.Genève zwoegt naar topconferentie voort CAROL DAY naar te luisteren als naar een gedicht fieeHhfadwwpdemoHa feLJVf l^fv GODWIN FEESTEEN STEMMENSPEL Balans van drie TV ^avonden .Groene Draeck" in Zeeuwse wateren V aaavond fNRUIL-ACTIE 5 7t°,l0.-ofl5.- t Gemiste service Afscheid van twee program ma's DE DOCHTERS VAN MEVROUW PEACOCK Puilen-rijm Da's goed werk: w&ardemerk 12 ervan prachtig, man! Pul verdiend proost m'n vriend Amstel brouwt louter goud! •péV\ew' incic^ sfltoller eevetts- AMSTEL I... WEER GEEN ANTWOORD.' VOLKOMEN DOEL- 1 Iloos.-ik ZAL WEM morgenochtend VROEGJ BELLEN.- WE HADDEN TOCH VOOpg ntön3W*WANAV0N0 AFGESPROKEN P. J EEN BRIEF] VAN cuvsLJ VRfcAfcN MAAR I-RtÜ»^ IK HEB ttN-PAAR NIEUWE-RÊCEPTEN BEDACHT tn iKGELOOf* PAT ZE PRIMA ZUH UITGEVALLEN 1 /NDA/Y/vyï h/ncnhoqm HOI ZULLÊN W MOtfiKjOU V£R- W£ HET TfLltN HOC JtHEJStl AANPAKKEN, Ij MOET /MAKEN31 DAT pANNy? weErxzeifHtr&Ebri htm rt? y\ Al} J£ Mijn NAAM er KflSmi MAAR BUI PEN LAAT» j HA. SPROETJE* Dfi'.) AARDIG VAN JE DAT JE GtKO- MEN BENT',. ÓAlttD KLAAR VOOR oe plechtige OPENING Dir D-.DE 6ROTt DAG Anne1. BEN jt KLAAR jqPRA1 NtR TOM LAW DOW NEEMT PUP ILLEN GEDUCHT ÖNDERHAN DEN HY 8ESTEDDT VEEL MNDACHT/ViN BAL- CQHTROLg EN LiCrvVwnSBEHEEKSiNg^ £>E TECHN(EK MWHET &êmii>£!^ Sfi£l OHD£R£>eW/feH£EFr, J V fs fAJSTAA ropKAANSS WiïFT*-i\ ju TAfCriEKzyv voice <t 1 W*\g AANDACHT 7E E DAT BRENGEN WV OOK !M TOE PASSING BY HET "A FSTOPPGN-. VAN EEN ST'/F- gehouden voer 5PRINGT DE BAL TERUG. VOOR'N weeeei/eNDe VOET BLVFT W LIGGEN r .../MAAR X™8» ■DlEZEt-FpE BAL TEGEN HET NET.REMT 5KELAF ENUGTSTil, CAROL /S TE HUG /N HAAS PLATTE lOHP£N.\ IK MOET CLIVg ÓP. S. bellen J- hu zal in DE WOLKEN Z'JN MET DIE CHEQUE VAN j Dinsdag 19 mei 1959 A ndré Kuyten is geboren op 6 september 2937. Hij is van een Neder- z± landse vader en een Spaanse moeder. Deze duidelijk, herkenbaar Iki! Sptianse afkomst heeft hem naw Spanje („een heerlijk land") doen rei- san. Het moet voor hem een soort bedevaart zijn geweest, waarop hij de ac/tifaeryen heeft gezien, die door een voorvader van moederszijde zijn gemaakt. En zelf is h\j ook een begaafd tekenaar; met zoals een vroe gere teraar nart hem aan de Amsterdamse Kunstnijverheidsschool mij vertelde een neiging tot het virtuoze. Binnenkort moet hij in dienst. Maar zijn dienstplicht interrumpeert geen vorming tot tekenaar ot schiL- der. Van dat vak heeft Kuyten, nu reeds, afscheid genomen, „Voorgoed? Als ik denk aan Lu- cebert, kan ik me voorstellen dat je in de toekomst zowel zult tekenen als schrijven en misschien zelfs foto graferen." „Neen, ik weet heel zeker dat ik nooit meer zal tekenen. Ik wil alleen nog maar schrijven." A ls. schrijver kennen de radio luisteraars hem trouwens reeds. Vrijdags-onüt de vierde mei, zond de VARA een spel van hem uit. Hij schreef het hoorspel „De laatste", waarin onder meer met de stem van Han Bents van den Berg dé sfeer werd opgeroepen van mannen die voor een verzetsdaad tegen de be zetter van hun land het doodvonnis afwachten. Juist op die avond vóór de her denking van onze bevrijding heeft dat spel op mij een diepe indruk ge maakt. Een indruk die gemengd was toet verbazing omdat de schrijver ervan nog pas zeven jaar oud was toen onze oorlog eindigde. Vanavond als onderdeel van de AVRO-radiojéugddag wordt er •weer een hoorspel van hem uitge zonden („Het feest", JÖ.30—11.00), het tweede dus binnen een maand. Dit kan bevestigen dat het hem, hoewel hij '-an zichzelf zegt lui te zijn, met schrijven ernst is, dat hy ideeën heeft en dat hij door deze eigen- ANDRcKUYTEN een mulo. Na de lagere school is hij naar een