Twijfelachtig experiment m JAAR MOTVRU m CAROL ■AY ue haar steeds hieer gaat WAARDEREN WEL KW. Man alléén ■m&t mek ROXASECT m knie: TV-informatie van bovenste plank Export van Beha- en Nijveen Afscheid Duif maakt omweg 'Formosa en Libanon over New York kostten Amerika miljard gulden Pullen-rijm m Pdoor Dr.vid Wr'ghf SPROETJE SPARK doo®FRANK?OODYVl V anavond Het TV-theater presenteert volgende week: I JtéUhnftl Bejaarde overlijdt na aanrijding DE DQCHTEHS VAN MEVROUW PEACOCK MI! Donderdag 14 mei 1959 ISSCHIEN duiden wij de tekenet» *-exkeerd; misschien is er een fraaie toekomst weggelegd voor de »u van wal stekende confes sioneel-liberale regeringscombi nat ie. Wij zien die echter niet. Wij zien alleen maar een slecht gesternte cn waarschuwende auspiciën. Waarom iieeEt dc crisis zo lang geduurd? Het antwoord moet luiden: als gevolg van het .streven van enkele partijen der nieuwe meerderheid, zich zoveel mogelijk: tc onttrekken aan rechtstreekse verantwoordelijkheid voor een gang van zaken, die in brede kring meer wantrouwen dan voldoening wekt. Men wenste aannemelijk te maken, dat men gaarne anders had ge wild, maar dnor de veeleisendheid en onredelijkheid van de socialisten genoodzaakt was te doen gelijk men deed. r ons verzekerd, dat de geringe animo voor ministersposten niet in hoofdzaak voortkwam uit het gelrrek aan Uj>t, aan inkomen te derven. Het was het gevolg (zo luidde de mededeling'! van gebrek aan geloof in de levens vatbaarheid van een confessioneel-liberaal ministerie. Wij voor ons hebben hieromtrent onze twijfel, vooral ten opzichte van sommige Ejgurcn die zijn aangezocht in de eerste fase van de formatiepuging-De Quay. Maar liet is juist, dat op het ogenblik vrij algemeen de neiging bestaat, een ministerie van de nieuwe koers niet een lang leven te voorspellen. Deze voorspelling grondt zich op het krasse verschil tussen wat vooral de confessionele ^kiezer tijdens de verkiezingscampagne in uitzicht is gesteld en de werkelijkheid, gelijk die zich thans aan hem voordoet. Hem is een cliristelijk-sociaal kabinet beloofd, maar hij krijgt een kabinet dat noch christelijk, noch zelfs sociaal kan heten. Het enige duidelijke kenmerk er van is, dat het anti-socialistisch is. Deze negatieve basis krijgt vooral reliëf door het meedoen van de liberalen,, die immers categorisch hebben 'ver klaard, onder geen beding met de socialisten te willen regeren. Ze wordt verder bewezen door het grage meedoen van de anti-revolutionairen, wier propaganda een toon ademde, die maar weinig, verschilde van wat ons land heeft meegemaakt in de dagen van Hendrik Colijn, HRISTELIJK-SOCIAAL is een mooi woord; maar het is de vraag (Advertentie LM.) Eén motgaatje kóst U méér! Bespuit tijdig Uw wollen stoffen! Hoogtepunten in do vpro- tele visie-program ma's zijn de re portages die dokter A. C. van Swol voor de2e omroep presenteert over medische problemen. Zij behoren naar onze «maak tevens lot het beste wat ons aan vaderlandse TV wordt DE violisten Sem ïïijveen cn Ben ny Behr, die we enige tijd terug in het zaterdagavond TV-programma van Tom (Doms) Manders samen de Fiddlers Boogie" hebben zien cn ho- ien spelen, treden woensdag 20 mei met een nieuw nummer op in een