Hoop en vrees in Duitsland Zwak ministerie SIDNEY BECHET:-. CADEAU Proef op de som van Eurovisie-journaal CAROL DAY WEEK FOTO GRAFIE M pionier van de jazz wBeerje <f*s^ saEsaüi GRAMMOFOON PLAAT SPINNEWEB OVER EUROPA Vanavond Pirandello's spe.l van ontluisterde waarheid lExcsmen doen hoofdpijn Gelijke vakanties j nijverheidsonderwijs DE DOCHTERS VAN MEVROUW PEACOCK Vrijdag 15 mei 1959 QtÓ AVOND. /-V DANW3 l QNCHROÖM WKLIK t> jONGtrO, IK Hf.6 JULUt Bil T,*v* ROtPtN OMDAT IK t£.N KAR- ffilU^L WtlTjt VOOR jULLIÉ. Htfi. tRO ££N MUL ^Tr^Ul OiLttn EJNDjt Vf.RDt.ROP EtN tffHUib -*SLLi m\ 6AAT BtGIriNfcN ÜULLlt MOtrtLN WV ERVOOR ZöRG£N DAT DAT rN!£T DOORGAAT Hg HEr eoRDtow Mooi! PRACHHG 6£- f H£T RAAM- ^WOROtN! J WtRKDAl KLAAR! DEmwMSi AAAH PRACHTIG ZtO!, EIN LtN I PRIMA NAAMi ook! jM tH HIÉR 15 HtX FiltUWt UlfHANóöOftp PAfry tN IK HtdBtN ot mm VERZON- N£N IK HOOR DAT V HtT X LU/K VINDT' 70 Ar ziu £ROO£D u»r zo' r Jr\. i .MACH 06 L f JE ZULT DAN HELE-/0 LIEVERD. IK...IK"! MAAL DNAPHANKEf WEET NIET WAT IK J L'JK Z.UN. NOU,WATJ MOET ZEG6EN...IK ZEGJE ERVAN Sj/mVINDÏ ZALIG, DANK, L -V^JE Wfi.'-iJ IK HEB HET ALTUD PRETTlö BEV0N-1 mu OM VOOR PAUL EG AN TE WER-J V. KEN, MAAR IK ZOU WELEEN5 --^ÏVEENT'JDjE FREE-LANCE Wll-| s-** >-T\LEN Z'JN - HU EN NDRA M t JUIST TERUG VAN 1 HUN HUWÊL'JK6REiS,1 IKZOU EEN PAAR DAGEN BU LÖSE-J f JE ZULT DAN HELE-/0 LIEVERD. IK...IK"! MAAL DNAPHANKEf WEET NIET WAT IK J L'JK Z.UN. NOU,WATJ MOET ZEGGEN...IK ZEGJE ERVAN Sj/mVINDÏ ZALIG, DANK, L -V^JE vvk,.J NDRA ER NIET MEER 'S EN JU HELE FLAT ZELF MOET ONDER- DEN, GELOOF IK DAT IKJE WPiïJ, ET HELPEN--1KaEORUPy—^ L DAT JE TOCH IN DEN ZULT &LUVEN(iLjV/^> K DAT NU GOÉD-TjAftd D OF NIET. ■44Hj^tV V «OM HE& IK RF-MyXfTD.., TEN JE TOtlA&E^flgfiSfefc QtÓ AVOND. //V DANA/VP l QNCHROÖM HF€^ WKLIK t> jONGtrO, IK Hf.6 JULUt Bil T,*v* LATÊN ROtPtN OMDAT IK ÉÉN KAR- ffilU^L WtlTjt VOOR jULLIÉ Ht£>. tRO££N KNUL ^Tr^Ul OiLttN EJNDjt Vf-RDiiROP EÉN «THUO *SLLi m\ 6AAT BtGINNEN JULLlÉ MQtTÉN WV ERVOOR ZORGEN DAT DAT fNitT DOORGAAT ^s^gAm het bord ow Mooi! PRACHTIG 6£- f HÉT RAAM- ^WOROtN! J WÉ.RKOAI KLAAR! DEmwMSi AAAH I PRACHTIG ZtG!, EIN t£N i PRIMA NAAMi ook! jM 7 O AT nu tzooto u»r zo' r JA. i .machfigL 054; U/ATZAÏS^HL/, H IK Z&SG€N L^-~ ,v r ANTfeK.' I U-s- J> de Italiaanse 6*4 CAMERA VAN ferranto films vroag inlichtingen bij Uw fotohandelqci f JE ZULT DAN HELE-/0 LIEVERD, IK... IK MAAL DNAPHANKEf WEET NIET WATIK, L'JK Z'JN. NOU,WAtJ MOET ZEGGEN...IK ZEGJE ERVAN 7,VINDT ZALIG, DAN1 8SPTtwêT>' V1^ VVÏLf-^ NU NDRA ER NIET MEER 'S EN JU DIE HELE FLAT ZELF MOET ONDER- HOUDEN, GELOOF IK DAT IK JE WAT^ MDET HELPEN--TKaE5RUPv~^ WEL DAT j£ TOCH !N LONDEN ZULT &l'JVEN(/f:£t/Q-> of ik dat nu goed-J^4kJ|. n VIND OF NIET. ■4fl^LV V DAAROM HE& IK RF-lBi»!\TTD.., SLOTEN JE TOELA&E^HB|MHb 'te verhopen- MWmsm! Sfunkte ver gen TT MIDDKMDUIT.SLANL) jiieegt men over onze Oostgrens het gebieds deel te noemen, dat in het communistisch taaleigen de Duitse Democratische Republiek heet. Oostduitsland ligt nog verder, aan de overkant van de Oder en de N'eiRe; bet is de facto ingelijfd door Polen, en de vroegere Duitse bewoners zijn goeddeels verdreven. Dit alles is niet geschied op grond van enig verdrag, be Polen hebben alleen gezegd, dat Duitsland bet er nasr had gemaakt; en overigens had Polen een compensatie nodig voor de delen van het eigen land, die de Russen zich hadden toegeêiigend.. Spreekt men rnel Duitsers over wat zij