rocJamevakschool gegaan en vandaar naar de kunstnijverheids, schoot Schrijven is voor hem iets doen wat w.e,„M_ hij niet laten kan. En hij geeft er schappen belooft een aanwinst te zijn Z1C^ aan »ver ais aan een niet te voor het kleine aantal Nederlandse stuiten natuurkracht Gedichten, kor- suteurs, dat oorspronkelijke hoor. ilG verhalen, hoorspelen („Er ligt er «pelen schrijft. i Hij herkent dan waar het effect hem parten heeft gespeeld en kan daar in tegenoverzichzelf en ande ren eerlijk zijn als misschien alleen een veelbelovende 21-jarige dat kan. Juist omdat hij (nog) onbekommerd is. - Over het stemmen spel van van avond, „Het feest", is Kuyten zelf beter te spreken -dan over „De laatste". Hij heeft hierin de impres sie willen geven van het gevoelsle ven van een 20-jarige jongeman op een feest, Tien stemmen werken er aan mee, voor het grootste deel van dilettanten. Het speelt zich af tegen de muzikale achtergrond van moder ne jazz door de vibrafonisi Milt Jackson. En zoals diens muziek Jijkt opgebouwd uit gepointilleerde klan ken, zo tracht Kuyten zijn impressie over te dragen via op zichzelf staan de taaiimpressies. „Je zult er naar moeten luisteren als naar een ge dicht." Op voorhand waag ik de veron derstelling, dat het goed of siecht de moeite van dat half uur luis teren waard zal zijn. W. Jnn. U EN terugblik op drie avonden te- ievisie, moge beperkt bJijvcn tot enkele kanttekeningen. Om by het begin r.e beginnen: de weekendshow. waarin we ons het best hebben vermaakt bij het optre den van Boo Bouma en Johnny Kraaykamp Jammer dat Kraaykamp zijn fraaie rentree als schot liet vol gen door een tweede optreden waar in hij te vaak verviel in cliché matige conference-grapjes. In de Utrechters Van der Mark en Storm en do beide zonen van de Am sterdamse hoogleraar prof. G. van den Bergh trof Mies Bouwman de beste teams die zij ?ich kon wensen voor de laatste editie van haar quiz „Van je familie moet .ie 't hebben." De vliegende schotcis zaten deze zaterdagavond klemvast tussen deze nvee prugrnmma-ondci delen. We hoorden dat d? heer Adaniski in het zweetkamertje, waarvan vooral de heer Vinken mg dc sporen droeg, aan deze toevertrouwde dat hij op zijn rets naar de maan. aan de achterzijde van dit hemellichaam onder moer een kiein dier, dat op een handje leek. een weg had zien oversteken. Het is voor de av'obcziZters lid 4 I le hopen, dot dit ,.aufo;;ersi*«" iri de mode komt. Het oude beestje f j»-ip nnncpscfn TY1PT Oö de foto..een manen ran tmbv- I J-PIIU pililOCSSbU U1CL op de foto, een wagen van onbe kend merk va*! vóór de oorlog, i torst jhGtfr liefst 46 vrolijk hij- kende Italiaanse knapen. En zoals S •ft ziet: het oudje dóét riet nog l best.' 4 HF.T Central Park in New €+00? York is in de woestijn van a huizen, een werkelijke ver- fffftM/S/fijn ademing. al is de aanleg naar mijn smaak een tikje Ic gewild romantisch, In dat Cen- - tral Park heb ik de vreemdste din- "ciPc?;._sa"re, *jaDj°^aarE d^nstcti gen gezien, <?n ik mag zeggen, dat ?e 1 ^.0or lanen, ik als journalist, die door het Jot luisterden naar jazz. Ze hoer over de hele wereld werd gejaagd, oen de vogels met; de enige vogels toch wel iets gewend ben. in keel New York, die ie kunt. ho- Op een zondagmorgen ging ik in re"- zMn de vogels in Central Park. dat Central Park een kuiertje ma- xk hoor dat er tegenwoordig op ken. Mijn belangstelling werd ge- zondagmorgen in het Central Park wekt door wandelaars, die met een ^oic wandelaars zijn met kleine koffertje in de hand. zich in een draagbare televisie-ontvangertjes. Zij soort trance als slaapwandelaars