WEGVERKEER EN WATER EISEN VEEL LEVENS 8 mmm Piet te Nuyl:hen niet ontevreden NU DE EUROVISIE WONDERVOORBIJ IS §em bfad vwr de tourna Auto tegen gevel 7 jongelui gewond CAROL DAY Prins Orsini „voorlopig" gescheiden Aanwinst voor Zonnestraal door ü?SfaDSs:i,; <Z£Zffteyer stuyser iBritse vliegende schotel maakt eerste vlucht Rode bessen al aan de veiling Twee Nederlanders omgekomen bij brand in Genève |V .3 mm Radio-ecr en ilmsteroffer HET bescheiden sprongetje in de lucht dat Jan Olieslagers in het .begin van déze eeuw heeft gemaakt met eoiv machien van wat latten en doeken moet op zijn tijdgenoten meer indruk hebben gemaakt, dan ■de perfectie van het hedendaagse luchtverkeer, waarin zeLfs ruimte raketten nauwelijks meer bijzondere aandacht krijgen. De eerste radioverbindingen tcom- pleet met ruis en nauwelijks ver staanbaar) met een ver land als En geland hebben technisch op ons een diepere indruk gemaakt dan de ver- Volmaakte weergave dank zij die zelfde techniek) van wat tegenwoor dig uit Amerika of Rusland onze huiskamer binnenkomt. De TV-reportagc in Nederland van de kroning van koningin Elizabeth van Engeland heeft in '53 velen tot tranen toeontroerd. Die ontroering hebben we zaterdagavond in het 'ge heel niet en zondag nauwelijks er varen. ZOALS Piet te Nuyl vrijdag in zijn persconferentie over de ko mende Eurovisie uitzendingen zei: „We gaan nu, wat in 1954 nog een stunt was, uit die fase tillen.'* Dit is gelukt. Zo'n schakelpro gramma met twaalf Europese landen is voortaan geen stunt meer. Tech nisch blijft het een wonder. Maar het is de eenheid der tegendelen, dat naarmate de techniek volmaakter wordt de kijker minder gaat besef fen van een wonder getuige te zijn. De kwaliteit van de beelden was deze beide dagen goed, zo goed als maar mogelijk is bij dé afwijkende lijnen stelsels, het geluid liet, op enkele korte haperingen ha, nauwelijks te wensen over, de timing was van dien sard, dat de programma's haast' niet uitliepen, de schakelingen van het HILVERSUM. Zaterdag is bet nieuwe meditatie- én recreatiepavil- joen „Ome Jan van Zutphen'' op het terrein van het sanatorium „Zonnestraal" in Hilversumgeopend. De voorzitter van het bestuur van „Zonnestraal", de heer J. Landman herinnerde aan de stichting van het inzamelingscomité in 1953, met de opzet Ome Jan van Zutphen bij zijn negentigste verjaardag een geschenk aan te bieden. Dit bedrag, een som Van twee ton, werd ter beschikking gesteld voor de -stichting van een meditatie- en recrcatiepaviljoen. Op 7 oktober 1953, de verjaardag I van ome Jan van Zutphen, over- i handigde de voorzitter van 't werk- 1 comité, de heer J. G. Suurhoff, sym bolisch het verjaarsgeschenk in de vorm van een plaquette. Op 25 juni 1954 werd een bouwcommissie voor het paviljoen ingesteld, onder voor zitterschap van ome Jan van. Zutphen, Het was hem niet gegeven het nieuw opgezette werk te vol tooien en het bestuur van „Zonne straal" nam deze taak over. Het paviljoen ligt centraal en is bestemd voor het .houden van gods dienstige bijeenkomsten voor de ambulante patiënten van het sana torium en het personeel. Tevens dient het ais recreatieruimte. Er resteert thans nog een bedrag van rond 12.000 gulden dat gebruikt zal worden voor de voorzieningen voor de ontspanningszaal elders op het terrein. ene op het andere land vergden min der dan een oogwenk. De kijker zal zich pas weer kun nen verbazen