Oostduiis- Iand noemen, dan treft, in veie gevallen de wonderlinge mengeling van enerzijds de verwachting, dat zij dit gebied hij wijze van straf voor Hitler's daden wel voor eeuwig kwijt zijn, en anderzijds de hoop, dat er door een of andere schikking van het lot inch nog een kans bestaat op het tegendeel. Er hoeft geen twijfel aan te beslaan of de Amerikanen. Britten en fran sen zijn bereid, zich bij het bestaan \ai\ de Qder-NetBe-grens neer te leg gen; al was het a|leen maar op grond van de onmogelijkheid, het rad der geschiedenis lertig te draaien. Vooral bij de Fransen geldt daarenboven onverminderd het argument, dat Duitsland niet weer te groot mag worden. \oor de hereniging des lands maakt de regering te Darijs zich bepaald niet druk. Het .is één van die feiten, die de grenzen laten zien van de bij het Westelijk vooroverleg bereikte overeenstemming. Nu is de Franse mening natuurlijk niet richtinggevend. Maar wel zijn afwijkende opvattingen bij de Westelijke regeringen even zovele kansen voor de Russen, deze rege lingen tegen elkaar uit te spelen. En evenznvele redenen voor de Duitsers om te pogen, hun eigen koers te bepalen. Zo ooit. dan blijkt hier wei de noodzaak van één Wesr.ciiropc.se buitenlandse politiek, WAT stelt men zich in Duitsland voor van de huidige conferentie te Gertève en de waarschijnlijk daarop volgende topconferentie? Eén der merkwaardigste verschijnselen van de laatste weken is het afnemen van de vluchtelingenstroom naar West-Berlijn, ge volg waarschijnlijk yan de verwachtingen die men in ..Middpuduitsland" verbindt aan de Geneefse conferentie. Jn W eslduitsland zijn deze \erwarh- t in gén, naar het lijkt, weinig, hooggespannen. Er bestaat zelfs enige vrees, dat het resultaat der ontmoeting enkel zal zijn, dat ook tussen de beide delen van Berlijn het ijzeren gordijnondoordringbaar wordt. En toch is ■wederom in het pessimisme een onderstroom van hoop waar te nemen. De Russen zijn zo onberekenbaar én Chroesjtsjew is zo'n grillige man! IS ie mand zal bet u met zoveel woorden zeggen: maar dit in de harten allerlei verwachtingen leven, is wel zeker. In de Duitse situatie blijft naar onze mening het grootste gevaar, dat de Russen door handige manoeuvres verdeeldheid zaaien bij het Wresten en vat krijgen op Bonn. Gezegd moet worden, dat op dit punt de Sovjet- diplomatie zich tot dusver nu juist niet heeft onderscheiden, Teikens weer immers heeft Mnskou door starheid en miimidatie de Westelijke landen op een hoop gedreven; en nog onlangs heeft Cbrocsjtsjew toen ader inp-po- r-i -ii i i c ^c-jjft.1, ucil. ny geiuR neen in gingen van Uuitse sociaal-democraten hoogstpersoonlijk op de grofste wij ze deze zin, die we gisteravond hebben van de hand gewezen. .Maar men vraagt zich af, waar zo'n gretig geplaatst opgetekend uit het TV-spel ,.De bericht over een te verwachten teruggave van Stettin aan (Oosti Duitsland, ^?ts^aPnaJïr het toneelstuk van j ,-v li, I iFiranciello, menen we de kern te dat onlangs in de Dim se "laden viel aan te treffen, eigenlijk vandaan hebben gevangen van dit korte, twee komt. Dc Duitse eenheid is een oude leuze, die haar werking ook na twee bedrijven tellend stuk. catastrofes nog niet heeft verloren. Slechts hechte Westelijke eenheid kan i .Pa vr0LIW die ..gelijk heeft" is de wat zekerheid geve,i. dat niet „p euig tijdeür Weetduitsland hienoer «P-:Saeg* Si*- Dieiiw met een stukje vrijheid zou willen betaJcn. HET