Er ha rd was op de hoogte van mijn plannen Ississl N. J. Sclieele op Schiphol .Geen aanleiding voor Indonesische stap verkoudheid? Verrassende verklaring van Adenauer: Dl G. D. Read overleden •terug uit Indonesië- Ben Essing zal belastinggeld terugkrijgen Meer Nederlandse films op stapel Prof. Kisch nu onderscheiden Verhouding Neder la nd-Indonesië Soebandrio in Brussel en Antwerpen Dodelijk vergiftigd bij boombespuiting TIPS VOOR TRE1NT0ERISME "AKKERTJES" Unesco-dnsrriim radio en televisie VPiRO-hoorspelen AYRO: em; .KRO openen hun demren voor Eli Asser Extré-iadio over. Holland Festival en radio ei? TV -V éraavomd-/j 18.45 m.io:<opr Hf een besluit te nemen tegen lieten aldeze'.boontjes om hun loon de mening .van sotmm^ van mijn i tjès komen of stelden hen hun loon partij in. Mgn besluit was niet ge- tégen, het eind van het stuk in het VERGEET" PIE VJ2DUVVDES. AAN QE OVEZ'JANT NOU MAAR-EN kOM B'J VAT RAAM. VANDAANZB KUNNEN JE DAAR ZIEN. JE MESr JE AARDIG IN OE Wflfe NESTEN GEWERkr. vfEreR ^iiniH iiTilfTrrifti rWr zou hef Nisr bete# zlMJtëÉÈïïKÊB&8> jezelp maar aan re ^0&®smg5mm, ÖEVEN. MISSCHIEN ^j^NEE, VERNON, «OM JE ER AF MET f DENK ER «f DÖOC>6l AG IN PLAAT^JkNfEr AAN 3 VAN MOORO. Jm Mig fAAAROM MO Er Mi/U \OiT IN "S HEMELS- 4H NAAM OVERKOMEN,-! I uitgerekend mu I '0RENG ME N FLES WHISKY. IKWORC ^SiöEK AIS IK A «.'f^^Nisrs TE 'A^M>PglN'KEN N£3- ABtlDEFfl'YD M/YHSrSOÏJE- itfi NUÜA IK. DAT DlN.G CRGtMÏ N££R LtGÜÉN wflAB •HcróAUWQcVONOdN .WORDT... EEN TANö? Htt, Dit H£6 SK iNitrüeziÊW, fRtO.' IK H£8 0V£RaCóê.7OCHT: /W.RIK-KAn OtrflNÓ' NERötNf» VIHOÊNl WATÜÊK! MliiCHitN H£5.fT iEMMO HtM Wt6öE.PAKT? ANM' KÏB j;j£>lirA.NO Met naar8i'nn*n ÖthOMtN^ deze oude lap ncpit goed I/AA/PAS HX7 'NALAR/GNEID NEDERLAND UW VAKfWTt££AMP- Ai AAR DAN rpCU j N/er IN GEN „>XnX ,A CABRIOLET/' /KYKDAAP £S EVGV.'GEN WATER BALLET.' BE NELEBOEL ST.nATBLANK. NOS NNYGIKDATÏAAKJEOo/r V NEER PEXOG? hT;. f HET SAUST GEWOON WEU/ js O, WATBEN IK OCKEEW J& EENDVOGEL VERGEETjk D/E NAP TE SLUITEN f 'jgÊk GOEIE NOP IX LA TEN WCGAUW OETAPSLUJIEN/ HEB JENIET EEN l DWEIL OF Zo jggg ter #y je? jam Vrijdag 12 juni 1959 JL verkeerde hij in de waan dat Aden auer president wilde' worden. De -woordvoerder voegde eraan toe echter niet te geloven dat Aden auers nieuwe verklaring zal leiden tot een nieuw geschil tussen Aden auer en Erhard. Hij deelde later mee dat Erhard vandaag een verklaring •zal afleggen oni de zaak op te hel deren. Adenauer zei: „Ik moet nog een legende de wereld uit helpen. Voor hij naar Amerika vertrok, heb ik TVha.v* \>*a j 4 - tweemaal volkomen openhartig met J hÏ£?uSfir?« K ge2egd Sat de heer Erhard gesproken, zoals bij de bekendmaking van Adenauers be- ons gebruikelijk is onder vrienden sluit voor hem als een verrassing in de partij. Dames en heren ik wil was gekomen, vertoonde b« deze het nog eens herhalen, ik heb het' BONN Sociaal-democratische Bon dsdagl eden hebben, donderdag avond In het parlement „Wie liegt er nu?" geroepen toen bondskanse lier Adenauer had gezegd dat hg op 14 mei op een bijeenkomst van het kabinet, die ook werd - bijgewoond dobr de minister van Economische Zaken, Erhard, reeds te kennen had gegeven dat hy plannen had bonds kanselier te blijven. woorden van de bondskanselier te kenen