wandelen en kijken tegelijkertijd, door het landschap bewogen. Bij na- v erledcn week echter heeft het dere beschouwing bleken de kof- Central Park de nieuwste sensatie forties draagbare radiotoestelletjes beleefd, -n het park is een flinke te zijn. De arme mensen hadden vijver. Daarop kunnen geliefden een klein telefoontje in elk van 's avonds in een_ gehuurd bootje hun oorschelpen. Terwijl ze van de ronddrijven en ondcrwyl naar radio natuur genoten, volgdenze de ra- luisteren en televisie kijken. Da dioprogramma's. De gehypnotiseer- stakkers. New York is de eenzaam den die ik had gezien, waren de ste stad van de wereld. Eenzamer lijders, die aan het nieuws verslaafd yan de Sahara, want daar komt waren. Zij wilden geen tijding van" tenminste nog eens af en toe een welke aard ook, missen. Ik ging nu kameel naar je kijken. Maar da aandachtiger mijn omgeving waar- Jeugd zal romantiek blijven zoeken, c-veral en altijd, en ook zal de (Van onze correspondent) VLISSINGEN. De prinsessen Beatrix, Irene en Margriet hébben tijdens de pinksterdagen met het jacht de „Groene Draeck" in Zee land rondgekoerst. De „Groene Draeck" liep zondagavond omstreeks acht uur de haven van BurghsJuis binnen. De prinsessen hadden aan l boord de nacht doorgebracht. Tij- dens de tocht van tweede pinkster dag werd rond het middaguur af gemeerd aan de aanlegsteiger bij Radio-werk, hoor- enstommen- spelen stellen eigen eisen aan de auteur. Er zijn lijvige boeken over géschreven (vooral in het Duits) en iedere radio-regisseur zal graag wil len bevestigen hoe moeilijk het is een goed hoorspel in handen te krij gen. En nu dient zich hier op zijn on verwachtst 'een jongeman aan, die als een natuurtalent dit medium kan en wil dienen. Tc merkwaardiger omdat hij zonder voorbehoud" zegt nooit naar hoorspelen te hebben geluisterd én zijn onmiskenbaar literaire ga ven de ondergrond missen van een nog een van me bij de AVRO. dat in oktober zal worden Uitgevoerd en ik heb er nog twee klaar, die ik met een vriend samen heb geschreven."), een toneelstuk („Ik heb tijdens de tekstlezingen voor „De laatste" veel met Han Bentz van den Berg hier over gepraat en hij wil het van me lezen als het klaar is.") „Als ik schrijf beu ik bezig als 'n idioot. Dan kan ik drie of vier da gen ononderbroken en geconcen treerd doorwerken". En als het dan klaar isï Dan helpt hem wat een tekenleraar over zijn tekenen zei: „Je hebt talent, maar hel wordt belaagd door een zintuig, dat je ingeeft hoe je dat moet han- Radio gymnasiast, een b.b.s. of zelfs maar 1 teren om succes te hebben.' (Advertentie 1,M.) g Nog slechts 23 mei Grcmdioz» gg Uw oude gg fototoestel Is 'gg waard. gg Inlichtingen bij uw fotohandelaar gg[ \tr u feestdag was. waarop iedereen «?rm» We verbaasden ons. meer nog dan Uit u-cki. Ecu weerovevzichi op deze over deze mededehng. over het feit dag zou ecu klemc moeite en een dat als vragersteller een „gelovige vorm van dienstbetoon jn geweest «an schotels optrad. Dr. De Jager waarmee do NTS honderdduizor.den van de utredi«se Sterrenwacht (.nog ven groot plezier had gedann. nooit iets gezien dat aan een vIjc- y y var DON gende schotel doet denken"/ kon. j vrezen we. met alle gevaren die dc l ongeremde benadering van dit vraag stuk opriep, ongedaan maken. Het kerkconcert uit de Utrechtse Geertekerk op de avond van Eerste Pinksterdag heeft ons' opnieuw met de vraag geconfronteerd of derge lijke concerten zich lenen voor TV. Of het kwam door de beperkte mo gelijkheden die deze kerk. de came ra's biedt voor bewegingen of door de wat starre en formeel op de mu ziek aansluitende