VERGISSING GEWEEST? GEKOESTERDE IDEE WORDT REALITEIT Chefariïie 4 /yv rt/ssc# //v drnWó lunchroom'- f. /i/iiife door FRANK GODWIN DE DOCHTERS VAN MEVROUW PEACOCK Belangrijk concert van hedendaagse koorwerken V anavond fcifÜ Met f 37,56 i Duitse werven leverden in '58 290 schepen Portugese studenten tegen Salazar Vier betrouwbare middelen in 1 tablet! Sleepboothulp voor tanker PROGRAMMA .41«O 60Ê.0 PflNjsy... IK C?flfHTflL DAT J£Z£N0Dl620U KtSStM. WAT 20U HIJ atOOttOHE&aert MLT "MQUUJKKtDCN VMRKOMtN^l TOf*\ Nt£M CONTACT OP Mtf MflRCIN£...JKH£6£C/H KflflW&ITjL VOOR £CN ^TUKOE Z £5 J0N6£Ni-. fchu ^3 Jsjg W^oet.oef/ nog fto/nl TWEE KILOMETER MET PAT ZWARE BUK SJOUWEN! UCH-U&i., ...ENDAT/NMYN toestand.' DE HEER GFDOTSSUOT/*W3 éteEF.yDFN TOTHET VOLSENOE EENZINE-S7ATIQN Ntt.PANKJE.— CRlOVttl VOOR WILT fitVCN, MOCT C.R60C0 IN T£V£RD/EN£N Z«rt 00K! GttN IAK1N VRNDAflt w DflNwy LUISrCR EÉN5 60CP A\AKK£R,...Dl.I£ ZAAK KAN N JÊ. NO&PtlEX l'££L 6£LD ÜtKOjT Htö6£N...IKö££T jEfcR T Wt t «CES ZO VÊÉt VOOR (\V) J£ OtlN H tBT b toropr.Alt» J V£R0TAN0l<3 0£NTZ£GJE; A ThEEL E&iVO(JD«sy MYNHEER. OfttMTJ i £R N/ETME£R /ft J 2AT (/HEEFT N/er &yryps Jem v GETANKT 'yftSm W oe w W&znraue- TANft LEEG HOE KAN DATNQU? "...MAAR IK VIND'M PRACHTIG. DIE KNAAP 15 NJ ARTIST-WAT IK VAN Dig ,J CHARLATAN VAN EEN-j^'H BROER NIETKAN^AJI^ ZEGGEN J'S,JJSjPlK DACHli 1 DAT l> HET I 1 mSSm misschien wei MWzEu Will EN HE&- P/&EN OMDAT U ZO Tg - IT LEÜRGESTfLO WAS OVER OAT PORTRET VAN JOHN—I pr.ENZtET IK WEET WEL DAT U V0DR.W DAT ANDERE PORTRET EEN HOOPCELD HEBT DIT6E6EVEN, MAAR..., NOU JA.CLlVEj HEEFT NODIT ZO'N SUCCES GEHAD AIS M Z'N BROER, MAAR H'J IS JTlSj? wilt^B [VEEL AARDIGER..../—JW OAT IR HETfl W1 J Wllil|l llf tóMtOOP? NOU... {DAT IS SCHATTIG. IVftN P ;--WJ fÊÊ/Br hu tv""* b-/J r wztrjt (Vr DAT JE NOGAL DUUR BENT, JONGEDAME? 'EN IEGEEN5, WAT BE-, TEKENT DIE CLIVE A L EU.IS VDDR JOU JÊL Woensdag 13 mei 1959 nriVJ^V TTl/ITAf Asa boord, van de ..Barentszee" is Donald jL/iii/V X xLtr HjIs Jones gisteren van Schiphol vertrokken en TTTTin is inmiddels in New York aangekomen. Hij A A H Tj IS 2aI nu zes maanden in de V.S. blijven, maar op of om 1 oktober staat producer Wim lbo weer op Schiphol klaar om hem een ver welkomende hand toe te steken. Want Donald (Dinky) Jones is al bijna niet meer weg te denken uit het vaderlandse amusementsleven. Op Schiphol was lommeles-regisseur Erik de Vries met een camera man in de weer om een afscheid tussen Maya Bouma en Donald Jones te ensceneren. Want op 24 mei komt er een dwarsdoorsnede uit Hom meles op het beeldscherm en al kan Donald daar dan niet in levende lijve bij aanwezig zijn, men wil hem dart nog even op de film laten zien. Daarom snelde Maya Bouma vele malen met een verdrietig ge zicht de vliegtuigtrap op en af om Donald bloemen te geven en hem met een slap handje na te wuiven. Daarna ging iedereen (ook M.ieke Verstraete en haar dochtertje Anniegien waren erbij aanwezig) koffie drinken. En wat weemoedig met al zijn vrienden om hem heen zei Donald Jones: ,Jk voel me net Romy Schneidec". Een wat duistere opmerking, maar hij heeft er vast iets vriendelijks mee bedoeld. Alle ogen vestigden 2ich op Ca- f tberine. ..Als dat zo is, mama, mag ik dan t iets zeggen? Ik zou 't heus prettiger X vinden aas u geen partij g3f. Wat ik r het prettigste zou vinden is een di- J neet je. Een klein gezelschap. Alleen familie en een paar vrienden." r Mevrouw