BESCHAVINGSGEVAREN KlEfiiE. 81S1S EIN WALZERTRAUM verkoudheid? CAROL DAY Zout ra Alles op één kaart in radio en TV Koperen Artistieke Staalkaart „En passant" «RKS Pinksterzondag „Hefït-belt" Pinkstermaandag Radio Punen-rflni DE DOCHTERS VAN MEVROUW PEACO charlotte dan zyaanzv Zaterdag 16 mei 1959 D E verschijnselen van zoetwateiycrgiftiging in Zuidhollund vestigen eens te,meer de aandacht-op de gevaren, waaraan een technisch oog ontwikkelde en dicht bevolkte maatschappij is blootgesteld. Deskundigen schrijven de massale sterfte van vis (in voorzichtige termen) toe aan eendrastisch werkend insectenverdelgingsmiddel. Niet- deskundigen, die wet enige belangstelling hehhen v00r h|m jevenskansen vragen zich af hoe lang het onbekommerd en grootscheeps aanwenden van dezemiddelen nog mogelijk is. Er kan natuurlijk worden aangevoerd, dat de vis doodgaat, maar dat de mensen blijven leven. In dit geval is dat in derdaad juist; maar dat verandert niets aan de waarheid, dat wat de ge voeligheid voor vergiften betref;, er tussen mensen en dieren geen princi pieel verschil bestaat. Daarom staat in de ogen van de dode vis ook terdege ae brodschap te lezen: heden ik, morgen gij! Het ïeit, dat het vergif ondanks steeds sterker werking toch de wedloop tegen de voortdurend, toenemende onvatbaarheid der insecten nauwelijks volhoudt, is bij degenen, die er mee hebben tc maken, een punt van zorg (Advertentie l Radio I^ NSTUIMIG en overrromrelend als pp' de dag van de eerste uitvc-3- #»n inwsnonnon thtrlio n„ „„„i i "V..w"",*•-»«. ring (in 1802) zal op de avond van en ingespannen- studie. De zaak krijgt echter een zeer bijzonder aspect door I tweede pinksterdag n Walzer- e overweging, dat de onvatbaarheid van de mensen afneemt naarmate de kracht der bestrijdingsmiddelen -vermeerdert. De j 'r, .jt i. mensen leven nog aan de ZuidhoUandse binnenwateren, en. hun koeien hebben het er deze keer ook nog levend afgebracht, maar het is volstrekt niet gezegd dat dit een volgende seer opnieuw zo zal zijp. Zo ziet men, dat het gebeurde veel meer ie dan een bron van droefheid voor de vele vaderlandse hengelaars (al wil len wij ook dit aspect niet onderschatten); het is een waarschuwing, dat er grenzen zijn aan het tegengaan met chemische middelen van biologische overlast, die overigens de mensen zelf zich op de hals hebben gehaald. WANNEER hiermee ai les was gezegd, ging het misschien nog wel. Er zijn al lang onderzoekingen gaande om de chemische mid delen door biologische middelen te vervangen, als hulpverlening aan de natuur, die in vrije staat altiid haar eigen evenwicht vermocht te behouden. Sommige van deze middelen zijn al vrij ver ont wikkeld. Doch het is niet enkel plan ten vergif, wat in de binnenwateren terechtkomt. De hele industrie pleegt er haar afvalstoffen in te lozen, wan- neer ze ze althans niet rechtstreek; naar de zee kan afvoeren. En men weet. dat in Westciiropa de industrie zich nog steeds uitbreidt. Zo is er sprake van een voortdurend erger wordende watervervuiling. In tijden van lage waterstand krijgt de machtige Rijn al haast het karakter van een open riool. lal.van vissoorten kunnen er uiet meer in leven. Het belang van het Rijnwater voor Nederland behoeft niet te worden uiteengezet. De zoehvatervonrzienjng van ons land berust er. voor een be langrijk deel op en zal dal nog meer doen in de toekomst. Niet