van verwondering. Toen ont stond er verwarring in de Bonds dag. Later heeft een woordvoerder van het ministerie van Economische Za ken gezégd dat in de. notulen yan (Van onze correspondent) AMSTERDAM Met het KLM- vllegtuig uit Singapore arriveerde gistermiddag op Schiphol dc heer N. J. Scheele. kanselier van de Ne derlandse diplomatieke vertegen woordiging in Djakarta. lig wilde echter niets zeggen over de kwestie rondom zijn uitreisvisum, „dat de Indonesische regering op 16 april plotseling introk. De heer Schcclc werd verhinderd Indonesië te verlaten, omdat de In donesische regeling inlichtingen van hem wilde hebben over de vrijlating van ex-KNlL kapitein Schmidt. Vorige week echter kon hij plotse ling het land uit. Met hem arriveer de mevrouw Scheele, die al deze tijd in Singapore op haar man had ge wacht. BLOKKER De gemeenteraad van Blokker heeft gisteren met zes stemmen voor en één stem tegen een voorstel aangenomen tot onthef fing van betaling der vermakelijk heidsbelasting over het „Festival Blokker 1959". Dit op grond van billijkheid, om dat deze belasting was geheven daags voor de aanvang van hel mu ziekfeest en op grond van gemeente belang. De heer J. Dekker, (katb. dissi dent) stemde tegen, aangezien er in de gemeente Blokker een begrolings- tekort is van ƒ50.000 en omdat bij het houden van festivals geen ge meentebelang acht. Door bet terugbetalen van deze be lastingen, ongeveer 8500.heeft het festival 1959 een klein voordelig saldo opgeleverd. ROTTERDAM De Nederlandse Filroproduktie Maatschappij in Rot terdam. onlangs opgericht om te ko men tot een continu-produktie van Nederlandse speelfilms, heeft de be doeling aan het einde van h.et jaar te beginnen met de opnamen voor de eerste fiim. Dat vertelde de di recteur, mr. J. M. Landré, die even- Wel nog geen besluit genomen had welk manuscript het eerst voor ver filming in aanmerking zou komen, len voor en overleed hïj, voor de eerste maal op 14 mei in het kabinet gezegd 'in de aanwezig heid van de heer Erhard." De weslduitse socialistenleider 01- lenhauer zei dat de gebeurtenissen van de laatste paar weken het ver trouwen in. de democratie volkomen hebben ondermijnd. Ollenhauer deed een felle aanval op Adenauer en zei dat de bondskanselier duidelijk had laten merken dat hij naar het voor beeld van president de Gaulle als j president een kanselier wilde, .die naar zijn pijpen zou .dansen. Ollenauer noemde Adenauers be- i sluit om kanselier te blijven vals LONDEN Dr. Grantley Dick j spel 'en vroeg de christen-democra- Read. de beroemde ijveraar voor de ten op de man af of zij.hierin met natuurlijke bevalling, is gisteren in A,dor Altc" heulden. Wrexham overleden. Hij .werd 69.1 «Het Duitse volk wil niet terug Zijn theorie, dat vrouwen kinderen naar. de duisternis yan het een-mans zonder pijn ter \vereld konden bren-j kewmtr.voegde hij er aan toe. „,CyWW1,uav gén. is jarenlang door medici bestre- jAdenauer antwoordde dat hij .zijn'i brokenwit' van de gelegenheids den, maar wordt thans over de ge- neieleven bewezen heeft de begin- i kruimeldief 'hébben ons gisteren een liele wereld onderwezen. i seien vair de democratie hoog te heel prettige kij ka vond bezorgd -houden. „Het was evengoed demo- De auteurs.