Peacock maakte een f wanhoopsgebaar. Haar geduld werd I zwaar op de proef gesteld, j „Goed Catherine. Als je dat graag jwiït. Al die moeite en dat overleg is dus voor niets geweest." J „Niet voor niets, lieve," zei me- J neer Peacock. „Als je met „moeite" J dit gesprek bedoelt. Ik heb er. wat mij betreft, ontzaglijk van genoten." j „Ik moet zeggen dat ik het voor een jong meisje onnatuurlijk vind. I Maar enfin. Geen danspartij dus. Ik zal tets anders moeten bedenken." J „Kom Emily, late» we onze teleur- J stelling vergeten, jij en ik. Laten we X zelfs toegeven dat, daar het Kitty's f keuze is, een dineetje heel wat beter j uitvoerbaar is." „Heel goed Edmund. Laten we het X dan maar zo opvatten." Catherine keek naar Sara alsof die haar moed moest geven. Toen zei ze J op een loon alsof ze een van buiten X geleerd lesje opzei: ..En, daar het mijn verjaardag is, mama, zou ik graag, alstublieft, Ro- I bert Crabbe uitnodigen." 5 Stilte en consternatie. Catherine J wus doodsbleek geworden. Julia en t Sara hielden hun adem in, Meneer X Peacock, tersluiks naar zijn vrouw kijkend, schraapte luidruchtig zijn J keel. J ..Lieve kind." zei mevrouw Pea- X cock. -- overdreven zachtheid, „daar k.-.> «teen sprake van zijn. £n J wat meer is, ik wens die naam niet 1 weer Le huren. Hoe kan je zo dwaas, X zo koppig zijn, Catherine*?" ging ze na een beklemmende pauze voort. J „Wij dachten, je vader en ik. dat js 1 over die malligheid heen was." X Catherine krek naar haar vader, r maar hij ontweek haar blik. im tEEALB 3UUETT „Het is geen malligheid, mama. En ik zal er nooit overheen komen." Zij stond op en ging naar de deur. „Dank u wel voor het p'an van een prettige verjaardag. Dat was erg aardig van u." Haar stem beefde, zij stond op het punt in tranen uit te barsten. „Maar u had u de moeite kunnen be sparen. Ik wil geen verjaardag en ik wil ook geen cadeautjes. Ik wil niets als ik Robert niet mag hebben." Ze was weg. De deur sloeg achter haar dicht. „Een mooie stot-claus." zei meneer Peacock. „Onze Catherine heeft wel gevoel voor het theatrale." „Dat heeft ze van u, papa," zei Sa ra. de bal terugkaatsend. Zij werd niet misleid door zijn luchtige manier van doen. alsof Ca therine's uitbarsting hem onverschil lig had gelaten en zij was bereid hem tc helpen in zijn poging iede re discussie erover te ontwijken. Toch. en niet voor het eerst in dit verband, stelde hij haar teleur; was het mogelijk dat hij het met mama eens was? Als zij aan Olive Staple- ton dacht moest zij toegeven dat de mogelijkheid zeer groot was. Of hield hij hot, ais gewoonlijk, bij zijn ge makkelijke mannen-politiek; alles om der lieve vrede wille? Zi.i had haar privé reden om een schijn van neutraliteit op te houden. Mevrouw Peacock bewaarde, tot. ie ders verbazing, een ijzig stilzwijgen. Toen zij ten slotte haar op elkaar ge knepen lippen opende, was het om over iets anders te spreken, „Goed mama." zei Julia. „Ik zal er direct voor zorgen," Sara wist te oot- snappen en ging op zoek naar Cathe rine. De voorbereidingen voor de ver jaardag werden voortgezet, en mèt Catherine's medewerking alsof er niets was gebeurd. Binnen een uur na hét losbarst en van de storm was de hemel opgeklaard en had gezond verstand gezegevierd. Een gesprek met Sara had het zondaresje ertoe gebracht haar taktiek te wijzigen, plechtig vergiffenis te vragen aan mama, waarna zij weer in de moe derlijke genade was