over dit soort presen taties als voor het eerst in zo'n scha kelprogramma directe beelden uil New York; Moskou en Tokio op zijn beeldscherm komen. De volgende stap die nu gezet moet worden is de technisch verworven heden op zinvolle, boeiende en actu ele wijz te vullen. (Zoals b.v. vori ge maand gebeurde met de directe journaaluitwisseling der 12 Eurovi- sielanden). Ï~T ET gebodene van zaterdagavond *--*had de gevarieerde inhoud als 'n kerke-colleetezakje; veel brons, wat nikkel en enig zilver. Ais geheel heeft het ons teleurgesteld. Het mis te innerlijke samenhang. Van het Deense koor met ballet naar het in badhuis-architectuur opgetrokken etablissement van Anton Karas was een te grote stap en groter nog die van onze eigen Dorus naar het zeer kunstzinnige Belgische groltenballet. Dan kon ons het programma van i zuigkracht zondagmiddag meer bekoren. Dit doordat het. zoals commentator Pier Tania in zijn inleiding zei, de actua liteit in dc huiskamer bracht en het programma veel meer risico's en avontuur bevatte als dat van de avond tevoren. Sterk hebben we de indruk dat de Nederlandse bijdragen beide keren boven de middelmaat lagen. De zon- dagmiddagbeeiden van en om het Brasemernieer, begunstigd door ide aal weer, hebben het buitenland Ne derland op zijn mooist laten zien. Ook Dorus mocht er zijn. Maar zullen de kijkers van over fle grens de grap helemaal hebben begrepen; de inleidende beelden van Dorus op bakfiets en die van de camera die terzijde werd gereden? Of hebben ze gezegd: „Slom. zeg" In Bussum zag je ineens eer» camera rondrijden. Nou je kunt wel zien dat ze daar nog maar beginnelingen zijn." jQlJ de, pak weg, twee of drie mil. joen Nederlanders die zalerdag- "rf naar de telppjsie hebben zit- ken zijn er ook een paar dui- tiendutzered oj honderdduizend geweest, die er spijtig het pittigste rndio-sparlpragramma van de week, „lusse-n start en finish" onder re dactie van Bob Spaak, Rien Bal ert Herman Netissen door hebben ge mist. 2ij hebben o.a. niet gehooi'd: de interessante, leuke gesproken sport- brief van de vérspringer Henk Vis ser, die in Bakersfield in de V.S. ver blijft, niet waf dr. Wim van Zij 11 te zeggen had over de werkzaamheden van de Nederlandse Sportfederatie, niet het pleidooi van mr. Van Lier om het NOC financieel te steunen en om NOC-loten te kopen, niet de commentaar op de incidenten in de van het programma soms wat ab- honkbalierij, niet de verslagen op de rupt uitvielen. Het programma bleef ROME. De rechtbank heeft een voorlopige schelding tussen tafel en bed uitgesproken tussen prins Orsini en zijn vrouw Fram'.a Buonacossa Orsini, aan wie voorlopig de twee kinderen van 11 en 3 jaar zijn ioe- T K ben niet zo erg ontevreden", i deze voorzichtige vorm for- m ui eer i Riet te Nuyl Jr. produ- eer zowel van de Nederlandse bij- drage van -zaterdag als zondag j zijn voorlopige oordeel oVer de histrumuitzendingen Van de Euro- visie. Over de ontvangst die het Neder- j kindse aandeel in het buitenland te j beurt was gevallen kon hij nog niets zeggen. „Na de uitzendingen zijn er j gewezen. Orsini werd dé laatste tijd I wel wat vriendelijkheden uitgewis- j veel In gezelschap gezien van de seld, ia ar over een paar weken gaan j vrneeer* we eens aan een conferentie tafel j zitten om onze indrukken te toet- sen." i ..De beide uitzendingen hebben getoond welke enormetechnische j mogelijkheden Eurovisie