De Nederlandse landbouw VREEMD BEZOEK 9 SÉfg IR da; msastrichts AVRO's jeugddog gaf vee l goeds te horen f.'"11 CAR: DL f'j "23S Consult OPGEVANGEN 'ÜT ru fcfy RADIO en TV UW SPAARBANK theater week; Minjon reporter in nood „HET FEEST" - Staatsiebezoek ...U, tnKtén-BU fee*.. Werk' van 'jonge-. musici in dc AVRO-jeugddag door FRANK GODWIN hwtf - Vandaag McElroy blijft BE DOCHTERS VAN MEVROUW PEACOCK Dt ZAAK \t> tth KHOMLTU? V£f?DtR- 0P Dt GROTE WtG Hij H££T 'Dt KmpioENXiue," wacht ror cp PUNK WAT M£N5éN ZIJN VOOP Jt HtpRiC Begint re dchoppcn vewer waarmee je STOPT, KOMT NATUURLYK /ETS VAN pe GPONP, 20DAT JCPSBAL ONGEVEER.. OP P€ HELFT VAN ZN HOOGTE RAAKT/ VOGENÓPPeBALr EN GOUDEN STEL- €L VOORAUE BAU 'MN EN ZEKER BV 'BAL.'PET BRUINE OER VERANDERT 'EL YK NOG U/EL GENS ■RtCUTfNG, DOOR XrOEEENON&TEN- VANDE GROND/... maar Ta Dat been nun/er TE HOOG OP ff HS-B7 KUNNEN STARTEN! HET. feit, dat agrarische volken honger lijden, terwijl dé Biet-agrari sche voldoende, te eten hebben, wordt veelal beschouwd als één der wonderlijkste,paradoxen, in de huidige wereld- Infeiten hét - helemaal .niet- zo vreemd.. De landbouw is namelijk-."volstrekt, niet geholpen met zéér vele mensen, die er in iverlcen en van moeten bestaan. De ervaring leert integendeel, dat een-, betrekkelijk klein aantalmensen, uitgerust met moderne middelen, veel meer uit de bodem baalt 'dan gTote massa s zwoegers dat doen. Een geïndustrialiseerde maatschappij pleegt bovendien de goede werktuigen te levéren en te/zorgen voor goede verbin dingswegen, waardoor voedseJhoeveelheden snel over grote afstanden-kun nen worden verplaatst. En tenslotte beschikt zo'u maatschappij veelal ook over de middelen om voedsel te kopen,. Want ofschoon er -veel-honger is, is er toch ook steeds vpldoende aanbod van voedsel op de wereldmarkt. In ISederland .is de overgang van de in verhouding sterk agrarische naar een hoog-geïndustrialiseerde maatschappij nog in volle gang. De landbouw levert nog steeds; meer op, en bet aantal werkkrachten loopt voortdurend achteruit. Het is'één. van die processen, die wezenlijk zijn in het huidige tijdsgewricht; en sommigen verstaan het nog maar moeilijk. Merkwaardig doet bet dan ook aan, dal bier en daar de hoop leeft, dat de verandering van regeringskoers in ons land ook meebrengt, dat zal wor den teruggekeerd naar vroegere toestanden in dc landbouw. Het lijkt ons een hoop, die onmogelijk in vervulling kan gaan, want het is duidelijk ge noeg dat de Nederlandse boeren slecht^ een kani maken, wanneer ze op de meest economische wijze produceren. DAT neemt niet weg, dat mogelijkerwijs de nieuwe regering ten op zichte van de landbouw heel wat halfslacbtiger te werk zal gaan dan de. ministers van Landbouw sinds de bevrijding hebben-ge daan. Dc befaamde kwestie van de vervreemding van landbouw gronden, waarop de laatste regering-Drees -misschien met meer recht had kunnen vallen dan op de kwestie, der verlenging van enige belastingen, was een duidelijke aanwijzing van een verandering van inzicht. Hel is zeer te wensen, dat vooral op landbouwgebied de regering de klok niet lerttg- let; hei is nl. uiterst moeilijk en inspannend, daar bij te blijven, en be trekkelijk eenvoudig, er vrijwel onherstelbaar achter te raken. HET was De Volkskrant, die vorige week op voorzichtige wijze enige kritiek oefende op de aangekondigde ontvangst van de heer George