nieuwe ministerie, dat thans op papier gereed is, is geen sterk ministerie; en de lieer Bed schijnt zich dat ook wel bewust te zijn, In hoeverre liij zich dit gisteren in de loop-van de dag nog meer bewust is geworden, is een vraag die op haar plaat? lijkt nu aan het licht komt. dat de afwerking van het geval tegen de aanvankelijke verwachting in nog wel weer enkele dagen in beslag zal nemen. De heer De Quay wordt van alle kanten beschreven als een beminnelijke man, niaar dat hij minister-president is bij gebrek aan beter, valt bezwaarlijk te ont kennen. En ook de laatste vondst van de heer Beek de heer Van Rooy die de belangrijke portefeuille van Sociale Zaken moet beiieren, vertoont alle. kenmerken van, laat ons het maar welwillend zeggen, de goede man op <ie verkeerde plaats. Nu is het natnnrlijk redelijk, een kabinet niet te beoordelen naar de aan vankelijke indruk, maar naar zijn daden die volgen. Het zal echter zeer moeilijk, blijken voor het kabinet-De Quay, zich Ie bevrijden van een aan tal bij de geboorte gemaakte fouten en gebleken feiten. Een reeks van ge- •chikte mensen stelde zich niet beschikbaar; erTdat er gedurende de hele knutsel partij meer te verzwijgen dan te propageren is, geweest, is vrijwel dodelijk gebleken voor de geestdrift en het vertrouwen in den lande. Het trekt, na de campagne ten gunste van, een christeiijk-sociaal beleid, sterk de aandacht, dat de bladen, die ingenomen zij" met de gang van zaken, hun voldoening motiveren met argumenten, die geenszins christelijk en nog minder sociaal kunnen heten. Het is echter mogelijk, dat dit kabinet de politieke belangstelling weet ie vergroten door een groot deel van het land tegen de haren op te strijken. Dat zou dan toch nog een voordeel van zijn optreden kunnen zijn. (Advertentie IM.) 'f Omdat het van de ...een 45-toeTen met foto-tips Vroeg er om bij uw fotohandelaar 1 DE volgende reportage heeft it.. ons bereikt via het Eurovisie- net": Dit is een zinnetje dat de laat- i ste dagen regelmatig terugkeert in het televisie-journaal van. de NTS. Het zal erin blijven tot het eind van agenda's van dc verschillende landen in de komende dagen worden door genomen. Om half vier 's middags vangt de eigenlijke uitwisseling aan. In de af- :esproken volgorde komt het verza- "P R is geen groter gek. dan wie I denkt dat hij gelijk Jieeff. In Spelmoment i,ir ..Dc rots kop" v(i n i Lwipi Pirandelio dat WIRA-TV i pisfemcoftd presenteerde. Voor de spiegel Bcfltrice Fiorico f Si grid Koemej. geheel links de JcierJc Cirtwjia (Jan Reicl), tussen hen Fifa, de broer rim Beatrice (Ab Abspoel). f Artuern:ii':<; J -.1 met actieve.beheerste zenuwen MijnhqrdFs Zenuwtgbletten speeld door Sigrid Koetse. weet dat 1 haar man haar bedriegt met de vrouw van de klerk in dienst van haar echtgenoot. Gedreven door een innerlijke dwang, wil zij het „gelijk'* dat ze i door gekrenkte eigen waarde aan haar zijde voelt voor iedereen zicht- baar maken. Dat zal dan haar al- thans in e;gen ogen rehabiliteren. De rechtlijnigheid van haar opzet, het zwart-wit waarin haar denken is gevangen, verhindert haar in te zien dat wat zij ontketent zich tegen haar zal keren als een bocme- rang. En naar de letter laat Piran- dello zich aan haar voltrekken dat na dit „gelijk" van Beatrice Florica i zij zelf ..en de gemeenschap «lechls een uitweg vinden als zij met de door haar verworven, waarheid wordt uitgestoten uit deze gemeen- j schap: de