ter be- j schikking staan. Al doende moeten i wij nu cïe organisatie scheppen om deze te hanteren." I Een van de aspecten waaraan bij I de nabesprekingen aandacht zal moeten worden geschonken is. dat bij i de uitzending van zr. terdag avond de overgangen tussen de onderdelen MIJN liefste lectuur is de éfn si IJN liefste lectuur is dc ..Science Digest een duur tijdschrift dat in Amerika verschijnt. Het is 'n digest hetgeen wil zeggen, dat het niets volledig, maar van alles slechts j een klein beetje geeft. Mijn groot- I moeder placht te zeggen:" „Van klei- chtgenote van de sjah van Ferzië, prinses Soraya. Orsini moet 100.000 lire 625. per maand betalen voor de kinderen. Hij mag hen twee maal per week zien. Zijn 32-jarige vrouw wil geen alimentatie. De rechter verklaarde uitdrukkelijk dat de uitspraak voor lopig is en dat er nog een onder zoek zal" worden ingesteld naar de verantwoordelijkheid voor de breuk. na slokjes kan een mens ook dron- j kon worden". Ik bedoel maar: als i je dit oppervlakkige krantje regeü matig uitspelt, krijgt je langzamer- hand van zelf de allure van een man van de wetenschap. Aangezien ja toch alleen maar leken onder jc ken nissen hebt. ben je objectief beke ken nog een echte specialist ook. Het nummer, dat ik zoeven adem loos ben doorgevlogen, heeft me bij voorbeeld volledig op de hoogte ge bracht van de nieuwste methoden om gaatjes in gave tanden te boren, LONDEN De Britse vliegende c'l.e gaatjes dan weer te doeu vullen* schotel", waarvan de constructie j >?.n Italië kent geen wettelijke schei ding. sportevenementen van-de zaterdag middag. niet wat nu wel de finan ciële consequenties zijn van het win nen van de Europa-cup door ReaJ Madrid etc. En dit alleen maar door dat „Tussen start en finish"' (jammer genoeg) wordt uitgezonden op een uur waarop de televisie ook in de lucht is. 1 T? ADIO-MENSEN mogen het be- i A treuren, maar zeker zolang tele- I visie nog een nieuwtje is in Nedcr- riaardoor te veel een opeenstapeling van op zichzelf staande delen die een totale lijn misten. Veel lof had de heer Te Nuyl voor de Britse TV-specialist Griffith die de leiding had van de technische coördinatie in Brussel. Het is dc kij kers wellicht opgevallen bij de afwerking van hèt programma werd afgeweken van het gepubliceerde schema. Na Zwitserland was officieel dc beurt aan Zweden. Drie minuten KAPELLE. De Fruitkweker J. J Mol uit Hansweert heeft zaterdag op de veiling in Kapelle de eerste rode bessen van dit seizoen aange- zprgvuldig geheim is gehouden, heeft gisteren met succes haar eer ste vlucht gemaakt. De schotel, een ovalen discus van. gepolijst aluminium, is 10 meter lang cn 8 meter breed. Reeds enige maanden worden er op het eiland Wight proeven ptee genomen. De machine vliegt ongeveer zestig centi meter boven de grond op' een lucht kussen. dat zij zelf produceert. Het apparaat weegt twee ton en heeft een snelheid bereikt van 64 km per dat zijn dingsigheden die in het zee- financiën, die van de tandarts om zetbelasting heft. Vervolgens heb ik mij laten voor lichten omtrent de kansen van boer- derijen en mijnen op de bodem van de zee. Mijnen, ja, dat snap ik nog, maar boerderijen? Die boerenhofsle! den zullen oesters, mosselen cn kreeften verbouwen. Vervolgens zul len ze zeewier oogsten, waaruit snoepgoed zal worden bereid, groen ten zullen op de bodem van de oceaan gedijen, soep komt van algen, uur. De