Adamski, de vliegende-schotel-expert, ten paleize Soestdijk. Dat was wei wat te veel eer voor zo'n kcrmtsfigtiux, vond het blad. Van de kant van bet palcis is hierop vrij vinnig gereageerd. Waarom zou de Koningin niet eens met een kermisfiguor mogen praten? Het klinkt wel redelijk; men moet er zich alleen van bewust zijn dat de heer Ad am ski alleen maar in overdrachtelijke zin een kermisfiguur is. De Volkskrant heeft zo ongeveer willen zeggen, dat deze man. die zich profeet en inge wijde dunkt, in werkelijkheid een soon standwerker is. Laat ons maar zeggen, dat de heer Adamski een rare kostganger is; en de opmerking, dat men ten paleize Soestdijk ook wei eens een rare kost ganger mag ontvangen, klinkt niet zo bijzonder overtuigend, althans wan neer die ontvangst een officiële ontvangst is. Want zo'n officiële ontvangst is toch altijd eeo bepaalde vorm var» "waardering. Mensen, die van een der gelijke ontvangst terugkeren, kunnen het verheugde gevoel hebben dat de Koningin hun streven waardeert. Eo niemand bepleit, dat alleen hoogge- plaatsten of hoog verhevener», voor zo'n ontvangst in aanmerking komen. Werkelijke standwerkers en heuse exploitanten van carrousels of achtba nen mag best eens een dusdanig voorrecht te beurt vallen. AAR, met de ontvangst van de omstreden heer George Adamski, in hel bijzijn o.a. van twee hoogleraren en de chef van de lucht- ^machtstaf, is het toch wel een iets ander geval. Want het moge niet de bedoeling zijn geweest, de heer Adamski met meer prestige te laten heengaan dan waarmee bij kwam, dat is niettemin het effect ge- weest. Misschien was er van partijkiezen geen sprake, maar de schijn was iocb anders. Om bet nog even te verduidelijken: wij vinden het helemaal niet erg, dat er eens vreemde lieden op Soestdijk komen, maar laat dat een privé-genoegen zijn van bet soort, waarop in deze niet steeds vreugdevolle •wereld vorsten en anderen van tijd tot tijd recht hebben. Woensdag 20 mei 1959 {Advertentie LM.) houdt *Jwr xentrwon ln bedwang DIT is de AV-RO-jeugddag in het programma Hilversum II." Dit zinnetje dat gisteren tussen tien voor hall acht rs ochtends.en midder. nacht regelmatig terugkeerde heelt een merkwaardige dag in de ge schiedenis van de Nederlandse om roep gemarkeerd. "We hebben van de ruim achttien uren die de jeugd gisteren aan het woord is geweest er zeker vijftien aan of in de buurt van de luidspre ker doorgebracht. Eerste indruk: waarin onderscheidt deze dag zich van andere; een zelf bewuste omroépster, dezelfde mui ziek (misschien een streepje wilder), geen haperingen, geen improvisaties, kortom een sluitend omroepschema.- Tweede indruk (met het vorderen van de dag): wij hebben een fout. gemaakt te menen dat alles vandaag ^^L. ^ebodene. Schuilt^j^ri de ervarm- anders zal zijn. De jeugd heelt geen - toverstaf in de ransel, die alles in goud omtovert. (Advertentie i.M,> Mammie use niet.!. Mammie t's naar 't post- kantoorom centjes te sparen!*,': HET POSTKAHTOOB \V7 AT klatergoud pleegt te zijn op vv normale uitzenddagen bleef in deze jeugdige handen klatergoud. Maar in die muzikale programma's, cabaretjes, hoorspel, klankbeelden en discussies waarin de jongeren .