klerk daar achter latende als voornaamste slachtoffer.. j De dialogen van Pirandello kregen in deze vertaling en in deze uit-! voeling de glans en kracht waar- I door dit stuk van begin tot einde boeit. Sigrid Koetse speelde de ze- 1 nuwoverspannen hoofdrol in dit dra- ma op indrukwekkende wijze. En j niet minder imposant was wat Jan Retèl maakte van de sussende en laverende klerk Ciampa. Als we de naam van. nog één speler noemen dan is dat Hans Tie.meyer die van I de onbenullige dikdoende politie-" commissaris, een overtuigend type maakte. Vooral in de, fraai door de i deze maand. Dan beëindigt men na- j melde joumaalnieuws op de scher- nwliik tilt experiment, en zal men 1 de balans opmaken, onderzoeken in l hoeverre dit systeem van nieuwsiiit- wisseling tussen de aangesloten ian- j den bevredigend heeft gewerkt, i Carel Enkelaar, hoofd van de jour- i naaisectie van de NTS, geniet dt eer het hoofd te zijn van de organisatie, die zijn tijdelijke hoofdkwartier heeft opgeslagen in de 104 meter hoge koe pel van het paleis van justitie op een an de heuvelen van Brussel. Doel van de proef is te onderzoe ken hoe tót een systeem te komen waarbij de TV-kijkers in de aange sloten landen ongeacht de te over bruggen afstanden nog dezelfde dag beelden kunnen zien van bepaalde evenementen. Aangesloten zijn de TY-journaal- diensten van de Italiaanse, de Fran se. de Belgische en de Nederlandse televisie en voorts die van de BBC cn van de commerciële Britse TV. De dagindeling van Enkelaar en zijn medewerkers houdt zo lang het experiment duurt in, dat zij 's och- men en nemen de aangesloten zen ders bet door hen verlangde Van de anderen over in telerecording voor uitzending in het nationale journaal- programma. Het experiment dat nu gaande is. is een herhaling van proeven die vorig jaar oktober voor het eerst zijn ondernomen. Dat was toen geen onverdeeld succes en de organisatie liep nog niet zo soepel als men wel wilde. Het doel dat men ermee wil bereiken een nieuwsu it wisseling op topsnelheid is echter zo belang rijk dat men zich door de loen op gedane ervaringen niet. heeft laten afschrikken. ERNSTIGE SIUZIEK 11.151-2-00 VARA. ïn de fulrie^ „VerselljKenöerwijs" bespreken. Ge. rard Rengevetd. George van Reitess» en Ruiger Sellout? verschillende in. terpretaties van de romance op. no. 2. van Schumann. OPERA 9.30— 10i40 KRO, Onverkorte uitvin*, ring van de tweede en derde act» van Rigoletto Van Verdi door so. listen, het Ororoepmannenkoor en het KadiofilUarmonuch Orkest o.t.v. Ber nard Haitink, JAZZ ■J.10—7.30 VARA. Michiel dé Kuyter Iaat opnamen horen van het 13 man sterke orkest van i\Iaynard Fcrgu» U.I312.00 KRO. Jazzrilbriek van Guus Jansen jr. cn Ton Kool. JUICHTE MUZIEK ïAO8.30 KRO. Gram.ptaten verzoek, programma voor militairen. HOORSPELEN 8.30—9.00 KRO. Theater Andersnna met „Een man naar liaar wens"'. 9.00—9.20 VARA. Laatste aflevering van „Villa Sidonia". DIVERSEN 8.10—8.35 VPRO. Prof. Donkcrsliiot spreekt over de dichter Gcrrit Ach. terberg m wie vervolgens enkels gedichten wotden voorgedragen. 