machine-heeft drie vluchten van 30 minuten gemaakt. In groter formaat hoopt men met deze vliegende schotel passagiers en auto's over het Kanaal te kunnen vervoeren. land met een zeer beperkt aantal voor het moment waarop Zweden j Er werd 49 cent oer doosië zenduren heeft dit medium op de i met Gaby Stenberg „tn" moest, viel Jan voor betS Ver® waartegen „die goeie ouwe radio"' het moet afleggen. Er zullen nog wel een paar jaren Met imposante zekerheid trof Grifftih de maatregelen die nodig' waren, om het programma on on d er- ver strijken voor TV zo is ittgebur- broken te later voortgaan. Lnxem- gerd dat het niet langer een in ver- bura. Monaco en Parits stuurde hii burg, Monaco en Parijs stuurde hij eerst de lucht in. En wie er geen I programmablad hij had. heeft waar- j schijnlijk niets gemerkt van dit j staaltje improvisatie van deze on- weerstaanbare Brit. j PRINCE ALBERT. Canada zal houding tot het gebodene oneven redig groot deel van de publieke be langstelling zal opeisen. In afwachting van dat tijdstip en zonder de opbouw van de radio programma's se'->eel ondergeschikt té maken aan die van de TV zou de VAR A-radio er goed aan doen meer in 1961 een kunstmaan lanceren in te coördineren samenwerking met de Verenigde „Tussen start en finish" is de on- j Staten. Dit heeft de Canadese minis- derscheiding te beurt gevallen de ter-pfesident, Dicfenbaker, te Prin- cnïge sportrubriek te zijn die ooitse Albert in Saskatchewan bekend- heeft kunnen doordringen tot het i gemaakt. i radio-Mekka, de zaterdagavond; het - is een eer mèt een offer aan de luis- j 'L""" terdichtheid. W. Jnn. wacht wordt dat er volgende week reeds meer rode bessen aangevoerd zullen worden. (Advertentie l.M.) Bias dat branden van overtollig maagzuur. Met 'n paar Kennies werk van 'a ogenblik 't Is nog een prettige remedie ook. Direct baat én gemakkelijk In te nemen - zonder water ot wat ook. U kunt Ren- nics kopen bij tedere, apotheker of dro gist. "t Loopt daar led ere'dag storm om Rennies en niet zonder reden. GENÊVE, Bij een brand in een buitenwijk van Genève, die een flat woning voor het grootste deel ver nielde, zijn twee Nederlanders om het leven gekomen. De politie gaf als' hun namen op: Johannes Ver- waayen, 68 jaar oud. en mevr. Ma ria Elisabeth Campman, 50 jaar, bei den zonder beroep. Aangezien er de laatste tijd tn Ge nève meer van dergelijke" branden zonder aanwijsbare oorzaak zijn ge weest, vermoedt men met een ge val van brandstichting te doen te hebben. W.Jnn. Vanavond Radio KUNSTIGE MUZIEK' ?.10-*.3O NCRV. Jaap Drapt speelt op het órjrel v»n de St. Lanibert.us in Helmond oude Franse orgelmuziek. S.30-9.1Ü NCRV, Als eerste nifzetitUng lil de reeks „Internationale .leugd- foncerten" optreden van leerlingen van het Koninklijk Vlaams Conser vatorium ie Antwerpen. FOLKLORE hO-7.2.i avro. Muziek van het Ibe risch schiereiland. LICHTE MUZIEK 10.15-10,45 NCRV, Kopermuziek door de blazers van de Kon. Mil. Kapel o.l.v, Rocus van Vpefen. Ballet zonder ruimte „Circ Spencer" ge- van Putten. gesproken WOORD S-g.-JS llHv. II. Uitzending voor de Pac. soc. Partij, fi.50-7.00 AVRO. Lezinjr in de reeks over „Openbaar Kunstbezit". 