fcnfiSlk#^ fcnfiSlk#^ Onrust in Z-Amerika §emhfatl vovrdethotui Openbaar onderwijs dreigt te worden achtergesteld Ophelderingen nodig over Mammoetwet imai Wfr^WÊÊl Maandag 1 juni I959 PECH .in de vergrotende trap En 'n mooie Dor us Finale 1960 van Songfestival in Engeland „Niets bijzonders" Expositie Vanavond Radio Televisie door A tfteyer Sluyser Steeds dalende koffieprijzen „VOLKSONDERWIJS" VERONTRUST De Gaulle zong zachtjes met Maurice mee door FR^K GODWIM door T- 3S. Mlracban VERRASSEND LEKKER [ÏKPENK PAT FLOWERS, NU AAN JUM0O VAN DIE RUZIE JSgft [VERTcl-T^gRii^Éj t" ^*V£RGEÊr^ JmfgB&Sb wpat nou maar; ^BPW^CACOL, £N COK«to ^K/ÓVER DAT SPELEN. PATj 5.3*<3AATONS NIETS AAN.^gfi VvANDAAG OF MORGEN flOOPTpiE EZEL VAN'N JUMS<3| TOCH TEGFn t-QMP i DAT DOET H'J WET. H'J IS VEEL TE 0ANG VOOR 'N PAK SlAAG.", IET5 ANDERS-IK GELOOF DAT i WE MOETEN OPPASSEN VOOR. DIE CAROLZE LUKT MEVjjg^S 'N beetje AL TE NI E UWSglE RI\Gyf~y \f {■Éftfk [ÏKPENK PAT FLOWERS, NU AAN JUM0OJ^T7 VAN DIE RUZtS J||] iy E R T cLT^gg^ MIÉ1 t" DAT DOET HU WET. H'J IS VEEL TE 0ANG VOOR 'N PAK SLAAG-", IET5 ANDERS-IK GELOOF DAT i WE MOETEN OPPASSEN VOOR, DIE CAROLZE LUKT MEVjjg^2 'N beetje AL TE rj\|W^ NI E UW6GIE RI&y \f f'a/fik IFERST VS"RLOOg"HÜ E£N HOOP GELP J2jJBM de Roulette en toen peewee;rjmaar DE HU PaTWE ERMEE GE- FsTELJE EÊNS KIMOEID RAPDEN; IKHEB'M /VOOR, VERNON, ERUIT GEGOOID. MAAK J£*«VJ?AT 0,5 KEREl GEEN ZORG. NIEMAND^fJ^IB^ GAAT HEEFT CN 5^-^J^K. V iKggATE N-J NB«2:'T /^VERGEET** JmfgB&Sb dat nou maar; ^BPw^CACOL, EN OOK«to ^K/ÓVER DAT SPELEN. PATj J>GAATONS NIETS AAN.^^f VvANDAAG OF MORGEN 'LOOPT D'E EZEL VAN'N JUM8<2j TOCH TEGFn T)F t.QMP i JUI5T( DRNNy WUGEÊN CONCURRENTIE /ztn/55if/Y //y p/j/Y/yy'j WHCHfoow HETLEÊKME GOEOOM JE 1IIIA maar ec.Nb op re 20EKEN, «jT hallo OANNy' (K HOOR.OAT DAT/ MftRCWt' Jft ZfiflfOeÖIJÓMirHÊlÊ- DAf 15 MP GE MAAL four gelopen s gaan. en snap ftp. 15'. ^gfl JIJ WAAROM? .WAT TE6ÊN Pc SAL ttQGEN TRAPPEN OP LEXKERE.LANGE DRIBBELS MA^.+iVEIST VOLLEDIGE CONCENTRATIE EN SERIEUS 5AMEM5PELNIET SLECHTS VAN^>ETWêS5PELS3 Dl c ELKAAR de BAL OVER en WEER. TOESPELENAVAR. VAN DE HELE T PU5&3.—OE A\AN DlEDE BALHEEFTjfSOPDATGSëN- "BLIK D£ Ti OOfD PERSOONDE AANDACHT VAN TwS^X- ALLE ANDERE SPELERS VAN ZyN FAR^— M NIENAND UITGE20NDcRD-/HCer0pHe^ t-j PvjXrtNÜL GERICHT ZyN; zy ZULLEN AL 'T AtOöELVKE /TSsaSl - #780KV BOETEN DOEN OAXHeMPEVERDS^EUfT- Al 7 'fM JwHI VOERING VAN 2VN TAAK 20 GEMAK."M/ai //ImHi K&LV K MOGELVK TE MAKEN /fpN $C AuS Wu ^jk£ zrw tmhw. LAWPCM EEN OEFEN- RARTVTae LAAT SPELEN ***1 BEDOELT Hy NleT, EjAT DE 30NGEN5 IN EEN GEZELLIG ONPERqnsOE—- WE hebben een beetje pech gehad vanavond", dit waren de woor den waarmee Theo Eerdmans za terdag een punt zette achter deze aflevering van ,,Je neemt er wat van mee." Pech: in de eerste plaats met de Amersfoorter Chris Klee, die we niet mochten terugzien'. tDe door hem in de eerste ronde verdiende ƒ250.— zijn reeds inmiddels uitbetaald). Wel zagen we. nog even het, naar hem. .Chris" gedoopte eendje. Het eende- jkuiken is een eend geworden en zwemt onder toezicht ergens in Baarn rond. Tweede, derde en vierde tegen slag: noch de heer Korpershoeh, Vlaardingen tkenner van windmo-, lens), noch de heer Drop, Den Haag (moderne jazz) noch de Amsterdam mer Erkens (het leven van Napo leon) hebben 2ic.h langer dan één ronde kunnen handhaven op het xad van avontuur. Op 25 juli, over 3 weken, wanneer „Je neemt er wat van