Chief Whip I Auto van koopman bestond voornam uit en i Schijnwerpers op de Schiedamse sport B. C D Boete voor monteurdie tegenligger verblindde Qphdmlfpl Directeuren Gem. Werken vergaderen in Schiedam SVV gaat naar Harga ZITTING KANTONGERECHT Wandelkring boos op N.W.B. Geslaagd 40 ROVERS IN KETHEL Nederlaagserie van DWS KNYB-prijzen spelregeltest Sluitingsuur café's Receptie scheidende gem. ambtenaren Burgerlijke stand SCHIEDAM Foto ffanr Koeriersters Donderdag 28 mei 1959 Men moet met sterke argumenten komen om bü de Schiedamse kanton rechter mr. P. B, Cos vermindering van straf te kunnen krijgen- Ije Haagse kooiman bad wel veel, maar geen sterke argumenten toen hy gisteren de nagedachtenis van zijn zwakke auto kwam verdedigen. De Schiedamse politie constateerde op 20 februari dat het bcstelautootje al rijdend over de Nieuwe Haven enkele defecten vertoonde. De richtingaanwijzer functio neerde niet, de voorwielen slingerden, de ryvlakken van de banden waren versleten, de bumperplaat zat los, de deuren waren met een touw gesloten en het slot van de motorkap kon niet gebruikt worden. „Vijfenzeventig gulden boete" zei de officier van Justitie mr. R. A. Schimmel, die daarmee de zaak als afgedaan beschouwde. „Het autootje is al vernietigd, dat vraag ik öus niet" zei hjj ter verduidelijking. Groot licht, smalle weg De landelijke wegen in. Kethei zijn niet aangelegd voor het mo derne verkeer. Tegenliggers zullen daarom met beleid over de smalle landwegen moeten maneuvreren cm elkaar terwiüe te kunnen zijn. Het gebeurt echter ook wel 'eens dat men zich .op de grote rijweg waant. Daar komen, ongelukken van, dat ondervond de Schiedamse win kelier P, C. M. op 7 maart, HU reed 's avonds met een kennis op de Harreweg in de richting Delft. Om kwart over acht zagen zij uit Delft op een afstand van een kilometer een tegenligger aankomen, die de De Haagse koopman was het ech ter niet eens met deze voortva rendheid. Hij plantte de handen in de zij en met de aanhef „Meneer de presidentbegon bü een veel omvattend pleidooi. „De Delftse po litie zei: „Alles is in orde" en hier bekeuren ze me. Dat kan niet. Ik ben een arme lorrenboer. Ik heb vijf kinderen. Het oude vet was uit de auto en toen hebben ze er nieuw ingestopt. Dan slingert het een beet je vanwege de ruimte. Toevallig was ik trouwens toch van plan die auto te vernietigen. Een kindje beeft het draadje van de richting aanwijzer losgemaakt." Zich tot de griffier mr. O. Sip- kes wendend, zei hij met overtui ging: „Nietwaar, meneer, zo'n draad je kan toch weieens los gaan? Toen ik het bad vastgemaakt werkte het puik." Mr. Cos zocht geen weg in al die retoriek. Het was voor hem duidelijk dat de vernietigde auto een gevaar op de weg was geweest. Voor zulk een overtreding luidt het vonnis, onafhankelijk van de maat schappelijke staat van de overtre der: zeventig gulden boete of acht en twintig dagen hechtenis. De man met bet geringe inkomen en. de zwakke auto vertrok daarna, de krachtige termen vrijgevig rond zich strooiend. Voor zoveel wanbegrip had hij geen goed woord over- „Aan afspraken met de overheid dient men zich te houden" zei de voorzitter van de Wandelkring Rot terdam van de KNBvLO de heer N. H. E. van Heiten woensdagavond in gebouw Christelijk Sociale Belangen voor vertegenwoordigers van in stanties en sportorganisaties uit