btoct- mm* itemm.fi Nieuw schip voor Roode Kruis Kennis maken met en afscheid nemen van W erklozenzorg bij Soc. Zaken Houden AVR O-J e ugddag wordt wellicht j ócn traditie T-Vooruitzichten TV-beeld van ,4 bij 5 meter Hoe vond dr. Drees het beroemd i te zijn Vanavond 2-ï MOTOS OIL Hengelaars vragen spoed mei wet op watervervuiling joencn-order Suikerfabriek voor Iran Misdaad kost VS jaarlijks 76 miljard 18.45 ZÊT M OP J0N6ÊPO! O'R MAó NUO KE.E.L BUJVÉ.N Tj tt MÉ.VROUW-SMIT' ER ZIJN E.EN PAAR KEREL3 VREDELUKAAN HET VtCHtEN' ZE BREKEN DE.BOEL AP! DAT HOEFf NIÊt:MEVROUW! Ricky's cowöoys en ik ZULLEN ZE WEL EVEN TOT BEOAREN BRENGEN! f uevehelpO ÊN DE TELEFOON WERKT NOG NIET. .WE KUNNEN DE POLiriE NIET BELLEN...^ OH MAM. j IK BEN 5ANÜ1 WACHT a/£NTU££LDW%SX>Urt£NP£"APti- VAILERS NiETAF PCCH WERK HET LEDER ON- MtDDELLYK WEGDAT VERHOOGT BOVENDIEN i ier-T- t ILTI -7-CM w, /AKI T\P FICFtJ T> Een naast het lichaam sevwisqj mlhsjst GROTE -RISICO'S MET7ICH «.CrtDAT DEE.CAN GErtAKKQyK. UtT t>£ HANDEN OELOPEN KAN H)CRf6N| »m,£ DOSLMAN rtOZT £7-52225 y 20 VEEL MOÓETVK ZORGQV DAT Z.YN LICHAAM ACHTER PE jgS9| BAL 15 fK* A LOPEN WE NIET TE VEEL RIS/CO, VËRNON ?-AL6^ iemand on6 veR-^a^ag RAADT 16 HET MET ME GEPAAN.jBtt •- y/ KUNrN MEE OP- J J y HOUDEN WAN- tj NEER JÊ WILT, JUMBOj DE VRAA6 15 ALLEEN: WAT D^N fJ IDE WEJRCLU6 ZAT AAM DE |E (GRONDTOEN IK ER KWAM. (K HEB HEM RENDABEL GEMAAKT, EN J'J VERDIENT ER NUp5£--«*L£ (OOEDAAN, IN TaGEN-/T^.T' STELLING TOT (VROEGER. Oj}jg^s.f [je hebt geluk-ik wil [niet MEER NAAR JM DIE TUD TERLG jWM iï&É&r Hospn 1^/ToS^OOK NIET, <JrALS JE JE HOOFD MAAR 1 Y KOEL HOUDT. IKGAI MAAR WEER E£N5.-f TOT VANAVOND OP k V PZ Cl-UB^fl In hetgebouw van «3e Kou. Koei en Zeilvereniging te Rotterdam is zaterdag n luier grote belangstelling het- nieuwe hospitaatschip voor het i Róode Kruis officieel overgedra gen. Dit nieuwe schip, de ,,J. Hen ry. Dunant". dat bestemd is voor vaartochten met chronische, bed- iegerigc zieken. ban in tijd van nood .worden gebruikt als nood-; hospita») of evacuatiescjiip. Er. staan beddeu in. voor zeven - tig- patiënten. In tijden van nood kunnen er honderd bedden bij ge plaatst Horden. Als evacuatie- schip ban de ,,J. lienry Dunaiu*' duizend mensen meevoeren. Het schip werd gebouwd met steun van het bedrijfsleven en een bijdrage van het: Nationaal Ram penfonds. I>c „J. Henry Dimmie" gebouwd op de werf van de N.V. v.h.' II. 11. Bodeivcs te Mii- tlngen. VAKCENTRALES AMSTERDAM. De drie grote vakcentralen, het Nederlands Ver bond van Vakverenigingen, de Ne derlandse, Katholieke Arbeidersbe weging en het Christelijk Nationaal Vakverbond in Nederland hebben gezamenlijk bezwaar gemaakt tegen plannen van de regering, om de af deling sociale bijstand cn comple mentaire arbeidsvoorzieningen van het ministerie van Sociale Zaken over te brengen naar dat van Maat schappelijk Werk. Het NVV, de KAB en 't CNV voe len er niets voor werklozen over ie brengen naar de sector, van de maat schappelijke zorg. De vakcentralen hebben in een brief aan de minister van Sociale Zaken meegedeeld, dal zij het bijzonder op prijs zouden Stellen indien zij hun zienswijze mondeling zouden kunnen toelich ten. Een afschrift van deze brief is gezonden naar de minister-presi dent. ]H\ E correspondentie die de A.V.R.O. heeft ontvangen naar aanleiding van de Jeugddag op dinsdag j.l. Pinksterdriebevestigt de gunstige reacties die deze omroep hierop in i du pers heeft, ontvangen. Sommigen (vooral oudere luiste- vaars' prijzen het programma omdat het hun een verhelderende kijk beeft. gegeven op de jeugd. Op anderen (jongere luisteraar:*) heeft het en- thousiasme van de medewerkers sti- i muierend gewerkt. I De A.V.R.O. overweegt ernstig van deze Radio-Jéugddag een jaarlijks terugkerend evenement te maken. In het filmprogramma dat voor TV wordt uitgevoerd, op. dinsdag 2 juni zal in het voorprogramma worden vertoond de Nederlandse film „Een dag uil het leven van een dierenarts". De volgende dag (op woensdag 3 juni zal het A.V.R.O.