CAROL DAY' Leo Nelissen bepeinst nieuw radio-cabaret Plagiaat of met Gisteravond hield de ncrv- Pic-nic1 geknipt om te Haeifitmiisiik Voetbal en atletiek Kadio-imasua Vandaag '-reportages van Wimbledon i I a. U O» (Advertentie 7JVI.J medew erker A. Herckenrath de laatste van zijn serie radiolezingen over plagiaat in de muziek. Jammer, want we hadden van dit onderwerp nog wol iets meer willen horen. Over de soms opvallende overeenkomsten in de lichte muziek zei hij, dat de originaliteit in arran gement en in de toepassing van elektro-akoestische mogelijkheden vaak groter is dan die in melodische opbouw. Als merkwaardig voorbeeld van gelijkenis (plagiaat of niet) liet hij o.m. horen het 'hoofdmotief in de „Sleighzide in Alaska" van Jos Cléber enhet largo in de vijfde symfonie (Aus der neuen Welt) van Dworsjak. JOWKËR FOTO TOE STEL ZEOT. NADAT radio-regisseur L. Po vel (KRO) kort gei eden heeft ge- experimenteert! met een hoorspel- serie zonder vastgelegde tekst („Wie gaat er mee naar Engeland va ren...") gaat Lep Nelissen van de zelfde omroep straks in het winter seizoen waarschijnlijk op zijn beurt met acteurs buiten de platgetreden "radio-paden wandelen. Zijn plan: een maandelijlts cabaretpvogramma uit een echt café niet uitvoerenden die hun tekst uit het hoofd moeten kennen. Deze opzet (die nog moet worden uitgewerkten goedgekeurd) is ont staan uit de simpele opdracht van de KRO: „Maak voor de komende win tereens iets anders op cabaret- gebied." Leo Nelissen bedacht: geen tek sten meer in de hand, uitzending uit een café (hij heeft reeds tien tallen aanbiedingen in zijn bezit) en een loop-microfoon om de reactie van het publiek in de zaal op te vangen. Dit programma waarvan de pro- duktie in handen komt van Leo Ne lissen en Kees Schilperoort zou 35 minuten moeten duren-en zou. geen vaste bezetting hebben. Over die opzet spreekt Nelissen als een onderdeel van de groei naar perfectionering die de radio door maakt. Radioprogramma's, stelt hij. hebben de neiging oio bij een af nemend aantal luisteraars toch steeds duurder te worden. Niet om dat men wil concurreren tegen tele visie maar omdat de nieuwe en ook de oudere executanten, zich steeds meer bewust worden van de moge lijkheden. TV is daarbij hoogstens oen prikkel. ERG optimistisch was het niet wat .Cor Lunaire te vertellen had in het interview dat we enkele dagen geleden afdrukten en waarin hij zijn mening gaf oyer het jonge talent dat zich aandient om de lichte müze te dienen... Hadden we op het moment waarop hij zijn opinie gaf de musical „Free as air", van de Amsterdamse AMVJ gekend, dan hadden we graag iets tegenover, zijn pessimisme in het midden gebracht. In de bloemlezing die de AVRO- TV gisteravond van deze door ama teurs gespeelde en gezongen musi cal liet zien, trof ons niet alleen de frishéid waarmee gespeeld werd, maar ook het talent van verschil lende medewerkers. Cameravrees schenen deze jon gelui nauwelijks te hebben. De lied jes lagen goed in het gehoor, de regie liet aardige vondsten zien en het geheel had een tempo waarnaar we bij beroepsjongeren wel eens vergeefs hebben gezocht. W. Jnn. DE Westduitse regionale radio- omróepon hebben besloten met ingang van 1 juli aanstaande in