9.35—10.1)5 VARA, Cabaret van Adri Kaan „Politieke Parade". camera géregistrceide, scène waarin hij Beatrice aan do hand van domi nostenen en schaakstukken zijn stra- i tends om half tien hun posten in de jo. maakte. De regie, van Këes tegie voor de ontmaskering duidelijk j koepel, van het paleis van justitie in Brussel betrekken. Per telex ontvan- van ïersel. cn Ken zij dan uit de aangesloten lan- 't decor, door Wïm Vesscur, hebben den een opgave van de gebeurtenis zonder nadrukkelijke aandacht op le sen waarvan journaalmateriaal kan jr eisen wezenlijk tot het succes van dit TV-spel bijgedragen. Als overbodig j voelden we de dr. Van Egeraat- achtige foto's tussen het eerste en het tweede bedrijf. Hopelijk duikt spoedig nog eens een TV-regisseur in het oeuvre van Nobelprijswinnaar Pirandello om de keus voor een TV-spel te maken. W*. jnn. (Advertentie LM.) worden bijgedragen. Uit deze aanbiedingen maakt de staf in Brussel een keuze en legt F)E neger Bechet blies nooit verkrampt, gereserveerd of verstandelijk hij blies, zoals men hem lijfelijk op de planken zag staan, met de benen wijd uiteen de borstkas open en de oerwortcis bloot:" Dit is voor mij de necrologie van Bechet, Ik heb Bechet persoonlijk gekend. deze vervolgens yoor aan de aange^ Daarom is het voor mij speciaal zo sloten landen. Nadat deze hiervan i moeilijk om nu een nuchter verslag hebben kennis genomen wordt hier- j te geven \*au wat hij voor de jazz- over overlegd en kunnen deze lan- muziek heeft betekend. Wanneer hij den ook ivveer p' telex) verzoeken in Holland was, logeerde hij bij mij, indienen voor andere journaalflitsen die niet in deze keuze waren opgeno men. Tot diep in de nacht praatten wij over de problemen van de jazz, J zoals die door negers en blanken alen trouw. Zijn moeite werd be loond. Enige jaren na de tweede wereld oorlog emigreerde hij naar Europa. Hij koos zijn domicilie in Parijs. Van daaruit opereerde hij over heel Eu ropa. Zijn ster rees wederom. Vele malen beluisterden wij hem in Ne derland. Men raakte er meer en meer van overtuigd dat men hier te doen had met een der grondleggers van watmen nu jazz noemt. Zijn ver scheiden moet iedere jazzliefhebber, hoe dan ook georiënteerd, diep tref fen. Zonder pioniers ais Bechet zou de jazz nooit geworden zijn, wat zjj nu is. Neem ccn of twee "Akkertjes" en 10 minuten later denkt U „wég pijn". Het lijkt wel toveren De verklaring? Die zit in het genees krachtige mier opoe der in die kleine „ooweldoosjcs". Zo gebeurde bet enkele dagen te- j wordt vertolkt, de rassea-discrimina- rug dat Bussum aan Brussel vroeg j tie, de waardering, overschatting en om een stukje journaal van een wie- de onderschatting van de jazz, en voor zwart, wil - Hits- en kleurenfotografie DEN HAAG. Het verschil tus- sen de aantallen vakantiedagen van de scholen voor lager en uitgebreid lager nijverheidsonderwijs en. die voor middelbaar nijverheidsonder wijs is vervallen. Het totaal is nu algemeen bepaald op 62 werkdagen. Aan de scholen is voorts, mede met het ooi: op de vakantiespreiding, meer vrijheid gegeven ten aanzien van de indeling der vakanties. Ierwedstrijd in Tunis. Dit was in de eerste, door Brussel, opgestelde keus niet opgenomen, omdat men meende dat hiervoor buiten Frankrijk dat dit materiaal bijdroeg geen belang stelling zou bestaan. In deze wed strijd reden echter enkele Nederlan ders mee. om deze reden werd alsnog een fragment van deze weg wedstrijd aan de uitwisseling toege voegd- Als de definitieve lijst van wat elk I land wil ontvangen is opgesteld is de i tijd gekomen voor het onderlinge overleg via telefonische kruisge- sprekken tussen de zes landen met i de centrale post in Brussel. Het is een soort redactievergadering waar bij ervaringen in de afgelopen dagen worden besproken en waarin de (Advertentie t.M CUP-r/MAL GAAT.' 7 ■err overleg MET -J)e JA45" SCHVtfT NOGAL. GUNSTIG TEL ZyN UITGEVALLEN JVAMT ALS COttYERPiHAND f 'KHEB 20N TWEÊ LAT6R np££,PATP£KI>y HAAR LONDEN VCRV1 A'AAR DC TRetf.T.BLyrr ChaRLOTTE onder KICKS HOEDE ackter. 