-van „De Bankrovers""' 7 EVEN mannen in' de gradaties "van het diepste zwart van be roepsmisdadiger tot nauwelijks gé- DEN IIAAG Na' eerst een ver keerde onderscheiding gekregen te hebben is professor mr. L. Kisch, hoogleraar aan de gemeente-univer siteit van Amsterdam, benoemd tot ridder in de orde van de Neder landse Leeuw. De bij deze onder scheiding behorende versierselen zijn hem dezer dagen door burgemeester Van Hall van Amsterdam uitgereikt. Bij de lintjesregen ter gelegenheid van Koninginnedag dit jaar was prof. Kisch benoemd tot officier in de orde'van Oranje-Nassau. Dit was een't vergissing en van hogerhand heeft men zich na ontdekking daarvan ge- haast, het desbetreffende Konink- lijk Besluit te wijzigen en professor Kisch alsnog de hogere onderschei- ding,k toe te kennen. Prof. Kisch is opgetreden als plei ter voor Nederland in de zaak tus- sen Nederland en Zweden betreffen- i de .de voogdij rechten over het meis- je Elisrfbeth Boll, die onlangs voor het Internationaal Gerechtshof ge diend heeft. makkelijk, maar de 'hele wereldsi- j vooruitzicht; met als enige uitzon- tuaue vroeg erom aldus Adenauer. 1 dering misschien.de agent van poli- Moment uit 'het TV-spel „De BankroversVXn.r.: procuratie houder Stone (Herbert Jöelis), ingenieur. Saunders (With v. d. Heuvel), directeur Crawford. (Rob. Mil ton), gangster Dorell (Maxim Hamel) "en reclamechef Foley J (Gtms Verstraete). BRUSSEL De Indonesische Soebandrio. héelt ook een bezoek aan Antwerpen gebracht. -HyV- zei hiervan een goede indruk gekregen ;;te hebben, ..Gevraagd naar de mo- gelijkheid of. de markt voor 'Indo- |nesische thee spoedig in Antwerpen j gevestigd zal ..worden, zeiSoeban- drio: „ik weet'niet veel van dat pro- I bleem. maar --uit.-- .de.rapporten die I 'ik gekregen, hébmaak, ik op dat ér* r fèeds nu een; lading; thee.;naar Ant- uister van Buitenlandse Zaken Soe- «eypen onderwee bandrio heeft eiste reu e-ezetrii dat Van Nederlandse zyde is reeds te t, eren trezeed dat verstaan gegeven dat dé Belgische giste reu gezegd dat zgn regering bereid is de gespannen verhouding met Nederland t'e ver- beteren zodra de tijd daarvoor ge- i komen is. i Soebandrio was gevraagd of de bespreking dinsdag tussen de Ne- derland^e premier prof.- J.- E., de Van onze correspondent) i ouav -aX r- "yu gvwu-iireiiipeuouust: im-: LEEÓWAHDEN. Tc,Midlum bij 1 ?'st.cS-' van,?b.tcnfandse: Zaken^rar. justitie, gevraagd zal worden beslag te leggen., op. thee. welke van gena tionaliseerde Nederlandse plantages afkomstig is.i j''V- A'.' .Ter weerlegging van berichten als zou Soebandrio'een bespreking heb ben gehad- met de Nederlandse mi Harlineén is d»" a iarïWcT'T.^ndkv ljSóe M®x Ma ram is het eerste 'téken n h^i j,„' 28-3artge tuinder was van een op handen zijnde ver- D. Heekstra door vergiftigingover- betérihg J ce ver. leden. Tn de afgelopen dagen voer- j SoebaAdrio 'antwoordde-'in haar de hij in z.gn boomgaard bespuitin- regeringsverklaring gen uil met parathon-houdende mid- i.jSdsf gering gGïgd dat zfi dè delen. Enkele uren nadat hij met ^trekkin^ de -laatste bespuiting gereed kwam,Jgvan oeden ztch vergiftsgmgsverschynse-mijn kant hetzelfde verklaren. Mal" tot dusverre is onze houding afwach- J; j M." A. H. Luns; vér klaarde Soe- bandrioik heb nog nooit .mét mr: Luns gesproken. In feite heb ik hein mijn gehele loopbaan 'nog nimmer ontmoet";- - Op de vraag of Indonesië nadere stappen tegen Nederlandse belangen overwoog, antwoordde Soebandrio: „ik kan u niet zeggen wat wij gaan doen. De Nederlandse belangen .wil- (Advertentie I.M.) fn h«+ boekje „VAKANTI EDAGTOCHTEN" grotis yerkrijgbocw ooti de stations, de N.S.