de middengolf! en gte gem een scha ppel ij k de hele nacht door een programma uit te zenden, dat overwegend lichte muziek zal bevatten. Hiermede komt men tegemoet aan de wensen van hen die nachtarbeid móeten ver richten. LEO NELISSEN maak iets anders (Advertentie LM.) Duur zou dit nieuwe (nog naam loze) cabaret stellig worden. Niet in het minst omdat het werken zon-' der tekst in de hand drie dagen repeteren vereist. Nelissen is niette min vol vertrouwen dat hij 2ijn plannen zal kunnen realiseren. Hij zegt: „Dat papiertje-in-de-hand is een hinderpaal tussen artiest en pu- Politiek fanatiek zorg en pijn om Berlijn resultaat: veel gepraat Amstel-raad: bier geeft baat altijd weer vrienden-sfeer. I?VEN goed kijken. Dan herkent u op deze foto de IflTirikaort van L-/ Europa, Een tperfcforo unn deze kaart, op enorme schaal, compleet met bergen en dolen, rivieren en zeeën nagebouwd iu de grote televisie- studio van de BBC. De kaart met de danseres Katharine Feather en de danser Denvy Beltin (rechts op de foto).spelen-een grote rol in de lustrum-uitzending vau de Eurovisie op zaterdagavond aanstaande (9.3010.40). De dansers suilen van zendmast tot zendmast dansen en zo de schakel baud vormen van Zwitserland naar Zweden, vandaar naar Dene markendan naar Luxemburg en zo alle twaalf deelnemende lauden langs tot Italië', dat voor de finale itan deze uitzending zorgt. Interessant 'vinden wij deze foto vooral door het inzicht dat deze geeft in de prachtige en bentjdensiodardtge technische outillage voor het opnemen van deze dansscènes; een wagen,, bediend door uier man personeel en toegerust met een kraanarm die de twee mannen, die de TV-camera bedienen een enorme actie-radius geeft; Enfin het resultaat van al deze inspanning zien we zaterdagavond. (Advertentie LM.) BONN. De Wcstditilse regering hooft geweigerd zich garant te stel len bij een overeenkomst tussen de Westduitse scheepswerf Blöhm en Voss en de Sowjet-Unic, die voor ziet in de bouw van zes passagiers schepen met een totale waarde van 270 miljoen mark. 'AM STEP houdt Uw zenuwen ïn bedwang HET Nationale Bureau voor lucht en ruimtevaart vande VS is H| voornemens eind van dit jaar of in l|j het begin van 1960 een kunstmaan BB van. 30 meter middellijn in een baan om de aarde te brengen met het doe) "Jj via terugkaatsing op deze bol. radio» seinen van de Atlantische naar de lil Pacific kust van de VS over te bren- #8 gen. De kunstmaan zou op 'een. .af- !S£Ü stand van 1600 kilometer van de IÉ aarde moeten gaan rondcirkelen. Voor de lancering van deze kunst- maan zal gebruik worden gemaakt BL- van een Thor-Delta raket. Nadat de kunstmaan uit de neus van de kegel >Kr is uitgestoten wordt deze au torn a- i tisch opgeblazen tot een diameter j van 30 meter. De strakke wand zal een gunstig vlakzijn voor het te- j rugkaatsen van de radiosignalen. In (■T de maan wordt geen eigen ontvang- A l of zendapparatuur aangebracht. Radio ERNSTIGE MUZIEK 7.10-7.30 NCRV. Tweede uitzending In. rle ryclus fluitsanates van Handel. Uit voering door Kees v. d. Star, fluit en janny van We ring, klavecimbel. 