opümm :mm§ A' X Nederland met ivater in de hoofdrol Feest voor vijftig miljoen 1 §em bfactvoordetnonci Nagalm STAAG DOORZETTEN OOK ALS DE MOEITE VERGEEFS LIJKT li®®! ka&j/w Rata Eiurovisievaria O" ©n morgen. 1 -''"door K3EAV kalm GODWIN fHêyefêhtyt <ser MIDDELBARE AKTEN RESA-HILVERSUM Zweeds rapport: Laatste stuk van sigaret is gevaarlijk Biddagen voor vluchtelingen D IJ het allereerste overleg over •*-* het toeristische programma dat de Eurovisie morgenmiddag om drie uur biedt, stond vast dat de bijdra gen van elk der tien landen aan elk van drie volgende criteria moest vol doen: 1. Typisch zijn voor het betrokken land; 2. Een indruk geven over da vrije tijdsbesteding In dat land; 3. Toeristisch interessant zijn voor de kijkers in de andere landen. Dat in het Nederlandse aandeel het water een belangrijke plaats zou innemen stond daarmee reeds vast. Nu had regisseur Eimert Kruidhof de combinatie water en Volendam of Marken kunnen kiezen. Inderdaad is dat toeristisch een attractie. Maar omdat hij het taaie misverstand dat dit ook typisch voor Nederland zou zijn niet wenste heeft hij ander wa- Aanvankelijk zou piet te Nuijl jr de Nederlandse com mentaar leveren by de Eurovisie- uitzending'van zaterdagavond. Dit gaat niet door wegens andere Eu rovisie-beslommeringen. Nu valt deze taak waarschijnlijk Dick van Bommel of Jean Smits toe. ALS apotheose van 't schakel- programma van zondagmid dag zullen de tien deelnemende landen nog eenmaal ln 100 secon den op het beeldscherm versche nen, tien seconden per land. ÖIT illustreert de vorderingen die de techniek van het over schakelen van het ene op het an dere land heeft gemaakt. Bij het schakelprogramma van Oude» jaarsavond 2957 toeren er voor elke overschakeling nog twee tot drie minvten nodig. ALLE beelden in deze scha kelprogramma's gaan eerst van de studio's naar Brussel, het centrale organisme, en worden van daar via 430 zenders uitge straald over Europa. Dorus zowel als de zondagmid dagreportage van het Brasem er- meer gaan dus eerst de grens over. om daarna, op weg naar on ze huiskamers, via Brussel en. Keulen ons land weer birmen te komen- DE Duitse bijdrage aan het programma van zaterdag avond is veranderd. Hierin tre den nfet HUdcgarde Kneff met het kwintet Rediske op, maar de Sunny Singers", Bully en Bub- 1 lan, Ralph Walter en Crazy Otto. ter en ander land gekozen: het Bra- semermeer met de Oude Wetering en het prachtige dorpje van deze naam. Voor deze directe uitzending van circa vijf minuten wordt gebruik ge maakt van vier camera's. Een daar van zal zich op een schip bevinden en via een straalzender zijn signalen doorgeven naar de vaste wal. een an dere wordt opgesteld m het torentje van Oude Wetering, de twee andere hebben een plaats gevonden op de waterkant. Veel van wat Europa uit Nederland te zien krijgt hangt af van omstandigheden die de regisseur niet in de hand. heeft. (In de voor naamste plaats wel van het weer). Maar in ieder geval komt er een zeilboot ,een Flymg Dutchman, voor in het Nederlandse aandeel en... een molen; als het even kan met wente lende wieken. Varna vond'. Radio J-40-^8.35 Kro. m de reeks Populaire Klassieken een concert op gram.platen met werken van Von Weber en Sibe lius. 11.22 '12.00 KRO. Manus Willemsen horen meuw"e klassieke gram.platen LICHTE MUZIEK 8-058.35 vara. Nederl, artiesten (dienaren van de Uchte muze) op de Plaat. 