Viaardingen en Schiedam. Hy her innerde hierbij aan een besluit van prof. Beel uit 1953, die na een be spreking op het ministerie van O. K. en W. reet alle wandelorganisa ties. had besloten dat de Avondvier daagse zou worden georganiseerd door die bond die in de betreffende plaats zestig procent of meer van de georganiseerde wandelaars tot haar leden telde. In Schiedam heeft de KNBvLO dit recht. De afdeling Schiedam van de NWB houdt zich echter niet aan de afspraken. Integendeel, er wordt steeds een avondvierdaagse georga niseerd juist een week voor dat de WKR in alle plaatsen aan de Nieuwe Waterweg haar Avondvierdaagsen houdt. Daarom heeft de WKR aan het gemeentebestuur van Schiedam verzocht om op grond van billijk- heidsoverwegingen te willen bepa len dat de NWB haar Avondvier daagse eerst zal mogen houden na dat de reeds vastgestelde Avond vierdaagse van de WKR-KNBvLO van 15—19 juni is gehouden. Na zijn inleiding werd een prach tige documentaire „40x4"' vertoond, die een grote serie gevarieerde op namen van het leven van de Vier daagse in Nijmegen bevat. Deze rol prent is gemaakt ter gelegenheid van de veertigste Vierdaagse in Nij megen in 1956. volle lichten voerde. De heer M, schoof met zijn wagentje naar de rechterzijde van de weg. Hij zag echter dat verder rijden moeilijk zou gaan, want de verlichting van de tegenligger belemmerde hem 't uitzicht Ondanks het „dimmen" van onze stadgenoot bleef het licht van de Delftse auto in volle glorie over de Kethelse dreven stralen. „Ik stond aan de kant van de sloot, ik heb nog de schijnwerper op zijn voorruit gericht," vertelde de heer P. C. M. De 45-jarige getuige, de scheepsbouwer M. K., deelde even eens mee dat de inzittenden dooi de tegenligger werden verblind. „Ik heb geen groot licht gevoerd, ik heb gedimd." zei de 28-jarige mon teur M. W. V. uit Delft. „Ze hebben mij verblind. Ik zag niets meer, 't spotlight stond op mijn voorruit" Het verkeer ging daarna in ieder geval zijn gewone gang niet meer, want de Delftse monteur poogde de Schiedamse auto dusdanig te pas seren dat. het vervoermiddel van de heer M. aan de andere kant van de berm terecht kwam. De Delfte- naar reed door ondanks het stop teken vah de heer M. Deze .noteer de echter het nummer, waardoor de heer V. woensdag alvast te ho ren kreeg dat hij I 25 boeté zal moeten betalen. Via een civiele vor dering zal hij zich ook nog dienen te verantwoorden over. de f 125 schade die hij door zijn maneuvre aan de auto van de heer M, heeft toegebracht (Advertentie IM.) In het Gemeente-ziekenhuis te Schiedam slaagden voor het op 26 mei 1959 gehouden examen voor de aantekening kraamverpleging, de zusters: C. J. Breeriveld, K. v. d. Molen, M. E. van Dam, J, Oosterom, G. J. Speld, N. C. Sterk. A. M, de Vries. De straatvoetbalcompetitie zal dit maal niet kunnen doorgaan. Deze week is definitief besloten deze se ries voor jongens van 12—21 jaar niet te houden omdat er geen sportvelden beschikbaar zijn. Wel was gedacht aan dezandvlakte maar Karei Scholten zag geen kans deze terrei nen geschikt te maken. Deze week is de terreinensituatie nog eens be zien, maar er is absoluut niets be schikbaar. De jeugd van het club huis St. Joris Doele zal nu over en kele iveken een tijdje op het Volks park kunnen sporten. Door een overvloed van kopij heb ben wij eerst gisteren bericht dat het