-TV Sport- panorama een bijzonder karakter hebben. De kijker zal dan de di recte reportage zien van invitatie atletiekwedstrijden, die georgani seerd zijn door de A.V.R.O. samen met de K.N.A.U." Plaats van han deling: de sintelbaan aan de Kruislaan in Amsterdam. Regie: Jean Smits. Albert Mol heeft voor het A.V.R.O.-TV programma op za terdag 13 juni eer. balietprogram- ma samengesteld dat „Divertisse ment voor zes" heet. Hieraan zal o.m. Sant Heyermans meewerken. Ter gelegenheid van de 450ste herdenking van de geboortedag van Calvijn zal er zondag 31 mei 's ochtends van 11.40—J2.00 een Eurovisie-uitzending zijn uit Ge neve van de plechtigheid bij het internationale monument voor de reformatie. Nederlandse commen taar: Herman Felderhof. Eveneens aan Calvijn gewijd zal, zijn de Euro visie-uitzending op woensdag 3 juni (5.00—6,10) uit de kathedraal St. Pierre te Ge- i nève. Voor de derde maal zal Calvijn in het middelpunt staan in het N.C.R.V.-TV-programma op don derdag 4 juni. Onder de titel „God alleen d'éer" za! dan (3.20 8.50) een documentair program ma over deze reformator worden uitgezonden. In het N.T.S.-filmprogramma op dinsdag 9 juni zal o.m. worden vertoond „The life of Ritey". Het is een aflevering van de Ameri kaanse TV-pendant van wat hier was „De familie Doorsnee". Ook vermeldt het programma van de ze avond een korte film-musical van Charles Trenet. A ES er een kleine 14.000 gulden voor neer kunt tellen, kunt .u'.nu, in de verre Verenigde. Staten, een soort vergrotingsapparaat voor uw". TV-öntvanger kopen, dat de 'TV- I beelden projecteert op een scherm f van ongeveer vier bij vijf meter. U moet zijn bij Meilink Steel Safe Co. te Ferndale, Michigan, afdeling Giantview Electronics, In het AVRO-jeugdprogramma „De Paperclip" (7.45—8.00) zal .'-de ex-minister-president dr. W, Dreés antwoord geven op de vraag van een jeugdige luisteraar: „Hoe vindt u het beroemd te zijn?" Als vra- j 'gensteller treedt op Wilco Meyer. f Advertentie J.M VOOR IWEEIAKT MOTOREN Radio (Advertentie IM.) Blus dat laaiend Btaagzuur-branden. ïJeem een paar Rennies. Ook voor redding: en uitkomst U zult de dag loven, waarop U met Ren nies Uw brandend maagzuur tot verleden tijd maakte. Klinkt ongelo felijk, maar is een bewezen zaak. In tienduizend gevallen, over de hele we reld. Haal een pakje Kennies - en on dervind van vandaag af de heerlijke uit werking van dit wondere tabletje. Zó bij U te steken. - hygiënisch verpakt! F,ENweekeinde in de televisie met' een dubbel afscheid: van de N.C.R.V.