9.3Q—10.00 VARA. Theo Uden Masman met Hits aan de spits. 1O.3011.00 VARA. Nlcn Vladescu en zijn zigeunerorkest. 11.1512.00 V4RA. Gevarieerde Uchte gram.platen. OPERETTE c.206.45 VARA. Nederlandse solisten ln fragmenten uit operettes van Léhar, Von Suppé, Johann Strauss. GESPROKEN WOORD 9.159.30 Vara. Politieke commentaar door de heer Voskuil. 9.55—10.05 KRO. Politieke commentaar door de heer Verhoeven. SPORT 10.0010.30 VARA. „Tussen itart en I finish". DIVERSEN 8-359,55 KRO. De laatste afleverlnj in dit seizoen van het amusements- programma „Tierelantijnen". T elèvisie M de avond te beginnen: Journaal en weeroverzicht (8.00). Vervol- Sens een programma van de KRO. Dit opent met een herdenking van de landingen van de geallieerden op 6 Juni 1944 vijftien Jaar geleden dus op de kusten van Normandié. (8.20). Hierna (8.45) het amusementsprogramma „Stuk jes en beetjes". Jan Cottaar bestuit deze uitzending (9.10) met de rubriek: Van onze sportredacteur. Voor de rest van de avond (9.30) een NTS-progtamma waarin de kijkers wor den meegenomen naar de twaalf landen die deej uitmaken van de Eurovisie in een lustrum-amnscmentsprogramma. Radio ERNSTIGE MUZIEK 11.3512.15 KRO. In de cyclus ViOol- sonates van Bach en Beethoven spe len VirgUio Brun, viool, en Teresa Zumagtlni-Polimenl, plano, de sonate In C kl. van Bach en die in G rr. opus 30 van Beethoven. 2.20—3.10 AVRO. Het Omroeporkest O.J.v. **?alther Boer m.m.v. Gaspar Cassado, cello, met werken van Dnorsjak en Röntgen. 2.30—3.05 KRO. Zangvoordracht van de bas Hans Motter. Liederen van Schubert en Hugo Wolf. 3.05—3.35 KRO. Harpspel door Lilly Laskino, werken van Grandjany, Mar- telil, Pierné en Saint-Saens. 10.3(111.00 AVRO. In het half uurtje Muzikale coryfeeen zingt de bariton Gërard Sonzay oude Italiaanse en Spaanse liederen. OPERA 8.45-9.20 KRO. Avondconcert van het Promenade-orkest o.l.v. Benedict 511- berman m.m.v. de Italiaanse bariton Osvaldo Pettricciuolo, I LICHTE MUZIEK 1.20—2.00 AVRO. „Op de plaat 3.55—4.30 AVRO. Concert door do Skymasters. 8.05—8.40 AVRO. „De Zaaiers" o.l.v. Jos Cleber met zang door Bruce Low. HOORSPELEN 1.10—1.30 KRO. „De Wadders". 5.30—5.50 VARA. „De helpende Hand", 8.40—9.10 AVRO. „De Maansteen". 9.3010.15 KRO. „De werker» van het elfde uur" (Herhaling). GESPROKEN WOORD 3.103.30 AVRO. Tweede relscauserle van Nico van Vliet over Israel, „Een vleugel in Eilat". 9.20—9.30 kro. Politieke commentaar «oor de heer Peters. DIVERSEN 7.007.30 VARA. Reiscauserle van dr. Van E ge raat over de Zwitsers-Itallaan- 7.30—8.00 VARA, „Intiem theater" met ln de schijnwerper Hetty Blok. (Advertentie I.M.) EEN GROOT LABORATORIUM ONTDEKTE HET GEHEIM en fabriceerde toen VAC nfet S 54« Achttien grote universi teiten onderwierpen VAC (met S 54) aan wetenschap pelijk onderzoek en waren vol lof.Roos en haaruitval worden door VAC (met S 54) kracht dadig bestreden en reeds na weinige behandelingen merkt men zelf, hoe krachtdadig het werkt. Roos verdw||nt, hoofdjeuken houdt op, «chll- VAC (met S 54) is een afdoend middel van grote waarde! Ervaar zelf die duidelijk waarneembare werking van VACI Stuur postzegels ter waarde van 24 cent in een brief aan Cufag-CFG Bierkade 10 's-Gravenhage en dan ontvangt U omgaand, gratis en franco een proefflacon VAC. Dan zult IJ 't zelf meemaken". fervorming la afgelopen. En btf toepassing van VAC (met S 54) neemt men zelf de werking waar. Reeds na