Jk doe het wel evenT funest uitgangspunt om in Genneitagdl goed van gemengd gehalte LEMAIRE OVER JONG TALENT Watersport: geknipt om te Ir A. v. Emmenes I -kwart eeuw radio- gehuMigd. Atjeli-opstand beëindigd Libanees moest in Israel landen Voorts Vanavond van de CalvWn herd*nhins- Franse ministers treden af Verpleegsters in Delft zetten studenten vast Examen doen pallAlleen ^lieve hemel, paar Vlaamse kritiek op Te Ie-dubbel JONKER FOTO TOE STEL ZEGT: j jgEN zomermiddag; ik zit in de iran en voel me bijna gelukkig, roots je -gedichten j hebt, die bijno poëzie rijn, dus mis- I uersiond. De tram is slecht bezet. 1 By dc deur druilt eo'n.mon die in' elk seizoen herfst blijftmaar iegen- i over mij heb ik het uitzicht 'op een j:jonge vroüw met een zoontje van {een jaar of vier. Rechts zitten twee beproefde huismoeders met' volle boodschappentassen en hoeden die at jaren voor geen enkele modeko ning chapeau bus maken. De conduc teur is een vermomde Oosterse'prins, die beter de weg ireet op Java dan hier ih de stad.- We rijden langs een kerk, waarop een kruisbeeld staat. Het. jongetje kijkt er aandachtig naar. Hij draait zich, als we voorbij zijn in een moeilijke bocht, om het zo latiQ mogelijk te kunnen zien. Dan gaat hij weer gewoon zitten en be gint na te denken. Eindelijk we zijn al een heel stuk verder schijnt hij tot een con clusie gekomen te zijn. „Mam" zegt hij „Ja schat?" Ernstig zegt hij: „Ik zal toch maar niet zo érg goed worden later, anders word ik misschien ook tact gekruisigd." De moeder kijkt me onzeker aan. „Stil nou," zegt ze dan, „Kijk maar liever naar buiten." „Dat deed ik en daarombegint het jockie. ,J5ssst." Een van de htiismoeders aan mijn rechterhand,, zegt tegen haar bttur- vrouw: „Hu zegt mijn man laatst tegen me: >,Later, in zo'n kist onder de grond, dat lijkt me nou niks," Want hij heb'meer schik in Wester- veld, ziet u. Goed, net de dag daarop belt de bode van het jonds. En iic zeg: „O bode, mijn man hier wil zo verschrikkelijk graag verbrand wor den." Toen zegt die bode: „Dat kan, mevrouw, jnaar dat komt u dart mei op driehonderd gulden," Tóen zeg ik tegen me. man; „O, vergeet 't dan maar." En nu gaat hij toch gewoon in de kist."- „Ja, branden is mooi, maar prij zig." zegt de andere vrouw. De tram staat stil: „Is dat hier de halte?" vraagt de druilerige man. „Nee meneernog niet, maar me moeten even wachten" zegt de con ducteur met een mond. vol brosse r's. Op datzelfde ogenblik horen we waarom. Een muziekkorps trekt voorbij. Het wórdt gevormd door politie mannen, ernstig blazend, uit kleine, 'toonkunstige boekjes. Voorop loopt er een die niet speelt doch alleen een sier staf lenig en mei fantasie op en neer beioeegt. Vooral, het jongetje is een en al oog. Als het korps voorbij is en de tram verder rijdt, klinkt zijn stem: „Mam, als je 'h politic-agent uit kleedt, is 't dan een gewone man?" KRONKEL BIJ het begin van het TV-pro- gramma van gisteravond zagen j we'een oude kennis terug: meneer Koekoek van de Boerenpartij, die na de verkiezingsuitzendingen in het j begin van dit jaar weer van het j scherm verdween. Hij blijkt de eige- j naar te zijn vande boxer, die i ook in de studio aanwezig enkele weken terug voor