-quiz „Plus of min" (waar- van we het heengaan niet betreuren) cn van „Pension Hommeles" (waar- i van het afscheid ons zeer zwaar i I valt);een bij na-afscheid, omdat erf j dit seizoen nog slechts één ..Scherzo" f j komt en een kennismaking: met „En Passant" (een eerste indruk die be- I 1 often inhoudt). j VYJ AT moeien we nog zeggen van i ...Hommeles", meer dan dat we i óns bij de doorsnee ervan opnieuw i i voortJ-effolijk hebben vermaakt, dat I v at ons brtreft de hrlc avond had i mogen worden gewijd aan deze oude 1 I koeien en dat we hopen dat de p V.A.R.A. de telcrecordings 'aic er nu loch eenmaal zijn.' hog eens uit de trommel zal halen. OVER „Plus of min" zwijgen we liever. Dit programma is voorbij en we hopen dat de N.C.R.V., mocht deze overwegen in het vol- f gend' seizoen opnieuw een quiz te brengen - tegen die tijd een andei^e quiz-lei tier zal hebben gevonden, die dit, in wezen niet onaardige pro- gramma, uit de sfeer der huisbakken- j iicid zal halen. VOOR ..Scherzo" hebben we een zwak. waarschijnlijk omdat hier onder leiding van de jeugdige Dick van Bommel een groep bekwame, over het algemeen, eveneens jonge mensen zorgt voor goede ontspan ning. veel variatie en vaak verras send gebruik van de technische mo gelijkheden van TV. Typerend voor hel laatste: het ingemonteerde kopje van Jelle de Vries die de lachende en gebarende prof. De Quay toezingt en de piraten in fles op tafel var» Jelle de Vries. Hoogtepunten: het oude koeUslje over het zeebad en natuurlijk ook de uitbundige dwaas heid van Bueno de Mésquita. Als kanttekening 'alleen nog dit. een liedje als hel eindeloze ..Weet je nog wel oudje" door de piraten gezongen, is een aanslag op de vaart van „Scherzo". EN PASSANT" moet de tijd, hebben, om zijn vorm ie vin den. Het heeft alle kansen om, naast het N.T.S.-journaal, dat het harde nieuws thuis bezorgt, te groeien tot het TV varia-periodiek dat ons van „kleiner" en vriendelijker nieuws op de hoogte houdt. Deze keer bevatte het teveel Engelse en Amerikaanse.-; elementen (die vaak niet of slechte ten dele wérden vertaald). De'mooi-! ste prater vonden we Albert Mol en j waarschijnlijk zou hij ons eindoor- deel gunstig, hebben beïnvloed als j hij de hekkensluiter dér gasten ware j geweest.' .'Tv- j DlJ het. begin van de uitzending van zondagavond- stelde- de NTS dr. L. de Jong in .de ge legenheid een kort woord te spre ken naar aanleiding van.de dood van John Foster Dulles. W.-Jnn. Zondagavond .werd het „Pension Hommeles" opgeheven. Alles werd ingepakt voor dé-verhuizing, maar ondanks dat was er toch nog even tijd voor een afscheidsfoto. Van links af: .Wim lbo. Mieke Ver- slraeteKees Brusse, regisseur Erik de Vries, Maya. Bouma en Cor Lemaire, ERNSTIGE MUZIEK 7.30-7.45 AVRO. In -.Inleiding tot muziekbegrip" spre.ckt Henk Stam over Joseph llaydn. 8.00-8.30 NCRV. Gram, opn. van wer ken van Clarke. Handel en Haydn, 10.15-10,45 NCRV. Jaap Geraerdts spreekt fn zUn laatste causerie „Stwart op wit" over de persoon en het werk van Arnold Schönberg- H OORSPELEN' 3.30-9.40 NCRV. „Een hondeleven" een hoorspel- van Roderick Wilkinson, ge regisseerd door Johan Bodegraven. 9.55-ll.on AVRO. „Freule Julie" een hoorspel van August StTindherg. ge- regisseerd door Bert Dijkstra. GESPROKEN WOORD B. 15-C.25 Hilv. II. Uilc. voor de Pae. Social. Partij. 6.59-ï.öO AVRO. Lezing over openhaar kunstbezit. 10.00-10.15 NCRV. Politieke commen taar door prof. Diepenhorst. DIVERSEN 8.05-11.00 AVRO. Een Radioscoop die geheel Is gewijd aan Zweden. Het hierboven genoemde hoorspel „Freule Julie" maakt hiervan deel uit. vermengt zich vanzelf mei- do benzine in de tank. Esso 2-T Motor Oil bevat een speciale doop die bi| tweetakt motoren veelvul dig voorkomende lagercor- rosie doeltreffend bestrijdt. Esso 2 -T Motor Oil is de ideale motorolie voor alle .typen tweetakt motoren, ook voor bromfietsen. 