aangenomen. Overtuigd van het feit dat haar op standigheid ontijdig was geweest werd zij weer de berouwvolle, plicht getrouwe dochter, wier. moeder het altijd beter wist. Zelfs ai had zij iri haar koppigheid volhard, het zou niets geholpen heb ben. Met of zonder haar toestem ming zou haar verjaardag- gevierd zijn, het tegendeel was te bespottelijk om over te praten. Het familiegebruik eiste dat het kind zich zou'amuseren, of ze wilde of niet. En nu, gelukkig, liet 2ij dui delijk uitkomen, dat zij haar lot ge laten zou dragen. Mevrouw Peacock stemde in ruil hiervoor toe dat er al leen maar een klein dineetje zou zijn, in plaats van de voorgestelde dans partij op dat punt bleef Catherine op haar stuk staan. Na een serie van besprekingen was er ten slotte een lijst samengesteld en werden de uit nodigingen verzonden. Oom Tom kwam het eerst, en daar hij, karakteristiek vjor hem, zich m de datum had vergist, kwam hü tien dagen te vroeg, gehuld in een cape van zware stof en een pet met oor kleppen. Iedereen had plezier over zijn vergissing, zowel omdat het zo echt iets voor hem was, ais omdat hij een-geliefde oom was, Tom pea cock, die vijftien maanden jonger was dan zijn broer Edmund, zag er verscheidene jaren ouder uit, daar hij kaal cn mager was en een slor dige grijze snor had die zijn voor naamste voedsel scheen te zijn. daar bij c.r voortdurend op kauwde. Hij en Edmund hadden samen een paar jaar in Cambridge gestudeerd, maar Tom, in tegenstelling met zijn lakse broer, had zich vol vuur op de stu die geworpen, had enige titels be haald, eon professoraat verkreger en was sindsdien de wanhoop en ver rukking van dc jongelui geweest die aan zijn voeten meestal in pantof fels zaten, hoewel hij bij plechtige gelegenheden of met nat weer eer. paar afgedragen laarzen droeg, met n stuk touw of wat hij bij de hand had. diehtgeregen. Hij was buitengewoon lang mager en hoekig, met een lan ge. pc/jgc nek. flap-orcn. een kleine Stompe neus, onschuldige blauwe ogen, *n boog gewelfd voorhoou. dat wel wat op ren blote knie leek en ti kleine vooruitstekende kin wa; i mee hij nadruk gaf aan zijn krachtige uitspraken. (Wordt vervolgd TER GELE.N 11 ElD van de Nederlandse cultmirdagen, die het Gentse Erasnitisgenooischap jaarlijks pleèg'. le houden, heelt de Amsterdamse hoogleraar prof. H. D. de Vries ReÜmgli op 2 maarl gesproken over de geestelijke knelpunten, tlie ei' bestaan tussen Koord- en Zuid-Nederland. De professor bekeek zijn onderwerp voorna- melijk uit de gezichtshoek van de universiteit, zodat het grotendeels op de studentenwereld werd betrokken. En verder dient men bij de beoordeling van hel onderwerp in het oog Le houden, dat met de studentenwereld in het bijzonder werd bedoeld.de bevolking van de hogescholen in de provincies Holland. Al met al blijven dan de mededelingen van de professor belang rijk genoeg om ook buiten deze cirkel dc aandacht te trekken. Prof. Reilingh constateerde namelijk, dat cr onder de Hollandse studen ten wéinig;belangstelling voor Vlaanderen beslaat; zelfs taken zij min of meer onthutst over het feit, dat er nog zoiets als een nationalistisch pro bleem bestaat. Men beschouwt jn Amsterdam het nationale als een restant van het .territoriale beginsel als bindmiddel van gemeenschappen. fD.w.z, dat er gemeenschappen zouden bestaan, die bepaald worden door afstam- j ming. geboorte en woonstreek, het begrip dal wij gewend zijn aan te duiden