Technische School krijgt er weer een vleugel bij Ondanks vroege lente zijn de zomervogels laat terug Zomercompetitie van ABC met 35 teams Schijnwerpers op de Schiedamse sport C Maar de jonge spreeuwen vliegen al bijna uit! De druiven zijn zuur in Rusland Tweede, gymnastieklokaal plus vergrote „kantine" Begin gemaakt met aanleg nieuw woonwagenkamp Luth. Kerk krijgt infrarood- stralers voor verwarming WALA* Koerierstors Onze vogels in mei WALDO RIJSCHOOL 65.63.7 AGENDA m r Kortsluiting in auto H. Brits Ministerie: Verpleegsters in nylon zijn een gevaar Chroesjtsjew: EEN JONGE KRACHT Duo-passa^iere bij botsing gewond Marionetten-opera voor de ABMH Wedvlucht van „De Vrijheid" Burgerlijke stand Woensdag 13 mei 1959 Wot is de natuur nu onbeschrijfelijk mooi. Maar daarvoor zijn we ook in de meimaand. De meeste heesters, sier- en vruchtbomen bloeien of bloei den met zulk een overdaad van bloesem, dal zelfs de kleinste tuintjes er feestelijk uit zagen. In de weide is het gras geweldig hard gegroeid cn madeliefjes, paardebloemen en pinksterbloemen prijken overal tussen het groene gras, zodat hier can eentonigheid geen sprake is. Dank zij de snelle groei van het gras hebben de boeren hun koeien, omstreeks kalf april reeds naar buiten gebrackt en dat betekent nogal iaat als men weet, dat deze dieren verleden jaar eerst op Koninginnedag de stal verlieten. Ondanks bet vroege voorjaar wil- ding van de kleintjes voor de volle de het aanvankelijk met de terug keer der zomervogels niet erg vlot- ten. Begin april zagen wij b. v. de eerste boerenzwaluw en het duurde wel een dag oX tien voordat wij de volgende zagen. Zelfs nu zijn er nog maar weinig. Het kan wel half mei worden, voordat wé kunnen zeggen, dat zij overal voorkomen. - Nog net op de laatste dag van april hoorden we voor het eerst het schelle „sie-sie" van de gierzwalu wen of torenkrijters. Het is een hele tijd geleden, dat zij ons .verlieten want zij trekken in de eerste week van augustus reeds naar het zuiden, na hier hun broedplichten te heb ben vervuld. De eerste huiszwalu-- wen zagen wij oen dag later en om streeks diezelfde tijd ïn de polder de eerste oeverzwaluwen. Met dé andere insekteneters ging het evenmin vlug. Nemen we b.v de gekraagde roodstaart... Het vorig jaar zagen wij de eerste op 1 april en nu was het precies tien dagen la ter. Oorzaak onbekend. De fitis, die .we de vierde april in vale exem plaren hoorden, tuas prompt op tijd Voorts noteerdenwe in de derde week van april de tuinfluiter, de grasmus, de grauwe vliegenvanger, de kleine karekiet, de rietzanger en op daarvoor geschikte plaatsen de koning der zangers, de nachtegaal. Het is ontroerend als men de melo dieuze forse nachtegalenzang weer hoort. In het Sterrebps komt hij he laas niet meer voor; wel echter in de Kralingerhout, het Staelduinse bos op de Beer en voorts vrijwel overal aan de binnenduinrand- Het wachten is nu nog op de spot vogel, de zwartkop-fuinfluiter en de koekoek, welke laatste overigens al aanwezig moet zijn, al heb ik hem zelf nog niet gehoord. Zowel in het bos als in de polder komt hij voor en ik vind het altijd een gebeurtenis als ik de eerste roep van deze ge heimzinnige vogel weer hoor- Jonge spreeuwtjes Vele vaste klanten, die de winter by ons hebben doorgebracht, hebben reeds eieren in het nest en zelfs klonk ons op verscheidene plaatsen van onder de dakpannen de schrille Jtongerroep van jonge spreeuwtjes al in de