'Verkrijgbaar in bussen van T elevbie ANA VOND geen uitzending. AMSTERDAM. fc De Algemene Hengelaarsbond heeft de ministers van Verkeer én Waterstaat en Landbouw en Visserij telegrafi dringend verzocht spoedige behan deling van het wetsontwerp op de watervervuiling te bevorderen. Een j besluit om dit telegram.te versturen is zondag in Amsterdam genomen jop de algemene ledenvergadering i van de bijna 100.000 leden tellende bond. In het telegram spreekt de i bond 7-ijn enstige verontrusting uil i over de watervergiftiging in Zuid- HoJland en over de verbijsterende nonchalance, waarmee zwaar vergif- AMSTERDAM. De Verenigde Machinefabrieken N.V. (Stork en Werkspoor) hebben uit Iran de op dracht gekregen voor de levering en de bouw ter plaatse van een complete rietsuikerfabriek met raf finaderij, met een produktie van circa 300 ton suiker per dag. Een bedrag van enkele tientallen mil- joenen guldens is met deze op- i dracht gemoeid. i De bütiw van de rietsuikerfabriek geschiedt in het kader van een om- j vangrijk ontwikkelingsprogram in 't gebied van Khouzestan in Iran. *Bij dit programma behoort een irriga- j tieproject. waaraan Nederlandse fir- j roa's medewerken. Stork Hengelo j ontving hiervoor reeds de bestelling [van 17 grote trrigatiepompen, aan- 1 gedreven door dieselmotoren. isc'h Beloging tegen kleurlingen in Londen LONDEN. De Londense politie heeft zondag óp Trafalgar Square versterkingen «aan laten rukken om gedurende een betoging tegen de im- tigde afvalstoffen in de openbaremigratie van kleurlingen op alles i wateren van dit dichtbevolkte ge bied zijn gestort. 4 De bond heeft niet beslist of er gerechtelijke vorderingen tegen dc verantwoordelijke maatschappijen en instanties zullen worden inge steld. De mogelijkheid om zulks te doen is op de vergadering, wel over wogen. Het bestuur wil eerst een overzicht krijgen van de schade, die aan de visstand in de Zuidhollandse wateren is toegebracht. De omvang van de schade is nog niet bekend. oorbareid te zijn. Dc bijeenkomst, die georganiseerd werd door het „Verbond ter Ver dediging van Blanken" en een extre mistische organisatie, die zich dc .Nationale Arbeiderspartij" noemt, Rwas eens,zo beginnen alle sprookjes. Er was eens een hupse jongejuffrouw van twintig lentes, die luisterde naar "de naam van Kathy Dówsett en ze woonde in et., paleis van een huis, want haar vader was miljonair en niet zon kleintje ook. Die vader, Harry Dowselt. bouwde schepen, alleen uit Rusland had hij een order gekregen van. een slordige zestig miljoen guldens. Kathy's ouwe heer zat dus goed in de slappe was, maar zij n dochter was de eenvoud zelf en zij snakte naar een leven aan •de zijde.van een simpel man, die op een eerlijke manier met twee ver eelte, handen zijn kostje bij elkander kon werken. Toeri zij op' zekere dng met haar gestroomlijnde super-de-luxe Rolls Royce bij een benzinestation stopte om haar tank te doen vullen, par keerde daar juist eèn grote vracht wagen en', óp [die trailer zat een knaap van zesentwintig ientes als chauf feur. Hij heette Edward Langiey. Hij zag haar. en zij zag hem. Plot seling begreep geen van de-twee hoe ze- het al die jaren van hun leven hadden kunnen uithouden in een zaamheid en hunkerend naar helde. Zij bekenden elkander, dat zij staars- d eb eens besloten hadden zonder el kaar niet nieer té kunnen leven. Maar haar vader.