-hi- lichtingenb»reQ»s en de door N,S. erkende reis- boreaus. tand. In leitè is er geen houvast bié-' i len natuurlijk graag weten wat onze j dende verklaring afgelegd, welke een van beide partijen zou kunnen j bewegen tot. stappen in deze zin". Soebandrio beschreef de huidige toe- stand als „een ernstig conflict dat nog net geen ooxdog is" politiek zal zijn. Daarom vertellen wij maar zo weinig mogelijk .over onze plannen. - Men móet beseffendat ons -op treden jegens, de Nederlanders niet slechts wordt geleid door tniernaüo- De Belgische minister van Bui-j nale regels'-, aldus Soebandrio. tenlandse Zaken Pierre Wigny heeft i gezegd dat hel tweedaagse bezoek BONN Een rechtbank in de van Soebandrio aan België bedoeld i Westduitse stad Hanau heeft donder- I is om de mogelijkheden te 'onder- dag de 47-jarige vobrmaiige politie- I zoeken vodr de handel, de techni-j man Wilhelm Dnkelbach. tot levens- I sche bijstand en de economische sa- lange gevangenisstraf veroordeeld I menwerking tussen Indonesië en 1 wegens het. doodschieten van-Joden l Belgie. r: I in een Pools ghetto tijdens de oorlog. tie; die op zoek naèr een rokertje midden in een complot tra'pte en op slag ambtenaar in functie werd. Prettig kijken Svas het vooral om dat aan dit niemendalletje, een. thril ler met een droog-komische inslag, zowel de. acteurs als deregisseur (Willy van Heroert) hun vakman schap bijdroegen, het verhaal V- ge geven een aantal als axioma te aan vaarden ^onwaarschijnlijkheden goed in elkaar zat en de actéurs, over het algemeèn zeer ..vast in hun rollen, het spel met vaart hraphten. Maxim Hamel - die het zwaarste' aandeel had, was een. overtuigend echte nozem-achtige gangster, zij het dat hij.naar. onze smaak iets te^vaak zijn slimmé. triomfantelijke lachje, liet horen. Van .dè nachtw&ker maakte Herman Bouber. een roerend' mooi eh overtuigend - echt mannetje. Van de anderen trof ons'het sterkst het vakbekwame schlemieltje van Herbert Joeks, Hem bezig fe zien is* altijd weer een genoegen. En toch zien we hém (en .trou wens-Rob Milton ook) niet te :vaafc? Maar daarmee .raken we aan - het probleem van - coördinatie -••'•.yan levend-toneel en, TV-toneel; iéts w aaroyér Willy va n Hém erf meer zou kunnen vertellen: - W; Jnn. (Advertentie LMO i Geniet itan AL Uw vakantiedagen Mevrouw Neem "Akkertjes" méé"; ojj reis! Met "Akkertjes'* -immers- geen "naredagen", geen neerdrukken de vervelendheid,: waar U ook bent."Akkertjes" bevatten micro- lijn pijnstillend poeder mei krach tige, flitssnelle werking, maar zijn <och onschadelijk voor maag; hart en nieren. fiits-siielte werking makkelijker intieme» ZOWEL in de radio als televisie gaat de VARA aandacht schen ken aan* het tienjarig bestaan van het Unesco-centrum in Nederland., Tegen het midden van juli zal in de'reeks ..Hoe leef ik in van de VARA-TV een programmaworden gewijd aan Pakistan. Hierbij 2al in het