beeldkeuze weten we niet. Het resultaat kan ons cch-T ter siechts matig bekoren. „Ein Walzertraum" op Pinkster- maandag werd ondanks onze hoog gespannen verwachtingen een heel prettig kijkfeest. Heiaas een feest in telerecording. W. Jnn. IK denk dat ik niet de enige be zitter van. cen TV-toeslel ben, die hél heeft betreurd, dat de program ma-heren in Bussum zich zo slipt aan hel schema hebben gehouden, dat er in dn mtznndiris fan zondog:ae S'11'2™ M Veere- Ongeveer an- avond geen wcersoverzicht op konóerhalf uur heeft de „Groene o verse hielen. Draeek" daar gelegen. Prinses Bea- Indien er bij het tegenwoordige tri bU>ef d De Drinsessen prograrama-schema m het aigemeen i™. maaSan^SSS wee,",DV<!rtcht door „ie,hand6heritend. een" waide- wordt gegeven had men cloze keer<4nor hei- «siadie Hèr Veerw ao- nmrisf 1 1 on*lloud duurde ongeveer driekwar. 2S25 ?lgi 11 eroliZ{3 g?e tier. Daarna zette men koers naar geen gewone werkcag, maar een j y/emeiöinge, waar de prinsessen te- ERKSTTGE. MUZIEK 9.45—10.30 AVRO. Concert door het Nationaal Jeugdorkest o.Lv. Nico Her mans. Uitgevoerd worden werken van Gliuka, Hendrik Andricssen, lionpg- ger on Handpl. 10.20—10.45 KRO. Orgelconcert, door Kduard Miillor, werken van H.ïndel. 11.1312.0ö KRO, Het Omroeporkest oJ,v. .Manrits v. d. Berg mei de mez zo-sopraan Cora Caune 9ïeyet in wer ken van 51 Liliand, Kcleman c» Frld. LICHTE MUZIEK 7.35—8.30 KRO. Lichte gram.platen. 8.05—fl.OO AVRO: ..Fantafest", cen show van jonge artiesten. GESPROKEN WOORD s.3(i7.1)0 RVU. Eerste lezing van prof. Peurseu over „»e weg der fito gen vijf uur in gereedstaande hof- auto's stapten met bestemming i Soestdijk, jeugd de stille hoekjes en elkaar beminnen. Op die vijver in New York nu, dreven verleden week een paar jongelui, toen ze plotseling werden geënterd... ja geënterd, door de bemanning van een ander huikje. De zeerovers sprongen over, en eis ten: je geld of je leven. Ze kregen het geld, en de. geën- terden mochten dus hun leven be- hcuden. Sindsdien is. de zeeroverij midden in de stad een geliefde vorm van vrijetijdsbesteding geworden. De politie gaat nu met snelle boten cn zoeklichten de veiligheid verze keren. Hetgeen betekent, dat de laatste stille plek in New York" su biet is verdwenen. Wat blüft er voor de jeugd van de grootste stad ter wereld over? Liefde in de bioscopen, liefde op de achterbank van vaders geleende Cadillac, en verder de valse schijn van de liefde op het witte doek en het beeldscherm, ^begeleid door da krolse geluiden van crooners en kwel er s. En onze beschaving gaat verder, steeds verder, er is geen kruid te gen gewassen. TWKE veertiendaagse VARA-pro- gramma's zijn gisteravond (voor lopig) uit de ether verdwenen. Het „Artiestencafé" van Simon Carmig- gelt gaat in oktober weer open, maar dan als televisie-programma. In de laatste radio-uitzending van gisteravond zong kelner Donald Jones die inmiddels naar Amerika is teruggekeerd voor de zomermaan den een prachtige blues en Tiet' Wim lbo uifc het archief opgediepte acht «ur het Journaal en wecr- fragmenten horen van alle gasten \y ovcrzlcl,t. Aansluitend het filmpro- riie onit nndpr riin lpidinv In dil 1 fframma' Hj"m wordt vertoond JLJc A.°naez- Z!J]1 --11 de Italiaanse film „Boct: cm vrienden". aangename radio-etablissement zijn Geschikt voor alle leeftijden, opgetreden. Een uur later presenteerde Gabri j de Wagt de laatste aflevering in dit baar" kan zijn zo is Marimba in de sof in van twijfel 9.25—3.35 KRO. „Aan de pooricn van d._ spreekt, prof. van Mvlsen over „Kern energie en wereldticeJd". IIOOKSPfeLKN 1(1.3(1—11.0(1 AVRO. „Het feest" ,een stt-nimen.spel van André Kuj-ten. DIVERSEN* 6.40—7.00 AVRO. „20.000 jonge men sen" een programma over het werk van de jeuprtomroep Mtnjon. 