TV-programma van de BBC. "Wat ze die avond in Londen pres teren zullen de Nederlandse TV- kijkers op zaterdag 30 mei kunnen zien en horen als zij met datzelfde nummer optreden in.de nieuwe Do- rus-show, die de VARA die avond presenteert. t i vu» oom vaut-uiwimsc i. v wi or net nog luidop kan worden uitgesproken ui verband met wat het geboden. Niet het minst door wijze waarop dokter Van Swol de leek inleidt in gebieden waar hij misschien vreemd of zelfs wat hui verig tegenover staat. De reportage van gisteravond, die betrekking had op spastische kinde ren, was m zekere zin een vervolg op wat hij een jaar geleden had la ten zien ov^r wat tonder meen tn het Goois Kinderziekenhuis voor deze kinderen wordt gedaan. Maar ook wie d:e eerste reportage met heeft gezien moet door de verge lijkende filmfragmenten diep on der de indruk zijn gekomen van de vorderingen, die de kieme patientjes maken, van de prachtige outillage nieuwe ministerie voornemens is te doen. De liberalen mogen niet worden verondersteld, zich met de term christelijk-sociaal ter kenschetsing van het karakter van het kabinet te kunnen verenigen. Vandaar, dat er nog alccbts plaats voor is in de bestalen vergadering van een anti-revolutionaire kiesrereniging of in huishoudelijke bijeenkomsLen in K.A.B.-verband. En dan enkel in.de toon van: nu ja, de liberalen doen mee, maar toch. Wij weten niet, waarom de heer Lelieveld geen minister wilde worde», maar wij weten wel dat dc K.A.B., waaruit hij stamt, er weinig voor voelde, een bijdrage tol liet welslagen van de heer Beei te leveren, al was ze blijk baar ook huiverig, bet odium voor een mislukking op zich te nemen. En daarmee zijn wij weer aangeland bij de K.V.P. die bij de huidige formatie de beslissende rol heeft gespeeld zo in de trant van dat de linkerband niet wist wat de rechter deed. In charitatieve zin is dat wel prijzenswaardig, ma3r i.n de polihek is zoiets minder schoon. Het is «ofd cn trouwens ook van deze inrichting cn bovenal van billijk, bij voortduring in het <»o« te houden, dat volkomen los van de hou- de voorbeeldige toewijding van het ding van de heer Burger bij deze formatie de K.V.P.-l-idinp in nwerdpthrtd PC^arom dokter Van Swol de be- samenwerking met de liberalen wenste, waarbij alleen twijfelachtig is. in reidheid van het publiev dit mooie hoeverre ze die als duurzaam ziet. werk te steunen slechts vta sluippa- TT- l r. i i .j den mocht stimuleren is ons niet Wat dit betrett, er is enige reilen om te vermoeden» dat de voortdurende recht duidelijk geworden. Misschien geruchten als zou het nieuwe kabinet een soort overbrugging zijn van het i kan het geen kwaad hier nog even niet al te lange tijdvak, dat de socialisten er buiten staan, uit K.Y.P.-bron- i gironummer te vermelden: Goois hen afkomstig zijn. En misschien zijn ze nog wel juist ook, ■i; landse liedjes, die door niet-vaklie- JUIST Han. in zoverre de K.V.P. er op rekent, na het doorvoeren met hulp van de liberalen var» sommige omstreden punten de P.v.d.A. *vel weer bereid te vinden, een deel van de verantwoordelijkheid op zich te nemen. Het feit. dat de Y.V.D. op datzelfde ogenblik niet verder zal kunnen meedoeu. za! de werfkracht van de K.V.P. niet schaden, en evenmin