Genève verplaatst zich naar Moskou V akantie-dagtocliten op „eigen kompas door FRANK GODWI! SPROETJE SPARK'; op instructies tot West-Beriijn blijft bestaan°egai Verstrooiing merk l'edder Zondagmiddag extra-TV uit Brussel Geen goed woord voor televisie Protestants plan wil internationaal radiostation Vrouw vermist in Haarlem Israël wil kwestie scheepsladingen aan V.N. voorleggen ..Formeel beleefd'' Ambassadeur in Polen sprak niet met Soekarno Negen V-opera's Twee doden bij aanrijdingen Restitutie van kosLen overtocht uit Indonesië Alleen maar stom Radio 'I 1 - President Eisenhower heeft de V rOm\KO WaCilt ,weel£ p,"s "fen uitkomen. dal hij ci J topconferentie zou weigeren zolat een dreiging of eenzijdig Russist De Westduitsp GENÈVE. De ministersconferen tie staat praktisch stil. De Oostdnitse leiders Ulbricht en Grotexvohl gaan maandag aan het hoofd van een de legatie voor overleg naar Moskou. Er gaan geruchten, dat ook Gromyko I nieuwe instructies wil halen. Hei j Westelijke plan voor Berlijn ver- mindering van troepensterkte In ruil voor een Russische garantie heeft Rusland kennelijk voor een dilemma geplaatst. Gromyko waagde zich gisteren nog niet aan een bespreking. Als aflei dingsmanoeuvre bood hij aan, det vrije toegang tot West-Beriijn te ga randeren, mits het Westen instemt met het Sowjet-plan om: van West- Beriijn eeri „vrijstad" te maken, waar ook Russische troepen zijn ge legerd. De Westelijke ministers heb ben zich herhaaldelijk tegen een dergelijk voorstel verzet. Het vraagstuk van de vrije toegang tot Berlijn is van beslissend belang voor het doorgaan var. de topconfe rentie, Een akkoord onder aanvaard bare voorwaarden zou de communis tische bedreiging van het stadsdeel verminderen en de voornaamste be lemmering tot het houden van een conferentie van regeringsleiders wegnemen, {yEEN imposant drama, geen spit- v-Jse komedie op de toneelavond die de t.v. ons gisteren bood. Ge woon bij wijze van tijdverdrijf zo maar een beetje griezelen over de ..Rat in de val". Het was geen ingewikkeld verhaal dat Jan de Koek in zijn elfde Fedder- mysterie presenteerde. Geen ont knoping die als bij salto mortate tegen het slot de moordenaar ont maskert. Wel daarentegen de ver trouwde ingrediënten: een onmis kenbare slechte man van John Soer, een bangelijke moeder-met-een-ge heim fMagda Janssens). een zoon- mci-een-ar.dcr-gchom (ManTred de Ctaaf) en een inspecteur Fedder die ferm werd gespeeld door Robert Sobcls. Daarenboven een juweel van een bejaarde leegstaande fabriek, die Bordev/ijk lot inspiratie had - kunnen dienen, en echte ratten die net a's tijdens de uitzending ook bij de repetities van harte hun mede werking verleenden. Zoiets wil er var» .ijd to:, tijd toch wet in. com pleet mei alle onwaarschijnlijkheden. W. Jnn. T S aanwezigheid van prins Albert Avan België en zgn verloofde, de' Italiaanse prinses Paolo, zal aan-1 staande zondagmiddag op. de Grote I Markt in Brussel een folkloristisch feest worden gevierd. De Belgische televisie zal daarvan een reportage geven die de N.T.S. van 5.15 tol 6.15 uur rechtstreeks overneemt. \7ERVELEND. demoraliserend, tri- v viaal en flauw. In deze vier'ter men kan het oordeel van het Britse Hogerhuis over de televisie worden samengevat: de BBC zowel als de j commerciële t-v. J Lord Bnothby: Over de BBC kreeg ik een kronkelende jongeman te zien die een liedje ,J love you" stond te. kreunen. Ik schakelde over jop.de commerciële t.v. en daar pres- teerde een blondine hetzelfde. Aan-] gezien ik door geen van beiden be mind wil worden bleef mij niets an ders over dan de t.v. af te zetten", i Een andere