mee" terug komt, zien we dus alleen de Am sterdamse hengelaar K. J. Leyctsman weer.,; Maar zo groot dat de quiz erdoor in het water viel waren deze vier tegenslagen tóch ook weer niet. Stuk voor stuk toonden de kandidaten zich prettige en gezellige gasten met wié quizleider Eerdmans onderhou dende babbeltjes maakte. En de beelden, die regisseur Kruidhof koos van de haar. jazz luisterende en diep naderikèilde meneer Drop, leraar aan;, het Haagse Montéssori Lyceum, wa ren' één lust om naar te kijken.' HOE belangrijk de persoonlijkheid der gasten voor het slagen van een quiz is, bewees zondagavond Tcle-dubhel. Dc goede bedoelingen van de Vlaamse quizmaster in Bus- sum, Paul v. d. Volde gingen m scherven op de zelf mgcnonu-u al- i wetendheid van David Wijnbeek, j Deze kenner van de historie de»' Oranjes brengt geen gezelligheid mee cn hij kan het met laten ook wanneer hij de kern van eer. vraag onjuist beantwoordt dwars dooi* alle remmen heen tc etaleren wat hij wel weet van het betreffende onderwerp. Voor dé ..harde formule" waarop deze quiz is opgetrokken, had trou wens Paul v. d. Velde de touwtjes gerust strakker mogen aanhalen. Rik van Steenbergen in Brussel had „Tele-dubbel" een dienst bewe zen als hij de laatste keer dat er op hem een beroep werd gedaan de kilometer mei vliegende start niet binnen de i:mict van i min. 8 sec. bad gereden. Waarmee we echter niets willen afdoen aan onze bewon dering voor prestatie van deze sportsman. Dc kosten en moeiten die dcor XIR en KRO in dit TV-spcl zijn geïnves teerd wettigden hoge verwachtingen. Men hoeft deze niet kunnen reali seren. En dat is can de poch v?n Telcdubbel. W, Jnn. DAT de BBC-TV de violisten Sein N ij veen en 3enny Behr r.a hur. recente optreden in Londen meteen heeft gecontracteerd voor een twee de maal. 2al niemand verbazen d:e zaterdagavond in de Dor us-,show- heeft gezien waarop zij de Britse kijkers hebben vergast. Muzikale ko medie van de bovenste plank.' Als we het nummer van Henriette Davids in deze „Saint Germain des Prés" buiten beschouwing laten Een staaltje van wansmaak, dat goede raadgevers deze vrouw in de ze ventig hadden moeten besparen) dan menen we dat deze „Dorus", die voorlopig de laatste /al ziin, oen van de allerbeste was die Tom Mandors en Gijs Slappershoef hebben geser veerd. Excellent vooral was de komt ïn maart, „Twee stuivers opera" waarin naast Doms Sonja Oosterman uitblonk. Deze opera liet nu weer eens andere en ..ons niet minder welkome mogelijkheden van de ,.p!ay back" zien dan Kuit Wilhelm in zijn groots gemonteerde Duitse TV-opera's toont. Jan Pruis die in de huid van J. W. Hofstra kroop leverde trouwens eveneens een fijn kijkspel bij. W, Jnn. WET Nederlandse succes tijdens A de internationale finale van het Eurovisie Songfestival in Cannes verschafte ons land de rechten op de finale ïn I960, De NTS heeft ech ter van deie rechten afstand gedaan tengunste van Engeland, dat op de tweede plaats eindigde. De voornaamste overweging hier toe is geweest, dat er aan de voor bereidingen van zo'n finale niet al leen zeer veel moeite maar ook grote kosten zijn verbonden; groter, dan het budget, van de Nederlandse Te levisie eigenlijk toelaat. Bovendien heeft Nederland in 1958 de finale binnen zijn grenzen gehad en stelde Engeland "cr hoge prijs'op de eind strijd in '60 organisatorisch voor zijn rekening te mogen nemen. Deze „Dorus" en Sonja Oosterman- in kuil pfansrplien in de „ITeee Sfui- vers-opera", \Y7aS er nog iets, Maud," zei W vv Theo Eerdmans aan het eind var» de quiz van zaterdagavond tot zijn assistente. „Nee. niets bijzonders hoor", antwoordde zij. Maar even te voren waren de kij kers er getuige van geweest, dat er iets voorviel^ wat niet in het schema paste. Terwijl Eerdmans sprak, ver scheen, kennelijk niet zo bedoeld, het hoofd van Maud in het beeld. In gebarentaal overlegde zij met ie mand daarbuiten. 