-wer kelijk, aan het woord kwamen, was wat zij deden vaak oorspronkelijk, i boeiend en voor hem die deze regels j schrijft (én tot de middelbare leef- j tijd is gevorderd), vaak verhelde-' rend. v Ik denk bijvoorbeeld aan. het och- j tendprogramma „Eerstelingen" waar- j in jonge .componisten over hun werk vertelden, aan !t klankbeeld „Ruim te gevraagd" dat klonk als een mani fest. en verhelderen der werkte dan het gesprek dat Hans Jonges had met drs. H. J. Jordan; ik denk aan som- mi ge liedjes in het cabaret je „Pada- pldi-PadepIdo.e" on in „Fantafest".' en i aan" Ahdré Kuytens hoorspel -;,Het i Feest". -/ AAN déze dingen ontleende deze dag zijn betekenis. Niet aan de j reportages, muziekjes en de babbel tjes waai'in de jongeren min of meer j geslaagd pijpten als de ouderen; (Zo. j iets werkt echter weer vertederend als in het „Kleutertje luister" Marion de rol overneemt van tante Lily en Bertje die van oom Herman). Al onttrekt zich het muziektech- j- nische.aan ons beoordelingsvermogen I toch trof het ons b.y. dat in. het op treden van. het negentig man sterke Nationale Jeugdorkest (leeftijden van 12-25 jaar) o.J.v. Nico Hermans dit imitatïeve element zo sterk over heerste,, dat hierin zelfs geen be scheidenplaats was ingeruimd voor werk dat specifiek bestemd is Vbor jeugd- env schoolbrkesten. Ongetwijfeld zet 'de A"VEO zich er na deze dag toe uit dè overvloed aan jong materiaal dat zich hiervoor heeft aangediend (en slechts ten.dele de audities heeft kunnen passeren) een keuze te maken voor de artistie ke Nachwuchs. Dat is dan op de duur gezien misschien het belang rijkste, aspect van deze AVRO-jeugd- dag. Herman Broekhuizen en zijn n.'.e- dewerkers Gérrit den Braber en Kees de Wólf ons compliment voor gen van deze dag geen aansporing om er' een jaarlijks terugkerende manifestatie van .te maken? W. Jnn. ft B AS 9 taiinwi tondor «laap t» «erwafekae» I N deAVRO-jeugddag was ook begrepen het rechtstreekse versla g1 uit ze a an boord van de „VL 97" van de haringjaeht door de radioreporter in buitengewone dienst Wim Zwerus, een jeugdige onderwijzer uit Dubbeldam. Hij heeft verstek moeten laten gaan. Wel was hij op zee en wél meldde zijn schip zich op de ra dio-telefonische oproep van Hil versum maar erger nog dan de dominee van Urk die door het dobberen van de. zee zijn -preek was vergeten, was: het met Wim Zwerus gesteld. De professionele radioman Kees de Wolf. ook aan boord van de'. „VL 97" moest zijn taak overne men. Wim, geteisterd door zeeziekte. had maar één wens: naar huis! Weg. van .dit, schip!. i Schippér Verschoor meldde dat1 hij het bij windkracht 3 tot 4 fijn j weertje vond.:. i T T T iT-m'-» m->n'-n -m T 1 -t 1'n l"| DOOR mijn gesprek met Andre Kuyten, 'n paar dagen voor de mtzending.van'zijn slemmenspei „Het DE Sjahinsjah, heerser over Iran Feest* (gepubliceerd in de editie de officiële benaming van watj"an £IS,t®ren) h®® 'k me mm of meer wij Perzië plegen te noemen - is de pas afgesneden voor een beoorde- in ons land.-. jhng.van dit spel n.a.v. de tutypenng Via een directe televisiereportage gisteravond.. zijn vanmorgen honderdduizenden Kan ik. hem. nu enigszins kennen- ooggetuige geweest van de plechtige °e» zijn produkt nog beoordelen op verwelkoming van Zijne Keizerlijke j de merites. De zinnen die ik hoorde, "Majesteit. door onze Koningin en klonken tegen;de achtergrond.van Prins; op de Amsterdamse Prins j zjJn persoonlijkheid. Dat.,.Het Feest' Hendrikkade en later van. de krans- onder deze omstandigdheden legging bij het Nationale Monument boeide zegt eigenlijk zo ^weinig, op de "Dam Toch~ meen ikdat -ieder die de In goedgekozen beelden heeft de rust kon vinden tot geconcentreerd N.T.S. eens' te., meer- getoond, welk luisteren, getroffen moet zijn door de een uniek communicatiemiddelde beeldende kracht over de taal van t.v. is. Kuyten. Ep door decontinuïteit Het was een lofwaardige gedachte waarmee hij de essentiële karakter- de pauze tussen de aankomst in Am. sterdam en de kranslegging te be nutten voor een korte filmreportage over Perzië. Ongetwijfeld zullen/in het specia le. t.v.