alleen wordt het drinkwater in toenemende mate (in oorsprong) Rijnwater, maar ook de grote reservoirs als het IJselmeer en oyer enige jaren de Zeeuwse meren worden er door gevoed. Er zijn nauwelijks toekomstplannen in Ne derland of ze berusten op de aanwezigheid van Rijnwater van goede kwa liteit. Het betekent, dat aan de huidige vervuiling een einde moet komen. Dat is niet alleen een levensbelang voor Nederland maar ook voor Frank rijk^ en Duitsland, waar zich de belangrijkste bronnen der verontreiniging bevinden, al ontbreken die ook in het eigen land niet- Overigens gnat het niet alleen om het Rijnwater. Wie de Groningse kana- ïen kent, weet dat ook elders in het land het met het zoete water maar j slecht gesteld is. En hoe vervuild niet de vroeger veel bezongen Utrechtse j Vecht! En welk een treurige aanblik bieden niet tal van beken, waardoor j voorheen het helderste water van het hele land stroomde! j VOORSHANDS is deze vorm van verontreiniging veel ernstiger en dreigender dan die, veroorzaakt door kernproeven, waarover zoveel wordt gesproken en geschreven. Wij hopen vurig, dat op korte ter mijn aan deze kernproeven een einde komt; maar de wereld zal pas weer wat rustiger .kunnen ademen, wanneer aan de andere en veel grootscheepser verontreiniging van bodem, water en atmosfeer een einde is gekomen. Want ook de luchtvervuiling is een ernstig punt. Hiervan ten- minste is bekend, dat ze tal van rechtstreekse slachtoffers heeft geëist. Hoeveel slachtoffers 's mensen -moderne onzindelijkheid indirect heeft ge- maakt, valt. niet bij benadering, te schatten. j Er wordt óver deze onzindelijkheid veel geschreven cn er wordt ook wel iets tegen gedaan. Maar dat verandert niets aan het feit, dat er bij lange 1 na niet systematisch en over de hele linie de strijd tegen is aangebonden, j De maatregelen, die worden genomen, zijn dikwijls alleen maar van ineï- den tele aard. Als de Euidhollandse wateren weer zo ongeveer geschikt zijn j voor vissers en zwemmers, zal er-geen. einde zijn gekomen aan het gebruik i van stoffen, die de vissen deden sterven. De vraag, hoeveel waiter nog door de Rijn moet stromen en hoeveel onzuiverheden de fabrieken nog in de! atmosfeer moeten stoten, voor de zelfbescherming hiér en buiten de grenzen I als enigszins voldoende kan geiden, is dan ook bijzonder klemmend. De visvergiftiging is symptomatisch voor wat op het ogenblik gaande is. Er is een grens aan wat aarde, water en lucht kunnen verdragen; en. wie zal .zeggen, hoe dicht Wesieuropa tot deze grens is genaderd! Het is in elk geval de. hoogste tijd, dat ieder zich-bewust wordt, dat het omkomen in de eigen afvalstoffen heslist niet alleen een eigenaardigheid hoeft te zijn van sommige bacteriën. Oók de mensen kunnen het zeer wel zover brengen. traum" van Oscar Straus via de te- levisie de Nederlandse huiskamers binnenkomen. Wet enige wat we hierbij moeten betreuren is, dat het een kennismaking in telerecording zal zijn. .Vele Europese Janden ne men deze operette uit Hamburg in Eurovisie-verband rechtstreeks over. Ons land maakt hierop echter 'n uit zondering. (De zondagavond is na melijk volgens het zendschema toe gevallen aan de NCRV). Laten we ons er over verheugen, dat we de „Walzertraum" nu althans nog „uit blile' zuilen kunnen consumeren in onze van jongstleden vrijdag overge spaarde zendtijd. Op 2 maart 1902 