't Was inderdaad niets bijzonders. Door het uitvallen t-an de heer Klee als medespeler ir de quiz en doordat de drie nieuwe kandidaten ai in de eerste reeks vragen sneuvelden, zag het er naar uit dat de quizuitzending korter zou duren dan ge„planned" was. Toen tegen het slot van dc uit zending regisseur Kruidhof de zaal inwandelde, meende Maud, dat hij haar wilde vragen nog een vierde nieuwe kandidaat (die zich voor alle zekerheid in de zaal bevond) naar Theo Eerdmans te geleiden. Dit hoefde echter niet. Wat de kijker zag was deze con- ^jtrsatie in gebaren. Eerdmans, die dit ook zag gebeu ren vroeg nog even wat er aan cie hand was. En daarop antwoordde Maud dus: „Niets bijzonders hoor." Dit ter informatie van de lezer die zo graag het naadje van deze kous wilde weten en ons daarom opbelde. DJE Steendrukkerij. De Jong Co in Hilversum, die* van tijd tol tijd moderne grafiek exposeert, houdt tol 25 juni aan zijn adres aan de 's Gravelandseweg aldaar een tentoonstelling van opmerkelijke ty pografische publikaties van de Hes- sischer Rundfunk en van de Ameri kaanse Columbia Broadcasting Cor poration. Tot het tentoongestelde behoren een bekroonde Duitse affiche en een bekroonde Amerikaanse Grammo foonplatenhoes, OPERA 9.0010.40 VARA. Ftéroiade, opera in vier bedrijven van Jules Massenet. Uitvoering o.i.v. Albert Wolff door het Omroeporkest, het Groot Om- AMSTERDAM Het Amsterdams dansechtpaar P. Klein hout heeft za terdagavond in Bad Durkheim het kampioenschap van Zuid-West- Duïtsland voor amateurdansparen behaald. rnrpkoor en solisten. Vanavond het eerste cn het tweede bedrijf. Het derde en het vierde bedrijf worden woensdag a.s. uitgezonden. (Dit pro gramma Is een herhaling van dat van 6 februari 19.M), LICHTE MUZIEK S.058.30 VARA. Robert Stok diri geert het Groot Wecns Omroepor kest In ccn XVeens programma, HOORSPELEN 8.30— fl.20 NCRV, Een documentair hoorspel ,.Te voet van Jemen naar Jeruzalem*' door Miriam Riigh- Grotto, (Herhaling van de uitzending op 14 april 1958)- GESPROKEN WOORD 6.5tl1.00 VARA. Lezing in dc radio cursus Openhaar Kunstbezit. 10.0010.15 NCRV. Politieke commen taar door prof. Diepenhorst. DIVERSEN 8.3(19.00 VARA. „Vandaag ben ik nuenter", een klankbeeld door Bob Uschi en Gabrl de tVagf. (Herhaling van dc uitzending op 13 maart van dit jaar). 11.15—11-40 NCRV. Reportage door Herman Felderhof van een bezoek aan het Chateau du Crest in Jussy en de bijeenkomst in.de St, Gervais- kerk in Geneve t-g.v. de Calvijnher- denking. Vanavond, geen -uitzending' ASUNCION In verscheidene Zuidamerikaanse staten is het on rustig;. In Paraguay, Nicaragua, Ecua dor. Peru en Chili kwamen ongere geldheden voor.In de eerste twee staten is de staat van beleg afge kondigd. President Stroessner van Paraguay heeft zaterdag het parlement ont bonden nrf opstootjes in het centrum van de hoofdstad Asuncion. Studen ten demonstreerden tegen tariefver hoging van de openbare vervoer middelen. Paraguay had pas een staat