vijf minuten voelt men de aan gename lichte prikkeling in de hoofdhuid, die wordt ver oorzaakt door de betere door stroming van het bloed dat de voedingsstoffen aanvoert, die het haar nodig heeft. IpR staan in de twaalf landen die samen Eurovisie bedryven (Enge- IJsland, Frankrijk, Italië, Monaco, Oostenrijk, Zwitserland, Luxem burgBelpte, West-Duitsland, Denemarken, Zweden en Nederland) op dit moment zo'n tien miljoen televisie-ontuangers. De pok dat er vanavond vijftig miljoen mensen naar het lustrum Eurovisie-schakelprogramma kijken is dus niet gewaagd. Tien miljoen huisjes; van de noordpunt van Schotland tot onder in de laars van Italië, daarin tien miljoen patrijspoortjes met daarvoor de vijftig miljoen paren open van het publiek van de avond. Een publiek van geboeiden en on- geinteresseerden, mensen die alleen reeds door de stunt bereid zyn alles mooi te vinden en anderen die het bij voorbaat een sof vinden. Hoe zullen ze in Zweden en op Sicilië, in Ulster en in Graubunden reageren op onze bloed-eigen Dorus? REGISSEUR Gijs Stappershoef zei er gistermiddag in Bussum van: „We kunnen hier in Nederland toch niet opbieden tegen de kostbare pro. dukties van landen als Duitsland, En geland en Frankrijk, Te verwachten viel dat de meeste landen het zouden zoeken in kost- (Atfuertentie LM.) Zonnefiiier Beicherml Brandlotion Genees! baar gemonteerde shows. Wij heb ben voor ons aandeel gegokt op een tegenstelling met de andere landen en dat na wat ik vanmorgen heb gezien is dat gokje wel uitgekomen." WE waren m de studio in de ge legenheid een deel van de tech nische generale repetitie te zien. en te horen. Via de luidspreker hoorden we de telefonische oproepen door de Britse eindregisseur Graeme Muir in Brus sel. die vaak onbeantwoord bleven. Eindeloos herhaalde Brussel „Hal lo Monte Carlo, ici Bruxelles. Je vous appetle.Maar Monte Carlo scheen en bloc de zee te hebben op gezocht. En dat Muir 's ochtends aan het eind van de presentatie uit Berlijn zei: „Dit is goed ontvangen, gaat u nu maar weer vlug repeteren", kan evenmin de indruk geven dat alles in kannen en kruiken was. Of voor de Eurovisleprogramma's van vanavond en morgenmiddag de regel „een slechte generale repetitie, een goede première" opgaat zullen we vanavond na half tien gewaar worden. (Advertentie I.M.) Pullen-rijm Canadees dure sjees staat versteld bollenveld klederdracht lentepracht Hollands zwier: Pullen bier Nederland... Am stel-land AMSTEL 8.158.45 KRO. Honderdste aflevering van het cabaret op rolletjes van Jan de Cler en Emile Lopez, „Wegwijs". 9.309.4S AVRO. Jan van Herpen ver telt het levensverhaal van George Francis Train, die Jules Verne's model was voor wereldreiziger Phileas Fogg. Televisie T V de middag „Een eindje om I door Europa" t.g.v. het eerste Ius- trum van de Eurovisie (3.00). Een grote reportage uit tien landen In eon schakelprogramma waaraan Nederland beelden van 't Brasemermeer bijdraagt. Om 5.15 uur een rechtstreekse repor tage uit Brussel van een folkloristisch feest ter ere van prinses PaolAenFrins Albert van Belglb, 'a Avonds een VBRO-programma met o.m, het Leids Studentencabaret (8.30) en een ballct-ultvoerlng o.l.v. Hans van Manen (0.20). Om tien uur „Sport ln beeld". (Advertentie LM.) gezond lekker PETER TRIBE'S RIT METVErL'JK VAN CUUEN EINDIGT BJ DE R/WER... AGEN/NDE VERSNELLING DRUKT OP MOET r/ASEN KW UT RAKEN //V DE KAMP/OCNQCLU3 