als vaderland"!. Dit' beginsel is bij de jonge Hol tand &c. intelligentsia vér- drongen door twee andere bindingsniiddeten; het ideologische en het func tionele. Gemeenschappen zouden dus bepaald worden door de „levensbe schouwelijkheid" en door economische kernen als de K.5.G. NATUURLIJK heeft dit beginsel niet alleen zijn invloed op de be oordeling van de Vlaamse, maar eveneens van de Nederlandse aan spraken op dit gebied. En dat klopt; prof. Reilingh deelde mede, dat de bedoelde Hollandse jeugd hij voorkeur zijn dissertaties iet het Engels schrijft. Het zelf behoren tot een Nederlandse taalgemeenschap maakt geen punt van overweging uit. Ook heeft men geen belangstelling; voor Nederlandse literatuur. Wanneer dit beeld van de Hollandse student j naar waarheid k getekend en men moet wezen dat dit het geval is, dan wordt hier een vrij ernstige diagnose gesteld. In het kort komt het verhaal j van prof. Reilingh hierop neer, dat de Nederlandse volksgemeenschap in staat van ontbinding vèrkeert. Misschien is het. begrip ontbinding in wereld verband gezien niet tragisch. Een ontbindende gemeenschap lost zich wel op in een grotere, nog expan sieve eenheid. .Maar liet is tóch wel de moeite waard zich duidelijk te reali seren wat. er gaande is. Een jeugd, die „het territoriale bindingsnuddel" ontkent, loochent in feite tie solidariteit met degenen, die rnen met een in deze kring blijkbaar verouderd, woord als ..landgenoten" aanduidt. Een beroep op Nederlandse solidariteit. Nederlandse eenheid, Nederlandse ver- bondenheid heeft hier dus geen zin meer. De nationale binding, gevormd j uit gevoelswaarden, wordt losgemaakt en vervangen door dc verstandelijk J bepaalde bindingen van ideologie en economie. DAT DEZE DIAGNOSE wordt gesteld in dezelfde dagen, waarin Ne- j der land zijn doden herdenkt, noopt tol" ernstige vragen. Ten eerste] tot de vraag, of de strijd van 1940 tot '45 alleen negatief bepaald was, d.w.z. aJleen tégen iet? ging. of dat er ook positieve waarden i werden verdedigd, en 'zó ja, welke waarden dal dan geweest zijn. Men heeft, zo meende prof. Reilingh. geen begrip meer vuur de continuïteit. Maar j deze jéugdzoti toch moeten begrijpen, dat de dezer dagen herdachte, dood van duizenden Nederlanders voor haar de mogelijkheid heeft geschapen om aan een Nederlandse universiteit te studeren. Onze doden zijn niet ges tor-j ven voor een ideologie of voor een economisch experiment, maar voor de! Nederlandse volksgemeenschap, die ideologisch fantastisch verdeeld is. maar j ondanks (of misschien dank zij?) die verdeeldheid haar eenheid met para- .doxale geestdrift heeft beleefd toen zij werd bedreigd,.,.Nederland zal her-J rijzen", dit ene woord was in slaat kleine mensen te bezielen tot grote da- j den. Men vraagt zich met verbijstering af. of dit tin in de ogen van de Hoi-1 ïandse studerende jeugd allemaal ecu vergissing is geweest. Er is een overspannen soort nationalisme, dat als belachelijk en gevaar- j lijk moet worden afgewezen. .Maar dit nihilisme, dat met nadruk de volk?-' gemeenschap ontkent. lijkt de sombere voorbode van een toekomst, waar in er geen volken meer, maar slechts massa's zullen ziin. E.S. te genre, improviseren over the ma's dia. ben telefonisch worden opgegeven'door oudere collega's. „HET FEEST" is de titel van een stemmenspel van de 21-jarige hoor spelschrijver André Kuyten, dat tussen 10.30 en 11.