oren. Na twee toeken onge veer wagen de eerste jonge spreeu wen zich reeds naar buiten, zodat we omstreeks half mei deze jonge schreeuwers op ome wandeling kun nen ontmoeten. Het kroost van me rel en zanglijster zal dan wel spoe dig volgen, voorop gesteld, dat er niet te vtel nesten van deze zangers zijn verstoord. De vrij grote nesten 2tj« helaas veel te gemakkelijk te vinden honderd procent aan de wijfjes over. Reeds enkele weken lang zagen wij alleen woerden zwemmen. Dat was een aanwijzing, dat de wijfjes er gens in het struweel de eieren be broeden, Vanwege hun uitstekend gedekte kleiv vallen zij hoegenaamd niet op als zij op het nest zitten. Het is een prachtige beschikking van de natuur, die hen in kleur zo uitste kend doet harmoniëren met hun om geving, waardoor veel legsels be spaard; blijven. Zulks komt trou wens bij heel veel vogels voor. Vroege broeders Soms zijn er vogels, die voor wat de soort betreft, erg vroeg met broe den begonnen zijn. Zo wisten wij in de polder het nest van, een fuut met vijf eieren, waarvan het eerste jong reeds op 14 april ter wereld kwam. Dc rest gleed de volgende dag uit de eischalen en daarmee' hebben de fu ten, als ik mijn gegevens raadpleeg, alle rekords gebroken. Als men weet, dat de broedduur ruim drie weken bedraagt, dan kan men ge makkelijk berekenen, dat deze vo gels ongeveer half maart reeds met de nestbouw moeten zijn begonnen. De eerste .dagen bleven de kleine fuutjes, die gestreept zijn als zebra's nog op het. nest, doch bij enigszins gunstig weer worden zij weldra door hun ouders in het water gelokt en evenals jonge eendjes hoeven zij-het zwemmen niet te leren. Zij peddelen zó weg. Als zij vermoeid raken of er onraad in de buurt is, klauteren zij gemoedereerd bij vader en moeder op de rug en laten zich zo gemak kelijk vervoeren. Zelfs vrij grote jongen proberen dit kunstje nog wel eens. doch als dit de oude vogels verveelt, schudden zij even met het lichaam zodat het gemakzuchtige jong soms enkele meters ver weg- j geslingerd wordt. Ontzettend leuk om te zien. Tegenstellingen In de polder heerst nog steeds gro te drukte. De meeste weidevogels hebben eieren en liet zal heus niet lang meer duren of we krijgen jon ge kieviten, grutto's, tureluurs en scholeksters te zien. De mannetjes zijn actief tot en met en als er een meeuw of een reiger overvliegt, wordt deze van alle kanten, aange- vallen door een roepende horde kie viten en grutto's; si? v>eten uit erva ring, dat deze vogels graag een eitje consumeren. Erger is het nog als er een of meer kraaien in de buurt verschijnen en dat is helemaal niet zonder reden, want kraaien zijn geduchte eierro- vers en zij zijn nog geslepen boven dien. We hebben al heel wat ge kraakte eierdoppen gevonden, voor- ai van eenden, en dit moet beslist aan de kraaien worden toegeschre- ven. Overigens kan men in- de polder de merkwaardigste tegenstellingen opmerken. Terwijl weidevogels en eenden, zoals gezegd, reeds geruime tijd hun eieren bebroeden, ontmoe ten we dagelijks nog noordelijke trekkers, die dikwijls helemaal nog geen blijk geven, dat zij op weg zijn naar hun broedplaatsen. Eind april zagen wij dagelijks troepjes wulpen vliegen', hoorden wij het bitse geluid van de zwarte rui ter of het melodieuze geroep van de kluut. Ook konden wij in zeer moe rassig grasland tal van watersnippen opstoten, allemaal vogels, die in on ze contreien niet broeden. Alleen de kluut broedt in de