-journaai 'dat- vanavond na be ëindiging van het VARA-program- ma aan dit staatsiebezoek wordt ge wijd, nog flitsen van deze aankomst worden opgenomen, zodat ook zij." die vanmorgen verhinderd waren, er alsnog.naar zullen kunnen kijken.' trekken van .de personen achter dit stemmenspel in hun fragmentarische uitspraken wist ie' vangen: De uitvoerenden (voor een belang rijk deel dilettanten) leken me niet onverdeeld tegen hun taak opgewas sen. Ook had de regie bij een ge nuanceerdere toepassing van akoes tische mogelijkheden „Het Feest" dwingender tot de luisteraar kunnen br.erigen. W.Jnn, EEN uitzending van 45 minuten voor een programma met werken van niet minder dan zes jeugdige componisten is niet. te lang. Leker niet wanneer daar nog een deel van besteed 'wordt voor een nutteloze discussie over het probleem: moet de componist in zijn compositie re kening houden met het publiek of moet net publiek zich naar de com ponist richten. Een probleem dat in deze vorm niet op te lossen, is en dus niet opgelost werd. De uitzending was echter, lang ge noeg om te laten blijken, dat: le. onder deze jongeren talent aan wezig is; '.V-V":'.- 2e. dat het niet de slechtsten onder hen zijn, die zich. tot de seriële mu ziek (muziek, waarbij de muzikale elementen, toonhoogte, toonduur, toonsterkte enz. reeksgewijze zijn geordend) voelen aangetrokken. Twee van. 'deze zes componisten Ötto 'Ketting ,ën.'Peter Schat' -:zijn "al. in ruimere kring bekend gewor den. In Komposïtiori mit 12 Tön'en voor piano gébruikt Ketting wel de 12 tonen maar trekt nog niet de con sequenties van de dodecaphonie (in latere werken blijkt hij zich op'doel- bewuste en gelukkige wijze:in seriële richting )te hebben verder/ ontwik keld). De muziek getuigt van be wondering voor Badings. heeft zijn sterkste zijden op melodisch contra- puntischterrein, minder op dat van de ritmiek, die nogal eenvormig is. Peter Echats septet is in deze uit voering/: weinig recht wedervaren door een grove uitvoering en slechte klankregie. Het werkniet vrij van een zekere stugheid is sterk gespannen en bevat rzeer boeiende momenten. Van de overigen gaven pianower- ken van Louis Andriessen en Micha Mengelberg de sterkste indrukken. Beiden hangen .seriële principen aan. Andriessens muziek is spontaan, be weeglijk, grillig en niet evenwichtig, maar klinkt en heeft, iets te zeggen. Mengelberg is koeler, rustiger en heeft gevoel voor klank. Er "is geen eenheid bereikt, en, .enige,klankeffec ten flageoletten, en .getokkelde dcyji a HË7 DAT HEMEL NOS AAN TOE l 1 IK Wil. HIER NIET BL'J- I [VEN RONDHANGEN I ■kMET DAT ELLENDIGE T \GEV0EL~IK2AL Q A NOPA OPBELLEN 3 I 7.. IK BEN m Ja werkeluk TXEPtnpJou VER- W^UEFP GEWORPEN.— f EN DAT>S FATAAL, OMDAT iK JE ALLEEN U MAAR MOElL'JKHEPEN f ZOU BRENGEN.-IK HEG f DUS DE WUSTE PARTU GEKOZEN, EN PAT/S WEG GAAN- NU IK Drr scHR'JF, /S ALLES Al GEPAKT; EN WANNEER JE D/T LEEST, BEN IK AL HEEL VER NEG. - DAG, LIEVELING, EN l HET BESTE.