TUURU1K. IK. KAN HEM ZIJN Ün-Mü (HET LATEIS 6AAN DAT ZOU t£N DleCHT VOORBEELD voor dé ANDEREN ZUN HOU HCM DUO IN DE üATEn E« RÉKEN Mét HEM Af AL) HU IN DE BUURT I/AN 3M If KOMT IK ZAL ER DRAAG UOOR ZORGEN IKHEÖIETO ONTDEKT,jPROElJc HIERACHTER HETHUÖ15 ttN ÖR0N IK HEB ALLEEN EEN N/ÊÜWE LEIDING tri ££N POMP NO0IQ UtlPJEfVlÊe? IKON APT BAM KIJK EEN).0PUD, HET KAN MC NI£T ÉÉN) 201/EEl OCHELEIN DAT M0RR0TDl£ VENT VAN Stf IT T£ PAKKEN WIL N tM£ H MAAK IK HEB HEM OPDRACHT GtóWEA EE NIETHCEN Tt ÜAAN EN IK KAN GEEN MENDEN |N /MIJN ORöANOAnt DUIDEN DIE NIET GEHOORZAMEN HOEFT WATER TE SLEPEN' RGENS !N (?eBUURT VAN R/O JANEIRO EBBEN KE BEN WEDsmYD EB Neb, DE SÜH&DSRECHTER PESTRYP fVEC STAKEN, M44PNA DE *2 SPELERS* /N J-, STRyopter de gempwte, Ml BRCGPERIYKHET TERREIN 11 VERBETEN! noetbï STAKEN OPDAT y (E/iAAID DE BAL L/NPE BAAN VAN EEN LAAG ovmxoAfim n/es jxtaiaun/ne PEL/GE GEVOLGEN VANEEAOrSfNS, HAARDE BAL W&lptESP^ONC NET'N KNAL U/TELKAAR.; PS'l£€ LS ik een wijsgerige bul heb, wil ik wel eens bewe ren, dat vrijwel alle narig heid in de wereld is begon nen, toen de mens het geheim van de electriciteit ontdekte. Voor die tijd leefden ze bij elkaar in hun eigen dorpje en eigen stadje. De trekschuit zorgde voor de verbindin gen. Wie haast had huurde voor duur geld een koets met paarden. Een brief van Groningen naar Bot terdam deed er een week over; en dan was het een expresse-brief. Het niguws van grote natuurrampen, van oorlogen, revoluties en opstanden be reikte de mensen pas, wanneer de gevolgen van de ramp al zo een beetje waren geheeld, de oorlog al verloren of gewonnen, de revolutie al geslaagd of mislukt, en de opstand al bedwongen was. En niemand maakte zich meer druk. Tegenwoordig echter grijpt een mens de telefoon, en binnen een mi nuut kaffert hij zijn zakelijke rela tie in Groningen, in New York, of in Yokohama uit; en het vliegtuig bezorgt zijn boze brieven naar de verste hoeken der aarde in de tijd van een etmaaL Als de Iman van Oman (wie had daar vroeger ooit van gehoord?) met tweehonderd op gewonden vuiï-witte hemden een Engels fort van leem bestormt staan een paar uur later alle telex- lijnen van de wereld wit-gloeiend, het Kremlin belooft per radio hulp aan de strijders voor de vrijheid, weer een uur later keuvelen alle commentators voor de radio over het dreigende gevaar van een wereldoor log, de parlementen komen nerveus bij elkaar, de Veiligheidsraad wordt cito-cito ontbodenen vult U het verder zelf maar in. Middelerwijl hebben de stoere zonen der woestijn in Oman zich herinnerd, dat thuis de pepermunt-thee staat koud te worden en de p'an met gebraden ka mei en vlees dreigt aan te branden. Als zij het fort al lang weer het fort hebben gelaten, trillen bij miljoenen mensen overal te wereld nog de ze nuwen na van de spanning. Het aan tal toekomstige hartpatiënten is weer stevig gegroeiden dat allemaal omdat een elektrisch vonkje berich ten overseint en benzine-mengsel in explosie-motoren doet ontploffen. MAAR gelukkig, er zijn nog oorden in deze duizeling wekkende wereld, waar de tijd al duizenden jaren stil staat. Een een dood-enkele maal sijpelt er tussen al het schok kende nieuws, een berichtje uit zo'n vergeten paradijs in de kranten. De stam der Varozwi in Zuid- Afrika heeft eindelijk een nieuw op perhoofd gekregen. Ik wist niet, dat de betrekking vacant was, anders had ik misschien gesolliciteerd met