van plan, hoor ik -! Sara, om hier in de buurt een 1 Yel* Edward? zei mevrouw nieuwe school te openen." „Mijn vader heeft zo iets „En nog niet zo heel lang geleden, zei meneer Peacock. „Ik kan nog sporen vinden. Edward, van die en- zonde." „Lieve hemel!" riep Edwara. „ik hoop toch van niet!" Zelfs mevrouw Peacock, hoewel a® Peacock. pointe van het grapje haar gelukkig »iDe waarheid is, mevrouw, dat ik ontging, stemde in met het algemeen hoofd voor mij, hier ergens in de mij een dergelijke roeping niet waar- gelach. Het was niet te ontkennen: Midlands, of waar dan ook. En het dig acht." Hij kon bijna Sara's zucht het was gezelliger in huis en de meis- hoeft. niet speciaal een nieuwe school van verluchting horen. „Ze vraagt jes waren duidelijk vTolijker sinas te zijn. Een oude is ook goed. een heel bijzondere kwaliteiten, vindt u Edwards komst. Ze zou hem tracn- riie al bestaat, onder voorwaarde dat niet? Kwaliteiten die ik zeer zeker ten over te haien te blijven tot Ca- ze een Hoofd zoeken." niet bezit. Mijn vader bezit ze in tacrine's verjaardag of ervoor „Juist. Heb je over Eton of Har- overvloed. Oneindig geduld en be- terug te komen nadat hij zijn ou- row gedacht?" grip. Hij is, ais ik 't zo zeggen mag. ders, zoals het behoorde, had bezocht. J „Nee," bekende Edward. „Zoudt de vader van de hele gemeente. Hij Tegen die tijd. daar was rij zeker u mij dat aanraden? Zouden ze mij brengt het merendeel van zijn tijd van, zou er wel iets beslissends züh waard zijn?" door met te luisteren naar hun moei- gebeurd. „Hebt u er nooit over gedacht theo- lijkhcden. Hij zegt dat luisteren zijn Maar de aanwezigheid van £d- logie te gaan studeren, meneer Lin- voornaamste plicht is. Hij lykt op ward, die al een lid van het gezih Chaucers Poor Parson of a Toiwn leek, deed hen Julia niet vergeten, weet u. Behalve dat hij gelukkig niet die de laatste dagen in de pastorie z6 erg arm. is. Bur Cristes ioore, and was geweest en er ook geslapen natL his aposflcs twelve. He taught, but met een meisje uit het dorp als enig first he followed it himsefte. En gezelschap. De Budge's waren nog mi)n moede! óók. Zij doet ook haar diezelfde morgen vertrokken nadat er zeker van," zei mevrouw deel. en dat is geen kleinigheid, dat de inhoud van hun koffers was ge- Peacock, „dat je een goed predikant verzeker ik u." controleerd en ze hadden een sIeer zou zijn." ,,Het komt mij voor, beste kerel," van boosaardigheid achtergelaten,' „Dat is erg vleiend, mevrouw, maar zei meneer Peacock, „dat je uitste- die Julia moest trachten te veranj- niet juist, vrees ik." kend geschikt zou zijn voor de di- ven. Haar zusters, door Edwara ver- „Zo'n aangenaam, waardig leven, plomatie. Maar laten we niet pro- gczeld. gingen haar iedere dag op- En zo nuttig." beren je van je gekozen weg af te zoeken. „Er is wel eens sprake van geweest,' brengen. En onderwijzen heeft een (Wordt vervoiga-" ton?" vroeg mevrouw Peacock. „Nee, ik zal je Edward noemen." „Graag, mevrouw Peacock." „Dat zullen we allemaal doen," zei Catherine snel, die hem nooit an- der? bod

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1959 | | pagina 1