„De Hoop'' neemt nieuwe dwarshelling in dienst m Burgemeester Peek: bouwhal mogelijk Schiedam staat plaats af aan Laakkwartier (7-6) TWEE TEWATERLATINGEN Hillesluis: 3 Schiedam :1 Feest van biljarters ten volle genieten rook dan Douwe Egberts Half zwaar - Heel lekker! A. Blokland damkampioen 1959 van Schiedam NEDERLAGEN VOOR HONKBALLERS voor Sparta Amicitia speelde met veel stemverheffing De duiven deze week Afscheid bij de Gem. Reiniging wilt u van haSf-zware sli WflLBO RIJSCHOOL 65.63.7 HBSS bezocht Barendrecht AGENDA Diefstallen Duo-passagier bij botsing gewond Bevorderingen bij de gemeentep olitie Geslaagd Burgerlijke stand Korfballers slolen seizoen af SCHIEDAM Dr. F. QUISPEL langzaam gleed de Esso Nederland van de beide feestelijke tewater- 204 zaterdagmiddag öy „De Hoop" latingen ter ere van de uitbreiding te Schiedam te water. Het was een j van ket bedrijf. Hoofdopzichter H; van Hoogdalem heeft zaterdag, na.41 jaar in dienst te zijn geweest, afscheid genomen van de Gem. Vervoer-, Reinigings- en Ontsmettingsdienst. In de kantine van de dienst waren tijdens de af scheidsbijeenkomst o.a. aanwezig de directeur van het bedrijf, de heer E. T. Kraan, wethouder mr. P. van Bochove, die het gemeentebestuur vertegenwoordigde, en de heer Brunt afgevaardigde van de commissie van bi.jstand van de dienst. De heer Van Hoogdalem werd o.a. toegesproken door mr. P. van Bochove en door de heer A. Maan. voorzitter van de jubi leum-commissie. die namens het per soneel een horloge aanbood en bloe men voor mevrouw Van Hoogdalem. Jaudon. la 4an de junio Klub- vespero Kio estas via opinio pri tio? Ce fam. v. Gink, Ploegstraat 19, Mal- grau vi ne regule ceestis, vi estas famen bonvena. (Advertentie IMJ Een ogenblik van voelbare spanning, een zware plons, die het water van de Schie over de oever jaagt en een groepje toeschouwers natte voeten be zorgt, en de binnentanker Gulf Oil 89 is te water. Het was het begin van de feestelijkheden b'ü de scheepswerf „De Hoop" aan de Schiekade, zater dagmiddag. Twee schepen gingen te water, een derde werd op de zojuist gereed gekomen dwarshelling gezet. „De Hoop" zag een belangrijke uit breiding voltooid, en mag hopen dat de plannen voor de toekomst zullen slagen. Burgemeester Peek van Schiedam deelde op de receptie na afloop mee. dat de wensen om een scheepsbnuwhal te vestigen aan de Schic alle aandacht van het gemeentebestuur hebben. De echtgenote van Schiedams bur gemeester, mevrouw H, G. A. Peek- Linthorst verrichtte de doopplechtig heid van de Gulf Oil 89. Onder het toeziend oog van directeur A. Klein Hesselink en ir. Woltjer van Wilton, die na afloop van de tewaterlating op zijn werf van een groot tankschip de stappelloop van een kleine tanker kwam bijwonen, verrichtte mevrouw Peek feilloos de voorgeschreven han delingen. Het schip gleed even feil loos de Schie in. Met de vrolijk spelende politie harmonie van Schiedam voorop be gaf het gezelschap zich Daar het tweede op stapel staande schip, de Esso Nederland 104, die eveneens ie Hoewel Schiedam in de eerste helft zwakker was, kwara Hille sluis goedkoop aan de doelpunten. Tweemaal maakte de Schiedamse linksachter een fout waardoor Hille sluis tweemaal kon scoren. Toen de Schiedamse stopper uitviel werd het 3—0. In de tweede helft veroverde Schiedam echter een overwicht. De Rotterdammers werden volkomen in het defensief gedrukt. Kees van der Ven bracht