duinen of op het strand van „de Beer", op Schouwen en de Waddeneilanden. A. DE JONG. (Advertentie l.M.) Bellen bij ongeval: G.G. en G.D Tumlaan 80. telefoon 69290. Polife-aiarmnummer: 64666. Apothekers nachtdienst: fa. Gouka, Hoogstraat 29. RJi. Leeszaal en Bibliotheek. Dam; geopend Iedere dag (behalve maandag) van 9,30 tot 16.30 uüi en iedere avond (behalve woens dag en zaterdag) van 19 tot 20,30 uur; zondags gesloten- Gemeentelijke Openbare Leeszaal en Bibliotheek, Lange Haven; ge opend iedere werkdag (behaiv# maandag) van 9,3(1 tot 16.30 uur en iedere avond (behalve woens dag en zaterdag) van 19 tot 20.30 uur: zondags gesloten, Stedelijk Museum; dagelijks ge opend van 10 tot 17 uur, zondags van. 12 tot 1? uur; tentoonstelling „Ach tijd waar ben je gebleven" eji „Moderne expressionisten'", Foto-expositie van Ed, van der Elskcn (tot 18 mei). BIOSCOPEN Passage, 2 en 8.15 uur: „Ik wil le ven". Monopolc, 2, 7 en 9.15 uur: „4000 dollar beloning, dood of levend". DIVERSEN Musis Sacrum, 8 uur WF-pers. ver. „Benny Vreden." Volksgebouw, 8 uur PvdA-Vrouwen. Sluitingsbijeenkomst. Irene, 8 uur, Pr. Marijkeschool. Ou deravond. Woensdagavond neemt de zomer- l avondcompetitie van de „ABC" een aanvang. Er zullen 35 teams in vier afdelingen aan deze grote bedrijfs voetbalcompetitie In Schiedam deel nemen. Er wordt in een halve com petitie gespeeld, waarna, besloten wordt met ontmoetingen tussen de gelijk geplaatsten uit de vier afde lingen. De wedstrijden worden op een groot aantal terreinen ver spreid liggend ln de stad, gespeeld. Voor de aanvang van de competi tie is een vergadering met de afge vaardigden van de clubs gehouden, die een prettig verloop heeft gehad. Het bestuur van de ABC kreeg de Sneep dank van de cluüs voor het voor-1 treffelijk opbouwen van deze grote organisatie. In de bestuursvacatures P. Bijl en N, Oostrum werden ge kozen de heren J. van der Kooy en N. Mout. De heren Chr. van Dijk en L. van Sijll. toegevoegd namens de afdeling Rotterdam van de KN YB aan deze zomeravondcompetitie, hebben beiden op het belang van één enkele, goedgeleide zomeravond competitie gewezen. Zij legden de nadruk op het streven van deze ABC, n.l. het verkrijgen van goede samenwerking met de Schiedamse voetbalwereld en het doen prevale ren van de belangen van de clubs spelend in KNVB of afdeling Rot terdam van de KNVB boven de wen sen van de ABC. Het programma voor deze week luidt: Woensdagavond 13 mei: PTT— Scheffers (Terrein Spiermgshoek); NWWHav. Bank (terr. Schietbaan- straat 1); Bingham 2-—Helios 2 (terr. Schietbaanstraat 2). Donderdagavond 14 mei: Hoek— (terr. Scbietbaanstraat 1); Fcntyne—WO (terr. Schieibaanstr. 2>. Vrijdagavond 15 mei: SCFKo meet (terr. Schietbaanstraat 1>5 TVB Kobli (Schietbaanstraat 2: IPC— Vegla (terr. Volkspark); Simon— Bingham (terr. Boshoek.); Pieterman —Helios (3e veld naast Schiedam in sportpark „ffar ga"); WW 2—PTT 2 (terr. Spieringshoek) Mafa—Dewi- tro (terr. Havendykh Alle wedstrijden vangen aan om 19 uur. Dp de Dam ontstond gistermiddag kortsluiting in de auto van de heer H. F. van W. uit Den Haag, toen deze hem wilde starten. Een voorbijgan ger wist brand te voorkomen door het defect snel te verhelpen. De brandweer was inmiddels gearri veerd onder leiding van de heer De j Jager, maar behoefde geen dienst te doen. Een aantal Schiedamse Voetbal clubs ziet het einde van de com petitie met gemengde gevoelens te gemoet. Het ls namelijk vrijwel