die van de C.H.U. Met de A.K. partij staat het iets anders, daar die noch van een meedoen na een mogelijke crisis, noch van een niet-mee doen, veel voordeel kan verwacht en. j Kinderziekenhuis. Huizen, no. 1967. j Van het programma van Neder- landse liedjes, die door niet-vaklie den werden gepresenteerd in het Studenten-sanatorium in Laren be waren we de prettigste herinnerin- j gen aan de bijdrage van toneelspe- ler-e.i-amateur-zanger Ramses Shaf- i fy maar bovenal aan die van de j juurn a list-en-amateur-zang er Jaap van der I.Icrwe, W.Jrm. j LUK. Kink. ia terug frjj zijn ndiitrtenstairi, de Dikkedeur is ontmaskerd en na gedane zaken rijn Pipo en Mamntaloe op de thuisreis. Daarvan zullen de kin deren echter niets te zien krijgen. We hebben gistermiddag voor -een paar maanden a/scheid ge nomen. van dit bonte gezelschap, dat in de afgelopen maanden voor zoveel genoeglijke en spannende momenten heeft gezorgd. Onze fotograaf maakte gister middag in de studio dit plaatje van de hoofdschuldigenvJ.n.r. regisseur Jan Dassen; Cor Wuschpe, Pipo; voor hem Godert - christl Ade- de auteur Wirn jWeuldijfc.- Herbert Joeks, KI uk J Klufc en diens dochtertje, dat een figurantenrolletje speelde in de Zffdignettsram. f Aaaertcfj: Het zwakke punt vaa alle voorspellingen in de genoemde trant is echte* j ^.Sriill 3S CV013. WC|| j j joarj Mam tv aloe: 'de dat zc geen rekening houden met de inzichten en gevoelens van de nieuwe; TT" ARINS collega-omroepster Bea Meuldijk: Herbert oppositie. Er is in de afgelopen jaren genoeg oppositie gevoerd in het Neder- j de Graaf was er gistermiddag om landss parlement, maar niet in rieHaat-te plaat, uit de regeringspartij™ j zeit. Len socialistische oppositie zal echter van. een geheel ander gehalte! ne iCje dikke en de dunne kijkertjes zijn, mede ook door het feit da' maar enkele van de nieuwe ministers (onder te vertellen dat Karin. Kraaykamp wie per se niet de minister-presiuenti als krachtige figuren kunnen gelden, j ev.e.f1 gemist zal moeten worden. Een zwakke en onpopulaire regering, een naar omvang en gehalte sterke oppositie, die geenszins blaakt van verlangen weer regeringspartner te I worden: zo krijgt de .onder., ming van prof. Beel het karakter van een twijfelachtig experiment met de mogelijkheid voor de K.V.P.. bij een zirh eventueel losmaken van de. liberalen heel wat meer kleerscheuren „op te: lopen, dan ze thans vermoedt. vl. Uit eigen informatie kunnen hieraan toevoegen, dat Karin voor een kleine operatie aan een van de voeten is opgenomen in het 'Haven ziekenhuis te Rotterdam. Over een paar weken zullen we haar weer voor de camera's in Bussum zier». Van deze plaats af wensen we haar een spoedig herstel toe. DEN HAAG De beide wairne- mexs van de Gereformeerds zending die een reis van 4 maanden naar Argentinië en Brazilië hebben ge maakt teneinde zendingsmogelijkhe den te onderzoeken in deze landen, 2ijn in ons land teruggekeerd- Dt. J. C. Gilhuis en ds. J. A. C. Rull- mann menen, dat het resultaat po sitief is. Binnenkort zal in een ver gadering in breder zendingsverbartd gesproken worden over de vraag of i en zo ja naar welke terreinen het I zendingswerk van de Gereformeerde Kerken kan worden uitgebreid. Het dier is tenslotte neergestreken i t begint echter steeds duidelijker te bet dek van. het passagiersschip e»'*de Staten byna 1 miljard gu» »en worden, dat het werk in Indonesië edia". I gekost. 