7.05—8.00 avro. Het Radiospel „Al les op één kaart". 90.09.20 A VU O. „Proefwerk", cen klankbeeld over het onderwijs. 11.40—-ï2.oo AVRO, „Indigo'.' een pro gramma van moderne muziek en ly riek. GENÈVE. De conferentie van Geneve begint nu omtrekken te ver tonen cn een van de duidelijkste ken merken daarvan is: gespletenheid. Niet alleen tussen de partijen maar ook in de techniek van hel onder handelen. Er Is het gedeelte van de Officiële bijeenkomsten die geheim Televisie seizoen van. zijn radio-magazine Marimba",, een programma, dat wij al eerder in deze rubriek hogelijk geprezen hebben om zijn militante toon, zijn uitstekende teksten, .zijn actualiteit en zijn oorspronkelijke ideeën. Zoals een krant goed „lees- hoogste mate „aanhoorbaar". De uit zending van gisteravond, dat een onthullend interview bevatte met een volgelinge van de heelalprofeet Adamski, bewees dat opnieuw. Een programma om.naar uit te zien in het najaar. B. v. R. zekerheid". j zijn maar waarvan het geheim daar- de lezingenreeks na prompt op dc persconferenties aan dc journalisten wurdt meege deeld; cn er is een onofficieel, on- tlershands gedeelte, tussen, vriend en vijand of tussen vrienden onderling die dan niet altijd ai te vriendschap pelijk zyu en waarvan het geheim alleen maar uitlekt droppelsgewyze. Men kan nu wel vaststellen, dat men op algemene resultaten voor de ontspanning in Europa niet moet re kenen. Dit verhindert echter weer niet, dat deze conferentie juist om hetgeen er op de zelfkant van ge beurt de moeite waard kan blijken door de geruststelling welke zij de kortgeleden door Chroesjtsjews ulti matum over Berlijn opgeschrikte wereld brengen kan. Daarvoor zijn er vooruitzichten. Men is buiten dp conferentiezaal van beide kanten ijverig op zoek naar een tijdelijke oplossing. Ook is er nog de kan3 dat deze conferentie een akkoord over het staken van de proeven met kern wapens zal bevorderen. Dat is bij elkaar op zich zelf al niet onbelang rijk. Men zou er ook nog op kunnen wijzen dat deze conferentie niet is opgezet voor het bereiken van grote resultaten, maar slechts ter voorbe reiding van het grootse tafereel van de topconferentie, waarvoor vooral Chroesjlsjew zich het maken van grote gebaren voorbehoudt. Dit ech ter is cen schrale troost. Het wordt hier al wel duidelijk genoeg wat nog niet kan. Herter heeft, zoals men weet, de Russen alvast gewaar schuwd, dat president Eisenhower -door- Dr. M. v. Blankenstein kenbaar, dat de. Westerse deelnemers rekening houden met bet verlangen van Chroesjtsjew naar die topcon ferentie, ja erop speculeren. Zij on derzoeken nu welke entreeprijs Chroesjtsjew betalen wil om zijn be geerde doel te bereiken. Op de officiële conf eren lie komt men niet vooruit tenzij in het de monstreren van onverzoenlijke te genstellingen. Gromyko heeft giste ren bij de uiteenzetting van het oude niet eens opgekookte Hussische plan weer een zeer agressieve rede ge houden vol beschuldigingen togen het Westen in de oude trant, zij het niet met de wildheid van toon van een Wïsjinski. De Oostduitsers, spra ken met vreugde in dezelfde trant. Zij moesten wel omdat het bestaan van hun communistisch standje erop berust. Gromyko zag echter toch ten- punten over en weer nog bieden, en het polsen gaat dan daarover voor namelijk nog achter de schermen. Zo biedt dan de officiële conferen tie enkel een homerisch tafereel j waarin even weinig schot zit als in. de strijd om Troje. Gisteren