- CLtVE.V EN ZIEN OF IK DAAR ON MIDDEL VAK KOMEN Hf h.KAN,r.. C'Kt DANNY1 wt 2ull£N ror VANAVOND WACHffcN! LOIMtR GOER jONGCNb' W£ KOMLN OfRAK3 ALLEMAAL APART Dit TtNT ÖINNtN Ad ik Htr öfcKtNOt - TE.KLN 6ttf 6AAN I WL KNOKKtN1 *1 tNTUttCN OP MOPTONSt FARM >Vl iULLcN DIE ZAAK MOOlAfaRt L KtN HLL. KUK NOU tb1 MüN OULVt YRltND RtO RICKY 15 «er al zijn cowboys IN DL Omo'-JlMMylHAAL D£ WA6£N! IK6A (Advertentie l.M.) PETRUS REGOUI Petrus Regoiit legde 125 jaar gele-, den in Maastricht de-grondslag-van de aardewerk-industrie. Thans de -N.V. Sphinx-Cèramit|ue, eer» bedrijf van meer dan'4000 wer kers. ■■■-. Hier begint de tnomftocht van Maastrichts Aardewerk over -héél de wereld. Ook het moderne Maastrichts aar- dewerk wordt hier volgensde nieuwste methoden gemaakt. Vakkundige ontwerpers garanderen een verantwoorde vormgeving en een decoratief kleurenspel. De technische outillage staat borg voor kwaliteitsproducten. Het is «aardewerk waarop Petrus Regoüt trots, zou zijn. -. AARDEWERK N.V. SPHINX - Ct'AMIOUt V/H PETRUS aeCOUT MAASTRICHT (Oud^r voorbehoud, vaa wijzigingen) ZONDAG Ben VARA-prograroma dat her i gint met de nieuwe actualiteiten rubriek „En passant",, daarna een keuze uit succesvolle „Hotnme- les'Mntzendinger». getiteld „Door snee van Hommeles".-Tot besluit de NTS-rubriek „Sport in beeld". MAANDAG - 'b Middags 'n jeugdprogramma van de VARA. Avonds geen uitzending. -'DINSDAG Filmprogramma dat geopend wordt met een tekenfilm, hierna weer een aflevering van The Bor- •heo Story en'tot besluit dé (voor boven 18-jarigcn) hoofdfilm „Vrouwen die het teken dragen" („Turn the key softly") Het the ma van deze film wordf gevormd door drie vrouwen die de gevan genis verlaten ,en de lotgevallen die zij daarna beleven. WOENSDAG 'sMiddags een jeugdprogramma van de AVRO. 's Avonds een programma van de KRO. Het omvat: Gastenboek, een-documentaire over De Hoge Veluwe, Voetlicht en Camera en in de rubriek Têlevitrine een ge sprek over vilt.' DONDERDAG Een AVRO-programma, dat be gint met een -gemeenschappelijke radio- en TV-uitzending uit. -de AVRO-studio van. de finale van het radiospel/Alles op één kaart". Hierna het toneelspel „Hedda Ga- bler" van Ibsen met in de hoofd rol Rie Gilhuys. VRIJDAG Telerecording van de - Vlaamse televisie van het toneelspel „Pas toor Campens zaliger" van Er- nest Claes, ingeleid door de schrijver. v ZATERDAG Een programma van de VARA. Dit begint met de quiz „Je neemt er wat van mee" onder leidihl vanTheo Eerdmans. Na een tus senspel een bezoek aan Dorus in zijn Saint Germain des Prés. snaren hangen wat los in het ge heel.- - Twee vriendelijke speelstukken van Theo Nederpeit en Joop Stokkër- mans zijn te kort onv hieruit veel omtrent Kun componisten te kunnen besluiten. W. A. Radio ERNSTIGE MUZIEK B.1S-8JS KCKV, Het Radiofilhxrmoiilsch Orkest o.I.v. Hugo Rignoid met xan rte plano GÜnther Louegk voert uit het. concert voor plano en orkest 1» f van Max Reger; 10^0-10.35 VARA. Opnajnen van een recital van de sopraan Elisabeth Schwarzkopf met de pianist Gerald aioore op 16 januari van dit Jaar in. het Amsterdamse ConeertBebotiw. OPERA- 9.10-10.15 VARA. Uitv. op gram.platen van de zarzuela „Et rey" que xaMo" van Ruperto Chapi door het Sym fonieorkest en het Kamerkoor van Madrid o.i.v; Ataulfo Arcenta. JAV.Z 6.43-7,00 XERV- Optreden Van Roefie Huetlnpi Down Town Jazz Band. GE5PROKOORD I0-45-Ii;00 VaRA. populair wetensch, causerie door dr. C. van Rlfslnze. SPORT-'- 10.15-10.20 VARA, Nabeschouwing over de amateurvoetbalwedstrljd Nederland Engeland.,: DIVERSEN S.05-9.10 VARA. „Dit is ow leven." cepresenteerd door Gert GarthOff. 