1 nog steeds de volle aandacht blijft opeisen. WASHINGTON De crisis van LONDEN: Een wedstrijddjiif, die op 25 april was losgelaten m Worcester mei de bedoeling te vlie gen naar het "100 km verder gelegen Crev.m heeft rI" reis tenslotte via j vorig jaar juli in bet midden-oosten New York gemaakt. De duif is „enigszins" uit de koers i cn *n de daarop volgende maand op geraakt en legde een totale afstand Formosa en de kusteilanden voor het van bijna 10.000 km af- Het drie ja- Chinese vasteland, hebben de Vet- rige dier is tenslotte neergestreken Bruldstoiletjo huur-jacquetje foto maken zuchtje slaken handjes geven, nichten, neven. Amsfeel drinken Pullen klinken ander pè-k op huwelijksreis gaan ;\cveranc^er AM STEL vV«vr<!n RiyiK HOOP PAT H'J VAN N MARR'N ÓjBETER i>LAG 15 DAN Z'N VR1END....A> BROER-IkHAP'T NIET OF DIE «NAAR... DEUGOe NIET, VOLGENS M'J IK WEET NIET OF IK ER NOU WERKEIUK 10 GERUST OP BEN DAT j'J OAAR ALLEEN IN LONDEN W0DNT.T0ENJE NDG/HEMÊITJE SAMEN MET JE VRIENDIN £rtWwAT ZAL ER NORA DIE FLAT HAD, WAS HET WAT ANPER5,. NU KOMEN? Hut CAN OOK, 1KM0ET JE IETS ZEGGEN SIND5 NORA GE TROUWD IS, HEG IK ER OVER ZifTEN PIEKER5N HOE JU DAAR WD0NT, EN IK HE8 BESLOTEN DAT kgf 7U0 WORDT PAAR WAr...EK..VÊR- ANDERiNG IN TE BRENGEN-. INTUOOCN //V DAMVyj WrtCHffQOM nobtn rwtt HAAKJtb ftX.£R:DdLIC,viAND 6i- wmr oit mun ZAA»witot K0RtN..Ht&Jt.We.L£e.!H>Gt H0ÖRD VAN ZfKLRtDAHN) DiictN RümoiwirHÊtfr £CN £iNWt.V£eDtl20P? HAJC.X. H£T(jflflrp^|MA ^pRotrJt én PflTry HtsstN ófWtRKIAlS PAflROtN...IXMAPK NtT fctN LATWtRK OM H£T ÜIT- HANG6OR0 pprCHANbtMDAT^t VOOR /vjt HtBÖtN Lmn ÓCHILOER IK W£tT NIÊ.T V££L VAN HOL..IKDCNK ALTUDOAf DIE 2AAK CAMOUfLAGt DV00R itO ANDtRj» H£f Ht£Ff ItO /tRDACKO. HALLO MARClNt?JAMtT DANNy... DAT KtOPi;JA...|K Ht& TOM GtVRflAGD JE. Tt 8£U£M... Of ZtVdN JON6£JS0.../vtDXHItN HE6 IK ÊR ZOVÊtL flltr N0DIÓ MAAi? IK BEN LI£V£R AAN Ot\it)l\Gt KAMf. HALLO rRi.0... IK KOM 1S.N5 KiJKtN Of" JtALOPXHltT/ HE JA VCORLt/TPA JI//STJ/KHOOR. WEL. DA T £0 2te JE MM*. ZELFS DE G&COT&7Z Ev MOOtSTE MA (HW£ VFRT/KTHET ALS JE'M MET GOED behandelt DAT /K ALLEEN WN KON NEMEN Z/HOM AJOEMEN Radio ERXSXIGE MUZIEK 8.05—9.05 AVRO. Het Omroeporkest o.l.V. de Joegostavisclie gasMSrixent Boro Lesko^dc speelt werken, van Schubert en Tsjaikowski. 10.10—10.40 NCRV. Jean Wolfs speelt op tat orgel van de Grote Kerk in Alkmaar werken van J. S. Bach U.Za—12.00 NCRV. Uitv. op gxam.- pl van werken van Manuel de Fall* OPERA 8.008.4S NCRV. Samen met het Ra diokoor speelt het Fromenade-orkest o.l.v. Benedict Silverman beroemde marsen uit werken van Mendelssohn. Wagner, Grieg. Gounod, Bizet, Tsjai kowski en Verdi. FOLKLORE 9.35—9.30 AVRO. De Engelse zang-~ t«s Esme Lewis zingt volksliedjes met eigen begeleiding op piano en gitaar. LICHTE MUZIEK 9..10—10,00 NCRV. „Wij poetsen de .plaat" een licht programma van Lex Ka.-~emeyer. 