ze ker dat SVDFW, Mar tin it en De mos op korte termijn zullen moe ten verhulzen. Vooral voor SVDFW klaarde premier Nikita Chroesjtsjew van Rusland in een toespraak te Kiew, waarin hij ernstige kritiek le verde op het ministerie van Land bouw. De Russische premier drong aan. op een algehele reorganisatie van het wetenschappelijk onderzoek. Hy ver verhuizen maar of er gelegenheid j klaarde voorts dat Te Rotterdam is plotseling over leden de heer H. Zuydanv districts- secretaris van. de Raad voor de Zending van de Nederlands Her vormde Kerk. De heer Zuydam werkte aanvankelijk op een han delskantoor en werd later gods dienstonderwijzer te Rotterdam. In 1947 trad hij in dienst van de Zen dingscorporaties voor het Binnen landse Werk in de classis Rotter dam. Bij de invoering van de nieu we kerkorde werd de heer Zuydam distri cissecretaris voor de Rotter damse classis. Bovendien strekte hy zijn werkzaamheden uit tot de clas ses Brielle. Dordrecht, Delft en Gor- kum. Het stoffelijk overschot van de heer Zuydam zal vrijdag om een uur na een rouwdienst in de kapel op de begraafplaats Oud Kralingen ter aarde worden besteld. LONDEN:-— „Verpleegstersunifor men van nylon, terylene cn bepaal de andere kunststoffen wekken stati sche elektriciteit op cn zouden tij dens operaties ontploffingen kunnen veroorzaken", zo is aan het Britse ministerie van Gezondheid meege deeld. ïn een rapport van een advies commissie voor de verpleging, wordt aanbevolen dit materiaal in het hui dige stadium van ontwikkeling niet te gebruiken voor de vervaardiging van deze uniformen. De Britse ny- lonweversmaatschappij heeft ver klaard dat nylon ofschoon het statische elektriciteit kan opwekken MOSKOU. „De druiaeii zijn zó in normale omstandigheden geen zuur, dat een blinde, door ervan teenkel gevaar oplevert. .Alleen on- eten, weer zal kunnen zien". Dit ver- der sommige, zeer zelden voorko- p.t1*r:i.:-_ r-ijmende omstandigheden, bijvoorbeeld bij gebruik van zeer ontvlambare gassen door narcotiseurs, zou deze statische elektriciteit, ontsnapt gas, tot ontploffing kunnen brengen". zal zijn voor de roodwitten om in de komende zomermaanden zich el ders in Schiedam te installeren valt te betwijfelen. De tijd dringt wel zeer. SVDFW en Parallelweg zijó één cn dat maakt de scheiding en men niet moet aarzelen, degenen het ministerie j die het maximum van hun kunnen wordt de zaak urgent, omdat is me-i de noodzakelijke verhuizing degedeeld dat het bezit van het moeilijk voor de voetbalgemeen- mooie veld aan de Parallelweg nog schap in het oosten van de stad. voor deze competitie kon worden f Dan is bekend geworden dat de gegarandeerd. De club van ToonPrins Bernhardlaan zal worden Hardeman zit dan ook diep in de zorgen. Er is wel kapitaal om te lange tijd geen gelijke tred had ge- hebben bereikt, te vervangen door houden met de veranderende om- betere krachten. „De verwerkelij- standigheden in de Russische land- j king van het produktie-plan moet bouw. niet ten koste gaan van de kwaliteit Hij legde er de nadruk op, dat i der produkten", aldus Chroesjtsjew. doorgetrokken. Op het aloude Volkspark zullen huizen worden ge bouwd. Martinit hoopt nog één sei zoen te mogen blijven, maar dan zullen ook deze roodwitten moeten verhuizen naar de velden in het sportpark Harga. Het Volkspark zai niet geheel verdwijnen. Men hoopt i een korfbalveld te kunnen behou- den. j Ook het terrein Spieringshoek zal j niet lang meer