geachte afgevaardigde zei over de quizprogramma's: „Men j tovert de kijkers een wereld voor, waarin met te verwaarlozen kennis en nog minder inspanning elke avond 'schitterende prijzen kunnen worden j gewonnen. I Lord Haitsham, die namens de regering antwoordde, meende dat deze voorstelling van zaken te som-! ber is. „De netto pi-eststïes van de j televisie .zijn heel goed". T N internationale protestantse kring -Ms vorm gegeven aan de gedachte om te komen tot een internationale i protestantse radiozender. Deze zen- der zou in Zwitserland moeten ver- j rijzen en vooral een evangeliserende taak hebben in die landen waarin j het protestantisme niet of nauwelijks t de kans krijgt zijn stem via de radio te laten horen. Men denkt hierbij aan landen als: Spanje, Portugal en de Oostcuropese staten en aan landen als Italië en Oostenrijk. Ook zou deze zender die de naam! EPI Emetteur Protestant Interna- tional) is toegedacht een tegenwicht! HAARLEM. De waarnemend hoofdcommissaris van politie tg Haarlem verzoekt te worden be kend gemaakt met de verblijfplaats van Marie Pan, oud 31 jaar, echt genote van F. Hagedorn.' die op woensdag 27 mei 1959 haar gezin, in overspannen toestand heeft ver laten en van wie sindsdien niets meer is vernomen. Een ongeluk wordt gevreesd. Signalement: lang 1,75 nieter, ge zond uiterlijk, flink postuur, kort. blond, krullend haar, blauwe ogeiü Zij kan gekleed zijn in een. blauw® zeiljopper of rode regenmantel draagt bruine sandalen, JERUZALEM Premier Ben Goe- rlon van Israël heeft de kwestie van de vaart door het. Suezkanaal van schepen met lading.üit zjjjn Jand be sproken met de Amerikaanse zaak gelastigde en de Russische ambassa deur. Dit „ou een diploraatfeké voor bereiding kunnen zijn voor ee» „of fensief" bij de VN, zo menen waar nemers. De Verenigde Arabische Republiek is vastbesloten alle ladingen van schepen die voor Israël vracht ver voeren door het Suezkanaal, in be slag te nemen, zo heeft Radio-Cairo nog eeps verklaard. Secretaris-gene raal HammarskjÖld van de VN heeft gezegd, dat hij de voorkeur geeft aan een behandeling van de kwestie door het Internationaal Gerechtshof in Den Haag. Het laatste schip, dat door de VAR werd aangehouden was de Inge Toft, een Deens schip. Tijdens een van de laatste repe tities voor „Rat ij? de val" maakte onze fotograaf deze groepsfoto van een der scènes. V.l.n.r.: Nien- ke Sikkema, Manfred de Graaf. Magda Janssens en Robert Sobels. dam Ben fragment gespoeld van „W® kikkers" door Aristophanes- GESPROKEN WOORD 6.15-6.25 Hilv, II. Uitzending voor de P-v.d.A. 1.30-7.45 vpro. ln de reeks „Hel platteland nu" een discussie over de les van Gouderak, het recente geval van vergiftiging van het water. 8.45-9,00 VPRO. Dr. H. Faber over „Op bezoek in de stad van Calvijn". 10.00-10.45 NCRV. Uitzending van ge deelten van de jaarvergadering van het Verbond van Trot. Chr. Werk gevers. diversen fi.20-6.5fl NCRV. Uitzending in samen werking met de andere omroepver enigingen van het radiospel voor de jeugd „Merck toch hoe sterek". 3.00-10.25 VARA. ..Vrijdagavondretour" een toeristisch programma van Henk van Stiprlaan, deze keer gewijd aan Geertruidcnberg, Televisie HET programma van deze avond be gint met het weekoverzicht van het NTS-journaal (8.0Ö>. Hierna de Telerecording van het Opera Bnlfa Kon. zert dat op mei gemeenschappelijk werd geproduceerd door.de Oostenrijkse en de Beierse Televisie (8.30). Tot be sluit ten rechtstreekse reportage uit Brussel van het vioolconcert door de winnaar van bet vlooleoncours Koningin Elisabeth 1950, de 17-jarige Boliviaan Jalme Laredo. samen met liet