terrein van SVDPW aan Rijks waterstaat moest worden opgeleverd. Om misverstand te voorkomen de len wij mee dat SVDPW haar ter rein sedert zondag kwijt is. Getracht wordt op korte termijn SVDPW uit de nood helpen. SVDPW heeft ech- Jeugd jolijt bra ebt gisteravond f plezier voor de kinderen in l Kethel. Gekostumeerd trokken ze i rond en zoiets levert altijd heel wat pret op. Er uiaren leuke l vondsten te zien, zoals deze groep t [van veertig niet nauivkdürig i getelde rovers rond hoofdman A li Baba. PRETORIA - Een rechter in Windhoek (Zuid-Wesfc-Afrika) heeft dinsdag twee jonge blanke politie agenten veroordeeld tot een boete van bij elkaar 700 gulden wegens het slaan van inheemse voetballers. De voetballers hebben verklaard dat het'incident zich voordeed nadat hun auto, toen zij op weg waren naar een wedstrijd, was blijven, steken. ter een grote aanhang en het zou niet goed zijn om aan. deze club slechts een enkel.veld ter beschik king té stellen. Dat vergroot het ter reinenprobleem dus nog meer. Ge dacht was. aan twee velden in de driehoek tussen de spoorlijnen Schie dam—Delft en SchiedamVlaardin- gen aan de stadszijde van de Ou- Bedijk, maar dit gebied is te klein geworden. Er is nog slechts plaats voor een voetbalveld en een oefen- terreintje. De Gemeentelijke Sport raad staat voor grote problemen^ Hedenavond wordt in TivolL de prijsuitreiking van de spelregeltest- wedstrijden voor junioren gehouden. Zoals bekend organiseert de actieve SSV deze wedstrijden. De heer J, Bijloo van de afdeling Rotterdam van de KNVB zal een inleiding hou den en de prijzen uitreiken. Vrij dagavond houdt SFC een con tactavond in Tivoli. In gebouw Christelijk Sociale Be langen belegt de Wandel Kring Rot terdam van de KNBvLO een bijeen komst waar door de voorzitter ma joor Van Heiten zal worden gespro ken over de situatie in Schiedam. Zoals bekend worden hier tegen de afspraken in twee Avondvierdaagsen gehouden. Velen wensen dat deze twee organisaties tot overeenstem ming komen. Het zou de wandelsport ten goede komen als er één massale Avondvierdaagse kon. worden ge vormd. De „concurrerende" wandelorgani satie de NWB wilde dit jaar een Avondvierdaagse beleggen een week voordat de „Nijmegenaren" hun tra ditionele Avondvierdaagse in Schie dam zouden houden. Van 't gemeen tebestuur heeft de NWB in Schie dam nu het bericht ontvangen dat de gemeente geen medewerking kon verlenen aan deze organisatie als de Avondvierdaagse wordt gehouden voor de reeds vastgestelde wandel tochten van de KNBvLO. De ge meente is welbereid medewerking te verlenen als de NWB de Avond vierdaagse houdt na de evenementen van de WKR-KNBvLO. Bellen bij ongeval; G.G. en GJD. Tumlaan 80, telefoon 69200: Politie-aiannnummer: 64666. Apothekers nachtdienst; Nieuwland- Dr. Wibautplein 17 en C. Jansen, Swammerdamsingel 41. R.K. Leeszaal en Bibliotheek. Dam; geopend tedere dag (behalve maandag! van Ö.31) tot 16.30 uur en iedere avond (behalve woens dag eD zaterdag) van 19 tot 2CU30 uur; zondags gesloten. Gemeentelijke Openbare Leeszaal en Bibliotheek, Lange Haven; ge opend iedere werkdag (behalve maandag) van 9.30 tot 16.30 uur en iedere avond (behalve woens dag en zaterdag) van 19 tot 20.30 uur: zondags gesloten. Stedelijk Museum; dagelijks ge opend van 10 tot 17 uur, zondags van 12 tot 17 uur; tentoonstelling „Ach tijd waar ben je gebleven", „Moderne expressionisten," „Kees Verwey" en „Drie jonge schilders" (tot 13 juli). BIOSCOPEN Passage, alleen 2 uur: „Operatie Am sterdam". Monopole, 2, 7 en 9.15 uur: „De vlucht van de pijl." DIVERSEN Volksgebouw,. 