hield Herier een rede die in loon en opzet typisch verschillend was van de wel- sprekendheid van Duiles maar die in strakheid niet onderdeed voor dia I van zijn voorganger. Hij sprak na- i mens het Westen, Dit had met een enkel Duitsland oorlog 'gevoerd en i wilde nu niet niet twee verschillende j Duitsianden vrede sluiten. Heel uit drukkelijk verklaarde bij, dat van eën erkenning van Oost-Duitsland geen sprake zou kunnen zijn. Bren- tano heeft zich buiten de conferentie, bereid verklaard met Oost-Duitsland besprekingen aan te knopen, echter op de wijze die in het Westerse voor stel uitgewerkt is. De schijnbare te genstelling in deze twee verklaringen ligt echter anders dan ze lijkt. Von Brentano was vrijblijvend tegemoet komend omdat het plan niet wordt uitgevoerd en op zijn minst de An gelsaksen onder de westersen. zijn bereid zoals Amerika reeds veel slotte nog enige lichtpunten in het Westerse plan die hij, op zijn beurt vroeger had verklaard] Öostduïtsers weer in het spoor van Chroesjtsjew. j ajs agenten der Russen te aanvaar de moeite waard vond eruit te lich- jen voor de controle op de toegangs ten en te onderzoeken. Zij betreffen een beveiligingsakkoord en een uit dunning van troepen in Midden- Europa en wat verder daarmee kan samenhangen. Hij zal daarover nog wel meer weten uit de vertrouwe lijke gesprekken dan uit het voorstel zelf. Uit dergelijke dingen en ook uit regelingen ta.v. Berlijn moeten de draden gesponnen worden waarmee de topconferentie kan worden bin nengehaald. wegen tot West-Eerlijn. In de, stille helft van de conferen tie spant net nog wel eens tussen Angelsaksen tegenover Fransen en Duitsers die steeds nog vrezen dat de Amerikanen onder Britse invloed te toegevend zijn. Maar gisteren was daartoe geen aanleiding. Zelfs Aden auer had tevreden kunnen zijn met de lijn van Herters rede. Men confereert onverdroten ver der. in de hoop dat de berg van da conferentie een muis of een nest van Dit is reeds duidelijk: van het befaamde eenheidsplan van het Wes- j muizen zal baren die het leven ver ten waarvan de onderdeten zo kun-j der kunnen dragen naar de topcon- .stig met elkaar vervlochten waren i f eren tie. En intussen schijnen zelfs niet naar de topconferentie komt als komt niets terecht. Beide partijen de Russen de Polen en de Tsjechen Genève door zijn resultaten daartoe i zijn reeds ijverig aan het zoeken j in de wachtkamer vergeten te heb- gecn aanleiding geeft. Het is onmis- I naar de mogelijkheden die de stand- ben/ I 78 „En dat is, Catherine?" Iedereen keek haar aan. „Maakt u er alstublieft geen drukte over, want mijn besluit staat vast," zei Catherine. „Ik ga met Robert Crabbe trouwen." „Ach," riep oom Tom. „Wat ben ik toch een sufferd! Het staat hele maal niet in De baptismo. Het staat in De gradibus humiHtafts. Hoe is bet ook weer? Eén moment." Hij kreeg meer dan een moment. De stille werd pijnlijk terwijl me vrouw Peacock, verstijfd van toom, naar woorden zocht. „Gelukkig verstond ik niet wat je zei, Catherine. En ik verbied je het te herhalen." „Zoals u wilt, mama." „Edmund?" „Ja. Emily?" „Heb jij niets tegen Catherine te zeggen?" „Op het ogenblik niet, lieve. Tenzij" je wenst dat ik haar feliciteer?" „Hoorde je wat ze zei?" „Heelduidelyk. En daar jij het, i zoals je zei, niet hebt verstaan, zal ik het voor je herhalen. Zij is besloten, zei ze, met Robert Crabbe te trou- wen." „In het voorjaar, mama," zei Ca therine. „Als ik tot zolang bij u mag blijven. Anders kan het de volgende week." „Zwijg. Catherine. Het onderwerp is afgehandeld. Je weet heel goed dat je \'ader nooit zijn