(10 wordt uitge zonden. Men zal .zich zijn naam herinneren als die van de auteur, die het hoorspel „De laatste" schreef, dat de VARA uitzond in de avond van de vierde mei. NA HET NIEUWS van elf uur wor den nog enkele reportages uitge zonden en daarna wordt deze me morabele dag besloten met een programma van moderne gedich ten en muziek. SLECHTS al te zelden vinden zij. die de levende muziek een. warm hart toedragen hun wensdroom, waarin een directe en hechte samen werking tussen scheppende en her scheppende musicus bestaat, gestalte aannemen. Het optreden van het Collegium Musicum Amstelodamen- se, dat gisteravond o.l.v. Toon Vran- ken een programma van moderne Nederlandse koormuziek voor de KRO uitvoerde, vertegenwoordigde een van deze te zeldzame momenten. Nu stelde dit programma de luis teraars weinig problemen, want de componisten Schuyt, Van Delden, Flothuis. Ruyneman en Mul staan geenszins in de voorste gelederen van de hedendaagse Nederlandse muziek. Hun muziek is .tonaal en radicale expprimenten wórden niet gezocht. (Hier. dient slechts een uit zondering te worden gemaakt voor ..De roep'' van Ruyneman. een com positie op vocalen die in de tijd van zijn ontstaan, in het begin van de twintiger jaren, wel degelijk een re volutionaire daad «nis. hetgeen men echter thans niet meer als zodanig Ondergaat!. Het experiment is zeker geen voor waarde voor een geslaagde compo sitie, een kritiekloos aanvaarden van het bestaande sluit echter het ge vaar van een naieve gezapigheid in. hetgeen Jan Mul's „Het ezeltje", wel duidelijk demonstreerde. Een „Ma- trozenlied" van Nico Schuyt is nogal populair en niet vrij van goedkope effecten. De sterkste indruk maakte Lex van DeJden's „Partita piccola". een compositie die soms de koorpartijen uit Ravel's Daphnis in de Kerinne- ring bracht en waarin de compo- nist zich in ieder deeltje een nieuwe opgave stelde, die meestal op een overtuigende wijze werd .uitgewerkt. Een achtstemmige ..Round" van Flothuis in de geest van de klas sieke polvrihonié. klinkt goed; maar maakt c<"' Ticszins academische en traec inrlj-'.;-. Hoewel deze composities zeker niet alle meesterwerken zijn wie heeft het recht dit te verwachten? valt het belang van dergelijke uitzendingen toch niet licht te over schatten- W.A. Radio ETRXSTIGE MUZIEK 10.3010.4$ NCRV. Als muzikaal do- cuMtni. opnamen van de pianisten Pogno, Grünfeld en Scharwenka da rrende uit 1305 met werken van ohopin. jL-ÏCUTE MUZIEK 8.359.15 VARA. Zuid Amerikaanse muziek door de orkesten van Ma lafide en <ïer v. Leeuwen. S.4510.15 VARA. „Muziek in minia tuur" een. programma van de transcriptiedienst van de BBC. (Aduertcntie LM.) Hoever ga je mee? Tot de volgende halte, ik moet naaf postkantoor om tc sparen." HET POSTKANTOOR UW' SPAARBANK ,..U 10,00— 1Q.30 NCRV. Concert door het orkest van Mas Bakker. SPORT 5.55T.50 VARA. Verslag van dc voetbalwedstrijd Bulgarije—Neder land. door Dtck van Rijn eti Jan de Troye. GESPROKEN WOORD 10.1310.30 VARA. Populair weten schappelijke causerie door dr, C- Vjin Kljsinge. DIVERSEN *1.159.45 VARA. „De man in 't Ba reel", een programma waarin de vrouw haar zegje heelt en waarbij als ze het al te bont maakt een man (jaap Buys) een kantteke ning mag plaatsen. 