van beleg van haast vijftien jaar achter de rug. Arrestaties werden verricht in Ni caragua. Enkele hoge officieren uit dit land zijn naar Costa Rica ge vlucht en hebben om politiek asiel gevraagd. Ook voor Nicaragua geldt de staat van beleg. In Lima. de hoofdstad van Peru. is een betoger neergeschoten door de politie tijdens een demonstratie te gen het gevangen nemen van een leider van de'volkspartij. In Ecuador kwamen acht mensen om het leven bij relletjes na een begrafenis van een soldaat, die zelfmoord gepleegd had tijdens een mislukte aanslag op de commandant van een garnizoen. LS hij mij persoonlijk nooit enig leed heeft berokkend, heb ik werkelijk niets tegen oen Duitse tocnsL Mijn enige bezwaar is. flat ze altijd met zo'n boel tegelijk komen, ook als ze geen toerist zijn. Ik kan het verder \"'^11r,!sc 7-on,1<:rsc dagen, die ons in best verteren, dat er voor driekwart °l1 klamme.klimaat worden geschon, van het Nederlandse volk geen ho- £en> z0veel mogelijk Dee-Markeh\te' ger levensideaal bestaat dan op de ,,UJ'en' Niemand drijft een nering alleen voor de vriendelijke blauwe ogen van zijn landgenoten, maar wél' om eentjes te vangen, waarvan hii later getaJ en betekenis- getrouwe lijk op zijn invulbüjet van de inspec teur der directe belastingen moet op biechten. En werkelijk ten slotte ik' kan het uitstekend begrijpen, dat 'een' burgervader van een gemeente, die op een bloeiende vreemdelingen-: industrie meent te'zij n a an gewezen zijn uiterste best doet om- het H»rr Schinken und seine Familie zo aan genaam mogelijk te maken, met vlat. gatjes, met spijskaarten in het bui tenlands en zo meer. ROME Gedurende de eerste drie maanden van 1959 zijn de koffieprij zen op de wereldmarkt weer verder teruggelopen. Dit is een van de con clusies van een overzicht van de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties, F.A.O. In de Verenigde Staten is de koffie het goedkoopst sinds 1950. In andere landen zoals Nederland hebben de prijzen het lage peil van 1954 be reikt. De stijging van de koffievoorraden wordt vooral toegeschreven aan de grote Braziliaanse oogsten, ZWOLLE De Vereniging Volks onderwijs heeft in de in Zwolle ge houden jaarvergadering van haar ernstige verontrusting doen blijken over de bevoordeling van het bij zonder onderwijs in het wetsontwerp tot regeling van het voortgezet on derwijs (de z.g. Mammoet-wel). Een der sprekers, het hoofdbe stuurslid dr. J. N. van den Endc. rector van het Thorbecke-lyccum in Den Haag, vei in deze wet tc missen de verplichting lot het geven van voldoend openhaar onderwijs. Iede re omschryving- van het openbaar onderwijs ontbreekt. Er werd tenslotte een motie aan genomen, waarin er bij dc Kamer leden, die voorstander zijn van het openbaar onderwijs, op wordt aan gedrongen hel wetsontwerp niet te aanvaarden vóór de achterstelling vaq het openbaar onderwijs in deze ■wet is opgeheven. De algemeen voorzitter van Volksonderwijs, mr. A. de Roos, zei, dat Volksonderwijs ernstige bezwr- ren heeft tegen -de plaats die het openbaar onderwijs krijgt in de al gemene planning van het voortgezet onderwijs. Ook tegen de omschrij ving van het karakter van de open bare scholen is in de vereniging ver zet gerezen. Spreker constateerde, dat de nood van het onderwijs nog even groot is als een jaar geleden. Ér is nog steeds gebrek aan scholen. De klassen zijn overvol en er zijn te weinig leer krachten. De regering werkt te