11.25—12.00 AVRO. Jan Koopmans „Oiscotarla". HOORSPELEN" 9.05—9.35 AVRO. ,J>e conferentie van dr. Bracke'' een spel van Josef Re ding, geregisseerd dnor Bert Dijk- i stra. j GESPROKEN WOORD 7.50—8.00 flllv. I. Uitzending voor de Chr» flirt. Unie. DIVERSEN 7.059.00 AVRO. „Ga er eens even i voor zitten" met een nieuwe afleve- ring van ..Koek en el". I 8.45—9.10 NCRV. „Dit grote kleine land" waarin het JevcnsverbJA -<te gedaan van prof, dr. Jonst' tor magnifiens van de Iti: r- sltelt le Utrecht, 9.SO10.20 AVRO, Humoreske" I waarin Henri Knap, Frlts v.d. Molen I Jan Goderie en Michel v.d. Pias va- rlaties beoefenen op het thema I „Waarom vrouwen mannen nooit zullen begrijpen. (Onder voorbehoud van wyziglngcn) ZONDAG 's Morgens om negen uur een uitzending van een Hoogmis door de KRO. Vervolgens 10.55 tot 12.15 een Eurovisie-uitzending van 'n Pink- sterkerkdienst uit de kathedraal te Upsala in Zweden. Nederl. commentaar door ds. J. A. van Nieuwen buy zen. 's Avonds een uitzending van de NCRV. Na een kort filmprogram ma een op telerecording vastge legde Pinkalersamenkomst in de Geertekerk te Utrecht o.l.v, Ma- rinus Voorberg. MAANDAG 's Middags jeugdprogramma van de NCRV. 's Avonds telerecording van de operette „Ein Walzertratun" van. Oscar Straus, uitgevoerd in een speciale bezetting in Hamburg o.l.v, de Duitse regisseur Kurt Wilhelm. DINSDAG Filmavond. Vertoond wordt de Italiaanse film „Boezemvrienden" IGeschikt voor alle leeftijden;. WOENSDAG 's Ochtends 110.3012.00) een directe reportage van de aan komst van de sjah van Perzië in Amsterdam en van de op deze aankomst aansluitende kransleg- ging bij het nationaal monument op de Dam. 's Avonds een VARA-program ma met de rubrieken „Mensen, dingen, nu", „Spiegel der Kun sten", „Jazz in twee dimensies" en het cabaret „Splinters en balken". Na besluit van het VAR A-pro gramma nog tien minuien extra joui-naai over het officiële bezoek van de sjah aan ons land. DONDERDAG Na het journaal een gevarieerd filmprogramma tot 9.15. Daarna een directe uitzending van de ga la-voorstelling van de Nederland se Opera van Puccini's korte ope ra „Gianni Schicchi' uit de Ko ninklijke Schouwburg in Den Haag tgv het staatsiebezoek van de sjah. Na afloop wederom tien minu ten extra journaal over diens be zoek. VRIJDAG Programma van de KRO. Dit opent met de rubriek Vademe cum. Hierin heeft J. W. Hofstra een gesprek met prof. v. d. Poel uit Rotterdam over belastingen. Titel: „Ook een tollenaar is niet van gisteren". Hierna een TV-toneelspel ..Pries terarbeiders" door Heimuth Schwarz, geregisseerd door Wim Bary. In de hoofdrol Han Bentz v. d. Berg. Ook nu weer tot besluit van de avond tien minuten extra jour naal over het bezoek van de sjah. ZATERDAG Een programma van' de NCRV. Dit begint met de quiz van Johan Bodegraven, hierna in de rubriek „Van de grote naar de kleine K" een optreden van Ramses Shaffy en ten slotte het amusementspro- gramma „Scherzo". RECTIFICATIE De voorgenomen uitzending op vrijdagavond aanstaande van het TV-epei „Pastoor Campens zali ger" door Ernest Claes is afgelast. De hierdoor beschikbaar geko men zendtijd wordt gebruikt voor de uitzending van „Ein Walzer- j traum" (2e Pinksterdag! op de als regel TV-loze maandagavond. 