de stand op 31 in de twintigste minuut. Een kwartier voor tijd kreeg Schiedam een strafschop toegewezen. Nico Huet schoot de bal echter tegen de paal. Er werd niet meer gedoelpunt, zodat Schiedam het ene voor DRZ zo belangrijke puntje niet kon veroveren. DRZ dient nu af te wachten of Hillesluis tegen FSV Pretoria of tegen PFC nog een punt zal willen verliezen. De Jubileumcommissie, die de taak had het lö-jarig bestaan van het District Schiedam van de Kon. Ned. Biljart Bond zo luisterrijk mogelijk te vieren, heeft niet alleen een groot succes gehad met de biljart tournooi- en, doch ook met de zaterdag aange boden feestavond in Musis Sacrum. De voorzitter van de jubileum commissie, de heer J. Smit, memo reerde de oprichting van het district Schiedam in uiterst moeilijke tijden, toen de liefhebberij voor'de biljart- sport, vooral in verenigingsverband nog niet zo groot was. Het speet spre ker, dat de heer D. Simons, die zeer veel heeft bijgedragen voor het tot stand komen van het District Schie dam, door ziekte verhinderd was de feestavond mede te maken. Van de feestavond zelf heeft het bestuur van het district geprofiteerd om de prijzen, zowel de persoonlijke als de verenigingsprijzen op een meer bijzondere wijze uit te reiken, zodat de winnaars ditmaal eens een extra applaus in ontvangst mochten nemen. water ging. Hier verrichtte de doch ter van burgemeester Peek, me vrouw G, H. I. M. de Rooy-Peek, de doopplechtigheid. Dc burgemeester zelf stelde ten slotte de nieuwe dwarshelling,in ge bruik en deed de Esso Nederland 58 op het droge zetten. In restaurant Europoort bood di recteur Klein Hesselink de beide □popsters een geschenk aan. „Met de nieuwe uitbreiding is de positie van ons bedrijf aanzienlijk versterkt*', zei hü. Burgemeester Peek prees de lei ding van deze scheepswerf voor het tot stand brengen van de uitbreiding, een teken yan vertrouwen in de toe komst. „Wil men sterk staan voor de schokken, die kunnen komen, dan moet men over een perfecte uitrus ting beschikken", zo zei hij. Hij deelde de directie mee. dat de gemeente alle aandacht heeft voor de uitbreiding van het bedrijf, „Blijf samenwerken, dan zullen ai uw wen sen, ook die van een scheepsbouwhal in vervulling gaan" zei hij. De dochter van Schiedams burge meester, mevrouw G. H. I. M. de RooyPeek, verrichtte de doop van de Esso Nederland 104. Naast haar directeur A. Klein Hesselink. In handige plastic tabakszak De heer A. W. Blokland is dam kampioen 1959 geworden. In de fi nale eindigde de heer Blokland met twee punten voorsprong op de heer J. C. Onink. Dit resultaat werd ver kregen doordat de heer J. de Wilde zijn afgebroken partij tegen de heer A. W. Blokland gewonnen heeft ge geven. In de laatste finalewedstrijd beëindigde de. heer Blokland zijn strijd tegen J.. Vrijland met een ge lijk spel. Daardoor kwamen de ster ke dammers De Wilde en Onink achter-de outsider Blokland. Het eindresultaat is: 1. A. W. Blok land 11 punten uit 6 wedstrijden: 2. J. C. Onink 9 punten uit 6 wed strijden; 3. J. de Wilde 7 punten uit 6 wedstr.;4. J. Vrijland 6 punten uit 5 wedstr.; 5 en 6. C. van dei- Wilt en D. Mast 3 punten uit 6 wed- strijden; 7. C. Meer end on k 1 punt uit 5 wedstrijden. De beren J. Vrijland, en C. Mee* rendonk moeten nog een wedstrijd tegen elkaar spelen. Als de heer Vrijland donderdag wint. passeert hij de heer De Wilde met 8 punten. Speelt hij gelijk dan