stroef, loopt achter de feiten aan en de middelen, die zij ter beschikking stelt, zijn niet voldoende. Dr. Van den Endc bespeurde in de manier, waarop de minister de open bare scholen en de taak van de overheid ziet een groot gevaar voor de openbare school en een duidelijk verschil met de geest van de Grond wet. Deze stelt, dat het onderwijs een voorwerp van voortdurende zorg van de regering is. Dit moge dan toch in de eerste piaats gelden voor het van overheidswege gegeven on derwijs, dus voor de openbare (rijks- en gemeentelijke) scholen, aldus spreker. De Grondwet eist ook in elke gemeente van overheidswege voldoende openbaar algemeen vor mend lager onderwijs, gegeven in een genoegzaam aantal scl-.ilcn. De grondwet spreekt van lager en mid delbaar onderwijs, maar deze ter men komen in het wetsontwerp niet meer voor cn daaraan worden con sequenties verbonden, die zeker niet alle door de beugel kunnen. De ge meentelijke verplichtingen schijnen te zijn vervallen, riu de termen basisonderwijs. L-A.V.O., M.A.V.O., H.A.VJO. en V.W-O. zijn ingevoerd. Wat betreft de stichting van scho len wordt in het' wetsontwerp ge sproken van het inschakelen van organisaties, die hun werkzaam heden uitstrekken over het hele land. Maar deze organisaties ontbre ken nog, aldus spreker. De minister rept met geen woord van de organi satie, die de belangen van het-open baar. onderwijs zaï behartigen, laat staan dat er een regeling voor is ge- trof fen. Hier moeten ophelderingen wor den gevraagd, zo ze» de heer Van den Ende, en eigenlijk moet worden geëist, dat de organisaties die voor de overheidsscholen kunnen of moe ten werken, duidelijk worden aan gewezen en ook een hehoorlijke wettelijke regeling krijgen. PARIJS, „Wij hebben de eer in ons midden de grootste Fransman van Frankrijk te hebbenzei Mau ric ChePöUer sater clap tijdens een groot liefdadigheidsbal in Parijs, maar naast Sophia Loren en Yul Brunner ook de: Gaulle aauurezip was. Zinspelend op de nogal onmuzi-. kale vjijze waarop de Franse pre sident, gewoonlijk het volkslied ten gehore brengt ~ei ChevalierIk no dig de president uit met ons het refrein i?nn „Ma pomme" tc zingen..; En de Gaulle zong misschien om zijn gehoor te sparen heel zacht jes, het liedje mee. Hij toerd al pautw door vele anderen overstemd. OI%TERWIJK In Oisterwijk is gisteren dé héér Frans Kosters, het oudste gildolid van Nederland,, ge huldigd. De- heer Kosters werd donderdag 90 jaar. Op die dag was hij tevens 70 jaar lid van het Oister- wijkse „Sint Barbaragilde". ■jAdvertentie LM.) WccTjt WINThRJ, Dl£ .Ktk£L!> WAREN GLHUURD DOOR DflNNy VAN Dt LUNCH ROOM £EN flNOlE VERDEROP LflNGS DE WEG' DAT DACHT |K EERST OOK.'. MAAR HET LIJKT ME ON2IN f Dt TWEE ZAKEN LIGGEN Tt VER Uit ELKAAR HET KAN GEEN CONCUR RENTIE ZIJN - NEE, ER 15 EEN ANDERE REDEN WAAROM DANNY WH DAT-SMiT ER MEE OPHOUDT' Maar ergens diep in het diepste t putje van mijn hart. heb ik iets te- i gen de ijver, waarmee de burgemees- 1 ter van Zandvoort (spreek uit; Sand furt am Nbrdsee) probeert hét ver" .schij tussen zijn dorpje cn een Dorf im Rheinland Westfalen zo onopval lend mogelijk te maken. Onze buren uit Duitsland, zo heeft de burgervader in eer» krant ver teld. vinden Zandvoort „sa gemuet- heh". Maar tevreden is hijniet. Hij wil de zee-geneeskunde in- de plaats zijner vaderlijke zorgen introduce ren. Wat dat is, wist ik aanvankelijk niet. maar na lezing van een gede gen encyclopedie