bestaan. Ér is een kans dat Demos nog één. seizoen op dit terrein zal blijven voetballen, Op dinsdag 19 mei houdt Excel- sior '20 op naar terreinen in het j sportpark Thurlede de traditionele junioren- en pupillentoumooien voor de jeugdleden van Excelsior "20. SCHIEDAM Demos viert zaterdagavond 23 mei Stellig heeft u al jon; «endjes ge zien. Het is frappant - snel de kleine donsjes zich <v of liever over het water kunnen reppen als zij door de moeder worden gelokt of indien er gevaar dreigt. De vaders geloven het wel en laten de opvoe- Advertentie IJ strumentmaken op de bovenverdie ping. waar zy elkaar en de andere vakken niet hinderen, terwijl de la- waai-veroorzakende lessen beneden gegeven worden. Maar de uitbreiding omvat meer. Het „overblijflokaal", ook wel als aula in gebruik b(j ouderavonden, enz., zal vergroot worden, aangezien de nu beschikbare ruimte veel te gering is. De zaai wordt nu 44 me ter lang; er komt een toneelpodi um bij en een requisieten-kamer, terwijl ook de toegang tot de zaal wat plezieriger en ruimer zal ivor- den. De school krijgt er een tweede gymna5tïek-Iokaal bij, terwijl bel de 'obalen nu met douche-ruimten worden uitgerust; ook dit is een Het gebouw van de lagere tech nische school voor Schiedam en Om streken, dat kortgeleden (adminis tratief) overgeplaatst is van de Burg. van Haarenlaan naar de Mgr. No- lenslaan, zal vergroot worden. De goedkeuring van het departement is afgekomen en men is nu bezig met het bestek voor de bouw. Verwacht wordt dat nog dit jaar met de bouwwerkzaamheden begonnen kan worden en dat dan bij de aanvang van de cursus 1960-"61 de school in vergrote vorm kan draaien, j De uitbreiding komt er op neer 1 dat aan de westelijke kant van het hoofdgebouw er een vleugel van 20 meter lengte bijgebouwd zal wor- I den. Hierdoor wordt de front-gevel architectonisch wat evenwichtiger. doordat de ingang niet meer. zoals nu. aan een kant is gelegen. Dit nieuw te bouwen blok zal drie la- gen omvatten, waarbij er parterre twee handvaardigheids-lokalen bij- komen en vertrekken voor de di- recteur (die dus gaat verhuizen) en voor de administratie; o? de eerste verdieping komen twee tekenloka- I len, een hand aardigheids- en een j theorielokaal, terwijl op dc boven- verdieping er twee teken- en twee ihcorié-lokalen bijkomen. Maar Ook dc bovcn-verdieping van het bestaande, hoofdgebouw 2al ui (gebreid worden met enkele the- or ie-lok alen, waardoor het aantal leslokalen voor theorie vergroot wordt van zeven tot twaalf. Ook in de bestaande bebouwing worden enkele, veranderingen aangebracht, o.a. komt er een dokters-kamer met onderzoek ver trek bij en een nieuwe vondst is het „instructie-lokaal", waar de leraren zich met hun leer lingen kunnen terugtrekken wan- neer bij de praktijklessen zich in eens een theoretisch probleem voor- j doet dat nadere uiteenzetting be- hoeft. Een grond-idee bij de uitbreiding i en de verbouwing is dat de theorie lokalen op de zuid-zijde moeten lig gen, waar meer zonne-warmte is voor de stil-zittende leerlingen. Ver- der komen dc ..lichte" vakken ais I bovenop komt nog een laag puin schilderen, eiektro-techniek en in- voor de verharding. Het hele terrein «nmcrkclyke verbetering voor de 1 school, die eeuwig met ruimte-ge- j brek heeft te kampen. Om de stroom j van fietsen, die uoe aal aannveilen,!,et 3S' ,rl(. bestaan m Arcade met komt er een verdieping boven op de 1 een feestelijk