8 uur: ANMB-Film avond. Passage, 8 uur; KFA-Filmavond. Amstelbrou, 8 uur: Oud-strijders. Contactavond, Musis Sacrum, 8 uur: Jeugdbij een- komst Hengelsportvereniging, In de nederlaagserie van de Hand balvereniging D.W.S. had Schiedam gisteren bezoek van Olympia uit Den. Haag. Bij de dames wisten de blauw witten ook nu weer met grote cij fers te zegevieren. Met nog twee wedstrijden voor de boeg staat het Haagse Verburg er bij de dames nog het best voor, immers zij zijn de enige clubdie DWS een 3-~6 nederlaag hebben'toegebracht. Vier wedstrijden werden gewonnen en een gelijk gespeeld. Geruime tijd bleef de stand dubbelblank en een onvolledig Olympia hield moedig stand. Toen N. Bos echter voor het eerst voor DWS wist te scoren volg den er spoedig meer treffers. B. Kouwen hoven zorgde met twee doelpunten voor 30 en nog voor de rust was het T. Salaii die er 40 van maakte. Na de thee kwam Olympia aan het eerste tegenpunt, doch. B Kouwenhoven en L. Robart voerden, de voorsprong geleidelijk op en heteinde kwam met een 11—4 overwinning voor Schiedam. Bij de heren, viel het spel van Olympia tegen. Wel kwamen de Hagenaars het eerst tot scoren maar verder dan 05 kwamen zij niet, G. v. d. Wal zorgde voor het eerste tegenpunt. De rust kwam hier met 16. In de tweede helft ageerde de voorhoede van Olympia wel feller, maar de vele aanvallen werden zeer slecht afgewerkt. L. Kouneman, G. v. d. Wal en L, v. Nierop wisten ieder nog éénmaal de Haagse doel man te passeren. Olympia wist nog 10 maal de Schiedamse doelman te verslaan en het einde kwam met een 416 nederlaag voor DWS. Ook de heren moeten nog twee wed strijden. spelen en wel tegen Wilton Fijenoord en Animo. Het Haagse Hennes staat gunstig aan te top met een 4—35 overwinning, vorige week behaald. In de zes voorgaan de, wedstrijden werd de Schiedamse doelman in totaal X31 maal gepas seerd en de Schiedamse voorhoede kwam in de wedstrijden. 31 maal tot scoren. (Advertentie LM.) GEMEENTE s 'SCHff-DAM In Tivoli heeft de heer J. Bijloo, voorzitter van de afdeling Rotter dam van de KNVB, gisteravond de prijzen uitgereikt aan de vertegen woordigers van de verenigingen, die deelgenomen hebben aan de spelre- geltestwedstrijden van de Schiedam se Scheidsrechters Vereniging. Na 't openingswoord van voorzitter L„ van Sijll van de SSV merkte de heer Bijloo in zijn causerie op dat de spelregels een belangrijk onderdeel van de sport zijn. Het junioremve- zen in de afdeling is sterk gegroeid. Veertig jaar geleden waren er 18 teams ingeschreven, nu zijn het er 600. Aan de. jeugdige Arie van Dijk reikte hij de enorme wisselbeker uit, die Excelsior '20 dit jaar heeft ge wonnen. Daarna ontvingen de overi ge afgevaardigden hun algemene of groepsprijzen. Er was, ditmaal slechts geringe belangstelling. Difc vond zijn oorzaak in het feit dat door een misverstand alleen bestuursleden en de prijswinnaars van de voetbalver enigingen. naar Tivoli waren geko men. Na de prijsuitreiking bleef men gezellig bijeen voor het'houden van sportintelligentietesten. fOFTICIEEL NIEUWS j De burgemeester van Schiedam brengt ter openbare kennis, dat hij