-.de miljonair, de knaap van de zestig miljoen- order alleen uit Rusland? Die was er tegen. Hij begon .de zakcentjes [van Kathy in te houden,.verv.olgeps zorgde hij, dal ze .niet meer kon autorijden en dus -waarschijnlijk .nok I geen chauffeurs meer zou tegen ko- men en toen dit ook niet hielp sluur- de hij haar naar het vasteland „om i te vergeten" zoals dat heet. Zo zijn liefhebbende vaders nu eenmaal, Maar liefde zoekt list en dc postc- rijen zijn neutraal. Kathy en Edward t hieven elkaar schrijven en ze zullen 1 elkander ook wel eens per telefoon hebben toegefluisterd, dat een ver liefdheid die misschien anders een voorbijgaande emotie zou zijn ge- weest, door het.verzet, van de 'vader. 1 >vas aangeblazen tot een allcs-verte- ronde hartstocht. Want alle kinde ren. of ze nu in een paleis of in een plaggenhut zijn geboren, hebben op die leeftijd behoefte aan een protest houding tegen hun ouders, cn onver, standige vaders verschaffen hun die dan ook prompt, op de paden der liefde. Gedurende de pinksterdagen heb ben Katby en Edward elkander weer gezien, maar pappie was er niet bij. De twee jongelui liepen weg. Ze vluchtten naar Schotland, waar, zo als ik wel eens heb horen verluiden, mensen met elkander trouwen al was dé hele wereld tegen'het huwelijk. Maar pappie liet door detectives uit vissen waar die twee smakkers za ten. Laat dat nou in een hoVl zijn nan de oevers van Loch Lomond, waar, zoals het Schotse liedje zegt. twee wegen samenkomen, een hoge en een lage. Symboliek is overal, mijn vrinden. Enfin, de ruzie, die zo oud is als de wereld, de ruzie van een grimmig vader met een dochter die haar eigen leven wil leiden, is in volle gang. De hele pers bemoeit zich er mee. feder- 'ecn is np de hand van Edward .Lang- ley, dc-chauffeur. Iedereen, behalve pappie, hoopt, dat bet huwelijk toch zal doorgaan, Ik hoop het ook. En een huis zullen die twee.dan nok wel krijgen, vermoed ik. MONT DE MARSAN. In een ziekenhuis te Mont de Marsan in de omgeving van Roquefort in Frank rijk is overleden de 56-jarige echt- WASHINGTON. „Het aantal misdaden in de Verenigde Staten is verliep zonder ernstige ongeregeld- ontstellend en kost het Amerikaanse heden. Tegenstanders van de beto-ieder jaar 20 miljard dollar gers bespotten hen door het brengen i CC miljard gulden) om deze mis- van de fascistische groet en met'"1""* uitroepen als: „Geen rassenscheiding in Engeland". NIJMEGEN De Nijmegen heeft zondag uit de Waal. nabij de centrale van de Provinciale Gelderse Elektriciteitsmaatschappij, j aantal het stoffelijk overschot opgehaald 'genote van de Nederlandse consul j van de 41-jarige J. Spaan uit Gehdt (te Rosarïo (Argentinië), de héér COver-Betuwé). De man werd sinds C. Rosberger. De heer en mevrouw I tweede pinksterdag vermist. Ver- i Rosberger, kregen vrijdag een auto-i moedelijk is hij bij het zwemmen 'ongeluk. i verdronken. daden te bestrijden. Slechts de na tionale defensie is duurder. Dit heeft de Amerikaanse minister i vanJustitie. William Rogers, zonets;: i in' een brief aan'de voorzitters va-*, 'ivierpoltüe tede Senaat én het Huis van Afgc- ■aardigden meegedeeld. De jaarlijkse toeneming van het ital misdaden dat in dc V.S. rdt begaan, is vier maal zo gvoo* als de toeneming van de bevolking, aldus Rogers. Hij drong er np aan nieuwe wette:'1 uit te vaardigen om de toenemende misdadigheid te bestrijden. door 3 Field staarde omhoog door de voorruit. Field vervolgde: Hij zal zijn idee Ook moeilijkheden van dien vlootbases waarschijnlijk met aard kunnen zo gemakkelijk wor- den vermeden. opgeven alleen om dat zekere T. Field hem heeft gewaarschuwd. Dat zou hoogstens een paar man extra voor zijn bewaking kunnen beteke nen. Overal aan het station zullen