ging „Ein Wal zertraum" in Wenen in première. Deze eerste uitvoering was meteen het begin van een triomftocht over de wereld. De componist ervan, Os car Straus (met één s en geen fa milie van het componisten geslacht "F™.5-v'a. ?e raui" ais Strauss) was toen 32 jaar oud. Tot 1 l,elevi!?!f m de huiskamep gebracht, dat tijdstip had hij zich uitsluitend j iwinVeni?r<f wP°rlf gewijd aan serieuze muziek. Met dit peer Nhèke Telkamp, Jules de Cor- werk achter wist hïi evenals s-ii-nle en Sant Heijermans hun mede- ge^^'aUege^ot^ Kalman en Leliar! j Wjaa *ïifeen6in^ het hart van de Weners te stelen. j S., - Andere dansritmen hebben de wals de Matste het avondprogramma van de ereplaats verdrongen, maar wordt dc eerder opgenomen muziek ten gehore gebracht en maken de acteurs en actrices hierbij synchroon mét het geluid- de vereiste gebaren en mondbewegingen. Het is een systeem waartegen, in dien technisch perfect uitgevoerd, weinig valt in te brengen, maar dat nochtans bij vele fervente opera- en operetteiiefhebbers slechts matig in de smaak valt. Theorieën thans ter zijde Jatende, zijn wij ervan ovérutigd dat „Ein Walzertraum" in deze uitvoering 'n hoogtepunt zal zijn in wat de TV ons tijdens de pinksterdagen te bie den heeft. DE feestelijke slotuitzending van het AVRO-radiospel „Alles op één kaart" op donderdag 28 mei wordt zowel via de radio als de wie in deze TV-uilvoering opnieuw de wals „Da drauszen im duftigen Garten" hoort, zal er nog steeds de onweerstaanbare charme van onder gaan. Zoals alle grote opera-produkties van de Duitse regisseur Kurt Wil helm zullen wij deze zien in het zo genaamde „piay back" systeem. Dit wil zeggen dat bij alle zangrollen dubbel heeft bezet. De zangeressen en zangers dragen slechts hun stem bij. Zij worden niet zichtbaar, daar Wilhelm voor het acterende gedeel te geschoolde toneelspelers en-speel sters gebruikt. Bij de uitvoering In „f'in Wrtlccrtröiun" zuV.en icc j de'actrice Heidi Brühi zien nis] prinses Hélene, die verliefd is op .luitenant Niki. De liefde is ech ter niet wederkerig want, zoals dat in operettes betaamt, de ltd- tenant voelt zich aangetrokken tot Franzi Steingrnber, die leid ster is van een dames-orkest. voort met het toneelstuk Hedda Ga- bler van Ibsen, onder regie van Ton Lensink en met in de hoofdrol Rie Gilhuys. Andere medewerkenden zullen 2ijn Marie en Enny Meunier en Gijsbert Tersteeg. D EZE maand zal het VARA-pro- grarama „Artistieke staalkaart" zijn koperen j,ubileum vieren. Ter ge legenheid hiervan stelt de VARA een prijs beschikbaar van duizend gul den voor de man of vrouw die 2ich bijzondere verdiensten heeft verwor ven bij het tot elkaar brengen van kunst en publick. Hij of zij zal door een jury bestaande uit de heren R, JBlijstra. J Kassies en Arv van Nier- op worden gekozen. In dc uitzending van zaterdag avond 30 mei, de 60Cste Staalkaart, zal het oo" cel van ce jury worden openbaar gemaakt. OP zondagavond 24 mei presen teert de VARA-TV de eerste af levering van een zomerprogramma onder de titel „En passant, mensen cn meningen in 't voorbij gaan". Als produce; treedt, op Pier Tania. Re gisseur is Eimest Kruidhof. Voor muzikale illustraties zorgen het trio Gcr van Leeuwen cn de pianist En- rico Xeckheim.. i Aansluitend op dit programma, dat duurt van 3.00—8.45 is er een „Door snee van Hommeles", waarin stuk ken en brokken van bijzonder