een brief „niet met ballpoint geschre ven" en voorzien van een deugdelijk psycho-technlsch rapport van mijn bewame vriend WJjga. Maar, bij ont stentenis van mijn brief, heeft de stam zekere Willy tot opperhoofd ge kozen. Hij is van. een oude dynastie, die Willy. Ook hij moest echter psy chotechnisch worden onderzocht. Gedurende 24 uur heeft hij poedel naakt in een leeuwenkuil doorge bracht, een kuil vol leeuwen en ge vaarlijke slangen. In die kuil lagen nog de botten van acht andere solli citanten naar de betrekking van op perhoofd; zij hadden de proef niet doorstaan. Maar Willy lieten de bees ten ongemoeid. Hij zelf verklaarde bescheiden: „De geesten van mijn voorvaderen hebben mij beschermd." Nu is Willy de Koelbloedige opper hoofd van zijn stam in Zuid-Rho- desia, Moge hij nog vele jaren in. onwe tende wijsheid regeren, zonder tele foon, zonder radio, zonder televisie en zonder kranten, tot heil van de mensheid, (Advertentie LM.) Fran*. Duit*, Engels »ti Ned, M.O.A. D« kortste an voordeligst* opIo'd!n« (Betonde Schrtd«/lffca Cursus) (Van onze correspondent) STOCKHOLM. „Het laatste stuk van alle sigaretten is het ge- vaariykat, want daaruit komt de „dodelijke rook". Men doet er daar om goed aan. een tamelijk groot stuk van de sigaretten weg te gooi en." Dit is gepubliceerd in een rapport van het Zweedse Tabaksmonopolie en het Zweedse Gezondheidsinsti tuut naar aanleiding van een uitge breid onderzoek naar het teer- en nicotinegehalte van sigaretten. Ne eentien Zweetfse en achttien buiten landse merken werden onderzocht. De lengte van een normale siga ret is 72 millimeter, de extra lange zijn 85 millimeter. Van beide soor ten moet men niet meer dan 47 mil limeter roken, onverschillig of het nu èen filter of een normale siga ret is. UTRECHT, De Stichting Oecu menische Hulp aan Kerken en Vluchtelingen heeft het week-einde van 27 en 28 juni tot internationale gebedsdagen uitgeroepen. Gelovigen van alle gezindten zul len dar. bidden voor de oplossing van het vluchtelingenprobleem naar aanleiding van het door de Verenig- de Naties uitgeroepen vluchtelingen- j jaar, dat 1 juni begimnen is. T7 ELE jaren geleden heb ik, in deze hoek, eens een stukje ge schreven, waarvan ik de inhoud even moet samenvatten, om tt m staat te stellen, mij vandaag op mijn kron kelpad te volgen. Het ging over een bezoek aan een overheidsbureau. Ik was er al een keer of vier geweest om een stuk te halen, waar onze redactie om ver legen zat, maar het bleek telkens nog met klaar. Toen ik de vyfde keer kwam, zei de ambten-aar achter het loket: „Meneer, 't is nu by'na voor elkaar. Als 11 over een dag of acht terug', komt, kunt u het zo meenemen. Het moet alleen nog even geëpibreerd worden en dan is het klaar." Toen ik buiten kwam dacht ik: „epibreren uiat 2ou dat eipenlyfj zijn?" en ik keerde terug en vroeg: „Meneer, misschien is het heel stom maar urnt betekent dat eigenlijk -!