8.05-9.IS AVRO. Het Radio Fllhatmo- kalmeort zonder slaap te verwekken NEW YORK Het aftreden van de Belgische ambassadeur in de Ver enigde Staten, baron Silvercruys. is als voorpaginanieuws gebracht in de New York Tinnes. Hij werd een „van de laatste ouwe rotten" genoemd onder de diplomaten m Washington. (Advertentie LM.) VAN de tenniskampioenschappen op Wimbledon zal de BBC een aantal televisie-reportages verzor gen. I)ezc reportages heeft de BBC aangeboden aan de Eurovisie. Dc NTS maakt van dit aanbod ge bruik voorzover bet de finale heren enkelspet. heren dubbelspel en ge mengd dubbelspel betreft. De uitzen dingen. waarvan de uren nog niet vaststaan, komen op vrijdag 3 en zaterdag 4 juli op het scherm. Voor de commentaar zal zorgen de arts A. C, van SwoL Se wereldvermaards deodorant-stick A g "SBlt.de. m°3p,ra"= geur voor do terxnrgdt lux* drmiittlck hmfdij* tsje-ltlck JlK HÉB HEI",1- VERNON FLOWERS- DE 11 WE!R CLUB £N DER'VfER GOED DATCULLEN HIER Z'N EIGEN V. 'gekomen is. 7 IK ?ALFLOLVERSMi^KOoO^ LPPBELLEN...^j^| "mgfft MD£ "WElRCLUB"LiNEBR. EENS IN Taamga^^'MoEiL'jKHEDEN ovêrX N WOUW, PETER fGOED/ KUNT JE HIER VERBER- HET ZAL JE Mg ALLEEN WAT KOSTEN? DAT BEGR'JP i WEL ÏJÈ PETER TRIBE STAAT VOOR EEN MQEllJKE BESLISSING. HET LUK ERGENS HEENBREN-E3IF3P GEN IS NIET VOLDOENDE.-M&f; ALS IK HIER BLUF, ZAL ftj|9ngBEfö DE POLITIE ME TOCH HET VUUR NA AAN M'N SCHENEMg,^ LEGGEN.'MAAR WAAR «gi MOETEN H'J EN r%f3$W8 IK NAAR TOE P<^§| W TflEk I-mm beschermt Uw garderobe. kijken, kinderen, die dat leuk vin den, zei Pépé. -Het Is daar vrij ruim. Wh zou- deu in staat zijn de zaak tc bekijken en te bespreken, zonder dat men ons afluistert. Uitstekend. Dan zullen wy u daar treffen, zei de woordvoerder. Om' zes uur, dan hebben we nog enige tijd voor' de Taigo aankomt. Geef uw ogen goed de kost... mis schien dragen wij wat ongebruike lijke kleren. Er zal geen auto zijn. O, ja nog iets anders mijnheer Field. Ja? —Laten wij ophouden met die me thode van u iedere dag een klein - bedragje te geven. Jk zou het natuurlijk kunnen opsparen en er dan vandoor gaan. zonder mijn rekening te betalen. Ik hoef het hotel niet per dag te vol doen. Daar hebben wj3 natuurlijk ook aan gedacht. Maar men moet ergens een beetje vertrouwen kunnen stel len. Nu wij dus zeker weten, dat u met ons meedoet, is het een beetje anders geworden. Misschien wilt u ons aan het eind van de week de re kening laten zien, wij zullen u dan het gevraagde bedrag geven. Het leek een wat scheef voorstel. Wij wilden niet, dat u meteen al een groot bedrag tegelijk kreeg. Maar nu duurt liet alles bijeen nog maar anderhalve week totdat de ad miraal komt. Nu weet ik het, schoot Field plotseling te binnen. Die chauffeur met al dat wapperende zwarte haar en die innemende glimlach. Hij is helemaal niet Spaans, het is een Ier, Hij ziet eruit als een verlopen ac teur uit een Iers toneelgezelschap. Waarom speelt hij voor deze kerels voor chauffeur in Madrid. Zij moe ten op een of andere manier vat op hem hebben. Daar moet wel achter te komen zijn. Als met hem alles gewoon zou zijn gegaan, dan zat hij nu nog steeds in Dublin, Of in Lon den, Nu, misschien kan ik nog wel eens wat aan hem hebben, Chauffeur. Woordvoerder. Pepe. En De Stille. Onthou ze goed Field: (Wordt- vervolgd) i^AMAAR f IK KAN HEM) BETER NOG NIET 'ALLES OVERTELLEN..] iNWtoEfi IN HET