10,30H.00 VARA. In samenwerking met de culturele commissie van de Joodse Gemeente In. Amsterdam een programma t.g.v. Jomon Maats» maoets, de onafhankelijkheidsdag van Israel. T elevisie Het avondprogramma opent met journaal en weert»1verzicht (8.00). Hierna een programma van de VpRO. Dit vangt aan met „De onde üraaJdoos" van Sixnon van Coilem (8.Z0). Hierna een reportage uit het Studenten sanatorium in Laren waar "n programma wordt tiitgevoerd van Ne derlandse liedjes (8.40). Tot slot een Verslag in beeld van de medische h«ip aan spastische patientjes, die verpleegd worden in het Gnpise Kinderzieken huis In Hui/.cn. Redactie van dit pro gramma heeft dokter A. C. van SwoJ. (Advertentie LM.) Vóórhellere 'Baby-huidje DUE JEEP JY'fET inbegrip van de .77.56 1 Mx die deze Utrechtse kinderen gasturouyje Nel ran Deurse fcu-a- men aanbieden u-as de opbrengst J t;an d.e laatste uitzending van het i radiospel van de AVRO ,.AUes op I i één Kaarf' bijna honderdduizer, gulden. (Een grotere opbreng». dan een van de voorgaande uit zendingen). Als een oliewlek breiden de Onder-acties van ,A.Ues op één Kaart* zich tril. Deze tien-«inde- ren hebben fiecostumeerd in een i oplocht op Koninginnedag i eigen inzamelde gehouden met [her reeds bekende resultaat. De uitze'iding van gisteravond (met de uitslag: Wyclien—Am- i sterdam, 5778) xou£ ook gedenk- waardig doordat hierin de ander- half mtijoensfe kaart kou. uorden i bereikt. HAMBURG De Vereniging van Westduitse reders heelt gisteren be kend gemaakt, dat de Westduitse werven in 1956 290 zeeschepen van in totaal 1,217.000 bruto ten hebben afgeleverd. In 1957 werden 337 zee schepen van in totaal 1.155.000, bruto ton afgeleverd. Van de in 1958 afgeleverde schepen was dl procent bestemd voor de ex port. Noorwegen was de beste afne mer met 274.000 bruto ton. Hierop volgde Engeland met 99(300 ton, daar na Panama met 87.000 br. ton," Ne derland met 73,000 ton, Zweden met 41.000 br. ton, Israël met 32.000 br. ton, de VS met 31.000 br. ton en In dia met 28.000 br. ton. LISSABON Vierhonderd stu denten van de universiteit van. Lis sabon hebben president Salazar ver zocht zich. uit het openbare leven terug, te trekken „voor het heil van de universiteit en van Portugal". In een verzoekschrift, gericht tot Salazar. klagen zij er over dat de universiteit niét zelfstandig is en dat de collegegelden te hoog zijn voor jonge mensen uit arbeidersgezinnen. Vjer warteirjlf betroawbara midéttlen helpen e'Aa^r «n tjoen wonderen t De vier geneesmiddelen van Chefarint ,,.l" weiden in de hele wereld met oH- jittand resultaat gebruikt. Ze Hebben bun volkomen betrouwbaarheid wel reer duidelijk bewezen en miHioenen mensen baai gebracht bij pijnen en griep, vaak ook dan wanneer andere middelen falen, legrn P', ,.-n tn grif p. GncfciVl voor ér jrwtligilr ptmj. ■put iit Wflréi t»iCO«rirté dpot kei berfWértf CMir«. TERSCHELLING Het Zweedse motortankschip „Standard-', onder- weg van Gothenburg naar Rotter- dam met 500 ton olie, heeft gister- i morgen ter hoogte vai. boei E.T. 15, dwars van Schiermonnikoog, motor- schade gekregen. De sleepboot „Holland" van de re- derij Doeksen heeft des middags vastgemaakt op basis „no cure no pay", waarop de „Standard" voor re» i paratic naar IJmuiden werd gesleept- JE microfoon aan de jeugd!'