■ epibreren?" Nu zaten er achter dat loket ver scheidene mensen te werken die op dat moment allemaal ontroerd hun pennen neerlegden. Ook de ambte naar keek mij getroffen a an en sprak: „Meneer, dit is een heel by- zonder moment, want dat heeft nog nooit iemand mij gevraagdEn dat is des te wonderlijkerWant het woord betekent niets. Jaren geleden, toen hier eens iemand aan het loket wasdie mij wilde haasten met iets, dat nog even zijn tyd moest hebben, kwam het in mij op. Ik zei: „Het moet eerst nog even geepibreerd worden" en toen ging de man ge troost weg. Nu, sindsdien heb ik het er in gehouden en gebruik ik het voor de meest uiteenlopende doelein den. Als er wordt opgebeld, zeg ik; ,JVee, meneer Fr ederiks is er niet, dte epibreert op het moment." En dan zegt iedereen eerbiedig„O." We geven zelfs mensen tuin andere afde lingen, die dit gebruik niet kennen soms een dossier en dan zeggen we: „Wilt u dit even epibreren?". En dan gaat zo'n man er mee weg en doet er iets mee, dat naar zyn gevoel overeenkomt met de tnteoud i>an dit woord. En dat telkens wat anders.'- Ik prees de ambtenaar oprecht voor deze wijsgerige opzet en hij zei: „Nu meneer, als u dat nu zo be wondert Kranten geven toch zo vaak geldprijzenGoed, ik heb het uitgevonden, dus zou ik er dan geen geldprijs voor kunnen krijgen?" „Daar ga ik niet over," antwoordde ik. „Maar ik zal 't vragen." „Hoe hoor ik, dat dan?" toilde hjj weten. JVou, dan epibreer ik u nog wel even," zei ik. Dit was, in ruwe trekken, het ver haal. Het kwam eerst in de krant en werd daarna opgenomen in een bun del. Nu komen we toe aan de, in de ti tel van dit stukje bedoe2de nagalm. Onlangs kreeg ik namelijk een brief van een ambtenaar, werkzaam op dg secretarie van een t>ry grote gemeen te. Hij schreef dat hij het bundeltje in kwestie 'n paar maanden geleden had gelezen en door het ,epibreer- verhaal zodanig was petrojfen, dat hij besloot het eens in de practijk te proberen. Wat deed hij dus? Hij nam een stuk, schreef daarop „epibreren, s.v.p." en zond het naar een collega, die er ongaarne voor uit placht te komen, als hij iets niet wist of begreep. „Nu maar afwachten wat hij er mee gedaan heeftals Ik. het terug krijg;' dacht hy. v Er ging een week voorbij. En nog een week. Een een derde De lol ping er eigenlijk een beetje af en het begon vervelend te worden want het was toevallig een vrij be langrijk stuk7 dat niet zo lang uit de circulatie blijven mocht. Toen een volle maand verstreken was, gaf de ambtenaar het op, ging naar zijn collega en vroeg hem wat hy met het stuk gedaan had. „Wat er op stond, natuurlijk," ant woordde de man. De bewijslast was min of meer omgedraaid. Maar na enig voorzich tig doorvragen, kwam de epibreur tóch te weten, wat er was geschied. Zijn collega had er een woorden boek bijgehaald en zich, bij gebrek aan heter, vastgebeten in de term die er het dichtst by kwam„epileren". En daar dat in het schoonheids wezen blijvend verwijderen be tekent, had hij het stuk in de kachel geworpen. Waaruit weer blijkt dat je geschre ven grappen nooit in de practijk moet brengen. Papier is namelijk veel geduldiger dan het leven... KRONKEL BERGEN OP ZOOM. Vrijdag middag is de 38-jarige A. K. uit Steenbergen, die maandagavond in een café te Bergen op Zoom van de trap was gevallen, aan de gevolgen van de bekomen verwondingen over leden. de expressefreïi» van 18.45 door T. S. Straohan 14 dat het een korte man was met fiai.