staan beiden met 7 punten op de derde plaats. De prijsuitreiking van het jaarlijkse (Advertentie LM.) Voor groene haring naar BOER MGR. NOLEXSLAAN 580 SVV boog De beide honkbalclubs heb ben nederlagen moeten incas seren. Het viel te verwachten dat SVV van het sterke Sparta 2 zou verliezen, maar de neder laag werd groter dan nodig was. Schiedam gebruikte de kansen niet tegen Laakkwar tier waardoor in deze strijd om de kop Schiedam niet kon uit lopen. Laakkwartier passeerde Schiedam met een kleine 76 fAdvertentie C.M.J MET de opvoering van de klucht .Huize Amor" heeft de toneel- yereniging „Amicitia" zaterdagavond in gebouw Arcade liet seizoen beslo ten. „We gaan alles opmaken van avond," zei voorzitter O. Veenendaal m zijn openingswoord, en dat sloeg op de kas, want in de pauze werd er gebak rondgedeeld, maar ook de spe lers waren in de ban gekomen van dat „alles moet op", en zo werd er met overgave en stemverheffing ge acteerd. Die overdrijving bij het to neelspelen paste wel bij deze klucht, Want er treden een aantal verre van alledaagse figuren in op, In een huwelijksbureau komen en kele gegadigden bijeen, maar de meerderheid ia daar blijkbaar met oneerlijke bedoelingen, want al spoe dig vermist de eigenaar het één en ander. Eén van de gasten, een jovia le scheepskapitein, ontmaskert de oneerlijke huwelijkscandidaten en vertelt er dan meteen bij dat hij niets met de zee te maken heeft maar van de politie is. Vóór het zo ver is hebben we kunnen genieten van vele staaltjes van rondborstig en zeer duidelijk toneelspel van Koen den Hartog, die deze figuur vertolkte Na hém moeten we onmiddellijk Neliy den Hartog noemen, die een Kenau van een weduwe speelde, en eigenlijk de einige is die tegen de „zeeman" op kan. De anderen buigen voor zoveel geweid; dat waren dan Aad Koning als een fatterige jonk heer, Joke van Loenen als een melo dramatische juffrouw en Aad van Loenen. als een wezenloze dichter. Verder speelden mee: Herman Voor- wald, Janny Kers, Janny van Oort. Kees van Gerven en Piet van Gerven overwinning. Schiedam moet nu dé tweede plaats delen. Tot de derde innings hielden bij SVVSparta de werpers de bitters in bedwang. Door een fout van de derde honkman van SVV kwam Sparta in de vierde inning aan een 0—-1 voorsprong. Op slagen van De Bruin, Margraf en Van Poelgeest en mede door wat Schiedamse veld- fouten kreeg Sparta liefst vijf man over de thuisplaat in de vijfde in ning. Het werd 07 toen De Bruin naar het thuishonk kon lopen op een slag van Verschuren. Scherpen- huizen. Ploeg en Schell raakten de bal in de zevende inning waardoor het 011 werd. In de gelijkmakende inning redde Cor van der Velde de eer. In de achtste inning werd de stand opgevoerd tot 113, waarna SVV in de gelijkmakende inning nog even honkbal vuurwerk liet zien. Met een homerun scoorde Cor Bras twee punten doordat ook Kolmeyer binnen kwam. Op een slag van Huib Kooy kwam De Lange over de thuis plaat (4—13). Laakkwartier-Schiedam In do eerste en de vijfde innings heeft Laakkwartier zijn slag gesla gen. Verder kwam dc thuisclub niet. maar Schiedam slaagde er niet in de achterstand weg te werken. Wel kwamen de bezoekers onder veei spanning dicht bij de winst, maar in de achtste inning werd Piet Cambeen met een driehonkslag uit- ge van gen. Do honken waren toen vol. Het onoordeelkundig Jopen van de zwartwitten kwam Schiedam op puntenverlies te staan. Piet