* 53 Dit sou een revolutionaire Jcreei kunnen zijn van ontevreden jon geren, die storm lopen legen een verkalkt wanbeleid van de Htlyer- sumse radio-makers. Zonder het uitroepteken verandert once aanhef i» een «aststellinp uan het bijzonder verheugende feitclat op dinsdag aanslaande de AVRO-microjóon van 's ochtends zeven tot middernacht uitsluitend zal dienen voor concertenreportages, hoorspel, cabaret en wat verder in zo'n lange rariio-dap ter tafel komt, m een pesentaties door jongeren.' Hiermee gaat een jarenlang gekoesterde wens van Herman fMinjon) Broekhuizen in vervulling Nadat hij op zijn plan het. fiat had gekregen van de leiding van de j AVRO en hij zijn i oproep over het land heeft laten weerklinken zijn er 20'n twee hon derd suggesties van jongeren voor bijdragen binnengekomen, hebben 75 jeugd- orkestjes (van jazz in moderne stijl tot klassieke ensembles zich aangediend en zijn er van tien- tallen jongeren - H stem proeven ge- wfc i nomen. - i In de loop van dinsdag 1 19 mei zullen zij de luis- w™6*88**50**** teraar o.m. de volgende program ma's aanbieden: NA HET NIEUWS van zeven uur en de ochtendgymnastiek, rukt een aantal jeugdbands via de luidspre- i ker onze kamers binnen. WIM ZWERUS, een jonge onderwij zer uit Dubbeldam, dient zich om 1 S.15 aan voor de eerste van een viertal reportages die hij in de loop van deze dag zal geven over de i vloot die ter har Hg vangst uitvaart. opnieuw voor de microfoon geweest voor het verzorgen van lichte mu- j zikale programma's. IN DE MIDDAGUREN laten leer- I lingen van conservatória zich ho ren in een programma onder de titel „Modulaties in inspiraties". Hierin wordt werk uitgevoerd van de jonge componisten Louis An- driessen "(Den Haag). Otto Ketting (Rotterdam), Theo Nederpelt (Den i Haag), Micha Mengelberg (Den Haag). Peter Schat (Utrecht) en Joop Stokkermans (Leiden). EEN (ZELFGEMAAKT) KLANK- i BEELD-ovec de Nederlandse jeugd- i beweging, elektronische muziek. een interview tdoor een jongere) i met dr. Jordan over Jeugd en we- reldbeeld. nog een cabaret, een in j eigen beheer door jongeren uitge- 1 voerde „Tovercirkel" en een repor tage completeren het programma tot 6 0O uur. IN „HET KLOKJE van zeven uur en duszal het voor deze keer niet de heer De Wolf maar een „jorir gere" van zeven jaar zijn. die de andere kinderen een verhaaltje voor het slapengaan vertelt. „ALLES OP ÉÉN KAART" blijft gehandhaafd. Ten slotte is dit een ,\-olwassenen programma" waar van de jeugd, de baten plukt. NA DE MORGENWIJDING, speciaal op de jeugd afgestemd, door de Rotterdamse predikant ds. Julius, komen de Arbeidsvitaminen. De keuze van de platen die in dit uur zullen worden gedraaid heeft in handen gelegen van de leerlingen van een ULO en eèn LTS. „DB BELHAMELS", een overwegend Ui* Rotterdammers samengesteld groepje, zullen tussen 11.00 en 11.20 een „cabaret op de drempel" pre senteren. ARTISTIEKE DEBUTANTEN ko men vervolgens aan bod en na hen hot ..Gooiland-sextet Derfe groep heeft zich- voor het eerst laten ho- ren in een „Mmjoo'Mntzending en is sedertdien reeds enkele malen NA ACHT UUR bieden de jongeren dc luisteraars een bont programma aan onder de titel Fan taf eest". De samenstelling hiervan berustte bij de jeugdige Rotterdamse journalist Dick Seip jr. De muziek hierbij neemt een speciaal geformeerd sextet „De Combonisten" o.l.v. Pe ter Post uit Laren voor zijn reke ning. DE NIEUWE ONDERWIJSWET van minister Cals wore.t hierna door de jeugd in een klankbeeld onder de loupe genomen. ALS OVERGANG naar Het optreden !- van Het Nationaal Jeugdorkest dat 1 o.l.v. Nico Hermans zal musiceren, zullen twee jeugdige pianisten, een in het klassieke en een in hei lïch-

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1959 | | pagina 1