bijzonder het licht vallen op wat de Unesco hief doet. Op 10 juli een vrijdagavond ?.al een dankbeeld worden uitgezon den var Gabri de Wagt en Bob Uschi over het werk van de hulp organisaties van de Verenigde Naties in Lybië. Tot dit doel vertrekken zij eind van deze maand naar Lybië. Ook in de schoolradio-uitzendingen en fn het vrouwen programma zullen im pressies over hun reis worden opge nomen. OP.twee avonden zal de VPRO in de loop van de volgende week 'een stemmen- of hoorspel uitzonden. Het eerste héét „Dé rook van dro men, de .randen van de zon", een klein stemmenspelvan Ff a ns van Mastrigt» dat de VPRO woensdag avond van 7.30-J-7.50 uur uitzendt in zijn jeugdprogramma. Het dichter lijke proza („geschreven op. dc huid van een zomerdag")wordt -geïllu streerd met elektronische muziek, De daarop vólgende: wij dag. -19 juni, (7.45—8.55 uur) gaat ónder regie van de VPRO -medewerkster Coos Miilder „Allen-die vallen". Dit is een vertaling van „All that fall" van Samuel Beckett, waarmee, cle BBC twee jaar geleden heeft mee- .gedongen naaride Prix dTtalia. NA geruime tijd niet. meer als tekstschrijver voor radio en tele visie te zijn opgetreden hij hield zich. bezig met het reclamevak zal Eli Asser het komend seizoen weer van de partij zijn. Zowel de AVRO als de KRO hebben hem ge vraagd programma's 'te willen schrij ven en Asser gaat beide omroepver enigingen bedienen. Voor de KRO zal hg zelfs zeer spoedig een bijdrage gaan leveren. Oorspronkelijk had deze-omroepver eniging voor 26 juli een mu sical -op het programma ge zet die geschre ven zou wor den; door Guus. Vleugel, Deze. moest", échter 'door ziekte ver-, stek laten' gaan. Asser beeft oq' .zich genomen. /deze. televi sië rra usical voor zijn rekening te 'némen. y;; Het ..wordt:/ een tondag- avonduitzen- ding- van drié. •kwartier waaraan zullen medewer ken CönnieStuart;; Mimi Boesri'ach. Joop Doderer en Rijk de. Goóyer. De laatste onderbreekt (zijn vakan-, tie voor deze uitzending. De musical die Wim.Bary gaat regisseren heeft nog geen naam. Te beginnen in oktober start de AVRO ecu veertiendaags radio- cabarct op de dinsdagavond dal Asser schrijft en samen met Karei Prior regisseert. Ook gaat Asser zoals we reeds meldden voor.de KRO in dit,najaar. bijdragen leveren aan het radiopro gramma „Tierelantijnen". - - Advertentie 1.M.) D- E opera ..Tristan und Isolde" van Biciiard Wagnèr. waarmede het Hólland Festival 1959in Den* Haag in het Gebouw voor Kunsten eh We tenschappen wordt geopend op 15 juni (aanslaande maandag) .zal'door- du KRO worden uitgezonden. De uitzending van. het eérste en tweede, bedrijf geschiedt op dinsdag 16 - juni: tussen :7t35 én 11.15 uur 's avonds.; Het derde bedrijf'staat op het- progi'amma voor. zondag 21 juni, 's middags.tusêen" 2.00, en 3^0 uur. Van het Hólland Festival zal de KRO eveneens' t.z.t;uitzonden de 'opera „Suor Angelica", van Haydn. De AVRO (radio) neemt de, korte opera rjGianhi Schicchi" van Puccini en „li Mondo de.Ua. Luna", van- .de zelfde componist voor/zijd rekening. De VARA (radio) zijn ten déél ge- vallen- -dé .opéra's „Katja Kabanova" van Janatsj ek, „Cosi fan tutte" van Mozart en „II Ta baf ro''.'van Puccini. Op dinsdaV iu,i zendt de televi sie uit de opera „Cosi- fan tutte" van Mozart, die die avond in Den Haag in rle Koninkh'ike Schouwburg wór dt" opgevoerd iUoof .dé.'Nederland-- 'sé:/Opciai'V:-v---j-''/--w.