Tette- laar startte als weiper zwak. Jor daans kon daardoor met een home run voor drie punten zorgen in de eerste inning. lu de vijfde inning raakte Sandea dc bal voor een drie honkslag. Vier Hagenaars scoorden in doze inning. Cock Rcynierse nam daarna zijn taak als werper weer waar, waardoor Laakkwartier geen kansen meer kreeg. In de derde in ning had Joop Lupker een punt gescoord. Molenaar en Adrie Schol zorgden in de vierde inning voor twee punten, Dick Molenaar en Piet Cambeen gaven daarna Molenaar en Joop Lupker met honkslagen de kans tot scoren. Op een honkslag van Gerard Kok kwam Piet Tette- laar in de zesde inning over de thuisplaat Tegen het einde kreeg Schiedam nog een aantal spelers op de honken, maar door het falen van de hitters en het onoordeelkundig honklopen van de Schiedammers kon de winst net niet worden ver overd. (Advertentie LM.) Morgen kan er bij al onze klanten echt Linoleum op de vloer lïggen- Want morgen beginnen wij met de verkoop van Amerikaanse Export Moiré Linoleum die normaal op 2 meter breed ver kocht wordt voor 10.50 per meter. Maar nu het bijzondere van deze aanbieding. Dit linoleum op bitumen-basis is'"50%.dikker dan de normale Linofeit een export order voor Amerika op breedte van 80 cm die handiger te verwerken is en waarbij het versnijden tot een minimum is beperkt. Mor gen ook voor U linoleum voor een prijs, die U nooit meer kunt verwachten. Dinsdagmorgen om 9 uur begint de verkoop van dit moiré linoleum (ook zeer geschikt voor tegeiverwerking), In de bekende moiré-dessins en moderne kleu ren, 80 cm breed, per meter voor damkampioenschap georganiseerd door de damclub Schiedam zal op donderdag 11 juni plaats vinden in het clublokaal van de damclub Schiedam' in de Nieuwe Maasstraat. Uitslagen van de bordenwedstrij- den: Th. VrijlandJ, Westerveld afgebr.;L.' BreevoortA. Risseeuw afgebr.; J. de WildeA. J. Blokland 2—0: D. Mast—J. van Walsüm l—l. HBSS js zaterdag met vier elftal len te gast geweest bij Barendrecht. Om de nodige, uitbreiding en verbe tering aan de accommodaties moge lijk te maken heeft Barendrecht een wedstrijdenseric georiganiseerd, die een ander karakter heeft dan ge woonlijk. Gedurende een aantal za terdagen spelen, vier teams van Ba rendrecht tegen vier elftallen van een andere club. De vereniging die met haar teams de beste totaalresultaten behaalt, wint de eerste prijs. HBSS won tweemaal en het derde elftal speelde gelijk. Op deze goede en sportieve voet balmiddag heeft het eerste elftal van HBSS geen sterke partij gespeeld. De toeschouwers, die hun penningske voor de nieuwe accommodatie hebben geofferd, zagen de Schiedammers in vakantiestemming. Scheffers opende de score voor de stadgenoten, Iri een gelijkopgaande strijd was het bij de rust 22, Vijf minuten voor het einde besliste El- sacker de strijd. (23), Het tweede elftal verloor met 30 van Barendrecht 2. HBSS 3 speelde met 33 gelijk tegen Barendrecht 3 en het vierde team van de oranje hemden behaalde de mooiste over winning op het vierde elftal van Ba rendrecht (03). De PV De' Snelvliegers vloog za terdag, 30 mei, met 57 duiven een wedvlucht, afstand 268 km, vanuit Arion. Gelost 11 uur, eerste duif 15.33.05, laatste duif 16.10.29. 1 Chr. Zweistra; 2 6 12 A. Faas; 3 7 J, Scheepmaker: 4 5 8 10 13 M. J. Tjaden; 9 A. v. d. Bie;11 P. Sprong: 14 15 J. Tromp. De SCV de Postduif nam met 450 duiven deel aan de stedelijke wed vlucht uitgeschreven doot'PDV Feije- noord naar Pont Sint Maxenee 320 km Uitslag 1, 5.14,26,50.52 J. Doe ja a ren: 2. 