8.55-9.40 NCRV. „In het voetspoor van Johannes Calvljn", eerste van een serie klankbeelden over verbiijfptaat- sen van deze hervormer. REPORTAGES Over het staatsiebezoek van de sjah van Perzië aan ons land zijn in de loop van deze avond de voigeftrie radiouifcrendlngen; van 7.35-8.00 in het NCRV-proRramma en van 10.35-10.45 in het VARA-programma, Televisie HET avondprogramma opent met journaal en weer overzicht (8.00). Hierna een VARA-programma. Dit openr. met „Mensen, dingen, nu" (8.20), dan de „Spiegel der kunsten" (8.30), deze wordt gevolgd door „Jazz in twee dimensies" (9.00), hierna het cabaret „Splinters en halken" vap Milo Anstaüt (910). De dag wordt besloten met een extra Journaal tussen u>,2fl en 1030 over het I staats leb ezoek van dc sjah van Perzië. BONN. Er is maandagavond een poging gedaan om het gebouw van de Bondsdagte Bonn in brand te •steken. Een man.:drong bet-gebouw binnen, ging naar het archief en stak dossiers ih brand. Het vuur kon spoe- i dig worden gedoofd. De schade is ;i onbetekenend. De man werd gegre- pen. T OEN de mevrouw de spreekka- .mer had verlaten, bleef- de pro fessor'nóg enige tijd -roerloos, echter zijn burectt zitten. Hij dacht ach de vlezige; vaag naar lavendel rui- kende- damesrug, waaraan hij zo juist geruime, tijd had geluisterd en geeuwdè met overgave. „De volgende," zei hij daarop, i« het apparaat. Er kwam een énorm menbeest bin- nen, met een chagrijnig, rond 'ge zicht. „Van Dam," sprak hij. De. professor nam ee» jchone kaart «ie cie bak en zei: „V komt voor het eerst, meneer van Dam? Misschien mag ik dan een paar gegevens noteren,,,. Leef tijd?" „Tmee en vijftig." „En uw beroep?" De man .haalde zijn schouders op ,jk beheer mijn vermogen," zei htj' De professor onderdrukte de aan- vechting te vragen: „En, hebt u het daar nogal volhandig mee?" Hij leunde achterover in zijn stoel en zei, met het milde beroepslachje: „En vertelt u eens, meneer van Dam, wat zijn de klachten De man keek hem somber aan, „Mijn vrouw stuurt .me/', zei hiï'. De sin toas bljjkbaar uit. „Als klacht overzichtelijk," dacht de professor, „Maar toch geen deug- ■delijk diagnosticum voor een spe cialist in inwendige ziekten, zolang de ziel formeel niet tot' het imnen* dige behoort." „Hebt u ergens pijn?" vroeg hij, „Nee," anttüoordde de man. •Stilte, 't Was warm in de spreek kamer. „Ja, mijn vróuw zegt, ik ben' zo lusteloosik heb nooit eens ergens schik in, zegt ze," sprak de heer van Dam eindelijk. „En is dat ook zo?" vroeg de pro fessor. „Ach ja," zei de man. Vroeger was ik bijvoorbeeld gek met wande len. Toen liep ik hele stukken. Jei, .ik was nog een jonge vent,.,; Maar tegenwoordig nee. Ik zet bijna geen voet de deur uit. Ik weet niet, ik voel me- zó..." •.Jjusieloös," vulde de professor aan. Hij had op de kaart van de heer Van Dam een klein varkentje getekend. „Nu, laten we v, maar eens onder zoekenzei hy, „Als u het boven lichaam even wilt ontbloten..." Even later was hjj bezig met d« routinehandelingen. „Een kerngezond stuk protoplas ma," dacht hy. „Wat moet ik-mei die man?" „M'n ontbijt smaakt