stellig drommen politie zijn- en er zullen geen onbekenden worden toe gelaten binnen een straal van een meter of dertig. In ieder geval geen mensen waarvan de gezichten bij de poli tie bekend zijn. Onze gezichten ken nen zij helaas, het uwe niet. zal ongeveer 130 peseta's per dag kosten, alles inbegrepen. Welnu, zon dag ontvangt u de somma van 130 peseta's. Dat is dan voor één dag, maar ik zou moeten blijven tot de admi raal komt. Wij zijn verplicht voorzorgs maatregelen tc nemen. Maandag krijgt u weer 130 peseta's, en dins dag oók enz. Tussen haakjes, wan neer u de eerste keer uw geld ont vangt, geeft u ons uw retourbiijet naar Engeland. Tóch ben je niet zo slim, slim merd, dacht Field. De ambassade is er altijd nog. Hij zei: Dat is precies 'om ervan in leven te blijven, hoe zit dat met wat zakgeld? Laten wedan zeggen 140. Daar kan ik heel wat borrels van drinken. - Een van dc mannen achterin vloekte. Zij reden juist.„voorbij een Field dacht: Die jongens zijn wel straatlantaren en terwijl^ hij zich 8lra<(han goed ingelicht. Begrijpt u mij niet verkeerd mijnheer Field. Dit heef* niets met chantage te maken. Wij doen u een zakelijk aanbod. Het is helemaal aan u, het aan te nemen of niet, precies zoals u zelf wilt. Ik.kan dit best een poosje mee spelen, dacht hij, het verplicht me tot niets... Ik heb het geld nodig. De wagen reed snel door de nu Ik wil niet verplicht zijn terug te drukker geworden straten. gaan. Als de zaak mij niet aanslaat Bij het toneel, sprak dc ander, kan ik altijd uit -Macïrid verdwij- is het zo dat de man op de planken nen. het grootste salaris krijgt, ook als het werkelijke werk elders is gedaan door de auteur, de regisseur, de gri meur en de lichtmcester. Wanneer zou uw sentimentele reis moeten eindigen mijnheer Field? Zondag js mijn geld op. Maar u heeft natuurlijk uw re tourbiljet naar Engeland? Zij draaiden andermaal de Gran Via op. U antwoordt niet mijnheer Wat zijn de plannen? U heeft zo'n haast mijnheer Field. U doet bijna geestdriftig. Be tekent dot... Als u nu ééns wat uitvoeriger zou willen zijn. Uitstekend. De...eh...de bijzon derheden voor achter 't toneel wor den op het ogenblik voorbereid. Dc admiraal komt niet eerder dan over twee weken. Hoe staat het met dat grote Field. Tn feite is er wel iets meer salaris voor de voornaamste acteur? dan alleen afkeer van de weïvaaris- U z.eï. dat u werd veronder- staat. waarom u op het ogenblik niet steld zondag a.s. te vertrekken, bereid bent de engelse politie te ont- Inderdaad. moeten, nietwaar? En u logeert in hotel Clito. Dat omdraaide herkende Field hem. als de man die gisteren in het café een krant had zitten lezen, toen hij zich tegenover Rodolfo had uitgesproken. Hij had een scherp geheugen, maar dit was helemaal makkelijk omdat de man maar één oog had. Weet u wat Pépe verdient, zei de woordvoerder, 58 peseta's per weck. Het doet me plezier, dat hij tenminste kan spreken, zei Field. Ze hebben hem niet ook nog de tong uitgerukt. Intussen mr. Field, bet is niet de bedoeling dat u naar een goedkoper hotel ver huist. Komt het geld per post? Post kan achterhaald worden. Het zal een beetje vreemde in-< druk maken als ik mijn hotel per dag betaal. De -hotels raken gewend aan dc excentriciteiten van toeristen. Zal het persoonlijk worden overhandigd? Hoe zult u weten waar ik ben? We zullen het'weten. Ik moet die kerels onthouden, dacht hij. Vier stuks. (Wordt vervolgd)

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1959 | | pagina 1