Groot Symfonie Orkest van het NiR. moeten vormen tegen het de wereld omvattende station Radio Vaticana. I Tussen de namen van het interna- j lionale comité van aanbeveling vin- i den we die van de directeur van het JKOR, dr. W: M. Meyboom. te Hil- j versum. Het Nederlandse adres van i de EPI luidt: postbus 366, Den Haag. V OOR de TV-wedstrijd om de ..Operaprijs van de stad Salz burg" die in augustus van dit jaar zal worden gehouden is tot nu toe in geschreven door de volgende landen: Duitsland met i.Die Auszeichnung" van Hans Poser; Zwitserland met ..Sérnphine" van Heinrich Su ter- mei ster; Frankrijk met „La petite Sirene'' van Germaine Taillefere; Italië met ,.La Campana" van Renzo Rosselini; België (Vlaams) met „De. bat de Folie et Amour" van David van de Wbestijne; Engeland fBBC) met „The Spur of the'Moment" van Guy Hallahan; Oostenrijk met ..Pass kont ro 11e" van Paul Angerer. Neder land neemt deel met twee werken: ..Het le ven elixer" van Henk Badings, dat ingezonden wordt door de NTS en „Calchas" van Jurriaan Andries- seti. dat in opdracht van de KRO tot sland is gekomen. Ook Japan zou een TV-opers aan. deze wedstrijd willen bijdragen. DEN HAAG. De Nederlandse ambassadeur in Polen heeft zich niet met president Soekarno onderhou den, toen deze op het vliegveld van Warschau afscheid nam na zijn be zoek aan Polen. Wel bevond de am bassadeur zich onder de hoofden van diplomatieke missles, die Soekarno uitgeleide hebben gedaan. Dit is echter ze zegt de minister van Buitenlandse Zaken in antwoord op een desbetreffende vraag van het Eerste Kamerlid, de heer De Vos van Steenwijk een formele beleefd heid, die in het diplomatieke verkeer in acht; dient te worden genomen, teri aanzien van een land waarmede in dit geval met Indonesië di plomatieke betrekkingen worden on derhouden. 1 55 Afwijking Curantiewel DEN HAAG Het ligt in het voornemen van de minister van Bui tenlandse Zaken alle gevallen waar in in het verleden restitutie van overf.ochtsko.stcn heeft plaatsgevon den voor reizen vah Indonesië naar Nederland, voorzover zij daarvoor in aanmerking komen te herzien vol gens een gewijzigde gedragslijn, welke ten voordeel van de betrok kenen kan komeii. Dit blijkt uit inlichtingen, welke de minister heeft verstrekt aan de commissie voor de verzoekschriften van de Tweede Kamer, naar aan leiding van ccn verzoek van mevr. E. Schlundt Bodien. geb. Miete. te Utrecht, om restitutie van overtochls- kosten van Indonesië naar Neder land tegen de koers 13. Met gebruikmaking van een af wijkingsartikel in de Garantie wet heeft de minister beslist, dat in ge vallen waarin de afwikkeling is ver traagd, restitutie wordt verleend tot de legt: .waarde, welke gold op de datum, ■gelegen een maand na de ontvangst van de aanvraag om res titutie, uiteraard met inachtneming van het tijdstip waarop de aanspraak is ontslaan. (Van'onze correspondent) BERGUM. Op de rijksstraatweg Leeuwarden—Groningen in Noord- Bergum is gisteren de 29-jarige me vrouw J. Faber-Steringa uit Min- nertsga, die op een bromfiets reed, bij een aanrijding met een achterop komende zandauto zo zwaai- gewond, dat zij enkele, ur.en later in het zie kenhuis te Leeuwarden is overleden. BERGUM,- In Droge Ham is gistermiddag de 22-jarige wielrijder J. Veenstra uit Kooten op een weg- kruising aangereden door een persd. nenauto. Hij werd zo zwaar gewond, dat hij in de loop van de avond in het Academisch Ziekenhuis te Gro ningen aan zijn verwondingen is be zweken. HOLLYWOOD. De 38-jarige filmster Mickey Rooney is woensdag voor de vijfde maal in hét 'huwelijk getreden cn wel met de 22-jarige Ca rolyn