programma, fietsenloods, te bereiken via een op- Onder auspiciën van de SBLO zul- tsPbe?elsendavoora3bo,>fïetsenf^ei,iB'rien 1" SW„ "T "Tï nonkbaldemonstraties houden. Het Door deze uitbreiding van de school wordt de capaciteit vergroot;/3® ln bedoeling dat hiermee van 600 tot 720 leerlingen. Dit zijn j cricketdemonstraties zouden worden echter maar theoretische cijfers, j gecombineerd, maar de Schiedamse want het is immers algemeen, be kend dat de Technische School tot boven planning is bezet. Maar zo zal de „leerlingen-golf* van de ko mende jaren beter opgevangen kun nen worden. En als dan bovendien heeft afgezien van cricketwereld deelname. Als lid van de SBLO znn aan genomen de voetbalclubs PTT, Ve gla, Helios en VVK, die aan de zo de christelijke en de katholieke tech- meravondcompetitie „ABC" deelne- nische school in de komende jaren men. op volle toeren komen, dan is de SVV bestond vrijdag 55 jaar. Ter verwachting dat de algemene Tech- gelegenheid van dit feestelijke feit nische School het dan wat rustiger j heeft mevrouw Hofman, de weduwe zij 't ook beslist niet met te weinig: van wijlen de heer Hofman die ja- leerlingen, kan werken. En als er ren als penningmeester en secreta- dan nog een sportterrein bij depris het centrum van SW was. een ;chool kan komen, dan. is ieder he- beker beschikbaar gesteld voo- de ntm^l rraltilrlfiff* CTnr n. t, 1 lemaal gelukkig! Het woonwagenkamp aan de Oude- dyk komt al duidelijk „in de knel" te zitten b(j de voortgaande uitbrei ding van Nieuwland-oost. Niet zo lang geleden kon men zich daar nog geheel omringd zien door welland, maar alles is daar al bijna bedol ven onder het zand voor de bou- is ongeveer 64 bij 66 meter groot (dat is groter dan het bestaande woonwagenkamp) en er komen twee of drie straten in. Het ophogen en effenen van het SW-er van het jaar. Ieder jaar zal deze wisselbeker op de ledenverga dering worden uitgereikt. De SVV- ers kunnen nog deze maand aan Henk de Vries. Kortlandstraat 34 b, kenbaar maken wie naar hun me ning v,.or de eretitel „SW-er van het jaar" in aanmerking komt. Het jeugdvoetbal neemt een steeds groter omvang in Schiedam. Slechts GSS en Schiedamse Boys beschik ken nog niet over een jeugdafdeling, j Als zestiende voetbalvereniging heeft nu ook Schiedamse Boys een junioren- en pupillenafdeling in op richting. Dinsdag wordt weer het jaarlijkse sc hooi korfbal toernooi gehouden Enige en al.eemene kennisgeving Hiermede brengen wii te uwer kennis, dat heden in het St. Franciscuj Gasthuis te Rotterdam is overleden de heer GERARDUS JOHANNES GKEIJEB. tn de leeftijd van 67 jaar. Namens de familie Schiedam: P. M. Zandboer. Rotterdam: Th. Hoeneveld. Ex. Test. Schiedam, 11 mei 1959. Goeman Borgesiuslaan 35. De overledene ligt opgebaard in de rouwkamer van het St. Franciscus Gasthuis, Rouwbezoek van 15.15— 1.7.15 uur, ingang Banierstraat 36. De uitvaartdiensten warder gehouden vrijdag 15 mei a.s. in de kerk van O.L.Vr. Visitatie a.d. Dr. Schaepmansingel te Schiedam. De H.H. Missen zijn te 7. 7.45 en de plechtige H. Mis van Requiem te 20 uur, waarna de begrafenis vanuit de kerk te circa 11.15 uur op het r.k. kerkhof tc Schiedam zal plaatsvinden. GEMEENTE SCHIEDAM Ten kantore van de Gemeente-Ontvanger kan wor den geplaatst ln de rang van SCHRIJVER of SCHRIJVER A. Bezoldiging: a. benc'-n de 21 jaar afhankelijk van leeftijd; b. boven 21. jaar als schrijver: van ƒ2.304.— ƒ3.786.