Dp 22 mei 1959 tot wederopzegging, doch uiterlijk tot 8 november 1959, een algemene ontheffing heeft ver leend van het verbod, vervat in ar tikel 3, eerste lid, van de Verorde ning op inrichtingen tot het ver bruiken van eet- en drinkwaren in de gemeente Schiedam (Gemeente blad 1940 no. 8), zoals deze nadien is gewijzigd. - De ontheffing geldt uitsluitend tussen middernacht en 1.30 uur in de nacht van zaterdag op zondag. Bel ten gehore brengen van muziek is, behoudens bijzondere ontheffingen, slechts geoorloofd tot 1 uur. In verband met het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd is op hun verzoek met ingang van 1 juni a.s. eervol ontslag uit ae gemeente dienst verleend aan de directeur van Gemeentewerken, de heer ir, J. van den Akker en aan de heer T. de Jong. hoofdambtenaar op de afde ling Bevolking. Burgerlijke Stand en Militaire Zaken ter gemeentesecre tarie. Voor een ieder zal er gelegenheid zijn in de raadzaal van het stadhuis afscheid te nemen van de beer Van den Afcker op vrijdag. 29 mei a.s. tussen 5 en 6 uur namiddag. Op deze dag tussen. 4 en 5 uur na middag zal van de heer.De Jong af scheid kunnen worden genomen en wel op de afd. Bevolking, Nieuw- straat 26. Geboren: Johannes zv J. E. Winkelman en E, A. Vaister.. Yvonne dv J. van Brakel en M. van der Ree. Yvonne S. W. dv F. W". Hoog werf en M. W. J. van der Meijden. René zv W. Verbruggen en A. W. van Veen. Petronella dv B, Molen dijk en B. C.. Jongebreur. Richard zv J, R. Leyenaar en M. M. F. J. Blijenberg. Adrian a E. dv A. den Blaauwen en M. H. van der Veer. Cornelia dv W. van der Windt en A. Jansson. Lena dv G. S. C. Holle mans en L. de Jong. Overleden: P, de Wit, 83 jr, wed. van J. Witkam. J. Poot, 73 jr. Het eerder gepubliceerde: Hen driks A. zv A. Gille en M. J. Bek kers; Johanna M. dv A. Gille en M. J. Bekkers moet zijn: Hendrikus A. zv A. Gille en M. J, Bekkers. MSTERDAM. De officier van justitie bij de Amsterdamse recht bank kwalificeerde gisteren zijn requisitoir tegen de 25-jarige J. C. T. als „zwaar". Zwaar was dan ook de straf die hij eiste tegen deze Amsterdamse besteller van de PTT, die een groot aantal brieven, vooral aangeteken de en pakjes waarvan hij vermoed de dat zij een waardevolle inhoud hadden, weggenomen heeft. Zo stal hij in de tijd van bijna twee jaar naar zijn eigen bekentenis-ongeveer ƒ5000 en wat sigaretten. Het was de eerste keer dat hij met de straf rechter. in aanraking kwam. Niette min vorderde de officier een jaar en drie maanden met aftrek. In de benedenzaal van de Op- etandlngskerk in Schiedam Js van morgen de jaarlijkse algemene ver gadering van de Vereniging van Directeuren van Gemeentewerken begonnen, die morgen In Vlaardin- gen zal worden voortgezet. De he ren maken vandaag en morgen ver schillende excursies In het "Water weggebied. Ir. Chr. Bronkhorst, voorzitter van de vereniging, heette het gezelschap De honkbal wedstrijden van SW zullen in het vervolg op de terrei nen in het sportpark Harga worden gespeeld. Voor zondag waren twee wedstrijden op het hoofdveld van SVV aan de Westfranketandsedijk vastgesteld, maar Excelsior *20 heeft verzocht de promotiewedstrijden op het terrein te mogen spelen. Het programma is dus enigszins veran derd. De jeugdteams van Rotter dam en Haarlem spelen om de Babe Ruth League om twaalf uur in Har ga en om twee uur wordt