ge waardeerde „Hommeles'-uitzehdin- gen worden herhaald in telerecor ding. TV-festival IN navolging van de welige groei en bloei van filmfestivals treft de Zwitserse stad Montreux voorberei dingen voor het eerste „Internatio nale Televisie Festival voor Kunsten en Wetenschappen." Het ligt in de bedoeling dit festival te houden in het voorjaar van 1960 en men hoopt op deelneming zowel uit westelijk als oostelijk Europa, uit Amerika, de Sowjet-Unie en het Nabije Oosten. De organisatoren denken dat het Festival tien dagen zal duren en ho pen dat de Eurovisie aanleiding zal vinden een aantal manifestaties uit te zenden. TOCH IS HU ZEER OP T PAT GEVOEL 16 WEDER JE GEOrELD, BAINESJz'JDS, JUFFROUW, Al WEETJE PAT HUMOE1LUK,- H'J WEL? HEÊFT |f DE BfSLIO J HAAR U GEVRAAGP WAT CLIvE ELLIS CAROL, MOGEN WE ÏÏE PO/AAL Z'JN.- MAAR EEN V'JFHONDERD GULDEN is VOLDOENDE ROL IS WEE!? INDE SFEEk VAN NETOUDE HUiS pgeno men. I ËT IS ALSOF DE TUD HEEFT STILGESTAAN, &AINES N OOK JU BÉNT NIETS veranderd. HEMEL TJE, JA 1 ZAL IN DE WOLKEN Z'JN LIEVELING. IK MOET DE "TEA NAAR LONDEN TERUG... WERKEL'J JUFFROUW MENEgR AXEL ZEGT ANDERS, DAT IK DAG EEN NOG GRO- GEK WORD, /wrtco/w op Motfrons fAPM BORGEN Hf 7 NATUURLIJK! IK £EN ZELF 00K VAN PLAN OM TE 6AAN KIJKEN 1 JA.IKMOCbT AAOR&EN MAAR EEND GAAN KIJKEN 6lNDb fRED OMIT ME. vtRffcLD Heter dat oie oanw zijn ZAAK WILDL KOPEN HEB IK DfEEOi ZO'N 6EV0E Of LR IE O MO lh OH. PR EO, IK BEN ECHT TEX MAL IK MORGEN vrij' DL KAMPlOtNDCLl/B WOROT GEOPtKO t« ut Z0Ü GRAAG ÉÊN HANDJE HtlPtn ANNE. DE eitCTRlC HEBBEN.NET ALLE Lt'DUNGEN IK ORDE GEMAAKT DE KLUKEK 008 KLAAR MORGENKUNNEn WE OPENEN I ERNSTIGE MUZIEK 7.49—8,35 KRO. U-t, RadlofJlharmonlsch Orkest o.l.v. Huge RlgnDld, met aan de piano de Franse pianiste Danlèle Oechenne. Werken van Rimski Korsa- kof en Saint-Saëns, 11.22—12.00 KRO. Manos WlIIemscn laat nieuwe klassieke gramm.platen horen. OPERA 6.207,00 VARA. Nederlandse koren en solisten met fragmenten uit ope ra's. OPERETTE 8,20—9.15 VARA. Solisten en het Pro menade Orkest o.l.v. Benedict SUber- man voeren fragmenten uit uit popu laire operettes. GESPROKEN WOORD 7.40—7.55 VPRO. Dr. NIcoIette Brui ning vertelt over haar recente bezoek aan Israël, 9.15—9.30 VARA, Politieke commen taar van de heer Voskuil. DIVF-R^M 8,35—0,53 KRO. Amusementsprogram ma „Tierelantijnen". 9.30—10.00 VARA. Het radiospel „Het hangt aan de muur en het tikt". 10,3011,00 VARA. Herinneringen aan de film „De Jantjes". Herhaling vati- prog amma „Zestig minuten voor bo ven de zestig" van 9 maart j.i. Televisie NA 't journaal en weeroverzicfet (8.0C) een programma van de AVRO. Dit begint met de Weekendshow (8.20). Hierna een interview met de Ameri kaan George Adamskl, die beweert ge sproken te hebben met bewoners van andere planeten die per vliegende scho tel naar de aarde zonden zijn geko men. De avond wordt besloten met de quiz „Van Je ramilie moet je t heb ben" (9.45). Radio ERNSTIGE MUZIEK 2.303.25 KRO. Het TJtr. Stedelijk Or kest o.l.v. Ferdinand Leitner voert werken uit van Haydn en. Richard Strauss. 3.254.00 KRO, Causerie met muzikale voorbeelden van Willem Andriessen over de Russische componist Alexan der Borodin. 9,05—9.30 KRO. Virgülo Brun en Te resa ZumaglinIPolimeni spelen op viool en piano dc sonate In E gr. van J. S. Bach. 10.3011.00 AVRO. Muzikale Coryfeeën iaat de pianiste Yvonne Loroid horen in werken van Isaac Albenlz. 