22 Kant en Breur: 3, 9, 19. 53, 67. 78 A. Heeren; 4. 23, 64, 68 A. Smits: 6, 16 38. 56. 99. 102 C. Verboom; 7. 8, 12, 69 A. Delmotte: 10, 18. 91106 M. de Ruiter; Tl, 55. 100 H. Blonde; 13, 45, 75, 85 Gebr. Kiela; 15 K; Loopik en Zn.: 17, 48. 54, 88, 98 F. Eijken- broek; 20, 83 J. v. d. Beek en Co.; 21 A. Houtsma: 24. 28 W, v. Lingen; 27, 103 L. Lems: 29 W. Kerkhof: 30. 65. 90 H. Crama; 31, 47. 74. 84 W. v. d. Kant: 32, 49 M. Mourik; 33, 46 J. v. Harmeien en Vol: 34. 42 Th. Jansen; Bellen bij ongeval; G.G. en G.D Tuin laan 80, telefoon 89290.- PoJitie-alarainummer: 64666. Apothekers nachtdienst: Rembrandt- apotheek, Rembrandtlaan 5. R.K. Leeszaal en Bibliotheek. Dam? geopend tedere dag tbehaJvv maandag) van 9.30 tot 16.30 uu» en tedere avond (behalve woens dag en zaterdag) van 19 tot 20.30 uur; zondags gesloten. Gemeentelijke Openbare Leeszaal en Bibliotheek, Lange Haven; ge opend iedere werkdag (behalve maandag? van 9.3Ü tut 16.30 ut» en iedere avund i behalve woens- dag en zaterdag) van 19 tot 2030 uur: zondags gesiotëa Stedelijk Museum: dagelijks ge opend van 10 lot 17 uur, 2ondaga van 12 tot 17 uur; ten toonstelling „Ach tijd waar ben je gebleven", „Moderne expressionisten," „Kees Verwey" en „Drie jonge schilders" (tot 13 juli). BIOSCOPEN Passage, 2 en 8.15 uur: „Kat op een heet zinken dak". Monopole, 2, 7 en 9.15 uur: „Liebe- iei". 35 A. Brokling: 36 L. v, d. Meij; 37^ DIVERSEN 41, 51, 61, 62,"80. 95. 109 J. v. Leewen Wijkcentrum, 8 uur: SBLO-vergade- en ScJirtimhf; 39, 43, 58, 63, 71 J. de ring. Waard; 40, 89 C. de Tuinder; 44, GO, 94 C. Koogje; 57, 93 C. Veriinde; 59 101 N, in 't Hol; 70 J. Westerholt; 72, 86 'L. Verheijen; 73 J. Koogje; 76 P, Hinten en zn.; 77 A. Moog; 79 W. Poort; 81 W. Jansen; 82 C. Grijp; 87 D. Schipper: 92, 97 O. Bolkenbaas: 96 A. v. d. Grijp; 104 L. Borrani; 105 A. v. Gogh; 107 W. van Deurzen: 108 W. van Buercn en Co. Gelost 6-20 uur; eerste prijs 10-10 uur, laatste prijs 10-25 uur. De heer W. Z. vermist een por. temonnaie met vier gulden uit zijn kleding die hing, in het kleedlokaal op het sportterrein Boshoek. De heer G. J. O. vermist zijn bromfiets, die stond in een schuur achter de Boerhavelaan. De heer B.' v. 't H. uit Rotter dam heeft aangifte gedaan van dief stal van een vlet, die behoort bij de drijvende bok Holland, die gemeerd ligt bij de scheepswerf De Jong aan de Westfrankenlandsedijk. De heer P, J. v, d. W. heeft aangifte gedaan van een poging tot diefstal van zijn auto, die gepar keerd stond op het parkeerterrein aan de Koemarkt, Hij had de auto afgesloten neergezet en vond later de raampjes openstaim, terwijl de draden van het dashboard waren losgemaakt. Dg 15-jarige H. P. W. v. Deursen liep zondagavond een hersenschud ding op bij een. botsing tussen de bromfietser H, A. M. H. en de mo torrijder G. M. J. op de hoek van de Grote Markt en de Nieuwstraat. Dc jongen zat op de duo van de bromfiets. De G.G. en G.D. heeft hem naar de Dr. Noletstichting ge bracht, waar hij is behandeld. De botsing ontstond toen. de bromfietser geen voorrang verleende aan de mo torrijder. Bjj de Gemeentepolitie te Schie dam zijn met ingang van 1 april de hoofdagenten J F. v. Biezen en J. A. v. d. Loo bevorderd tof brigadier. De agente bjj de kinderpolitie mej. G, M, J. Adnaansens werd