— (S jaarlijkse verhogingen) schrijver A: van ƒ3.312.4.482. (7 jaarlijkse verhogingen). De 5.6^ compensatie A.O.W., de vakantietoeslag en de compensatie huurverhoging - deze laatste al leen voor 23-jarigen en ouderen - zijn in bovenge noemde bedragen nog niet opgenomen. Het bezit van het Ulo-diploma en enige boekhoud kundige ervaring strekt tot aanbeveling. Eigenhandig geschreven sollicitaties, gericht aan het College van Burgemeester cn Wethouders, tot 24 mei a.s. in te zenden aan de Chet van het Bureau „Personeelszaken" van de afdeling C der Gemeente secretarie. Nieuwstraat 26. werö. Enige tyd geleden heeft de zieningen moeten treffen, ials de gemeenteraad daarom besloten om aansluiting van r.olering, waterlei- een nieuw terrein in te richten voor J;~J de woonwagens, en daarmee is men nu sinds 'n week bezig aan de Schie- kade. dicht in de buurt van de scheepswerf De Hoop. Ook hier rijden nu de zandauto's terrein zal nog vel enige tijd vergen de terreinen van Boshoek. Ditmaa'1 en daarna zal Gemeente Technisch hebben dertig twaalftallen ïnge' Bedrijven ook nog verschillede voor j schreven. af en aan, en lossen het zand in het eiland mét dit verschil, dat de woonwagens hierdoor niet zullen worden „verdreven", maar een nieu we standplaats zullen vinden. Het weiland is daar nu nog erg hobbelig en ongelijk, maar een dikke zandlaag zal "t terrein effenen. Daar ding cn electricitcit. Naar dit nieuwe woonwagenkamp zal ook de school- annex-kerk van St. Franciscus Lief dewerk verhuizen. Men verwacht dat tegen het eind van de zomer het woonwagenkamp zal kunnen verhui zen. De 21-jarige scooterrijder L. F. liep gisteravond omstreeks 11 uur op het kruispunt JulianalaanWest- frankclandsedijk enkele schaafwon den op bij een botsing met een per sonenauto. bestuurd door de heer P. V. uit Rotterdam. De duopassagiere. mejuffrouw B B. kreeg een hersenschudding en is in het Gemeenteziekenhuis opgeno men. Beide voertuigen werden vrij ernstig beschadigd. De bestuurders hadden elkaar niet tijdig kunnen opmerken, daar het uitzicht ter plaatse erg slecht is cn de verlichting onvoldoende. Op nsdag 20 mei houdt de AI- gemer. «.-drijfsbond voor Meubile- rings- Houtbedrijven in 't Volks- gebou n huldigingsavond. Spreker is de livvr R, B. Voulon. Het mario nettentheater van Bert Brugman geeft hier een voorstelling van de be kende opera „De Parelvissers", Aan vang kwart voor acht. Ondanks het zomerse weer van de perloo, v. Dijk, v. d. Vlies en ds. S. afgelopen dagen, hebben de leden G. v. d. Haagen. Nadat men inlich- j van de Evangelisch Lutherse gemeen-tingen had ingewonnen bij andere I Ï7ti f te zich onlangs beraden over het gemeenten en bij enkele specialisten 1 IClS ECStOiClt probleem van de verwarming in de op het gebied van verwarming, be- wintermaanden. Over enkele maan- sloot men de infrarode stralers aan 13-jarige. Elly van H. verrust den zal daar nl. worden begonnen te schaffen. naar fiets, die zy niet op slot had j - in totaal worden er veertien van neergezet voor haar woning m de j dergelijke apparaten aangeschaft, die i koster straat. j op verschillende plaatsen in 't kerk- 1 gebouw worden geïnstalleerd, om 1 VcrgcUlcrÜlg A^NMB met de installatie van infrarode stra lers voor ruimteverwarming. Behal ve dat hiermee een onaangenaam probleem zal worden opgelost, heeft de Evangelisch Lutherse gemeente in Schiedam hierbij ook een primeur, want in geen ander kerkgebouw Lr» onze stad Z3l men iets dergelijks vin den. De