het oog der dui-i zenden kijkers onder het mes van de I chirurg is geweest. We-hoorden tot' ons genoegen dat de boxer het uit- stekend maakt. Overigens bood het KRO-program ma gisteravond weinig opmerkelijks. Louis iTequin interviewde een paar onwennige jonge dochters in de KVP Tweede Kamer-fractie, van wie er een bekende te blozen bij de gedach te aan haar maidenspeech. Ce inter- j viewer op de Hoge Veluwe heeft evenmin een grote indruk achterge laten. Hij leek ons zich te weinig te hebben georiënteerd in zijn ma terie. Met veel interesse da a i en legen heboen we geluisterd naar wat de heren Rob de Vries, Hans T.emvyer en Kip van de toneelgroep „Thea ter" de heer Hols tra vertelden over het jcugeilestival dat na 23 augus tus gedurende een week in Vetp wordt gehouden. In hei extra kwartiertje „Sport in Beeld" na afloop van het KRO- programma hebben we mei eigen ogen kunnen zien waarom de iNTS geen directe reportage mocht, geven van de match Nederland—Schotland. 1 Wc heb'ucn de zitkussentjes van verontwaardigde toeschouwers door de lucht zien zeilen en van de heer Ad v. Leeuwen ontelbare malen ge- boord van „een Schots been" dat de gelijkmaker verhinderde... J. Jnn. de ene helft van het team wordt ge vormd door de Nederlander David Wijnbeek (kenner van het huis van Oranje) en'de andere door de Bel gische wielrenner. Rik van Steenber gen. Zomin als de meeste Nederlandse dagbladen blijkt het Belgische perio diek ,,De TV-kijker" verrukt te zijn over de eerste aflevering. Vlaamse klachten: „Jan Blaaser, die meende de Vlaainse mensen in het Brusselse sportpaleis met „mosjeu" te. moe ten aanspreken'^ Een fout in dè spelling van de Vlaamse quiz-leider Paul van de Velde, waarvan in de KRO-aan- kondiging "was gemaakt Paul van de Velden. „Te veel ballast in het programma dat een quiz moet zijn en niets anders en te veel gepraat". "Welgemeend advies uit Vlaande- renland: „Moet men „Tele-dubbel" nu aan de haak «hangen? Integen deel. Maar men moet het hele ge val eens grondig her-denken en in een. lichtere verf herschiïderen". GISTEREN jubileerde ir. Ad van Emmenes en voor dc aanvang van de onimoctir.g Nederland-Schot land werd hij deswege gehuldigd Een kwart eeuw lar.g heelt hij vele malen, 47 keer. de radio-luisteraars verslag uitgebracht van inlerland- voetbalontmoetingen. De waardering voor de wijze', waarop hij dit heefi gedaan bleek duidelijk uit de woor den van de hoèr Van Nierop. chèf van de afdeling gesproken woord van de VARA. Wat de titel ir. voor de naam van de heer Van' Emmenes betreft, ont hulde hij dat deze betekent dat de voelbalexpert in 1923 heeft afgestu deerd in de scheikunde, maar dat hij, daarna voor. dc keus geplaatst, is gezwicht voor de sport. Het dankwoord van de nu 61-jarige ir, Van Emmenes vo.or de geschen ken: een draagbaar radiotoestel ivan de VARA) en een plaquette (van de directeur van het Amsterdamse Sta dion). klonken niet uit de kamer van deze directeur,'de heer Bessem. waar de huldiging plaats vond, maar uit zijn commentaarcel. De spelers waren inmiddels het veld opgeko men en zijn plicht tegenover de luis teraars riep hem DJAKARTA Het verzet, dat zes jaar lang in Atjeb woedde tegen de regering "van Djakarta, is