toestemming zal geven." „Mijn toestemming. Emily is. zoals Kitty al heeft vastgesteld, niet meer vereist, T Is schaakmat, lieve, en bui tengewoon goed gespeeld moet ik zeggen." dm tami süueit „Heel goed, Edmund. Dan moet je haar onterven. Er is geen wet die dat verbiedt" „Dat is waar. Maar dat gebaar zou weinig gracieus zijn. vind ik. Geloof mij, Emily, het beste wat wij kun nen doen is er mee in te stemmen, daar de jongedame vast besloten is." Hij beantwoordde Emily's dode lijke blik met zijn charmantste glim lach. „Edward, wil jij zo goed zijn de port aan te geven? De karaf staat op het buffet." „Graag, meneer Peacock. Deze port, neem ik aan/' zei Edward naar da tafel terugkomend, „is 2elfs nog ou der dan Catherine." Mevrouw Peacock, groots in haar nederlaag, zei vriendelijk, zonder een spoor van boosheid: „Kom meisjes. Laten we de heren maar bij hun port laten." IX EPILOOG Ntcolass Crabbe, het enig overge bleven lid van de firma Peacock en Crabbe -vroeger gevestigd in New- tonbury maar nu al vele jaren alleen in Lincolns Inn Fields die nu ein delijk uit de dienst was ontslagen, lichtte op een middag in 1929 de glimmende koperen klopper van zijn grootmoeders huis op en klopte voor zichtig een paar maal. Terwijl hij daar stond te wachten, scheen er een zware last van zijn schouders te .val len. Het was nog geen vijf jaar gele den dat hij hier voor het laatst was geweest, maar het toneel droeg voor hem het stempel van een veel vroe ger tijd. toen zijn moeder, die nu ze ventig was, nog jong en vrolijk was. Vrolijk was ze zo nü en dan nog. in weerwil van alles wat da oorlog haar had aangedaan; haar moed was altijd een wonder voor hem en als tante Julia het haar niet had afgera den: „Zo'n beproeving voor je, Kit ty, met je jicnt!" zou zij met hem mee zyn gegaan. Nicolaas was de jongste van drie en de enig overge blevene; zijn broers Edmund en Tho mas, waren door het opgeven van een valse leeftijd, erin geslaagd te sneuvelen in Vlaanderen. Zijn moe der en tante Julia, de weduwe van oom Witherby, woonden nu samen met tante Julia's dochter Emily, niet ver van het huis waar tante Sara en oom Edward woonden, hun kinderen en kleinkinderen niet al te ver uit de buurt. Plichtsgetrouw daar hij wel een familiezwak had, was bij hen alle maal een paar weken na 2ijn demo bilisatie gaan opzoeken, en nu was het oma Peacocks beurt: oma Pea cock, stok-oud, die met haar koppig heid zelfs de Dood wist af te schrik ken. De deur ging open. Een paar ver baasde, ongelovige ogen keken hem aan. „Hallo. Miff-Miff! Hoe is 't met je? Ik ben Nicolaas Crabbe. als je dat soms vergeten mocht zijn." „Meneer Nicolaas! Wat aardig! Als of ik. u zou vergeten!" Als er iemand was die Nicolaas Crabbe het gevoel kon geven weer een kleine jongen te zijn, dan was het juffrouw Smith. Daar stond ze. in de tachtig, niets veranderd: recht als een kaars, keurig gekleed, haar in het midden gescheiden gladde haar nog altijd strokleurig; met haar lang. gezicht waar alleen vriendelijkheid op te lezen stond zag zij eruit, zoals zij er voor hem altijd had uitgezien: als een senti mentele geit. „Komt u binnen en rust wat uit," zei ze bezorgd. „U 2Ult wel moe zijn na zo'n. lange reis. Wat zal me vrouw Peacock blij zijn." „Zou ze? Ik weet bet niet. Hoe is ze, Miffy?" .-„Vrij goed," zei' Mary Smith. „Het gaat zo op en neer, weet u." „Ja natuurlijk." CWórdt vervolgd) TOM BEGINT VANDAAG At ET HET STOPPEN VAN DE BAL. M££OCO£N IS HET/MOTTO. EEN HARD-GESCHOTEN BAL TEGEN EEN DOELPAAL .STUIT HVEN HARD TERUG...

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1959 | | pagina 1