1 Het spel van Ernest Claes wordt nu uitgezonden op vrijdag 29 mei. (Advertentie LM.) Tel t>visie het journaal en het weerover- zicht (8.00J eeh programma van VARA. Dit begint (8.Z0) met internationale politieke commentaar van dr L. de Jong. Hierna (8.3Ö) een documentaire van ArJe de Ruiter over de snelgroeiende wereldbevolking de consequenties daarvan. Om gint het toneelstuk; een spel van Pirandello in een vertaling van Max Nord. be regie is van Kees van Ier- 'S «li Set rertretnrde merk I -•'bind. gor«ti n«fkb*r» ««x>cMb*r* '°m*n r«,llHyQi«f>itek« mvtitqd*. K«( bl*uw/w>n« si«"11, Col hol Hit'flSt* h*n«)t»n«, »B«ihoi«r oi d'OflSt hooh M. j Als iemand zich gelijk een be**t gedragen heeft, zegt hij: „men 1, toch ook maar een mens." Als hit echter gelijk een beest behandeü I wordt, zegt h\j: „Men ïs toch 00p I een mens." Dat hei i-erschil, zoals ge bemerkt soms tn écht tooordje zit leerde H,\ ds Wener Kart Krans, die in S j in 1936 beëindigd leven, uerui«2en lijkte, waarvan veel journaliste» e« literaten tevergeefs hebben 0e i droornd het uotstrefet onajhankclii" ke een mansblad, dat, zonder steun van de een of andere macht in lè 1 ven blijven kan. Als vijf en twintig jarige jonac man liet hij, in 1899, het eerste nmnl I mer uan het geheel door hem vak 3eschrene?t tijdschriftje „Die Fac- kei" uersckynen. Hel had. maar een i kleine oplaap, maar het sloeg on middellijk zo aan, dat er tiendui zenden exemplaren moesten morden nagedrukt. Al spoedig was het- tijd. schrift, waarvan hij in zyn leven meer dan, duizend nummers liet ver. schenen, in Wenen zo'n begrip dot hij zich in een zijner artikelen' feit» ter (en een beetje koket) beklaagt over zyn roem. „Mama, der Fackei. i kraus", roepen de kinderen,' als hii passeert. En hij ergert zich aan dat burperprut, „Het woord familieban. den heeft een bijsmaakt*an tva&r. heid," constateert hij, niet zonder ueraehtinp. De bedrevenheid, tóaarmee hij mensen en vooroordelen aan bon. mofjes tuist te hakken, kunt u le. ren uit rijn verzamelde werken- waarvan reeds vijf delen zyn uerl schenen. Een er van „Beim Wort ge- nommen", bevat zyn aforismen. dt« vaak vernietigend zijn. i „De nieuwe toneelspeelkunst: di- I lettantisme zonder plankenkoorts", schrijft hij bijvoorbeeld, zo eventjes, i Ook zijn geliefd, doch vervuild We- j nen, spaan hij niet: „ik verlang j t'an een stad, waarin ik moet le- I ven as alt,, acarm u; citer, riolering I etc. Gemoedelijk ben ik' zelf.", £n I hoe vindt deze: ,J3tozen, hartklop. pingen, een slecht geweten dat komt ervan, alsje niet gezondigd l hebt." Kraus to as, 2oals hy uit zijn werfe op je af komt, meer een briljante dan een „aardige" man. ïk bedoel het zo: wie de dagboeken van Tsjechow I leest, betreurt het, hem nooit ont moet te hebben, Maar ondanks het onverbteekt meesterscfiapf waarmee de Jdeeëngeschreven zyn, zou Ik Muitatuli met zün loodzwaar zelf beklag voor geen goud op de thee hebben. Ook Kraus is niet vrij van rancu. ne en verongelijkt mokken. Hij zeurt bijiworbeeld voortdurend over het (toch te verwaarlozen) feit, dat hij, iit zijn tyd, in geen enkele litera tuurgeschiedenis voorkomt, maar net a's dat knap vervelend, wordt, wint z,'n humor het en schrijft hij (op rijm), dat hij zijn wrack wel ne men zal „In keiner Literaturge- schichte wirst du me ine Namen fin- den. Wie ich die Geschichte mir richte? fch lasse sie drueken und bin