dinsdag geëindigd door een akkoord dat te Rotaradja tot stand is gekomen tus sen een missie van de centrale rege ring en de leiders van de rebellen. De rebellen van de revolutionaire raad van Atjeh verklaren in dit ak koord dat zij de grondwet van dé republiek Indonesië erkennen en kondigen de ontbinding, van de „Staat Atjeh van de Mohammedaan se Republiek. Indonesië".aan, die op 21 september 1953 werd uitgeroepen. TEL-AVIV Een Libanees mili tair vliegtuig is woensdag in het Israëlische luchtruim onderschept cn gedwongen te landen. Het vliegtuig cèn drte-motorigc lichte bommenwerper van het type 79-Marchettë, on de uit vijf koppen bestaande bemanning worden vast gehouden.. De pi toot had geen gevolg gegeven aan de instructies van de Israëlische piloot. Ér waren enige waarschu wingsschoten gelost. Het toestel had apparaten aan boord om luchtfoto's te nemen. Volgens de Li banese autoriteiten hebben vier Is raëlische vliegtuigen Libanees ..verkenningstoestel" boven het dorp Koenin. dat op Libanees gebied ligt, onderschept. o Willy Schobbe, die met zijn ball- roomorkest in ons land, ook via i grammofoonplaten, veel succes heeft, keek dezer dagen vreemd op toen zijn platenmaatschappij, de KCA, hem meldde dat er uit Ar gentinië een bestelling van 2500 platen van. zijn orkest was binnen gekomen. De KRO koestert het plan in het volgende winterseizoen eenmaal per maand een eaoarei-programina te gaan uitzenden, dat niet in ae stuaio door artiesten met de tekst- vellen in de hand wordt gepresen teerd maar dat als een écht ca baret in een écht café met een écht publiek wordt uitgevoerd. Nog een plan van de KR'O voor het radio-seizoen .'59-'6Q; een ra dio-quiz lussen amateurtoneelspe- J Iers, die eenmaal per maand de j 'etner in zal gaan. „Tierelantijnen"keert na de zo mer terug, maar in de plaats van het cabaretje „Half time"' zal dan worden uitgezonden de rubriek „Kopstukkeneen aamaak-forum, waarin- Sophie'. Stein, Kees iüehii- peróort, Cees de Lange 'en God fried Romans op namaak-vragen antwoord zullen géven. Zaterdag 6 juni zendt de KRO de laatste editie van dit seizoen van „Tierelantijnen" uit In het on derdeel „Half time"* treden hier in voor het eerst als radio-duo op de zusjes Corry en Foeny Brok ken. I COR LEMAIRE toch doorgaan vooral gebrek aan temperament dat hem is opgevallen. Maar met onver woestbaar optimisme zegt hij: „Ik wil toch bewijzen dat het kan". Over de klasse met tekstschrijvers in-de-dop js hij heel wat beter te j spreken. Daar zat wel degelijk ta- lent. Alle negen leerlingen waarmee hij begon zijn ook de hele cursus gebleven en hij heeft erg leuk met ze gewerkt'. Sommigen hebben ook al eigen teksten kunnen verkopen naar het beroepscabafet. TOT zijn zeer grote teleurstelling was er in de klasse der crea tieven geen enkele componist van bedjes, uitgezonderd een enkele leerling die 'mi een tekst zelf een gebrekkig melodietje schreef. ..Ik weet wel hoe dat komt", zegt hij. ..voor dat componeren bestaat hier in Nederland eer; geringschatting j van dc licht muze... Te vaak denkt men: o. is dit de tekst, geef maar j hier, we gooien er een paar noten I tegenaan. Als ik g<» componeren. dan ga ik eerst in ecu stoel zitten, i die tekst