de honk- balwedstr.ijd SW-Sparta in dit sportpark gespeeld. Excelsior '29 speelt een promotie wedstrijd op het terrein aan de Westfrankelanasedijk tégen .het fa voriete HION. Aanvang half drie. B en W stellen de raad voor 34.500 gulden beschikbaar te stel len voor het treffen van noodzake lijke voorzieningen in enkele scha kelhuizen van de Technische Bedrij ven. Ook wordt .28,600 gulden aan gevraagd voor het opnemen van het schakelhuis aan de Slachthuis laan in. de hoogspanningsring. welkom onder wie .ook enkele Bel gische collega's. De directeur van Gemeentewerken te Schiedam, ir. J, v. d. Akker, die vandaag 65 jaar werd en binnenkort met pensioen gaat, vertoonde dia's van bijzonder mooie oude tekeningen en vertelde aan de hand daarvan de geschiede nis van Schiedam. Tuinarchitect J. J. Schipper, ir. S. Moesker en de heer J. C. Putter belichtten de verschillende aspecten van de Schiedamse ontwikkeling. Heiaas was stedebouwkundige J. M, Horyath buitenslands. Vooral de moeilijkheden bij de uitbreiding van Schiedam werden door de verschil lende sprekers duidelijk uiteen ge zet. Deze inleidingen waren een toelichting op de rondrit, die de he ren 's middags maakten. Tuinarchitect Schipper belichtte het nieuwe karakter van de groen- aanleg na de oorlog, nu het meer gaat om recreatiemogelijkheden te scheppen. „Schiedams grondgebied is klein, maar we zijn gelukkig mei dc bestaande groengordel". In de zaai warén maquettes van Bad Groenoord. de toekomstige Pol. dervaartbrug II,. de nieuwe aula van de Algemene Begraafplaats en vele foto's van stadswijken, grote projecten en schilderachtige plekjes in Schiedam tentoongesteld. KOPENHAGEN. In, een staal fabriek zijn woensdag twee arbeiders om het leven gekomen en negentien gewond door een ontploffing in een oven. Men vermoedt dat de ontplof fing is veroorzaakt door een oude granaat die tussen het schroot moet hebben gezeten. ROME. Er zullen geen Sowjet- ge leerden deelnemen aan het Inter nationale olie-congres dat de volgen de week in Londen begint, omdat de Amerikaanse autoriteiten de Russi sche vertegenwoordigers niet willen laten deelnemen aan de excursies di« op het programma staan. Fleungmodel om hst feest van de zomer méé te vie ren'. Geheim van de wijde rok: dö ingebouwde pet ticoat! Vrolijke bontge&treepte katoen-satijn, dio héérlijk luchtig draagt Amerikaanse maten 3-17. De beste reportage m en om rotterdam verzorgt... N*. BINNENViEO 221 - TEL 34853 Diversen Een goed verzorgde biblio theek. steeds voorzien van nieuwe uitgaven beeft Lees- bi bliotheek - Kantoorboekhan del „Modern" Boerhaave- laan 124, teL 68415, Schiedam. Bromfietsbenzlne per liter 62 cent, wasbenzine, verf- verdunrier vanaf 60 cent per liter, lynolie. stopverf, pla muur/grondverf, glansverf, waterverf, enz., ook zoutzuur, ammoniak, bleekwater, loda. line, zeemleder, sponsen, dweilen en borstelwerk. Le veren en inzetten van ven sterglas. G. H. Mast, Gcce- nelaan 65, telefoon 67708. Vermagei zotiöei dieet met Graciaj, ,50 dragees f 1.98. By apotheek en drogist Te koop aangeboden Voor 6.— p.w. Super Te levisie 43 cm. van 'ƒ995.— voor 495.Radio Abé, teL 31711, Rotterdam. Foto, füm, optiek Rol films vergeten? Auto maat staat voor u klaar. Alk» soorten films. Foto K. van Vuuren. Hoogstraat 106.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1959 | | pagina 2