den, und bringe die Literatures- schichte in die Literat\iTgeschichte." Het feit, dat men hem. als journa list beschouwde en dus niet helemaal serieus nam, brengt hem uiteraard tot verbeten uitspraken óver dat metier als „journalisten schryven, omdat ze niets te zeggen heb- beu en hebben iets te zeggen omdat ze schrijven." Als Wener is zijn afkeer van de Duitsers aan zienlijk; „De Duitsers noemen zich het volk van, Schopenhauer terwijl Schopenhauer zo bescheiden teas, zich niet ie houden voor de denker der Duitsers." Als een kratit, in een advertentie, de opvoering aankon digt van Shakespeare's „König Le- har',t schrijft hij, dat de zetter, die Lear's naam verving door dte van de operettekoning, hei werktuig was van de d-rukfoutenduivel, die „de maatstaf van de tijd" reilde aange ven. Die tijd eh die maatstaf ging hy vaak te lijf met het wapen der satire, maar, zegt hj, „een satire, die de censuur begrijpt, wordt te recht verboden." De arbeid, dia uw dienaar in deze hoek reeds zoveel jaren verricht, kenschetst en vonnist hj met dezt woorden „Stukjes schTyven is kruL (en zetten op een kale kop." KRONKEL ROTTERDAM. In het zieken huis Bergweg te Rotterdam is giste ren overleden de 80-jarige R. Ver hoef uit Capelle aan de IJssel- Gis teren stond hij op een bruggetje aan de kanaalweg een luchtje te schep pen, toen een vrachtauto passeerde en hem raakte. Hierdoor kwam de oude man in een sloot terecht. Met inwendige kneuzing, moest hij in het Rotterdamse ziekenhuis worden opgenomen. Hij leefde gewoonlijk in de Mid deleeuwen. kon je omstandig ver- fecr CEHAID BOLLET? maakte tochten en over andere, die nog in het vooruitzicht waren. Hij ging er ook iedere dag even mee uit voor een tochtje, alsof het een gelief- teilen hoeveel mensen er in het de hond was: tot'n ontijdige sneeuw- dorpje Little Pudlington aan de pest 1 -*■ - -- waren gestorven en had toch ver bijsterende vlagen van moderniteit. De fiets waarop hij, benevens zijn uitpuilende rugzak, in twee dagen moeizaam van Cambridge was ko men rijden, was van 't allernieuwste model zoals hij nooit moe werd te verklaren. Hij had heftige politieke opinies en hij was, gecombineerd met zijn verstrooidheid een vurig aanhanger van een Spartaanse le venswijze. Iedere morgen, 's zomers en 's winters, nam hij een koud bad en genoot van zijn lijden, in de over tuiging dat het hem ontzaglijk veel goed deed. Dit dagelijkse ritueel gaf Jenny en Allee veel extra werk: 't water pompen en naar boven dra gen en daarna de overstroming op de slaapkamervloer opdweilen. Kort om, hij was koppig, geleerd, harte lijk en goedig en zover als je erover kon oordelen, zonder enig gevoel voor' humor. Hij vond het. wat verbaasd kij- val het zelfs voor hem te gevaarlijk maakte. „Mijn machine, Sara," placht hjj vol eerbied te zeggen. „Is het geen schoonheid"?" „Ik ben Catherine, oom. Maar dat doet er niet toe." „O ja, Catherine. Natuurlijk. Dat zie ik." „Wat voert u hier uit oom, zo al leen in de kou?" „Ik zit hier maar. Gewoon zitten. Hij heet Phantoom. Zo noemen ze hem. Een model van Reynold en May. Hij was voor het eerst verleden jaar in Crystal Palace te zien. Rub berbanden. zie je wel. Niet zoals die vroegere rammelkasten. En verende