11.15—11,45 KRO. Het Overijseis Sym fonie Orkest o.l.v. Jan Brussen voert uit het concert voor piano en orkest van Henk Ba dings, OPERA 2.20—3.30 AVRO. „Het eiland van Merlijn of De omgekeerde wereld" een opera-comique van Von GInck. Uitgevoerd (voor het eerst in ons land) door solisten en het Omroep Kamerorkest o.l.v. Maurits van den Berg. 10.1511.00 KRO. Bel Canto program ma op gram.platen. Fragmenten uit opera's van Mozart, Richard Strauss, Puccini, Saint-Saëns en Verdi, LICHTE MUZIEK 1.20—2,00 AVRO. „Even bijdraaien", een gram.platen verzoekprogramma. 3.551,30 AVRO. Optreden van The Skymasters. HOORSPELEN 1.10—1.30 KRO. „De IVadders". 5.30—5,50 VARA. „De helpende hand". 8.40—9.15 AVRO. „De maansteen" Vorfangi de enige oplossing voor correcte dames- en herenkleding. Alléén „HefH-beit" voorVofht bet felljfe omtrun#n von de band v»n rok el pantalon. „HefH-fcaft" li overat verkrijgbaar. In maalkfetfmg-, conlaelle- tjn ook Ioj In fournilurenzaken. (Advenentte f.ftl.J WIN 50 ROLLEN KLENE'S DROP MAAK EEN LEUKE TEKtNlNG met het Klene-monnetie (of geef een aardig idee voor onze tekenaars) en zend deze met één Frujetta wikkel aan Kiene N.V. Amsterdom. Vermeld naam, pdres en leeftijd, f/ke week 20 pri/swinnoors I 9.30—1045 KRO, „Wie gaat er mee naar Engeland varen GESPROKEN WOORD 3.30—3.45 AVRO. vierde cn laatste le zing over het Jodendom in de laat ste twee eeuwen: „Het land Israel in de Joodse levensbeschouwing". DIVERSEN 10.35—11.10 VARA. Laatste uitzending van. het cabaret „De speeldoos". 8.00—9.05 KRO. Vcnl Creator Spiri tus, relals-programma waarbij de luisteraars worden verbonden meb kerken in Utrecht, Wenen, Straats burg, Landen, Mechelen, Berlijn en Venetië. Aan het stut van de uit zending spreekt de Paus zijn zegen uit. 9.3019.00 AVRO. Frans halfuurtje waarin ce>st Catherine Sauvage chan sons zlnf i van Leo Ferré, hierna een reportage van Jan Brusse over een feest op de Mont St. Michel. Televisie ZONDAGOCHTEND om negen uur een extra-uitzending, verzorgd door de kro van de Hoogmis in een kerk te Arnhem (9.00), Hierna (10.55) een rechtstreekse TV- reportage van een kerkdienst in de ka thedraal van Uppsala in Zweden, Ne derlandse commentaar van ds. J. A. van Nieuwcnhuyzen. 's Avonds een programma van de NCRV. Dit begint met een documen taire film yam Walt Dfsney over aller lei soorten honden (8.008.ÏS). Om 8.55 een Pinkstcrprogramma uit de Geertekerk in Utrecht waaraan vele vocale en instrumentale solisten, het NCRV Vocaal Ensemble en het Bach- orkest meewerken. Het geheel o.l.v. Marlnus Voorberg, Uitgevoerd worden werken van J. S. Bach en Hündel. Dit programma is vastgelegd op telerecor ding. De dagsluiting wordt verricht door ds. DIederiks (9.35). ernstige muziek 11.3012.09 VPRO. „Het lied van de levensadem" door Guillaume v. d. Graft en Anton v, d. Horst, uitge voerd door een aantal vrijzinnige kerkkoren en hout- en koperblazers van het Rotterdams Filharmonisch Orkest, het geheel o.I.v. Anton v. d. Horst. I.404.05 NCRV. Uitv. op gram.pla ten vair „De jaargetijden" van Haydnl 7.30—8.00 VARA. Het Hollands Strijk kwartet voert uit het strijkkwartet no- 4 opus 44 in e van Mendelssohn. 8,90—840 NCRV. Uitv. op gram.platen van de cantate no, 174 van J. S. Bach. II.2512.00 NCRV. Opnamen van het Concertgebouw Orkest o.l.v. Bernard Haitink- Uitgevoerd worden twee werken van Strawinski. FOLKLORE 5.90—5.30 VaRA. Volksdansen bij mu ziek van het orkest oJ.v. Gerrlt Brandjes. 