me niet," sprak; de patiënt „Middageten 'wel." „Zo," zei de professor. „Maar,, gek," vervolgde de .man. „Laatst; wasik een. weekje in Gel derland, maar toen at ik veel beter." „De buitenlucht," zei .de professor, „Gelooft u. dat .wérkelijk?"vroeg de heer Van Dam, op een tóón of er een wereld voor hem open ging. „Ik ben er zo goéd als zeker van," zei de professor. Hy had de ironie niet. geheel we ten te vermijden in zijn toon. De man keek hem onzeker aart. „Mijn. vrouw stuurt me," zet hij hulpeloos. ,J£leedt u zich maar weer aan," sprak de professor. Hij ging achter zijn bureau zitten en gaf de staart van het varkentje een extra, kruk „Meneer van Dam heeft niks/' dacht hij. „Hij heeft alleen te veel geld en de leeftijd, waarop men zijn lichaam wantrouwig door het lever, -, vervoert, als een vat-, vol eventuele., rampen..Bovendien verveeli.de heer Van Dam zich mateloos aan de zijde van mevrouw Van Dam. Lachen doet hij al jaren niet meer. Maar ik kan' hem moeilijk Wim Kan voorschrij ven. Of een aardige juffrouw, met wie hij best weer zou gaan wande len, hele stukken..." Hij nam een recept-formulier. Me neer Van Dam kwam, zijn das orde nend binnen als iemanddie zijn ..vonnis gaat vernemen, „Ik heb [hier wat pilletjes opge schreven, dte wekken de eetlust op," zei de professor, „Probeert u ze eens een maandje. En kijkt .u eens hoe't dan gaat Toen de man weg was, schreef hij op de kaart: „De heer Van Dam- is ongelukkig. God hèlpe hem. Een ander doet 'het niet." Hij schrapte het zinnetje weer door en zette toen het varkentje een Tirolerhoedje op. „De volgende," zei hij, in het appa raat. KRONKEL WASHINGTON. McElroy heeft dinsdag na een onderhoud met pre sident Eisenhower verklaard, dat hö van plan is voor onbepaalde tijd'al* minister van Defensie aan te-blijven. Aanvankelijk was hij van plan. ge weest, zich in.' de loop van dit jaar uit de regering terug te trekken. On langs is echter zijn plaatsvervanger, Quarles onverwachts overleden. te CEHALO BIfUEn van de tuinkamer juist niet zicht baar'was. Maar dat was een épisode uit het verleden waar Nicolaas geen deel aan had: zijn herinneringen aan dit huis en zijn tuin, het toneel van tal loze heerlijke vacanties met een jon ge moeder en twee broers om hena in toom te houden, een grootvader die vermakelijke grote-menseh-ge- sprekken met hem hield en oma zelf, vast besloten hem te verwennen, dateerden van een zeven, acht jaar Ik'ga het gauw aan Violet vertellen. Ze maakf.uw kamer in ordé. Het is «Hier is meneer Crabbe, mevrouw. Terwijl ze zo praatten - werd hijzofn verrassing voor haar." Is dat geen verrassing?" zich, als nooit eerder, bewust,van/het Alleen gelaten ging hij terug naar „Hè?" leven van Mary Smith, te vreedzaam(je kleine vierkatste hall die hij zo „Meneer Crabbe. Meneer Nicolaas. voor pathos. Het: was haar liöt ge- goed kende en zich zo duidelijk her- »I5ï versta je wél," zei mevrouw weest, dat ze opgewekt gedragen had, inn er de. De Tose-gekleurde ruit bo- Peacock. altijd uit 'de tweede hand to leven, voor anderen té... zorgen: eerst als gouvernante en daarna, zo'n dertig jaar lang als gezelschapsdame bij een lastige oude vrouw, Ze had ge leefd van dag tot dag, van week tot week, nooit ver vooruitziend, én de jaren waren ongemerkt voorbij- \'en de voordeur goot een warm licht, dat zich vermengde met het volle daglicht dat door dè glazen deuren aan de