wielen met gespannen draadspaken." ,.tk ben bang dat ik niet weet wat dat allemaal W-n-kent, oom. Maar hij is wel erv Drie dagen komst stormde hij de ontbijtkamer binnen, gekleed in zijn cape en met zijn pet op en kend. best om uitgelachen te worden, met een pak onder zijn arm. dat hij vooral door Edmund, maar of hij de in een hoek gooide, voor hij .ging aardigheid ooit snapte, vroeg ieder- zitten. een in de familie zich af. Movrouw Peacock keek hem ver- Ongetrouwd <het was ondenkbaar baasd aan. Haar dochters glimlach- dat hij iets anders zou zijn) was hij ten. vrij al zijn aandacht te schenken „Heb je het koud, Tom?" aan levenloze ..liefdes", de laatste „Alleen een kop thee," zei com was zijn nieuwe fiets, „mijn machi- Tom, „voor ik vertrek. Geen tijd ne" zoals hij hem trots noemde. Dit voor meer. En dank je, Julia," ging buitengewoon fraaie object, 'n won- hij hartelijk verder, zich tot zijn der van toegepaste techniek, werd schoonzuster wendend, „voor de gestald in een schuur, en daar werd heerlijke dagen", oom Tom vaak door een van zijn „Maar Thomas," protesteerde Emt- nichtjes aangetroffen boven op het ly. „Jo gaat ons toch nog niet ver- zadpl gezeten en over het stuur wrij- laten?" vend, zalig dromend van allerlei ge- „Ik moet vroeg weg, weet je. Ik heb nog een heel eind te ryden voor het donker wordt." „Maar de verjaardag, oom Tom!" riep Julia. „Die is pas de volgende week. en daar kwam u toch voor!" „Catherine's verjaardag," zei Sara. „Haar een en twintigste." „De Catherine waar ze het over hebben, Tom." legde Edmund uit, „is jouw nichtje en onze jongste dochter." „Deze." zei Catherine, op zichzelf wijzend, „met het rode haar." „Kastanjebruin," verbeterde me vrouw Peacock haar. „O ja," zei oom Tom. „Nu herin ner ik 't me weer. Ik heb iets voor je, Catherine. Met mijn beste wen sen. Kom, waar heb ik 't nu gela ten?" Hij sprong op, duwde zijn stoel achteruit en produceerde na verwon derlijk kort in zijn zakken te hebben gezocht, "n cheque. „Hier kind. Koop daar maar iets moois voor!" „O." oom, wat lief van u!" In koot werd hjj bedankt. „Maar u bluft toch wei voor mijn verjaardag, oom?" „Natuurlijk» natuurlijk. Ik zouT»et voor geen goud willen missen. Ter wijl hij zich van zijn cape or.tdeea en hem op de grond liet glijden, ging hij weer zitten en was bereid rustig te gaan ontbijten. Zó was oom Tom. Iedereen £'as op hem gesteld: zelfs de dienstbo den. die heel wat extra werk hadden door zijn slordigheid, en zelfs Emily, hoewel ze soms zeer geschokt was door zijn eigenaardige manieren. Voor de meisjes cn hun vader was zijn vreemde argeloosheid een voort durend feest n_ En mevrouw Peacock? Wap naar familie niet op het diner vertegen woordigd? Natuurlijk. Daar was baar broer, oom Richard Bartlow en dan waren de Druids er nog- Oom Richara was »:en uitgedroogd maar vrienae- lr'. mannetje die. daar hij gern aanleg of liefhebberij had voor r.et boerenbedrijf, naar Londen was ge gaan. Hij had nu een vooraanstaan de positie in Threadneedle Street, volgens zijn zwager Edmund, durme niemand hem te benaderen ^onaer gefluisterde verontschuldigingen en rituele buigingen. ("Wordt vervolgd)

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1959 | | pagina 1