7,90—7.20 VARA. Amalla Kodrlgues zingt Portugese volksliederen. 10.40—11.00 VARA. De alt Nan Merrl- man zingt Engelse, Schotse en Ierse volksliedjes. JAZZ 1.151.40 VARA. Opnamen van het op treden van Louis Armstrong op ?febr, ln het Amsterdamse Concertgebouw. LICHTE MUZIEK 12.09—12.30 VARA, Zuid Amerikaanse muziek door Malando en zijn orkest, 4.001,45 VARA. Dansmuziek door de Ramblers en:het Ballroomorkest van Jan Cordnwener. 8.35—9.0« VARA. „RefreinfostijA". 8,309.40 NCRV. Programma van ont- spanningsmuziek waaraan meewerken het Metropol e Orkest, het meisjeskoor Sweet Sixteen, het Promenade Orkest, het ensemble Casse Mqsette en Harold Shamrock's blaasorkest. GESPROKEN VOORD 6.50—7,00 VARA. Lezing over Open baar Kunstbezit. 10.00—1045 NCRV. Politieke commen taar van prof. Diepenhorst. DIVERSEN 8.05—8.35 VARA. Laatste radlo-uitzen- dtug van „Artiestencafé". 9.00—9.30 VARA. - Laatste maandag- avond-magazine „Marimba" van dit seizoen. T elevisie PRODUCT OM vijf uur 's middags Jeugdptogramma van waarin samenzang wordt beoefend en een nieuwe aflevering is opgenomen van „De avonturen van Joekie". 's Avonds om acht uur vangt de uit voering aan van de operette „Ein Wal- zertraum" van Oscar Straus; een tele recording van de presentatie van deze operette op Eerste Pinksterdag door de Duitse televisie onder regie van Kurt Wilhelm. Om omstreeks half elf het sportjournaal. Aan een kar at ik een haring Toen ik de eerste hap genimen had, vroeg de koopman gespannen- Hoe is-ie van zoutte „Goed", zei ik. Eigenlijk had ik er geen omlijnd oordeel over, maar ik behoor nu een. maai tot de naturen, die bij de kan" per, na de vraag: „mes goed me neer?" het ook niet in hun hoof A krijgen „neen" t-5 zeggen. De haringman glimlachte gestreeld De buik van een visje openend sprak hij, met de cadans van rie ongerem. de verteller: ,Jk had hier net een meneer. Eer man. Hij staat daar, waar u staat En hij vraagt een haringGoed, ik «eef die meneer haring. Die man. Hij neemt een hap. En wat denkt u dat. ie zegt? „Geen idéé", zei ik. „Hij zegt die bering is te zout" veruolgde de koopman, „Wou maalt ik met zo iemand korte metten. Ik zeg meteen, meneer, hier is een ande re hnrino. Gratis. Voor niks. Wou die andere was goed, zei hij. Goed «cm zoutte. Aan die meneer heb ik das niks verdiend. Aan die man. Maar toch doe ik 't liever. Want o meneer- tje, het is zo'n breekbare bisnfs, ha. ringen „Geef er nog maar een", zei ik. Hij legde 'm voor me neer. „Weet u wat het is?" sprak h(j', „4^ t'. nou hier aan de kar komt en u zal wat veel mensen doen, vijf, zes ha ringen etenTer plaatse, öedoel ik Goed, dan mag daar een haring tus sen doorlopen en die is voor de goeie verstaander een tikje aan de zoute kant. Dat is mogelijk. Daar -kan niemand voor wezen. Wat dat betreft zijn haringen individuen. Neem dat maar rustig aan van een vakmc Ik sta dertig jaar met hart en ziel in de haring, maar ik kan er nog geen peil op trekken. Maar goed, u eet er vijf, u eet er zes en de ene zoute ertussen in, die proeft u niet speciaal. Die vaart met de andere ak het ware onder één vlag. Maar opge past. Nou zal ik u eens iets vertel- len." Hij hief bezwerend zijn vet mesje. „Geef me er nog maar een", zei ik. Want ik hing aan zijn lippen en kreeg de indruk dat