Mitchell, die ook filmrollen heeft vervuld. Rooney is onder meer gehuwd geweest met Ava Gardner. BIJ de aankondiging van de Perry Como Show op woensdag 3 juni verzocht de omroepster wel te wil len verontschuldigen, dat beeld en geluid niet van de gewone kwaliteit waren. Dat was te wijten aan een staking bij liet NBC-personeei op 2 mei .toen de show werd opgenomen. Nu was dat geschied door minder geroutineerde mensen. Maar ik vraag mij af wat voor mensen er die avond in de AVRO- studio aan het werk waren. Tussen de met de aankondigingen, storingen en pauzes verluchte grammofoon - muziek kwam er af en toe wel eens wat op het scherm. Hgt lijkt mij niet eerlijk alles op de nek te schuiven van het pechduiveltje, dat toch al zoveel op zijn geweten heeft. Het is toch echt geen pech als de geluidsband van Letty Kosterman bij de Rode'Kruïsfilm wordt opge zet als de Perry Como Show begint. Dat is alleen maar stom. G. KLARING (Ter verklaring, niet ter ueroitt- sehuldtginp, zegt de AVRO over de tegenslagen van deze avond: We ■werkten met ecu nieuwe appara tuur. Deze is nop niet helemaal in- ernstige muziek 9-30-10.(10 NCRV. Nelly TViJdevelti speelt twee klaviersonates van Joseph Haydn. 11.15-12.00 VARA. In de eerste uitzen ding in de reeks „De muze vertelt" een keuze uit het werk van Schubert. FOLKLORE 8.20 8.35 VPRO. Gerard Louman, ba riton en Erna de Bruyn, plano voeren Engelse, Franse en Nederlandse volks liedjes uit. JAZZ 7.10-7.30 VARA. Mïehiel de Ruyter met zijn Radio Jazz-club. HOORSPELEN 11.15-11.45 NCRV. In de reeks „De antieke eomedie" wordt, ingeleid öotft prof. G. J. de Vries, door studenten van de Vrije Universiteit InAntster- Advertentie LM.) ALS ER NU MAAR NIEMAND ZIET" DAT IK «gr LUK IN DE WAGEN LEE.ffffUfft- pK DURF BÏÏNA iNIfc I ^AMafrÖTHEf U!T£R5T£ GESPHNNtN B3HB ALS ze MB CULLEN ^ZENUWEN SLEEPT TRlBS HET LUK VAN CULlEN V NAAR BUITEN ZIEN 1A6MR Pt ENS [flffiffiy LULILWI peypectd. Daardoor trad er steeds opnieuw storing Door al deze storingen ontstond er ijj, de studio een zenuwachtige atmosfeer. En ■deze had weer tot gevolg dat op een fataal ogenblik de geluidsband op een verkeerde plaats werd ge start.) gevaar brengen.. En ik moet iets ach ter de band houden. Dat is mijn hele wijsbegeerte, zei Rodolfo. Wat is..„7 Een mooi rheisje. Zij is het eni ge. dat absoluut is. Late,, wij daar op drinken, zei Field. Waar zo een vrouw dan ook te vinden is. Nadat hij zich van Rodolfo had ontdaan, kocht hij een alpinopetje voor vijfentwintig peseta's. Hij had nu wat geld over. Ver volgens ging hij terug naar het ho tel en lunchte. Na een slaapje zet te hij het alpinopetje op, om Zijn rode haar te verbergen, trok onop vallende kleren aan en zette een zonnebril op. Hij wandelde omlaag naar de Plaza de Espana, passeerde de kerk met de gekleurde koepel en liep omhoog naar de oever, die uitzicht gaf op het station. De helling was steil en bovenaan was een muur van steen. Daarbene den waren enkele bomen en verder op een weg. Achter het station, was de universileitswijk en de dich te begroeiing van de oever van de Manzanares. Er was dat jaar wei nig regen gevallen. Toen Field twee jaar tevoren in Madrid was geweest had er vijf jaar droogte geheerst. Achter de universiteit lag het pleuL waarlangs men rechts de grote bar rière van de Guadarramas kon be reiken. Aan de oever speelden wat kin deren, onder de hoede van hun kin dermeisjes. Een paar arbeiders met alpinopetjes cn blauwe overalls slie pen in de schaduw van de muur. Een man die bovenaan de oever ge hurkt had gezeten stond op en kwam op Field af. Field zag dat het de chauffeur was en sprak hem toe m het Iers. Wat zegt u, zei de ander in het Spaans... Ben Jij .Paddy Mc. Ginty of ben je zijn geit? Ik versta u niet. Als toneelspeler ben je een hele pieL (Wordt vervolgd) de 'cxpressctrein VHll 18.45 IK 2AL MUM MANNÉN UW ZflftK A, in déGatén latén houdén v/oor H ÉT G EVA L dié HéRéID W£éR lAtflö WORDtR MAAR U MOET «IÉT MÉ£R OVER" IÉMAND VtR-y MOOROEN*PRAr£«.Mf.NÊ£RDMltl //V nerPMvê - HflrrrooE vfj/v m.