10.oo-io.15. Politieke commentaar door prof. Diepenhorst. DIVERSEN S.05-11.00 AVRO. Radioscoop-program- nia. 11.15-12.00 NCRV, Vertolking in dis cussie De dirigenten Tan van Epen- hH.vseh. Eduard Flipse en Bernard Maitirik discussiëren over interpre- laties van werken van het klassieke repertoire. HOE riskant het is om ballet de ruimte te ontzeggen heeft de VPRO zondagavond nog eens laten zien. Twee choreografieën van Hang van Manen moesten maar zien hoe ze het zonder één van de levens voorwaarden van het ballet konden redden. Ze waren overgeleverd aan het inzicht en de kunde op dit ge bied van regisseur Joes Odufré. Ze hebben het niet gehaald. Hans van Manen was daaraan wat betreft zijn Mouvements Symphoni- ques op muziek van Haydn niet schuldig. Dit werk leende zich nog enigszins voor de presentatie in twee dimensies. Beweging en lijnenspel in het vierkante vlak konden hier. ten minste aangeven welke pittige be doelingen de choreograaf heeft ge- - had. Door een bij vlogen zeer gun- "»terr«der met elkaar m bet- cacao - van kleine- «roepen Beiden, de zestienjarige Van 'i schip. rid tnf tiïH wol ppn Veen uit Oosterwolde cn de achttien- 1 verwt water ronddartelen en spoedig zullen we brood eten. dat gemaakt js van gedroogde haringen. (De gestroom lijnde derde oktober komt voor Lei den in zicht). Daarna heb ik in dat blad gelezen dat de wereldruimte niet leeg i<?' maar gevuld. Zal me ronduit gezegd "t een zorg zijn, want tegen de tijd, dat gewone mensen zoals ik, de kans krijgen om een reis naar een der planeten te maken, zie ik toch reeds lang de radijsjes van onderen groeien. Aha, maar ik heb verder geleerd, dat spelers, die het basketbal beoefe nen door andere.hormonen tot ijver worden aangezet clan hockeyspelers. Een professor, heeft de afvalstoffen van deze spelers verzameld en be studeerd. Epinephrine zorgt er voor, dat de hockey-speler een uitblinker wordt. Geef-hem injecties van dat spul en hij speelt zes keer zo kwiek. Maar nor-epinephrine hééft zich de prestaties van. basketbal-spelers aangetrokken. Als die het spul van de hockeyspelers krijgen, wordt hun spel een enorme blunder, maar als de juiste vergiften in hun bloed rond koortsen dan staan de volgende ochtend de kranten vol met vette koppen, die het. spel prijzen, j Ja, en dan is er ook ene dr. Ja- j ines B. Hamilton. Die heeft een. vogel j ontdekt, die zo kaal wordt als een j biljartbal, wanneer het diertje in de rui is. Die dokter beweert, dat wij J mannen op leeftijd ook in dc rui zijn, j en nou gaat hij dat kaalhoofdige vo- I geitje bestuderen om uit te vinden wat hij moet doen om mannen te i helpen, bij wie bet voorhoofd ce i neiging vertoont ensuite met de rug te groeien. I Ten slotte heeft een andere weten- schappciijkerd een kunstje ontdekt morgen op de Rijksstraatweg bij Culemborg om het leven gtekomen, door een val van de bromfiets, Zaterdag is net drie-jarig zoontje om gras te zaaien, zonder dat je gras Bij de verschillende ongelukken op de weg en langs het water zyn dit Kielen is zaterdag tijdens werkzaam- heden op een dekschuit- langszij een van de familie van de Water uit Hamersveld (gemeente Leusden) na bij de ouderlijke woning dodelijk verongelukt. Het kereltje liep met een krui wagentje plotseling de weg op en werd gegrepen door een auto. Tijdens het vervoer naar het zieken. 