2ó.'Daar, rvdpn we Mntiek of niet, PAN /-v ötize e/G&f CHARLOTTE UrXJJSWZ J/WV/fV Wf) BLVKT Vl£RK£- VCCL JÏJE j LYK EEN UITe^T NU. Hè7/ BETROUWBARE AUTOMOBIEL TE zyN ^fV alles wat daarmee samenhangt. Hij gaf blijk van een diep menselijk in zicht, verworven in een mensenle ven vechten voor zijn ideaal: de ver spreiding van de taal, en het begrip daarvoor, van de neger door middel van dè jazz. "Want jazz is meer dan muziek aileen. Het is de kreet van de door de blanken zelf naar Noord» Amerika geïmporteerde, uit Afrika afkomstige. Zwarte, die schreeuwt om erkenning, een menswaardig be staan en gelijkheid. En ook, al besefte het, dikwijls jeugdige, nauwelijks tot oordelen be voegde, publiek nog niet eert gedeel te van de achtergrond van zijn kunst; de vonk van zijn inspiratie bereikte de massa. bespeelde de Een clownesk instrument. Hij was de enige die ik ken, die de sopraansax ophief tot een volwaardig jazz-instrument. Niet één van de saxofoons lin de reeks so praan-, alt-, tenor-, bariton-, bas saxofoon), maar de sopraansaxofoon als volwaardig, op-zich-zelf-staand instrument Reeds in de jaren twintig onder- j scheidde Bechet zich als opmerkelijk instrumentalist en improvisator, die niet niéèspeelde met de andere groot- I heden, maar iets aparts was. Gebo- i ren omstreeks 1900, speelde hij reeds op veertienjarige leeftijd in destijds in New-Orleans beroemde bands, j Toen in het begin van de jaren der- i tig de New Orleansjazz, waarvan j Bechet een der apostelen was, voor i het grote publiek in discrediet raak- te. bleef Bechet zijn muzikale idc- SID-NEY BECHET sopraa nsaxofoon I BUUETT 76 tantes betrof, daar was niets aan te doen en dat had ook geen belang. Ze Daar hij verder geen familie had, ergerde zich over het wegblijven van want hij was met zur, werk getrouwd, Bertha Druid en nog meer over het gedachte in hem opkwam. „Man en vrouw," kondigde hij triomfantelijk aan. „schiep Hij. Zo is het. Niet waar Edmund?" „Ongetwijfeld, mijn waarde. Het is een vreemd arrangement, maar het heeft zijn - voordelen, Onze Catherine bij voorbeeld. Daar ga je, kind, veel geluk!" Hij hief zijn glas op. „Veel geluk!" echode een koor van stemmen. „En een zeker bestaan," zei oom Richard. „Goud op snee." Toen de gelukwensen voorbij wa ren, was oom Druid weer klaar om zijn geestte ontlasten van een be- verscheen hij alleen, stipt op de feit dat ie haar man in haar p'laats la"<!c«ke waarheid morgen van de grote dag. Zo ook had gestuurd, want zij kon hem „Ben verjaardag," kondigde hö met oom Druid die breedsprakig, met moeilijk als een lid van de familie ^eeL nadruk aan, „komt maar eens het aanhalen van menig scherpzin- accepteren: maar Jane en Clara die pe* jaar voor. Daarom moeten wij nig spreekwoord, uitlegde waarom 0ud en ziekelijk waren, had ze ook nu ook vrolijk zijn." tante Bertha, zijn zoon Barnabas cn niet verwacht; en Edmund dat was „Met mate," zei oom Richard, „alles zun dochter .Patience, die hun har- gedeeltelijk zijn attractie voor haar met mate. Een goed wijntje, Edmund, tetyke gelukwensen zonden, niet geweest had geen zusters. Zij liet Vol. Zacht. Fim bouquet.'