KANTOOR VANMARONE Q£ BE/iOtU/py? lUDTÉREANT 'mijn VRDUw LM IK Hte&EN Al H££L l/VAT NAftfOM&lD GfHPiD- NU ZItr HfcT CR NkHRUlT DAT D£ 2AKÊN Ü0É.D OflftN Alb 20N óftNOilER Hl£R DL BOEI PRO&ttRT TE VERNIELEN DAtt-.OAN VERMOORD IK HEM 1 RuMKj, méneer •OMIT' IK&E6RIJP hoe v Zich VOÊlT MAflR ZUlKt DinCjEN MOET UN IET ZEOüfclS' U MOET V00R2ICHTIG ZIJN MET DAT iLACi.MENEER. iMtT. ER D EEN hflHi) DAT i HIJ TERUGKOMT OM HERRIE U MAKEN JA DIE5CHURK.KWAM H|ER TERuó 2Ê6. HIJ 0REI60Ê DAT HIJ WRAAK 20U NEMEN I IK Zfcl. DAT Alt) HIJ Ni EI MAAKTE 0AT HIJ W tb KWAM OAT IK DAN DfVtOER MET: HEM I0U AANVE6EN1 LUISTER 5PUD 20EK morrot op en breng HEM HIER! IK WIL HEM OPREKEN ^trachan door T- cussic ging bijna een minuut door en daarop wendde de woordvoerder zich tot Field. Wat zou u zeggen van een ver kenning? Waarvan Van het Norte station. Nu? Het zou bij daglicht moeten ge beuren. Is dat niet een beetje riskant? De Stille wierp er snel een zin netje tussendoor. De woordvoerder luisterde en wendde zich weer tot Field. We zouden het station niet binnen gaan, begrijpt u. Waar vandaan kunnen wij het dan verkennen? Er is een hoog gelegen punt daar boven de Plaza de Espada. Ik geloof dat ik het ken. Pépé weet het wel, nietwaar Pépé? Hè, zei Pépé en spuwde uit het raampje. Kunt u het wagen, overdag ge zien te worden? vroeg Field. Quel che sara, sara. U ziet, ik ken mijn Cervantes ook. Hoe Iaat komt de Talgo bin nen? Waarom vraagt u dat? Wij zouden de zaak dan kunnen verkennen. De chauffeur zei: Daar zit iets in. Er zouden dan ook anderen kunnen zijn, die naar de trein komen 1 Eigenlijk nogal dwaas van ons om zenuwachtig te worden, nietwaar j mijnheer Field? Het z.ou mij ook gebeurd zijn. j Het heeft ons echter bijzonder versterkt in onze reeds gevestigde overtuiging. —Wat bedoelt u? I Dat u de sterke figuur bent, die [we nodig hebben, mijnheer Field. „Alma de esparto y corazón de en- cina. „Een ziel als een sprietje en het hart van een eik," Tjonge, leest u Cervantes, mijn heer Field? Ik ben blij, dat er tenminste lieden zijn, die me waarderen, dacht Field. En dan zoveel tegelijk. Wie zouden zij toch zijn? Wat langzamer alsjeblieft, of sluit anders de ramen. De wind waait de kaart bijna weg. Neem dan toch punaises, zei Field in het Engels. Wat zegt u? Hij stelt voor punaises te ge bruiken, zei de chauffeur plotseling. Het is erg warm, zei Pépé. Wat langzamer dan maar, zei dc woordvoerder. De Stille begon heel snel te spre ken in de taai die Field niet ver stond. De woordvoerder antwoordde hem en dc ander verhief zijn stem. Het was een typische hoge stem. De dis- VERM.OC1D DOCH VOLDAAN 20EKEN DE VIGTORIANEN DB -douches OP. ywt5 W/L 2?R%fl '3e GANG/ NOG W R0N£>3£ L5T L OPEN, ...EN SPAART Ty'N STFM,- mm ffAMPEN NIET/ JKfCKf Km'® \mr TE VOO f.' D'R7/T6££N KIPOPbC TRIBUNE, WOR.' GEEN GALieRy-PLAY/^ OP DAT WEL AF \JpETJ€.^g7mm\h s Het 'n pittige oefenpartv, die Tom ZYN DONGENS LMT 5PÉLEN. AANVALLERS EN VERPëDlöERSSTELLEN ELKAAR DUCHTIG op de.proef en 2o NU EN dan GAAT ZêLFS KCK VAN de. SOK'KêN AL« EEri barse, generaal draaft - rmv SeHElDSRECHTERTOri 0V£R DE-GRASMAT... HE f WAAR/S D/E KNfFKER. \GE8tEVEN?. LtUKERTP

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1959 | | pagina 1