ik voorlopig nog wel even zou moeten blijven hangen, „Nou zult u bij mij één haring ko pen", sprak hij, „Eén. En die nuttigt U niet hier, aan rie karNee, die iaat u amballeren en die neemt u mee. Naar huis. Goed, u komt thv,is, U uer/rzst u wat. XJ neemt plaats. En u gaat die haring op-e-ten. En nu komt het. Gesteld, datu toevallig een haring hebt getroffen, die een beetje zwaar van zoutte is: Dat kan ik nie( ruiken. Je ként een haring wel inzijfi kop maar niet in zijn krop. Maar u zit thuis met die ene haring en u hebt 'm op en u denkt: die koopman ga ik niet meer, want die koopman z'n haringen zijn te zout". Dat denkt u. En ik ben u kwijt als klant. Nou zult u een be minnelijk, mens wezen, dus u praat er niet 0ver. Maar je hebt mensen, me neer, die gaan dat overal rondbazui nen, Aan vrienden. Aan kennissen. Aan buren, Toe maar. Maak Kees maar stuk. Want zoiets ettert lang door, meneer, in de haringbisnis. Dot dc mensen je mijden, gewoon omdat ze denken dat je te zout bent IJc legde mijn geld op het bordje. „Ach meneer, de mensenzei hij, „De mensen kunnen zo harteloos sarren. Na jaren komen ze dan toch nog eens een keertje bij je terug en weet je wat ze dan vragen?" „Nee", zei ik. Bitter sprak hij: „Dan vragen ze en, koopman, zijn ze nog altijd zo zout?" KRONKEL (Advertentie LM.) Bloesemooom lentedroom zonnedag meisjeslach frisse geest lente feest vrolijkheid Amstel-tM AMSTEL „Je ziet zo bleek. Voel je je niet goed?" „O ja mama, ik mankeer niets. Pa pa, mag ik u iets vragen?" „Hè? Ja zeker, kindje, ik ben ge heel oor." >-„Het is een juridische vraag," zei Catherine. Haar angst was verdwenen. Haar stem klonk vast en heider. „Is het waar dat u, nu ik een en .twin tig ben, niet langer wettelijk aan sprakelijk voor mij bent?" „In feite is dat waar. Wat een houden. Ik zal jullie zeggen wat die vreemde vraagt" «oor CEÏALD SULLTTT Oom Tom glimlachte vaag. hond bezit," zei oom Druid edelmoe dig, „en dan zullen jullie verbaasd N Sp<?RT^\AKKCR5 AARZELEN NIET CM. HUN OPINIES TEN BESTE TH GEVEN ICK BEHOORT" OPEENS j 3T DEJ DUR£ 30NG£N$, Die PER. eigen NAAR de j VOETBALTRAINING KOMgN uw &AAJ6 /ie*rs&e UterlKRU/EXS.-jf /k DU/Zf Nf£TLANG£R, reKyxeN.' EEN A/ACffr- AERR/EOPMSIEN. PORTIER D/A/GSY SPSPAAN TOCH /v/er f P DE PARXEERPLAA.T5 5TAAT /HET BRO/VtCRS SCOOTER.S AUTO'S VAN DIVERSE probeerde me een uitspraak van St. zijn. Die hond bezit wijsheid, be: Barnardus te herinneren. Maar ik grip, gevoel. Breng ze binnen Jack. kan er niet opkomen. Ik. word oud." zeg ik. En wat doet hij?" „De tijd vliegt,' zei oom Druid. Hij brengt ze binnen," veronder- „We worden allemaal ouder, zelfs de steIde Edward. jongste onder ons. Dag na dag, week na week, jaar na jaar. Je neef Barna bas, Sara. Hij is ook ouder gewor den. Tegen de veertig, zegt zijn moe der; „Nee maar, stel je voor!" zei Julia vol sympathie. „En of," verklaarde oom Druid. „hij brengt ze binnen. Breng ze naar binnen, Jack, zeg ik, maar kalm aan. 