af gelopen Winter bleek, dal ue kachel niet meer voldeed en dat vernieuwing noodzakelijk was. Er werd een verwarmingscommissie ge vormd, bestaande uit de heren Ap- een goede spreiding te krijgen. De veertien stralers kosten ongeveer 8500.Zij worden geleverd door F. M. Beukers Verwarmingsmaat- schappij. Der» CU ander zal eèn besparing op dc venvar mi ngskos ten betekenen, want voortaan zal hel kerkgebouw niet langer geruime tijd van tevoren J aanstaande winterwerk zal verwarmd behoeven te worden. besproken. De Alg. Ned. Bedrijfsbond voor de Metaalnijverheid en de Elektrotech- - nische Industrie i.ANMB) belegt op dinsdag 19 mei in het Volksgebouw een ledenvergadering. Hierbij heeft de kandidaatstelling voor bonds- aadslcden plaats, terwijl ook het worden I De P.V. „Dc Vrijheid" hield met 415 duiven een wedvlucht vanuit Vilvoorde, afstand 223 km. Gelost 8.19 uur; eerst duif 9.34,52 uur; laat- f ste prijsduif 10.16.57 uur. Uitslag: I 8 14 46 70 77 Th. WUIems; 2 13 60 S0 94 w. Vermeer; 3 7 17 35 47 73 j C, Middendorp; 4 F. Wijzenbroek; 5 6 19 23 78 88 J. Rost; 9 23 41 M. Putters: 10 28 30 59 W. de Winter; 11 C. Wolthuis; 12 74 92 104 Joh, Christen;. 15 40 45 56 Th. v. Duiven- bode; 26 20 24 46 79 83 103 J. Aret (dipt.); 18 25 75 91 J. v. d. Ent: 22. 39 87 M. H. Hjpsteyn; 26 C. Th. Rig- ters; 27 52 53 83 H. Hagen; 29 H. J, Vosmeijer; 3« 43 66 72 90 Adr. pronk; 32 D, C. Bakker; 33 86 G, Barzilay; j 34 J. J. Mielf s: 36 42 44 54 63 W. I Vorstenbos; 37 38 53 62 69 81 Gebr. j v. d. Windt; 49 A. de Rouw; 50 98 M. Stuart; 51 61 100 Jac. Duimel: 55 H. J, v. Wijnen; 57 64 84 99 C.Zant- boer; 65 H. Vink; 67 A. v. Limborgh; 67 76 W. van Tricht; 71 89 J. v. Al phen; 32 G. v. d. Hoff; 93 J. A. van Bodegom; 95 H. J, v. d. Steen; 96 101 J. Schrumpf; 97 J. Mackay; 102 de Potter, Geboren: Arie z.v. M. H, Groen en N. P. Kool; Johanna M. L. d.v. A. van der Meer cn M, L. C. Buckets; Mare z.v, W, Drees en W. C van de Meeberg; Annetje C. d.v. C. J. Naeije en W. C. Vink; Bernardus H. z.v, B. H. van den Berg en E. van der Stel. Overleden: A. JVI. Vanhauten 71 jr; J. van Ravens 85 jr; N. Piooij, 87 jr. Dei* Wol» bah» volt bijzonder ln d» smook. Ven effen sanl'ot poplin. Vooreen vlociend-ron- «ie bttsceltin'. Perfect oeunend door verstevigde onderenp*. Pnciisch 'Hnk-in' schouder band. In A - 8 C cup f d.JS model 7 JO r.S, Win oen 14-doogsn Nlvlèro vokonlio toer 2 poroonenl Uw Wola/Wolatfo zook weet or oil»* von! Schlodom i Or«ni<>^«Lfh Vloordlngom Ged. Bioriloot hoek Korft» Hoogstraat Rett«rdom: 5 fllrolor» Foto, film, optiek Voor pasfoto's naar K. van Vuuren. Hoogstraat 106, te lefoon 66720. ln spoedgeval desgewenst in 1 uur klaar. Ontwikkelen van rolfllms» des morgens gebracht, des avonds klaar. K. v. Vuuren, Hoogstraat 106, Schiedam. Diverseo Wat elke vrouw moet weten. Achttien vragen zijn van overwegend belang als u van plan bent een breima chine aan te schaffen. Wacht met de aanschaf tot u hier kennis hebt genomen! Zij worden u gratis toege zonden. Tevens antwoord op de volgende vragen.; Hoe kan ik m'n breimachine voor 100 terugverdienen? Hoe kan ik er desgewenst bijverdienen? Welke kre- dietservice wordt bij de aan schaf verleend? Schrijf nog vandaag om gratis toezen ding van ons vertrouwelijk advies (bij aanvrage vermel den letter; Nr. 106) aan Orion. M. P. Roos. Machine- handel, Prinsengracht 1117, A'dam-C.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1959 | | pagina 2