ïezen. en nog eens lezen. Dan tracht ik muziek te schrijven die bij die tekst hoort. Ik vind", zegt hij. „de instelling iri dit vak en in dit werk bij veel vertolkers van bedjes, en ook bij veel componis'en abominabel. Er zijn uitzonderingen, natuurlijk, maar over het alge meen - En dus hebben niet alleen zijn leerlingen' veel geleerd, maar ook Cor Lemaire, Ilij heeft geleerd, dat hij'die „ik doe het wel cven"-men- taliteit moei trachten te doorbreken. En hij gelooft nog altijd dat er jong talent is in Nederland. Begin augus tus gaat«ltij daarom audities houden een paar dagen achter elkaar des noods, want hij verwacht weer een heleboel kandidaten. (Advertentie i M.l WIN 50 ROLLEN KLENES DROP MAAK EEN LEUKE TEKENING ms! Eet Kiene-mannelje (of gsef een oerdig idee voor onze lekenoars) en zend deze, met één Frujetta wikkel aan kiene N.V. Amsterdam, Vermeid naom, adres en leeftijd. Elke week 20 prijswinnoers l LICHTE MUZIEK 8.008-49 NCRV. Het Metropole-or- kest o.i.v. Dolf V. der Linden, Omroepkoor en solisten voeren fragr mcnt'en uit uit operettes en musi cals, 9.30—10.00 NCRV. IVij poet«en: de plaat door Lex Karsemeyet. 11,25—12.00 AVRO. Dlscotaria door Jan Koopman, GESPROKEN WOORD ".SO-^-OD - HUv. Is Uitzending voor de Chr. Hist. Unie. 8.459-00 NCRV. Ton Koot, secre taris van de bond Heemschut over „Moeten dc grachten dicht?" DIVERSEN 7.05—$.00 AVRO. Radiospel „Alle* op één kaart". 8,20—9.00 AVRO. Finale van het ra diospel „Alles op één kaart". 11,20—11.40 NCRV. Reportage van Herman FeldCrhof ttlt Frankrijk -uit het Palais dc la Matualité te parijs TELEVISIE rftniSTTfïF VITI7-IFK RADIO wIEUWS en weeroverzicht openen LRNSTIGE MUZIEK \\J de avond (8.00). IHcma .een pro- 9.4010.40 AVRO: Het Nederlands A gramma van de AVRO. Dit begint kamerkoor en' het Radio Kameror- met de uitzending van de finale van kest o.l.v, FelJx de Nobel voeren het radiospel „Alles op één kaart" uit uit de „Ode for St. Cecilia's Day" de AVRO-stlldio te Hilversum. (8.20). van Henry Parcel!. Hierop stolt aan het toneelstuk „ïïed- 10.1010,40 NCRV, Wim v.d. Panne da Gabler" van Ilenrlk Ibsen, gere- bespeett het orgel van de Lutherse j glsseerd door Ton Lenslnk. in de kerk in'Den Haag. 'hoofdrol de actrice Rie GUhuya (9.00). PAB1JS De Franse "minister van Binnenlandse zaken, Jean Berthoin, en zijn collega vair Landbouw, Ro ger Houdet, zijn woensdag afgetre den mti zich geheel te wijden aan bun taak als leden van de vorige maand gekozen Senaat. De twee ministers hebben om ge zondheidsredenen de voorkeur aan het lidmaatschap van de Senaat ge geven. Edmond Michelet. de minister van Justitie die eveneens in de Sgnnat werd gekozen, heeft direct 'na zijn verkiezing laten weten, dat hij aan zijn ministerszetel de voorkeur 'geeft. DELFT. Drie Delflae studenten, die i?t cfe nacht een kijje waren gaan nemen op het terrein van de psychiatrische inrichting ..St. Joris- Gasthuis" te Delft, hebben kennis gemankt'mei de kracht loaarover de verpleegsters in die inrichting 'be schikken. De zuster, die hen op merkte, alarmeerde een paar andere nachtzusters en tezamen maakten zij korte vnelien niet de indringers. Na een korte worsteling moesten cle studenten het onderspit deloen. Zij