't Zijn ook schepsels zoals jij en ik, Jack, zoals wij allemaal. En wat doet hij?" Hij zweeg even om het dramatische effect te verhogen en zei ,jJa Julia lieve kind. Je neef Bar- t0€n< grote ogen opzettend: „Hij nabas. En het lijkt gisteren, dat hu brengt ze naar binnen. Hij blaft eens zijn eerste tand kreeg. Hij bijt even. Maar alles oven voor- „Ja ja, zei meneer Peacock, „er 2jchiig ais een kindermeisje." is heel wat ivater onder de bruggen gestroomd, sindsdien, hè, Druid?'' „Een heel schrander dier, zei me- „Ut word niet ouder," zei Will neer Peacock. „Een voorrecht het Clavbrook. „en ik ben liet ook niet eens te mogen ontmoeten. Kom, Tom. van plan. ik heb me nog nooit beter gevoeld. En jij, Jack?" „Ook zo," zei Jack, druk kauwend. „Goed voer, gezond leven. Hard wer ken. Slapen als een roos." ,,'t Zweeft mij op de tong," zei oom Tom. „Het staat in De Baptismo. Ge knipt voor deze gelegenheid- Kan jij me misschien helpen, Linton? Ik be doel St. Eernardus van Clairvaux." ,Nee. helaas niet," zei Edward. „De „En dat ik, van nu af, kan doen wat ik wil?" „Je blijft toch je vaders dochter, liefje," zei mevrouw Peacock. „Ja mama. Dat weet ik wel. Ik be doel dat hij mij niet in mijn kamer zou kunnen opsluiten, wettig dan, als ik hem ongehoorzaam zou zijn, zoals ouderwetse vaders vroeger de den. Dat is zo, hè papa?" „Zo ongeveer, Kitty, zo ongeveer. En daaruit vloeit dan ook voort, dat ik, door je hoge ouderdom, ontsla gen ben van de plicht je te voeden èn te huisvesten. Als je er belang in stelt zal ik er het advies van een advocaat over inwinnen. Maar ik zeg je bij deze, om je gerust te stellen, dat ik niet van plan ben van mijn wettige rechten gebruik te maken, wat zi ook mogen zijn. Je zusters zijn, zoals je ziet, nog bij ons, hoe wel ze alle twee meerderjarig zyn. Wees dus maar niet ongerust, lieve kind. Je hoeft niet bang te zijn dat ik drink eens uit. Of ik ga nog denken dat je door Cambridge bedorven bent.". „Ik geloof het best,_ Edmund," zei je van honger zal laten omkomen/] oom Druid, „we begrijpen elkaar, jij „En u zult mij ook niet opsluiten? en ik." „En je ook niet opsluiten, liefje. Ik „Zeer gevleid," zei Edmund, die de geloof dat ik dat veilig beloven kan. wijnfles boven zijn glas hield. „Laat „Zou bet als „bedreiging en mis- ik je nog eens inschenken, beste ke rel. Dat maakt je tong los." „En trouw dat die hond is, en om enige St Bernard die ik ken heeft zo te zeggen, geen enkele vlo. Je vier poten." kunt heel wat leren van zijns gelij- „Een goede hond," zei oom Druid, ken." ,is de beste vriend van de mens. Be- Hij ledigde zijn weer volle glas, halve zijn moeder, natuurlijk. Bebal- knikte tegen het gezelschap en ver- ie praatjes.. zei mevrouw Pea- ve zijn moeder. AI lang dood. de bra- viel in een stilzwijgen met het gevoel cock, opstaand, vc ziel. Neem nou mijn oude her- van een goed vervulde plicht. Alle mannen, behalve oom Tom, dershond. We noemen hem Jack. Toen de maaltijd op zijn eind be- schoven hun stoelen achteruit. Niets beledigends mee bedoeld, me- gon té lopen, werd Catherine hoe lan- „Nog even, mama," Catherine stond neer Claybrook, dat begrijpt u wel? ger hoe onrustiger. Nu was het ogen- ook op- „Ik moet u iets vertellen. Ik heb hem al jaren en zijn moer blik gekomen. Zij raapte al haar aan papa en aan u. En aan oom daan-oor. Dat is geen grof woord, moed tezamen. Tomenaan iedereen." Emily. Het betekent zijn moeder, „Is er iets. Catherine?" van grove woorden heb ik nooit ge- „Nee mama, niets." handeling" worden beschouwd, papa? Of als onrechtmatige vrijheidsbero ving?" „Dat zou ik ook eens na moeten kijken. Ik kan mij op het ogenblik geen precedent herinneren." „Als. jullie klaar bent met die mal- Wordt vervolgd*

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1959 | | pagina 1