-? hoge, brede schouders. Hij had zand- f v-- j ogen niet zien, kleurig haar, dat omhoog piekte want hij droeg een grote donkere rondom een doodsbleek, kwabbig ge- L - - - zicht. Hij zag er ongezond uit. Ik ken je wel, Mick, vervolgde hij. Luister, zei de ander, nog steeds in het Spaans. Weet je wat mijn eerste ontmoeting met jouw soort was?. Toen ik nog geen drie jaar was stond er in het Phoenixpark in Dublin een Britse soldaat op wacht. Ik ging naar hem toe om hem te wat vaker moeten afzetten. Mijnheer Field, u ziet alleen Madrid. De progressieve stad. De oppervlakte. ~J bent nooit in de bergen ge weest, zei Bépé. Ik ben er mdt de trein door heen gereden. Ook daar wordt heel wat gebouwd. Hoe denkt u dat wij aan de- •e auto zijn gekomen? Achterover gedrukt? Precies. Bij een overvaL Plotseling sprak De Stille: Praat niet zo veel. De voordvoerder glimlachte te gen Field. Zij keerden zich allen naar het station. Fields ogen volg den een lange lijn van rails, de af takkende lijnen, de vrachttreinen en zij rustten bij de perrons voor het personen vervoer onder de hoge boog van de overkapping. De plek leek verlaten. D Ier keerde naar de groep terug. Op welk perron komt ae Tal go aan? vroeg hij. Het op-één-na-verst-afgelegene zei de woordvoerder tegen Field. U zult hem in een half uur zien. Dat is lastig, zei Field. Ja. Het zou veel gemakkelijker zijn, als hij arriveerde op het per- De woordvoerder 2ei: Een nieuwe aankoop mijnheer Field? - Wat? Op uw hoofd. Mooi hè? Ja, dat wel, maar het is jam mer, dat u het nu draagt. Dat doe ik expres, dan zie ik ron dat het dichtst aan de uitgang groeten en hij sloeg me weg met de er minder Engels uit. grenst. Helaas vertrekt hij alleen loop van zijn geweer. Hij zei: „Smeer Inderdaad. Maar op het ogen- vandaag op maandag, woensdag en 'm ratirtntf blik ZOUripfl Wii pr als tripriston m(w>. vrijdag. Vandaag is het donderdag. Wanneer komt Franklin? Wij denken zaterdag over een week. Ik kan niet denken ln die zon, t'm rotjong," blik zouden wij er als toeristen moe' Een van de arbeiders kwam uit ten uitzien. Het uitzicht bewonde- de schaduw van de -muur. Het was ren. U ziet, ik heb zelfs een foto- Pépé. Hij droeg een blauwe over- toestel bi) me. all maar geen hoofddeksel. Pépe zou er nooit anders dan Field zei tegen de Ier: Wat heeft Spaans kunnen uitzien. dat ermee te maken, Je hebt het op Pépé is zeer nuttig. Hij kent zei Field. admiraal Franklin gemunt en niet deze omgeving goed. Zij klommen de kade een emdje op mij. Dat herinner ik me. zei Field, omlaag naar de bomen toe. Dat zult u wel merken. Ik ook, zei Pépé bitter. Ik her- Zullen wij omlaag gaan naar Pépé keek met een half oog naar Inner het mij ook. de weg? zei de Ier tegen de woord- hen. Hij draaide zijn klein, rond. De woordvoerder zei: U ziet deze voerder. uitgedroogd hoofd om en de andere hoge muur? Hij diende vroeger ter Precies tegenover de weg gaf een twee kwamen te voorschijn. bescherming van een kazerne. Een poort toegang tot een klein perron, Allen behalve Pépé droegen don- belangrijk deel van de burgeroor- waarvan enige treden ^omlaag l6Jd- jdllen. ,er ging een paar stappen op- kere De rij. De woordvoerder groette Field. Ik wilde wel, dat alle hoofd rolspelers zo stipt w-aren als u, log heeft zich hier afgespeeld. Die is twaalf jaar geleden ge ëindigd, zél Field. Dat iB vergélen. Niet door ons. Het is voorbij, zeg ik u. Goed, goed, u zegt het mijnheer Het was de eerste keer, dat Field Field. De Stille staande zag. Hij ontdekte, U zou die donkere bril eens den naar een rangeerterrein. Daar stonden een man met een jongen en een meisje te kijken naar de sul- staande locomotieven. Het meisje was half op de poort geklommen. Laten wij nu wat omlaag gaan mijnheer Field. (Wordt vervolscdJ

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1959 | | pagina 1