1 huis overleed het jongetje. Zondag is de 15-jarigé- Reinier weekeinde veei slachtoffers te be- zeeschip bij het Nieuwe Houtveem - Bru„man ujt Doeiinchem bij het fro„r/>„ fn (11 ïl|-RROPK bu'Abian in Ha A m«1nrrlïim«P hftVPn hpknfilfi i- j. -1 1 1 treuren In OLDEBROEK kwamen zaterdagavond een bromfietser kwam zo van tijd tot tijd wel een - i picturaal beeld tot stand.' dat echter jarige Holstege uit Boornspyk, over. vervaagde als het corps de ballet in ,eden ter plaatse- actie kwam. Overigens wist zelfs on- Zaterdagmiddag is in Amsterdam de Amsterdamse haven bekneld geraakt lussen een hijs met balen cacaobonen en de wand van het De man is kórt daarna aan de ondingen bezweken. Zaterdagavond is in Maastricht een met zeven jongelieden vol ge laden auto met volle vaart in een hengelen op de Stokborst tp water ■-geraakt. Hoewel hij er door de heer I C. van Dam spoedig uit werd gehaald en kunstmatige ademhaling werd I toegepast, bleken de levensgeesten I reeds te zijn geweken. In het water langs de Valkenbos- kade in Den Haag is zaterdagavond der deze moeilijke omstandigheden de 53-jarige heer J. Kool uit Am- bocht van de Cannerweg tegen de zevenjarige Henk M. Vermeu- Mariannc Hilarides aan te tonen sterdam met zijn wagen op de Am welk een groot danseres ze is. istel in botsing gekomen met een Bleef het camerawerk In dit eerste hem tegemoetkomende, links van de werk ver van de dansers af en werd er nauwelijks een poging gedaan om de zo node gemiste ruimte dan ook maar te suggereren .in Intermezzo fmuziek Honegger) was de camera beweeglijker. Jammer dat deze chO' weg noudende, auto. De heer Kool bleek bij aankomst in het ziekenhuis aan de opgelopen verwondingen te zijn b verled en. De 57-jarige fietser J. G. de Graaf Bierbrauwcr is zaterdag in het Wil- gevel van een huis .gebotst. Alle ze ven, vijf fabrieksmeisjes van 17 tot 20 jaar. uit Maastricht, de 19-jarige C. L. uit Vrooshoven (België), die de wagen bestuurde en een 18-jarige jongen uit Riempst in België werden gewond en in een ziekenhuis opge nomen. Zaterdagmiddag is op de Bosch- len, door onbekende oorzaak te wa ter geraakt en verdronken, i Uit hét TwentheWanaai. nabij de haven te Enschede is Zondagavond bet stoffelijk overschot geborgen \an de 48-jarige H. M. W. Smitten- berg uit Enschede. De man, die zich water heeft begeven om zich te AN'AVOND K««n uitzending. fNT-USSEN tNDE CIUB. 385NO PIE "ZOLDERKAMER BOVEN HET BOTENHUIS EVEN JN ORDE, HARRX 7 WE Kfif'JGEN EEN GAST MAAR HOU JE b'fOND EROVER Z'JN LUGUBERE TAAK AUTO DRIE KILOMETER I/VÈIR MAAR WEG DICHC HEtFfMOO Iv'EL E.E.N PaflR. WBeerfl/iöÊN ZOU DAT HÉLPc-N? Dit HE-B iK jUDT NODió MAflgeRDÓEÊN HARjT &1J. IKtfOÉi* ElRDT MOöttN AnOtR KARWEITJE. DOEN KiLOf'FrER VCRDtR ÜOCD DAH DAAR öAArMOSROT IKMOer HEM |fi DEÓATEN H0UDEM VAN DE BAflf) DTOMVAN HCMOMNiEF TE LUISTEREN VOOR IK ItD MET Dit BkON KAN Dom MOET IK EEför DIE DOP VAN DE PUP AF ZIÉN te kkugen HIJ 2JT VA5f6ESOE!) bul00L WEL MEE reograïie" zo weinig karakter had om helminagasthuis overleden aan de straat in de stroom van fabrieksar- n,et in close-up te tonen. Het eerste beeld j verv/ondingen die hij vrijdag heeft beiders die de ^Sfinx verlieten het afgelopen 'nacht is de 25-jari- ge motorrijder J. van Tol uit Voteh- rtam met twee duopassagiers op de Gosterweg in de Schermer, op een tegemoet komende personenauto in gereden. De heer Van Tol overleed kert na aankomst in het St. Liduina Ziekenhuis in Purmerend: de duo- Tplpvisip beloofde zoveel: pas bij het aller- opgelopen bij een aanrijding met een i zeventienjarige meigje A. Houben uit laatste beeld werd iets van die be- bestelauto op de Hoofdweg in Am- Heer door een achterop komende zaait. Je koopt