„j; Ook aan vele van -de concerten, d ie tijdéns het "Holland Festival wór-, ;den uitgevoerd zullen, verschillende omroëpvei-enigingen ruime aandacht schenken. De NCRV zal o.m. een' historisch concertlaten horen dat wordt uitgevoerd op instrumenten uit de collectie van* het Haagse Gemeentemuseum;. - - Radio /ERNSTiOE MUZIEK 10.0010.15 KRO! Het Vlach-bwartet .vuert uit het kwartet In <I,kI. van échubest. - -12.00 VARA. „Op -weg naar de top" Joprc 'Nederlandse irstruirienta- IisU'iv voeren werken uit van bet klassieke repertoire. JAZZ -■ V> 7.10—T.30 .VARA. TVXichsel de Ruyters Radio-Jazzclub. 11.15—;12.00 KRO. Jazzrubriok van v. Guus Jariéeb* jr. en Ton Kool. LlCRTK 5IÜZ1EK 7aaJ-g.30 KRO.A VHégeiide schijven, ver/oek gram .platen proSTamma vonr militairen. GESPROKEN' WOORD 7,1(17.10 Hilv. I. Uitzending voor da VVD. DIVERSEN 8.05-8.35 Hrrdrnl<lnKijiroFramm.-i t.(j.T. van Perks ccboortcdag. een eeuw .-geleden. Medewerkenden o.m. Jeanne Verstraete," Ten 'I-ënslhit. prof. stni» vcllnc én een zuster;Tab de dichter, madame Crimotel. Dit programma, dat tot stand !s gekomen door Bel- gisclt-Nederlandsc. samenwerking, is .eérder.: op de avond', door het N*m tti'tïeiondèn: - fi-: MD—15.25. VARA, De toeristische rubriek van Henk vari Stipfiaancnn- nentrnert zich deze keer. om .het oitde stadje "Blokzijl. D.SO—KT.OO KRO. Klankbeeld over de provincie Limburg onder de titel „Waar de liredc stroom "der Maas Televisie ZATERDAGAVOND tussen 8.25 1 - - OOK ,,tlr -„I ,1„ VARA-rarlin Om te- beginnen het weekoverztehfc cn uur zal üe vAitA-raaio v het^NTS-journaal (g.Od). AansbiJ- In een ingelaste uitzending een korte tend (g 30) telerecording van. het beschouwing geven van de op die optreden van een Wsrevué in Berlijn avond in Assen gespeelde waterpolo- onder de.titel „Revue der Wcltclite int wedstrijd NederlandJoegoslavië. lEislaüf". (Advertentie I.M) eijresMtreia dour T. S,- ^traidian M9 Terwijl de auto de stad doorkruis te liepen zij het plan. in bijzonder heden door. Voorstellen en tegenvoor stellen namen twee uur in beslag. De weg door shet buffet schijnt de enige manier om wég te komen, zei de woordvoerder U kunt ook geen andere bedenken? Neen, ik ook niet, zei Field. Zij gingen alles nog eens opnieuw na. 'U weet zeker dat u geen ande re mogelijkheid hebt weten te beden ken. ~i Nóeh. Over de spoorlijn bijvoorbeeld. Zou u niet liever over de rails .gaan? Hebt u definitief voor het buffet be sloten? Ja. zei Field. - Dat is dan - afgesproken. Laten wij alles nu nog één .keer. nagaan. Bang. Hij is bang, zei Field tot zichzelf. Ik vraag me af wat. dat te betekenen heeft. Als ik de; kans krijg zal: ik nog eens -onderzoeken of er toch een andere vluchtweg .is. Voor mezelf, voor het geval dat. Omdat hij hen had gezegd, dat hij het station donderdag zou verken nen, ging hij er-op dinsdag heen. Ik xveet, dat ze mij in het oog houden, dachthij, maar overdag is dat niet zo gemakkelijk.' Misschien kan ik dit doen zonder dat zij het.té. weten komen. Ik ...wil mezelf ruim schoots dé tijd geven. Donderdag kom ik hier nog eens terug. Hij kocht een peironkaartje en ging naar binnqn. Hij keek