-%ecfnt £V£NLflrca GOED. MAAR IK HE6 RECHTEN l trt IK ZAL-ZÊ 1/ERDE.DIÖEN' GOCD BAAi dati> fltüRtPtN. /MORROT, JIJ BENT TERU6 6E6AAN NAAR 0£"KAMPIOEN)- ClUB" ÉN HÉöT OA AR GESAB BELD 01/ER "WRAAKNEMÉN' DATWA)TE6éN MIJN BÊVtltd! HtejtltDTtZEüüEN? I yPUD iK WIL DAT}t MORRorY XnEfïP IN Pt GATCN HOU0T ALS HUWEER INDt BUURT VAN DATNIEJJWE REVTAURflrtf K0rtLWtt,J£ WEdr WAT J jé mét «reis moét doen OiEMIÉröÉHOORZAMÜU^ W lUISTER U StfAfllT ME WEL MAAR IK BtN Mij A ClOtN 0AA), IK LAAT MC ZO MAAR rticr.AÉROtoCN»-. BÉVELOEGCtN 8EVÉLI duur T. S. Slrachan 13 Ik heb negen'zusters. Ik bedoel, enig echt werk. V Geloof me, dat op negen zus ters passen echt werk-is. - Waarom gaan we niet'naar To- Neemt je vader daar dan geen ledo? verantwóórdelijkheid voor? Vandaag niet, Rodolfo. Hij werd gedood door de ro- Voor de trein is het te laat. den. maar we zouden een bus kunnen Rodolfo nam een slok van het nemen. lichte, schuimende bier. Vandaag niet. In Engeland is het beter, hè, Zij dronken bier en aten krab op ouwe jongen. een caféterras. Aan de overzijde was Het u?as er beter. een bioscoop.- Toch wil ik er eens heen.,. Ik dacht dat je Toledo wilde Ken je geen andere vrouwen bezoeken. Je hebt het nooit eerder dan je zusters? gezien, nietwaar? Niet uit mijn eigen milieu. Je Neen, zei Field. weet hoezeer die dingen in Spanje Het zou je laatste kans kun- anders zijn. nen zijn. Uit bracht Field aan het denken Wat bedoel je? over Pili. Wat een verschil met de Je vacantie zal toch wel gauw Engelse meisjes, die hjj had gekend, algelopen zijn en dan kom je mis- Eri de vrouw Olga, dat was iemand, schien nooit meer in Madrid, dat zag je bij de eerste ontmoeting. O. bedoel je dat. Hij had ze graag opgezocht, maar hij 1 Rodolfo had naar een bierhuis wil- wist, dat hij onder observatie stond I len gaan bij het Cibelesstandbeeld, en hij wilde niet dat er 'n spoor zou imaar Field had het herkend als de leiden naar iemand, die hem na af- gelegenheid, die door de samen- loop tot nut zou kunnen zijn. Ten 'zwcerders was bestemd als een ver- aanzien van Rodolfo was het voor zamelpunt ln geval van nood, en die overweging al te laat. Maandag- -hij had hem daarom naar het café avond had de Ierse chauffeur hem gebracht, waar zij nu zaten. gevolgd naar het blok, waarin Rc- Het ia te warm voor een tocht, dolfo's appartementen waren, al be- Laten wij dan naar "dé bio- tekende dit nog niet. dat hij nu scoop gaan. Elizabeth Taylor, air- ook wist in welk flat Rodolfo woon- conditioned: zi.i is mooi. de. Moet jij nooit werken, Rodol- In ieder geval, zo peinsde Field, fo? wil ik de beide vrouwen niet in T OEF.'/K CA ectj Hete A &1MER. ES KOUD W WATER J? v LEEG- drinken PATNASPM/PSpe -heeft/enand SCHONE, GOOCHEM1 VAN JULUE £N 'TEEBEURPE/N J\ SOfiS NOG 1506 TDENHy KRASSE "«g VERHIT VAMDf» STAALTJES JACHT TERUG- M GEHOORD? J-J I KEERDE.' gr janoi// ERGENS W DE ZASAf- STREEK AiOCST &STEREN EEN DEKERU/EDSTRyD ECSUST WORDEN AtETj STRAFSCHOPPEN. (NEL DAT HESSEN ZE 1 GEWETEN.PAS NA DE J VEERTIGSTE PENALT* A WISTAtEN Wi£ ER. Inaarde volgende 1 \_1 RONDE OVER- A TiS.'mhLGfNG ..mk n^f7Z"*r-\ JA 'DA 'S KRAS.' EjANELT FEESTER.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1959 | | pagina 1