rollen behangselpa pier. Aan de ene kant is het gras zaad geplakt, en op de juiste plaats ook het bloemzaad, keurig uitgezocht voor perkjes cn gazon. Die rollen spreidt U in Uw tuintje uit, precies meneer, niet de zaadkant naar be neden, U snapt het. U legt er stenen op en' dan''gaat U flink sproeien. De regen spoelt al het papier weg. Mid delerwijl is het gras ontkiemd, de bloemen zijn ontsproten en uw buren zeggen; „Wat bent U 'n. knap pe tuinman". Dat heb ik allemaal gelezen in dat wetenschappelijke tijdschrift. Ik ben weer voor een maand bijgewerkt voor gesprekken met vrienden, ge sprekken 'waarin ik zal uitblinken door mijn 'gedegen kennis. En verder verbeid ik met ongeduld het •ogen blik, waarop ik mijn tuintje kan. gaan behangen. LONDEN. Prinses Margaret is voor een bezoek van zes dagen naar Portugal vertrokken. Zij zal de Por tugese president, admiraal Amerieo Tomas, een bezoek brengen en rond geleid worden op de Britse handels beurs. l Jofte ingelost met een fraai lichtspel.sterdam, I L. B, De 61-jarig havenarbeider I links passerende Belgische autobus j. overreden en gedood. Aan de Eendrachtskade noordzijde i Groningen is zaterdag de 25-jarige Harm Biel uit Groningen met een transportfiets in het Hoendiep gere-passagiers werden gewond, den en verdronken. Zondagmiddag is in de zee De '30-jarige landbouwer G. Sack, Heemskerk de vijftienjarige Cornel die zaterdag in de Waal tegenover Laan bij het zwemmen verdronken. voor zijn. ouderlijke woning te Zoe- tenvoude in de Noordbuiirtsevaart was gaan vissen,, vond men het stoeltje, waarop de jongen had ge zeten drijvend op het water. Ka korte tijd dreggen is het ontzielde bïï - lichaam van het knaapje naar boven 'nacht. zijn woning onder .EUccom een bad wilde nemen, is daar voor de. ogen van zijn vrouw verdronken. Hij ver dween in een diep gat en kwam niet meer boven. De 51-jarige mevrouw C. B. A. Jansen uit Amsterdam is zaterdag- In hét strandbad te Woudrlchctn is zondagochtend de achttienjarige J. j is zond Mutsers uit Tilburg verdronken, venum toen hij zich, hoewel hij niet zwem-1 een au men kon, te ver te water begaf. Een uur nadat de tweeënhalf jan ge Cornells Paardekoper zondagmiddag De vijftienjarige student-klooster broeder J. W. S. Pielen uit Wessem iddag in bet plaatsje Se- met zijn fiets gegrepen door to toen hij de weg overstak. De student werd z.o zwaar gewond, dat hij kort na het ongeval over- dc cxprcssetreiis van I8.4j d«ur T. S. Sirachan Fields voeten 15 gleden Guardia Civil; "Wij denken aan uw uit op de veiligheid. U weet wat er in de mees admiraal vlak bij de hal wacht niet tot de admiraal die verlaten heeft op Weg naar de uit gang van het station. Waarom niet" Omdat er buiten geen dekking is. Die auto van u zou onmiddellijk worden opgespoord. Vandaar dat d® granaat geworpen zal worden aan de perronzijde, van de hal. De men sen daar buiten horen dan wel iets maar zij weten niet wat. Maar wa» gebeurt er dan? Een deel_ van die mensen maakt een oploop in de hal om te zien, wat er op het perron ge- beurt En Field, die probeert ooor die hal weg te komen, wordt door hen tegengehouden." Er is een andere weg. Waar? Eet buffet. De woordvoerder duidde de plek aan, en Field zette zijn zonnebril af, want onder de it.uj v^cteii sitvtcji uii, uu vc vvuiKiitnu. v. cci ivai ci iu uc ïiicto- - steile helling. De anderen schenen te gevallen met de dader gebeurt, overkoepeling