in zestien delen, en achttien bijlagen over dit onderwerp („Die Seehcilung im Wande! der Zei ten, sowohl in der geschiehtüchen Entwicklung seit Adam und Eva wie auch bei Tieren und anderen biolo- gisehen Leistungen", geschreven door Gesundheitsrat Itzik Pomstock) ben ik er ten slotte achter gekomen, dat de zeegeneeskunde een onder werp van wetenschap is, die door de Nederlandse artsen altijd met grote toewijding is verwaarloosd. En daar. over klaagt de burgemeester, als een eenzame ,echo van de honderddui zend klachten, die de Duitse bad-, gasten op min of meer fluisterende toon .kenbaar maken. Alles haben wir in Sandfurt am Nordsee, Beier se biertenten, warme Wuerstchen, er» zelfs een enkele maal mooi weer, Maar ook hun geluk is niet vol maakt.. Want ze willen, een thalas-. sorium dat is, volgens het Griekse woordenboek, iets, dat met de zee te maken heeft: en ze koesteren een. onstilbaar verlangen naar Therma!- bader, dat zijn doodgewone warme i baden in een kuip voor meer dan 'één persoon. Duitsland zit vol van [die kuipen, voor georganiseerde ba- den, r. ar 'in Nederland vind je er i zegge schrijve niet één. Dat hin- 'dert q. Duitse gasten. Bovendien willen ze als een:. ..gutbuergerliches iVergnuegén" een roulette, maar die kan desnoods gewoon op het dro?e worden ingericht, die hoeft niet per se in een badkuip te zijn. Kort en goed, als de burgemeester zijn zin krijgt wordt Sandfurt atn [Nordzce hét meest typisch Duitse dorp op onze uitgebreide aardbol en - tegen een zo uitgebreid verlangen gaat nu juist mijn bezwaar. Kijk, beste lezer, ik ben van huis', uit'een Amsterdammer en aan Zandvoort heb ik dus mijn hart verpand. Vele honderdduizenden Amsterdammers weten, dat het dorpje aan het einde van de Haarlemmerweg het oord. is, dat van nature is aangewezen om de Mokummers verkoeling te brengen, wanneer het vuur van de;-hemel" valt. Met de trein zijn ze er in min der. dan een uur. en de brommer doet er niet veel langer over. -Ze willen broodjes en koffie meenemen, en in de Zeestraat willen ze ge droogde gezouten scharretjes kopen, en een ijsje en voordat ze avonds als een goede kwaliteit Zweedse lucifer („verbrande kop valt niet af") de reis naar huis te rug aanvaarden, willen ze htin gloei end-hete voeten in de Noordzee poot- iesbariend voor een hele week lang, afkoelen. Nog nooit bén ik een Am sterdammer tegengekomen, die ooit iets had gehoord van Seeheilkunde, en die dit tekort, in zijn ontwikkeling ais een gemis voelde, laat staan het afwezig zijn van Thermalbader. ïk heb niets tegen dé Duitse toerist, maar als ik hoor, dat Zandvoort nog ..semuetlicher" moet worden dan het nu reeds is, heb ik neiging een open brief tot minister Luns_ te richten, die immers pas weer is ingehuurd. „Excellentie/mocht u met West Duitsland gaan onderhandelen en mochten zc over El ten en Tuddern beginnenzou u dan in uw beste Duits willen zeggen: .Jullie kunt El- ten en Tuddern hebben als w ij Zandvoort maar terugkrijgen." ran 18.4i) Field liep de treden af, naar de menigte toe, die ronddwarrelde rond- I om de bussen. In zijn broekzak voel- [de zijn portefeuille aan, alsof hij aan f zijn dij. zat vastgekleefd. Hij haalde i haar tevoorschijn, piukte bankbiijet- f ten vaneen, die door transpiratie aan elkaar waren gekleefd. Toen hij de portefeuille terug wilde stoppen, 1 voélde hij een vreemde „hand in zijn 'zak. H»j greep ln een behaarde pols en toen hij zich snel