teerden opgesloten in een lokaal, fofdal de poïilie kirnw om hen fe halen. De studenten hebben de ver dere nacht op het bureau pan politie doorgebracht. (Advertentie LM.) met dcfieve.beheerste zenuwen Hijnhardfs Zenuwtab letten Ir. AD VAN EMMENES .zoals hij gisteren de strijd versloeg PRODUCT (Advertentie LM.) HeeHL'JK GEGETÊNTpAr l<= 'T ZELDEN. -T VREEMD DAT HETV.i H£0 JE JUMBOIK/ WIER NIET --ss«£5Mz/M. PROBECEN pRUKKÊR^-^^^^iHÊM HIER VANDAAN) fVE HOUDEN. N'J 1Ü1 HiifflBELKAN 20 - M*7>fl^OkVER5CHRlKKE- V1 ZEUREN. HET &E5TAAT NIETJOJSL^^S DAT DEZE ZAAK^NFni TAST^ Rendabeltö, ^tnora/ik wêbl fTENZ'J ZE IEr5\M IN DÊ VVAGEf- ANPERC. UITV<De-\lAT6N LIGGEN- jg£M..~I6 gf? WAT;I EVEN HALEN Ij AANSTAANDE zondagavond zendt de KRO-T\r in samenwerking met de Vlaamse teleëisie de tweede aflevering uit van de Vlaams-Ne derlandse co-produktie „Tele-dub bel". Men zal zich herinneren dat BLUF Mgrjfc i HANDEN VAN f ME AF, FLOWERS.. HOI WACHT£VtN J0N6LN NOU GOLD DAN I HET 10 DANNy. Dt LI6LNAAR l/AN Dt LUNCHROOM1 DAf PACHT IK All etTAALDMlT EN MAAK DATJt WEGKOMT1 EN LAAT IK JULLIE NltT MEER ZIEN! KOXrpAARHA fy Mtns NOU.TLX DAT WAO j ALLAATERED EEN fRAAI BCGI/l! IK URAA6 A1E PE0CHOOIER5 ZIJHNOG 0TEETO Af WIE WEG MAAR MUMJOU DWARO ZIT tri KLANTEN OOK\S WAAR0M...HIER5Ttüff DlBlmnff/rfm MEER ACHTER DAN ÜE- M llllii/ 'II fV wone CorsCuRREfi'Tn! SBSggESaliJ Wr DAN MOETJE HET 4F ZELF MAAR WETEN I Wt HEBBEN AllLl NETJES X SPROETJE, REN EENS 0PGERUIMD EN Wt ZULLEN NAAR HUO EN' 6EL DE DEDCHADE VERGOEDEN MAAS I POLITIE EVEN 1 ^4 IK KLt» L'ERDER NIET I jfcj. Zij gingen naar het busstation en vernamen dat de volgende niet voor twaalven zou vertrekken. Zij koch ten dc kaartjes, dronken wat en stapten in toen hel lijd werd. De bus" had leren banken met rechte rug gen en was bijzonder ongemakkelijk. Het onderste gedeelte van de raam pjes stond open en liet een plezierig koeltje binnen. De bus was vol. Hij reed omlaag, langs het station en naar buiten naar de voorsteden. Aan de buitenkant van de stad reden zij langs een aantal holen, die. waren uit gehakt in de harde wegbermen. Voor de ingang van ieder bol hing een deken. Daar trek ik mij terug als het Gomez-vermogen het begeeft, zei Rodolfo. Zij reden verder naar ds buiten kant. Het landschap was droog en rotsachtig, hier en daar bedekt met armetierige bosjes struikgewas. Ach teromkijkend kon Field de hoge, witte stad zien liggen. De conducteur kwam en scheurde hoekjes van de plaatsbewijzen af. Het is hier niet roken. Gaan wij naar het stierenge vecht? Daarvoor zijn.wij toch in hoofd zaak gekomen. Alle plaatsc 11 zullen wel bespro ken zijn, zei Rodolfo. !ANT&?£J> POSmtKl&TN OF TYING UITLOPEN KAN ZULKE Z£LTAi(XM>-DUlK£N D'KWyiS OV&tÖODHSNAKEN. FENHOOlD IS INNGRS £&lKOS7SMR ÓV ONNIS&MZ Tqgnzyn £Rl t/£L£doel wachters, DlEONTZETTENDE KI SI GO'S NENEN POOR ZICH i ALS DOLLEST/EREN VOOR. L DO VOETEN VAN KUN AAN- ^j^^A/ALCERS TE (VERPEN. V -TTpè) DATZYNZEER A NSPECTACULAIRE FIGUREN. DCENM/ET lAii ALTYD be3ESTE B KEEPERS.... 9 'HET STOPPEN VAN LAGE BALLEN VER- EIST D/Kk/yiS _r~\-5 GROTE AfOED VAN DE m doelman.» kq ^ASJEDC/EET.' NCO. NV VROEG EROM, HQCRfjx PS-J58

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1959 | | pagina 1