bevor derd tot hoofdagente. Voor bet op 28 mei gehouden exa men voor de aantekening kinderver pleging in het Gemeente-ziekenhuis slaagden de zusters: J. Boutkan, A. Royers, H. Fran sen. GEBOREN; Lin'da A., dv L. Stlen. stra en A. G. Remkes; Arte, zv S. T. C. van der Reijken en A. C. Trouw borst; Jan. zv JT_ Sonneveld en L. Groene veld. OVERLEDEN: C. van Buuren, 59 jaar. Bij de korfballers hebben Schie dam en Succes zaterdag het com petitieseizoen afgesloten met respec tievelijk wedstrijden in Dordrecht en Delft tegen TOV en DKC. Door dat er niets meer op het spel stond is er fris van de lever gespeeld en niet zonder spanning. TOV en Schie dam scoorden om beurten, waarbij de thuisclub aanvankelijk steeds 'n slag voor was. J. v. d. Tuuk. D. Ver meulen en K. Tettelaar 2orgden tot 3-3 voor 't evenwicht daarna draaide P. Bogaers de rollen om door 35 te maken, welke voorsprong door H. Verschoor even. gehandhaafd werd na 4—5 door de cijfers op 4—6 te brengen. Met 56 werd er tenslotte gerust en daarna schoot TOV plot seling met scherp door met 86 voor te komen. Het evenwicht werd echter opnieuw hersteld door H. Verschoor (88). doch na 9—S voor TOV en nog een kwartier spelen wilde het plotseling niet meer luk ken. Wel sneu voor de roodzwarten, want een gelijk spel zou zeker ver diend z'in geweest. Succes trad met niet minder dan zes invallers aan tegen DKC., maar dat verhinderde de blauwwitteu niet DKC de eerste helft volledig in be dwang te houden. Door O. de Beus werd de leiding genomen, die eerst na ruim een half uur door DKC kon worden ontnomen. Na de rust kon den de Prfftenaren eerst een voor sprong nemen, maar dat. deden ze ook goed (4—1). Mej. Kauffmar* haalde nog tot 42 op, doch het laatste woord had de thuisclub (5—2). ODI speelde verleden week zijn laatste wedstrijd tegen DES 2, die met 104 werd gewonnen. Heden overleed tot onze diepe droefheid na een kortstondig geduldig gedragen lijden, zacht en kalm geheel overgegeven aan Gods H. WIL Voorzien van de H. Sacramenten der Stervenden, onze beminde broeder, beh. broeder en oom ADRIANUS JOHANNES VAN DER KROGT in de ouderdom van 55 jaar. Schiedam, 31 mei 1959 Broersveld 149. Uit aller naam: W. VAN DER KROGT Rozenkransbïdden dinsdag- en woensdagavond in.de Kapel van de Dr. Noletstichting te 6.30 uur, al waar de overledene ligt opgebaard. Bezoek 's avonds te 6.30 uur en na het Rozen kransgebed. De H.H. uitvaartdiensten zullen gehouden worden op donderdag 4 juni a.s. in de Parochie Kerk van de H. Joannes de Dooper. Hoogstraat, de Stille H, Mis te 7 uur en 7.30 uur en de plechtig gezongen H. Mis van Requiem te 9.30 uur, waarna de begrafenis zal plaats hebben van uit de kerk op de Ri£. Begraaf plaats te Schiedam. Geen bloemen gaarne H. Missen. Rustig en in stil vertrou wen is van ons heenge gaan onze lieveling WJLFRA op de leeftijd van 13 jaar. G. J. Polderman C. Poldermaa- Byloo Mieke Schiedam. 30 mei 1959 Aleidastraat 15. Gelegenheid tot condole ren in de aula. De begrafenis zal plaats hebben op de Algemene Begraafplaats te Schie dam, woensdag 3 juni a.s. circa 2 uur nun. Vertrek van het woonhuis 1,30. u. nun, RECTIFICATIE Vrouwenarts Schiedam AFWEZIG tot 9 juni Waarneming: telefoon 69126 <>00<XX>Cm>0<><><><><><><>0< UW OMZET VERGROTEN ADVERTEERT DAN [N ONS BLAD XKXX>00<X><X>0<><><>0<>l> Maandag 1 juni 1959

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1959 | | pagina 2