op de stations-; klok: het was twintig minliten voor dat de Talgo zou aankomen. Hij stak over. naar de boeken kiosk en keek er vluchtig rond. Hij kocht een exem plaar van 't sportblad Marca en nam het mee naar het perron, waar de Talgo moest binnenkomen. Hij pro beerde zich te gedragen als iemand, die een reiziger kwam afhalen. Hij vouwde .da. krant, open en keek er boven, uit naar. de diverse uitgangen van het.station. Hjj draaide zich om en keek uit óver de rails. In de ver- Te, achter de lege vrachtwagons. leid- den er ti'eden.naar de weg rechts van de spoorlijn. Bovendè treden was een- lage poort. Hot was dé plaats waarde vorige donderdagde kin- deren naar de trein hadden staan kij ken. Fields ogen bleven rusten op dé wig van. vrachttrcinen, de. treden en de poort,.' ..A- Hallo Tom, téat doé' jij. hier?. Hij draaide zich om en zag een gedrongen figuur met een stompe neus cn blauwe ogen.' -7* Dat moet- nu. precies triij ge beuren, dacht hij, dat Rodolfa dit ogenblik moet kiezen om-op te dui ken. Wat doet hij hier voor de drom- mei?.- Field zéi: Ik zou jöu het ze'fde kunnen vragen. Ik wacht hiër op de halfzuster - van mijnmoeder. Het Spaanse familieleven. —r 'Ja 't is een vloek,hoor, Hoe gaat het met jou, ouwe jongen? En wat heb je daar voor een. buitenspo rig hoofddeksel? Dit? O. dat is 'om zonnesteek te Voorkomen.. Field nam Rodolfo bij dearm cn leidde hem in de richting van het perron, Ik ben hier orn mijn plaat» te reserveren voor mijn terugreis. Dat kun je beter door een reis bureau laten doen. Ik weet een - go e a in do Carrera de San Jerónimo. Ke rel, het is leuk je zo bij verrassing te ontmoeten, net als de eerste keer weet je nog? Dat was vier weken geleden- ge weest, toen Field in Madrid aan kwam. Hij was met de Züid-expres gekomen, derde klas om geld te spa ren. Het was zeven uur "s morgens .geweest en hij was moe na de nach telijke reis. Hij was ongeschoren ge weest, had niet geslapen en was drie keer door luizen gebeten, bovendien voelde hij zich verkleumd door de reis over de bergen. I» Escerial was con boerenvrouw met enige levende kippen bij hem ingestapt, en toen zy eindelijk in Madrid waren aange komen, deed ze zo. lang over he. uitstappen, dat Field, die. achter naar was, te laat was om nog "een kruier *'të krijgen. Hij had daar verloren gestaan op het perron met zijn kof fers, terwijl hij wachtte óp voldoen de kracht om ze naar een bus te sle* pen. toen Rodolfo op hem afkwam. .—/Hét'was/duidelijk,dat jé geen Spanjaard was, zéi Rodolfo later. En ik vci'langde ernaar mijn Engel4 /te oefenen. MIij'/was daar geweest, 'om, als gebruikelijk,, twee zusters en eén neef af te. halen, die terugkwa men van San Sebastian. Hij had ze erheen gestuurd voor de zeelucht, had hg Field toen uitgelegd,.— Niks, zee lucht, iiad deze in vloeiend spaan*; geantwoord. - - Wiit was: dat tóen een teleiirstél- liiig voor mij,'zéi Rodolfo nu, dat jouw spaans fjettrr' was dan rmjn engels en soms zelfs beter dan mijn 'spaans. v - v.' --' -En je zusters, die: tenslotte hele maal niet kwamen opdagen.'. NecV verdraaid nóg aan toé, je kunt hét Conchita overlaten, 'n; trein te verzuimen. Dat is'zo'n gekke meid, (Wordt vervolgd)

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1959 | | pagina 1