andere kant viel, in de kamer met het rode kleed. Terwijl- hij in dat rustige, neutrale interieur stond, met de straatdeur achter zich en een gezicht op gras, bomen en de Ze zat, recht als een kaars, in een grote leunstoel bij de haard,waar een zacht vuur in gloeide. Haar keu rig geschoeide voeten rustten op een laag bankje en haar armen op de leuningen van baar stoel, haar uit gespreide vingers om de ronde ma honiehouten einden gekiemd. Ze was gegaan met kleine onenigheden en october-hemel voor zich voelde hij op haar oude dag zwaarder gewor- klachten, veronderstelde hij, .maar dat hij in het hart en middelpunt den en de huid van haar gezicht hing nooit ernstig genoeg om een veran- stond van zijn grootmoeders dage- ht losse-plooien over de duidelijke dering te rechtvaardigen, zelfs al* lijks verblijf. Het huis was kleiner beender-structuur.. In haar zwarte dat mogelijk was geweest. Zo nu en dan hij had gedacht, maar ovèri- tafzijden japon, met een: helder wit dan. had hij gehoord, waren er boze gens„ precies eender: dezelfde reuk mutsje op haar hoofd,'keek ze met aankondigingen geweest, van.weers- en smaak, dezelfde, grote statig tik- een strakke, sombere blik de tuin in. kanten, dat ze zou vertrekken, maar xende klok wier wijzerplaat het ge- dat ging nooit door en zou ook nooit zicht van ccn oude vriend was, het zelfde ingesloten reservoir van een nogit veranderende tijd. doorgaan. Ze kon ook feitelijk ner gens anders heen; en.mevrouw Pea cock had haar nodig, wat kon zij dan anders doen dan blijven? - „Dus. dé oude dame maakt het goed?" Een twintig; minuten later, nadat hij de gebruikelijke kop. thee met Miff-Miff had gedronken, bracht zij „Voor haar leeftijd is ze een won- hem naar zijn grootmoeder. Mevrouw der, ouze mevrouw.- Ze hoest natuur lijk altijd. Haar luchtpijp is niet meer zo best; zeggen de doktoren. Peacock bracht nu haar dagen door in de kleine kamer die aan de zit kamer grensde en die ze gewoonlijk Nicolaas' stond voor haar, onder danig Wachtend op het moment dat het haar zou behagen hem te be groeten. „En oraa, hoe- is 't- met u?" Bij het géLuid van zijn stem vestig de zij haar troebele grijze ogen op hem. - - „Goede morgen, Robert Crabbe. „U bedoelt goedenmiddag, niet, mevrouw?" zei Mi ff-Miff domweg. „En 't is meneer Robert niet, 't is Nicolaas." „Houd je mond," zei de oude vrouw. En ze is nu en dan een beetje üi de de tuinkamer noemden, omdat ze war. Daar met u maar geen notitie twee brede ramen en een - dubbele - ,4 van nemen. Je kuht niet veel anders glazen deur had, die toegang gaf tot „Ik verwacht geen tercchtv-ijzingen verwachten;van iemand van vijf en een grasveld., Hier was. een halve van een jong scnepsei, rn[, negentig." eeuw geleden, op een middag in april „Heel goed. mevrouwtje. Als u ma „Ach ja," zei Nicolaas. een ernstige, jonge hulppredikant be- niet nodig hebt. ga ik maar. Een lange stilte werd gewijd aan leèfd, maar met lichte tegenzin ont- ..Robert was mijn vaJ3er'a^"e!,„u het wonder van mevrouw Peacocks vangen door Sara en Catherine en wel, zei Nicolaas toen de deur acn- levensduur. had met Sara een gedenkwaardige ter Miff-Miff gesloten, was. ,.U kunt haar straks opzoeken, als partij croquet gespeeld op het lager ze gerust heeft. Wat zal ze blij zijn. gelegen grasveld, dat door dc ramen (wordt vervolöw

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1959 | | pagina 1