omdraaide stond i hij tegenóver de chauffeur van de Amerikaanse auto. De man glimlachte hem vriendelijk toe. Ik stopte er wat in, het was, niet de bedoeling er iets uit te halen. Rodolfo was bezig de bus in te klimmen. Schiet op, Tom. U moet bet nu niet natellen, zei de chauffeur. Het is er allemaal. Morgenavond om negen uur op de Gran Via. Wij pikken u daar op. Field stapte in en vond zijn plaats ingenomen door een boerenvrouw. Pas na "een langdurige discussie met Rodolfo en de conducteur werd haar duidelijk, dat zij ïn de verkeerde bus zat. De bus vertrok. De avond was gevallen en de bus reed in versneld tempo langs ver lichte kraampjes, draaimolens en ge ïllumineerde tuinen. Het is dus wel degelijk ernst, als zij bereid zyn me de hele weg van Madrid uit te volgen, dacht Field. Intussen, er was iets bijzonders root die chauffeur. IV De volgende dag bleef Field lang in bed liggen. De beste tijd om te slapen was van direct na het inval len van de schemering tot elf uur. Daarvoor en daarna was het te heet. Tegen vijven in de namiddag was er weinig anders te doen, dan de luiken te sluiten en de ramen, de gordijnen dicht te doen en op bed te lig gen. Hij wist niet of hij de moeite zou nemen de afspraak op de Gran Via te houden. Om negen uur 's avonds slenterde hij langs de Gran Via en keek naar de winkels voor leer war en «a zijden stoffen. De grote Amerikaanse wagen was op tijd. Hoe is het stierengevecht u be vallen, mijnheer Field? In het algemeen hou ik meer van dieren dan van mensen.- Hij had weer naar de chauffeur gekeken. Hij wist nu zeker dat er iets bijzonders met hem was. maar voor het ogen blik borg hij die gedachte in zijn achterhoofd. Voor we verder gaan, is cr iets wat ik graag wil afspreken. Ja mijnheer Field? Ik heb nu dagelijks het geld voor mijn hotel op tijd gehad, maar hoe zi; het met dat grote bedrag na afloop? Vindt u zestigduizend pesetas voldoende? Dat is niet meer dan zeshonderd pond. -U kunt er twee jaar gemakke lijk van leven in Madrid. Het zou wel eens kuiinen zijn» dat ik niet in Madrid kan blijven... als het spel is gespeeld. Wij brengen u in veiligheid. Er gens. Misschien in de bergen. Dit zei de man met de donkere bril. die hem het eerst had bena derd in het café en die steeds ais woordvoerder was opgetreden. Hij was aan do magere kant en bad een gerimpeld gezicht. Hij droeg een lichtgrijs costuum van goede kwali teit en bruin met witte schoenen. HU zat op de achterbank, geflankeerd door Pépé en de vierde man. die totdusverre niet had gesproken. De auto reed weer dezelfde snelle, doel loze route door de drukkere straten. - Tegen de tijd dat wij gereed zijn, zal ik de Avenida de Jose An tonio wel tamelijk goed kennen- Meneer Field, wat ik u verzoe ken mag Wat? Alsjeblieft niet die naam. Gran Via alsjeblieft. '*'-•; i Het is toch dezelfde straat, niet waar? Wie was overigens die José Antonio? Hij was de zoon van de dicta tor Primo de Rivera en de stichter van de Falange. De motor sloeg af. De chauffeur vloekte en remde. Wat is er? De tank moet Zeeg zijn. De man achterin, die nog niet haa gesproken zei iets in een Laai, cu® Field niet verstond. De chauffeur antwoordde op- weifelende en ver ontschuldigende toon. Pépc boog voorover van de achterbank met een benzineblik in zijn hand. Niet hier. breng haar m ten zijstraat, zei de woordvoerder. (Wordt vervolgd)

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1959 | | pagina 1