* m staat waren hem te vergezellen, haar blikken met grote voldoening „Ik ben blij dat je hem lekker x-n zo verscheen ook Edward Dmton: over haar gasten gaan; het speet vindt. Wordt van druiven gemaakt, zijn fout het verkeerde meisje te haar alleen dat ze zich had laten zeggen ze." beminnen was hem nu absoluut ver- bepraten geen uitnodiging naar de „Komt maar eens per jaar voor." geven. De gebroeders Claybrook. die, Manor te zenden. Arthur Beckoning herhaalde dom Druid en stak zijn hoewel geen familie, eens misschien was zo'n knappe vent, van zo'n vork waaraan een spruitje was ge- tot de familie zouden behoren, wee- goede familie. Echt geknipt voor Ca- prikt omhoog. „Maar de een en twin- den s avonds verwacht. therine! tigste verjaardag komt maar eens in Beladen met cadeaux en goede Zeven hoge kandelaars Edmund enscn arriveerden de gasten. Ca- had verlangd dat er geen lampen therine was nu zo opgewonden, dat zouden branden schiepen 'n glan- ze het bijna niet kon uithouden, zend eiland van intimiteit. Het zach- Afgczien van één gebeurlijkheid te schijnsel, weerkaatst in glas en waar ze nauwelijks aan durfde te zilver, verlichtte de elf vrolijke ge denken. maar die ze geen seconde zichten. Verderop in de kamer tracht- Kon vergeten, beloofde het een ver- te het schijnsel van het haardvuur jaardag te worden, zoals ze zich de__ omringende schaduwen te ver maar kon wensen. drijven. In het midden van de lange tafel stond een schaal met kerstro zen, in mos gebed, zinnebeeld, meen de mevrouw Peacock die iets derge lijks eens gelezen had, van tie rein heid, waaraan zij zoveel waarde hechtte. Het was een idee van Julia geweest: Julia, de dochter op wier TV W£lCrERT NOOIT DIENST m tUIL&TRA'S AAKEN MENIG uit- STAPJE nET -KAAR. Ze zaten met hun elven aan tafel, een voornamelijk uit mannen be staand gezelschap. Bij de zeven man nen waren Edmund en de drie ooms, die geen van allen voor een huwe- aanhankelijkheid ze absoluut kon lijk in aanmerking kwamen en dus vertrouwen. 2e wist niet hoeveel voor mevr. Peacocks doel onbruik- moeite het Julia had gekost niet voor baar waren. Daar Sara's Edward at te stellen om Dr. Witherby uit te no- besproken was. was haar enige hoop, digen. i-ii een vrij flauwe, op de Clay- „Het feestelijk maal." zei oom brooks gevestigd. 2e zag met vol- Druid. in zijn handen wrijvend, „ver- doening dat Catherine in haar ricu- heugt het hart van de man, zoals de wc avondjurk mooier dan ooit was, bijbel zegt. En van de vrouw ook, haar wangen lichtblozcnd, haar ogen niet waar Emily? En van de vrouw." stralend. Wat de afwezigheid van herhaalde hij, terwijl er een nieuwe tigste verjaardag komt t je leven, of je man of vrouw bent. Heden ik en morgen gij, zoals het ge zegde is. Daar ligt een gedachte voor jou in, Catherine." „Ja oom. zeker." ,,Eep wijn zoals deze," zei oom Rri chard. „is een goede geldbelegging. „Over een jaar," zei oom Druid, „ben je twee en twintig. Denk daar wel aan." „Betaalt goede dividenden," zei oom Richard. „En verleden jaar om dezö tijd. zei Sara, „was het arme kind pas twintig, oom Druid." „Heel juist, kind. En daar ligt ook een les in." „Een rekenles." mompelde Edward. „Thomas, je eet niet," zei mevrouw Peacock. „Word eens wakker!" „Hè? Wat? Lieve hemel, ik 'geloof dat ik zat te dromen." „Over zijn fiets, mama." zei Ca therine. ,.7.o\i hij zich wel helemaal gelukkig voeten, oom Tom. Moet hij niet wat te eten hebben?" (Wordt vervolgd)

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1959 | | pagina 1