van het station leniger, zelfs De Stille. Pépé droeg Huey Long, koning Abdullah enz. er^scnaduw. verVoIgde fitT ZUID *A/*1£RiKA 69 KDtttN TOCH D/KHNtS VANu/e vne&iDe seR/W' 7©V.' //V CHERCHEE KREtG tlyA-UiV 1 iifMM By GEN WEDSTRM Ort hErBRA2IUAANSe. KAM PIOEN TUSSEN DE CLUBS "fLójHeNeO" ÖV "A^EklCA" KREEG IEMAND EEN HARTVERLAMMING OPHETMOMENK^ EAT FCAA1ENGO zy/V DZRj>£ DOELPUNT SCOORDE/ 7ERUIYL EBA/ &9-JAR/6E SUPPORTERDIENAAR HET RADIOVERSLAG LUISTERDE Poop A/GERU/EA TUEYHET EINDSIGNAAL KLONK/ sandalen. De dader komt geen tien meter van j'L7. Er lagen grote hopen, die zij voor- de plaats weg. De handgranaat moet de woordvoerder, is het buffet m zichtjg ontweken. De Ier dribbelde hem hiervoor de ruimte geven. efn 1 ?a,?g, zow?1 p om de gi*oep heen als een hond. Laten wij dit nu eens even pro als n??i jL ,0„v R-n Field nam het reizigers-station cies nagaan. De commissie van ont- tet^? scherp op. vangst komt het station binnen en voorgesteld^ Hoeveel uitgangen zijn er daar? begeeft zich naar het perron. Dat - Wij nemen aan dat u °e ,f ht Weet u het nog? U bent er zelf gezelschap zal snel een menigte om "?,a^ '?Jf j -iitcn aangekomen met de Sud Express. zich heen verzamelen, waaronder kJ) ÏS- 5vr, Er was dc gewone hal met ook enige loslopende kruiers en wat £en Paar mensen wat te J plaatskaarlonloketten. En een con- stationspersoheel. De trein komt bin- horen het, laten hun consun ducteur om de kaartjes te knippen, nen. De passagiers stappen uit. Ad- "e steek en komeni kijken op e p- Dan was er een bagage-depot, al- miraal Franklin waar zal hij zit- ron, wat er is gebeurd, t leen toegankelijk voor personeel! Die ten? achtcL hal lijkt mij ten enen male onge- Wij rekenen erop, dat hij uit °,0r. schikt. Die wordt te nauwkeurig be- de laatste wagon komt, een soort uit- "at het buaetper-oneej u met - waakt en er is daar voortduren! een kijkwagen. maar die zun vermoedelyk óok gaan menigte kruiers en hotelpersoneel. —Goed. Hij stapt uit met zijn ken; Daarna viarlaat u 1iet U moet niet vergeten dat, als gevolg. De andere passagiers moe- Via .^t ei^lMement, W;fag ;a.La??.L™L «O».' p hem gevestigd zal zün. er tot zijn gezelschap van het perron is mem, voor.-- dan vanzelf een oploop. verdwenen. Maar misschien ook zien gelopen naar de hal, zullen m dat er iets bijzonders aan de ^i^aarom? vanzelf een oploop. 'ord, maar toch zal hij niet passagier van de trein zijn. hand is en dan verzamelen zij zich Dp !<aartjesicnippers en al die stade- om'dt rode loper. Hij bevindt zich naar "3«" mEm kiiken Als zij ren zijn dus gewoon op hun post, nu nog steeds op het perron van aan- ZLJ ai - Niet nadat er een handgranaat komst* Vandaar zal uw dienstwil- is geworpen, mijnheer Field. lige dienaar dan zo'n 250 meier rnoe- fkJ,iici-i Als zij wat gehoord hebben gfah manier «p de rfti- lijk ijse ajeiiciüJi uan wn nzcim «uuc- v ..rr..... ■at intussen zeer gevaar- ten sprinten oro het station uit te kb- ^fvH-^den'u bevindt zich'achter hen. geen lijfw; Er z men, het perron af, waar de generaal ijfwacht, mijnheer Field. is aangekomen en dan dóór de hal L'hien is er wel helemaal waar de kaartjesverkoop is Vandaar !T -nBeen •acht. dat uw dienaar daar nog helemaal mijnheer Dinges. te worden. lijfwi rekening met zullen militairen zijn «n niets gooien zal. Hij wacht tot de (Wordt vervolgd)

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1959 | | pagina 1